TIEÁP TUÏC CAÙCH THÍCH HÔÏP

CHÖÔNG 4

Khi nghe veà Hoäi thaùnh tö gia thì ð§u tieân ngöôøi ta thöôøng nghó moät caùch sai laàm raèng; Hoäi thaùnh tö gia vaø Hoäi thaùnh truyeàn thoáng chæ khaùc bieät laø kích côõ vaø khaû naêng lieân heä ñeå laøm coâng taùc “muïc vuï”. Ñoâi khi hoï coøn keát luaän raèng Hoäi thaùnh tö gia khoâng theå laøm toát coâng taùc muïc vuï nhö Hoäi thaùnh coù nhöõng nhaø thôø. Nhöng neáu ñònh nghóa “muïc vuï” laø goùp phaàn ñaøo taïo moân ñoà, huaán luyeän hoï trôû neân gioáng nhö Ñaáng Christ, trang bò ñeå hoï phuïc vuï, thì caùc toå chöùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng khoâng thuaän lôïi cho baèng, vaø nhö toâi ñaõ chæ ra trong chöông tröôùc, chuùng coøn laø nhöõng baát lôïi. Roõ raøng laø caùc Hoäi thaùnh tö gia khoâng theå cung caáp nhieàu hoaït ñoäng ña phöông dieän nhö caùc Hoäi thaùnh coù toå chöùc truyeàn thoáng, nhöng hoï coù theå xuaát saéc hôn trong vieäc ñaøo taïo muïc vuï thaät.

Vaøi ngöôøi töø choái cho raèng Hoäi thaùnh tö gia khoâng phaûi laø Hoäi thaùnh thaät söï, chæ vì hoï khoâng coù nhaø thôø. Vaäy coù phaûi nhöõng tín höõu ñaõ soáng trong suoát ba theá kyû ñaàu cuûa Hoäi thaùnh, vaø hoï daùm töø choái nhöõng Hoäi thaùnh ñoù laø khoâng phaûi Hoäi thaùnh thaät hay khoâng? Thöïc teá, Chuùa Gieâ-su ñaõ tuyeân boá: “Nôi naøo coù hai hoaëc ba ngöôøi nhôn danh ta nhoùm nhau laïi, ta ôû giöõa hoï” (Mat 18:20). Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng ñeà caäp ñeán vieäc tín ñoà nhoùm laïi nôi naøo. Vaø thaäm chí chæ coù hai ngöôøi nhoùm laïi trong danh Ngaøi, Ngaøi ngöï giöõa hoï. Nhöõng ñieàu maø moân ñoà cuûa Ñaáng Christ thöôøng laøm trong nhaø haøng, duøng böõa chung vôùi nhau ñeå trao ñoåi leõ thaät, daïy vaø khuyeân baûo nhau, laø thaät gaàn guõi vôùi moâ hình Hoäi thaùnh taân öôùc hôn nhöõng gì xaûy ra trong nhieàu nhaø thôø vaøo buoåi saùng Chuùa nhaät.

Trong chöông tröôùc, toâi ñaõ lieät keâ moät vaøi thuaän lôïi maø Hoäi thaùnh tö gia hôn caùc Hoäi thaùnh ñöôïc toå chöùc truyeàn thoáng. Toâi muoán baét ñaàu chöông naøy baèng caùch lieät keâ moät vaøi lyù do khieán Hoäi thaùnh tö gia laø söï löïa choïn raát hôïp lyù theo Kinh thaùnh, vaø raát hieäu quaû trong vieäc hoaøn thaønh muïc tieâu moân ñoà hoùa. Tuy vaäy, tröôùc tieân haõy ñeå toâi noùi ngay töø ñaàu raèng muïc ñích cuûa toâi khoâng phaûi taán coâng nhöõng Hoäi thaùnh truyeàn thoáng hay muïc sö cuûa hoï. Coù raát nhieàu caùc muïc sö soát saéng vaø thaønh taâm trong caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng laøm moïi ñieàu maø hoï coù theå laøm trong cô caáu toå chöùc cuûa mình ñeå laøm ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi ñaõ giaûng daïy cho haøng ngaøn muïc sö nhö theá moãi naêm. Vaø toâi yeâu meán vaø ñaùnh giaù cao veà hoï. Hoï thuoäc nhöõng ngöôøi tuyeät vôøi treân theá giôùi. Vì toâi bieát söï khoù khaên voâ lyù trong coâng vieäc cuûa hoï neân muoán giôùi thieäu moät söï thay theá, caùi giuùp hoï bôùt cöïc nhoïc maø laïi hieäu quaû hôn vaø vui veû trong coâng vieäc. Khuoân maãu Hoäi thaùnh tö gia theo Kinh thaùnh laø raát thích hôïp ñeå hieäu quaû trong coâng taùc ñaøo taïo moân ñoà vaø môû roäng vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi ít nghi ngôø raèng ña soá caùc muïc sö truyeàn thoáng seõ vui veû hôn, hieäu quaû coâng vieäc vaø ñaït thaønh töïu hôn neáu hoï haàu vieäc theo moâ hình Hoäi thaùnh tö gia.

Toâi laøm moät muïc sö truyeàn thoáng trong hôn hai möôi naêm vaø ñaõ coá gaéng heát söùc. Nhöng sau khi ñeå vaøi thaùng thaêm vieáng nhieàu Hoäi thaùnh trong nhöõng saùng Chuùa nhaät nhö moät ngöôøi töï nguyeän döï nhoùm. Nhö ngöôøi môû maét, toâi baét ñaàu hieåu taïi sao coù quaù nhieàu ngöôøi thuï ñoäng khi ñi nhaø thôø. Nhö haàu heát moïi ngöôøi, chæ tröø muïc sö, toâi phaûi ngoài ñoù moät caùch lòch söï, chôø buoài nhoùm keát thuùc. Khi buoåi nhoùm ñaõ keát thuùc, ít ra toâi coù theå tham döï noùi chuyeän vôùi ngöôøi khaùc hôn laø laøm moät thính giaû buoàn chaùn. Töø kinh nghieäm ñoù khieán toâi baét ñaàu suy nghó veà ñieàu thay theá toát hôn, vaø toâi baét ñaàu nghieân cöùu moâ hình Hoäi thaùnh tö gia. Vaø toâi ñaõ ngaïc nhieân khi khaùm phaù ra coù haøng trieäu Hoäi thaùnh tö gia treân khaép theá giôùi, vaø keát luaän raèng Hoäi thaùnh tö gia coù nhieàu thuaän lôïi thieát thöïc hôn Hoäi thaùnh truyeàn thoáng.

Haàu heát muïc sö ñoïc saùch naøy laø khoâng coi soùc caùc Hoäi thaùnh tö gia nhöng ñang coi soùc caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng. Toâi bieát nhieàu ñieàu toâi vieát môùi nghe coù leõ quaù böùc phaù vaø khoù khaên ñaàu tieân cho hoï tieáp thu. Nhöng toâi muoán chính hoï suy gaãm ñieàu toâi vieát, vaø cuõng khoâng mong ñôïi hoï naém baét heát vaán ñeà trong tích taéc. Bôûi tình yeâu daønh cho caùc muïc sö vaø Hoäi thaùnh maø toâi vieát leân saùch naøy.

Chæ Coù Moät Loaïi Hoäi Thaùnh Trong Kinh thaùnh

(The Only Kind of Church in the Bible)

Ñaàu tieân vaø quan troïng nhaát laø Hoäi thaùnh toå chöùc theo truyeàn thoáng, nhoùm laïi trong caùc nhaø thôø laø ñieàu xa laï vôùi Hoäi thaùnh taân öôùc, khi Hoäi thaùnh tö gia roõ raøng laø tieâu chuaån cuûa hoï.

Ngöôøi suy nghó laïi ñieàu ñoù, roài ñeán nhaø Ma-ri, meï cuûa Giaêng, cuõng goïi laø Maùc, laø nôi coù nhieàu ngöôøi ñang nhoùm laïi caàu nguyeän. (Coâng-vuï 12:12)

……toâi chaúng treã naûi rao truyeàn moïi ñieàu ích lôïi cho caùc anh em, chaúng giaáu ñieàu chi heát, laïi bieát toâi ñaõ daïy anh em hoaëc giöõa coâng chuùng hoaëc tôùi nhaø naøy sang nhaø kia …(Coâng-vuï 20:20)

Haõy chaøo Beâ-rít-sin vaø A-qui-la… cuõng haõy chaøo Hoäi thaùnh nhoùm laïi taïi nhaø hai ngöôøi (Roâ 16:3-5); (Roâ 16:14-15 ñeà caäp ñeán hai Hoäi thaùnh tö gia khaùc coù theå taïi Roâma).

