HOÄI THAÙNH TÖ GIA

CHÖÔNG 5

Vi baïn laø moät muïc sö vaø baïn muoán Hoäi thaùnh taêng tröôûng. Ñoù laø moät yù muoán raát thoâng thöôøng trong voøng caùc muïc sö. Theá nhöng taïi sao baïn muoán Hoäi thaùnh cuûa baïn taêng tröôûng? Nguyeân nhaân saâu xa trong loøng baïn laø gì?

Coù phaûi baïn muoán Hoäi thaùnh cuûa baïn taêng tröôûng ñeå baïn caûm thaáy thaønh coâng phaûi khoâng? Coù phaûi caûm thaáy mình ñöôïc toân troïng vaø coù aûnh höôûng treân ngöôøi khaùc phaûi khoâng? Coù phaûi baïn muoán coù uy quyeàn treân ngöôøi khaùc phaûi khoâng? Baïn muoán trôû neân giaøu coù phaûi khoâng?Ñoù laø nhöõng nguyeân nhaân sai traät khi muoán Hoäi thaùnh cuûa baïn taêng tröôûng!

Neáu baïn muoán Hoäi thaùnh taêng tröôûng ñeå Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc vinh hieån khi ngaøy caøng coù nhieàu cuoäc ñôøi ñöôïc bieán ñoåi bôûi Ñöùc Thaùnh Linh, vaø ñoù laø lyù do ñuùng ñaéng ñeå öôùc mong Hoäi thaùnh taêng tröôûng.

Dó nhieân coù theå chuùng ta löøa doái chính mình, suy nghó raèng ñoäng cô cuûa chuùng ta laø trong saïch trong khi noù thaät söï ích kyû.

Laøm sao chuùng ta coù theå bieát ñoäng cô thaät söï cuûa chuùng ta? Laøm theá naøo chuùng ta bieát mình thaät söï muoán xaây döïng vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi hay chæ ñôn giaûn laø ñang xaây döïng vöông quoác rieâng cho mình.

Moät caùch laø chuùng ta xem phaûn öùng trong loøng khi thaáy caùc muïc sö khaùc thaønh coâng. Neáu chuùng ta nghó raèng ñoäng cô cuûa mình laø trong saïch, muoán vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Hoäi thaùnh Ngaøi taêng tröôûng, nhöng khaùm phaù raèng coù nhöõng söï ghen tò vaø tranh caïnh trong loøng mình khi nghe Hoäi thaùnh khaùc taêng tröôûng, baøy toû raèng ñoäng cô cuûa chuùng ta chöa trong saïch. Ñieàu ñoù chöùng toû raèng chuùng ta chöa quan taâm Hoäi thaùnh taêng tröôûng nhöng chæ Hoäi thaùnh cuûa chuùng ta taêng tröôûng maø thoâi. Vì sao theá? Bôûi vì ñoäng cô cuûa chuùng ta laø ích kyû.

Chuùng ta coù theå kieåm tra ñoäng cô cuûa mình baèng caùch xem phaûn öùng ôû trong loøng khi nghe moät Hoäi thaùnh vöøa môùi ñöôïc thaønh laäp taïi khu vöïc mình. Neáu chuùng ta caûm thaáy sôï haõi, ñoù laø daáu hieäu cho thaáy chuùng ta quan taâm veà vöông quoác rieâng cuûa mình hôn laø vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ngay caû nhöõng muïc sö cuûa Hoäi thaùnh lôùn ñang taêng tröôûng cuõng coù theå tra xeùt ñoäng cuûa mình baèng caùch naøy. Vì theá caùc muïc sö phaûi hoûi chính hoï moät vaøi caâu hoûi nhö laø: “coù phaûi toâi ñaõ töøng quan taâm môû mang Hoäi thaùnh môùi baèng caùch sai phaùi hoaëc nhöôøng laïi nhöõng tín höõu vaø nhöõng laõnh ñaïo quan troïng töø nôi giöõa voøng hoäi chuùng ñeå Hoäi thaùnh toâi trôû neân nhoû hôn khoâng?” Moät muïc sö, ngöôøi ñaõ kòch lieät choáng laïi yù töôûng ñoù thì ñang xaây döïng Hoäi thaùnh vì vinh hieån rieâng cuûa mình (Traùi laïi thì moät muïc sö cuûa Hoäi thaùnh lôùn coù theå môû mang nhöõng Hoäi thaùnh môùi cuõng vì vinh hieån rieâng cuûa mình chæ ñeå khoe khoang mình ñaõ thaønh laäp bao nhieâu Hoäi thaùnh môùi). Moät caâu hoûi khaùc oâng ta coù theå hoûi chính mình laø: “coù phaûi toâi hôïp taùc vôùi muïc sö cuûa Hoäi thaùnh nhoû hôn hoaëc laø mình xa caùch hoï nhaèm ñeå laøm mình trôû neân quan troïng hôn chaêng?” hoaëc “toâi coù saún loøng vôùi chöùc vuï muïc sö chæ coù töø 12 ñeán 20 ngöôøi trong moät Hoäi thaùnh tö gia, hay laø ñieàu quaù khoù khaên cho caùi toâi cuûa mình?”[1]

Phong Traøo Hoäi Thaùnh Taêng Tröôûng

(The Church Growth Movement)

Trong caùc nhaø saùch Cô Ñoác xuyeân khaép Hoa Kyø vaø Canaña, coù nhieàu keä saùch daønh rieâng cho Hoäi thaùnh taêng tröôûng. Nhöõng quyeån saùch naøy vaø nhöõng tö töôûng trong ñoù ñaõ lan roäng khaép caû theá giôùi. Nhieàu muïc sö theøm khaùt hoïc laøm theá naøo ñeå gia taêng soá ngöôøi tham döï vaøo Hoäi thaùnh cuûa mình vaø hoï thöôøng nhanh choùng nhaän laáy lôøi khuyeân töø caùc Hoäi thaùnh lôùn taïi Hoa Kyø laø nhöõng ngöôøi cho raèng söï thaønh coâng ñöôïc ñaùnh giaù bôûi kích côû cuûa giaùo sôû vaø soá ngöôøi döï nhoùm vaøo moãi Chuùa Nhaät.

