HOÄI THAÙNH TAÊNG TRÖÔÛNG

CHÖÔNG 6

Trong chöông naøy chuùng ta seõ xem nhieàu khía caïnh cuûa chöùc vuï daïy doã. Daïy doã laø traùch nhieäm cuûa caùc söù ñoà, tieân tri, nhaø truyeàn giaùo,[1] muïc sö/tröôûng laõo/caùc giaùm muïc, caùc giaùo sö (dó nhieân roài), nhöng chöøng möïc naøo ñoù thì heát thaûy moïi ngöôøi tin theo Ñaáng Christ, ñeàu ñaøo taïo moân ñoà vaø daïy doã hoï vaâng theo maïng leänh cuûa Ñaáng Christ.[2]

Nhö toâi ñaõ nhaán maïnh töø tröôùc raèng, muïc sö hay laø ngöôøi haàu vieäc Chuùa ñaøo ñaïo moân ñoà thì tröôùc heát daïy baèng göông soáng, keá ñoù laø daïy lôøi noùi. Ngöôøi aáy giaûng ñieàu mình thöïc haønh. Nhö söù ñoà Phaoloâ, laø ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà raát thaønh coâng ñaõ vieát:

“Haõy baét chöôùc toâi nhö toâi baét chöôùc Ñaáng Christ vaäy” (1 Coârinhtoâ 11:1).

Ñaây phaûi laø muïc tieâu cuûa moãi moät chöùc vuï – laø coù theå noùi caùch thaønh thaät vôùi nhöõng ngöôøi mình daãn daét “Haõy laøm nhö toâi. Neáu baïn muoán bieát moät moân ñoà cuûa Ñaáng Christ soáng ra sao thì haõy nhìn toâi.”

So saùnh ñieàu naøy, toâi nhôù toâi noùi vôùi hoäi chuùng nôi toâi laøm muïc sö tröôùc kia “Ñöøng theo toâi, haõy theo Ñaáng Christ!” Maëc duø khoâng noùi ra nhö vaäy, nhöng toâi phaûi thöøa nhaän mình khoâng phaûi laø göông neáu ñeå hoï noi theo. Thaät theá, toâi ñaõ thaät söï nhaän raèng toâi ñaõ khoâng theo Christ nhö toâi ñaùng phaûi theo nhöng roài baûo vôùi moïi ngöôøi raèng ñieàu toâi khoâng laøm. Thaät laø khaùc xa vôùi lôøi cuûa Phaoloâ noùi raát laø bao! Söï thaät laø, chuùng ta khoâng theå baûo ngöôøi khaùc baét chöôùc chuùng ta nhö chuùng ta baét chöôùc Ñaáng Christ, thì khoâng neân ôû trong chöùc vuï vì tín höõu xem muïc sö nhö laø nhöõng maãu möïc quan troïng.

Daïy Söï Hieäp Moät Baèng Göông Soáng

(Teaching Unity by Example)

Haõy aùp duïng tö töôûng naøy vaøo chuû ñeà ñaët bieät baèng taám göông cuûa chuùng ta, vaø ñoù laø ñeà taøi hieäp nhaát. Taát caû muïc sö/tröôûng laûo/giaùm muïc ñeàu öôùc muoán baøy hoï chaên daét ñöôïc hieäp moät. Hoï gheùt söï chia reû giöõa voøng nhöõng thaân theå ñòa phöông. Hoï bieát raèng nhöõng beø phaùi thì raát buoàn loøng Chuùa. Cuoái cuøng cuûa moïi söï Chuùa Gieâ-su baûo chuùng ta yeâu meán ngöôøi khaùc nhö Ngaøi ñaõ yeâu chuùng ta (xem Giaêng 13:34-35). Yeâu meán laãn nhau laø daáu hieäu cuûa chuùng ta laø moân ñoà Ñaáng Christ tröôùc maét cuûa theá gian. Neáu nhö vaäy, heát thaûy laõnh ñaïo khuyeân chieân haõy yeâu meán laãn nhau vaø coá gaéng hieäp nhaát.

Theá nhöng nhieàu ngöôøi haàu vieäc Chuùa ñaùng phaûi daïy doã baèng göông soáng laø quan troïng hôn heát, thì chuùng ta thöôøng thieáu xoùt trong söï daïy doã veà tình yeâu vaø söï hieäp nhaát bôûi caùch chuùng ta soáng. Ví duï: ñeå baøy toû söï thieáu yeâu thöông vaø söï hieäp moät vôùi muïc sö khaùc. Chuùng ta mong ñôïi hoï laøm ñieàu maø chuùng ta khoâng laøm.

Söï thaät laø nhöõng lôøi quan troïng nhaát Chuùa Gieâ-su daïy laõnh ñaïo veà söï hieäp moät laø moái quan heä giöõa hoï vôùi caùc laõnh ñaïo khaùc. Ví duï trong buoåi tieäc chia ly, sau khi röûa chaân caùc moân ñoà, thì Ngaøi noùi vôùi hoï:

“Caùc ngöôi goïi ta baèng Thaày baèng Chuùa, caùc ngöôi noùi phaûi vì ta thaät vaäy. Vaäy, neáu ta laø Chuùa laø Thaày, maø ñaõ röûa chaân cho caùc ngöôi thì caùc ngöôi cuõng haõy röûa chaân laãn cho nhau. Vì ta ñaõ laøm göông cho caùc ngöôi, ñeå caùc ngöôi cuõng laøm nhö ta ñaõ laøm cho caùc ngöôi.” (Giaêng 13:13-15) (Chuù yù laø Chuùa Gieâ-su daïy baèng göông cuûa Ngaøi).

Caùc muïc sö thöôøng ñoaïn kinh vaên naøy ñeå daïy chieân yeâu meán laãn nhau, laø ñieàu khoâng thích hôïp. Tuy nhieân caùc lôøi trong ñoaïn naøy laø ñeà caäp ñeán laõnh ñaïo, 12 söù ñoà. Chuùa Gieâ-su bieát raèng Hoäi thaùnh töông lai cuûa Ngaøi coù ít hy voïng ñeå thaønh coâng trong söù maïng neáu laõnh ñaïo chia reû hoaëc neáu hoï tranh ñua vôùi nhau. Vì vaäy, Ngaøi ñaõ noùi caùch roõ raøng raèng Ngaøi mong ñôïi caùc laõnh ñaïo phuïc vuï laãn nhau caùch khieâm nhöôøng.

Trong phong tuïc cuûa thôøi ñaïi Chuùa Gieâ-su, Ngaøi baøy toû söï haï mình khieâm nhöôøng baèng caùch laøm moät coâng vieäc thaáp heøn nhaát cuûa moät toâi tôù trong nhaø, laø röûa chaân cho ngöôøi khaùc. Neáu Ngaøi ñeán vôùi neàn vaên hoùa khaùc vaøo thôøi ñieåm khaùc trong lòch söû, Ngaøi coù theå phaûi ñaøo hoá phaân vaø chuøi nhöõng thuøng raùc cho moân ñoà Ngaøi. Coù bao nhieâu laõnh ñaïo thôøi nay cuûa Chuùa saün loøng ñeå chöùng toû loaïi tình yeâu vaø söï khieâm nhöôøng nhö vaäy cho nhau?

Trong khoaûng thôøi gian chöa ñaày 1 giôø ñoàng hoà, Chuùa Gieâ-su nhaán maïnh lieân tuïc söù ñieäp quan troïng naøy. Vaøi phuùt sau khi röûa chaân cho hoï, Chuùa Gieâ-su noùi vôùi nhoùm laõnh ñaïo Hoäi thaùnh töông lai cuûa Ngaøi raèng:

“Ta ban cho caùc ngöôi moät ñieàu raên môùi, nghóa laø caùc ngöôi phaûi yeâu nhau, nhö ta ñaõ yeâu caùc ngöôi theå naøo, thì caùc ngöôi cuõng phaûi yeâu nhau theå aáy. Neáu caùc ngöôi yeâu nhau, thì aáy laø taïi ñieàu ñoù maø thieân haï seõ nhaän bieát caùc ngöôi laø moân ñoà ta” (Giaêng 13:34-35).

Nhöõng lôøi naøy chaéc chaén ñöôïc aùp duïng cho heát thaûy moân ñoà cuûa Ngaøi, nhöng luùc ban ñaàu Ngaøi phaùn vôùi caùc laõnh ñaïo veà moái quan heä cuûa hoï vôùi ngöôøi khaùc.

Moät laàn nöõa, chæ vaøi phuùt sau, Chuùa Gieâ-su noùi:

“Ñieàu raên cuûa ta ñaây naøy: Caùc ngöôi haõy yeâu nhau, cuõng nhö ta ñaõ yeâu caùc ngöôi. Chaúng coù söï yeâu thöông naøo lôùn hôn laø vì baïn höõu maø phoù söï soáng mình.” (Giaêng 15:12-13).

Chuù yù laø Chuùa Gieâ-su ñang noùi vôùi caùc laõnh ñaïo moät laàn nöõa. Trong vaøi giaây sau Ngaøi laïi noùi:

“Ta truyeàn cho caùc ngöôi nhöõng ñieàu raên ñoù, ñaëng caùc ngöôi yeâu meán laãn nhau vaäy” (Giaêng 15:17)

Roài sau ñoù vaøi phuùt, moân ñoà Ngaøi nghe Ngaøi caàu nguyeän cho hoï:

“Con khoâng ôû theá gian nöõa, nhöng hoï coøn ôû theá gian, vaø Con ñi veà cuøng Cha. Laïy Cha thaùnh, xin gìn giöõ hoï trong danh Cha, laø danh Cha ñaõ ban cho Con, ñeå hoï cuõng hieäp laøm moät nhö chuùng ta vaäy.” (Giaêng 17:11)

Cuoái cuøng chæ vaøi giaây sau ñoù, Chuùa Gieâ-su tieáp tuïc caàu nguyeän vaø caùc moân ñoà Ngaøi nghe Ngaøi noùi:

“AÁy chaúng nhöõng vì hoï maø Con caàu xin thoâi ñaâu, nhöng cuõng vì keû seõ nghe lôøi hoï maø tin ñeán Con nöõa, ñeå cho ai naáy hieäp laøm moät, nhö Cha ôû trong Con, vaø Con ôû trong Cha, laïi ñeå cho hoï ôû trong chuùng ta, ñaëng theá gian tin raèng chính Cha ñaõ sai Con ñeán. Con ñaõ ban cho hoï söï vinh hieån maø Cha ñaõ ban cho Con, ñeå hieäp laøm moät nhö chuùng ta laø moät, Con ôû trong hoï vaø Cha ôû trong con, ñeå cho hoï toaøn veïn hieäp laøm moät vaø cho theá gian bieát chính Cha ñaõ sai Con ñeán vaø Cha ñaõ yeâu thöông hoï cuõng nhö Cha ñaõ yeâu thöông Con.” (Giaêng 17:20-23)

Vì theá, chöa ñaày 1 tieáng ñoàng hoà, ñaõ coù saùu laàn Chuùa Gieâ-su nhaán maïnh cho caùc nhaø laõnh ñaïo töông lai taàm quan troïng cuûa söï hieäp nhaát, ñöôïc baøy toû qua tình yeâu baèng caùch yeâu meán, khieâm nhöôøng vaø phuïc vuï laãn nhau. Roû raøng ñieàu naøy raát quan troïng ñoái vôùi Chuùa Gieâ-su. Söï hieäp nhaát cuûa hoï laø chìa khoùa ñeå theá gian tin Ngaøi.

Chuùng Ta Ñang Laøm Toát Theá Naøo

(How Well Are We Doing?)

Khoâng may thay, trong khi chuùng ta hy voïng baøy cuûa mình seõ hieäp nhaát trong tình yeâu, nhieàu ngöôøi trong chuùng ta tranh ñua vôùi ngöôøi khaùc vaø söû duïng caùc phöông phaùp phi ñaïo Ñöùc Cô Ñoác, ñeå xaây döïng Hoäi thaùnh cuûa mình laøm toån haïi ñeán Hoäi thaùnh khaùc. Nhieàu ngöôøi khoâng thoâng coâng vôùi caùc muïc sö khaùc vì khaùc giaùo lyù. Thaäm chí chuùng thieáu hieäp moät qua nhöõng baûn hieäu chuùng ta daùn tröôùc caùc giaùo sôû ñeå cho theá gian thaáy söù ñieäp ñeán cho moïi ngöôøi: “Chuùng toâi khoâng gioáng nhö nhöõng Cô Ñoác nhaân trong toøa nhaø thôø kia.” (Vaø chuùng ta ñaõ thaønh coâng trong vieäc daïy cho theá gian bieát mình thieáu hieäp moät, vaø baát kyø ngöôøi ngoaïi naøo bieát raèng Cô Ñoác giaùo laø moät toå chöùc chia reõ.)

Noùi ngaén goïn, chuùng ta khoâng laøm nhöõng gì maø chuùng ta giaûng, vaø cuoäc soáng chuùng ta daïy doã hoäi chuùng nhieàu hôn baøi giaûng veà söï hieäp nhaát. Thaät laø sai laàm khi nghó raèng caùc Cô Ñoác nhaân bình thöôøng seõ phaûi trôû neân hieäp nhaát vaø yeâu meán laãn nhau khi laõnh ñaïo cuûa hoï haønh ñoäng moät caùch khaùc bieät.