Caùc Hoäi thaùnh ôû söù Asi chaøo thaêm anh em Aquila vaø Beâritsin gôûi lôøi chaøo thaêm trong Chuùa, Hoäi thaùnh hieäp trong nhaø hai ngöôøi aáy cuõng (1Coâr 16:19).

Haõy chaøo caùc anh em ôû Lao-ñi-xeâ vaø Nim-pha, cuøng Hoäi thaùnh nhoùm trong nhaø ngöôøi. (Coâl 4:15)

Cho AÙp-bi laø ngöôøi chò em, Achip laø ngöôøi cuøng ñaùnh traän, laïi cho Hoäi thaùnh nhoùm hoïp trong nhaø anh (Phil 1:2).

Coù söï tranh luaän cho raèng lyù do Hoäi thaùnh ñaàu tieân khoâng xaây döïng nhaø thôø laø vì Hoäi thaùnh ñang ôû trong giai ñoaïn sô khai. Theá nhöng giai ñoaïn sô khai ñoù ñaõ keùo daøi suoát vaøi thaäp kyû, ñöôïc ghi laïi trong lòch söû Taân öôùc (vaø hôn hai theá kyû sau ñoù). Vì vaäy, neáu cho vieäc xaây döïng nhaø thôø laø daáu hieäu cuûa Hoäi thaùnh tröôûng thaønh, thì Hoäi thaùnh cuûa caùc söù ñoà trong saùch coâng vuï chöa ñöôïc tröôûng thaønh.

Toâi cho laø lyù do maø khoâng moät söù doà naøo xaây caát nhaø thôø laø vì laøm nhö theá ñöôïc xem laø ngoaøi yù muoán cuûa Chuùa, vì Chuùa Gieâ-su khoâng ñeå laïi ví duï hay lôøi chæ daïy veà vieäc xaây döïng nhaø thôø. Ngaøi ñaøo taïo moân ñoà maø khoâng caàn moät toøa nhaø ñaëc bieät naøo. Ngaøi baûo moân ñoà Ngaøi ñaøo taïo moân ñoà. Hoï cuõng khoâng thaáy caàn ñeán nhöõng toøa nhaø ñaëc bieät. Ñôn giaûn chæ laø theá. Khi Chuùa Gieâ-su baûo moân ñoà Ngaøi ñi khaép theá gian vaø moân ñoà hoùa muoân daân, thì moân ñoà Ngaøi khoâng töï nghó “Ñieàu Chuùa Gieâ-su muoán ta laøm laø xaây caát nhaø thôø ñeå giaûng khi tín ñoà ñeán ñoù moãi tuaàn moät laàn”.

Theâm vaøo ñoù, vieäc xaây döïng nhaø thôø coù theå ñöôïc xem nhö laø tröïc tieáp vi phaïm maïng leänh cuûa Ñaáng Christ laø khoâng ñöôïc chaát chöùa cuûa caûi döôùi ñaát, phung phí tieàn cuûa vaøo ñieàu thöïc chaát khoâng caàn thieát vaø cöôùp ñi nguoàn taøi nguyeân cuûa vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå ñöôïc duøng cho coâng taùc muïc vuï.

Söï Quaûn Lyù Theo Kinh Thaùnh (Biblical Stewardship)

Ñieàu naøy daãn ñeán thuaän lôïi thöù hai maø caùc Hoäi thaùnh tö gia vöôït troäi Hoäi thaùnh truyeàn thoáng. Kieåu maãu Hoäi thaùnh tö gia thuùc ñaåy vieäc quaûn lyù ñuùng ñaén nguoàn taøi nguyeân cuûa con caùi Chuùa, ñaây laø maët cöïc kyø quan troïng cuûa ñôøi soáng moân ñoà.[1] Khoâng söû duïng tieàn baïc vaøo vieäc xaây caát nhaø thôø, cho thueâ, söûa sang, môû roäng, taùi thieát, vaø heä thoáng maùy ñieàu hoaø cho noù. Tieàn baïc phung phí vaøo caùc toøa nhaø, coù theå duøng ñeå mua thöùc aên, aùo quaàn cho ngöôøi ngheøo, môû roäng vieäc truyeàn giaûng Phuùc AÂm vaø ñaøo taïo moân ñoà, nhö laø ñieàu ñaõ ñöôïc laøm trong saùch Coângvuï. Haõy nghó ñeán ñieàu toát laønh coù theå laøm cho vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi neáu haøng tæ ñoâla duøng xaây döïng nhöõng nhaø thôø ñöôïc duøng cho coâng taùc truyeàn giaûng Phuùc AÂm vaø phuïc vuï ngöôøi ngheøo! Ñaây haàu nhö laø ñieàu khoâng theå tuôûng töôïng noãi.

Hôn theá, caùc Hoäi thaùnh tö gia goàm khoâng quaù hai möôi ngöôøi coù theå ñöôïc coi soùc bôûi moät “ngöôøi tình nguyeän” (ñoù laø caùc tröôûng laõo, muïc sö, giaùm muïc “khoâng phuï caáp”), ngöôøi coù khaû naêng thaät söï ñaùp öùng vôùi soá löôïng tín ñoà tröôûng thaønh trong moät Hoäi thaùnh tö gia. Nhöõng Hoäi thaùnh nhö vaäy gaàn nhö khoâng caàn tieàn baïc ñeå ñieàu haønh.

Dó nhieân Kinh thaùnh cuõng noùi ñeán vieäc phuï caáp cho caùc tröôûng laõo hay muïc sö hoaëc giaùm muïc thích hôïp vôùi coâng khoù cuûa hoï, vì ai coáng hieán troïn thôøi gian cho chöùc vuï vaø hoï phaûi ñöôïc nuoâi mình trong chöùc vuï (xem 1Tim 5:17-18). Möôøi ngöôøi daâng phaàn möôøi trong Hoäi thaùnh tö gia coù theå phuï caáp cho moät muïc sö soáng ôû möùc trung bình. Naêm ngöôøi daâng phaàn möôøi coù theå laøm cho moät muïc sö giaûm nöõa coâng vieäc laøm ñeå haàu vieäc Chuùa baùn thôøi gian.

Theo khuoân maãu Hoäi thaùnh tö gia, tieàn baïc xaây döïng nhaø thôø coù theå ñöôïc söû duïng ñeå cung caáp caùch ñaày ñuû cho caùc muïc sö, vaø vì theá maø caùc muïc sö truyeàn thoáng ñöøng suy nghó raèng söï sinh soâi naûy nôû cuûa caùc Hoäi thaùnh tö gia ñe doïa an toaøn taøi chính cuûa mình. Theâm nöõa noù khieán nhieàu ngöôøi nam vaø nöõ khaùc nhaän bieát söï keâu goïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët trong loøng, hoï coù theå daán thaân vaøo chöùc vuï haàu vieäc Chuùa chuyeân nghieäp.[2] Nhö vaäy, noù seõ uûng hoä hoaøn taát muïc tieâu ñaøo taïo moân ñoà. Hôn theá nöõa, moät Hoäi thaùnh tö gia coù 20 ngöôøi laøm ra tieàn coù theå daâng tieán caùch dö daät moät phaàn hai lôïi töùc cho coâng taùc truyeàn giaûng vaø cho ngöôøi ngheøo.[3]

