CAÙC BÍ QUYEÁT TRUYEÀN GIAÛNG

CHÖÔNG 33

Khi AÙp-ra-ham ñaõ chöùng minh söï saún loøng daâng ñöùa con trai yeâu quí cuûa mình laø I-saùc, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ böùa vôùi oâng:

Bôûi vì ngöôi ñaõ vaâng theo lôøi daën ta, neân caùc daân theá gian ñeàu seõ nhôø doøng doõi ngöôi maø ñöôïc phöôùc (Saùng 22:18).

Söù ñoà Phao-loâ chæ cho thaáy raèng lôøi höùa ñaõ ñöôïc phaùn cho AÙp-ra-ham vaø cho doøng doõi ngöôøi. Khoâng noùi: Vaø cho caùc doøng doõi ngöôøi, nhö chæ veà nhieàu ngöôøi; nhöng noùi: Vaø cho doøng doõi ngöôi, nhö chæ veà moät ngöôøi maø thoâi, töùc laø Ñaáng Christ (Ga-la-ti 3:16). Trong Chuùa Gieâ-su moïi quoác gia, hhoaëc chính xaùc hôn, taát caû moïi nhoùm daân treân ñaát seõ ñöôïc phöôùc. Lôøi höùa naày cho AÙp-ra-ham ñaõ cho bieát tröôùc raèng keå caû haøng ngaøn nhoùm daân ngoaïi khaép nôi treân theá giôùi ñöôïc phöôùc ôû trong Ñaáng Christ. Caùc nhoùm daân ñoù khaùc bieät nhau vaø hoï soá ôû nhöõng vuøng ñòa lyù khaùc nhau, hoï khaùc nhau veà chuûng toäc, veà neàn vaên hoùa vaø ngoân ngöõ. Ñöùc Chuùa trôøi muoán taát caû moïi ngöôøi ñöôïc phöôùc trong Ñaáng christ, ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa Gieâ-su ñaõ cheát cho toäi loãi cuûa toaøn theå nhaân loaïi (I Giaêng 2:2).

Maëc daàu Chuùa Gieâ-su noùi ñaõ noùi ñöôøng heïp daãn ñeán söï soáng keû kieám ñöôïc thì ít (Ma-thi-ô 7:14), nhöng söù ñoà Giaêng ñeå cho chuùng ta coù lyù do chính ñaùng tin raèng seõ coù nhieàu ngöôøi ñaïi dieän töø caùc nhoùm daân khaùc nhau treân theá giôùi seõ coù maët trong vöông quoác töông lai cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi:

Söï aáy ñoaïn, toâi nhìn xem, thaáy voâ soá ngöôøi, khoâng ai ñeám ñöôïc, bôûi moïi nöôùc, moïi chi phaùi, moïi daân toäc, moïi tieáng maø ra; chuùng ñöùng tröôùc ngoâi vaø tröôùc Chieân Con, maëc aùo daøi traéng, tay caàm nhaønh chaø laø, caát tieáng lôùn keâu raèng: Söï cöùu roãi thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi ta, laø Ñaáng ngöï treân ngoâi, vaø thuoäc veà Chieân Con (Khaûi-huyeàn 7:9-10).

Vaäy vôùi söï tieân ñoaùn vó ñaïi naày thì con caùi Chuùa neân mong ñôïi ñeå keát hôïp cuøng vôùi moät ñaùm ñoâng ña saéc daân raát lôùn ôû tröôùc ngai cuûa Chuùa moät ngaøy gaàn ñaây!

Nhieàu nhaø chieán löôïc truyeàn giaûng ñöông thôøi ñaõ nhaát maïnh nhieàu ñeán vieäc truyeàn giaûng cho haøng ngaøn nhoùm saéc toäc “daáu kín” vaãn coøn toàn taïi ôû khaêp nôi treân theá giôùi, vôùi hy voïng coù theå môû ra moät Hoäi thaùnh trong moãi moät nhoùm ngöôøi trong trong soá hoï. Taát nhieân ñieàu naày coù theå thöïc hieän ñöôïc, khi Chuùa Gieâ-su truyeàn baûo chuùng ta ñi khaép theá gian vaø “moân ñoà moân daân (hoaëc theo nghóa ñen, caùc nhoùm saéc toäc)” (Ma-thi-ô 28:19). Tuy nhieân, duø cho keá hoaïch cuûa con ngöôøi coù toát ñeán ñaâu ñi chaêng nöõa, ñaëc bieät khi khoâng coù söï daãn daét cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, thöôøng coù theå gaây ra söï toån haïi hôn laø toát. Chuùng ta böôùc theo söï khoân ngoan cuûa Ñöùc Chuùa trôøi khi chuùng ta ñeo ñuoåi ñeå xaây döïng vöông quoác cuûa Ngaøi, thaät laø quan troïng. Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta nhieàu thoâng tin vaø söï chæ daãn lieân quan ñeán vieäc chuùng ta moân ñoà khaép theá gian nhieàu choã hôn khoâng rieâng gì ôû trong Ma-thi-ô 28:19 thoâi.

Coù leõ söï kieän bò nhieàu ngöôøi coâ gaéng laøm troïn Ñaïi Maïng Lònh boû qua nhieàu nhaát laø Ñöùc Chuùa Trôøi laø Nhaø Truyeàn giaûng Vó Ñaïi nhaát trong taát caû nhaø truyeàn giaûng, vaø chuùng ta laø nhöõng ngöôøi cuøng laøm vieäc vôùi Ngaøi, chöù khoâng phaûi cho Ngaøi. Ngaøi quan taâm ñeán vieäc truyeàn giaûng cho theá giôùi nhieàu hôn baát cöù ngöôøi naøo, vaø Ngaøi chuyeân taâm laøm vieäc cho ñeán cuøng nhieàu hôn baáy cöù moät ngöôøi naøo. Ngaøi ñaõ vaø ñang taän hieán cho coâng cuoäc naày ñeán noãi Ngaøi ñaõ cheát cho söï coâng cuoäc ñoù, vaø ñaõ nghó ñeán ñieàu naày tröôùc khi Ngaøi taïo döïng neân con ngöôøi, vaø Ngaøi vaãn coøn nhö vaäy! Thaät laø söï keát öôùc tuyeät vôøi!

“Chinh Phuïc Theá Giôùi Cho Ñaáng Christ”

(“Winning the World For Christ”)

Thaät thích thuù khi ñoïc caùc thö tín Taân-öôùc, chuùng ta khoâng thaáy söï keâu xin khaån thieát naøo (nhö chuùng ta thöôøng ngaøy hoâm nay) daønh cho caùc tín höõu “haõy ñi ra vaø chinh phuïc theá giôùi naày cho Ñaáng Christ!” Caùc Cô ñoác nhaân vaø nhöõng laõnh ñaïo Cô-ñoác ñaàu tieân ñaõ nhaän bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noã löïc laøm vieäc ñeå cöùu chuoäc theá giôùi naày, vaø coâng vieäc cuûa hoï laø hôïp taùc vôùi Ngaøi khi Ngaøi daãn daét hoï. Neáu ngöôøi bieát ñöôïc ñieàu naày, thì ñoù chính laø söù ñoà Phao-loâ, Ngöôøi khoâng coù ai “ñöa daét mình ñeán vôùi Chuùa caû.” Ñuùng hôn laø oâng quy ñaïo do haønh ñoäng tröïc tieáp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang khi oâng ñang treân ñöôøng ñeán Ña-maùch. Vaø xuyeân suoát saùch Coâng-vuï, chuùng ta thaáy Hoäi thaùnh lan roäng bôûi vì nhöõng ngöôøi ñöôïc söï xöùc daàu cuûa Ñöùc Thaùnh Linh vaø ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét ñaõ hôïp taùc vôùi Ñöùc Thaùnh Linh. Maëc daàu saùch Coâng-vuï thöôøng ñöôïc noùi ñeán nhö laø “coâng-vuï cuûa caùc söù ñoà,” nhöng thöïc söï neân noùi ñoù laø “Coâng-vuï cuûa Chuùa”. Trong lôøi giôùi thieäu saùch Coâng-vuï cuûa Luca, oâng ta ñaõ cho bieát raèng trong saùch ñaàu tieân cuûa oâng (saùch Phuùc AÂm mang teân oâng) laø moät baûng kyù thuaät ghi cheùp laïi “taát caû nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ baét ñaàu laøm vaø daïy” (Coâng-vuï 1:1), Hieån nhieân Luca tin raèng saùch Coâng-vuï laø saùch keå veà nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ tieáp tuïc laøm vaø daïy. Ngaøi ñaõ laøm vieäc qua nhöõng ñaày tôù ñöôïc söï xöùc daàu cuûa Ñöùc Thaùnh Linh vaø ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét nhöõng ngöôøi ñaõ hôïp taùc vôùi Ngaøi.

Neáu caùc Cô ñoác nhaân ñaàu tieân ñöôïc khích leä “ñi ra laøm chöùng cho haøng xoùm cuûa hoï vaø giuùp ñôõ ñeå chinh phuïc theá giôùi cho Ñaáng Christ,” thì hoï coù traùch nhieäm naøo lieân quan ñeán vieäc xaây döïng vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi? Nhöõng ai khoâng ñöôïc keâu goïi ñaëc bieät vaø ban ôn ñeå giaûng Phuùc AÂm coâng khai (caùc söù ñoà vaø nhöõng ngöôøi truyeàn giaûng) thì ñöôïc keâu goïi soáng ñôøi soáng vaâng lôøi vaø thaùnh khieát, vaø saün saøng phoøng veä tröôùc nhöõng keû chöûa ruûa hoaëc hoûi leõ hoï. Chaúng haïn Phi-e-rô ñaõ vieát:

Neáu anh em phaûi vì söï coâng bình maø chòu khoå, aáy thaät laø coù phöôùc. Chôù sôï ñieàu hoï sôï vaø ñöøng roái trí; nhöng haõy toân Ñaáng Christ, laø Chuùa, laøm thaùnh trong loøng mình. Haõy thöôøng thöôøng saün saøng ñeå traû lôøi moïi keû hoûi leõ veà söï troâng caäy trong anh em, song phaûi hieàn hoøa vaø kính sôï (I Phi-e-rô 3:14-16).