Dó nhieân, phöông phaùp giaûi quyeát duy nhaát laø söï aên naên. Chuùng ta aên naên vì ñaõ ñaët nhöõng göông xaáu cho tín ñoà vaø cho theá gian. Chuùng ta phaûi caát boû raøo caûn vaø chia reõ chuùng ta vaø baét ñaàu yeâu meán laãn nhau nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ truyeàn daïy.

Theo caùch naøy, tröôùc heát chuùng ta phaûi gaëp muïc sö vaø nhöõng chöùc vuï khaùc, ngay caû caùc muïc sö cuûa caùc giaùo phaùi khaùc giaùo lyù. Toâi khoâng noùi raèng neân thoâng coâng vôùi muïc sö chöa ñöôïc taùi sanh, laø ngöôøi khoâng hoïc taäp vaâng lôøi Chuùa Gieâ-su, hay laø nhöõng ngöôøi haàu vieäc Chuùa vì tö lôïi. Hoï laø soùi ñoäi loát chieân vaø Chuùa Gieâ-su daïy chuùng ta caùch nhaän ra hoï. Boâng traùi baøy toû baûn chaát cuûa hoï.

Tuy vaäy, toâi ñang noùi veà caùc muïc sö vaø caùc chöùc vuï ñang coá gaéng vaâng giöõ maïnh leänh cuûa Chuùa Gieâ-su, nhöõng anh chò em thaät trong Ñaáng Christ. Neáu baïn laøm moät muïc sö, baïn phaûi keát öôùc yeâu thöông muïc sö khaùc, baøy toû tình yeâu thöông ñoù qua nhöõng caùch thöïc teá tröôùc baøy chieân cuûa mình. Caùch baét ñaàu laø ñeán vôùi caùc muïc sö khaùc trong vuøng vaø xin hoï tha thöù vì ñaõ khoâng yeâu thöông hoï nhö ñaùng phaûi coù. Ñieàu ñoù seõ ñaùnh saäp vaøi böôùc töôøng ngaên caùch. Roài thì keát öôùc gaëp nhau thöôøng xuyeân ñeå duøng böûa, ñoäng vieân khích leä nhau vaø caàu nguyeän. Laøm ñöôïc vieäc naøy roài thì laàn hoài thaûo luaän caùch nheï nhaøng veà giaùo lyù coù khuynh höôùng chia reõ, coá gaéng giöõ hieäp nhaát cho duø baïn ñoàng yù hoaëc chöa ñoàng yù nhöõng ñieàu baïn thaûo luaän. Ñôøi soáng vaø chöùc vuï toâi thaät ñöôïc phong phuù khi toâi côû môû ñeå nghe nhöõng muïc sö khaùc khoâng coù cuøng giaùo lyù vôùi toâi. Toâi ñaùnh maát quaù nhieàu phöôùc laønh trong nhieàu naêm vì kheùp kính mình vôùi hoï.

Baïn cuõng coù theå baøy toû tình yeâu vaø söï hieäp nhaát baèng caùch môøi caùc muïc sö khaùc ñeán giaûng taïi Hoäi thaùnh cuûa baïn hoaëc nhoùm taïi Hoäi thaùnh tö gia. Hoäi thaùnh cuûa baïn coù theå nhoùm chung vôùi caùc Hoäi thaùnh khaùc hoaëc nhoùm vôùi nhöõng nhoùm cuûa Hoäi thaùnh tö gia.

Baïn cuõng coù theå ñoåi teân cuûa Hoäi thaùnh mình ñeå khoâng toû cho theá gian söï bieät laäp cuûa baïn vôùi thaân theå Ñaáng Christ. Baïn coù theå ruùt khoûi toå chöùc ñoàng hoùa vôùi thaân theå cuûa Ñaáng Christ, nhaèm nhaén nhuû vôùi moïi ngöôøi raèng baïn tin Chuùa Gieâ-su ñang xaây döïng chæ moät Hoäi thaùnh, chöù khoâng coù nhieàu Hoäi thaùnh khaùc nhau maø khoâng theå ñi chung ñöôïc. Toâi bieát ñieàu naøy nghe coù veû böùc phaùt, nhöng taïi sao phaûi uûng hoä vì Chuùa Gieâ-su khoâng muoán. Taïi sao coøn lieân keát vôùi nhöõng gì khoâng ñeïp loøng Chuùa? Trong Kinh thaùnh khoâng coù giaùo phaùi hoaëc toå chöùc ñaëc bieät naøo ñöôïc noùi ñeán. Khi caùc tín höõu Coârinhtoâ chia reõ vì caùc giaùo sö hoï öa thích, Phaoloâ maïnh meõ quôû traùch hoï, noùi raèng söï chia reõ baøy toû tính xaùc thòt vaø non treû thuoäc linh cuûa hoï (xem 1 Coârinhtoâ 3:1-7). Söï chia reõ cuûa chuùng ta coù baøy toû ñieàu gì teä hôn khoâng?

Baát cöù ñieàu gì laø chuùng ta xa caùch ngöôøi khaùc phaûi traùnh xa. Caùc Hoäi thaùnh tö gia phaûi traùnh vieäc ñaët teân hoaëc gia nhaäp vaøo baát cöù toå chöùc naøo coù teân. Trong Kinh thaùnh nhöõng Hoäi thaùnh rieâng bieät ñöôïc nhaän bieát chæ bôûi nhöõng ngoâi nhaø hoï nhoùm laïi. Nhieàu nhoùm Hoäi thaùnh tö gia ñöôïc xaùc nhaän chæ bôûi nhöõng thaønh phoá coù Hoäi thaùnh ñoù, vaø taát caû hoï xem mình laø phaàn cuûa Hoäi thaùnh chung, thaân theå cuûa Ñaáng Christ.

Chæ duy nhaát moät Vua vaø moät vöông quoác. Baát cöù moät ai töï daáy mình leân ñeå cho tín höõu hay nhöõng Hoäi thaùnh nhaän bieát vaø ñang xaây döïng vöông quoác cuûa mình trong voøng vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi ñoù neân chuaån bò öùng haàu Vua Ñaáng phaùn: “Ta seõ khoâng nhöôøng söï vinh hieån cuûa ta cho ngöôøi naøo khaùc” (EÂsai 48:11)

Ñieàu naøy moät laàn nöõa noùi raèng nhöõng ngöôøi haàu vieäc Chuùa neân laøm göông saùng veà söï vaâng phuïc Ñaáng Christ cho moïi ngöôøi vì con ngöôøi luoân ñi theo thaàn töôïng hoï muoán. Caùch soáng cuûa hoï tröôùc ngöôøi khaùc laø phöông phaùp daïy doã aûnh höôûng hôn heát. Nhöng Phaoloâ vieát cho tín höõu taïi thaønh Philíp:

“Hôõi anh em, haõy baét chöôùc toâi, laïi xem nhöõng keû aên ôû theo maãu möïc maø anh em thaáy trong chuùng toâi.” (Philíp 3:17)

Neân Daïy ñieàu Gì?

(What To Teach)

Nhö Phaoloâ, ngöôøi haàu vieäc ñaøo taïo moân ñoà coù moät muïc tieâu, ñoù laø: “Haàu cho trình dieän moïi ngöôøi trôû neân troïng veïn trong Ñaáng Christ ra tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Coâloâseâ 1:28b). Vì theá ai muoán gioáng nhö Phaoloâ thì seõ “laáy söï khoân ngoan raên baûo moïi ngöôøi, daïy doã moïi ngöôøi.” (Coâloâseâ 1:28a). Phaoloâ khoâng chæ daïy ñeå giaùo duïc hay laøm göông cho ngöôøi khaùc.

Moät muïc sö ñaøo taïo moân ñoà coù theå noùi nhö Phaoloâ “muïc ñích cuûa söï raên baûo, aáy laø söï yeâu thöông, bôûi loøng tin saïch, löông taâm toát vaø ñöùc tin thaät maø sanh ra.” (1Timoâtheâ 1:5). Ñoù laø, oâng muoán saõn sinh ra nhöõng cuoäc ñôøi thaùnh khieát, vaø gioáng nhö hình aûnh thaät cuûa Ñaáng Christ, nhöõng cuoäc ñôøi maø oâng ta phuïc vuï, ñoù laø lyù do taïi sao oâng daïy cho tín höõu vaâng giöõ moïi maïng leänh cuûa Ñaáng Christ. OÂng daïy leõ thaät, khích leä ngöôøi nghe, “haõy caàu söï bình an vôùi moïi ngöôøi cuõng phaûi tìm theo söï neân thaùnh, vì neáu khoâng neân thaùnh thì seõ khoâng thaáy ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi” (Heâbôrô 12:14)

chöùc vuï moân ñoà hoùa bieát raèng Chuùa Gieâ-su ñaõ truyeàn daïy cho moân ñoà Ngaøi phaûi ñaøo taïo moân ñoà mình vaâng theo moïi maïng leänh, chöù khoâng chæ moät phaàn (xem Mathiô 28:19-20). Vì theá muoán chaéc chaén khoâng boû qua söï daïy doã naøo maø Ñaáng Christ ñaõ truyeàn thì phaûi thöôøng xuyeân daïy töøng caâu qua saùch Phuùc AÂm vaø thö tín. Ñoù laø nôi ghi laïi vaø nhaán maïnh nhöõng maïnh leänh cuûa Chuùa Gieâ-su. Söï daïy doã theo loái giaûi kinh naøy cuõng baûo ñaûm raèng ñöôïc giöõ quaân baèng, khi chuùng ta chæ daïy veà chuû ñeà thì thöôøng coù khuynh höôùng taäp trung vaøo nhöõng ñieàu ngöôøi ta thích maø boû qua nhöõng chuû ñeà khaùc khoâng phoå bieán. Tuy nhieân giaùo sö giaûng daïy töøng caâu moät seõ khoâng chæ daïy veà tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhöng coøn quy veà söï kyû luaät vaø thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nöõa, ngöôøi ñoù chæ daïy veà caùc phöôùc haïnh khi trôû neân nhöõng con caùi Chuùa nhöng cuõng daïy veà traùch nhieäm. Chæ nhaán maïnh nhöõng ñieàu khoâng quan troïng maø boû qua nhöõng ñieàu toái caàn thieát theo nhö Chuùa Gieâ-su ñaây laø loãi cuûa ngöôøi Pharisi (Mathiô 23:23-24)

Chieán Thaéng Sôï Daïy Giaûi Kinh

(Overcoming Fears of Expository Teaching)

Nhieàu muïc sö sôï daïy töøng caâu vì hoï khoâng coù ñuû kieán thöùc veà Kinh thaùnh, vaø hoï khoâng muoán hoäi chuùng nhaän ra hoï thieáu hieåu bieát. Dó nhieân ñoù laø söï kieâu ngaïo. Khoâng coù ai treân ñaát bieát moïi ñieàu trong Kinh thaùnh ngay caû Phierô phaûi xöng nhaän raèng nhöõng ñieàu Phaoloâ vieát raát khoù hieåu (2 Phierô 3:16).

Khi muïc sö daïy töøng caâu moät, ñeán caâu naøo hoaëc phaàn Kinh thaùnh naøo maø mình khoâng hieåu, ngöôøi aáy chæ ñôn giaûn baûo baày chieân raèng mình khoâng hieåu vaø löôùt qua. OÂng ta cuõng coù theå nhôø baøy chieân caàu nguyeän ñeå Ñöùc Thaùnh Linh giuùp mình hieåu, söï khieâm nhöôøng cuûa oâng ta seõ neâu moät taám göông toát cho baày chieân, chính noù laø moät baøi giaûng.

Muïc sö/tröôûng laõo/giaùm muïc cuûa Hoäi thaùnh tö gia coù thuaän lôïi hôn khi daïy cho nhoùm nhoû trong moät boái caûnh khoâng coù nghi thöùc, bôûi vì caâu hoûi coù theå ñöôïc ñaëc ra trong khi giaûng daïy. Ñieàu naøy cuõng môû roäng ñeå Ñöùc Thaùnh Linh ban söï hieåu bieát cho ngöôøi khaùc trong nhoùm veà caâu Kinh thaùnh ñöôïc hoïc hoûi. Keát quaû coù theå raát hieäu quaû hôn cho moïi ngöôøi.

Moät choå thuaän lôïi ñeå baét ñaàu daïy doã nhöõng maïng leänh cuûa Ñaáng Christ laø baøi giaûng treân nuùi, trong Mathiô 5-7. Taïi ñaây Chuùa Gieâ-su ban nhieàu maïng leänh vaø Ngaøi giuùp ñôû nhöõng keû tin goác Do Thaùi hieåu bieát luaät phaùp cuûa Moâise caùch ñuùng ñaéng. Phaàn sau cuûa saùch naøy, toâi seõ daïy troïn baøi giaûng treân nuùi töøng caâu moät ñeå minh hoïa caùch daïy.