Neáu moät Hoäi thaùnh truyeàn thoáng chuyeån qua maïng löôùi Hoäi thaùnh tö gia, nhöõng ngöôøi maát trôï caáp, coù leõ laø nhaân vieân ñieàu haønh cuûa Hoäi thaùnh vaø coù leõ moät vaøi nhaân vieân trong nhöõng chöùc vuï ñaëc bieät (ví duï nhö chöùc vuï thieáu nhi vaø thanh nieân trong caùc Hoäi thaùnh lôùn) hoï seõ khoâng vui loøng ñoåi nhöõng chöùc vuï maø ít coù neàn taûng Kinh thaùnh cho nhöõng chöùc vuï khaùc coù caàn. Hoäi thaùnh tö gia khoâng caàn muïc sö thieáu nhi vaø thanh nieân, vì Kinh Thaùnh daïy chöùc vuï ñoù thuoäc veà cha meï. Vaø moïi ngöôøi trong Hoäi thaùnh tö gia thöôøng coá gaéng laøm theo söï daïy doã trong Kinh thaùnh hôn laø theo tieâu chuaån cuûa vaên hoùa Cô Ñoác Giaùo. Nhöõng thanh nieân maø cha meï chöa tin Chuùa (vì cha meï chöa tin hoaëc maát cha meï) coù theå ñöôïc saùt nhaäp vaøo trong Hoäi thaùnh tö gia vaø ñöôïc moân ñoà hoùanhö trong caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng. Coù ai thaéc maéc taïi sao khoâng coù “muïc sö thanh nieân” hoaëc “muïc sö thieáu nhi” ñöôïc ñeà caäp ñeán trong Taân Öôùc khoâng? Nhöõng chöùc vuï nhö theá ñaõ khoâng toàn taïi trong 1900 naêm ñaàu cuûa lòch söû Cô Ñoác Giaùo. Taïi sao ñoät nhieân trôû neân chính yeáu nhö hieän nay vaø quan troïng quoác gia giaøu coù Taây Phöông?[4]

Sau cuøng ñaëc bieät trong caùc quoác gia ngheøo, muïc sö thöôøng khoâng coù khaû naêng ñeå thueâ hoaëc sôû höõu nhaø thôø neáu khoâng coù söï trôï caáp bôûi caùc Cô Ñoác Nhaân Taây Phöông. Keát quaû khoâng mong ñôïi cuûa söï leä thuoäc naøy laø voâ soá keå. Tuy nhieân, söï thaät laø trong khoaûng 300 naêm ñaàu tieân trong Hoäi thaùnh khoâng coù nan ñeà naøy. Neáu baïn laø moät muïc sö taïi moät quoác gia ñang phaùt trieån nhöng hoäi chuùng vaãn chöa coù khaû naêng mua nhaø thôø, thì baïn cuõng khoâng caàn nònh bôï nhöõng ngöôøi Myõ ñeå hy voïng hoï doác tuùi tieàn ra cho mình. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù caùch giaûi quyeát vaán ñeà cuûa baïn. Baïn khoâng caàn phaûi coù moät toøa nhaø thôø ñeå thaønh coâng trong vieäc ñaøo taïo moân ñoà. Haõy theo moâ hình cuûa Kinh thaùnh.

Cuoái Cuøng Cuûa Nhöõng Gia ñình Taùch rôøi

(The End of Fragmented Families)

Moät thuaän lôïi khaùc nöõa laø caùc Hoäi thaùnh tö gia coù ñöôïc laø: hoï vöôït troäi hôn ôû kyû luaät thieáu nhi vaø thieáu nieân. Moät trong nhöõng sai laàm lôùn cuûa Hoäi thaùnh truyeàn thoáng (ñaëc bieät laø nhöõng Hoäi thaùnh lôùn taïi Hoa Kyø) laø hoï coù chöùc vuï thaät hay cho thieáu nhi vaø thanh nieân. Nhöng hoï laïi che daáu söï thaät raèng phaàn lôùn treû em vaø thanh nieân tham döï vaøo nhöõng chöùc vuï vui nhoän ñoù thì khoâng muoán trôû laïi Hoäi thaùnh moät khi chuùng noù “rôøi khoûi toå” (haõy hoûi nhöõng muïc sö thanh nieân ñeå bieát thoáng keâ, hoï bieát ñieàu naøy)

Theâm vaøo ñoù nhöõng Hoäi thaùnh coù muïc sö thanh nieân vaø muïc sö thieáu nhi, thöôøng thoâng baùo cho caùc baäc phuï huynh laø hoï laø khoâng coù khaû naêng cuõng nhö khoâng coù traùch nhieäm huaán luyeän thuoäc linh cho chuùng noù. Moät laàn nöõa, “chuùng ta phaûi chaêm soùc ñôøi soáng thuoäc linh cuûa con caùi chuùng ta. Chuùng ta laø ngöôøi huaán luyeän chuyeân nghieäp”.

Heä thoáng naøy ñaõ dung tuùng thaát baïi, vì noù ñaõ taïo ra voøng troøn gia taêng söï thoûa hieäp. Baét ñaàu vôùi caùc baäc cha meï tìm Hoäi thaùnh naøo laøm con hoï vui thích. Neáu ñöùa treû teân Johnny treân ñöôøng veà nhaø noùi vôùi cha meï raèng noù raát vui taïi nhaø thôø, thì ba meï chuùng caûm ñoäng lieàn vì hoï coi vieäc Johnny vui veû taïi nhaø thôø ngang haøng vôùi vieäc ích lôïi thuoäc linh cho Johnny. Thaät laø moät sai laàm tai haïi.

Caùc muïc sö tröôûng ñöôïc thuùc ñaåy bôûi söï thaønh coâng muoán Hoäi thaùnh cuûa mình phaùt trieån vaø vì theá caùc muïc sö thanh nieân vaø thieáu nhi thöôøng rôøi buoåi hoïp nhaân söï vôùi taâm traïng caûm thaáy bò aùp löïc phaûi taïo neân chöông trình thích hôïp ñeå boïn treû vui. (“thích hôïp” thì luoân luoân böôùc thöù phaûi laø “vui”, chöõ “thích hôïp” khoâng thaät söï coù nghóa “daãn caùc em ñeán söï aên naên, tin vaø vaâng theo maïng lònh cuûa Chuùa Gieâ-su”). Neáu boïn treû say meâ chöông trình thì ba meï chuùng seõ ñeán (vôùi tieàn baïc), vaø laø Hoäi thaùnh taêng tröôûng.

Söï thaønh coâng cuûa buoåi nhoùm thanh nieân thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù bôûi soá löôïng tham döï, neân muïc sö thanh nieân thöôøng phaûi laøm baát cöù ñieàu gì ñeå ñem caùc em vaøo, vaø thöôøng thöôøng coù nghóa phaûi haï thaáp tieâu chuaån thuoäc linh. Thaät ñaùng thöông cho nhöõng muïc sö thanh nieân khi nghe cha meï caèn nhaèn vôùi muïc sö tröôûng laø con hoï chaùn cheâ caùc söù ñieäp ñònh toäi vaø buoàn teû.

Nhöng thaät phöôùc haïnh cho thaân theå Ñaáng Christ neáu nhöõng muïc sö thanh nieân kia laø laõnh ñaïo trong Hoäi thaùnh tö gia. Thöôøng thì hoï thaät söï coù kyõ naêng giao tieáp toát vaø coù naêng löïc thaät söï. Nhieàu ngöôøi trong hoï phaûi laø muïc sö cho thanh nieân vì ñoù laø böôùc ñoøi hoûi ñaàu tieân ñeå hoï coù kyõ naêng vaø daàn daàn phaán ñaáu thaønh muïc sö tröôûng. Haàu heát hoï coù ñuû khaû naêng ñeå laø muïc sö Hoäi thaùnh tö gia. Nhöõng gì hoï ñang laøm cho thanh nieân coù theå gaàn guõi vôùi moâ hình Hoäi thaùnh theo Kinh Thaùnh hôn laø nhöõng gì xaûy ra trong nhaø thôø. Coù theå noùi nhö vaäy vôùi muïc sö thieáu nhi, hoï coù theå tieán boä raát nhieàu khi phuïc vuï trong Hoäi thaùnh tö gia nôi maø moïi ngöôøi ngay caû thieáu nhi ngoài thaønh voøng troøn, taát caû ñeàu tham gia vaø ngay caû duøng böõa chung vôùi nhau.

Thieáu nhi vaø thieáu nieân deã ñöôïc moân ñoà hoùa trong Hoäi thaùnh tö gia, khi chuùng kinh nghieäm coäng ñoàng Cô Ñoác Nhaân vaø coù cô hoäi tham gia caùc sinh hoaït, thaéc maéc vaø thoâng coâng vôùi nhöõng ngöôøi ôû nhöõng löùa tuoåi khaùc, taát caû nhö laø thaønh vieân trong moät gia ñình Cô Ñoác. Trong Hoäi thaùnh truyeàn thoáng, chuùng lieân tuïc ñöôïc xeáp vaøo nhöõng buoåi bieåu dieãn lôùn vaø baøi hoïc “vui nhoän”, kinh nghieäm raát ít veà ñôøi soáng sinh hoaït Hoäi thaùnh thaät söï, vaø thöôøng gioáng sinh hoaït trong tröôøng hoïc, chæ ñöôïc giao teá vôùi baïn cuøng trang löùa.