Xin löu yù laø Phi-e-rô ñaõ vieát cho caùc Cô ñoác nhaân ñang chòu ñöïng söï baét bôù. Neáu Cô ñoác nhaân khoâng khaùc vôùi theá gian thì (dó nhieân) theá gian seõ chaúng baét bôù hoï laøm gì. Ñaây laø moät lyù do ngaøy hoâm nay coù raát ít söï baét bôù ngöôøi tin chuùa trong nhieàu nôi- bôûi vì caùc Cô ñoác nhaân höõu danh voâ thöïc khoâng soáng khaùc hôn nhöõng ngöôøi khaùc. Hoï khoâng phaûi laø nhöõng Cô ñoác nhaân thaät chuùt naøo, vaø chaúng coù ai theøm baét bôù hoï. Song nhieàu cô-ñoác-nhaân kieån naày ñöôïc thuùc ñaåy vaøo ngaøy Chuùa Nhaät “chia seû ñöùc tin cuûa hoï cho nhöõng ngöôøi haøng xoùm cuûa hoï”. Khi hoï laøm chöùng cho haøng xoùm cuûa hoï, thì nhöõng ngöôøi haøng xoùm naày ngaïc nhieân khi bieát raèng hoï ñöôïc meänh danh laø nhöõng Cô ñoác nhaân taùi sinh sao?

Teâ haïi hôn, “Phuùc AÂm” hoï chia seû thöïc chaát khoâng khaùc gì hôn vieäc noùi vôùi haøng xoùm cuûa hoï “tin töùc toát” bò hieåu laàm neáu hoï nghó raèng coâng vieäc laønh hoaëc vaâng theo Ñöùc Chuùa Trôøi coù lieân quan ñeán söï cöùu roãi. Taát caû vaán ñeà hoï caàn laøm laø hoï chæ “tieáp nhaän Chuùa Gieâ-su laø Cöùu Chuùa cho rieâng mình”.

Töông phaûn vôùi ñieàu ñoù, caùc Cô ñoác nhaân ñaàu tieân (Chuùa cuûa Hoï thöïc söï laø Gieâ-su) noåi baät nhö aùnh saùng trong choã toái taêm, vaø vì vaäy hoï khoâng caàn hoï nhöõng baøi hoïc bieát caùch laøm chöùng hoaëc theâm loøng can ñaûm ñeå noùi cho haøng xoùm cuûa hoï laø hoï laø nhöõng ngöôøi theo Chuùa Gieâ-su. Hoï coù nhieàu cô hoäi ñeå chia seû Phuùc AÂm khi hoï ñöôïc hoûi hoï bò cheâ bai vì côù söï coâng bình cuûa hoï. Hoï chæ caàn ñaët rieâng Chuùa Gieâ-su laøm Chuùa trong loøng hoï vaø saün saøng phoøng veä, gioáng nhö nhöõng gì Phi-e-rô ñaõ noùi.

Coù leõ söï khaùc nhau cô baûn giöõa caùc Cô ñoác nhaân thôøi hieän ñaïi vaø Cô ñoác nhaân ñaàu tieân laø: Caùc Cô ñoác nhaân thôøi hieän ñaïi coù khuynh höôùng nghó raèng moät Cô ñoác nhaân ñöôïc bieát ñeán bôûi nhöõng gì ngöôøi ñoù bieát vaø tin- chuùng ta goïi ñoù laø “giaùo lyù,” do vaäy chuùng ta taäp trung hoïc ñieàu ñoù. Traùi laïi, caùc Cô ñoác nhaân ñaàu tieân tin raèng moät Cô ñoác nhaân ñöôïc bieát ñeán bôûi nhöõng gì ngöôøi ñoù ñaõ laøm- do vaäy hoï taäp trung vaøo vieäc vaâng theo maïng lònh cuûa Ñaáng Christ. Thaät thuù vò khi bieát raèng thöïc theá thì khoâng moät Cô ñoác nhaân cuûa möôøi boán theá kyû ñaàu tieân coù laáy moät cuoán Kinh-thaùnh, do vaäy ngöôøi ñoù khoâng theå coù “Kinh-thaùnh ñeå ñoïc haèng ngaøy,” ñieàu ñaõ trôû thaønh nhöõng luaät leä chính yeáu cuûa traùch nhieäm Cô ñoác nhaân ñöông thôøi. Taát nhieân toâi khoâng muoán noùi raèng Caùc Cô ñoác nhaân khoâng neân ñoïc Kinh-thaùnh cuûa hoï haèng ngaøy. Toâi chæ muoán noùi raèng coù quaù nhieàu Cô ñoác nhaân ñaõ coi vieäc hoïc Kinh-thaùnh quan troïng hôn vieäc vaâng theo lôøi Kinh-thaùnh. Ñeå cuoái cuøng roài chuùng ta leân mình kieâu ngaïo cho mình coù giaùo lyù ñuùng (ñöôïc cho laø nhöõng thaønh vieân cuûa 29,999 heä phaùi khaùc nhöõng ngöôøi khoâng thuoäc caáp ñoä cuûa chuùng ta) song vaãn coøn nhieàu chuyeän, noùi laùo vaø tích tröõ cuûa caûi traàn gian.

Neáu chuùng ta muoán laøm meàm loøng ngöôøi ta ñeå hoï deã tieáp nhaän Phuùc AÂm hôn, thì chuùng ta coù theå laøm ñöôïc ñieàu naày baèng caùc coâng vieäc laønh cuûa chuùng ta hôn laø giaùo lyù cuûa chuùng ta.

Ñöùc Chuùa Trôøi, Nhaø truyeàn giaûng Vó Ñaïi

(God, the Greatest Evangelist)

Chuùng ta haõy xem xeùt chi tieát hôn veà coâng vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi trong vieäc xaây döïng vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta caøng hieåu coâng vieäc cuûa Ngaøi döôøng naøo, thì chuùng ta coù theå coäng taùc vôùi Ngaøi nhieàu hôn chöøng aáy.

Khi ngöôøi ta tin Chuùa Gieâ-su, ñoù laø ñieàu hoï laøm lieân quan ñeán taám loøng cuûa hoï (Roâ-ma 10:9-10). Hoï tin Chuùa Gieâ-su do ñoù hoï aên naên. Hoï truaát pheá yù muoán rieâng cuûa hoï xuoáng vaø ñaët Chuùa Gieâ-su leân Ngoâi yù muoán cuûa hoï. Tin ñoøi hoûi söï thay ñoåi taám loøng.

Töông töï gioáng vaäy, khi ngöôøi ta khoâng tin Chuùa Gieâ-su, thì ñoù laø ñieàu hoï laøm lieân quan ñeán taám loøng cuûa hoï. Hoï choáng cöï Chuùa, vì vaäy hoï khoâng aên naên. Bôûi quyeát ñònh coù yù thöùc, hoï ñeå Chuùa Gieâ-su ngoaøi ngai loøng cuûa hoï. Söï voâ tín lieân quan ñeán moät quyeát ñònh luoân luoân khoâng chòu thay ñoåi loøng cuûa ngöôøi ñoù.

Chuùa Gieâ-su ñaõ chæ cho thaáy raèng loøng ngöôøi ta quaù chai cöùng ñeán noãi khoâng moät ai coù theå ñeán vôùi Ngöôøi neáu hoï khoâng ñöôïc Ñöùc Chuùa Cha keùo ñeán (Giaêng 6:44). Ñöùc Chuùa Trôøi ñang keùo ngöôøi ta ñeán vôùi Chuùa Gieâ-su moät caùch nhaân töø vaø lieân tuïc baèng nhieàu phöông tieän khaùc nhau, taát caû phöông tieän naày ñieàu ñuïng chaïm taám loøng cuûa hoï vaø qua nhöõng phöông tieän naày hoï phaûi quyeán ñònh luoân luoân hoaëc meàm loøng hoaëc cöùng loøng hoï.

Phöông tieän gì Ñöøc Chuùa Trôøi ñang duøng ñeå ñuïng chaïm taám loøng cuûa ngöôøi ta vôùi hy voïng keùo hoï ñeán vôùi Chuùa Gieâ-su?

Tröôùc tieân, Ngaøi duøng söï saùng taïo cuûa Ngaøi nhö Phao-loâ ñaõ vieát,

Vaû, côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø treân trôøi toû ra nghòch cuøng moïi söï khoâng tin kính vaø moïi söï khoâng coâng bình cuûa nhöõng ngöôøi duøng söï khoâng coâng bình maø baét hieáp leõ thaät. Vì ñieàu chi coù theå bieát ñöôïc veà Ñöùc Chuùa Trôøi thì ñaõ trình baøy ra cho hoï, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ toû ñieàu ñoù cho hoï roài, bôûi nhöõng söï troïn laønh cuûa Ngaøi maét khoâng thaáy ñöôïc, töùc laø quyeàn pheùp ñôøi ñôøi vaø boån taùnh Ngaøi, thì töø buoåi Saùng-theá vaãn sôø sôø nhö maét xem thaáy, khi ngöôøi ta xem xeùt coâng vieäc cuûa Ngaøi. Cho neân hoï khoâng theå chöõa mình ñöôïc (Roâ-ma 1:18-20).

Chuù yù thaáy Phao-loâ noùi raèng ngöôøi ta “baét hieáp leõ thaät” ñieàu ñoù: “quaù roõ raøng ôû beân trong hoï”. Nghóa laø leõ thaät noåi leân töø beân trong hoï vaø baét hoï phaûi ñoái dieän vôùi leõ thaät, song hoï vaãn daäp xuoáng vaø choáng traû söï caùo traùch trong loøng hoï.

Chính xaùc laø leõ thaät naøo maø moïi ngöôøi ñeàu bieát roõ ôû trong loøng? Phao-loâ noùi raèng ñoù laø “nhöõng söï troïn laønh cuûa Ngaøi maét khoâng thaáy ñöôïc, töùc laø quyeàn pheùp ñôøi ñôøi vaø boån taùnh Ngaøi,” ñöôïc baøy toû qua “nhöõng coâng vieäc ñaõ ñöôïc laøm ra”. Nhìn vaøo söï saùng taïo cuûa Ngaøi ngöôøi ta bieát roõ trong loøng mình raèng Ngaøi toàn taïi moät caùch hieån nhieân.[1] Ngaøi cöïc kyø quyeàn naêng, saùng taïo laï luøng vaø thoâng saùng vaø khoân ngoan ñaùng kinh ngaïc, chæ môùi lieät ra moät ít thoâi.