Tuy nhieân, hoï cuõng coù chuùt ít thöøa nhaän raèng con soá tham döï vaø kích côû nhaø thôø thì khoâng thaät söï noùi leân chaát löôïng vieäc ñaøo taïo moân ñoà. Moät vaøi Hoäi thaùnh Hoa Kyø taêng tröôûng nhôø vaøo söï haáp daãn cuûa caùc giaùo lyù sai leõ thaät Kinh Thaùnh. Toâi ñaõ chuyeän vôùi nhieàu muïc sö treân theá giôùi, nhieàu ngöôøi trong soá hoï bò soác khi khaùm phaù voâ soá muïc sö Hoa Kyø tin vaø tuyeân boá raèng moät khi ngöôøi ñöôïc cöùu, hoï khoâng bao giôø ñaùnh maát söï cöùu roãi cuûa mình, maëc duø hoï tin ñieàu gì hay soáng nhö theá naøo. Töông töï nhö vaäy, nhieàu muïc sö Hoa Kyø coâng boá moät Phuùc AÂm “reû maït” daãn ngöôøi ta ñeán suy nghó raèng hoï coù theå höôûng ñöôïc thieân ñaøng maø khoâng caàn söï thaùnh khieát. Coù khaù nhieàu lôøi tuyeân boá veà moät Phuùc AÂm thònh vöôïng, theâm nhieân lieäu vaøo loøng tham cuûa con ngöôøi maø toân giaùo cuûa hoï coù nghóa laø khieán theâm nhieàu cuûa caûi maø hoï tích tröû ôû döôùi ñaát. Ñoù laø nhöõng muïc sö maø kyû thuaät taêng tröôûng cuûa hoï ñöøng neân baét chöôùc.

Toâi ñaõ ñoïc cho mình nhieàu saùch veà chuû ñeà Hoäi thaùnh taêng tröôûng vaø toâi coù caûm giaùc laãn loän veà chuùng. Coù nhieàu cuoán chöùa nhöõng lôøi khuyeân vaø chieán thuaät ôû möùc ñoä naøo ñoù phuø hôïp vôùi Kinh Thaùnh laøm chuùng ñaùng ñeå ñoïc. Nhöng haàu heát caùch ñieàu döï treân kieåu maãu Hoäi thaùnh truyeàn thoáng 1700 naêm nay hôn laø kieåu maãu Hoäi thaùnh theo Kinh Thaùnh. Keát quaû khoâng xaây döïng thaân theå cuûa Ñaáng Christ qua vieäc nhaân boäi moân ñoà vaø ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà nhöng laïi taäp trung vieäc xaây döïng hoäi chuùng lôùn cho caù nhaân, ñieàu maø luoân luoân ñoøi hoûi nhöõng giaùo sôû lôùn hôn, ñoøi hoûi theâm nhaân söï vaø chöông trình ñaëc bieät hôn vaø coù cô caáu gioáng nhö moät taäp ñoaøn thöông maïi hôn laø moät gia ñình.

Moät vaøi chieán thuaät Hoäi thaùnh taêng tröôûng hieän ñaïi gôïi yù taïo nhöõng buoåi nhoùm haáp daãn nhieàu ngöôøi chöa muoán theo Chuùa vì muïc ñích chieám theâm soá löôïng. Hoï khuyeân baøi giaûng phaûi ngaén, phaûi tích cöïc, ñöøng thôø phöôïng caûm xuùc quaù, hoaït ñoäng xaõ hoäi, ñöøng ñeà caäp ñeán tieàn baïc, v.v” Noù khoâng ñöa ñeán keát quaû ñaøo taïo moân ñoà laø ngöôøi töø choái chính vaø vaâng theo moïi maïng leänh cuûa Ñaáng Christ. Ñieàu ñoù sinh ra nhöõng tín ñoà höõu danh nhöng khoâng phaân bieät ñöôïc vôùi theá gian laø nhöõng keû ñang ñi treân con ñöôøng roäng daãn ñeán hoûa nguïc. Ñaây khoâng phaûi laø chieán löôïc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chinh phuïc theá gian maø laø chieán löôïc cuûa ma quyû thaéng Hoäi thaùnh. Ñoù khoâng phaûi laø “Hoäi thaùnh taêng tröôûng” maø laø “theá gian taêng tröôûng”.

Kieåu Maãu Nhaïy Beùn “Tìm Ngöôøi”

(The Seeker-Sensitive Model)

Haàu heát chieán löôïc Hoäi thaùnh taêng tröôûng noåi tieáng taïi Hoa Kyø thöôøng ñeà caäp ñeán moät kieåu maãu “Nhaïy beùn “tìm ngöôøi”. Trong chieán löôïc naøy caùc buoåi nhoùm saùng Chuû Nhaät ñöôïc leân chöông trình (1) Caùc Cô Ñoác nhaân caûm thaáy thoaûi maùi khi môøi baïn beø chöa ñöôïc cöùu ñeán tham döï, (2) Ngöôøi chöa ñöôïc cöùu nghe Phuùc AÂm trong ngoân töø hoï coù theå lieân heä vaø hieåu ñöôïc. Caùc buoåi nhoùm nhoû trong giöõa tuaàn ñöôïc daønh cho moân ñoà hoùa. Baèng caùch naøy, moät vaøi Hoäi thaùnh rieâng bieät ñaõ taêng tröôûng khaù maïnh. Trong voøng caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng Hoa Kyø, nhöõng Hoäi thaùnh naøy coù tieàm naêng maïnh nhaát ñeå giaûng Phuùc AÂm vaø ñaøo taïo con ngöôøi cuõng nhö moïi ngöôøi ñöôïc coâng taùc trong nhöõng nhoùm nhoû vaø ñöôïc moân ñoà hoùa ôû ñoù. Ít nhaát thì caùc Hoäi thaùnh nhaïy beùn “tìm ngöôøi ñaõ thöïc hieän nhöõng chieán löôïc vöông ñeán ngöôøi chöa ñöôïc cöùu laø ñieàu haàu heát caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng khoâng laøm ñöôïc.

Nhöng maø kieåu maãu nhaïy beùn “tìm ngöôøi cuûa Hoa Kyø so vôùi kieåu maãu Kinh Thaùnh cho Hoäi thaùnh taêng tröôûng coù gì khaùc nhau khoâng?