Nhöng khi nhoùm taäp trung taát caû caùc löùa tuoåi, caùc em aáu nhi khoùc hoaëc caùc em nhoû ngoài khoâng yeân thì sao?

Chuùng phaûi luoân luoân ñöôïc vui veû, vaø coù theå laøm nhöõng ñieàu cuï theå ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà raéc roái. Ví duï: ñem chuùng ra phoøng khaùc, ñeå buùt chì saùp vaø taäp ñeå chuùng toâ maøu. Trong söï coäng ñoàng cuûa moät Hoäi thaùnh tö gia, caùc aáu nhi vaø thieáu nhi khoâng phaûi do moät ngöôøi laï maët chaêm soùc nhöng ñöôïc thöông yeâu gioáng nhö moät gia ñình môû roäng. Taïi Nhaø thôø truyeàn thoáng khi moät ñöùa treû khoùc thì quaáy roái khoâng khí nghieâm trang cuûa buoåi leã vaø laøm cha meï chuùng caûm thaáy hoã theïn tröôùc caùi nhìn chaèm chaèm cuûa nhöõng ngöôøi laï maët. Coøn trong Hoäi thaùnh tö gia, treû khoùc thì ñöôïc gia ñình ngoài xung quanh doã daønh, vaø khoâng ai ñeå yù ñeán moùn quaø nhoû ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho ñang ñöôïc aãm trong tay cha meï chuùng.

Coøn cha meï cuûa nhöõng ñöùa treû ngang böôùng thì ñöôïc nhöõng cha meï khaùc nheï nhaøng khuyeân baûo nhöõng ñieàu hoï caàn bieát. Moät laàn nöõa chuùng ta thaáy tín höõu trong Hoäi thaùnh tö gia coù moái quan heä chaêm soùc caùch thieát thöïc. Hoï khoâng noùi xaáu anh em mình nhö ñieàu chuùng ta thöôøng thaáy trong caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng. Hoï bieát vaø meán yeâu laãn nhau.

Nhöõng Muïc Sö Haïnh Phuùc (Happy Pastors)

Laø muïc sö trong caùc Hoäi thaùnh trong voøng hai thaäp nieân, giaûng daïy cho haøng ngaøn muïc sö treân theá giôùi vaø coù nhieàu muïc sö laø baïn thaân, toâi nghó laø coù theå noùi ñieàu mình bieát veà yeâu caàu ñoái vôùi chöùc vuï muïc sö cho Hoäi thaùnh hieän nay. Nhö moïi muïc sö ôû Hoäi thaùnh truyeàn thoáng, toâi kinh nghieäm “maët traùi” cuûa chöùc vuï, coù theå noùi ñoâi khi raát toái taêm. Thöïc söï duøng töø “taøn nhaãn” thì chính xaùc hôn.

Nhöõng mong ñôïi maø muïc sö phaûi ñoái dieän taïo ra nhieàu khuûng hoaûng maø ñoâi khi laøm gaõy ñoã tình caûm gia ñình. Hoï thaát voïng bôûi nhieàu lyù do. Hoï phaûi nhö moät chính trò gia, quan toøa, ngöôøi chuû, nhaø taâm lí, giaùm ñoác coâng vuï, thaàu khoaùn, tö vaán hoân nhaân, dieãn giaû tröôùc coâng chuùng, nhaø quaûn lyù, nhaø tieân ñoaùn vaø nhöõng ngöôøi ñieàu haønh. Hoï thöôøng phaûi tranh ñaáu vôùi nhöõng muïc sö khaùc ñeå coù hoäi chuùng ñoâng nhöng ít thì giôø cho kyû luaät thuoäc linh caù nhaân. Nhieàu ngöôøi caûm thaáy bò troùi buoäc vaøo ngheà nghieäp vôùi ñoàng löông khoâng caân xöùng. Hoäi chuùng nhö laø khaùch haøng vaø oâng chuû cuûa hoï. Thænh thoaûng maáy oâng chuû naøy laøm cho ñôøi hoï thaät toäi nghieäp.

So saùnh nhö vaäy, muïc sö taïi Hoäi thaùnh tö thì deã daøng hôn. Tröôùc heát oâng ta soáng laøm göông cuûa moät moân ñoà thaät vaø daïy doã moïi ngöôøi vaâng phuïc maïng leänh Chuùa Gieâ-su maø khoâng thoaû hieäp, thì nhöõng con deâ seõ khoâng muoán ñeán buoåi nhoùm cuûa oâng. Trong thöïc teá, chæ nhoùm taïi tö gia cuõng ñuû ñeå cho “Deâ” chaïy xa. Cho neân oâng chæ coøn chaên chieân maø thoâi.

Thöù hai laø oâng coù theå yeâu vaø moân ñoà taát caû nhöõng con chieân cuûa oâng caùch caù nhaân, vì chæ coù 12 ñeán 20 ngöôøi ñeå coi soùc. OÂng coù theå vui höôûng söï thaân maät vôùi hoï, nhö laø cha trong gia ñình. OÂng daønh cho hoï thôøi giôø xöùng ñaùng. Toâi nhôù khi coøn laø muïc sö cuûa Hoäi thaùnh truyeàn thoáng, toâi thöôøng caûm thaáy coâ ñôn. Toâi khoâng theå thaân maät vôùi baát cöù tín ñoà naøo trong hoäi chuùng vì sôï raèng ngöôøi khaùc böïc töùc vaø ganh tî khi toâi chæ gaàn guõi vôùi moät soá ngöôøi. Toâi öôùc ao söï gaàn guõi thaät söï vôùi nhöõng anh em khaùc nhöng khoâng giaùm traû giaù ñeå coù tình baïn cho mình.

Trong gia ñình thaân maät cuûa moät Hoäi thaùnh tö gia, caùc thaønh vieân töï nhieân laøm muïc sö chòu traùch nhieäm chaên baày, khi oâng laø baïn thaân cuûa hoï chöù khoâng phaûi dieãn vieân treân saân khaáu.

Taïi Hoäi thaùnh tö gia muïc sö daønh thôøi giôø ñeå phaùt trieån caùc laõnh ñaïo töông lai cho Hoäi thaùnh, vì theá ñeán luùc phaûi chia nhoùm thì laõnh ñaïo ñaõ saün saøng. OÂng khoâng phaûi sôï nhöõng laõnh ñaïo tieàm naêng cuûa mình ñem aân töù vaøo tröôøng Kinh thaùnh ôû moät nôi khaùc.

OÂng coù thì giôø ñeå phaùt trieån chöùc vuï khaùc beân ngoaøi Hoäi thaùnh ñòa phöông cuûa mình. Coù leõ oâng coù theå giaûng trong nhaø tuø, chaêm soùc gia ñình vaø tham gia caù nhaân chöùng ñaïo cho caùc thöông gia hoaëc nôi nhöõng traïi tò naïn. Tuøy theo kinh nghieäm vaø khaû naêng cuûa mình maø oâng coù theå môû theâm nhöõng Hoäi thaùnh môùi hoaëc che phuû thuoäc linh cho nhöõng muïc sö treû döôùi chöùc vuï oâng.

OÂng khoâng thaáy aùp löïc nhö ngöôøi trình dieãn vaøo saùng Chuùa nhaät. OÂng khoâng caàn chuaån bò baøi giaûng ba ñieåm vaøo toái thöù baûy coá suy nghó caùch ñeå laøm thoaû maõn heát moïi ngöôøi ôû nhöõng möùc ñoä thuoäc linh khaùc nhau.[5] OÂng seõ vui thích khi thaáy Ñöùc Thaùnh Linh söû duïng moïi ngöôøi trong buoåi nhoùm vaø khích leä anh em mình söû duïng aân töù. OÂng coù theå vaéng maët trong buoåi nhoùm vaø moïi thöù ñeàu toát ñeïp duø khoâng coù oâng.

OÂng khoâng coù nhaø thôø ñeå phaân taâm oâng vaø cuõng chaúng coù nhaân vieân ñeå quaûn lyù.

OÂng khoâng coù lyù do gì ñeå tranh ñua vôùi caùc muïc sö Hoäi thaùnh khaùc.

Khoâng coù “Ban trò söï” ñeå laøm cho ñôøi oâng khoán khoå maø qua ñoù vieäc tranh giaønh theá löïc laø chuyeän thoâng thöôøng.