Söï keát luaän cuûa Phao-loâ laø nhöõng ngöôøi nhö theá “khoâng theå chöõa mình ñöôïc,” vaø oâng ta ñaõ ñuùng. Ñöùc Chuùa Trôøi ñang tieáp tuïc heùt vaøo moïi ngöôøi, baøy toû chính Ngaøi vaø coá gaéng laøm cho hoï meàn loøng, nhöng haày heát ñaõ bòt tai mình laïi khoâng muoán nghe. Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø ngöøng heùt leân suoát ñôøi hoï, baèng caùch luoân baøy toû nhöõng pheùp laï- qua caùc loaøi hoa, caùc loaøi chim, caùc em beù, boâng tuyeát, chuoái, taùo vaø haøng trieäu thöù khaùc.

Neáu Coù Ñöùc Chuùa trôøi thì Ngaøi cuõng vó ñaïi nhö coâng vieäc saùng taïo ñang baøy toû, do vaäy, hieån nhieân chuùng ta neân vaâng lôøi Ngaøi. Söï khaûi thò beân trong ñoù ñaõ heùt leân moät söù ñieäp quan troïng hôn caû: Haõy aên naên! Vì lyù do naày, Phao-loâ vaãn luoân noùi raèng moïi ngöôøi ñaõ nghe söï keâu goïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå aên naên:

Nhöng toâi hoûi: Coù phaûi laø hoï chöa nghe chaêng? Traùi laïi, “Tieáng cuûa caùc söù giaû ñaõ vang khaép ñaát, Vaø lôøi cuûa söù giaû ñaõ ñaït ñeán cuøng theá gian” (Roâ-ma 10:18).

Thöïc ra ñaõ trích caâu Kinh-thaùnh noåi tieáng naày trong Thi-thieân 19, maø toaøn boä ñoaïn ñoù noùi raèng,

Caùc töøng trôøi rao truyeàn söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Baàu trôøi giaõi toû coâng vieäc tay Ngaøi laøm. Ngaøy naày giaûng cho ngaøy kia, Ñeâm naày toû söï tri thöùc cho ñeâm noï. Chaúng coù tieáng, chaúng coù lôøi noùi; Cuõng khoâng ai nghe tieáng cuûa chuùng noù. Daây ño chuùng noù buûa khaép traùi ñaát, Vaø lôøi noùi chuùng noù truyeàn ñeán cöïc ñòa (Thi-thieân 19:1-4a).

Moät laàn nöõa cho thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi ñang phaùn vôùi moïi ngöôøi, ngaøy vaø ñeâm thoâng qua söï saùng taïo cuûa Ngaøi. Neáu ngöôøi ta ñaõ phaûn öùng ñuùng vôùi söù ñieäp saùng taïo cuûa Ngaøi, thì hoï ñaõ saáp maët xuoáng ñaát nmaø keâu caàu nhö theá naày: “Hôõi Ñaáng Taïo Hoùa Vó Ñaïi, Ngaøi ñaõ taïo döïng neân con, vaø hieån nhieân laø Ngaøi ñaõ taïo döïng neân con laøm theo yù muoán cuûa Ngaøi. Vì vaäy con thuaän phuïc Ngaøi!”

Ñöùc Chuùa Trôøi Phaùn Qua Caùc Phöông tieän Khaùc Nöõa

(Another means by which God Speaks)

Lieân quan ñeán söï khaûi thò qua söï saùng taïo beân ngoaøi/ trong loøng nhaän bieát roõ laø moät khaûi thò beân trong loøng khaùc nöõa, khaûi thò naày cuõng laø söï ban cho cuûa Chuùa, noù khoâng phuï thuoäc vaøo khaûi thò söï baøy toû beân ngoaøi cuûa pheùp laï saùng taïo. Söï khaûi thò beân trong ñoù laø löông taâm cuûa moãi moät ngöôøi, tieáng noùi ñoù ñang tieáp tuïc baøy toû luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Phao-loâ ñaõ vieát,

Vaû, daân ngoaïi voán khoâng coù luaät phaùp, khi hoï töï nhieân laøm nhöõng vieäc luaät phaùp daïy bieåu, thì nhöõng ngöôøi aáy daàu khoâng coù luaät phaùp, cuõng töï neân luaät phaùp cho mình. Hoï toû ra raèng vieäc maø luaät phaùp daïy bieåu ñaõ ghi trong loøng hoï: Chính löông taâm mình laøm chöùng cho luaät phaùp, coøn yù töôûng mình khi thì caùo giaùc mình, khi thì binh vöïc mình. AÁy laø ñieàu seõ hieän ra trong ngaøy Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ maø xeùt ñoaùn nhöõng vieäc kín nhieäm cuûa loaøi ngöôøi, y theo Tin laønh toâi (Roâ-ma 2:14-16).

Do vaäy, moïi ngöôøi bieát phaân bieät phaûi traùi. Hay noùi maïnh hôn, thì moïi ngöôøi bieát ñieàu gì laøm haøi loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñieàu gì thì khoâng, vaø Ngaøi baét moãi ngöôøi chòu traùch nhieäm nhöõng vieäc ngöôøi ñoù laøm, bieát khoâng laøm haøi loøng Ngaøi trong ngaøy phaùn xeùt. Khi ngöôøi ta caøng lôùn tuoåi, taát nhieân hoï caøng bieát thanh minh toäi loãi cuûa mình vaø boû qua tieáng noùi cuûa löông taâm, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø ngöøng noùi luaät phaùp cuûa Ngaøi trong loøng hoï.

Phöông Tieän Thöù Ba (A Third Means)

Nhöng ñoù khoâng phaûi laø taát caû. Ñöùc Chuùa Trôøi, Nhaø Truyeàn giaûng Vó Ñaïi ñang laøm vieäc ñeå ñem moïi ngöôøi ñeán söï aên naên, song Ngaøi phaùn vôùi moïi ngöôøi qua moät phöông tieän khaùc nöõa. Moät laàn nöõa, chuùng ta ñoïc nhöõng lôøi cuûa Phao-loâ:

Vaû, côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø treân trôøi toû ra nghòch cuøng moïi söï khoâng tin kính vaø moïi söï khoâng coâng bình cuûa nhöõng ngöôøi duøng söï khoâng coâng bình maø baét hieáp leõ thaät (Roâ-ma 1:18).

Chuù yù thaáy Phao-loâ ñaõ noùi côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc toû ra, khoâng phaûi saép ñöôïc toû ra vaøo moät ngaøy naøo ñoù. Côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi hieån hieän cho moïi ngöôøi bieát roõ trong nhieàu söï kieän ñau buoàn vaø bi thöông, lôùn vaø nhoû quaáy raày nhaân loaïi. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng, coù theå laøm baát cöù ñieàu gì vaø ngaên caûn baát cöù ñieàu gì, do vaäy khi nhöõng ñieàu nhöng theá aäp ñeán treân nhöõng keû khoâng ñeå yù ñeán Ngaøi, coù theå chæ laø söï baøy toû côn giaän cuûa Ngaøi. Chæ coù nhöõng nhaø thaàn hoïc voâ thöùc vaø nhöõng trieát gia ngu daïi môùi khoâng theå thaáy ñieàu naày maø thoâi. Song ngay caû trong côn giaän cuûa Ngaøi, söï nhôn töø vaø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn ñöôïc baøy toû, khi caùc ñoái töôïng cuûa côn giaän cuûa Ngaøi thöôøng nhaän söï thaïnh noä cuûa Ngaøi yù hôn nhöõng gì hoï ñaùng nhaän, do vaäy ñoù chæ laø caûnh baùo moät caùch yeâu thöông cho bieát tröôùc veà côn giaän ñôøi ñôøi ñang chôø ñôïi nhöõng ngöôøi khoâng chòu aên naên sau khi hoï cheát. Ñaây laø phöông tieän khaùc nöõa maø Ñöùc Chuùa Trôøi duøng ñeå gaây chuù yù cho nhöõng ngöôøi caàn aên naên.

Phöông Tieän Thöù Tö (A Fourth Means)

Phöông tieän cuoái cuøng, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng nhöõng coá gaéng keùo ngöôøi ñeán vôùi Ngaøi qua söï saùng taïo, qua löông taâm vaø tai hoïa, maø coøn keùo ngöôøi ta ñeán vôùi Ngaøi qua söï keâu goïi cuûa Phuùc AÂm. Khi caùc toâi tôù Ngaøi vaâng lôøi Ngaøi rao giaûng Tin-Laønh, thì cuõng neân rao cuøng söù ñieäp saùng taïo, löông taâm vaø tai hoïa ñöôïc taùi khaúng ñònh laïi moät laàn nöõa: Haõy aên naên!

Baïn coù theå thaáy raèng nhöõng gì chuùng ta truyeàn giaûng khoâng ñaùng so saùnh vôùi nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi laøm. Ngaøi vaãn ñang tieáp tuïc truyeàn giaûng cho moïi ngöôøi vaøo moïi luùc trong moãi moät ngaøy cuûa ngöôøi ñoù, trong khi ñoù nhöõng Nhaø Truyeàn giaûng Vó Ñaïi nhaát cuûa con ngöôøi coù theå giaûng ñöôïc cho vaøi traêm nghìn ngöôøi traûi qua nhieàu thaäp kyû. Vaø nhöõng nhaø truyeàn giaûng ñoù giaûng chung chung cho nhoùm ngöôøi naøo ñoù chæ moät laàn trong moät thôøi ñieåm ngaén nguûi naøo ñoù. Thöïc teá, cô hoäi duy nhaát ñoù laø taát caû caùc giaùo só nhö theá naày thaät söï ñöôïc cho pheùp cho ngöôøi ta caên cöù theo maïng lònh cuûa Chuùa Gieâ-su phuûi buïi khoûi cho mình baát cöù thaønh phoá naøo, laøng naøo hoaëc nhaø naøo khoâng tieáp nhaän hoï (Ma-thi-ô 10:14). Taát caû ñieàu naày noùi raèng khi chuùng ta so saùnh söï truyeàn giaûng caùo traùch trong loøng, gaây xuùc ñoäng, phoå quaùt, khoâng bao giôø ngöng nghæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi söï truyeàn giaûng raát giôùi haïn cuûa chuùng ta, thì thaät söï khoâng so saùnh ñöôïc.

Caùi nhìn naày giuùp chuùng ta hieåu roõ hôn veà traùch nhieäm cuûa chuùng ta trong vieäc truyeàn giaûng vaø xaây döïng vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân tröôùc khi chuùng ta xem xeùt vai troø cuûa chuùng ta chi tieát hôn, thì coù moät yeáu toá quan troïng khaùc nöõa maø chuùng ta phaûi theå phaûi qua ñöôïc.

