زندگی‌ای كه خداوند را خشنود می‌سازد
4
دیگر اینکه ای برادران+، شما از ما آموختید كه چگونه باید زندگی كنید تا خدا را خشنود سازید و شما هم البتّه از آن پیروی می‌كنید. اكنون به نام عیسی خداوند از شما استدعا و التماس می‌كنم كه بیش از پیش مطابق آن زندگی كنید. زیرا می‌دانید به حكم عیسی خداوند چه دستورهایی به شما دادم. خواست خدا این است كه شما پاک باشید و از روابط جنسی نامشروع بپرهیزید. همهٔ شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت كنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگاه دارید و مانند ملّتهای خداناشناس، دستخوش امیال و شهوات جسمانی نگردید. در این خصوص هیچ‌کس نباید از ایمانداران سوء استفاده کند، زیرا همان طوری که من قبلاً با تأكید زیاد به شما گفته بودم: خداوند به کسانی‌که این كارها را می‌کنند، كیفر خواهد داد. خدا ما را به یک زندگی پاک خوانده است، نه به فساد اخلاقی! پس هرکه این تعلیم را قبول نكند، انسان را رد نمی‌کند بلكه خدایی را كه روح‌القدس خود را به شما عطا می‌فرماید، رد كرده است.
و امّا دربارهٔ محبّت به یکدیگر، هیچ نیازی نیست كه در خصوص آن چیزی بنویسم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته‌اید كه چگونه یكدیگر را دوست بدارید 10 و شكّی نیست كه در تمام مقدونیه شما با همهٔ ایمانداران همین‌طور رفتار می‌كنید، امّا ای برادران+، از شما درخواست می‌كنم كه محبّت شما روز به روز بیشتر گردد. 11 آرزویتان این باشد كه زندگی آرامی داشته باشید و به كار خود مشغول باشید و همان‌طور كه قبلاً به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود كار كنید 12 تا زندگی شما تأثیری نیكو در بی‌ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید.
بازگشت مسیح
13 ای برادران+، نمی‌خواهم در مورد آنانی كه فوت نموده‌اند، بی‌اطّلاع باشید. مبادا مانند سایر مردم كه هیچ امیدی به آینده ندارند، غمگین باشید. 14 زیرا اگر ما معتقدیم كه عیسی مرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم كه خدا آنانی را كه در ایمان به عیسی مرده‌اند نیز همراه عیسی باز خواهد آورد.
15 ما این را از تعالیم خداوند به شما می‌گوییم: آن كسانی از ما كه تا روز آمدن خداوند زنده می‌مانند، زودتر از مردگان صعود نخواهند كرد. 16 در همان موقع كه فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور خداوند شنیده می‌شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی‌که در ایمان به مسیح مرده‌اند، خواهند برخاست 17 و سپس آن کسانی‌که از میان ما زنده می‌مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. 18 پس شما باید یكدیگر را با این كلمات تشویق كنید.
+ 4:1 روی سخن در آیه با ایمانداران است. + 4:10 روی سخن در آیه با ایمانداران است. + 4:13 روی سخن در آیه با ایمانداران است.