Trong saùch Coâng Vuï, caùc söù ñoà vaø caùc nhaø truyeàn giaùo ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi ñeå giaûng Phuùc AÂm ôû nôi coâng coäng vaø cuõng töø nhaø naøy sang nhaø khaùc keøm theo daáu kyø pheùp laï thu huùt söï chuù yù cuûa ngöôøi ngoaïi. Vaø hoï ñaõ aên naên toäi vaø tin Chuùa Gieâ-su, coáng hieán chính mình cho lôøi cuûa caùc söù ñoà, vaø nhoùm nhau ñeàu ñaëng taïi tö gia, nôi hoï hoïc lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thöïc haønh caùc aân töù thuoäc linh, kyû nieäm döï tieäc thaùnh, cuøng nhau caàu nguyeän, v.v”, taát caû döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa caùc tröôûng laõo / muïc sö / giaùm muïc. Caùc giaùo sö vaø caùc tieân tri ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi luoân naèm giöõa voøng caùc Hoäi thaùnh. Moãi moät ngöôøi phaûi chia seû Phuùc AÂm cho baïn beø vaø laùng gieàng khoâng coù chöông trình xaây caát nhaø thôø neân khoâng taêng tröôûng Hoäi thaùnh vaø cöôùp ñi nguoàn taøi nguyeân cuûa vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi duøng ñeå rao giaûng tin laønh vaø ñaøo taïo moân ñoà. Laõnh ñaïo ñöôïc huaán luyeän nhanh choùng baèng caùch hoïc vieäc hôn laø gôûi ñeán caùc chuûng vieän hoaëc tröôøng Kinh Thaùnh. Laøm ñieàu naøy keát quaû Hoäi thaùnh taêng tröôûng nhaân boäi trong moät thôøi gian, cho ñeán khi moïi ngöôøi coù taám loøng roäng môû Phuùc AÂm trong khu vöïc ñoù ñöôïc vöông tôùi.

So saùnh, thì chuùng ta thaáy kieåu maãu nhaïy beùn “tìm ngöôøi thöôøng loaïi tröø nhöõng daáu kyø vaø pheùp laï, vì theá noù ñaõ maát ñi phöông tieän quaûng caùo thu huùt vaø thuyeát phuïc thieân thöôïng.

Vì noù leä thuoäc quaù nhieàu vaøo phöông tieän quaûng caùo thu huùt thieân nhieân ñeå ngöôøi ta ñeán moät nhaø thôø chæ nôi ñoù nghe ñöôïc söù ñieäp. Kyû naêng dieãn thuyeát cuûa ngöôøi giaûng vaø naêng löïc loâi cuoán laø phöông tieän chính yeáu ñeå thuyeát phuïc ngöôøi nghe. Thì khaùc vôùi phöông caùch cuûa Phao-loâ, nhö oâng ñaõ vieát: “lôøi noùi vaø söï giaûng cuûa toâi chaúng phaûi baèng baøi dieãn thuyeát kheùo leùo cuûa söï khoân ngoan, nhöng taïi söï toû ra cuûa Thaùnh Linh vaø quyeàn pheùp, haàu cho anh em chôù laäp ñöùc tin mình treân söï khoân ngoan loaøi ngöôøi, beøn laø treân quyeàn pheùp Ñöùc Chuùa Trôøi” (1 Coârinhtoâ 2:4-5)

Nhieàu Söï Khaùc Bieät Hôn Nöõa

(More Differences)

Kieåu maãu nhaïy beùn “tìm ngöôøi thì loaïi tröø caùc söù ñoà vaø caùc nhaø truyeàn giaûng, vì hình aûnh chính laø muïc sö. Vaán ñeà laø: “coù phaûi loaïi tröø caùc söù ñoà vaø caùc nhaø truyeàn giaùo ôû coâng taùc rao giaûng vaø giao traùch nhieäm naøy cho caùc muïc sö laø caùch ñaït ñeán söï taêng tröôûng toát hôn khoâng?”[2]

Moät muïc sö nhaïy beùn “tìm ngöôøi giaûng moät laàn trong tuaàn vaøo buoåi thôø phöôïng Chuû Nhaät khi tín höõu ñöôïc khuyeát khích ñem ngöôøi chöa ñöôïc cöùu ñeán Hoäi thaùnh. Vì vaäy noùi chung laø ngöôøi chöa tin chæ ñöôïc nghe Phuùc AÂm moät tuaàn moät laàn. Nhöõng ngöôøi ngoaïi ñoù phaûi saün loøng ñeán Hoäi thaùnh, hoï phaûi ñöôïc caùc tín ñoà môøi. Trong khuoân maãu cuûa Kinh Thaùnh thì caùc söù ñoà vaø caùc nhaø truyeàn giaûng lieân tuïc rao giaûng Phuùc AÂm taïi nôi coâng coäng vaø nhaø rieâng, vaø heát thaûy tín höõu phaûi chia seû Phuùc AÂm cho baïn beø vaø laùng gieàng. Trong hai kieåu maãu naøy, caùi naøo ngöôøi ngoaïi ñöôïc nghe Phuùc AÂm nhieàu hôn?

Kieåu maãu nhaïy beùn “tìm ngöôøi caàn coù giaùo sôû ñeå tieáp nhaän ngöôøi haàu cho tín höõu khoâng môøi baïn mình tham döï vaø cuõng laø nôi maø ngöôøi ngoaïi khoâng bò hoã theïn khi tham döï. Ñieàu naøy ñoøi hoûi nguoàn kinh phí ñaùng keå. Moät cô sôû haáp daãn phaûi ñöôïc xaây döïng vaø toàn taïi tröôùc khi Phuùc AÂm ñöôïc rao ra. Taïi Hoa Kyø, cô sô nhö vaäy phaûi ñöôïc toïa laïc ôû ñòa ñieåm toát, thöôøng laø khu vöïc giaøu coù. Traùi laïi, moâ hình theo Kinh Thaùnh khoâng ñoøi hoûi tieàn baïc, cô sôû ñòa ñieåm naøo. Söï rao giaûng Phuùc AÂm khoâng chæ giôùi haïn bôûi con soá ngöôøi thích hôïp trong nhaø thôø vaøo ngaøy Chuû Nhaät.