Nhö ñaõ noùi tröôùc ñaây, söï aên naên vaø tin laø nhöõng ñieàu ngöôøi ta laøm lieân quan ñeán taám loøng cuûa hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán moïi ngöôøi haï mình, laøm meàm loøng cuûa mình, aên naên vaø tin Chuùa Gieâ-su. Ñöùc Chuùa Trôøi tieáp tuïc laøm vieäc trong taám loøng ngöôøi ta theo nhieàu caùh vöøa ñöôïc moâ taû cho ñeán cuoái cuøng.

Taát nhieân Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng bieát tình traïng taám loøng cuûa moãi moät ngöôøi. Ngaøi bieát ai ñang cöùng loøng vaø ai ñang meàm loøng. Ngaøi bieát ai ñang nghe söù ñieäp khoâng bao giôø ngöøng nghæ cuûa Ngaøi vaø ai ñang boû ngoaøi tai nhöõng söù ñieäp ñoù. Ngaøi bieát taám loøng cuûa ngöôøi naøo khi gaëp phaûi tai hoïa naøo ñoù trong ñôøi seõ khieán cho hoï môû loøng aên naên. Ngaøi bieát nhöõng taám loøng naøo quaù cöùng coûi ñeán noãi khoâng coøn hy voïng cho hoï aên naên. (Ngaøi ñaõ phaùn vôùi Gieâ-reâ-mi ba laàn. ví duï nhö, ñöøng caàu nguyeän cho daân Y-sô-ra-eân bôûi vì loøng hoï khoâng aên naên; (xem Gieâreâmi 7:16; 11:14; 14:11)[2] Ngaøi bieát ai meàm loøng trong thôøi ñieåm coù söï caùo traùch theâm moät chuùt cuûa Ñöùc Thaùnh Linh seõ khieán ngöôøi ñoù aên naên.

Haõy ghi nhôù taát caû ñieàu naày, chuùng ta coù theå hoïc ñöôïc ñieàu gì veà traùch nhieäm cuûa Hoäi thaùnh trong vieäc coâng boá Phuùc AÂm vaø xaây döïng vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi?

Nguyeân Taéc #1 (Principle #1)

Tröôùc tieân, döôøng nhö khoâng hôïp lyù laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Nhaø Truyeàn giaûng Vó Ñaïi ñang laøm vieäc 95% toaøn boä coâng vieäc, moãi ngaøy Ngaøi ñaõ vaø ñang la heùt khoâng ngöøng nghæ vôùi ngöôøi ta. Chaéc ñaõ coù theå sai phaùi caùc toâi tôù cuûa Ngaøi ra ñi coâng boá Phuùc AÂm cho nhöõng ngöôøi deã môû loøng tieáp nhaän hôn nhöõng ngöôøi ít môû loøng tieáp nhaän hôn? Toâi ñaõ nghó vaäy.

Döôøng nhö cuõng khoâng theå cho Ñöùc Chuùa Trôøi, Nhaø Truyeàn giaûng Vó Ñaïi ñaõ giaûng vaø ñang giaûng cho moïi ngöôøi vaøo moïi luùc trong ñôøi cuûa hoï, coù leõ ñaõ choïn thaäm chí khoâng baän taâm ñeán vieäc ñem Phuùc AÂm ñeán cho nhöõng ngöôøi ñang hoaøn toaøn boû qua moïi ñieàu khaùc Ngaøi ñaõ vaø ñang noùi vôùi hoï nhieàu naêm? Theá thì taïi sao Ngaøi phaûi phí söùc noùi cho ngöôøi ta 5% coøn laïi veà nhöõng gì Ngaøi muoán noùi cho hoï bieát hoï ñaõ vaø ñang hoaøn toaøn boû qua 95% nhöõng ñieàu Ngaøi ñang coá gaéng noùi vôùi hoï khoâng? Toâi nghó raèng coù leõ thích hôïp hôn laø Chuùa sai söï phaùn xeùt ñeán treân nhöõng ngöôøi nhö theá hy voïng hoï seõ meàm loøng. Vaø neáu hoï ñaõ meàm loøng, thì Ngaøi seõ sai toâi tôù cuûa Ngaøi ñeán coâng boá Phuùc AÂm.

Moät soá ngöôøi coù theå noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ sai toâi tôù cuûa Ngaøi ñeán vôùi nhöõng ngöôøi Ngaøi bieát hoï seõ khoâng aên naên ñeå hoï seõ khoâng baøo chöõa ñöôïc khi hoï ñöùng tröôùc söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi. Tuy nhieân, haõy nhôù raèng, theo Kinh-thaùnh, nhöõng ngöôøi nhö theá ñaõ khoâng theå baøo chöõa ñöôïc tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì söï baøy toû khoâng bao giôø ngöøng nghæ cuûa Ngaøi veà chính mình Ngaøi qua söï saùng taïo cuûa Ngaøi (Roâ-ma 1:20). Vì vaäy, neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng sai moät trong caùc toâi tôù cuûa Ngaøi ñeán vôùi nhöõng ngöôøi nhö theá, thì cuõng khoâng ñeå cho hoï seõ coù traùch nhieäm giaûi thích, nhöng ñeå hoï seõ chòu traùch nhieäm taát caû.

Neáu thöïc teá ñuùng laø Ñöùc Chuùa Trôøi thích daãn daét caùc toâi tôù cuûa Ngaøi ñeán vôùi nhöõng ngöôøi môû loøng tieáp nhaän ngaøi, vaäy thì chuùng ta, caùc toâi tôù cuûa Ngaøi neân caàu xin söï khoân ngoan cuûa Ngaøi ñeå chuùng ta coù theå ñöôïc daãn daét ñeán vôùi nhöõng ngöôøi Ngaøi bieát ñaõ chín cho muøa gaët.

Moät Ví Duï Trong Kinh Thaùnh (A Scriptural Example)

Nguyeân taéc naày ñöôïc chöùng minh caùch ñeïp ñeõ trong chöùc vuï cuûa nhaø truyeàn giaûng Phi-líp ñöôïc ghi laïi trong saùch Coâng-vuï. Phi-líp ñaõ giaûng cho ñaùm ñoâng môû loøng tieáp nhaän Chuùa taïi thaønh Sa-ma-ri, nhöng sau ñoù ñöôïc thieân söù daãn daét ñi ñeán moät con ñöôøng cuï theå. Taïi ñoù oâng ñaõ ñöôïc daãn daét ñeán moät ngöôøi khao khaùt môû loøng tieáp nhaän Chuùa:

Baáy giôø, coù moät thieân söù cuûa Chuùa phaùn cuøng Phi-líp raèng: Haõy chôø daäy ñi qua phía nam, treân con ñöôøng töø thaønh Gieâ-ru-sa-lem xuoáng thaønh Ga-xa. Ñöôøng aáy vaéng veû. Ngöôøi chôø daäy vaø ñi. Kìa, coù moät hoaïn quan EÂ-thi-oâ-bi, laøm quan haàu cuûa Can-ñaùc, nöõ vöông nöôùc EÂ-thi-oâ-bi, coi soùc heát caû kho taøng baø, ñaõ ñeán thaønh Gieâ-ru-sa-lem ñeå thôø phöôïng, khi trôû veà, ngoài treân xe maø ñoïc saùch tieân tri EÂ-sai. Ñöùc Thaùnh Linh phaùn cuøng Phi-líp raèng: Haõy laïi gaàn vaø theo kòp xe ñoù. Phi-líp chaïy ñeán, nghe ngöôøi EÂ-thi-oâ-bi ñoïc saùch tieân tri EÂ-sai, thì noùi raèng: OÂng hieåu lôøi mình ñoïc ñoù chaêng? Hoaïn quan traû lôøi raèng: Neáu chaúng ai daïy cho toâi, theå naøo toâi hieåu ñöôïc? Ngöôøi beøn môøi Phi-líp leân xe ngoài keà beân. Vaû, choã ngöôøi ñoïc trong Kinh Thaùnh laø ñoaïn naày:

Ngöôøi ñaõ bò keùo ñi nhö con chieân ñeán haøng laøm thòt, Laïi nhö chieân con caâm tröôùc maët keû hôùt loâng, Ngöôøi chaúng môû mieäng. Trong khi Ngöôøi heøn haï thì söï ñoaùn xeùt Ngöôøi ñaõ bò caát ñi. Coøn ai seõ keå ñôøi cuûa Ngöôøi? Vì söï soáng Ngöôøi ñaõ bò ruùt khoûi ñaát roài.

Hoaïn quan caát tieáng noùi cuøng Phi-líp raèng: Toâi xin hoûi oâng, ñaáng tieân tri ñaõ noùi ñieàu ñoù veà ai? Coù phaûi noùi veà chính mình ngöôøi chaêng, hay laø veà ngöôøi naøo khaùc? Phi-líp beøn môû mieäng, baét ñaàu töø choã Kinh Thaùnh ñoù maø rao giaûng Ñöùc Chuùa Gieâ-su cho ngöôøi. Hai ngöôøi ñöông ñi doïc ñöôøng, gaëp choã coù nöôùc, hoaïn quan noùi raèng: Naày, nöôùc ñaây, coù söï gì ngaên caám toâi chòu pheùp baùp-teâm chaêng? raèng: Phi-líp noùi: Neáu oâng heát loøng tin, ñieàu ñoù coù theå ñöôïc. Hoaïn quan traû lôøi raèng: Toâi tin raèng Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngöôøi bieåu döøng xe laïi; roài caû hai ñeàu xuoáng nöôùc, vaø Phi-líp laøm pheùp baùp-teâm cho hoaïn quan. Khi ôû döôùi nöôùc leân, thì Thaùnh Linh cuûa Chuùa ñem Phi-líp ñi; hoaïn quan chaúng thaáy ngöôøi nöõa, cöù hôùn hôû ñi ñöôøng (Coâng-vuï 8:26-39).

Phi-líp ñöôïc höôùng daãn moät caùch thieân thöôïng ñeán ñeå phuïc vuï cho moät ngöôøi ñang ñoùi khaùt thuoäc linh ñeán noãi oâng ta ñaõ ñi töø Chaâu Phi ñeán thaønh Gieâ-ru-sa-lem ñeå thôø phöôïng Chuùa vaø toái thieåu ñaõ mua moät phaàn baûn sao cuoän da saùch tieân tri EÂ-sai. Khi oâng ñang ñoïc EÂ-sai chöông 53, saùch Kinh-thaùnh roõ raøng nhaát trong Cöïu-öôùc cho bieát chi tieát veà cuûa leã chuoäc toäi cuûa Ñaáng Christ, vaø ñang töï hoûi EÂ-sai ñang vieàt veà ai, thì ñaõ coù Phi-líp ôû ñoù, saün saøng giaùi thích nhöõng gì oâng ñang ñoïc! Coù moät ngöôøi ñaõ chín muøi cho söï quy ñaïo! Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bieát taám loøng cuûa oâng vaø ñaõ sai Phi-líp ñeán.

