مصر با درخت سدر مقایسه می‌شود
31
در روز اول ماه سوم از سال یازدهم تبعید ما، خداوند به من فرمود: «ای انسان فانی، به فرعون و به مردم او بگو:
«در بزرگیت به چه شباهت داری؟
تو چون درخت سدری در لبنان هستی!
با شاخه‌های زیبای سایه‌گستر،
درخت بلندی که به ابرها می‌رسد.
آبها آن را تغذیه می‌کردند
و چشمه‌های عمیق آن را رشد می‌دادند تا بلند گردد.
آنجا که کاشته شده بود، رودخانه‌ها جاری بودند
و جویها به سوی همهٔ درختان جنگل روانه بودند.
چون سیراب بود،
از درختان دیگر بلندتر شد.
شاخه‌های آن دراز و تنومند شدند.
همهٔ پرندگان آسمان بر شاخه‌های آن آشیانه ساختند،
زیر شاخه‌هایش همهٔ حیوانات صحرا بچّه ‌زاییدند
و در سایه‌اش همهٔ ملّتهای بزرگ استراحت کردند.
چه درخت زیبایی بود،
چه بالا بلند با شاخه‌های دراز،
زیرا تا عمق آبهای روان ریشه دوانده بود.
هیچ درخت سدری در باغ خدا با آن قابل مقایسه نبود.
هیچ درخت صنوبری هرگز چنان شاخه‌هایی نداشت
و نه درختان دیگر چنان جوانه‌هایی.
هیچ درختی در باغ خدا چنین زیبا نبود.
من آن را با شاخه‌های گسترده زیبا کردم.
او مورد رَشک همهٔ درختان در عدن، باغ خدا بود.
10 «پس من، خداوند متعال می‌گویم که برای درختی که رشد کرد و به ابرها رسید چه رخ خواهد داد؛ هرچه بلندتر شد مغرورتر گردید. 11 پس من او را از خود رانده به دست قویترین پادشاه جهان تسلیم می‌کنم تا او را به سزای کارهای زشتش برساند. 12 بیگانگان بی‏رحم آن را قطع و ترک می‏کنند. شاخ و برگهای شکسته‏اش در تمام کوهها و درّه‏ها پراکنده می‏شود. همهٔ ملّتهایی که در سایه‌اش استراحت می‌کردند، خواهند رفت. 13 بر تنهٔ افتاده آن، همهٔ پرندگان آسمان آشیانه گزیدند و در میان شاخه‌هایش همهٔ حیوانات وحشی لانه کردند. 14 بنابراین دیگر هیچ درختی هرقدر هم که سیراب باشد، آن‌قدر بلند نمی‌شود که از ابرها بگذرد. همهٔ آنها چون انسان فانی محکوم به مرگ هستند، محکوم به پیوستن به کسانی‌که به دنیای مردگان می‌روند.»
15 خداوند متعال چنین می‌فرماید: «در روزی که درخت به دنیای مردگان نزول کند، به نشانهٔ سوگواری با آبهای زیر زمینی آن را می‌پوشانم. رودخانه‌ها را از جریان باز می‌دارم و بسیاری از جویبارها جاری نخواهند شد. زیرا درخت مرده است، کوههای لبنان را با تاریکی خواهم پوشاند و همهٔ درختان جنگل را پژمرده خواهم کرد. 16 هنگامی‌که آن را به دنیای مردگان بفرستم، آواز فرو افتادنش ملّتها را به لرزه خواهد انداخت. تمام درختان عدن و نیکوترین درختان سیراب لبنان که به دنیای پایین رفته بودند، از سرنگونی آن خشنود می‌گردند. 17 آنها نیز با آن به دنیای مردگان فرو خواهند رفت، نزد کسانی‌که با شمشیر کشته شدند، کسانی‌که در میان اقوام در سایه‌اش زیست می‌کردند نابود خواهند شد.
18 «کدام‌یک از درختان باغ عدن در شکوه و جلال مانند تو بود؟ اکنون تو همراه درختان عدن به دنیای مردگان خواهی رفت و در میان نامختونان و کسانی‌که با شمشیر کشته شدند، خواهی افتاد. این فرعون و مردم او هستند.» خداوند متعال چنین می‌فرماید.