نامهٔ اول پولس رسول به
کلیسای شهر تسالونیكی
معرّفی کتاب
تسالونیکی پایتخت استان رومی مكادونیه بود. پولس بعد از ترک فیلیپیه، کلیسایی در این شهر تأسیس نمود. پس از مدّتی با مخالفت یهودیان حسود و خودخواه مواجه شد كه نمی‌توانستند موفقیّتهای پولس را بویژه در بین غیر یهودیانی كه به یهودیّت علاقه‌مند بودند، ملاحظه كنند. پولس مجبور شد كه تسالونیکی را ترک كرده به بیریه برود. پس از مدّتی كه او به قرنتس رسید، پیامی خصوصی از طرف تیموتاؤس، همكار خود دربارهٔ كلیسای تسالونیکی دریافت نمود.
اولین نامهٔ پولس به تسالونیکی برای تشویق كردن و اطمینان آنها نوشته شد. او خدا را برای خبرهایی كه دربارهٔ ایمان و محبّت آنها شنیده بود، شكر می‌كند و چگونگی زندگی خود را در زمانی‌که در بین‌ ایشان بود به آنها خاطرنشان می‌سازد. سپس به سؤالاتی كه دربارهٔ زمان بازگشت مسیح مطرح شده بود، پاسخ می‌دهد. به عنوان مثال، آیا ایمانداری كه قبل از بازگشت مسیح فوت می‌كند، حیات جاودانی مسیح را دریافت خواهد نمود یا نه؟ مسیح چه موقع باز می‌گردد؟ پولس از این فرصت استفاده كرده، به آنها می‌گوید كه در آرامش كار كنند و با امید در انتظار بازگشت مسیح باشند.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه 1:1
سپاسگزاری و ستایش و تمجید 2:1-13:3
نصیحت دربارهٔ رفتار مسیحی 1:4-12
تعالیم دربارهٔ بازگشت مسیح 13:4-11:5
آخرین تشویق‌ها 12:5-22
خاتمه 23:5-28
درود
1
از طرف پولس و سیلوانس و تیموتاؤس به كلیسای تسالونیكیان كه به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند تعلّق دارد، فیض و آرامش از آن شما باد.
زندگی و ایمان تسالونیکیان
ما همیشه خدا را به‌خاطر همهٔ شما شكر می‌کنیم و همواره شما را در دعاهای خود ذكر می‌نماییم. زیرا در حضور خدا كه پدر ماست به‌یاد می‌آوریم كه چگونه ایمانتان در فعالیّت‌ها و محبّتتان در كارها و امیدتان به خداوند ما عیسی مسیح پایدار است. ای برادران+، ما می‌دانیم كه خدا شما را دوست دارد و شما را برگزیده است. زیرا ما انجیل را تنها در قالب كلمات نزد شما نیاوردیم، بلكه با قدرت روح‌القدس و اطمینان كامل به حقانیّت آن، و شما می‌دانید وقتی با شما بودیم چگونه رفتار كردیم و آن برای خیریّت شما بود. شما از سرمشق ما و خداوند پیروی كردید و اگرچه به‌خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدید، آن را با خوشی‌ای كه روح‌القدس می‌دهد، پذیرفتید. تا آنجا كه شما برای همهٔ ایمانداران در مقدونیه و یونان نمونه شدید. زیرا پیام خداوند نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و یونان انتشار یافت، بلكه خبر ایمانتان به خدا به همه‌جا رفته است. پس دیگر احتیاجی نیست كه ما آن را بازگو كنیم. زیرا خود آنها حُسن استقبالی را كه شما از ما به عمل آوردید، بیان می‌کنند و تعریف می‌کنند كه چگونه شما بُتها را ترک كرده به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت كنید 10 و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی كه از آسمان می‌آید به‌ سر می‌برید. آری، همان عیسی كه خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، ما را از غضب آینده رهایی می‌بخشد.
+ 1:4 روی سخن در آیه با ایمانداران است.