VAI TROØ QUAÛN GIA

CHÖÔNG 32

Trong chöông ñaàu tieân baøi giaûng treân nuùi cuûa Chuùa Gieâ-su, chuùng ta ñaõ xem moät soá lôøi Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi vôùi moân ñoà cuûa Ngaøi veà vai troø quaûn gia. Ngaøi ñaõ baûo hoï ñöøng chöùa cuûa caûi treân ñaát, nhöng ôû treân trôøi. Ngaøi ñaõ chæ ra, khoâng chæ, khoâng nhöõng söï ngu muoäi cuûa nhöõng ngöôøi ñaàu tö vaøo cuûa caûi taïm thôøi, maø coøn söï toái taêm trong loøng hoï (Ma-thi-ô 6:19-24).

Tieàn baïc laø oâng chuû toát cuûa nhöõng ngöôøi lo thaâu chöùa cuûa caûi treân ñaát, vì hoï phuïc vuï noù vaø noù cai trò ñôøi soáng hoï. Chuùa Gieâ-su ñaõ coâng boá raèng khoâng theå vöøa phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi vöøa phuïc vuï ma quyû ñöôïc, chæ ra roõ raøng raèng neáu Ñöùc Chuùa Trôøi laø Chuû thöïc söï cuûa chuùng ta, thì Ngaøi cuõng laø Chuû tieàn baïc cuûa chuùng ta. Tieàn baïc, hôn baát cöù ñieàu gì khaùc, caïnh traïnh vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái vôùi taám loøng cuûa ngöôøi ta. Ñieàu ñoù khoâng nghi ngôø gì taïi sao Chuùa Gieâ-su ñaõ daïy raèng chuùng ta khoâng theå laøm moân ñoà cuûa Ngaøi ñöôïc neáu chuùng ta khoâng boû taát caû nhöõng gì mình coù (Luca 14:33). Moân ñoà cuûa Chuùa Gieâ-su chaúng coù gì caû. Hoï chæ ñôn giaûn laø quaûn gia cuûa nhöõng ñieàu thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi thích laøm vieäc lieân quan ñeán tieán baïc cuûa Ngaøi phaûn aùnh ñaëc tính cuûa Ngaøi vaø xa hôn nöõa laø vöông quoác cuûa Ngaøi.

Chuùa Gieâ-su ñaõ coù nhieàu ñieàu noùi veà vai troø quaûn gia, nhöng döôøng nhö lôøi Ngaøi thöôøng xuyeân bò boû qua bôûi nhöõng ngöôøi töï xöng mình laø moân ñoà cuûa Ngaøi. Phoå bieán nhieàu nhaát laø boùp meùo Kinh-thaùnh ñeå theâu deät leân “giaùo lyù thònh vöôïng” baèng nhieàu hình thöùc tinh teá vaø khoa tröông. Tuy nhieân, ngöôøi moân ñoà moân ñoà phaûi khao khaùt daïy cho daân söï vaâng theo taát caû maïng lònh cuûa Ñaáng Christ. Do vaäy, ngöôøi ñoù seõ daïy baèng lôøi noùi vaø söï laøm göông cuûa mình theo vai troø quaûn gia cuûa Kinh-thaùnh.

Chuùng ta haõy xem Kinh-thaùnh daïy nhö theá naøo veà vai troø quaûn gia, vaø cuøng luùc ñoù phôi baøy moät soá nhöõng ví duï thoâng thöôøng veà söï daïy doã sai traät veà söï thònh vöôïng. Ñieàu naày seõ khoâng theå naøo nghieân cöùu thaáu ñaùo ñöôïc. Toâi ñaõ vieát moät cuoán saùch chæ rieâng veà chuû ñeà naày coù theå ñoïc treân website Tieáng Anh cuûa chuùng toâi (ShepherdServe.org). Coù ñeà töïa “caùc ñeà taøi cuûa Kinh-thaùnh” vaø tieåu ñeà taøi laø “Chuùa Gieâ-su noùi veà tieàn baïc”.

