رسالت پولس برای غیر یهودیان
3
به این سبب است كه من پولس، زندانی مسیح عیسی به‌خاطر شما غیر یهودیان، به درگاه خدا برایتان دعا می‌کنم. حتماً خبر دارید كه خدا فیض خود را به من عنایت كرده و از من خواسته است كه آن را برای شما بكار برم. از راه الهام بود كه این نقشهٔ اسرارآمیز خدا بر من آشكار گردید. (من قبلاً به طور مختصر دربارهٔ آن نوشته‌ام و اگر آنچه را كه نوشته‌ام بخوانید، خواهید فهمید كه من تا چه اندازه به راز مسیح پی‌برده‌ام.) این راز به طوری که اكنون به وسیلهٔ روح‌القدس برای رسولان و انبیای مقدّس خدا آشكار شده است، در قرنهای گذشته برای بشر روشن نبود و آن حقیقت پوشیده این است كه غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم‌ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده‌ای كه خدا در مسیح عیسی به ما داده است، شریک و سهیم هستند.
من طبق عطیهٔ فیض خدا و در اثر فعالیّت قدرت او، خدمتگزار انجیل شدم. آری، من اگرچه در بین مقدّسین از همه كمترم، امّا این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارتِ ثروتِ بی‌قیاسِ مسیح را به ملل غیر یهود برسانم و به همه نشان دهم كه چگونه نقشهٔ خدا به مورد اجرا گذارده می‌شود. خدا كه آفرینندهٔ همه‌چیز است، این راز خود را طی زمانهای گذشته پوشیده نگاه داشت، 10 تا اینکه در حال حاضر، خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیلهٔ كلیسا به قدرتها و حكمرانان عالم آسمانی بشناساند. 11 این نقشه طبق آن هدف ازلی بود كه خدا آن را در شخص خداوند ما، مسیح عیسی، عملی ساخته است. 12 ما به وسیلهٔ اتّحاد خود با او و همچنین از راه ایمان می‌توانیم با اطمینان كامل به حضور خدا بیاییم. 13 پس من از شما تقاضا می‌کنم از رنجهایی كه به‌خاطر شما می‌کشم، مأیوس نباشید، زیرا اینها باید مایهٔ افتخار شما باشد.
محبّت مسیح
14 بنابراین، من در برابر پدری زانو می‌زنم كه 15 هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است 16 و دعا می‌کنم كه از گنجهای جلال خود به شما ببخشد تا به وسیلهٔ روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید، 17 و خدا عطا فرماید كه مسیح از راه ایمان شما در قلبهایتان ساكن شود و دعا می‌کنم كه شما در محبّت ریشه دوانیده و برپایهٔ محبّت بنا شوید 18 تا با همهٔ مقدّسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبّت مسیح پی ببرید 19 و آن محبّت را دریابید (اگرچه بالاتر از فهم بشر است) تا از پُری كامل خدا کاملاً پر شوید.
20 جلال بر خدایی باد كه قادر است به وسیلهٔ آن قدرتی كه در ما كار می‌کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتّی تصوّر كنیم عمل كند. 21 بر او نسلاً بعد نسل تا به ابد در كلیسا و در مسیح عیسی جلال باد، آمین.