Vaãn Coøn Nhieàu Söï Khaùc Bieät

(Still More Differences)

Khi so saùnh vaøi Hoäi thaùnh nhaïy beùn – tìm ngöôøi vôùi kieåu maãu Kinh Thaùnh thì vaãn coøn coù nhieàu söï khaùc bieät.

Caùc söù ñoà vaø caùc nhaø truyeàn giaûng trong saùch Coâng Vuï keâu goïi ngöôøi ta ñeán söï aên naên vaø tin Chuùa Gieâ-su Christ vaø chòu baùptem ngay. Khi caûi ñaïo taân tín höõu mong ñôïi trôû neân moân ñoà Ñaáng Christ, thoaû maõn ñieàu kieän cuûa Chuùa Gieâ-su ñaët ra cho caùc moân ñoà, ñöôïc lieät keâ trong Luca 14:26-33 vaø Giaêng 8: 31-32. Hoï baét ñaàu yeâu Chuùa Gieâ-su heát loøng, soáng theo lôøi Ngaøi vaùc thaäp töï giaù mình, töø boû moïi quyeàn lôïi sôû höõu taøi saûn trôû neân nhöõng quaûn lyù cuûa nhöõng ñieàu thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi.

Phuùc AÂm ñöôïc rao giaûng trong Hoäi thaùnh nhaïy beùn “tìm ngöôøi cuõng khaùc. Toäi nhaân ñöôïc daïy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu hoï bieát bao, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùp öùng nhu caàu ra laøm sao, vaø hoï chæ caàn “tieáp Gieâ-su” laø Cöùu Chuùa maø thoâi. Sau khi laäp laïi lôøi caàu nguyeän “ñôn sô” hoï khoâng ñöôïc daïy veà giaù phaûi traû ñeå laøm moân ñoà, hoï ñöôïc baûo ñaûm raèng mình ñaõ ñöôïc cöùu vaø naøi næ tham gia caùc lôùp hoïc giaùo lyù. Khi hoï tham gia caùc lôùp hoïc ñoù “thoâng thöôøng ngöôøi ta khoâng trôû laïi Hoäi thaùnh nöõa”. Khi tham gia nhöõng lôùp hoïc nhö vaäy, hoï phaûi traûi qua tieán trình hoïc hoûi coù heä thoáng, maø chæ taäp trung ñeán kieán thöùc veà giaùo lyù cuûa Hoäi thaùnh hôn laø trôû neân vaâng phuïc maïng leänh cuûa Ñaáng Christ. Ñænh cao cuûa chöông trình “moân ñoà hoùa” naøy laø khi tín höõu bieát daâng 1/10 leä töùc cho nhaø thôø. “Maø chuû yeáu ñeå traû nôï vaø cung löông cho chöùc saéc khoâng phuø hôïp trong Kinh Thaùnh, taøi trôï nhieàu cho nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng thieát laäp, vaø cöôùp phaàn cuûa nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán uûng hoä”. Vaø hoï ñöôïc daãn ñeán nieàm tin mình ñaõ khaùm phaù ra “chöùc vuï” khi hoï thöïc hieän chöùc naêng taøi trôï cho nhöõng ñieàu chöa töøng ñeà caäp trong Kinh Thaùnh ôû trong Hoäi thaùnh truyeàn thoáng ñoù.

Seõ ra sao neáu chính phuû cuûa baïn lo laéng vì khoâng ñuû ngöôøi tình nguyeän nhaäp nguõ, vaø hoï quyeát ñònh trôû neân “nhaïy beùn “tìm ngöôøi” haõy töôûng töôïng hoï höùa vôùi nhöõng taân binh tieàm naêng raèng neáu gia nhaäp quaân nguõ thì khoâng ñoøi hoûi gì heát. Seõ ñöôïc traû löông nhöng khoâng. Hoï coù theå thöùc daäy khi naøo mình muoán. Hoï tham gia taäp huaán khi naøo mình muoán, cuõng coù theå xem Tivi. Neáu chieán tranh noå ra hoï coù theå löïa choïn hoaëc hoï muoán tham gia chieán ñaáu taïi chieán tröôøng hoaëc laø ñi daïo treân baûi bieån. Keát quaû seõ laø gì?

Khoâng nghi ngôø gì nöõa, quaân ñoäi seõ taêng daàn leân. Nhöng quaân ñoäi chaúng coøn laø quaân ñoäi thaät söï nöõa, khoâng thích hôïp cho söù meänh. Vaø ñoù cuõng laø keát quaû cuûa Hoäi thaùnh nhaïy beùn “tìm ngöôøi. Haï thaáp tieâu chuaån ñeå gia taêng soá ngöôøi tham döï ngaøy Chuù Nhaät thì baøo moøn coâng taùc moân ñoà hoùa vaø söï vaâng lôøi. Nhöõng Hoäi thaùnh nhaïy beùn “tìm ngöôøi ñoù coá thöû “giaûng Phuùc AÂm” vaøo trong nhöõng ngaøy Chuû Nhaät vaø “moân ñoà hoaù” vaøo caùc buoåi nhoùm giöõa tuaàn seõ khaùm phaù ra nhieàu nan ñeà neáu hoï baûo moïi ngöôøi trong buoåi nhoùm giöõa tuaàn raèng chæ coù moân ñoà môùi ñöôïc leân thieân ñaøng maø thoâi. Vaø roài moïi ngöôøi caûm thaáy döôøng nhö bò löøa doái vaøo ngaøy Chuû Nhaät. Vì theá, nhöõng Hoäi thaùnh ñoù cuõng löøa doái nhöõng tín höõu ñi nhoùm giöõa tuaàn, trình baøy söï ñaøo taïo moân ñoà vaø vaâng phuïc Chuùa coù theå ñöôïc choïn löïa chöù khoâng phaûi laø söï ñoøi hoûi cho nhöõng ngöôøi ñöôïc thöøa höôûng thieân ñaøng.[3]

Toâi cuõng bieát raèng coù moät vaøi Hoäi thaùnh truyeàn thoáng coù nhieàu maët theo kieåu maãu Kinh Thaùnh hôn nhöõng Hoäi thaùnh khaùc. Daàu gì ñi nöõa, khuoân maãu Kinh Thaùnh thì roõ raøng hieäu quaû nhaát trong vieäc nhaân boäi moân ñoà vaø ñaøo taïo moân ñoà.