Chuaån Bò Baøi Giaûng

(Sermon Preparation)

Khoâng coù moät baèng chöùng naøo trong Taân Öôùc noùi raèng baát kyø muïc sö / tröôûng laõo / giaùm muïc ñaõ töøng chuaån bò moät baøi giaûng haøng tuaàn ñöôïc soaïn thaûo kyû löôûng, ñöôïc vieát xuoáng thaønh baøi nhö nhieàu muïc sö hieän nay ñaõ laøm. Dó nhieân khoâng ai trong chuùng ta daùm töôûng töôïng Chuùa Gieâ-su ñaõ laøm nhö theá! Söï daïy doã trong Hoäi thaùnh ñaàu tieân khoâng goø boù vaø tieáp caän hôn, theo phong caùch ngöôøi Do Thaùi, hôn laø söï huøng bieän theo kieåu ngöôøi Hylaïp vaø ngöôøi Lamaõ thöïc hieän, laø moät truyeàn thoáng laàn hoài thaâm nhaäp vaøo Hoäi thaùnh khi Hoäi thaùnh trôû neân hình thöùc. Neáu Chuùa Gieâ-su baûo moân ñoà ñöøng lo laéng phaûi noùi gì khi bò goïi ñeán toøa, maø höùa vôùi hoï raèng Ñöùc Thaùnh Linh seõ giuùp ñôû hoï coù nhöõng lôøi töï phaùt vaø khoâng theå bò baùc boû ñöôïc, thì chuùng ta cuõng mong ñôïi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giuùp caùc muïc sö trong buoåi nhoùm ôû Hoäi thaùnh ñeán möùc ñoä naøo ñoù.

Ñieàu naøy khoâng noùi raèng caùc muïc sö khoâng phaûi söûa soaïn chính mình baèng caùch caàu nguyeän vaø nghieân cöùu. Phaoloâ khích leä Timoâtheâ:

“Haõy chuyeân taâm cho ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi nhö ngöôøi laøm coâng khoâng choå traùch ñöôïc, laáy loøng ngay thaúng giaûng daïy lôøi cuûa leõ thaät” (2 Timoâtheâ 2:15)

chöùc vuï naøo böôùc theo söï chæ daïy cuûa Phaoloâ “ñeå lôøi cuûa Ñaáng Christ ôû ñaày trong loøng anh em” (Coâloâse 3:16) seõ ñöôïc ñaày traøn lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå hoï coù theå daïy doã töø söï “tuoân traøn” cuûa hoï. Vì vaäy hôõi muïc sö thaân yeâu, ñieàu quan troïng laø baïn phaûi ñaém chìm chính mình trong Kinh thaùnh. Neáu baïn hieåu bieát vaø say meâ veà ñeà taøi naøo ñoù thì moät chuùt chuaån bò theâm cuõng thaät söï ñeå truyeàn leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hôn nöõa neáu daïy töøng caâu, baïn coù theå ñôn giaûn söõ duïng töøng caâu keá tieáp nhö laø daøn baøi. Theá thì söï chuaån bò cuûa baïn neân goàm söï suy gaãm trong söï caàu nguyeän treân nhöõng caâu Kinh thaùnh maø baïn chia seõ. Neáu baïn laø muïc sö cuûa Hoäi thaùnh tö gia thì baûn thaân söï daïy doã tieáp caän thì caàn thieát hôn laø daøn baøi giaûng. Khi daïy doã thì seõ ñöôïc thöôûng baèng söï giuùp ñôû cuûa Ngaøi. Vì theá haõy bôùt tin caäy vaøo chính mình, vaøo baøi giaûng, vaø söï chuaån bò cuûa mình, maø theâm söï tin caäy vaøo Chuùa. Laàn hoài khi baïn ñaït ñeán ñöùc tin vaø söï can ñaûm, thì chuaån bò baøi giaûng seõ ít hôn, cho ñeán chöøng baïn coù theå daïy toát vôùi chæ daøn baøi khaùi löôïc hoaëc laø khoâng coù daøn baøi naøo.

Heã ai ngöôïng nguøng tröôùc maët nhöõng ngöôøi khaùc thì thöôøng nhö döïa vaøo daøn baøi soaïn saün vì ngöôøi aáy sôï maéc sai laàm tröôùc ñaùm ñoâng. Ngöôøi aáy caàn nhaän ra raèng söï sôï haõi ñöôïc baét ngöôøi trong söï baát an vaø söï baát an ñöôïc baét nguoàn trong söï kieâu ngaïo. Toát hôn ngöôøi ñoù bôùt lo laéng khi hieän dieän tröôùc maët con ngöôøi nhöng haõy quan taâm hôn thính giaû mình ra maét Chuùa nhö theá naøo. Khoâng coù baøi dieãn thuyeát chuaån bò saün naøo coù theå run ñoäng ngöôøi nghe baèng söï daïy doã ñöôïc caûm ñoäng töø trong taám loøng ñöôïc xöùc daàu. Haõy nghó raèng söï truyeàn ñaït seõ bò ngaên trôû ra laøm sao khi söõ duïng baøi soaïn saün cuûa mình ñeå noùi chuyeän. Baøi noùi chuyeän seõ cheát! Baøi noùi chuyeän chöa ñöôïc chuaån bò seõ gaây aán töôïng chaân thaønh hôn laø baøi giaûng soaïn saün. Daïy doã khoâng phaûi laø ñoùng kòch maø ñoù laø truyeàn thoâng leõ thaät. Heát thaûy chuùng ta ñeàu bieát khi chæ nghe baøi dieãn thuyeát vaø khi chuùng ta nghe thì chuùng ta coù khuynh höôùng loïc ra.

Boán Tö Töôûng Nöõa

(Four More Thoughts)

1. Moät vaøi chöùc vuï nhö laø nhöõng con veït, thu gom tö lieäu baøi giaûng töø nhöõng saùch ngöôøi khaùc vieát ra. Hoï ñaõ ñaùnh maát phöôùc haïnh tuyeät vôøi ñeå ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh daïy doã caùch caù nhaân, vaø hoï cuõng phoå bieán nhöõng loãi laàm cuûa nhöõng taùc giaû maø hoï sao cheùp.

2. Nhieàu muïc söï baét chöôùc baøi giaûng vaø caùch giaûng cuûa caùc dieãn giaû khaùc, vaø nhöõng phong caùch thì thöôøng laø truyeàn thoáng. Ví duï, moät soá ngöôøi nghó raèng baøi giaûng chæ ñöôïc xöùc daàu khi giaûng nhanh vaø lôùn – hoäi chuùng phaûi chòu ñöïng nhöõng lôøi giaûng oàn aøo töø ñaàu ñeán cuoái.

3. Toâi ñaõ quan saùt nghe nhieàu baøi giaûng trong haøng traêm buoåi nhoùm vaø ñieàu ñoù laøm toâi ngaïc nhieâu khi quaù nhieàu dieãn giaû vaø giaùo sö khoâng ñeå yù ñeán nhieàu ngöôøi toû ra chaùn naûn hoaëc khoâng muoán nghe. Caùc muïc sö ôi, nhöõng ngöôøi nhìn coù veû buoàn chaùn thì ngao ngaùn laém roài! Heã ai khoâng nhìn baïn khi baïn giaûng thì coù leõ hoï khoâng laéng nghe. Ngöôøi khoâng muoán laéng nghe thì khoâng ñöôïc gaây döïng gì caû. Neáu nhöõng ngöôøi chaân thaønh maø cuõng buoàn chaùn vaø khoâng laéng nghe, thì baïn phaûi caûi tieán baøi giaûng cuûa mình. Cho theâm nhieàu ví du. Keå nhöõng caâu chuyeän coù lieân quan. Toâ ñieåm cho nhöõng aãn duï. Giöõ baøi giaûng ñôn giaûn. Daïy baèng taám loøng. Haõy laø chính mình, thay ñoåi gioïng noùi, ñeå maét nhìn vaøo ngöôøi nghe neáu coù theå, xöû duïng moät vaøi bieåu hieän treân khuoân maët, duøng ñieäu boä. Haõy di chuyeån. Ñöøng noùi quaù daøi. Neáu giaûng cho moät nhoùm nhoû, ñeå ngöôøi nghe thaéc maéc neáu coù thôøi gian thích hôïp.

4. YÙ töôûng cho laø moãi baøi giaûng coù ba ñieåm chính chæ laø söï saùng cheá cuûa con ngöôøi. Muïc tieâu laø ñaøo taïo moân ñoà chöù khoâng phaûi theo thuyeát giaùo thaàn hoïc hieän ñaïi. Chuùa Gieâ-su phaùn: “Haõy nuoâi chieân ta”, chöù khoâng phaûi “Gaây aán töôïng cho chieân ta”

Daïy Cho Ai (Who To Teach)

Theo khuoân maãu cuûa Chuùa Gieâ-su, chöùc vuï ñaøo taïo moân ñoà ôû möùc ñoä naøo ñoù, ñöôïc tuyeån choïn lieân quan ñeán ngöôøi ñöôïc daïy doã. Ñieàu ñoù coù theå laøm baïn ngaïc nhieân, nhöng laø söï thaät. Chuùa Gieâ-su thöôøng noùi vôùi ñaùm ñoâng baèng aån duï, vaø Ngaøi coù nguyeân nhaân ñeå laøm theá. Vì Ngaøi khoâng muoán heát thaûy moïi ngöôøi hieåu nhöõng gì Ngaøi noùi. Ñaây laø ñieàu roõ raøng trong Kinh thaùnh,

“Moân ñoà beøn ñeán gaàn Ngaøi maø hoûi raèng: Sau thaày duøng ví duï maø phaùn cuøng chuùng toâi vaäy? Ngaøi ñaùp raèng: Bôûi vì ñaõ ban cho caùc ngöôi ñeå ñöôïc bieát nhöõng vieäc maàu nhieäm cuûa nöôùc thieân ñaøng, song veà phaàn hoï thì khoâng ban cho bieát. Vì seõ cho theâm keû naøo ñaõ coù, thì hoï seõ ñöôïc dö daät, nhöng keû naøo khoâng coù, thì laïi caát luoân ñieàu hoï ñaõ coù nöõa. Vaäy neân ta phaùn ví duï cuøng chuùng, vì hoï xem maø khoâng thaáy, laéng tai maø khoâng nghe, vaø khoâng hieåu chi heát.” (Mathiô 13:10-13)

Ñaët aân hieåu bieát aån duï cuûa Ñaáng Christ chæ daønh cho cô hoäi aên naên vaø quyeát ñònh theo Ngaøi. Nhöõng ngöôøi choái töø cô hoäi aên naên, choáng nghòch yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi treân ñôøi soáng cuûa hoï, hoï seõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi choáng nghòch laïi. Ñöùc Chuùa Trôøi choáng cöï keû kieâu ngaïo, nhöng ban aân suûng cho ngöôøi khieâm nhöôøng (xem 1 Phierô 5:5)

Töông töï, Chuùa Gieâ-su chæ daïy keû theo Ngaøi: “Ñöøng cho choù nhöõng ñoà thaùnh, vaø ñöøng quaêng haït trai mình tröôùc maët heo, keûo noù ñaïp döôùi chaân, vaø quay laïi caén xeù caùc ngöôi.” (Mathiô 7:6). Roõ raøng laø, Chuùa Gieâ-su noùi theo nghóa boùng. YÙ Ngaøi muoán noùi: “Ñöøng ban vaät giaù trò cho nhöõng ngöôøi khoâng bieát giaù trò cuûa noù”. Con heo thì khoâng nhaän ra giaù trò cuûa chaâu ngoïc vaø cuõng nhö con heo thuoäc linh khoâng nhaän ra giaù trò cuûa lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi khi hoï nghe veà ñieàu ñoù. Neáu hoï tin thaät söï lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi hoï nghe, hoï seõ chuù yù vaø vaâng lôøi.

Laøm sao nhaän bieát ai laø con heo thuoäc linh? Baïn quaêng moät vieân ngoïc treân loái noù ñi vaø xem thöû noù seõ laøm gì vôùi vieân ngoïc ñoù. Neáu noù coi thöôøng baïn seõ bieát noù laø con heo thuoäc linh. Neáu noù vaâng lôøi, baïn bieát noù khoâng phaûi laø con heo thuoäc linh.

Ñaùng thöông thay, coù quaù nhieàu muïc sö laøm nhöõng ñieàu Chuùa Gieâ-su baûo ñöøng neân laøm, cöù quaêng ngoïc trai tröôùc maët heo tieáp tuïc cho nhöõng keû daïy choáng nghòch hay choái boû lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng chöùc vuï ñoù ñang laõng phí thôøi gian Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï. Hoï phaûi phuûi buïi nôi baøn chaân hoï vaø ñi tieáp nhö maïng leänh Chuùa Gieâ-su.

Chieân, Deâ, Heo (The Sheep, Goats and Pigs)

Thöïc teá thì baïn khoâng theå moân ñoà hoùa ai khoâng muoán ñöôïc moân ñoà, laø ngöôøi khoâng muoán vaâng lôøi Chuùa Gieâ-su. Nhieàu Hoäi thaùnh ñaày nhöõng ngöôøi nhö theá, hoï laø nhöõng Cô Ñoác nhaân theo hình thöùc, nhieàu ngöôøi trong boïn hoï nghó raèng mình ñöôïc taùi sanh vì côù mình coù kieán thöùc thaàn hoïc veà Chuùa Gieâ-su vaø Cô Ñoác giaùo. Hoï laø nhöõng con heo, deâ chöù khoâng phaûi laø nhöõng con chieân. Theá nhöng nhieàu muïc sö daønh 90% coá giöõ nhöõng con heo vaø baøy deâ vui veû trong khi ñoù sao laõng nhöõng con chieân thaät caàn ñöôïc giuùp ñôû phaàn thuoäc linh vaø caàn ñöôïc phuïc vuï! Hôõi muïc sö, Chuùa Gieâ-su muoán baïn nuoâi chieân Ngaøi, chôù khoâng phaûi heo vaø deâ! (xem Giaêng 21:17).

