زندگی در نور
5
چنانکه شایستهٔ فرزندان عزیز خداست، بكوشید كه مانند او باشید. از روی محبّت زندگی كنید و از محبّتی كه عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد، پیروی كنید. او جان خود را مانند هدیه‌ای خوشبو به خدا تقدیم نمود.
و چنانکه شایستهٔ مقدّسین خداست، در میان شما چیزی دربارهٔ زنا و بی‌عفّتی‌های دیگر و طمع‌كاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست كه سخنان ركیک و یا حرفهای بی‌معنی یا زشت بكار ببرید، بلكه در عوض باید خدا را شكر كنید. خاطر‌جمع باشید كه تمام اشخاص زناكار و بی‌عفّت یا طمع‌كار (زیرا طمع‌كاری یک نوع بت‌پرستی است.) هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت.
اجازه ندهید كسی با دلایل پوچ خود شما را فریب دهد؛ زیرا به علّت این چیزهاست كه غضب خدا بر افرادی كه مطیع او نیستند وارد خواهد آمد. پس با چنین اشخاص كاری نداشته باشید. شما زمانی در تاریكی بودید امّا اكنون در اتّحاد خود با خداوند، در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی كنید. زیرا هر كجا نور باشد، همه‌نوع خوبی، نیكی و حقیقت نیز به وجود می‌آید. 10 بكوشید تا آنچه خداوند را خشنود می‌سازد، دریابید. 11 در انجام كارهای بیهودهٔ ظلمت شریک نباشید، بلكه ماهیّت آنها را در برابر نور آشکار سازید. 12 حتّی ذكر كارهایی كه آنها در پنهانی انجام می‌دهند، مایهٔ رسوایی است. 13 امّا هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد، کاملاً روشن می‌شود 14 و هرچه کاملاً روشن شود مانند نور آشكار است. به آن سبب است كه می‌گویند:
«ای كه در خوابی، بیدار شو،
از میان مردگان برخیز
و مسیح بر تو خواهد تابید.»
15 پس شما باید دقّت كنید كه چگونه زندگی می‌کنید، مثل اشخاص عاقل زندگی كنید، نه مانند نادانان. 16 از هر فرصتی كه به دست می‌آورید به بهترین نحو استفاده كنید زیرا این روزگار، روزگار بدی است. 17 پس نادان نباشید، بلكه بكوشید تا بفهمید كه ارادهٔ خداوند چیست.
18 مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی كارهای زشت می‌کشاند، بلكه از روح‌القدس پر شوید. 19 با استفاده از زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی با یكدیگر گفت‌وگو كنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و بخوانید. 20 به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه‌چیز سپاسگزار خدای پدر باشید.
روابط زنها و شوهرها
21 به‌خاطر احترامی كه به مسیح دارید، مطیع یكدیگر باشید. 22 ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت كنید كه از خداوند اطاعت می‌کنید، 23 زیرا همان‌طور ‌که مسیح سر كلیسا یعنی بدن خود می‌باشد و شخصاً نجات‌دهندهٔ آن است، شوهر نیز سر زن خود می‌باشد. 24 و چنانکه كلیسا مطیع مسیح است، زنها نیز در هر مورد باید از شوهرهای خود اطاعت كنند.
25 ای شوهرها، چنانکه مسیح كلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنهای خود را دوست بدارید. 26 مسیح چنین كرد تا كلیسا را با آب و كلام‌ خدا شسته و آن را پاک و مقدّس گرداند 27 و كلیسا را با تمام زیبایی‌اش پاک و بدون عیب و لكّه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. 28 مردان باید همان‌طور‌که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند زیرا مردی كه زنش را دوست می‌دارد، خود را دوست دارد. 29 هیچ‌کس هرگز از بدن خود متنفّر نبوده است. بلكه به آن غذا می‌دهد و از آن توجّه می‌کند -‌یعنی همان كاری كه مسیح برای كلیسا می‌کند- 30 زیرا ما اعضای بدن او هستیم. 31 به این جهت كلام خدا می‌فرماید: «مرد، پدر و مادر خود را ترک می‌کند و به زن خود می‌پیوندد و آن دو، یک تن خواهند شد.» 32 یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به كلیسای او اشاره می‌کند. 33 به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.