Noùi toùm laïi, oâng chính laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi oâng laøm chöù khoâng phaûi nhöõng gì do vaên hoùa Cô Ñoác Giaùo taïo neân. OÂng khoâng phaûi laø dieãn vieân chính, chuû tòch cuûa coâng ty, hay trung taâm cuûa moïi hoaït ñoäng. OÂng chæ laø ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà vaø trang bò cho caùc thaùnh ñoà.

Chieân Vui Veû (Happy Sheep)

Moïi ñieàu lieân quan ñeán Hoäi thaùnh tö gia thaät vaø theo khuoân maãu Kinh thaùnh laø nhöõng gì tín ñoà thaät öôùc ao vaø vui höôûng.

Taát caû caùc ngöôøi tin thaät öôùc ao moái töông giao chaân thaønh vôùi anh em mình, vì tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chan hoaø trong ñôøi soáng hoï. Moái quan heä nhö theá laø phaàn thieát yeáu cuûa caùc Hoäi thaùnh tö gia. Ñoù laø ñieàu Kinh thaùnh ñeà caäp ñeán nhö laø söï thoâng coâng, moät chia xeû ñôøi soáng ñích thöïc vôùi anh chò khaùc. Hoäi thaùnh tö gia taïo ra moät moâi tröôøng nôi maø ñeå tín höõu coù theå laøm nhöõng ñieàu hoï caàn phaûi laøm, nhö nhöõng ñieàu ñöôïc ghi “laãn nhau” trong Taân Öôùc. Trong khuoân khoå Hoäi thaùnh tö gia tín ñoà coù theå naâng ñôõ, khích leä, gaây döïng, an uûi, daïy doã, phuïc vuï vaø caàu nguyeän cho nhau. Hoï khuyeán khích nhau yeâu thöông vaø laøm vieäc laønh, xöng toäi vôùi nhau, mang gaùnh naëng cho nhau. Khuyeân baûo nhau baèng ca vònh, thaùnh ca vaø caùc baøi haùt thieâng lieâng. Hoï khoùc vôùi keû khoùc vaø vui vôùi keû vui. Nhöõng ñieàu ñoù ít xaûy ra taïi caùc buoåi nhoùm Chuùa nhaät cuûa caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng nôi maø tín ñoà chæ ngoài nghieâm trang vaø laéng nghe. Moät anh em trong Hoäi thaùnh tö gia noùi vôùi toâi “coù moät ngöôøi bò ñau trong Hoäi thaùnh thì toâi khoâng duøng böõa trong trong nhaø moät ngöôøi laï, vì toâi coù kyù keát “chöùc vuï duøng böõa”, laø toâi duøng böõa vôùi ngöôøi naøo toâi bieát vaø yeâu thöông.

Tín ñoà thaät thì vui höôûng quan heä chaët cheõ va quaán quít beân nhau. Cöù ngoài nghe moät caùch thuï ñoäng nhöõng baøi giaûng röôøm raø khoâng thích hôïp töø naêm naøy qua naêm kia seõ gaây toån thöông ñeán söï thoâng minh vaø nhaïy beùn cuûa hoï. Thaät söï, hoï thích coù cô hoäi ñeå chia xeû söï hieåu bieát caù nhaân mình hoïc ñöôïc töø Chuùa vaø lôøi Ngaøi cho ngöôøi khaùc hôn, vaø Hoäi thaùnh tö gia hoï ñöôïc coù cô hoäi naøy. Laøm theo kieåu maãu Kinh thaùnh hôn laø theo vaên hoùa, thì moãi ngöôøi ñeàu phaûi: “coù baøi ca, hoaëc söï daïy doã naøo, hoaëc lôøi toû söï tín nhieäm, hoaëc noùi tieáng laï, hoaëc giaûi tieáng laï” (1Coâr 14:16). Nôi Hoäi thaùnh tö gia khoâng coù ai bò laïc maát trong ñaùm ñoâng hoaëc bò Hoäi thaùnh loaïi ra ngoaøi.

Ngöôøi tin Chuùa thaät thì öôùc ao ñöôïc Chuùa söû duïng ñeå phuïc vuï. Trong Hoäi thaùnh tö gia thì coù ñuû cô hoäi cho moïi ngöôøi chuùc phöôùc cho ngöôøi khaùc, vaø boån phaän thì chia ra cho moãi ngöôøi, cho neân khoâng ngöôøi naøo hoaït ñoäng quaù taûi nhö thöôøng thaáy ôû nhöõng ngöôøi soát saéng trong Hoäi thaùnh truyeàn thoáng. Toái thieåu, moïi ngöôøi coù theå mang thöùc aên cuûa mình ñeán ñeå duøng böõa chung vôùi nhau, ñieàu maø thaùnh kinh ñeà caäp ñeán nhö laø “böõa tieäc yeâu thöông” (Giu-ñe 1:12). Trong Hoäi thaùnh tö gia, böõa aên nhö vaäy laø hoï laøm theo maãu böõa tieäc thaùnh cuûa Chuùa Gieâ-su, ñoù laø moät phaàn cuûa aên Leã vöôït qua thaät söï. Tieäc thaùnh khoâng phaûi nhö moät beù trai trong Hoäi thaùnh toâi töøng laøm muïc sö cho laø “aên baùnh snack thaùnh cuûa Chuùa”. Caùi yù töôûng aên voäi moät mieáng baùnh thaùnh nhoû roài hôùp chuùt nöôùc nho chung vôùi nhöõng ngöôøi khoâng quen bieát trong buoåi thôø phöôïng laø ñieàu khoâng ñöôïc noùi ñeán trong Kinh thaùnh vaø laø vieäc xa laï ñoái vôùi Hoäi thaùnh tö gia trong Taân öôùc. Tieäc thaùnh coù nhieàu yù nghóa giöõa voøng caùc moân ñoà yeâu meán laãn nhau.

Trong Hoäi thaùnh tö gia, buoåi thôø phöôïng thì ñôn giaûn, chaân thaønh vaø moïi ngöôøi ñeàu tham gia, chöù khoâng phaûi nhö buoåi trình dieãn. Tín ñoà thaät thì yeâu thích söï thôø phöôïng trong taâm linh vaø leõ thaät.

Caân Baèng Vaø Hoøa Hôïp Giaùo Lyù

(Doctrinal Balance and Toleration)

Trong nhöõng buoåi hoäi thaûo môû roäng cuûa caùc Hoäi thaùnh nhoû taäp trung laïi vôùi nhau thì nhöõng baøi daïy ñöôïc ñoïc vaø suy xeùt raát deø giöõ caån thaän. Nhöng anh chò em quen bieát vaø yeâu meán laãn nhau thì coù khuynh höôùng toân troïng nhöõng quan ñieåm khaùc vôùi cuûa hoï, vaø thaäm chí khi hoï khoâng ñoàng yù heát ñi chaêng nöõa, thì chính tình yeâu thöông chöù khoâng phaûi laø thaàn hoïc giöõ hoï khaéng khít vôùi nhau. Baát cöù söï daïy doã naøo trong nhoùm töø caùc tröôûng laõo, muïc sö, giaùm muïc ñöôïc ngöôøi khaùc suy xeùt baèng tình yeâu thöông. Vì ngöôøi daïy cuõng soáng giöõa voøng hoï (Xem 1Giaêng 2:27). Söï suy xeùt gaén trong coäng vôùi söï caân baèng theo tieâu chuaån Kinh thaùnh giuùp ngaên ngöøa khoûi sai giaùo lyù

Ñieàu naày khaù töông phaûn vôùi tieâu chuaån cuûa Hoäi thaùnh truyeàn thoáng, nôi maø giaùo lyù ñöôïc thieát laäp ngay töø ñaàu vaø khoâng ñöôïc thaéc maéc. Keát quaû laø nhöõng giaùo lyù sai traät cöù toàn taïi maõi vaø bieán hoùañeå ñöôïc chaáp nhaän. Cuõng chính nguyeân nhaân naøy, maø neáu coù ñieåm naøo trong baøi giaûng daãn hoï ñeán vieäc khoâng chaáp nhaän quan ñieåm truyeàn thoáng, thì taïm thôøi hoï tìm nhöõng ai “cuøng tö töôûng”. Hoï bieái noùi vôùi muïc sö veà söï baát ñoàng giaùo lyù cuûa hoï cuõng nhö khoâng. Cho duø oâng ñöôïc thuyeát phuïc caàn phaûi thay ñoåi quan ñieåm cuõ ñi nöõa, thì oâng cuõng phaûi kín mieäng vôùi nhieàu ngöôøi khaùc trong Hoäi thaùnh, cuõng nhö khoâng daùm leân tieáng vôùi giaùo chöùc cao hôn trong heä phaùi. Khaùc bieät veà thaàn hoïc giöõa voøng caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng taïo ra nhöõng muïc sö coù khieáu nhö nhöõng chính trò gia ngoaøi ñôøi, vaø nhö nhöõng nhaø thuyeát giaûng mô hoà, vaø neù traùnh nhöõng vaán ñeà gaây tranh caûi ñeå moïi ngöôøi chaáp nhaän oâng laø ngöôøi cuûa hoï