Nhöng laøm sao bieát ai laø chieân? Hoï laø nhöõng ngöôøi ñeán nhaø thôø sôùm nhaát nhöng veà sau cuøng. Hoï ñoùi khaùt hoïc bieát leõ thaät, vì Gieâ-su laø Chuùa cuûa hoï vaø hoï muoán laøm vui loøng Ngaøi. Hoï khoâng chæ ñi nhoùm vaøo ngaøy chuû nhaät, nhöng baát cöù khi naøo coù buoåi nhoùm. Hoï quan taâm ñeán caùc nhoùm nhoû. Hoï thöôøng ñaët caùc caâu hoûi. Hoï haùo höùc veà Chuùa. Hoï luoân luoân tìm cô hoäi ñeå phuïc vuï.

Hôõi muïc sö, haõy daønh heát thôøi gian vaø chuù yù ñeán nhöõng ngöôøi ñoù. Hoï laø nhöõng moân ñoà thaät. Vôùi heo vaø deâ chæ coù maët vaøo buoåi nhoùm, vaø chæ giaûng Phuùc AÂm khi hoï coù theå chòu ñöïng ñöôïc. Nhöng neáu baïn giaûng Phuùc AÂm thaät, hoï khoâng chòu ñöïng noãi. Hoaëc laø hoï seõ boû Hoäi thaùnh, hoaëc laø seõ kieám quyeàn löïc ñeå coá xua ñuoåi baïn ra khoûi chöùc vuï laõnh ñaïo. Neáu hoï thaønh coâng, thì phuûi buïi döôùi chaân baïn khi baïn ra ñi. (Trong moâ hình Hoäi thaùnh tö gia, khoâng coù ñieàu nhö theá xaûy ra, ñaët bieät laø khi Hoäi thaùnh nhoùm laïi nhaø baïn).

Cuõng vaäy, nhöõng ngöôøi truyeàn giaùo khoâng bò buoäc phaûi tieáp tuïc giaûng Phuùc AÂm cho cuøng con ngöôøi töø choái tin nhaän. Haõy ñeå keû cheát choân keû cheát (xem Luca 9:60). Baïn laø moät ñaïi söù cuûa Ñaáng Christ, ñang mang moät söù ñieäp quan troïng nhaát töø Vua cuûa caùc vua! Vò trí cuûa baïn raát cao troïng trong vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi vaø traùch nhieäm cuûa baïn laø lôùn thay, ñöøng maát thì giôø noùi veà Phuùc AÂm ñeán hai laàn cho nhöõng ngöôøi ñaõ töøng nghe ñeán noù.

Neáu baïn muoán trôû neân moät chöùc vuï ñaøo taïo moân ñoà, baïn phaûi choïn löïa ai seõ laø nhöõng ngöôøi baïn seõ ñaøo taïo, ñöøng phí thôøi giôø quùi giaù cho ngöôøi khoâng muoán vaâng lôøi Chuùa Gieâ-su. Phaoloâ ñaõ vieát cho Timoâtheâ:

“Nhöõng ñieàu con ñaõ nghe nôi ta ôû tröôùc maët nhieàu ngöôøi chöùng, haõy giao phoù cho maáy ngöôøi trung thaønh, cuõng coù taøi daïy doã keû khaùc” (IITimoâtheâ 2:2)

Vöôn Tôùi Muïc Tieâu (Reaching the Goal)

Haõy töôûng töôïng trong giaây laùt ñieàu chöa töøng xaûy ra trong chöùc vuï Chuùa Gieâ-su theá nhöng laïi luoân luoân xaûy ra trong Hoäi thaùnh hieän ñaïi. Töôûng töôïng laø Chuùa Gieâ-su, sau khi töø keû cheát soáng laïi, ôû laïi treân ñaát naøy vaø thaønh laäp Hoäi thaùnh hieän nay vaø roài chaên baøy trong voøng 30 naêm. Haõy töôûng töôïng Ngaøi giaûng moãi chuû nhaät cho cuøng moät hoäi chuùng. Töôûng töôïng laø Phierô, Giacô vaø Giaêng ngoài haøng gheá ñaàu tieân ñeå nghe giaûng vaø cöù nhö vaäy vaøo moãi chuû nhaät trong voøng 20 naêm. Haõy töôûng töôïng Phierô nghieâng tai veà phía Giaêng vaø thì thaàm vaøo tai Giaêng: “Chuùng ta ñaõ nghe baøi giaûng naøy 10 laàn roài.”

Chuùng ta bieát caûnh traïng ñoù laø loá bòch, vì chuùng ta ñeàu bieát Chuùa Gieâ-su khoâng ñaët Ngaøi vaø chöùc vuï söù ñoà mình vaøo tình traïng nhö theá. Chuùa Gieâ-su ñaõ ñeán ñeå ñaøo taïo moät soá moân ñoà vaø thaät hieän trong khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. Ngaøi ñaøo taïo Phierô, Giacô vaø Giaêng vaø moät soá ngöôøi khaùc khoaûng ba naêm. Ngaøi khoâng laøm baèng caùch giaûng cho hoï moãi tuaàn moät laàn vaøo ngaøy chuû nhaät. Nhöng Ngaøi thöïc hieän baèng caùch soáng vôùi hoï, traû lôøi nhöõng thaéc maéc, vaø taïo cô hoäi ñeå phuïc vuï. Vaø Ngaøi hoaøn taát coâng vieäc cuûa Ngaøi vaø ñi nôi khaùc.

Vaäy thì taïi sao chuùng ta phaûi laøm ñieàu maø Chuùa Gieâ-su chöa töøng laøm? Taïi sao chuùng ta coá gaéng thöïc hieän ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chæ baèng caùch rao giaûng vaøi thaäp nieân cho cuøng loaïi ngöôøi? Khi naøo chuùng ta muoán hoaøn taát coâng vieäc cuûa mình? Taïi sao sau vaøi naêm nhöõng moân ñoà chuùng ta laïi khoâng moân ñoà ngöôøi khaùc?

Toâi muoán noùi ñoù laø neáu chuùng ta laøm coâng vieäc caùch ñuùng ñaéng thì seõ coù moät luùc moân ñoà chuùng ta ñuû tröôûng thaønh, maø khoâng caàn chuùng ta phuïc vuï nöõa. Hoï neân töï do ñeå ñaøo taïo cho chính mình. Muïc ñích chuùng ta laø ñaït ñöôïc muïc tieâu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët cho mình vaø Chuùa Gieâ-su chæ cho chuùng ta caùch thöïc hieän. Nhöng ñaây toâi muoán ñeà caäp Hoäi thaùnh tö gia taêng tröôûng thì luoân luoân ñaøo taïo ngöôøi môùi vaø phaùt trieån laõnh ñaïo. Moät Hoäi thaùnh tö gia maïnh meõ seõ khoâng rôi vaøo voøng laån quaån cuûa cuøng muïc sö giaûng cho cuøng loaïi ngöôøi cho cuøng moät thaäp nieân.

Ñoäng Cô Ñuùng (Right Motives)

Ñeå thaønh coâng trong vieäc daïy doã nhaèm ñaøo taïo moân ñoà thì khoâng coù gì quan troïng hôn laø coù ñoäng cô ñuùng ñaéng. Khi moät ngöôøi böôùc vaøo chöùc vuï vì lyù do sai traät thì ngöôøi ñoù seõ laøm nhöõng ñieàu sai traät. Ñoù laø lyù do chính taïi sao coù quaù nhieàu söï daïy doã sai traät vaø quaù khích trong Hoäi thaùnh ngaøy nay. Khi ñoäng cô cuûa ngöôøi haàu vieäc Chuùa ñaït ñöôïc tieáng taêm, ñöôïc thaønh coâng döôùi maét ngöôøi khaùc, hoaëc kieám ñöôïc nhieàu tieàn, thì ngöôøi aáy chaéc chaén thaát baïi trong maét Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu ñaùng buoàn laø ngöôøi aáy coù theå thaønh coâng khi ñaït ñöôïc muïc tieâu noãi tieáng, trôû neân thaønh coâng tröôùc maét ngöôøi khaùc, hoaëc laø kieám ñöôïc nhieàu tieàn, nhöng chaéc seõ coù moät ngaøy khi ñoäng cô sai traät ñoù phôi baøy ra taïi ngai phaùn xeùt cuûa Ñaáng Christ, vaø ngöôøi ñoù khoâng nhaän phaàn thöôûng trong coâng taùc cuûa mình. Neáu oâng ñöôïc cho pheùp vaøo nöôùc thieân ñaøng.[3] moïi ngöôøi ôû ñoù seõ bieát söï thaät veà oâng, khi oâng maát phaàn thöôûng vaø coù ñòa vò thaáp heøn trong vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ minh chöùng cho ñieàu ñoù. Chuùa Gieâ-su caûnh caùo: Coù nhieàu caáp böïc treân thieân ñaøng laø ñieàu chaéc chaén

“Vaäy ai huûy moät ñieàu cöïc nhoû naøo trong nhöõng ñieàu raên naøy vaø daïy ngöôøi ta laøm nhö vaäy, thì seõ bò xöng laø cöïc nhoû trong nöôùc thieân ñaøng, coøn ai giöõ nhöõng ñieàu raên aáy vaø daïy ngöôøi ta nöõa, thì seõ xöng laø lôùn trong nöôùc thieân ñaøng.” (Mathiô 5:19)

Dó nhieân laø nhöõng ngöôøi haàu vieäc Chuùa vaâng lôøi ñeå daïy doã maïng leänh cuûa Ñaáng Christ seõ chòu khoå ôû treân ñaát naøy. Chuùa Gieâ-su höùa laø coù nhöõng khoù khaên cho ngöôøi vaâng lôøi Ngaøi (xem Mathiô 5:10-12; Giaêng 16:33). Hoï ít coù khaû naêng ñaït ñöôïc söï thaønh coâng theo theá gian, noåi tieáng vaø giaøu sang. Ñieàu maø hoï kieám ñöôïc trong töông lai laø phaàn thöôûng vaø söï khen ngôïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Baïn muoán ñieàu naøo hôn? Ñeà caäp ñeán ñieàu naøy, Phaoloâ ñaõ vieát:

“Theá thì Aboâloâ laø ai, vaø Phaoloâ laø ai, aáy laø keû toâi tôù, maø bôûi keû ñoù anh em ñaõ tin caäy, y nhö Chuùa ñaõ ban cho moïi ngöôøi. Toâi ñaõ troàng, Aboâloâ ñaõ töôùi, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho lôùn leân. Vaäy, ngöôøi troàng, keû töôùi ñeàu khoâng ra gì, xong Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng laøm cho lôùn leân. Ngöôøi troàng, keû töôùi ñeàu baèng nhau, ai naáy seõ nhaän phaàn thöôûng tuøy theo vieäc mình ñaõ laøm. Vaû, chuùng toâi laø baïn cuøng laøm vieäc vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, anh em laø ruoäng Ñöùc Chuùa Trôøi caøy, nhaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi xaây.

Theo ôn Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho toâi, toâi ñaõ laäp neàn nhö moät tay thôï kheùo, maø coù keû khaùc caát leân treân, nhöng ai naáy phaûi caån thaän veà söï mình xaây treân neàn ñoù. Vì, chaúng coù ai coù theå laäp moät neàn khaùc ngoaøi neàn ñaõ laäp, laø Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ. Neáu coù keû laáy vaøng, baïc, böûu thaïch, goã, coû khoâ, rôm raï maø xaây treân neàn aáy, thì coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi seõ baøy toû ra. Ngaøy ñeán seõ toû töôøng coâng vieäc ñoù, noù seõ trình ra trong löûa, vaø coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi ñaùng giaù naøo, löûa seõ chæ ra. Ví baèng coâng vieäc cuûa ai xaây treân neàn ñöôïc coøn laïi, thì thôï ñoù seõ laõnh phaàn thöôûng mình. Neáu coâng vieäc hoï bò thieâu huõy, thì maát phaàn thöôûng. Coøn veà phaàn ngöôøi ñoù, seõ ñöôïc cöùu, song döôøng nhö qua löûa vaäy” (I Coârinhtoâ 3:5-15)

Phaoloâ so saùnh chöùc vuï söù ñoà cuûa mình vôùi moät ngöôøi thôï caû laäp neàn moáng. Aboâloâ laø giaùo sö, ñeán thaønh Coârinhtoâ sau khi Phaoloâ thieát laäp Hoäi thaùnh taïi ñoù. Aboâloâ ñöôïc so saùnh nhö ngöôøi xaây treân neàn ñaõ ñöôïc laäp saün.

Haõy löu yù raèng caû Phaoloâ laãn Aboâloâ cuoái cuøng ñeàu ñöôïc thöôûng döïa treân chaát löôïng chöùc khoâng phaûi soá löôïng cuûa coâng taùc hoï (ICoârinhtoâ 3:13).