Taïi sao ngaøy hoâm nay chuùng ta khoâng theo kieåu maàu Kinh Thaùnh? Nhöõng lôøi baøo chöõa döôøng nhö laø voâ taän, nhöng phaân tích cho cuøng, lyù do ngöôøi ta khoâng theo kieåu maãu Kinh Thaùnh vì truyeàn thoáng, voâ tín vaø söï baát tuaân. Nhieàu ngöôøi noùi raèng khuoân maãu Kinh Thaùnh laø ñieàu khoâng theå thöïc hieän ñöôïc trong thôøi ñaïi ngaøy nay. Nhöng söï thaät laø khuoân maãu Kinh Thaùnh ñöôïc aùp duïng nhieàu nôi treân theá giôùi. Ví duï, söï taêng tröôûng buøng noå cuûa Hoäi thaùnh taïi Trung Hoa hôn nöûa theá kyû qua, laø keát quaû cuûa vieäc tín höõu ñôn sô laø theo khuoân maãu Kinh Thaùnh. Coù phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi taïi Trung Hoa khaùc vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi taïi nôi khaùc khoâng?

Taát caû moïi ñieàu naøy muoán noùi leân raèng nhöõng muïc sö neân caån troïng vôùi nhöõng phöông phaùp taêng tröôûng maø Hoa Kyø quaûng baù treân toaøn caàu. Hoï seõ thaønh coâng hôn nhieàu ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu moân ñoà hoùa cuûa Ñaáng Christ neáu hoï chòu böôùc theo kieåu maãu taêng tröôûng Hoäi thaùnh cuûa Kinh Thaùnh.

Haäu Quaû (The Aftermath)

Theo söï quan saùt cuûa toâi laø nhieàu ngöôøi ñeà xuaát daïy doã Hoäi thaùnh taêng tröôûng hieän ñaïi thì khoâng lieân heä vôùi nhöõng muïc sö bình thöôøng treân theá giôùi. Ña soá caùc muïc sö quaûn nhieäm baày döôùi 100 tín ñoà. Nhieàu muïc sö naøy trôû neân ngaõ loøng sau khi coá aùp duïng kyû thuaät Hoäi thaùnh taêng tröôûng nhöng khoâng thaønh coâng hoaëc keát quaû ngöôïc laïi duø cho khoâng phaûi loãi cuûa hoï. Döôøng nhö khoâng ai xöng nhaän moät vaøi yeáu toá chung vöôït quaù taàm kieåm soaùt cuûa muïc sö ñaõ giôùi haïn söï taêng tröôûng Hoäi thaùnh cuûa hoï. Baây giôø haõy suy xeùt moät soá yeáu toá ñoù.

Ñieàu ñaàu tieân vaø quan troïng baät nhaát laø söï taêng tröôûng cuûa Hoäi thaùnh bò giôùi haïn bôûi daân soá ñòa phöông. Roû raøng laø caùc Hoäi thaùnh truyeàn thoáng lôùn nhaát thì toïa laïc taïi nhöõng khu ñoâ thò lôùn. Nôi ñoù thöôøng coù haøng trieäu ngöôøi neân deå loâi keùo vaøo Hoäi thaùnh. Tuy nhieân neáu soá löôïng quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa Hoäi thaùnh thì khoâng neân xeùt theo con soá nhöng theo phaàn traêm daân soá. Treân caên baûn ñoù, vaøi Hoäi thaùnh chæ 10 tín ñoà nhöng thaønh coâng hôn nhöõng Hoäi thaùnh khaùc 10,000 tín ñoà. Moät Hoäi thaùnh coù 10 tín ñoà trong moät ngoâi laøng coù 50 ngöôøi thì thaønh coâng hôn moät Hoäi thaùnh coù 10,000 tín ñoà trong moät thaønh phoá coù 5 trieäu daân. (Tuy nhieân, nhöõng muïc sö vôùi 10 tín ñoà ñoù seõ khoâng bao giôø ñöôïc môøi giaûng ôû hoäi nghò veà Hoäi thaùnh taêng tröôûng)

Yeáu Toá Giôùi Haïn Thöù Hai Cuûa Hoäi Thaùnh Taêng Tröôûng

(A Second Limiting Factor To Church Growth)

Thöù nhì laø söï taêng tröôûng cuûa Hoäi thaùnh bò giôùi haïn bôûi möùc ñoä baûo hoøa giöõa voøng nhöõng ngöôøi Hoäi thaùnh deã tieáp nhaän trong cuøng khu vöïc. Vaøo thôøi ñieåm naøo ñoù, nhieàu ngöôøi trong moät khu vöïc môû loøng cho Phuùc AÂm vaø moät khi vöông tôùi soá ngöôøi ñoù roài thì Hoäi thaùnh seõ khoâng phaùt nöõa maø chæ nhöõng ngöôøi ôû Hoäi thaùnh naøy chuyeån qua Hoäi thaùnh khaùc. (Ñaây laø caùch nhieàu Hoäi thaùnh lôùn taêng tröôûng “treân söï hy sinh cuûa caùc Hoäi thaùnh khaùc treân cuøng khu vöïc).

Dó nhieân laø hieän nay, ngöôøi ta khoâng coù roäng môû Phuùc AÂm vaøo cuøng moät thôøi ñieåm nhöng hoï trôû neân meàm maïi bôûi taùc ñoáng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Vì theá raát coù theå nhöõng ngöôøi kheùp kín seõ trôû neân roäng môû Phuùc AÂm. Neáu nhö vaäy Hoäi thaùnh coù theå taêng tröôûng. Ñieàu maø chuùng ta xem nhö laø “phuïc höng” xaûy ra khi nhieàu ngöôøi ñoùng kín seõ trôû neân deã tieáp nhaän Phuùc AÂm. Tuy vaäy, chuùng ta khoâng neân queân raèng chæ moät ngöôøi trôû neân roäng môû Phuùc AÂm cuõng laø söï phuïc höng nhöng ôû möùc ñoä nhoû hôn. Moãi moät cuoäc phuïc höng lôùn ñieàu baét ñaàu vôùi chæ bôûi moät ngöôøi deã tieáp nhaän. Vì vaäy muïc sö khoâng neân xem thöôøng ngaøy cuûa nhöõng ñieàu nhoû moïn.