Phöông Caùch Toát Hôn (A Better Way)

Ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét ñeán vôùi nhöõng ngöôøi ôû loøng laø phaàn thöôûng lôùn hôn nhieàu so vôùi caùch chuùng ta tieáp caän nhöõng ngöôøi khoâng môû loøng tieáp nhaän Chuùa Gieâ-su moät caùch böøa baõi hoaëc tieáp caän coù phöông phaùp bôûi vì chuùng ta nghó thaáy coù toäi hoï seõ khoâng ñöôïc truyeàn giaûng baèng caùch khaùc. Ñöøng queân raèng moãi moät ngöôøi maø baïn gaëp ñaõ vaø ñang ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn giaûng khoâng heà ngöøng nghæ. Toát hôn heát, tröôùc tieân chuùng ta phaûi hoûi ngöôøi ta löông taâm cuûa hoï ñang ñoái xöû vôùi hoï nhö theá naøo ñeå quyeát ñònh xem hoï coù môû loøng cho Chuùa hay khoâng, bôûi vì moïi ngöôøi xöû lyù toäi loãi baèng moät soá caùch naøo ñoù.

Moät ví duï khaùc nöõa cuûa cuøng nguyeân taéc naày laø söï quy ñaïo cuûa gia ñình Coït-naây trong chöùc vuï cuûa Phi-e-rô, oâng ñaõ ñöôïc höôùng daãn moät caùch sieâu nhieân ñeán ñeå rao giaûng Phuùc AÂm cho nhoùm ngöôøi ngoaïi coù môû loøng naày. Dó nhieân Coït-naây laø ngöôøi ñang laéng nghe löông taâm cuûa mình vaø tìm kieám Chuùa, nhö ñaõ ñöôïc bieát ñeán bôûi ñôøi saùoâng caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo (xem Coâng-vuï 10:2). Ñöùc chuùa Trôøi ñaõ keát noái oâng vôùi Phi-e-rô, oâng ñaõ môû loøng laéng nghe söù ñieäp cuûa Phi-e-rô vaø ñöôïc cöùu caùch vinh hieån.

Thaät khoân ngoan hôn bieát bao neáu chuùng ta caàu nguyeän vaø hoûi Ñöùc Thaùnh Linh daãn chuùng ta ñeán vôùoi nhöõng ngöôøi môû loøng hôn laø laäp ra nhöõng keá hoaïch to lôùn vaø phí thôøi gian ñeå chia caùc thaønh phoá chuùng ta ra thaønh khu vöïc nhoû vaø toå chöùc caùc ñoäi caù nhaân chöùng ñaïo ñi thaêm töøng nhaø vaø ñi töøng caên hoà. Neáu Phi-e-rô ñaõ döï moät buoåi nhoùm veà caùc chieán löôïc truyeàn giaûng ôû Gieâ-ru-sa-lem hoaëc neáu Phi-líp ñaõ tieáp tuïc giaûng ôû thaønh Sa-ma-ri, thì caû nhaø Coït-naây vaø hoaïn quan OÂ-thi oâ-pi chaéc ñaõ chöa ñöôïc truyeàn giaûng ñeán.

Dó nhieân, caùc söù ñoà seõ ñöôïc daãn daét ñeå coâng boá Phuùc AÂm tröôùc moät ñaùm ñoâng daân taïp nhöõng ngöôøi môû loøng vaø khoâng môû loøng tieáp nhaän Chuùa. Nhöng hoï cuõng ñaõ tìm kieám Chuùa chæ cho hoï bieát nôi Ngaøi muoán hoï giaûng Phuùc AÂm. Laïi moät laàn nöõa, söï ghi cheùp trong saùch Coâng-vuï laø moät trong nhöõng ngöôøi ñöôïc söï xöùc daàu cuûa Ñöùc Thaùnh Linh vaø ñöôïc söï daãn daét cuûa Ñöùc Thaùnh Linh coäng taùc vôùi Ñöùc Thaùnh Linh khi Ngaøi xaây döïng vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi. Phöông phaùp cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân thaät khaùc döôøng naøo so vôùi Hoäi thaùnh hieän ñaïi. Keát quaû thaät khaùc xa! Taïi sao laïi khoâng baét chöôùc nhöõng ñieàu ñaõ thaønh coâng nhö vaäy?

Nguyeân Taéc #2 (Principle #2)

Nhöõng nguyeân taéc Kinh-thaùnh ñöôïc xem xeùt trong phaàn ñaàu cuûa chöông naày giuùp ñôõ chuùng ta hieåu ñöôïc vai troø cuûa chuùng ta trong vieäc truyeàn giaûng vaø xaây döïng vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi nhö theá naøo?

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thieát keá söï saùng taïo, löông taâm vaø tai hoïa ñeàu ñang keâu goïi nhaân loaïi aên naên, thì nhöõng ngöôøi rao giaûng Phuùc AÂm caàn phaûi bieát chaéc raèng hoï khoâng coâng boá nhöõng söù ñieäp ngöôïc laïi. Nhöng vaãn coù nhieàu ngöôøi laøm nhö vaäy! Söï rao giaûng cuûa hoï maâu thuaån tröïc tieáp moïi ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coá gaéng noùi vôùi toäi nhaân roài! Söù ñieäp aân suûng khoâng theo Kinh-thaùnh cuûa hoï quaûng baù yù töôûng laø söï neân thaùnh vaø vaâng lôøi khoâng quan troïng ñoái vôùi vieäc cuoái cuøng thì coù ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Baèng caùch khoâng ñeà caäp ñeán vieäc caàn aên naên ñeå nhaän söï cöùu roãi, baèng caùch nhaán maïnh raèng söï cöùu roãi khoâng bôûi vieäc laøm (Phao-loâ khoâng coù yù ñieàu naày ñöôïc hieåu theo caùch naày), thöïc söï hoï ñaõ ñaõ giaûng choáng nghòch laïi Chuùa, ñöa ngöôøi ta vaøo söï löøa doái nhieàu hôn maø thöôøng bò ñoaùn phaït ñôøi ñôøi, bôûi vì baây giôø hoï chaéc chaén mình ñöôïc cöùu nhöng thöïc ra hoï chöa ñöôïc cöùu. Thaät bi kòch thay khi caùc söù giaû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töï xöng mình ñaïi dieän cho Chuùa nhöng thöïc ra hoï giaûng ngöôïc laïi vôùi Chuùa!

Chuùa Gieâ-su ñaõ truyeàn lònh cho chuùng ta giaûng “aên naên ñeå ñöôïc tha toäi” (Luca 24:47). Söù ñieäp ñoù taùi khaúng ñònh laïi nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vaø ñang phaùn vôùi toäi nhaân trong suoát cuoäc ñôøi cuûa ngöôøi ñoù. Rao giaûng Phuùc AÂm caét xeù loøng ngöôøi ta vaø laøm cho nhöõng ngöôøi coù loøng chai cöùng phaûi khoù chòu. Song Phuùc AÂm hieän ñaïi meàm deûo noùi cho moïi ngöôøi bieát Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông hoï döôøng bao (nhöõng ñieàu maø khgoâng coù moät söù ñoà naøo töøng ñeà caäp ñeán khi hoï rao giaûng Phuùc AÂm trong saùch Coâng-vuï), ñöa mgöôøi ta ñeán choã sai traät nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng giaän hoï hoaëc khoâng choáng nghòch hoï. Ngöôøi ta thöôøng ñöôïc daïy raèng hoï chæ ñôn caàn “tieáp nhaän Chuùa Gieâ-su”. Nhöng Vua muoân vua, Chuùa muoân chuùa khoâng caàn söï tieáp nhaän cuûa chuùng ta. Caâu hoûi khoâng phaûi laø “Baïn coù tieáp nhaän Chuùa Gieâ-su khoâng? “Caâu hoûi laø “Chuùa Gieâ-su coù tieáp nhaän baïn khoâng?” Caâu traû lôøi laø, neáu baïn khoâng aên naên vaø böôùc theo Ngaøi, thì baïn ñaùng gheâ tôûm ñoái vôùi Ngaøi, vaø chæ söï thöông xoùt cuûa Ngaøi ngaên chaën soá phaän cuûa baïn ôû trong hoûa nguïc maø thoâi.

Döôùi aùnh saùng cuûa Phuùc AÂm hieän ñaïi thì laøm cho aân suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi quaù reû maït, toâi khoâng ngöøng hoûi taïi sao quaù nhieàu quoác gia ñöôïc cai trò bôûi nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho uy quyeàn cai trò (Ñieàu naày khoâng theå tranh caõi ñöôïc; xem Ñanieân 4:17, 25, 32, 5:21; Giaêng 19:11; Coâng-vuï 12:23, Roâ-ma 13:1), ñaõ cöûa ñaát nöôùc cuûa hoï hoaøn toaøn ñoái vôùi caùc giaùo só phöông taây. Lieäu ñieàu naày coù theå laø vì Ñöùc Chuùa trôøi ñang coá gaéng baûo veä nhöõng quoác gia naày khoûi nhöõng Phuùc AÂm giaû taïo?

Nguyeân Taéc #3 (Principle #3)

Nhöõng nguyeân taéc ñaõ xem xeùt tröôùc ñaây trong chöông naày cuõng giuùp chuùng ta hieåu roõ hôn caùch Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn nhöõng ngöôøi ñang theo caùc toân giaùo giaû. Coù phaûi hoï laø nhöõng ngöôøi ngu doát ñaùng thöông bôûi vì hoï chöa bao giôø nghe leõ thaät khoâng? Coù phaûi taát caû nhöõng lôøi ñoå loãi naèm döôùi chaân Hoäi thaùnh vì ñaõ khoâng truyeàn giaûng cho hoï moät caùch höõu hieäu khoâng?

Khoâng, nhöõng ngöôøi nhö theá khoâng phaûi hoï ngu doát khoâng bieát leõ thaät. Coù theå hoï khoâng bieát heát moïi ñieàu nhö moät Cô ñoác nhaân tin bieát, nhöng hoï bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñang baøy toû chính Ngaøi qua söï saùng taïo, qua löông taâm vaø qua thieân tai. Hoï laø nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ vaø ñang keâu goïi aên naên suoát caû cuoäc ñôøi hoï, duø hoï chöa bao giôø laø Cô ñoác nhaân hoaëc chöa bao giôø nghe Phuùc AÂm. Hôn theá nöõa, hoaëc hoï ñang laøm meàm mình ñoái vôùi Chuùa hoaëc ñang laøm cöùng loøng hoï.