Noùi theo töôïng hình thì Phaoloâ vaø Aboâloâ coù theå xaây döïng nhaø Ñöùc Chuùa Trôøi baèng saùu loaïi vaät lieäu khaùc nhau, ba loaïi trong ñoù laø nhöõng vaät lieäu thöôøng, reû tieàn vaø deã chaùy, vaø ba vaät lieäu coøn laïi laø cao caáp, raát ñaét tieàn vaø khoâng chaùy ñöôïc. Moät ngaøy kia, nhöõng vaät lieäu xaây döïng maø hoï traân troïng seõ ñi qua löûa phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø goã, coû khoâ, rôm raï seõ bò thieâu huõy trong löûa, baøy toû ra chaát löôïng taïm thôøi vaø voâ giaù trò cuûa noù. Nhöng vaøng, baïc, ñaù quyù töôïng tröng coâng vieäc quùi giaù vaø tröôøng toàn trong maét Ñöùc Chuùa Trôøi, seõ chòu ñöôïc löûa thöû nghieäm.

Chuùng ta coù theå traùch raèng söï daïy doã khoâng theo Kinh thaùnh seõ bò ñoát ra tro vaøo ngaøy phaùn xeùt cuûa Ñaáng Christ. Vì theá baát cöù ñieàu gì ñöôïc nhôø vaøo söùc maïnh, phöông phaùp, moïi söï khoân ngoan cuûa xaùc thòt, cuõng nhö baát cöù ñieàu gì laøm trong ñoäng cô sai traät cuõng seõ bò luïi taøn nhö vaäy. Chuùa Gieâ-su caûnh caùo raèng baát cöù ñieàu gì chuùng ta laøm vì ñoäng cô ñeå con ngöôøi khen ngôïi seõ khoâng ñöôïc khen ngôïi (xem Mathiô 6:1-6; 16-18). Nhöõng loaïi coâng vieäc voâ giaù trò hieän nay roõ raøng döôùi maét con ngöôøi nhöng chaéc chaén taát caû seõ bò traàn truïi trong töông lai, nhö Phaoloâ caûnh caùo. Cuï theå neáu coâng vieäc cuûa toâi xeáp vaøo haïng goã, coû khoâ, rôm raï, thì toát hôn laø nhaän ra ngay baây giôø tröôùc khi quaù treå. Hieän nay caàn aên naên tröôùc ñaõ quaù muoän.

Tra Xeùt ñoäng Cô (Checking Our Motives)

Raát deã daøng löøa doái chính chuùng ta veà ñoäng cô cuûa mình. Toâi chaéc laø coù. Laøm theá naøo bieát ñöôïc lieäu ñoäng chuùng ta coù trong saïch khoâng?

Caùch toát nhaát laø caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû cho chuùng ta neáu ñoäng cô naøo laø sai traät vaø roài theo doûi tö töôûng vaø nhöõng coâng vieäc chuùng ta. Chuùa Gieâ-su baûo vôùi chuùng ta laøm nhöõng ñieàu thieän nhö laø caàu nguyeän vaø daâng hieán trong nôi kín nhieäm vaø ñoù laø moät caùch ñeå bieát chính chuùng ta ñang laøm ñuùng, öôùc ao söï khen ngôïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hôn laø ca tuïng cuûa con ngöôøi. Neáu chuùng ta chæ muoán vaâng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc maët con ngöôøi chöùng kieán, ñoù laø ñieàu raát sai laàm. Hoaëc neáu chuùng ta chæ traùnh nhöõng toäi loãi xaáu xa coù theå huõy dieät danh tieáng khi chuùng ta bò boû, nhöng laïi nuoâng chieàu nhöõng toäi loãi nhoû hôn maø khoâng ai bieát, ñieàu naøy chöùng minh ñoäng cô chuùng ta laø sai traät. Neáu chuùng ta thaät söï mong muoán laøm ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng bieát roû moãi moät tö töôûng, lôøi noùi vaø haønh ñoäng, chuùng ta seõ vaâng lôøi Ngaøi trong moïi luùc, töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn, vieäc ngöôøi ta bieát hay ngöôøi ta khoâng bieát.

Töông töï, neáu ñoäng cô chuùng ta ñuùng, chuùng ta seõ khoâng chaïy theo söï phaùt trieån nhöùt thôøi cuûa Hoäi thaùnh chæ ñeå gia taêng soá löôïng tín ñoà giöõ leã maø boû qua coâng taùc ñaøo taïo moân ñoà ñeå vaâng theo maïng leänh cuûa Ñaáng Christ.

Chuùng ta daïy toaøn boä lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi chöù khoâng chæ taäp trung nhöõng ñeà taøi quen thuoäc laøm haáp daãn nhöõng tín ñoà xaùc thòt vaø khoâng thieâng lieâng.

Chuùng ta khoâng boùp meùo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc daïy nhöõng caâu Kinh thaùnh nghòch laïi vôùi ñoaûn vaên trong toaøn boä noäi dung Kinh thaùnh.

Chuùng ta ñöøng tìm kieám chöùc danh hay ñòa vò toân troïng chính mình. Ñöøng tìm kieám ñeå ñöôïc noåi tieáng.

Chuùng ta khoâng neân vui höôûng treân söï giaøu coù.

Chuùng ta seõ khoâng chöùa cuûa caûi döôùi ñaát, nhöng soáng ñôn giaûn vaø ban cho khi coù theå, laøm göông veà quaûn gia toát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc maët baày chieân.

Chuùng seõ quan taâm ñeán ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi nghó gì veà baøi giaûng chuùng ta hôn laø ñieàu con ngöôøi nghó.

Coøn ñoäng cô cuûa baïn thì sao?

Moät Giaùo Lyù Laøm Thaát Baïi Coâng Taùc Ñaøo Taïo Moân ñoà

(A Doctrine That Defeats Disciple-making)

chöùc vuï ñaøo taïo moân ñoà chaúng bao giôø giaûng daïy baát cöù ñieàu gì choáng nghòch laïi muïc tieâu ñaøo taïo moân ñoä. Vì theá ngöôøi aáy ñöøng bao giôø noùi ñieàu gì chæ ñeå ngöôøi ta caûm thaáy deã chòu maø khoâng vaâng lôøi Chuùa Gieâ-su. Ñöøng bao giôø trình baøy aân suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø moät phöông tieän ñeå phaïm toäi maø khoâng bò xeùt ñoùan. Hôn theá, ngöôøi ñoù phaûi daïy aân suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø phöông tieän aên naên toäi vaø soáng moät cuoäc ñôøi ñaéc thaéng. Nhö chuùng ta bieát Kinh thaùnh coâng boá chæ nhöõng keû chieán thaéng môùi ñöôïc höôûng vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi (xem Khaûi huyeàn 2:11, 3:5; 21:7).

Khoâng may thay, moät vaøi chöùc vuï hieän nay cöù naém nhöõng giaùo lyù phi Kinh thaùnh ñeå gaây thieät haïi lôùn cho muïc tieâu ñaøo taïo moân ñoà. Moät trong giaùo lyù ñoù ñaõ phoå bieán taïi Hoa Kyø laø “Söï an ninh ñôøi ñôøi voâ ñieàu kieän” hoaëc “moät ngöôøi ñöôïc cöùu thì khoâng theå bò hö maát”. Giaùo lyù naøy bieän hoä raèng ngöôøi ñöôïc sanh laïi chaúng bao giôø ñaùnh maát söï cöùu roãi cuûa hoï, baát luaän hoï soáng nhö theá naøo ñi nöõa. Vì hoï cho raèng cöùu roãi do aân suûng, cuøng moät aân suûng ñaõ cöùu hoï khi hoï caàu nguyeän tieáp nhaän söï cöùu roãi, seõ giöõ hoï ñöôïc cöùu maõi maõi. Vaø hoï baûo thuû cho raèng giaùo lyù naøo khaùc hôn thì töông ñöông vôùi vieäc ñöôïc cöùu nhôø coâng Ñöùc. Töï nhieân nhöõng quan ñieåm nhö theá gaây toån haïi lôùn cho söï thaùnh khieát. Vì söï vaâng lôøi Ñaáng Christ laø khoâng caàn thieát ñeå vaøo thieân ñaøng, nhö theá seõ khoâng coù ñoäng cô thuùc ñaãy ñeå vaâng lôøi Chuùa Gieâ-su vaø ñaët bieät laø khi söï vaâng lôøi phaûi traû giaù.

Nhö toâi ñaõ noùi ôû phaàn tröôùc cuûa saùch naøy, aân suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho loaøi ngöôøi khoâng laøm suy yeáu vaâng lôøi Ngaøi. Kinh thaùnh noùi raèng söï cöùu roãi khoâng chæ nhôø aân suûng nhöng coøn qua ñöùc tin (xem EÂpheâsoâ 2:8)

Caû aân suûng laãn ñöùc tin ñeàu caàn thieát cho söï cöùu roãi. Ñöùc tin laø söï ñaùp laïi ñuùng ñaéng vôùi aân suûng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñöùc tin thaät luoân luoân laø keát quaû cuûa söï aên naên vaø vaâng lôøi. Ñöùc tin khoâng coù vieäc laøm thì cheát, voâ ích, khoâng theå cöùu ai theo nhö Giacô ñaõ noùi (xem Giacô 2:14-26).

Ñoù laø lyù do taïi sao Kinh thaùnh lieân tuïc ñöôïc nhaéc nhôû raèng ñeå tieáp tuïc söï cöùu roãi thì döïa vaøo beàn vöõng trong ñöùc tin vaø vaâng phuïc. Nhöng coù nhieàu caâu Kinh thaùnh laøm saùng toû “ví duï Phaoloâ noùi trong thö cuûa oâng gôûi cho ngöôøi Coâloâse:

“Coøn anh em ngaøy tröôùc voán xa caùch Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø laø thuø nghòch cuûa Ngaøi bôûi yù töôûng vaø vieäc aùc mình, nhöng baây giôø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhôø söï cheát cuûa Con Ngaøi chòu laáy trong thaân theå cuûa xaùc thòt maø khieán anh em hoaø thuaän ñaëng laøm cho anh em ñöùng tröôùc maët Ngaøi caùch thaùnh saïch khoâng veát, khoâng choå traùch ñöôïc, mieãn laø anh em tin Chuùa caùch vöõng vaøng khoâng nuùng, chaúng heà dôøi khoûi söï troâng caäy ñaõ truyeàn ra bôûi ñaïo tin laønh maø anh em ñaõ nghe, laø ñaïo ñöôïc giaûng ra giöõa moïi vaät döïng neân döôùi trôøi.” (Coâloâse 1:21-23)

Khoâng coù gì roõ raøng hôn nöõa, chæ coù nhaø thaàn hoïc môùi coù theå boùp meùp hay vaën veïo yù cuûa Phaoloâ. Chuùa Gieâ-su khaúng ñònh laø chuùng ta khoâng choå traùch ñöôïc neáu chuùng ta beàn vöõng trong ñöùc tin. Leõ thaät naøy ñöôïc laäp laïi trong Roâma 11:13-24, 1Coârinhtoâ 15:1-2; vaø Heâbôrô 3:12-14; 10:38-39, vaø ñöôïc coâng boá roõ raøng söï cöùu roãi cuoái roát thì phuï thuoäc vaøo söï beàn ñoã cuûa ñöùc tin. Taát caû ñeàu chöùa moät töø chæ ñieàu kieän neáu

Ñieàu Caàn Thieát Cuûa Söï Thaùnh Khieát

(The Necessity of Holiness)

Ngöôøi tin Chuùa coù theå ñaùnh maát söï soáng ñôøi ñôøi neáu phaïm toäi khoâng? Caâu traû lôøi ñöôïc tìm thaáy trong nhieàu caâu Kinh thaùnh, nhö nhöõng caâu sau, vaø taát caû nhöõng caâu ñoù baûo ñaûm raèng heã ai tieáp tuïc phaïm toäi seõ khoâng höôûng ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu moät keû tin quay trôû laïi thöïc haønh nhöõng loãi nhö toäi loãi maø Phaoloâ lieät keâ döôùi ñaây, thì ngöôøi ñoù ñaùnh maát söï cöùu roãi:

“Anh em haù chaúng bieát nhöõng keû khoâng coâng bình chaúng bao giôø höôûng ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Chôù töï doái mình. Phaøm nhöõng keû taø daâm, keû thôø thaàn töôïng, keû ngoaïi tình, keû laøm daùng yeåu ñieäu, keû ñaém nam saéc, keû troäm cöôùp, keû haø tieän, keû say söa, keû chöôûi ruûa, keû chaét boùp ñeàu chaúng höôûng ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaâu” (I Coârinhtoâ 6:9-10)

“Vaû, caùc vieäc laøm cuûa xaùc thòt laø roõ raøng laém: AÁy laø gian daâm, oâ ueá, luoâng tuoàng, thôø hình töôïng, phuø pheùp, thuø oaùn, tranh ñaáu, ghen gheùt, buoàn giaän, caûi laãy, baát bình, beø ñaûng, gaây goå, say söa, meâ aên uoáng, cuøng caùc söï khaùc gioáng nhö vaäy. Toâi noùi tröôùc cho anh em nhö toâi ñaõ noùi roài: Heã ai phaïm nhöõng vieäc theå aáy thì khoâng höôûng ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Galati 5:19-21)