Chuùa Gieâ-su sai caùc moân ñoà Ngaøi ñi ra truyeàn giaûng Phuùc AÂm taïi caùc thaønh phoá nôi maø Ngaøi ñaõ bieát raèng khoâng deã ñeå tieáp thu Phuùc AÂm nôi khoâng coù moät ngöôøi naøo seõ aên naên toäi (xem Luca 8:5). Nhöng Chuùa Gieâ-su vaãn sai hoï ñeán ñoù. Vaø nhöõng moân ñoà ñoù coù thaønh coâng khoâng? Khoâng, thaäm chí laø khoâng coù ai quy ñaïo (vaø khoâng coù Hoäi thaùnh taêng tröôûng) nhöng hoï vaãn thaønh coâng vì hoï vaâng lôøi Chuùa Gieâ-su.

Cuõng vaäy Chuùa Gieâ-su cuõng sai nhieàu muïc sö ñeán laøng maïc, thaønh phoá, khu ngoaïi oâ nôi laø Ngaøi bieát chæ raát ích phaàn traêm nhöõng ngöôøi seõ coù theå chaáp nhaäp Phuùc AÂm. Nhöõng muïc sö naøo trung tín phuïc vuï nhöõng hoäi chuùng nhoû thì hoï ñaõ thaønh coâng trong caùc nhìn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thaäm chí laø khi hoï coù theá thaát baïi trong con maét cuûa vaøi chuyeân gia Hoäi thaùnh phaùt trieån.

Taát caû nhöõng muïc sö trong moãi moät khu vöïc cuõng ñöôïc khích leä, söï thaät laø vì loøng nhaân töø lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø trong söï ñaùp traû lôøi caàu thay cuûa daân söï Ngaøi, neân Ngaøi ñang laøm vieäc ñeå khieán nhöõng ngöôøi kheùp kín trôû neân nhöõng ngöôøi roäng môû Phuùc AÂm. Ngaøi taùc ñoäng treân nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu qua löông taâm, söï saùng taïo cuûa Ngaøi, trong nhöõng hoaøn caûnh, qua nhöõng söï xeùt ñoaùn treân theá gian, qua nhöõng lôøi chöùng soáng ñoäng töø nôi Hoäi thaùnh, söï rao giaûng Phuùc AÂm, vaø söï thuyeát phuïc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Vì vaäy hôõi caùc muïc sö haõy can ñaûm, tieáp tuïc vaâng lôøi, caàu nguyeän vaø truyeàn giaûng. Tröôùc moãi cuoäc phuïc höng treân bình dieän roäng thì phaûi coù söï ñoùi khaùt phaán höng. Vaø luoân luoân coù ai ñoù öôùc mong moät cuoäc phuïc höng. Haõy giöõ nhöõng giaác mô!

Yeáu Toá Giôùi Haïn Thöù Ba Cuûa Hoäi thaùnh Taêng Tröôûng

(A third limiting Fator to church growth)

Nhaân toá thöù ba giôùi haïn söï taêng tröôûng cuûa nhöõng Hoäi thaùnh rieâng laø khaû naêng cuûa muïc sö. Ña soá caùc muïc sö khoâng coù kyû naêng caàn thieát ñeå chaêm soùc hoäi chuùng lôùn, vaø ñaây khoâng phaûi laø loãi cuûa hoï. Chæ ñôn giaûn laø hoï khoâng ñöôïc ôn toå chöùc, ñieàu haønh hoaëc kyû naêng giaûng daïy caàn thieát cho Hoäi thaùnh lôùn maø thoâi. Roû raøng laø nhöõng muïc sö nhö theá khoâng ñöôïc keâu goïi ñeå laøm muïc sö cho hoäi chuùng ñoâng ñuùc, vaø hoï seõ maéc sai laàm neáu coá gaén thöû laøm muïc sö cho baát cöù hoäi chuùng naøo maø khoâng phaûi laø Hoäi thaùnh tö gia vaø Hoäi thaùnh truyeàn thoáng kích côû trung bình.

Gaàn ñaây toâi coù ñoïc moät quyeån saùch noãi tieáng veà ñeà taøi laõnh ñaïo muïc sö tröôûng cuûa moät Hoäi thaùnh lôùn nhaát nöôùc Myõ. Khi toâi ñoïc quyeån saùch maø oâng ñaõ vieát ñaày nhöõng lôøi khuyeân kinh nghieäm cuûa mình cho caùc muïc sö hieän nay, tö töôûng noãi leân trong toâi laø: “OÂng baûo vôùi chuùng toâi caùch ñeå trôû neân muïc sö “nhöng oâng daïy laøm theá naøo ñeå trôû thaønh laõnh ñaïo ñieàu haønh moät taäp ñoaøn lôùn” vaø khoâng coù löïa choïn naøo khaùc cho muïc sö tröôûng to lôùn Hoa Kyø cuûa Hoäi thaùnh truyeàn thoáng. OÂng caàn moät soá löôïng lôùn nhöõng nhaø quaûn lyù vaø nhaân vieân troïn thôøi gian. Taùc giaû quyeån saùch maø toâi ñang ñoïc coù ñuû kyû naêng ñeå trôû thaønh moät taäp ñoaøn laøm aên lôùn ngoaøi theá gian (thaät vaäy trong saùch oâng thöôøng tröng daãn töø nhöõng chuyeân gia tö vaán quaûn lyù thöông nghieäp lôùn noãi tieáng, aùp duïng lôøi khuyeân cuûa hoï cho ñoïc giaû cuûa oâng laø caùc muïc sö). Nhöng nhieàu ngöôøi, neáu khoâng phaûi laø haàu heát ñoïc giaû cuûa oâng khoâng phaûi laø caùc nhaø laõnh ñaïo vaø khoâng coù kyû naêng ñieàu haønh nhö oâng coù.

Trong cuøng quyeån saùch ñoù, taùc giaû baøy toû caùch chaân thaønh nhieàu bieán coá xaûy ra khi oâng xaây döïng giaùo hoäi cuûa mình, oâng ñaõ coù nhöõng sai traät traàm troïng, nhöõng loãi laàm maø khieán oâng phaûi traû giaù caû gia ñình hoaëc chöùc vuï töông lai cuûa mình.