Moät Khuynh Höôùng Thôøi Nay (A Modern Trend)

Ñieàu thuù vò laø moãi ngaøy caøng nhieàu Hoäi thaùnh truyeàn thoáng trieån khai theo cô caáu nhoùm nhoû naèm trong khuoân maãu truyeàn thoáng, nhaän thaáy ñieàu naøy ñem hieäu quaû ñeán cho coâng taùc moân ñoà hoaù. Thaäm chí vaøi Hoäi thaùnh ñi xa hôn, ñaët cô caáu chính laø nhoùm nhoû, xem laø maët quan troïng nhaát cuûa chöùc vuï. Nhöõng “buoåi tieäc chung lôùn” chæ laø phuï so vôùi nhoùm nhoû (ít nhaát laø veà maët lyù thuyeát)

Ñaây laø caùc böôùc ñi theo höôùng ñuùng ñaén, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho nhöõng böôùc nhö vaäy, vaø phöôùc laønh cuûa Chuùa caân xöùng vôùi möùc ñoä chuùng ta laøm theo yù muoán cuûa Ngaøi. Thöïc teá, “Hoäi thaùnh teá baøo” coù cô caáu ñeå ñaøo taïo moân ñoà toát hôn tieâu chuaån cuûa Hoäi thaùnh truyeàn thoáng. Neáu gom nhöõng yeáu toá laïi thì ta thaáy moâ hình naøy ñöôïc xeáp vaøo khoaûng giöõa giöõa cuûa moâ hình truyeàn thoáng vaø Hoäi thaùnh tö gia hôïp Kinh thaùnh.

Chuùng ta thöû so saùnh nhöõng Hoäi thaùnh truyeàn thoáng coù cô caáu toå teá baøo thì khaùc vôùi moâ hình Hoäi thaùnh tö gia khi xöa vaø hieän nay theá naøo? Coù vaøi söï khaùc bieät.

Ví duï nhöõng nhoùm nhoû trong Hoäi thaùnh truyeàn thoáng ñoâi khi khoâng may duøng ñeå ñaåy maïnh nhöõng ñieàu sai laàm trong Hoäi thaùnh, ñaëc bieät laø khi ñoäng cô chính ñeå baét ñaàu chöùc vuï nhoùm nhoû laø xaây döïng cho vöông quoác cuûa muïc sö tröôûng. OÂng thöôøng söû duïng ngöôøi ta ñeå ñaït ñöôïc coâng vieäc cho mình, vaø nhoùm nhoû thì raát thích hôïp cho keá hoaïch cuûa oâng. Vôùi ñieàu naøy thì laõnh ñaïo nhoùm nhoû ñöôïc choïn löïa ñeå trung thaønh vôùi Hoäi thaùnh meï,ï vaø hoï cuõng khoâng theå coù quaù nhieàu taøi naêng hay aân töù vì e raèng ma quyû ñoå vaøo taâm trí hoï nhöõng yù töôûng roài hoï ñoäc laäp. Caùc chính saùch loaïi ñoù caûn trôû hieäu quaû cuûa nhoùm nhoû vaø cuõng nhö baát cöù Hoäi thaùnh truyeàn thoáng khaùc, nhöõng laûnh ñaïo ñöôïc keâu goïi vaø ñöôïc xöùc daàu thaät söï bò ñaåy vaøo tröôøng Kinh thaùnh vaø caùc chuûng vieän, cuôùp maát ñi nhöõng aân töù thaät söï giöõa voøng Hoäi thaùnh, ñem nhöõng ngöôøi nhö theá ñeán moät nôi hoï ñöôïc nghe thuyeát giaûng hôn ñöôïc huaán luyeän bôûi phöông caùch hoïc vieäc.

Nhöõng nhoùm nhoû trong Hoäi thaùnh truyeàn thoáng thöôøng bieán thaønh nhöõng nhoùm thoâng coâng, coøn vieäc ñaøo taïo moân ñoà thaät söï thì khoâng coù. Khi vieäc ñöôïc nuoâi naáng thuoäc linh thì taäp trung vaøo buoåi nhoùm chung vaøo saùng Chuùa nhaät, thì nhöõng nhoùm nhoû chæ trung vaøo nhöõng muïc tieâu khaùc ngoaøi chöùc vuï Lôøi Chuùa vaø khoâng muoán chæ laø söï laëp laïi cuûa buoåi nhoùm saùng Chuùa nhaät.

Caùc nhoùm nhoû trong caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng thöôøng ñöôïc toå chöùc bôûi moät giaùm thò trong Hoäi thaùnh hôn laø ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh sanh ra. Heä thoáng teá baøo trôû neân moät trong nhieàu chöông trình giöõa nhieàu chöông trình khaùc cuûa Hoäi thaùnh. Tín höõu ñöôïc saép xeáp treân caên baûn cuøng tuoåi taùc, ñòa vò trong xaõ hoäi, cuøng hoaøn caûnh, cuøng sôû thích, cuøng tình traïng hoân nhaân vaø hay cuøng nôi ôû. Deâ thöôøng xen laãn vôùi chieân. Toå chöùc theo kieåu loaøi ngöôøi nhö vaäy khoâng giuùp tín höõu yeâu thöông nhau qua nhöõng khaùc bieät nhö treân. Haõy nhôù laø nhieàu Hoäi thaùnh thôøi taân öôùc goàm tín ñoà Do thaùi vaø tín ñoà daân ngoaïi. Hoï thöôøng aên chung vôùi nhau, laø moät ñieàu caám kî ñoái vôùi truyeàn thoáng ngöôøi Do thaùi. Kinh nghieäm naøy ñaùng ñöôïc hoïc hoûi laøm sao! Thaät laø cô hoäi ñeå böôùc ñi trong tình yeâu thöông. Ñoù laø daáu chöùng cuûa quyeàn naêng Phuùc AÂm! Theá thì taïi sao chuùng ta nghó phaûi chia moïi ngöôøi thaønh nhöõng nhoùm ñoàng nhaát thì chöùc vuï nhoùm nhoû môùi thaønh coâng?

Caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng phaân chia nhoùm nhoû vaãn coù buoåi trình dieãn vaøo saùng Chuùa nhaät, nôi khaùn giaû xem nhöõng ngöôøi chuyeân nghieäp bieåu dieãn. Nhöõng nhoùm nhoû khoâng ñöôïc pheùp nhoùm hoïp khi “buoåi nhoùm thaät söï” cuûa Hoäi thaùnh nhoùm, ñieàu naøy buoåi nhoùm lôùn môùi laø quan troïng nhaát. Vì theá nhieàu ngöôøi, khoâng muoán goïi laø ña soá nhöõng ngöôøi döï nhoùm vaøo saùng Chuùa nhaät seõ khoâng tham döï vaøo nhoùm nhoû duø ñöôïc khích leä neân laøm, hoï xem nhö laø moät choïn löïa chöù khoâng phaûi laø ñieàu baét buoäc. Hoï nghó laø tham gia buoåi nhoùm quan troïng nhaát trong saùng chuû nhaät laø ñuû roài. Vì theá khaùi nieäm nhoùm nhoû cuõng ñöôïc quaûng baù laø caàn thieát nhöng khoâng thaät söï caàn thieát nhö buoåi thôø phöôïng truyeàn thoáng saùng Chuùa nhaät. Theá thì cô hoäi toát nhaát cho söï thoâng coâng thaät söï, moân ñoà hoùa vaø cho söï phaùt trieån thuoäc linh bò giaûm xuoáng roõ raøng. Ñöa ra tín hieäu sai laïc. Buoåi nhoùm truyeàn thoáng vaãn laø vua.