Ngöôøi Chu Caáp Nhöõng Nhu Caàu

(The Supplier of Needs)

Baét ñaàu baèng lôøi ghi chuù tích cöïc, chuùng ta nhôù raèng, döôùi söï soi daãn cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, Phao-loâ ñaõ vieát “Ñöùc Chuùa Trôøi toâi seõ laøm cho ñaày ñuû moïi söï caàn duøng cuûa anh em y theo söï giaøu coù cuûa Ngaøi ôû nôi vinh hieån trong Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ” (Phi-líp 4:19). Lôøi höùa quen thuoäc ñoù thöôøng ñöôïc caùc Cô ñoác nhaân trích vaø coâng boá, nhöng vaên maïch cuûa caâu naày thì sao? Khi chuùng ta ñoïc theo vaên maïch, thì chuùng ta phaùt hieän thaáy ngay lyù do Phao-loâ quaù tin caäy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cung caáp ñaày ñuû moïi nhu caàu cuûa caùc tín höõu ôû thaønh Phi-líp:

Nhöng anh em giuùp toâi côn hoaïn naïn, thì ñaõ laøm ñieàu thieän. Hôõi ngöôøi Phi-líp, anh em cuõng bieát raèng luùc toâi khôûi giaûng Tin laønh, trong khi lìa xöù Ma-xeâ-ñoan, thì ngoaøi Hoäi thaùnh cuûa anh em, chaúng coù hoäi naøo khaùc hieäp vôùi toâi ñeå laäp thaønh söï trao ñoåi trong chuùng ta caû; vì taïi Teâ-sa-loâ-ni-ca, anh em ñaõ moät hai laàn gôûi ñoà cung caáp veà söï caàn duøng cho toâi vaäy. AÁy khoâng phaûi toâi caàu leã vaät, nhöng caàu söï keát quaû nhieàu bôûi leã vaät ñeán cho anh em. Vaäy, toâi ñaõ nhaän ñöôïc heát, vaø ñöông dö daät; toâi ñöôïc ñaày daãy vì ñaõ nhaän ñoà nôi EÙp-ba-phoâ-ñích maø anh em gôûi cho toâi, nhö moät thöù höông coù muøi thôm, töùc laø moät cuûa leã Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùng nhaän, vaø ñeïp loøng Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi toâi seõ laøm cho ñaày ñuû moïi söï caàn duøng cuûa anh em y theo söï giaøu coù cuûa Ngaøi ôû nôi vinh hieån trong Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ (Phi-líp 4:14-19).

Phao-loâ ñaõ bieát chaéc raèng Chuùa Gieâ-su seõ thöïc söï chu caáp nhu caàu cuûa nhöõng ngöôøi ôû thaønh Phi-líp vì hoï ñaõ ñaùp öùng ñieàu kieän cuûa Chuùa Gieâ-su: Hoï ñang tìm kieám nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc, ñöôïc chöùng minh caùc cuûa leã daâng hy sinh cuûa hoï cho Phao-loâ ñeå oâng ñaõ coù theå tieáp tuïc môû mang Hoäi thaùnh. Haõy nhôù raèng trong baøi giaûng treân nuùi cuûa Chuùa Gieâ-su, Ngaøi ñaõ noùi,

Vaø Cha caùc ngöôi ôû treân trôøi voán bieát caùc ngöôi caàn duøng nhöõng ñieàu ñoù roài. Nhöng tröôùc heát, haõy tìm kieám nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng bình cuûa Ngaøi, thì Ngaøi seõ cho theâm caùc ngöôi moïi ñieàu aáy nöõa (Ma-thi-ô 32-33).

Vì vaäy, chuùng ta thaáy raèng lôøi höùa cuûa Phao-loâ trong Phi-líp 4:19 khoâng ñöôïc aùp duïng cho moïi Cô ñoác nhaân chæ trích ra vaø coâng boá noùi. Ñuùng hôn, lôøi höùa naày chæ aùp duïng cho nhöõng ngöôøi tröôùc heát ñang tìm kieám nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

Chuùng Ta Thaät Söï Caàn Gì? (What Do We Really Need?)