Nhöng bôûi aân suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi oâng ñöôïc soáng coøn. Tuy nhieân, vôùi nhöõng kinh nghieäm cuûa oâng nhaéc toâi veà nhieàu tröôøng hôïp khi caùc muïc sö cuûa Hoäi thaùnh truyeàn thoáng tranh ñaáu ñeå coù cuøng söï thaønh coâng, laøm nhöõng laàm loãi töông töï ñeå roài phaûi chòu khoå veà söï ñoå vôû hoaøn toaøn. Moät soá ngöôøi phoù thaùc chính mình cho Hoäi thaùnh maø boû rôi con caùi vaø huûy hoân nhaân. Nhieàu ngöôøi ñaõ chòu khuûng hoaûng tin thaàn hoaëc chöùc vuï taøn luïi hoaøn toaøn. Nhöõng ngöôøi khaùc quaù thaát voïng vaø cuoái cuøng ñaõ töø boû moïi chöùc vuï. Nhöng nhieàu ngöôøi khaùc thì vaãn soáng coøn, vaø ñoù laø nhöõng gì coù theå noùi veà hoï. Hoï cöù soáng cuoäc ñôøi aâm thaàm tuyeät voïng vaø töï hoûi söï hy sinh cao caû coù xöùng ñaùng chaêng?

Khi toâi ñoïc saùch ñoù, ñieàu tieáp tuïc in ñaäm trong taâm trí toâi laø söï khoân ngoan cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân, khoâng coù gì gioáng nhö nhöõng Hoäi thaùnh truyeàn thoáng hieän ñaïi, vaø khoâng muïc sö naøo chòu traùch nhieäm chaên moät baøy lôùn hôn 25 ngöôøi hoaëc nhieàu ngöôøi hôn. Nhö toâi ñaõ xaùc ñònh chöông tröôùc, nhieàu muïc sö nghó raèng hoäi chuùng cuûa hoï quaù nhoû, thì phaûi neân xem xeùt laïi chöùc vuï hoï trong aùnh saùng cuûa lôøi Chuùa. Neáu hoï coù 55 ngöôøi, Hoäi thaùnh cuûa hoï coù theå thaät söï laø quaù lôùn. Neáu coù moät ngöôøi laõnh ñaïo coù naêng löïc giöõa voøng hoï, hoï phaûi caàu nguyeän ñeå choïn thaønh ba Hoäi thaùnh tö gia, vaø neân baùn nhaø thôø vôùi muïc tieâu ñaøo taïo moân ñoà vaø xaây döïng vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi trong caùch cuûa Ngaøi.

Neáu ñieàu naøy döôøng nhö quaù caùch maïng, ít nhaát hoï neân baét ñaàu ñaøo taïo laõnh ñaïo töông lai hoaëc xaây döïng nhöõng nhoùm nhoû, hoaëc neáu hoï ñaõ thaät söï coù nhöõng nhoùm nhoû roài thì ñeå moät soá trôû thaønh nhöõng Hoäi thaùnh tö gia töï trò vaø haõy xem ñieàu seõ xaûy ra.

Nhöõng Kyõ Thuaät Khaùc Cuûa Hoäi Thaùnh Taêng Tröôûng Thôøi Nay

(Other Modern Church-growth Techniques)

Coù nhieàu kyõ thuaät ñang ñöôïc quaûng baù hoâm nay nhö laø ñieàu thieát yeáu cho söï taêng tröôûng Hoäi thaùnh beân caïnh khuoân maãu nhaïy beùn “tìm ngöôøi. Nhieàu kyû thuaät naøy khoâng hôïp Kinh Thaùnh vaø ñöôïc xeáp vaøo danh muïc “cuoäc chieán thuoäc linh” vaø chuùng quaûng caùo döôùi nhöõng caùi teân nhö: “ñaïp ñoã ñoàn luõy”, “caàu nguyeän chieán traän”, vaø “vaïch ra baûn ñoà thuoäc linh”.

Chuùng ta seõ xem nhöõng vieäc naøy trong moät chöông sao veà vaán ñeà traän chieán thuoäc linh. Tuy nhieân, ngaén goïn chuùng ta phaûi hoûi taïi sao thöïc haønh nhöõng ñieàu nhö theá ñöôïc xem laø caàn thieát cho söï phaùt trieån Hoäi thaùnh hoâm nay laïi hoaøn toaøn xa laï vôùi caùc söù ñoà.

Coù nhieàu phöông tieän môùi nhaèm phaùt trieån Hoäi thaùnh chæ laø keát quaû cuûa kinh nghieäm moät soá muïc sö: “Toâi ñaõ laøm ñieàu naøy, ñieàu kia vaø Hoäi thaùnh taêng tröôûng. Vaø neáu baïn laøm nhö vaäy, roài Hoäi thaùnh cuûa baïn cuõng seõ taêng tröôûng”. Tuy nhieân, khoâng coù lieân heä thaät giöõa söï taêng tröôûng Hoäi thaùnh hoï vôùi nhöõng ñieàu laï kyø hoï ñaõ laøm. Ñieàu naøy ñöôïc lieân tuïc chöùng minh khi caùc muïc sö khaùc ñaõ laøm theo nhöõng daïy doã kyø laï vaø thöïc hieän nhöõng ñieàu töông töï, nhöng Hoäi thaùnh chaúng ñöôïc taêng tröôûng chuùt naøo.

Muïc sö cuûa Hoäi thaùnh taêng tröôûng coù theå ñöôïc nghe “khi chuùng ta khôûi söï la heùt ma quyû taïi thaønh phoá chuùng ta, thì söï phuïc höng seõ xaûy ñeán cho Hoäi thaùnh. Neáu baïn muoán côn phuïc höng ñeán vôùi Hoäi thaùnh cuûa mình vì theá baïn phaûi la heùt vaøo ma quyû.”