Theâm Nhöõng Khaùc Bieät (More Differences)

Caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng goàm nhöõng nhoùm nhoû thì coù cô caáu nhö laø moät taäp ñoaøn hình Kim Töï Thaùp, nôi maø moïi ngöôøi bieát vò trí cuûa mình theo ñôn vò töø thaáp ñeán cao nhaát. Nhöõng ngöôøi ôû treân ñænh thöôøng goïi hoï laø “laõnh ñaïo toâi tôù”, nhöng thöôøng hoï gioáng nhö nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan haønh chaùnh hôn, vaø hoï coù traùch nhieäm trong nhöõng quyeát ñònh haønh chaùnh. Hoäi thaùnh caøng lôùn thì khoaûng caùch giöõa muïc sö vaø caùc tín höõu cuõng caøng xa. Neáu laø moät muïc sö thaät, baïn deã daøng khieán oâng ta xöng nhaän khoâng chuùt löôõng löï raèng oâng ta seõ vui hôn neáu laøm muïc sö chaên moät baày nhoû.

Töông töï, caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng coù nhöõng nhoùm nhoû vaãn ñaåy maïnh vieäc phaân chia giaùo chöùc. Laõnh ñaïo nhoùm nhoû thì luoân luoân ôû vò trí phuï cho nhöõng ngöôøi haàu vieäc Chuùa chuyeân nghieäp ñöôïc phuï caáp. Baøi hoïc nghieân cöùu Kinh thaùnh ñöôïc caùc giaùo chöùc ñöa xuoáng trong khi caùc laõnh ñaïo nhoùm nhoû khoâng ñöôïc phoù thaùc nhieàu uy quyeàn. Caùc nhoùm nhoû khoâng ñöôïc toå chöùc leã tieäc thaùnh, hoaëc leã baùp tem. Nhöõng thaùnh chöùc ñoù chæ daønh cho nhöõng ai coù baèng caáp vaø chöùc töôùc. Nhöõng ai ñöôïc keâu goïi vaøo chöùc vuï trong voøng thaân theå Chuùa phaûi hoïc tröôøng Kinh thaùnh hay ñöôïc ñaøo taïo trong nhöõng chuûng vieän thì môùi ñuû chaát löôïng cho chöùc vuï thaät vaø môùi ñöôïc gia nhaäp vaøo nhoùm tinh tuùy.

Nhöõng nhoùm nhoû trong Hoäi thaùnh truyeàn thoáng thì chaúng khaùc gì buoåi nhoùm chuû nhaät thu nhoû, keùo daøi khoâng quaù 60 ñeán 90 phuùt, goàm moät ngöôøi ñöôïc ôn höôùng daãn thôø phöôïng vaø moät ngöôøi khaùc daïy baøi ñaõ ñöôïc muïc sö tröôûng chaáp nhaän. Raát ít thôøi gian ñeå Ñöùc Thaùnh Linh vaän haønh qua nhöõng ngöôøi khaùc ñeå hoï cuøng ñoùng goùp aân töù hay ñeå phaùt trieån chöùc vuï.

Ngöôøi ta khoâng tham gia nghieâm tuùc ôû caùc nhoùm nhoû thuoäc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng, tín höõu tham gia caùch thöa thôùt vaø nhoùm nhoû thænh thoaûng toàn taïi chæ ñöôïc thôøi gian ngaén, vaø vì theá chieàu saâu cuûa ñôøi soáng coäng ñoàng thì khoâng ñöôïc nhö trong caùc Hoäi thaùnh tö gia.

Nhöõng nhoùm nhoû trong Hoäi thaùnh truyeàn thoáng thöôøng gaëp nhau vaøo moät ngaøy trong tuaàn vaø khoâng nhoùm truøng vôùi caùc buoåi nhoùm khaùc cuûa Hoäi thaùnh vaøo cuoái tuaàn. Keát quaû laø nhoùm nhoû giöõa tuaàn thôøi gian bò giôùi haïn khoâng keùo daøi quaù hai tieáng ñoàng hoà ñeå tín höõu coù theå tham döï, vaø ngaên trôû thaønh vieân trong tuoåi coøn ñi hoïc hay nhöøng ngöôøi ôû xa.

Ngay caû khi Hoäi thaùnh truyeàn thoáng quaûng baù chöùc vuï nhoùm nhoû, nhöng vaãn coøn phung phí tieàn baïc cho vieäc xaây caát cô sôû vaät chaát. Thöïc teá, neáu chöông trình nhoùm nhoû thaønh coâng trong vieäc ñem theâm ngöôøi gia theâm vaøo Hoäi thaùnh thì laïi phaûi toán tieàn baïc nhieàu hôn ñeå xaây döïng caùc döï aùn cho noù. Theâm nöõa, nhoùm nhoû ñöôïc toå chöùc trong caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng thöôøng ñoøi hoûi phaûi traûû löông cho ngöôøi giaùm thò. Ñieàu ñoù coù nghóa laïi phaûi toán keùm.

Coù leõ teä hôn nöõa laø muïc sö trong nhöõng Hoäi thaùnh truyeàn thoáng coù nhoùm nhoû thì raát bò giôùi haïn trong coâng taùc ñaøo taïo moân ñoà caùch caù nhaân. Hoï quaù baän roän vôùi nhöõng traùch nhieäm maøø khoâng coù thì giôø cho caù nhaân moân ñoà hoùa. Gaàn guõi nhaát vôùi hoï laø moân ñoà hoùanhöõng tröôûng toå nhöng vaãn bò giôùi haïn chæ moät laàn trong thaùng.

Taát caû ñieàu naøy noùi leân theo quan ñieåm toâi thì Hoäi thaùnh tö gia gaàn guõi vôùi Kinh thaùnh hôn hieäu quaû trong coâng taùc ñaøo taïo, nhaân boäi moân ñoà vaø ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà. Tuy nhieân toâi nhaän ra raèng yù kieán mình khoâng theå thay ñoåi truyeàn thoáng Hoäi thaùnh coù haøng traêm naêm caùch nhanh choùng ñöôïc. Cho neân toâi khuyeân caùc muïc sö truyeàn thoáng haõy laøm ñieàu gì ñoù trong khuynh höôùng ñem Hoäi thaùnh mình trôû veà vôùi moâ hình ñaøo taïo moân ñoà hôïp vôùi Kinh thaùnh hôn.[6] Hoï neân xem xeùt vieäc ñaøo taïo moân ñoà caùch caù nhaân nhöõng laõnh ñaïo töông lai hoaëc khôûi söï chöùc vuï nhoùm nhoû. Hoï coù theå toå chöùc “chuû nhaät cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân” sau khi nhaø thôø ñoùng cöûa vaø moïi ngöôøi duøng böõa taïi nhaø vôùi nhau, vaø saép xeáp ñeå nhoùm vôùi tín höõa khaùc nhö cô ñoác nhaân trong 3 theá kyû ñaàu tieân.

Nhöõng muïc sö coù nhieàu nhoùm nhoû trong Hoäi thaùnh mình xem xeùt ñeå phoùng thích nhöõng tröôûng nhoùm thaønh laäp nhöõng Hoäi thaùnh tö gia, vaø xem noù seõ dieãn tieán theá naøo. Neáu nhöõng nhoùm nhoû laønh maïnh vaø ñöôïc chaên daét bôûi nhöõng muïc sö, tröôûng laõo, giaùm muïc ñöôïc Chuùa keâu goïi thì töï noù coù theå tieán trieån toát. Hoï khoâng caàn Hoäi thaùnh maãu heä nhö kieåu caùc Hoäi thaùnh non treû ñoäc laäp caàn gia nhaäp vôùi moät maãu heä. Taïi sao khoâng cho hoï ñöôïc töï do?[7] Tieàn baïc cuûa tín ñoà daâng veà Hoäi thaùnh meï coù theå phuï caáp cho muïc sö cuûa Hoäi thaùnh tö gia.

Vieäc toâi taùn thaønh khuoân maãu Hoäi thaùnh tö gia coù nghóa laø khoâng coù gì toát laønh taïi Hoäi thaùnh truyeàn thoáng chaêng? Hoaøn toaøn khoâng phaûi vaäy. ÔÛ möùc ñoä naøo ñoù maø caùc moân ñoà vaâng theo maïng leänh Ñaáng Christ ñöôïc ñaøo taïo neân töø trong Hoäi thaùnh truyeàn thoáng, thì heä thoáng ñoù ñöôïc chaáp nhaän. Tuy nhieân cô caáu vaø söï vaän haønh trong nhöõng Hoäi thaùnh nhö vaäy thöôøng gaëp nhieàu caûn trôû ñeå ñaït ñeán muïc tieâu maø Ñaáng Christ ñaët tröôùc chuùng ta, vaø thöôøng laø tieâu dieät muïc sö.