Phao-loâ ñaõ vieát veà söï ngu muoäi cuûa nhöõng ngöôøi voâ tín vaø cho bieát lyù do ngu muoäi cuûa hoï:

Vaäy, naày laø ñieàu toâi noùi vaø ñieàu toâi nhaân danh Chuùa maø rao ra: aáy laø anh em chôù neân aên ôû nhö ngöôøi ngoaïi ñaïo nöõa, hoï theo söï hö khoâng cuûa yù töôûng mình, bôûi söï ngu muoäi ôû trong hoï, vaø vì loøng hoï cöùng coûi neân trí khoân toái taêm, xa caùch söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï ñaõ maát caû söï caûm bieát, ñaønh boû mình trong moät ñôøi buoâng lung, ñem loøng meâ ñaém khoâng bieát chaùn maø phaïm heát moïi ñieàu oâ ueá (EÂ-pheâ-soâ 4:17-19).

Chuù yù thaáy lyù do maø ngöôøi ngoaïi ngu muoäi laø “vì taám loøng hoï cöùng coûi”. Phao-loâ cuõng coâng boá raèng hoï ñaõ “trôû neân chai lyø”. Hieån nhieân oâng ñang noùi veà tình traïng taám loøng cuûa hoï. Nhöõng veát chai ôû treân baøn tay cuûa ngöôøi tay nhieàu laø do lieân tuïc tieáp xuùc vôùi nhöõng vaät maøi moøn da tay meàm maïi. Nhöõng veát chai treân tay trôû neân ít nhaïy caûm. Cuõng gioáng nhö vaäy, nhöõng ngöôøi luoân luoân khaùng cöï vôùi söï keâu goïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua söï saùng taïo, qua löông taâm, vaø qua nhöõng tai hoïa, thì loøng cuûa hoï trôû neân chai lyø, khieán cho hoï daàn daàn khoâng nhaïy caûm vôùi söï keâu goïi ñoù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaây laø lyù do taïi sao caùc thoáng keâ cho thaáy raèng haàu heát moïi ngöôøi caøng ngaøy caøng giaø thì ít môû loøng tieáp nhaän Chuùa hôn. Ngöôøi caøng ngaøy caøng lôùn tuoåi, thì caøng ít coù khaû naêng cho ngöôøi ñoù seõ aên naên. Nhöõng ngöôøi truyeàn giaûng khoân ngoan haàu nhö nhaém vaøo ngöôøi treû hôn.

Ñònh Toäi Cho Ngöôøi Voâ Tín

(The Guilt of the Unbelieving)

Baèng chöùng theâm nöõa laø Ñöùc Chuùa Trôøi baét toäi ngöôøi ta duø laø hoï chöa bao giôø nghe moät nhaø truyeàn giaûng Cô-ñoác laø chöùng côù maø ñoaùn phaït hoï moät caùch ñích ñaùng. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng baét hoï chòu traùch nhieäm cho toäi loãi cuûa hoï thì Ngaøi seõ khoâng ñoaùn phaït hoï. Vì Ngaøi coù ñoaùn phaït hoï, do vaäy chuùng ta coù theå chaéc chaén raèng Ngaøi baét ngöôøi ta chòu traùch nhieäm, vaø neáu Ngaøi baét ngöôøi ta chòu traùch nhieäm, thì hoï phaûi bieát raèng hoï ñang laøm nhöõng ñieàu khoâng laøm haøi loøng Ngaøi.

Moät caùch maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn phaït nhöõng ngöôøi choáng cöï söï keâu goïi cuûa Ngaøi ñeán aên naên baèng caùch “phoù hoï” vaøo nhöõng öôùc muoán toäi loãi cuûa hoï ñeå hoï trôû thaønh noâ leä ñeán ñoä thoùa i hoùa traàm troïng hôn. Phao-loâ ñaõ vieát:

Vì hoï daãu bieát Ñöùc Chuùa Trôøi, maø khoâng laøm saùng danh Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khoâng taï ôn Ngaøi nöõa; song cöù laàm laïc trong lyù töôûng hö khoâng, vaø loøng ngu doát ñaày nhöõng söï toái taêm. Hoï töï xöng mình laø khoân ngoan, maø trôû neân ñieân daïi; hoï ñaõ ñoåi vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng heà hö naùt laáy hình töôïng cuûa loaøi ngöôøi hay hö naùt, hoaëc cuûa ñieåu, thuù, coân truøng.

Cho neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phoù hoï sa vaøo söï oâ ueá theo loøng ham muoán mình, ñeán noãi töï laøm nhuïc thaân theå mình nöõa, vì hoï ñaõ ñoåi leõ thaät Ñöùc Chuùa Trôøi laáy söï doái traù, kính thôø vaø haàu vieäc loaøi chòu döïng neân theá cho Ñaáng döïng neân, laø Ñaáng ñaùng khen ngôïi ñôøi ñôøi! A-men.

AÁy vì côù ñoù maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phoù hoï cho söï tình duïc xaáu hoå; vì trong voøng hoï, nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñaõ ñoåi caùch duøng töï nhieân ra caùch khaùc nghòch vôùi taùnh töï nhieân. Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng cuõng vaäy, boû caùch duøng töï nhieân cuûa ngöôøi ñaøn baø maø un ñoát tình duïc ngöôøi naày vôùi keû kia, ñaøn oâng cuøng ñaøn oâng phaïm söï xaáu hoå, vaø chính mình hoï phaûi chòu baùo öùng xöùng vôùi ñieàu laàm loãi cuûa mình.

Taïi hoï khoâng lo nhìn bieát Ñöùc Chuùa Trôøi, neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phoù hoï theo loøng hö xaáu, ñaëng phaïm nhöõng söï chaúng xöùng ñaùng. Hoï ñaày daãy moïi söï khoâng coâng bình, ñoäc aùc, tham lam, hung döõ; chan chöùa nhöõng ñieàu ghen gheùt, gieát ngöôøi, caõi laãy, doái traù, giaän döõ; hay maùch, gieøm cheâ, chaúng tin kính, xaác xöôïc, kieâu ngaïo, khoe khoang, khoân kheùo veà söï laøm döõ, khoâng vaâng lôøi cha meï; daïi doät, traùi lôøi giao-öôùc, khoâng coù tình nghóa töï nhieân, khoâng coù loøng thöông xoùt. Daàu hoï bieát maïng lònh Ñöùc Chuùa Trôøi toû ra nhöõng ngöôøi phaïm caùc toäi döôøng aáy laø ñaùng cheát, theá maø chaúng nhöõng hoï töï laøm thoâi ñaâu, laïi coøn öng thuaän cho keû khaùc phaïm caùc ñieàu aáy nöõa (Roâ-ma 1:21-32).

Chuù yù thaáy Phao-loâ ñaõ nhaán maïnh ñeán nhöõng vieäc laøm toäi loãi cuûa con ngöôøi vaø chòu traùch nhieäm tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi nhöõng ñieàu ñoù. Nhöõng ngöôøi khoâng aên naên “ñaõ bieát Ñöùc Chuùa Trôøi,” nhöng “hoï khoâng toân vinh Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khoâng taï ôn Ngaøi nöõa”. Hoï “ñaõ ñoåi leõ thaät Ñöùc Chuùa Trôøi laáy söï doái traù”. Vaäy chaéc hoï ñaõ choáng cöï leõ thaät Ñöùc Chuùa Trôøi. Do ñoù, Ñöùc Chuùa Trôøi “ñaõ khoâng ngöøng phoù hoï” vaøo nhöõng ñieàu ñeâ maït, ñeán choã hoï phaïm nhöõng ñieàu kyø quaëc, tình duïc traùi töï nhieân vaø baïi hoaïi nhaát khi hoï caøng ngaøy caøng laøm noâ leä luoáng saâu vaøo trong toäi loãi. Thöïc ra, Ñöùc Chuùa Trôøi cho hoï bieát, “Thay vì caùc ngöôi neân phuïc vuï Ta, thì caùc ngöôi laïi muoán phuïc vuï toäi loãi. Cho neân haõy ñi maø phuïc vuï. Ta seõ khoâng ngaên caûn caùc ngöôi, vaø caùc ngöôi caøng ngaøy caøng luoáng saâu vaøo vieäc laøm noâ leä cho thaàn caùc ngöôi yeâu meán”.

Toâi cho raèng ñieàu naày ñaõ cho thaáy hình thöùc ñoaùn phaït naày baøy toû söï nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, trong ñieàu ñoù thaät coù lyù khi cho raèng khi ngöôøi ta caøng baïi hoaïi vaø toâi loãi, thì hoï nhaän bieát ñöôïc ñieàu naày maø thöùc tænh. Moät ngöôøi naøo ñoù töï hoûi raèng taïi sao nhieàu ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi khoâng töï hoûi hoï caâu hoûi naày, “Taïi sao toâi thaáy mình bò thích laøm tình vôùi ngöôøi coù cuøng giôùi tính laø ngöôøi toâi khoâng theå thöïc söï coù ñöôïc söï quan heä tình duïc troïn veïn? Chuyeän naày kyø quaùi quaù!” Trong yù nieäm ñoù, ngöôøi ta coù theå lyù luaän raèng Ñöùc Chuùa Trôøi thöùc söï ñaõ “taïo neân hoï theo caùch ñoù” (theo caùch hoï thöôøng lyù luaän ñeå bieän minh cho söï baïi hoaïi cuûa hoï), Nhöng chæ trong yù nieäm cho pheùp, vaø chæ vì Ngaøi hy voïng laøm hoï tænh thöùc ñeå hoï coù theå aên naên vaø kinh nghieäm söï thöông xoùt laï luøng cuûa Ngaøi.

Khoâng phaûi chæ coù nhöõng ngöôøi ñoàng tính uyeán aùi môùi töï mình hoûi nhöõng caâu hoûi nhö theá. Phao-loâ ñaõ lieät keâ ra nhieàu toäi loãi maø ngöôøi ñang laøm noâ leä laø baèng chöùng ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang giaùng treân nhöõng ngöôøi khöôùc töø phuïc vuï Ngaøi. Haèng tyû ngöôøi neân töï hoûi chính mình veà haønh vi quaùi dôû cuûa hoï. “Taïi sao toâi gheùt chính gia ñình toâi?” “Taïi sao caûm thaáy thích thuù khi noùi haønh, noùi xaáu ngöôøi khaùc?” “Taïi sao toâi khoâng bao giôø thoûa loøng vôùi nhöõng gì mình coù?” “Taïo sao toâi bò thuùc giuïc ñeå xem caùc tranh kieâu daâm loä lieãu caøng ngaøy caøng nhieàu?” Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phoù hoï vaøo moïi ñieàu ñoù ñeå hoïlaøm noâ leä cuûa thaàn mình.