Theá nhöng taïi sao coù nhöõng cuoäc phuïc höng kyø dieäu treân khaép caû theá giôùi trong 2000 naêm qua cuûa lòch söû cuûa Hoäi thaùnh nhöng khoâng coù moät ai la heùt vôùi ma quyû. Ñieàu naøy chöùng toû raèng, ngay caû muïc sö kia nghó raèng söï phuïc höng laø keát quaû cuûa söï la heùt ma quyû, thì oâng ñaõ sai laàm. Hôn nöõa, daân cö trong thaønh phoá cuûa oâng baét ñaàu trôû neân chaáp nhaän Phuùc AÂm, coù leû laø keát quaû cuûa vieäc caàu nguyeän hieäp moät cuûa Hoäi thaùnh, vaø muïc sö kia ñaõ coù maët ñeå giaûng Phuùc AÂm ngay khi taám loøng cuûa daân söï roäng môû. Thoâng thöôøng nhaát, söï taêng tröôûng Hoäi thaùnh laø keát quaû cuûa vieäc truyeàn giaûng Phuùc AÂm ñuùng nôi ñuùng luùc (Ñöùc Thaùnh Linh giuùp ñôû chuùng ta trôû neân ñuùng luùc vaø ñuùng nôi).

Neáu la heùt vaøo ma quyû treân nhöõng thaønh phoá ñaõ ñem laïi söï phuïc höng cho Hoäi thaùnh cuûa muïc sö naøo ñoù, theá thì taïi sao sau moät thôøi gian daøi cuûa cuoäc phuïc laéng xuoáng vaø chaám döùt? Neáu la heùt ma quyû laø chìa khoùa thì chuùng ta cöù ñöùng vöõng ñeå tieáp tuïc la heùt thì moïi ngöôøi trong thaønh phoá seõ trôû laïi vôùi Ñaáng Christ. Nhöng ñaâu ñöôïc nhö vaäy?

Söï thaät thì quaù roõ raøng khi chuùng ta suy nghó ñôn giaûn, nhöõng phöông phaùp taêng tröôûng Hoäi thaùnh chæ laø caàu nguyeän, truyeàn giaûng, daïy doã, ñaøo taïo moân ñoà, cuøng vôùi söï giuùp ñôû cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, v.v” Vaø thaäm chí nhöõng phöông caùch Kinh thaùnh ñuùng cuõng khoâng baûo ñaûm cho söï taêng tröôûng Hoäi thaùnh vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng con ngöôøi laø nhöõng taùc nhaân coù löông tri töï do. Hoï coù quyeàn choïn löïa aên naên hoaëc khoâng aên naên. Ngöôøi ta cuõng coù theå noùi raèng ngay caû Chuùa Gieâ-su thaát baïi veà maët taêng tröôûng Hoäi thaùnh ôû thôøi ñieåm naøo ñoù khi Ngaøi ñeán thaêm vieáng nhöng hoï khoâng aên naên.

Taát caû nhöõng ñieàu naøy noùi leân chuùng ta chæ caàn thöïc haønh nhöõng phöông phaùp hôïp Kinh thaùnh vaøo vieäc xaây döïng Hoäi thaùnh. Coøn ñieàu gì khaùc chæ laø phí thôøi gian. Ñoù laø nhöõng vieäc laøm phuø hôïp vôùi goã, coû khoâ, rôm raï vaø moät ngaøy naøo ñoù noù seõ bò chaùy trong löûa nhöng khoâng ñöôïc thöôûng (1Coârinhtoâ 3:15).

Cuoái cuøng, muïc tieâu khoâng chæ laø phaùt trieån veà soá löôïng, nhöng phaûi ñaøo taïo moân ñoà. Neáu Hoäi thaùnh taêng tröôûng khi chuùng ta coâng taùc ñaøo taïo moân ñoà, thì ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi.

 


[1] Ñaây laø moät öu ñieåm khaùc cuûa moâ hình hoäi thaùnh tö gia – laø nhöõng muïc sö khoâng tranh ñaáu ñeå coù hoäi chuùng lôùn vì nhöõng lyù do sai traät vì kích côõ hoäi thaùnh bò giôùi haïn bôûi kích thöôùt nhaø ôû.

[2] Ñaây thöôøng laø nguyeân nhaân ngaøy hoâm nay chuùng ta coù nhieàu nhaø truyeàn giaùo, giaùo sö, tieân tri, vaø ngay caû söù ñoà laøm muïc sö hoäi thaùnh, vì theá nhieàu chöùc vuï ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi thieát laäp khoâng ñöôïc ñaët ñuùng vò trí hoaëc khoâng ñöôïc ñaët ñeå ôû baát cöù nôi ñaâu trong hoäi thaùnh truyeàn thoáng. Vaø nhöõng toâi tôù khoâng phaûi laøm muïc sö laïi laøm muïc sö hoäi thaùnh, töôùt ñoaït phöôùc haïnh lôùn khoûi hoäi thaùnh neáu hoï giuùp ñôõ ôû phaïm vi lôùn hôn trong cô caáu phuø hôïp vôùi kinh thaùnh. Döôøng nhö moïi ngöôøi quen xaây döïng vöông quoác cuûa chính mình qua hình thöùc hoäi thaùnh truyeàn thoáng maø khoâng quan taâm ñeán söï keâu goïi thaät söï cuûa mình laø gì. Bôûi vì nhieàu muïc sö coù quyeàn quyeát ñònh treân phaàn möôøi cuûa “daân söï hoï” vaø phaàn lôùn soá taøi chính ñoù ñöa vaøo ngaân quyû xaây döïng vaø duy trì nhaø thôø, neân nhöõng toâi tôù khoâng ñöôïc keâu goïi laøm muïc sö phaûi laøm muïc sö cuûa hoäi thaùnh nhö laø phöông tieän ñeå coù taøi chaùnh cho coâng vieäc thaät söï ñöôïc keâu goïi.

[3] Neân nhôù raèng nhöõng ñoøi hoûi maø Chuùa Gieâ su lieät keâ vôùi moân ñoà thaät cuûa Ngaøi trong Luca 14:26-33 laø khoâng noùi cho nhöõng ngöôøi ñaõ laøm tín ñoà nhö laø böôùc keá tieáp trong haønh trình thuoäc linh cuûa hoï. Nhöng Ngaøi ñang noùi vôùi ñoaøn daân laøm moân ñoà cuûa Ngaøi laø böôùc ñi duy nhaát Chuùa Gieâ su keâu goïi, böôùc cöùu roãi. Ñieàu naøy ngöôïc laïi vôùi nhöõng gì ñöôïc daïy doã trong nhöõng hoäi thaùnh nhaïy beùn tìm ngöôøi gia nhaäp.