“Vì anh em phaûi bieát roõ raøng keû gian daâm, oâ ueá, tham lam, töùc laø keû thôø hình töôïng, khoâng moät keû naøo ñöôïc döï phaàn keá nghieäp cuûa nöôùc Ñaáng Christ vaø Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöøng ñeå cho ai laáy lôøi doái traù phænh doã anh em, vì cuõng laø nhôn nhöõng ñieàu ñoù maø côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân caùc con baïn nghòch.” (EÂpheâsoâ 5:5-6)

Haõy löu yù laø trong töøng tröôøng hôïp, Phaoloâ vieát cho tín höõu ñeå caûnh caùo hoï. Moãi laàn oâng caûnh caùo hoï chôù bò löøa doái, oâng chæ roû ñieàu oâng quan taâm laø moät soá tín ñoà nghó coù theå phaïm toäi nhö oâng ñaõ lieät keâ, maø vaãn höôûng nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

Chuùa Gieâ-su khuyeán caùo nhöõng moân ñoà thaân caän cuûa Ngaøi laø Phierô, Giacô, Giaêng, Anhreâ raèng hoï coù theå bò neùm vaøo hoûa nguïc vì hoï khoâng saún loøng chôø Ngaøi trôû laïi. Löu yù laø nhöõng lôøi sau ñöôïc noùi cho hoï (xem Maùc 13:1-4) chöù khoâng phaûi cho ñaùm ñoâng voâ tín:

“Vaäy haõy tænh thöùc, vì caùc ngöôøi khoâng bieát ngaøy naøo Chuùa mình seõ ñeán, haõy bieát roõ, neáu ngöôøi chuû nhaø ñaõ hay canh naøo keû troäm seõ ñeán, thì tænh thöùc, khoâng ñeå cho ñaøo ngaïch nhaø mình. Vaäy thì caùc ngöôi (Phierô, Giacô, Giaêng, vaø Anhreâ) cuõng haõy tröïc cho saún vì con ngöôøi seõ ñeán trong giôø caùc ngöôi (Phierô, Giacô, Giaêng, Anhreâ) khoâng ngôø:

“Ai laø ñaày tôù trung tín vaøo khoân ngoan, maø ngöôøi chuû ñaët cai trò ñaày tôù mình, ñaëng cho ñoà aên ñuùng giôø? Phöôùc cho ñaày tôù ñoù, khi chuû ñeán thaáy laøm nhö vaäy! Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, chuû seõ ñaët keû aáy coi soùc caû gia taøi mình. Neáu traùi laïi, laøm moät ñaày tôù xaáu, noù nghó thaàm raèng: Chuû ta ñeán chaäm, beøn ñaùnh keû cuøng laøm vieäc vôùi mình, vaø aên uoáng vôùi phöôøng say röôïu, thì chuû noù seõ ñeán trong giôø noù khoâng ngôø vaø ngaøy noù khoâng bieát. Chuû seõ ñaùnh xeù xöông vaø ñònh phaàn noù ñoàng vôùi keû giaû hình. Ñoù laø nôi coù khoùc loùc vaø nghieán raêng.” (Mathiô 24:42-51)

Luaân lyù cuûa caâu truyeän ôû ñaâu? Phierô, Giacô, Giaêng, Anhreâ khoâng gioáng nhö caùc ñaày tôù baát trung trong aån duï naøy.[4]

Ñeå nhaán maïnh ñieàu Ngaøi vöøa noùi vôùi caùc moân ñoà thaân tín cuûa Ngaøi, Chuùa Gieâ-su tieáp tuïc ngay ví duï veà 10 ngöôøi nöõ ñoàng trinh. Luùc ñaàu caû 10 ngöôøi nöõ ñoàng trinh chuaån bò chôø chaøng reå ñeán. Nhöng naêm ngöôøi veà sau khoâng saün saøng vaø bò loaïi ra khoûi tieäc cöôùi. Chuùa Gieâ-su ñaõ keát thuùc ví duï naøy vôùi nhöõng lôøi sau: “Vaäy haõy tænh thöùc (Phierô, Giacô, Giaêng vaø Anhreâ) vì caùc ngöôi (Phierô, Giacô, Giaêng, Anhreâ) khoâng bieát ngaøy cuõng khoâng bieát giôø (Mathiô 25:13). Ñoù laø: “Naøy hôõi Phierô, Giacô, Giaêng, Anhreâ ñöøng nhö naêm ngöôøi nöõ ngu daïi kia.” Neáu Phierô, Giacô, Giaêng, Anhreâ khoâng coù traùch nhieäm phaûi saün saøng thì Chuùa Gieâ-su caûnh caùo hoï tröôùc.

Roài ngay sau ñoù, Chuùa Gieâ-su daïy hoï ví duï veà nhöõng talaâng. Cuøng moät söù ñieäp ñaõ ñöôïc laäp laïi: “Ñöøng gioáng nhö ñaày tôù chæ coù moät talaâng, ngöôøi ñaõ khoâng coù gì ñeå trình cho chuû, khi oâng chuû trôû laïi.” Vaø ôû cuoái ví duï naøy, ngöôøi chuû ñaõ tuyeân boá: “Haõy quaêng ñaày tôù voâ ích ñoù vaøo nôi toái taêm, nôi seõ coù khoùc loùc vaø nghieán raêng.” (Mathiô 25:30). Chuùa Gieâ-su khoâng coøn choå naøo ñeå laøm söù ñieäp Ngaøi roõ raøng hôn nöõa. Chæ coù nhöõng nhaø thaàn hoïc môùi coù theå boùp meùo yù nghóa cuûa Ngaøi. Coù söï hieåm hoaï laø Phierô, Giacô, Giaêng, Anhreâ cuoái cuøng coù theå bò neùm vaøo ñòa nguïc neáu hoï khoâng vaâng lôøi Chuùa khi Ngaøi trôû laïi. Neáu ñieàu ñoù coù theå xaûy ra vôùi Phierô, Giacô, Giaêng, Anhreâ thì cuõng coù theå xaûy ra vôùi taát caû chuùng ta. Nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa chæ nhöõng ngöôøi laøm theo yù muoán cuûa Cha Ngaøi seõ ñöôïc vaøo nöôùc thieân ñaøng. (xem Mathiô 7:21)[5]

Nhöõng ai giaûng daïy giaùo lyù sai laïc veà “söï an ninh ñôøi ñôøi voâ ñieàu kieän” thì roõ raøng choáng nghòch Ñaáng Christ maø uûng hoä Satan, hoï daïy ñieàu traùi ngöôïc vôùi ñieàu Chuùa Gieâ-su vaø caùc söù ñoà ñaõ daïy. Hoï laøm maát taùc duïng maïng leänh cuûa Chuùa Gieâ-su veà vieäc moân ñoà hoùa ñeå laøm theo taát caû maïng leänh cuûa Ngaøi, laøm caûn trôû ñöôøng heïp vaøo thieân ñaøng, vaø laïi coå ñoäng con ñöôøng daãn xuoáng ñòa nguïc.[6]

Moät Giaùo Lyù Hieän Ñaïi Khaùc Ñaùnh Baïi

Coâng Taùc Ñaøo Taïo Moân Ñoà

(Another Modern Doctrine that defeats Disciple-Making)

Khoâng chæ daïy veà söï an ninh ñôøi ñôøi voâ ñieàu kieän laø löøa doái ngöôøi ta söï thaùnh khieát khoâng quan troïng cho söï cöùu roãi sau cuøng. Nhöng tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng ñöôïc trình baøy ñaõ laøm maát ñi hieäu löïc coâng taùc moân ñoà hoùa. Nhieàu dieãn giaû thöôøng noùi vôùi khaùng thính giaû mình raèng: “Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông anh chò em voâ ñieàu kieän”. Vaø ngöôøi ta dieãn dòch noù nhö theá naøy: “Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän vaø beânh vöïc toâi baát chaáp toâi coù vaâng lôøi hay khoâng vaâng lôøi Ngaøi.” Tuy nhieân ñieàu naøy ñôn giaûn laø khoâng ñuùng söï thaät!

Nhieàu trong soá dieãn giaû loaïi naøy tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi chæ neùm vaøo ñòa nguïc nhöõng ai khoâng ñöôïc taùi sanh, vaø dó nhieân cho laø mình ñuùng vôùi nieàm tin naøy. Baây giôø chuùng ta suy xeùt ñieàu naøy, roõ raøng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng taùn thaønh nhöõng ngöôøi Chuùa neùm vaøo ñòa nguïc. Vaäy laøm sao noùi raèng Ngaøi yeâu thöông hoï? Leõ naøo ngöôøi ôû döôùi ñòa nguïc bò haønh phaït ñôøi ñôøi, khoán khoå vì côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laïi laø Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông sao? Baïn coù nghó hoï seõ noùi baïn laø Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu hoï khoâng? Dó nhieân khoâng. Ñöùc Chuùa Trôøi coù khaúng ñònh raèng Ngaøi yeâu hoï khoâng? Nhaát ñònh khoâng! Hoï caêm thuø Ngaøi, ñaây laø ñieàu taïi sao Ngaøi ñang hình phaït hoï trong ñòa nguïc. Ngaøi khoâng chaáp thuaän veà hoï hoaëc laø yeâu hoï.

Vì vaäy, tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho toäi nhaân treân ñaát roõ raøng laø tình yeâu thöông xoùt vaø chæ coù thôøi gian nhaát ñònh, chöù khoâng phaûi tình yeâu taùn ñoàng. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thöông xoùt hoï giöõ laïi söï phaùn xeùt, ban cho hoï cô hoäi ñeå aên naên. Chuùa Gieâ-su ñaõ cheát cho hoï, döï bò cho hoï moät caùch ñöôïc tha thöù. Vôùi möùc ñoä ñoù vaø trong caùch ñoù, ngöôøi ta coù theå noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu hoï, nhöng Ngaøi chaúng bao giôø taùn ñoàng veà hoï. Ngaøi chaúng bao giôø caûm thaáy yeâu hoï nhö ngöôøi Cha yeâu con mình. Hôn theá, Kinh thaùnh tuyeân boá: “Ñöùc Chuùa Trôøi thöông xoùt keû kính sôï Ngaøi nhö Cha thöông xoùt con caùi mình vaäy” (Thi thieân 103:13). Vì theá, coù theå noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù cuøng moät loøng thöông xoùt cho nhöõng ngöôøi khoâng kính sôï Ngaøi. Tình yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho toäi nhaân thì gioáng nhö loøng thöông xoùt cuûa moät quan toøa keát aùn keû gieát ngöôøi, chòu aùn chung thaân thay vì aùn töû hình.

Khoâng coù tröôøng hôïp naøo trong saùch Coâng vuï nôi coù ai rao truyeàn Phuùc AÂm maø noùi vôùi khaùnh giaû chöa tin cuûa mình raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông hoï. Nhöng hôn theá, nhöõng dieãn giaû thöôøng caûnh caùo khaùn giaû veà côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, keâu goïi hoï ñeán söï aên naên, cho hoï bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chaáp thuaän ñôøi soáng hoï, hoï ñang ôû trong söï huõy dieät neân hoï caàn phaûi quyeát ñònh thay ñoåi cho cuoäc ñôøi mình. Hoï coù noùi vôùi ngöôøi nghe raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu hoï (nhö nhieàu muïc sö hieän nay ñöa ngöôøi nghe ñeán vôùi suy nghó hoï khoâng coøn bò nguy hieåm, vaø hoï khoâng chaát chöùa söï thaïnh noä cho mình vaø khoâng caàn phaûi aên naên thay ñoåi)

Loøng Ñöùc Chuùa Trôøi Gheùt Toäi Nhaân

(God’s hatred of Sinners)

Ngöôïc laïi vôùi ñieàu kieän ñöôïc coâng boá veà tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho toäi nhaân ngaøy hoâm nay. Kinh thaùnh ñöôïc tuyeân boá raèng Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt toäi nhaân:

“Keû kieâu ngaïo chaúng ñöùng noãi tröôùc maët Chuùa, Chuùa gheùt heát thaûy nhöõng keû laøm aùc, Chuùa seõ huõy dieät caùc keû noùi doái. Ñöùc Gieâhoâva goám ghieác ngöôøi ñoå huyeát vaø keû gian daâm” (Thi thieân 5:5-6)

“Ñöùc Gieâhoâva thöû ngöôøi coâng bình, nhöng loøng Ngaøi gheùt ngöôøi aùc vaø keû cuûa söï hung baïo” (Thi thieân 11:5).

“Ta ñaõ lìa nhaø ta, ñaõ boû saûn nghieäp ta, ñaõ phoù daân loøng ta raát yeâu meán cho keû thuø nghòch noù. Cô nghieäp ta ñoái vôùi ta nhö sö töû trong röøng, gaàm theùt nghòch cuøng ta, cho neân ta laáy laø gheùt” (Gieâreâmi 12:7-8)

“Caû söï hung aùc chuùng noù ñeàu ôû ghinh ganh, aáy taïi ñoù maø ta gheùt chuùng noù vì côù nhöõng vieäc aùc chuùng noù, ta seõ ñuoåi chuùng noù khoûi nhaø ta, ta seõ chaúng thöông yeâu chuùng noù nöõa. Heát thaûy quan tröôûng chuùng noùi laø keû baïn nghòch” (OÂseâ 9:15)

Löu yù laø taát caû nhöõng caâu Kinh thaùnh treân khoâng noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi chæ gheùt ñieàu con ngöôøi laøm nhöng coøn noùi Ngaøi gheùt hoï.