Taát nhieân, baát kyø ai cuõng coù theå laøm meàm loøng mình, aên naên vaø tin nhaän Chuùa Gieâ-su vaøo moät thôøi ñieåm naøo ñoù. Moät soá trong caùc toäi nhaân cöùng loøng nhaát treân theá giôùi naày ñaõ laøm gioáng nhö vaäy, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ röûa saïch vaø phoùng thích hoï ñöôïc töï do khoûi toäi loãi cuûa hoï! Bao laâu ngöôøi ta coøn thôû, thì baáy laâu Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn coøn cho hoï cô hoäi ñeå aên naên.

Khoâng Baøo Chöõa Ñöôïc (No Excuses)

Theo Phao-loâ thì toäi nhaân khoâng chöõa mình ñöôïc. Hoï ñaõ baøy toû cho bieát hoï bieát ñieàu gì ñuùng vaø ñieàu gì sai khi hoï keát toäi nhöõng ngöôøi khaùc, vaäy neân hoï xöùng ñaùng vôùi söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi:

Vaäy, hôõi ngöôøi kia, ngöôi laø ai maëc loøng, heã ñoaùn xeùt keû khaùc thì khoâng theå chöõa mình ñöôïc; vì trong khi ñoaùn xeùt hoï, ngöôi cuõng leân aùn cho chính mình ngöôi nöõa, bôûi ngöôi ñoaùn xeùt hoï, maø cuõng laøm caùc vieäc nhö hoï. Vaû, chuùng ta bieát raèng söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi keû laøm nhöõng vieäc nhö theá, laø hieäp vôùi leõ thaät. Hôõi ngöôøi ñoaùn xeùt keû phaïm nhöõng vieäc döôøng aáy maø mình cuõng phaïm kia, vaäy ngöôi töôûng raèng chính mình ngöôi seõ traùnh khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Hay laø ngöôi khinh deå söï dö daät cuûa loøng nhaân töø, nhòn nhuïc, khoan dung Ngaøi, maø khoâng nhaän bieát loøng nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñem ngöôi ñeán söï aên naên sao? (Roâ-ma 2:1-4).

Phao-loâ cho bieát lyù do chòu ñöïng vaø kieân nhaãn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø ban cho ngöôøi ta cô hoäi ñeå aên naên. Hôn theá nöõa, khi Phao-loâ vieát noùi tieáp, oâng ñaõ baøy toû cho bieát raèng chæ nhöõng ngöôøi aên naên vaø soáng ñôøi soáng thaùnh khieát seõ höôûng ñöôïc nöùc Ñöùc Chuùa Trôøi:

Bôûi loøng ngöôi cöùng coûi, khoâng aên naên, thì töï chaát chöùa cho mình söï giaän veà ngaøy thaïnh noä, khi seõ hieän ra söï phaùn xeùt coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng seõ traû laïi cho moãi ngöôøi tuøy theo coâng vieäc hoï laøm: Ai beàn loøng laøm laønh, tìm söï vinh hieån, söï toân troïng vaø söï chaúng heà cheát, thì baùo cho söï soáng ñôøi ñôøi; coøn ai coù loøng choáng traû, khoâng vaâng phuïc leõ thaät, maø vaâng phuïc söï khoâng coâng bình, thì baùo cho hoï söï giaän vaø côn thaïnh noä. Söï hoaïn naïn khoán khoù giaùng cho moïi ngöôøi laøm aùc, tröôùc cho ngöôøi Giu-ña, sau cho ngöôøi Gôø-reùc; nhöng vinh hieån, toân troïng, cuøng söï bình an cho moïi ngöôøi laøm laønh, tröôùc cho ngöôøi Giu-ña, sau cho ngöôøi Gôø-reùc (Roâ-ma 2:5-10).

Roõ raøng, Phao-loâ seõ khoâng ñoàng yù nhöõng ngöôøi daïy raèng nhöõng ai chæ “tieáp nhaän Chuùa Gieâ-su laøm Ñaáng Cöùu Roãi” thì ñöôïc ñaûm baûo coù ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Ñuùng hôn laø chæ coù nhöõng ngöôøi aên naên vaø “nhöõng ngöôøi beàn loøng laøm vieäc laønh, tìm kieám vinh hieån, toân troïng vaø söï ñôøi ñôøi.”

Nhöng ñieàu naày khoâng coù noùi ñeán nhöõng ngöôøi coù theå tieáp tuïc theo giöõ caùc toân giaùo khaùc nöõa ngoaøi Cô-ñoác giaùo ra vaø ñöôïc cöùu roãi mieãn laø hoï aên naên vaø vaâng lôøi Chuùa phaûi khoâng?

Khoâng, ngoaøi Chuùa Gieâ-su ra chaúng söï cöùu roãi naøo khaùc vì nhieàu lyù do, moät trong caùc lyù do ñoù laø duy chæ Chuùa Gieâ-su môùi coù theå giaûi phoùng con ngöôøi töï do khoûi söï noâ leä toäi loãi cuûa hoï.

Nhöng neáu ngöôøi ta muoán aên naên, thì laøm sao ngöôøi ta bieát keâu caàu ñeán Chuùa Gieâ-su neáu hoï chöa bao giôø nghe Ngaøi?

Ñöùc Chuùa Trôøi bieát loøng cuûa moïi ngöôøi, Ngaøi seõ baøy toû chính Ngaøi cho ngöôøi thöïc taâm tìm kieám. Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa, “Haõy tìm seõ gaëp” (Ma-thi-ô 7:7), vaø Ñöùc Chuùa Trôøi mong muoán ngöôøi ta tìm kieám Ngaøi (coâng-vuï 17:26-27). Khi Ngaøi thaáy moät ngöôøi coù loøng ñaùp öùng söï truyeàn giaùo khoâng ngöng nghæ cuûa Ngaøi, thì Ngaøi seõ gôûi Phuùc AÂm ñeán cho ngöôøi ñoù, cuõng nhö Ngaøi ñaõ laøm cho hoaïn quan EÂ-thi-oâ-pi vaø caû nhaø Coït-naây. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng heà bò giôùi haïn bôûi döï phaàn cuûa Hoäi thaùnh, nhö Ngaøi ñaõ chöùng minh ñieàu ñoù qua söï quy ñaïo cuûa sau-lô ngöôøi Taït-sa. Neáu khoâng coù ai rao giaûng Phuùc AÂm cho ngöôøi coù loøng tìm kieám, thì Chính Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñi! Toâi ñaõ nghe raát nhieàu ví duï gaàn ñaây ngöôøi daân ôû nhöõng quoác gia ñoùng cöûa vôùi Phuùc AÂm ñaõ quy ñaïo bôûi nhöõng khaûi töôïng hoï thaáy veà Chuùa Gieâ-su.

Taïi Sao Ngöôøi Ta Suøng Ñaïo

(Why People Are Religious)

Söï thaät laø haàu heát nhöõng theo caùc toân giaùo giaû khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi thaât söï tìm kieám leõ thaät. Hoï suøng ñaïo thì ñuùng hôn bôûi vì hoï khoâng chæ ñang tìm caùch xöng coâng bình hoaëc che ñaäy nhöõng toäi loãi cuûa hoï. Khi hoï tieáp tuïc laøm traùi vôùi löông cuûa hoï, thì hoï nuùp ñaèng sau caùi loát toân giaùo. Bôûi söï suøng ñaïo cuûa hoï, hoï ñaõ thuyeát phuïc chính hoï raèng hoï khoâng ñaùng ñi ñòa nguïc. Ñieàu naày cuõng ñuùng vôùi “nhöõng Cô ñoác nhaân” suøng ñaïo (keå caû caùc Cô ñoác nhaân tin laønh coi aân suûng reû maït), ñuùng cho nhöõng ngöôøi theo Phaät-giaùo, Hoài-giaùo vaø AÁn-giaùo. Ngay caû khi hoï theo toân giaùo cuûa hoï, thì löông taâm cuûa hoï keát toäi hoï.

Khi moät phaät töû cuùi ñaàu vaùi laïy caùch toân nghieâm tröôùc nhöõng thaàn töôïng cuûa mình hoaëc tröôùc caùc thaày tu ngoài moät caùch haõnh dieän tröôùc mình, thì löông taâm cuûa phaät töû ñoù baûo cho ngöôøi ñoù bieát ngöôøi ñoù ñang laøm sai. Khi moät ngöôøi theo AÁn-giaùo bieän minh cho vieäc thieáu loøng thöông xoùt cuûa mình daønh cho moät ngöôøi aên xin ngoaøi ñöôøng bò beänh, baèng caùch tin raèng ngöôøi aên xin ñoù phaûi chòu ñau khoå vì nhöõng toäi loãi ñaõ phaïm ôû kieáp tröôùc, thì löông taâm ngöôøi ñoù keát toäi ngöôøi ñoù roài. Khi moät ngöôøi Hoäi-giaùo cöïc ñoan nhôn danh Thaùnh Alla, cheùm ñaàu moät “ngöôøi khoâng theo Hoài-giaùo,” thì löông taâm ngöôøi ñoù ñang heùt vaøo maët ngöôøi ñoù vì haønh ñoäng ñaïo ñöùc giaû gieát ngöôøi cuûa chính mình. Khi moät “Cô ñoác nhaân” tin laønh lo thaâu tröõ cuûa caûi treân ñaát, thöôøng xuyeân xem truyeàn hình chieáu phim sex loä lieãu, vaø noùi haønh noùi xaáu caùc thaønh vieân trong Hoäi thaùnh, vaãn tin raèng mình ñöôïc cöùu bôûi aân suûng, thì loøng ngöôøi ñoù keát toäi ngöôøi ñoù. Taát caû nhöõng ngöôøi naày laø nhöõng ví duï ñieån hình cho nhöõng ai muoán tieáp tuïc phaïm toäi vaø cho nhöõng ngöôøi tìm thaáy ñöôïc nhöõng nieàm tin giaû doái cuûa toân giaùo ñeå bieän minh cho vieäc hoï coù theå tieáp tuïc phaïm toäi. Söï “coâng bình” cuûa nhöõng ngöôøi theo toân giaùo chöa ñöôïc sanh laïi thieáu huït quaù xa so vôùi tieâu chuaån mong muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Taát caû ñieàu naày muoán noùi leân raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coi nhöõng ngöôøi theo caùc toân giaùo laø nhöõng ngöôøi khoâng bieát ñaùng ñöôïc thöông xoùt bôûi vì hoï chöa bao giôø nghe leõ thaät. Cuõng khoâng theå ñoå loãi söï khoâng bieát cuûa hoï cho Hoäi thaùnh vì khoâng truyeàn giaùo cho hoï moät caùch hieäu quaû.

