کتاب عوبدیای نبی
معرّفی کتاب
این کتاب کوچک در زمان نامعینى، بعد از سقوط اورشلیم در سال 586 قبل از میلاد نوشته شده است. در زمانى‌که اَدومیان، دشمنان دیرینهٔ یهودا نه فقط به‌خاطر سقوط اورشلیم به شادمانى پرداختند، بلکه به تاراج، تاخت و تاز، یغماگرى و کمک به دشمنان آنان پرداختند. عوبدیا نبوّت مى‌کند که اَدومیان مورد مجازات قرار خواهند گرفت و همچنین سایر اقوامى که با بنى‌اسرائیل به دشمنى پرداختند از مجازات در امان نخواهند بود.
تقسیم‌بندى کتاب
مجازات اَدوم 1-14
روز خداوند 15-21
خداوند اَدوم را مجازات می‌‌کند
1
این است نبوّت عوبدیا دربارهٔ اَدوم:
«شنیدم که خداوند متعال
قاصدى نزد ملّتها فرستاده است که مى‌گوید:
'آماده شوید تا به جنگ با اَدوم برویم!'»
خداوند علیه اَدوم مى‌فرماید:
«من تو را در بین ملّتها خوار و ذلیل مى‌سازم.
تکبّر تو، تو را فریب داده است،
زیرا که چون بر صخره‌هاى بلند ساکن هستى
و مسکنت بر فراز کوههاست، به خود مى‌بالى و مى‌گویى:
'کیست که بتواند دست دراز کند
و مرا پایین آورد؟'
اگر مانند عقاب بر فراز آسمان پرواز کنى
و آشیانه‌ات را در بین ستارگان بسازى،
من تو را فرود مى‌آورم.
«اگر دزدى در شب به خانه‌اى وارد شود،
فقط چیزى را مى‌برد که به آن نیاز دارد،
اگر انگورچین براى چیدن انگور بیاید،
مقدارى از انگور را بجا مى‌گذارد،
امّا دشمنان تو، تو را بکلّی نیست و نابود مى‌کنند.
اى فرزند عیسو، وقتى دشمنانت بیایند، تمام ثروت تو را به یغما مى‌برند.
متّحدانت به تو خیانت کردند
و تو را از سرزمینت بیرون راندند.
کسانی‌که با تو در صلح بودند بر تو غلبه کردند
و دوستانى که نمک تو را خوردند برایت دام گستردند و مى‌گویند:
'کجاست آن‌همه عقل و هوش او؟'»
خداوند مى‌فرماید: «در آن روز اَدوم را مجازات مى‌کنم.
تمام اشخاص دانا را در سرزمینش نابود مى‌سازم
و همهٔ حکیمانش را از بین مى‌برم.
جنگجویان شجاع تیمان هراسان مى‌شوند
و تمام سربازان اَدوم کشته خواهند شد.
دلایل مجازات اَدوم
10 «به‌خاطر ظلمى که در حق برادرانت،
یعنى فرزندان یعقوب کردى
با رسوایى براى همیشه نابود مى‌شوى.
11 روزى که دشمنان، دروازه‌هاى آنها را شکستند
و بیگانگان، مال و دارایى اورشلیم را
بین خود تقسیم کردند و با خود بردند،
تو مانند بیگانه‌ای ایستادى و تماشا کردى.
12 تو نمى‌بایست از بدبختى برادرانت خوشحال مى‌شدى،
نمى‌بایست در روز مصیبت آنها شادی مى‌کردى
و در هنگام غم و اندوه به آنها مى‌‌خندیدى.
13 تو نمى‌بایست در روز سختى قوم من
به شهر آنها داخل مى‌شدى
و در زمان مصیبت آنها ثروتشان را تاراج مى‌کردى
و از غم آنها شاد مى‌شدى.
14 تو نمى‌بایست بر سر چهار راهها مى‌ایستادى
تا آنهایى را که می‌‌خواستند فرار کنند بگیری.
نمى‌بایست در روز مصیبت
آنها را به دست دشمنان تسلیم مى‌کردى.
مجازات قومها
15 «من، خداوند بزودى تمام قومها را مجازات مى‌کنم.
اى اَدوم، طبق رفتار خودت با تو رفتار مى‌کنم.
هرچه کرده‌اى به سر خودت خواهم آورد.
16 قوم من جام تلخ مجازات را
بر روى کوه مقدّس نوشیده است.
اقوام دیگر نیز آن را خواهند نوشید،
حتّى تلختر از آن را؛
آنها، آن را مى‌نوشند و از بین مى‌روند.
پیروزى اسرائیل
17 «امّا در کوه صهیون عدّه‌اى نجات خواهند یافت
و آنجا مکان مقدّس خواهد شد
و فرزندان یعقوب مالک آن زمینى
که میراث آنهاست خواهند گردید.
18 خاندان یعقوب و یوسف مانند آتشی خواهند بود
که خاندان عیسو را مانند کاه خواهند سوزانید
و نابود خواهند کرد.
هیچ‌کدام از نسل عیسو زنده نخواهند ماند
این را خداوند فرموده است.
19 «مردم از جنوب یهودا، اَدوم را تصرّف خواهند کرد.
اهالى دشتهای غربى، سرزمین فلسطین را اشغال خواهند کرد،
قوم اسرائیل، سرزمین افرایم و سامره را
و طایفهٔ بنیامین، جلعاد را تصرّف خواهند کرد.
20 تبعید شدگان از شمال اسرائیل برمى‌گردند
و فینیقیه را تا صرفه در قسمت شمال متصرّف مى‌شوند.
تبعیدشدگان اورشلیم، که در آسیاى صغیر به سر مى‌برند،
به وطن خود بازخواهند گشت و شهرهاى جنوب یهودا را خواهند گرفت.
21 پیروزمندان اورشلیم بر اَدوم حکومت مى‌کنند
و خداوند پادشاه ایشان خواهد ‌بود.»