Ñieàu Gì Xaûy Ra Trong Buoåi Nhoùm Cuûa Hoäi Thaùnh Tö Gia?

(What happens at a house church Gatherings)

Khoâng phaûi moïi Hoäi thaùnh tö gia ñeàu phaûi coù cuøng moät cô caáu, vaãn coù nhieàu ñieàu khaùc nhau moãi Hoäi thaùnh tö gia phaûn aùnh ñöôïc saéc thaùi xaõ hoäi vaø vaên hoùacuûa rieâng noù – ñaây laø lyù do maø Hoäi thaùnh tö gia raát hieäu quaû trong coâng taùc truyeàn giaùo ôû nhöõng quoác gia maø chöa coù truyeàn thoáng vaên hoùacô ñoác. Tín höõu Hoäi thaùnh tö gia khoâng môøi haøng xoùm ñeán nhaø thôø, vì ñaây laø moät vieäc xa laï vaø hình thöùc leã nghi ñoái vôùi ngöôøi ngoaïi, neân noù laø söï caûn trôû cho vieäc quy phuïc ñaïo. Nhöng hoï laïi môøi haøng xoùm mình veà nhaø duøng böõa chung vôùi baïn beø.

Böõa aên chung laø moät thaønh phaàn chính trong Hoäi thaùnh tö gia. Ñoái vôùi nhieàu Hoäi thaùnh tö gia thì böõa aên bao goàm tieäc thaùnh, hay chính noù laø tieäc thaùnh roài, vaø moãi Hoäi thaùnh tö gia caù bieät coù theå phaân chia ñeå ñaït ñöôïc yù nghóa thuoäc linh cuûa noù. Nhö ñöôïc ñeà caäp ôû phaàn ñaàu, buoåi tieäc thaùnh nguyeân thuûy ñöôïc baét nguoàn töø vieäc aên leã Vöôït Qua, vaø haøm chöùa ñuû yù nghóa thuoäc linh. Döï leã Tieäc thaùnh nhö laø moät böõa aên hay moät phaàn cuûa böõa aên laø moät khuoân maãu raønh raønh cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân khi caùc tín höõu nhoùm laïi vôùi nhau. Chuùng ta ñoïc thaáy caùc cô ñoác nhaân ñaàu tieân:

Vaû, nhöõng ngöôøi aáy beàn loøng giöõ lôøi daïy cuûa caùc söù ñoà, söï thoâng coâng cuûa anh em, leã beû baùnh, vaø söï caàu nguyeän… Ngaøy naøo cuõng vaäy, cöù chaêm chæ ñeán ñeàn thôø; coøn ôû nhaø, thì beû baùnh vaø duøng böõa chung vôùi nhau caùch vui veû thaät thaø. (Coângvuï 2:42,46)

Nhöõng tín ñoà ñaàu tieân thaät söï caàm baùnh, beû ra roài chia cho nhau nhö laø ñieàu thöôøng laøm trong böõa aên cuûa hoï. Coù theå naøo söï beû baùnh xaûy ra trong böõa aên nhö vaäy ñaõ coù yù nghóa thuoäc linh ñoái vôùi hoï roài chaêng? Kinh thaùnh khoâng coù quaû quyeát nhö vaäy. Tuy nhieân William Barclay vieát laïi trong quyeån “Tieäc Thaùnh” raèng: “Khoâng nghi ngôø gì buoåi tieäc thaùnh baét nguoàn nhö moät böõa aên trong gia ñình hoaëc laø böõa aên vôùi baïn beø….yù töôûng moät mieáng baùnh nhoû vôùi moät hôùp nöôùc nho thì khoâng coù quan heä gì ñoái vôùi nguoàn goác cuûa buoåi Tieäc Thaùnh….. Buoåi Tieäc Thaùnh laø böõa aên gia ñình, toå chöùc trong nhaø baïn höõu”. Thaät ngaïc nhieân moïi hoïc giaû Kinh thaùnh thôøi nay ñeàu ñoàng yù vôùi Barclay theá nhöng Hoäi thaùnh vaãn laøm theo truyeàn thoáng chöù khoâng laøm theo Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi veà vieäc naøy.

Chuùa Gieâ-su baûo moân ñoà Ngaøi daïy laïi moân ñoà hoï gìn giöõ moïi ñieàu Ngaøi phaùn cuøng hoï, cho neân khi Ngaøi phaùn aên baùnh, uoáng cheùn cuøng nhau ñeå nhôù ñeán Ngaøi, thì hoï phaûi daïy moân ñoà mình laøm y nhö vaäy. Coù theå naøo tieäc thaùnh ñöôïc thöïc hieän vaøo böõa aên bình thöôøng hay khoâng? Döôøng nhö coù veû laø nhö vaäy khi chuùng ta ñoïc lôøi cuûa Phaoloâ cho tín ñoà taïi Coâ-rinh-toâ:

Vaäy, khi anh em nhoùm nhau laïi moät choã, aáy chaúng coøn phaûi laø Tieäc thaùnh cuûa Chuùa maø anh em aên; bôûi vì luùc ngoài aên, ai cuõng noân naû maø aên böõa rieâng mình, ñeán noãi ngöôøi noï chòu ñoùi, coøn keû kia thì quaù ñoä. (1Coâr 11:20-21)

Nhöõng lôøi nhö vaäy coù yù nghóa gì khoâng khi noùi veà Tieäc Thaùnh nhö Hoäi thaùnh thôøi nay ñang thöïc hieän? Coù bao giôø baïn nghe nan ñeà trong khi döï Tieäc Thaùnh cuûa Hoäi thaùnh thôøi nay laø tín höõu aên böõa rieâng mình tröôùc, ñeå coù ngöôøi thì chòu ñoùi coøn keû khaùc thì no neâ khoâng? Nhöõng lôøi nhö vaäy chæ coù yù nghóa neáu Tieäc Thaùnh laø böõa aên thaät söï. Phaoloâ tieáp tuïc:

Anh em haù chaúng coù nhaø ñeå aên uoáng sao? Hay laø anh em khinh bæ Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi [Phaoloâ khoâng vieát veà nhaø thôø nhöng ñeà caäp ñeán moät hoäi chuùng, ñöôïc goïi laø Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi], muoán laøm cho nhöõng keû khoâng coù gì phaûi hoå theïn? Toâi neân noùi chi vôùi anh em? Coù neân khen anh em khoâng? Trong vieäc naày toâi chaúng khen ñaâu. (1Coâr 11:22)

Ngöôøi khoâng mang thöùc aên vaøo Hoäi thaùnh laøm gì phaûi hoå theïn, neáu tieäc thaùnh khoâng laø moät böõa aên thaät söï theo nhö ñoïan Kinh thaùnh treân.

Phao loâ noùi ñeán söï thaät laø moät soá tín höõu taïi thaønh Coârinhtoâ ñaõ ñeán buoåi nhoùm sôùm hôn ñeå aên böõa cuûa mình maø khoâng chôø ñôïi ngöôøi ñeán sau cuøng döï. Moät soá ngöôøi khaùc ñeán, coù theå ngheøo khoâng mang thöùc aên ñeán ñeå cuøng chia seø, neân hoï khoâng chæ bò boû ñoùi maø coøn bò hoå theïn bôûi vì roõ raøng hoï khoâng mang gì ñeán caû.

Sau ñieàu naøy Phao loâ laäp töùc vieát theâm Tieäc thaùnh laø moät thaùnh leã oâng ñaõ nhaän töø nôi Chuùa (1Coârinhtoâ11:23) vaø oâng thuaät laïi ñieàu xaûy ra taïi buoåi Tieäc thaùnh ñaàu tieân cuûa Chuùa (xem 1Coârinhtoâ11:24-25). Sau ñoù ñaõ caûnh caùo ngöôøi Coârinhtoâ döï Tieäc thaùnh trong caùch khoâng xöùng ñaùng, xaùc quyeát raèng neáu hoï khoâng xeùt mình thì hoï thaät söï aên uoáng söï xeùt ñoùan, qua beänh taät, ñau yeáu vaø ngay caû cheát sôùm (xem I Coârinhtoâ11:26-32).

Roài oâng keát luaän:

“Moãi anh em, vaäy thì luùc anh em hoïp laïi ñeå aên chung vôùi nhau, haõy chôø ñôïi nhau, ví baèng coù ai ñoùi, haõy aên taïi nhaø mình haàu cho anh em khoâng nhoùm laïi ñeå maøn chuoá