Moät laàn nöõa, maëc daàu chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi muoán Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi gaûing Phuùc AÂm khaép nôi treân toaøn theá giôùi, nhöng chuùng neân theo söï daãn daét cuûa Ñöùc Thaùnh Linh Ngaøi ñeå ñeán nhöõng nôi “nhöõng caùnh ñoàng muøa gaët ñaõ chín cho muøa gaët” (Giaêng 4:35), nôi maø ngöôøi ta môû loøng tieáp nhaän Phuùc AÂm vì hoï ñaõ laøm meàm loøng hoï tröôùc nhöõng noã löïc khoâng ngöøng nghæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå truyeàn giaùo cho hoï.

Nguyeân Taéc #4 (Principle #4)

Moät nguyeân taéc cuoái cuøng maø chuùng ta coù theå hoïc ñöôïc töø nhöõng leõ thaät Kinh-thaùnh ñöôïc xem xeùt tröôùc ñaây trong chöông naày laø: Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñang tích cöïc ñoaùn phaït caùc toäi nhaân vôùi hy voïng raèng hoï seõ lam meàm loøng hoï, thì chuùng ta neân mong muoán raèng sau khi chòu söï ñoaùn phaït cuûa Chuùa hoaëc thaáy nhöõng ngöôøi khaùc chòu söï ñoaùn phaït, moät soá toäi nhaân seõ laøm meàm loøng hoï. Vì vaäy, sau tai hoïa coù cô hoäi truyeàn giaùo cho nhöõng ngöôøi tröôùc ñaây chöa ñöôïc truyeàn giaùo ñeán.

Caùc Cô ñoác nhaân neân kieám cô hoäi chia seû Phuùc AÂm cho nhöõng nôi ngöôøi ta ñang bò ñau ñôùn. Chaúng haïn, nhöõng ngöôøi vöøa môùi maát ngöôøi thaân yeâu cuûa mình, thì hoï seõ môû loøng hôn ñoái vôùi nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi muoán hoï nghe. Khi toâi laøm muïc sö, toâi thöôøng naém laáy cô hoäi truyeàn giaûng Phuùc AÂm vaøo caùc buoåi tang leã, nhôù raèng Lôøi Kinh-thaùnh noùi, “Ñi ñeán nhaø tang cheá hôn laø ñeán nhaø yeán tieäc; vì taïi ñoù thaáy söï cuoái cuøng cuûa moïi ngöôøi; vaø ngöôøi soáng ñeå vaøo loøng (Truyeàn-ñaïo 7:2).

Khi ngöôøi ta bò ñau ñôùn vì bònh taät, laøm aên thua loã, caùc moái quan heä bò ñoå vôõ, thieân tai, nhieàu haäu quaû khaùc cuûa toäi loãi vaø söï ñoaùn phaït daønh cho toäi loãi, thì hoï caàn bieát raèng söï ñau khoå cuûa hoï laø lôøi keâu goïi thöùc tænh. Qua nhöõng söï ñau khoå taïm thôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñang coá gaéng cöùu toäi nhaân khoûi söï ñoaùn xeùt ñôøi ñôøi.

Toùm Laïi (In Summary)

Ñöùc Chuùa Trôøi laøm phaàn lôùn coâng vieäc xaây döïng vöông quoác Ngaøi. Traùch nhieäm cuûa chuùng ta laø hôïp taùc moät caùch khoân ngoan vôùi Ngaøi.

Taát caû nhöõng tín höõu phaûi soáng ñôøi soáng thaùnh khieát vaø vaâng phuïc giaønh ñöôïc söï chuù yù cuûa nhöõng ai ñang soáng trong toái taêm, vaø hoï neân luoân saün saøng ñeå beânh vöïc nieàm hy voïng trong hoï.

Ñöùc Chuùa Trôøi luoân ñang laøm vieäc thuùc ñaåy moïi ngöôøi laøm meàm loøng hoï vaø aên naên, Ngaøi luoân phaùn vôùi hoï qua söï saùng taïo, löông taâm vaø tai hoïa, vaø ñoâi luùc qua söï keâu goïi cuûa Phuùc AÂm.

Caùc toäi nhaân bieát hoï ñang baát tuaân Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø hoï phaûi chòu traùch nhieäm vôùi Ngaøi cho duø hoï chöa bao giôø nghe Phuùc AÂm. Toäi loãi cuûa hoï laø baèng chöùng veà vieäc cöùng loøng cuûa hoï. Söï baïi hoaïi caøng luoáng saâu nhieàu theâm vaø söï noâ leä cho toäi loãi laø daáu hieäu côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñang höôùng veà hoï.

Nhöõng ngöôøi suøng ñaïo khoâng thieát tha gì trong vieäc tìm kieám leõ thaät. Hoï thích xöng coâng chính toäi loãi cuûa hoï hôn baèng caùch tin vaøo nhöõng lôøi doái gaït cuûa toân giaùo hoï.

Ñöùc Chuùa Trôøi bieát tình traïng taám loøng cuûa moãi moät ngöôøi. Maëc daàu coù leõ Ngaøi daãn daét chuùng ta chia seû Phuùc AÂm vôùi nhöõng ngöôøi khoâng môû loøng tieáp nhaän, nhöng Ngaøi coù veû Ngaøi thích daãn daét chuùng ta ñeán chia seû cho nhöõng ngöôøi môû loøng tieáp nhaän Phuùc AÂm.

Khi Ñöùc Chuùa Trôøi haønh ñoäng ñeå laøm meàm loøng ngöôøi ta qua söï ñau khoå cuûa hoï, thì chuùng ta neân naém laáy nhöõng côù hoäi ñoù ñeå coâng boá Phuùc AÂm.

Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta mang Phuùc AÂm vaøo caû theá giôùi naày, nhöng Ngaøi muoán chuùng ta phaûi ñi theo söï daãn daét cuûa Thaùnh Linh Ngaøi khi chuùng ta tìm kieám ñeå hoaøn thaønh Ñaïi Maïng Lònh nhö ñaõ ñöôïc minh hoïa trong saùch Coâng-vuï.

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baøy toû chính Ngaøi cho ngöôøi thaät loøng tìm kieám Ngaøi.

Ngaøi muoán söù ñieäp cuûa chuùng ta phaûi hôïp vôùi söù ñieäp cuûa Ngaøi.

Moät ngaøy kia, seõ coù nhieàu ngöôøi ñeán töø moãi nhoùm saéc toäc thôø phöôïng tröôùc ngai Ngaøi, vaø taát caû chuùng ta neân laøm phaàn cuûa chuùng ta trong vieäc hôïp taùc vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå laøm vieäc cho ñeán cuøng. Vaäy neân, taát caû daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi neân baøy toû tình yeâu cuûa Ñaáng Christ cho moãi moät nhoùm saéc toäc maø mình gaëp ñöôïc. Coù leõ Ñöùc Chuùa Trôøi daãn daét moät soá caùc toâi tôù cuûa Ngaøi coù muïc tieâu ñaëc bieät cho nhöõng ngöôøi coù neàn vaên hoùa khaùc nhau, hoaëc baèng caùch sai phaùi hoaëc hoã trôïï cho nhöõng ngöôøi môû mang Hoäi thaùnh, hoaëc chính hoï ra ñi. Nhöõng ngöôøi ñöôïc sai ñi neân ñaøo luyeän moân ñoà, chöùng toû chính hoï laø nhöõng muïc sö moân ñoà moân ñoà!

Lôøi Cuoái

(Final Words)

Toâi raát caùm ôn Chuùa vì Ngaøi ñaõ khieán cho chuùng ta coù khaû naêng ñeå in cuoán saùch nay trong ngoân ngöõ cuûa baïn vaø cho baïn coù ñöôïc moät baûn sao ñeå ñoïc. Toâi hy voïng cuoán saùch naày ñaõ laø moät phöôùc haïnh ñoái vôùi baïn. Neáu baïn coù ñöôïc cuoán saùch naày, xin vui loøng vieát cho toâi? Toâi chæ bieát ñoïc Tieáng Anh, vì vaäy baïn phaûi vieát cho toâi baèng Tieáng Anh hoaëc nhôø ai ñoù dòch thö cuûa baïn sang Tieáng Anh tröôùc khi gôûi cho toâi!

Caùch chaéc chaén nhaát ñeå thö ñeán ñöôïc tay toâi laø gôûi qua e-mail, ñòa chæ e-mail cuûa toâi laø: [email protected]. Neáu baïn khoâng gôûi ñöôïc qua email, thì baïn cuõng coù theå vieát cho toâi theo ñòa chæ chöùc vuï, nhöng tuøy thuoäc vaøo khi naøo baïn ñaõ nhaän cuoán saùch naày, coù leõ luùc ñoù ñòa chæ ñaõ ñoåi ñòa chæ roài.

Trong tröôøng hôïp naøo ñi chaêng nöõa, trong naêm 2006 thì ñòa chæ laø: Shepherd Serve, P.O.Box 12854, Pittsburgh, PA 15241 USA.

Cho nhöõng söï daïy doã khaùc, xin vaøo trang web cuûa chuùng toâi: www.ShepherdServe.org.

 


[1] Ñoù laø lyù do taïi sao Kinh-thaùnh coâng boá, “Keû ngu daïi noùi trong loøng raèng: “chaúng coù Ñöùc Chuùa Trôøi”“ (Thi-thieân 14:1). Chæ coù keû ngu daïi cheøn eùp leõ thaät hieån nhieân nhö theá.

[2] Ngoaøi ñieàu naày ra, Kinh-thaùnh daïy raèng coù theå ngay caû Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng laøm cöùng loøng nhuõng ngöôøi cöù tieáp tuïc cöùng loøng choáng nghòch Ngaøi (gioáng nhö Pha-ra-oân). Döôøng nhö chaéc khoâng coù hy voïng cho nhöõng ngöôøi nhö theá aên naên.