Ñieàu naøy roïi aùnh saùng vaøo lôøi noùi raäp khuoân maø ta thöôøng nghe: Ñöùc Chuùa Trôøi chæ gheùt toäi loãi nhöng yeâu toäi nhaân. Chuùng ta khoâng theå phaân chia moät ngöôøi vôùi haønh ñoäng hoï laøm. Vieäc hoï laøm baøy toû chính con ngöôøi hoï. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi roõ raøng gheùt chính con ngöôøi phaïm toäi chöù khoâng chæ toäi loãi hoï phaïm. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi taùn thaønh ngöôøi maø laøm nhöõng ñieàu Ngaøi gheùt, thì Ngaøi raát maâu thuaån vôùi chính mình. Taïi toøa ngöôøi ta bò keát aùn vì toäi phaïm cuûa hoï, vaø hoï nhaän laõnh hình phaït thích hôïp.

Nhöõng Ngöôøi Bò Ñöùc Chuùa Trôøi Gheâ Tôûm.

(People Whom God Abhors)

Kinh thaùnh khoâng chæ xaùc nhaän raèng Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt nhöõng caù nhaân naøo ñoù, nhöng cuõng tuyeân boá raèng Ngaøi gheâ tôûm moät soá toäi nhaân,hay noùi caùch khaùc hoï laø nhöõng ñoà vaät gheùt boû ñoái vôùi Ngaøi.Löu yù,moät laàn nöõa raèng Kinh thaùnh tröng daãn döôùi ñaây khoâng noùi raèng nhöõng gì ngöôøi naøy laøm, laø söï gheâ tôûm ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng chính hoï môùi laø ñieàu gheâ tôûm vôùi Ngaøi.

Nhöõng caâu Kinh thaùnh naøy, khoâng noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt toäi loãi cuûa hoï, nhöng noùi Ñöùc Chuùa Trôøi gheùt hoï:[7]

“Ngöôøi nöõ khoâng pheùp maëc quaàn aùo cuûa ngöôøi nam,vaø ngöôøi nam cuõng chaúng ñöôïc maëc quaàn aùo cuûa ngöôøi nöõ,vì ai laøm ñieàu ñoù laáy laøm gôùm ghieác cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi”(Phuïc truyeàn 22:5)

“Vì Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa trôøi ngöôi laáy laøm gôùm ghieác ngöôøi naøo laøm caùc ñieàu naøy vaø phaïm söï baát nghóa” (Phuïc 22:5)

“Caùc ngöôi seõ aên thòt con trai con gaùi mình,Ta seõ huõy dieät nhöõng nôi cao caùc ngöôi,phaù ñoå nhöõng hình maët trôøi.Vaø ñeå thaây caùc ngöôi choàng treân thay cuûa hình töôïng mình, taâm hoàn Ta seõ gheâ gôùm caùc ngöôi”(Leâvi 26:29-30)

“Keû kieâu ngaïo ñöùng noåi tröôùc maët Chuùa;Chuùa gheùt heát thaûynhöõng keû laøm aùc.Chuùa seõ huõy dieät caùc keû noùi doái;Ñöùc Gieâ-hoâ-va gôùm ghieác ngöôøi ñoå huyeát vaø keû gian laän”(Thi thieân 5:5-6)

“Vì Ñöùc Gieâ-hoâ-va gôùm ghieác keû gian taø; nhöng keát tình baàu baïn cuøng ngöôøi ngay thaúng”(Chaâm ngoân 3:32)

“Keû coù loøng gian taø laáy laøm gôùm ghieác cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va; nhöng ai coù taùnh haïnh troïn veïn ñöôïc ñeïp loøng Ngaøi.”(Chaâm ngoân 11:20)

“Phaøm ai coù loøng kieâu ngaïo laáy loøng gôùm ghieác cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va; quaû thaät noù seõ chaúng ñöôïc khoûi bò phaït.”(Chaâm ngoân 16:5)

“Ai xöng keû aùc laø coâng bình,vaø keû naøo leân aùn cho ngöôøi coâng bình,caû hai ñeàu laáy laøm gôùm ghieác cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va.”(Chaâm ngoân 17:15)

Laøm sao chuùng ta coù theå hoøa hôïp nhöõng caâu Kinh thaùnh nhö treân laïi vôùi nhöõng caâu khaùc xaùc nhaän raèng tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho toäi nhaân?Vaäy laøm sao coù theå noùi ñöôïc raèng Ñöùc Chuùa Trôøi gôùm ghieác vaø gheùt toäi nhaân nhöng cuõng laïi yeâu thöông hoï?

Chuùng ta phaûi nhaän ra raèng khoâng phaûi taát caû caùc loaïi tình yeâu ñeàu nhö nhau.Moät vaøi loaïi tình yeâu khoâng coù ñieàu kieän.Noù ñöôïc goïi laø tình yeâu thöông xoùt.Tình yeâu ñoù noùi raèng:”Toâi yeâu baïn duø theá naøo ñi nöõa”Tình yeâu ñoù khoâng baøn ñeán haønh ñoäng con ngöôì. Ñoù laø loaïi tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho caùc toäi nhaân.

Traùi vôùi tình yeâu thöông xoùt laø tình yeâu coù ñieàu kieän.Noù coù theå ñöôïc goïi laø: “tình yeâu chaáp nhaän” ñoù laø tình yeâu caàn phaûi tìm kieám, hoaëc xöùng ñaùng ñeå chaáp nhaän. Tình yeâu ñoù noùi raèng: “Toâi yeâu baïn vì…” Vaøi ngöôøi nghó raèng neáu tình yeâu coù ñieàu kieän thì khoâng phaûi laø tình yeâu gì caû. Hoaëc hoï xem nheï tình yeâu nhö vaäy, noùi raèng ñoù laø tình yeâu vò kyû khoâng gioáng laø tình yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi.

Tuy nheân söï thaät laø Ñöùc Chuùa Trôøi sôû höõu loaïi tình yeâu coù ñieàu kieän nhö chuùng ta seõ thaáy trong Kinh thaùnh.Vì theá, ñöøng nhaïo cöôøi tình yeâu taùn thaønh (coù ñieàu kieän). Ñaây laø loaïi tình yeâu nguyeân thuûy Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho con caùi thaät cuûa Ngaøi.Chuùng ta phaûi khao khaùt nhieàu hôn chaáp nhaän tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hôn laø tình yeâu thöông xoùt cuûa Ngaøi.

Coù Phaûi Tình Yeâu Chaáp Nhaän

Laø Loaïi Tình Yeâu Thaáp Keùm Khoâng?

(Is Approving Love An Inferior Love?)

Haõy döøng laïi vaø töï hoûi baïn caâu naøy: “Loaïi tình yeâu naøo maø toâi muoán ngöôøi khaùc daønh cho toâi – tình yeâu thöông xoùt hay tình yeâu chaáp nhaän.Toâi chaéc laø baïn thích ngöôøi ta yeâu baïn baèng tình yeâu “bôûi vì” chöù khoâng phaûi laø tình yeâu “maëc daàu”.

Baïn muoán nghe ngöôøi phoái ngaãu cuûa baïn noùi: “Em khoâng coù lyù do ñeå yeâu anh vaø anh khoâng coù ñieàu kieän gì thuùc ñaåy em baøy toû tình yeâu cuûa mình cho anh” Hoaëc baïn thích nghe nhö vaäy “Em yeâu anh vì quaù nhieàu lyù do, vì nhieàu ñieàu trong anh maø em ngöôõng moä”?Dó nhieân, chuùng ta thích ngöôøi phoái ngaãu yeâu chuùng ta baèng tình yeâu chaáp nhaän vaø ñoù laø loaïi tình yeâu thu huùt caùc caëp nam nöõ ñeán vôùi nhau va gaén hoï saét son vôùi nhau. Khi khoâng coøn gì ñeå ngöôõng moä nhau, hoaëc khi moïi tình yeâu chaáp nhaän khoâng coøn nöõa thì hieám hoân nhaân naøo toàn taïi ñöôïc. Neáu noù coøn toàn taïi tình yeâu thöông haïi.

Moïi ñieàu naøy cho bieát laø loaïi tình yeâu chaáp nhaän hay laø tình yeâu coù ñieàu kieän khoâng phaûi laø tình yeâu thaáp gì caû. Trong khi, tình yeâu thöông xoùt laø tình yeâu coù giaù trò nhaát ñeå baïn cho, thì tình yeâu chaáp nhaän laø loaïi tình yeâu xöùng ñaùng nhaát ñeå nhaän laõnh. Hôn theá nöõa, tình yeâu chaáp nhaän laø loaïi tình yeâu duy nhaát Chuùa Cha daønh cho Chuùa Gieâ-su ñeå naâng cao ñòa vò cuûa Ñaáng Christ. Ñöùc Chuùa Cha chöa töøng daønh ngay caû loaïi tình yeâu thöông xoùt cho Chuùa Gieâ-su,bôûi vì khoâng coù ñieàu chi ñaùng gheùt ôû trong Ñaáng Christ caû. Chuùa Gieâ-su ñaõ laøm chöùng raèng:

“Naøy taïi sao Cha yeâu Ta: Aáy laø Ta phoù söï soáng mình ñeå ñöôïc laáy laïi” (Giaêng 10:17).

Vì vaäy chuùng ta thaáy Chuùa Cha yeâu Chuùa Gieâ-su Chuùa Gieâ-su ñaõ vaâng phuïc cho ñeán cheát. Khoâng coù ñieàu gì sai nhöng taát caû ñeàu ñuùng vôùi tình yeâu chaáp nhaän.Chuùa Gieâ-su ñaõ xöùng ñaùng cho tình yeâu cuûa Cha Ngaøi.

Chuùa Gieâ-su cuõng tuyeân boá Ngaøi ôû trong tình yeâu cuûa Cha Ngaøi baèng caùch vaâng giöõ ñieàu raên cuûa Cha.

“Nhö Cha ñaõ yeâu thöông Ta theå naøo, Ta cuõng yeâu caùc ngöôi theå aáy; haõy cöù ôû trong söï yeâu thöông Ta. Neáu caùc ngöôi vaâng giöõ caùc ñieàu raên cuûa Ta, thì seõ ôû trong söï yeâu thöông Ta, cuõng nhö chính Ta ñaõ vaâng giöõ caùc ñieàu raên cuûa Cha Ta vaø cöù ôû trong söï yeâu thöông Ngaøi.” (Giaêng 15:9-10).

Hôn nöõa, nhö Kinh thaùnh ñaõ chæ cho thaáy raèng chuùng ta theo göông Chuùa Gieâ-su vaø ôû trong söï yeâu thöông cuûa Ngaøi baèng caùch giöõ maïng leänh Ngaøi.Ngaøi ñang noùi caùch roõ raøng veà tình yeâu chaáp nhaän trong phaân ñoaïn naøy, daïy cuùng ta raèng chuùng ta coù theå vaø neân tìm kieám tình yeâu Ngaøi vaø chuùng ta cuõng coù theå caát chuùng ta ra khoûi tình yeâu Ngaøi baèng vieäc baát tuaân maïng lònh cuûa Ngaøi. Chuùng ta ôû trong tình yeâu Ngaøi chæ khi chuùng ta giöõ maïng lònh cuûa Ngaøi. Ñieàu nhö theá it1 khi ñöôïc daïy doã ngaøy nay, noù ñaùng phaûi coù vaäy bôûi vì ñoù laø lôøi Chuùa Gieâ-su phaùn.

Chuùa Gieâ-su chæ khaúng ñònh tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho nhöõng ai vaâng theo maïng lònh cuûa Ngaøi:

“Vì chính Cha yeâu thöông caùc ngöôi, nhaân caùc ngöôi ñaõ yeâu meán Ta vaø tin raèng Ta töø nôi Cha maø ñeán” (Giaêng 16:27).

“Ai coù caùc ñieàu raên cuûa Ta vaø vaâng giöõ laáy, aáy laø keû yeâu meán Ta; ngöôøi naøo yeâu meán Ta seõ ñöôïc Cha Ta yeâu laïi, Ta cuõng seõ yeâu ngöôøi, vaø toû cho ngöôøi bieát Ta. Neáu ai yeâu meán Ta, thì vaâng giöõ lôøi Ta, Cha Ta seõ thöông yeâu ngöôøi, chuùng Ta ñeàu ñeán cuøng ngöôøi”(Giaêng 14:21-23)

Löu yù, trong caâu Kinh thaùnh thöù hai, Chuùa Gieâ-su khoâng höùa vôùi nhöõng cô ñoác nhaân khoâng taän taâm raèng neáu hoï khôûi söï gìn giöõ lôøi Ngaøi thì Ngaøi seõ ñeán gaàn hôn vôùi hoï trong moät caùch ñaëc bieät. Hoøan toøan khoâng. Nhöng Chuùa Gieâ-su höùa neáu ai khôûi söï yeâu thöông vaø giöõ lôøi Ngaøi thì Cha Ngaøi seõ yeâu ngöôøi ñoù vaø caû hai Ngaøi vaø Cha seõ soáng trong ngöôøi ñoù vaø ñieàu naøy roõ raøng ñeà caäp ñeán vieäc taùi sanh. Heã ai ñöôïc sanh laïi ñeàu coù Cha vaø Con soáng trong hoï bôûi söï cö nguï cuûa Thaùnh Linh.(Roâ ma 8:9). Vì vaäy, moät laàn nöõa chuùng ta thaáy raèng nhöõng ngöôøi thaät söï ñöôïc sanh laïi laø ngöôøi aên naên toäi vaø baét ñaàu vaâng lôøi Chuùa Gieâ-su vaø chæ coù hoï môùi nhaän ñöôïc tình yeâu cuûa Chuùa Cha.

Dó nhieân Chuùa Gieâ-su vaãn daønh tình yeâu thöông xoùt cho keû tin Ngaøi. Khi hoï baát tuaân, Ngaøi saün saøng thöù tha neáu hoï xöng toäi vaø tha thöù cho ngöôøi khaùc.

Keát Luaän (The Conclusion)

Taát caû nhöõng ñeàu naøy noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng yeâu con caùi vaâng lôøi cuûa Ngaøi nhö theå Ngaøi yeâu toäi nhaân. Ngaøi yeâu toäi nhaân chæ vôùi tình yeâu thöông xoùt vaø tình yeâu ñoù thì taïm thôøi, chæ toàn taïi cho ñeán khi hoï cheát. Cuøng moät luùc Ngaøi yeâu hoï baèng tình yeâu thöông xoùt, Ngaøi cuõng gheùt hoï, Ngaøi khoâng taùn ñoàng baûn chaát hoï. Ñoù laø ñieàu Thaùnh kinh daïy.

Maëc khaùc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu con caùi Ngaøi nhieàu hôn ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh. Ñaàu tieân Ngaøi yeâu hoï chuû yeáu baèng tình yeâu chaáp nhaän vì hoï ñaõ aên naên vaø coá gaén vaâng giöõ maïng lònh Ngaøi. Khi hoï taêng tröôûng söï thaùnh khieát, thì Ngaøi caøng ít coù lyù do ñeå yeâu hoï vôùi tình yeâu thöông xoùt vaø Ngaøi caøng yeâu hoï hôn baèng tình yeâu chaáp nhaän, ñoù laø ñieàu chính xaùc vôùi nhöõng gì hoï öôùc ao.

Ñieàu naøy cuõng cho bieát nhieàu söï mieâu taû veà tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi giaùo sö vaø Muïc sö thôøi nay laø ñang ñi sai laïc vaø khoâng chính xaùc. Trong aùnh saùng cuûa ñieàu Kinh thaùnh cheùp, haõy ñeå daønh thôøi gian ñeå ñaùnh nhöõng saùo ngöõ veà tình yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi.

1. Khoâng coù ñieàu gì maø baïn laøm ñeå khieán Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu baïn nhieàu hôn hoaëc ít hôn nhö Ngaøi yeâu baïn hieän nay.

2. Chaúng coù ñieàu gì baïn coù theå laøm maø khieán Ñöùc Chuùa Trôøi heát yeâu baïn.

3. Tình yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi laø voâ ñieàu kieän.

4. Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu moïi ngöôøi nhö nhau.

5. Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu toäi nhaân nhöng gheùt toäi loãi.

6. Chaúng coù gì maø baïn laøm ñeå coù theå tìm hay xöùng ñaùng tình yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi.

7. Tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho chuùng ta khoâng döïa treân haønh vi cuûa chuùng ta.

Heát thaûy nhöõng lôøi tuyeân boá treân ñaây daån ñi sai traät hoaëc laàm laïc khi haàu heát laø töø choái tình yeâu chaáp nhaän cuûa Chuùa vaø boùp meùo tình yeâu thöông xoùt cuûa Ngaøi.

Lieân quan ñeán (1), coù nhöõng ñeàu maø tín höõu coù theå laøm ñeå khieán Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän yeâu thöông nhieàu hôn: Khi vaâng phuïc Ngaøi hôn trong söï vaâng lôøi vaø coù ñieàu hoï laøm maø khieán Ñöùc Chuùa trôøi bôùt yeâu thöông chaáp nhaän hoï ñoù laø baát tuaân. Vôùi toäi nhaân coù nhöõng ñieàu hoï coù theå laøm khieán Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu hoï nhieàu hôn ñoù laø aên naên. Sau ñoù hoï caàn nhaän laõnh tình yeâu chaáp nhaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøinöõa. Vaøcoù ñieàu hoï laøm ñeå khieán Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu hoï ít hôn: ñoù laø cheát. VaøØ roài hoï cuõng ñaùnh maát tình yeâu duy nhaát Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï, tình yeâu thöông xoùt cuûa Ngaøi.

Lieân quan ñeán (2), Moät cô ñoác nhaân coù theå ñaùnh maát tình yeâu chaáp nhaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi cöù tieáp tuïc phaïm nhöõng toäi tröôùc kia vaø ñaët chính mình vaøo vò trí chæ höôûng ñöôïc tình yeâu thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø moät laàn nöõa ngöôøi tin maø voâ tín cheát vaø ñieàu ñoù seõ ngaên chaën tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø tình yeâu duy nhaát maø Ngaøi daønh cho hoï.

Lieân quan ñeán (3), tình yeâu chaáp nhaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì chaéc chaén coù ñieàu kieän vaø thaäm chí tình yeâu thöông xoùt cuûa Ngaøi coù ñieàu kieän laø khi ngöôøi ñoù coøn soáng trong thaân xaùc. Vaø sau caùi cheát, tình yeâu thöông xoùt cuûa Ngaøi chaám döùt, vì theá ñieàu kieän naøy coù thôøi haïn.

Lieân quan ñeán (4), döôøng nhö roõ raøng raèng Chuùa khoâng yeâu moãi ngöôøi nhö nhau, duø moïi ngöôøi toäi nhaân hay thaùnh ñoà cuõng vaäy, Ngaøi cuõng chaáp nhaän hay töø khöôùc cuõng ôû möùc ñoä khaùc nhau. Vaø chaéc chaén raèng tình yeâu Chuùa daønh cho toäi nhaân khaùc vôùi Ngaøi daønh cho thaùnh ñoà.

Lieân quan ñeán (5): Chuùa gheùt toäi nhaân cuøng toäi loãi cuûa hoï. Toát hôn neân noùi raèng Chuùa chæ thöông toäi nhaân baèng tình yeâu thöông xoùt nhöng gheùt toäi loãi hoï. Vaø ñöùng choå tình yeâu chaáp nhaän thì Chuùa gheùt hoï

Lieân quan (6) moãi ngöôøi coù theå vaø neân tìm tình yeâu chaáp nhaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Dó nhieân khoâng ai coù theå mua ñöôïc tình yeâu thöông xoùt cuûa Ngaøi, khi noù laø loaïi tình yeâu voâ ñieàu kieän.

Lieân quan (7) tình yeâu thöông xoùt cuûa Chuùa khoâng ñaët treân vieäc laøm cuûa chuùng ta, nhöng tình yeâu chaáp nhaän cuûa Ngaøi thì chaéc chaén coù.

Taát caû nhöõng ñieàu naøy muoán noùi raèng ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà neân trình baøy tình yeâu cuûa Chuùa caùch chính xaùc nhö noù ñöôïc moâ taû trong Kinh thaùnh, vì Ngaøi khoâng muoán moät ai bò löøa doái. Chæ ngöôøi naøo Chuùa yeâu chaáp nhaän thì môùi höôûng nöôùc thieân ñaøng, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi chæ yeâu chaáp nhaän nhöõng ai ñöôïc sanh laïi vaø vaâng phuïc Chuùa Gieâ-su. Ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà ñöøng bao giôø daïy doã nhöõng ñieàu daãn ngöôøi khaùc ra khoûi söï thaùnh khieát. Muïc tieâu cuûa ngöôøi ñoù phaûi gioáng cuûa Chuùa, laø khieán heát thaûy moân ñoà vaâng theo moïi lôøi Ngaøi truyeàn daïy.

 


[1] Vieäc giaûng tin laønh bôûi nhaø truyeàn giaùo coù theå ñöôïc xem laø hình thöùc daïy doã, vaø dó nhieân nhöõng nhaø truyeàn giaùo caàn coâng boá moät phuùc aâm ñuùng vôùi kinh thaùnh.

[2] Moïi tín höõu khoâng ñöôïc ban cho cuøng moät traùch nhieäm daïy tröôùc ñaùm ñoâng, nhöng heát thaûy phaûi coù traùch nhieäm daïy töøng ngöôøi khi moân ñeä hoaù (xem Mat 5:19; 28:19-20; Coâl 3:16; Heâb 5:12)

[3] Toâi noùi “neáu vì nhöõng soùi ñoäi loát chieân laø nhöõng “muïc sö” coù ñoäng cô tö kyû, hoï seõ bò neùm vaøo hoaû nguïc. Toâi cho laø hoï ñöôïc phaân bieät vôùi nhöõng muïc sö thaät coù ñoäng cô sai traät laø möùc ñoä cuûa nhöõng ñoäng cô sai traät.

[4] Thaät laø ngaïc nhieân coù moät soá giaùo sö bieát roõ söï thaät laø Chuùa Gieâ-su caûnh caùo moân ñoà thaân caän cuûa Ngaøi, vaø toâi tôù baát trung roõ raøng laø ñaïi dieän cho ngöôøi töøng laø tín ñoà, nhöng hoï laïi daïy nôi khoùc loùc vaø nghieán raêng laø moät choã thuoäc vaønh ñai cuûa thieân ñaøng. Nôi ñoù nhöõng tín ñoà baát trung taïm thôøi khoùc loùc vì bò maát phaàn thöôûng cho ñeán chöøng Chuùa Gieâ-su lau nöôùc maét hoï roài môøi vaøo thieân ñaøng.

[5] Dó nhieân nhöõng tín ñoà phaïm chæ moät toäi khoâng ñaùnh maát söï cöùu roãi töùc khaéc. Heã ai caàu xin söï tha thöù thì ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi tha (neáu hoï tha thöù cho ngöôøi nghòch thuø mình). Nhöõng keû khoâng caàu xin Chuùa tha thöù thì ñaët mình vaøo choã nguy hieåm bò Ñöùc Chuùa Trôøi kyû luaät. Chæ khi cöùng loøng ñoái vôùi söï kyû luaät cuûa Chuùa thì tín ñoà môùi coù nguy cô ñaùnh maát söï cöùu roãi. Chuùng ta seõ khaùm phaù nhieàu hôn trong chuû ñeà Söï Kyû Luaät Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong chöông sau.

[6] Nhöõng ai chöa ñöôïc thieát phuïc laø moät cô ñoác nhaân coù theå ñaùnh maát söï cöùu roãi cuûa mình thì neân xem laïi heát thaûy nhöõng caâu kinh thaùnh sau: Mat 18:21-35; 24:4-5, 11-13, 23-26, 42-51; 25:1-30; Luca 8:11-15; 11:24-28; 12:42-46; Giaêng 6:66-71; 8:31-32, 51; 15:1-6; Coângvuï 11:21-23; 14:21-22; Roâma 6:11-23; 8:12-14, 17; 11:20-22; 1Coâr 9:23-27; 10:1-21; 11:29-32; 15:1-2; 2Cor 1:24; 11:2-4; 12:21-13:5; Ga 5:1-4; 6:7-9; Phil 2:12-16; 3:17-4:1; Col 1:21-23; 2:4-8, 18-19; 1 Teâ 3:1-8; 1Tim 1:3-7, 18-20; 4:1-16; 5:5-6, 11-15, 6:9-12, 17-19, 20-21; 2 Tim. 2:11-18; 3:13-15; Heâ 2:1-3; 3:6-19; 4:1-16: 5:8-9; 6:4-9, 10-20; 10:19-39; 12:1-17, 25-29; Giacô 1:12-16; 4:4-10; 5:19-20; 2Phierô 1:5-11; 2:1-22; 3:16-17; 1Giaêng 2:15-2:28; 5:16; 2Giaêng 6-9; Giuñe 20-21; Khaûi 2:7, 10-11, 17-26; 3:4-5, 8-12, 14-22; 21:7-8; 22:18-19. Saùch vôû cuûa nhöõng ngöôøi daïy doã giaùo lyù veà söï an ninh ñôøi ñôøi voâ ñieàu kieän goàm nhöõng caâu kinh thaùnh chæ nhaán maïnh söï thaønh tín cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong söï cöùu roãi, nhöng hoï khoâng noùi gì veà traùch nhieäm cuûa con ngöôøi, vì theá phaûi ñöôïc dieãn giaûi cho phuø hôïp vôùi nhöõng phaàn kinh thaùnh toâi lieät keâ ôû treân. Chæ vì Ñöùc Chuùa Trôøi höùa Ngaøi thaønh tín thì khoâng baûo ñaûm cho söï thaønh tín cuûa con ngöôøi. Chæ vì côù toâi höùa vôùi vôï toâi raèng toâi khoâng bao giôø boû naøng vaø toâi giöõ lôøi höùa mình, nhöng ñieàu naøy khoâng baûo ñaûm raèng coâ ta seõ khoâng bao giôø boû toâi.

[7] Roõ raøng Phaoloâ khoâng tin nôi baûo ñaûm cöùu roãi voâ ñieàu kieän, neáu vaäy thì oâng khoâng caàn daïy Timoâtheâ veà moät ngöôøi ñöôïc cöùu caàn phaûi laøm ñieàu gì ñoù ñeå chaéc chaén cho söï cöùu roãi cuûa mình.