Coù moät soá ñieàu khaùc chuùng ta coù theå hoïc ñöôïc töø lôøi höùa cuûa Chuùa Gieâ-su trong saùch Ma-thi-ô 6:32-33. Thænh thoaûng chuùng ta gaëp khoù khaên phaân bieät ñöôïc nhöõng nhu caàu cuûa chuùng ta vaø nhöõng ñieàu chuùng ta muoán. Tuy nhieân, Chuùa Gieâ-su ñaõ ñònh nghóa nhöõng nhu caàu cuûa chuùng ta laø gì roài. Ngaøi noùi, “Cha caùc ngöôi ôû treân trôøi voán bieát caùc ngöôi caàn duøng nhöõng ñieàu ñoù roài”.

“Nhöõng ñieàu” maø Chuùa Gieâ-su ñaõ ñang ñeà caäp ñeán ñoù seõ ñöôïc theâm vaøo cho nhöõng ai tröôùc heát tìm kieám nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï coâng bình cuûa Ngaøi ñoù laø gì? Ñoù laø thöùc aên, ñoà uoáng vaø quaàn aùo. Khoâng ai coù theå tranh caõi veà ñieàu ñoù, bôûi vì ñoù laø nhöõng gì Chuùa Gieâ-su vöøa noùi tröôùc lôøi höùa ñang xem xeùt (Ma-thi-ô 6:25-31). Thöùc aên, ñoà uoáng vaø quaàn aùo laø nhöõng nhu caàu thuoäc theå thöïc söï duy nhaát cuûa chuùng ta. Thöïc ra, ñaây laø nhöõng ñieàu maø Chuùa Gieâ-su vaø nhoùm moân ñoà cuøng ñi vôùi Ngaøi ñeàu coù.

Roõ raøng, Phao-loâ cuõng ñaõ ñoàng yù vôùi ñònh nghóa cuûa Chuùa Gieâ-su veà nhu caàu cuûa chuùng ta, khi oâng vieát cho Ti-moâ-theâ:

Vaû, söï tin kính cuøng söï thoûa loøng, aáy laø moät lôïi lôùn. Vì chuùng ta ra ñôøi chaúng heà ñem gì theo, chuùng ta qua ñôøi cuõng chaúng ñem gì ñi ñöôïc. Nhö vaäy, mieãn laø ñuû aên ñuû maëc thì phaûi thoûa loøng; coøn nhö keû muoán neân giaøu coù, aét sa vaøo söï caùm doã, maéc baãy doø, ngaõ trong nhieàu söï tham muoán voâ lyù thieät haïi kia, laø söï laøm ñaém ngöôøi ta vaøo söï huûy dieät hö maát. Bôûi chöng söï tham tieàn baïc laø coäi reã moïi ñieàu aùc, coù keû vì ñeo ñuoåi noù maø boäi ñaïo, chuoác laáy nhieàu ñieàu ñau ñôùn (I Ti-moâ-theâ 6:6-10).

Phao-loâ ñaõ tin raèng thöùc aên vaø ñoà maëc laø taát caû nhöõng thöù chuùng ta thöïc söï caàn duøng veà maët thuoäc theå, neáu khoâng chaéc oâng ñaõ khoâng noùi chuùng ta neân thoûa loøng vôùi nhöõng ñieàu ñoù. Ñieàu ñoù daãn chuùng ta moät phöông dieän khaùc hôn moät chuùt lieân quan ñeán lôøi höùa cuûa oâng cho ngöôøi Phi-líp laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toâi seõ chu caáp moïi söï caàn duøng cuûa hoï! Caùch maø nhöõng ngöôøi giaûng ñaïo dieãn giaûi caâu ñoù, baïn seõ nghó caâu Kinh-thaùnh ñoù ñaõ noùi,” Ñöùc Chuùa Trôøi toâi seõ chu caáp moïi söï tham muoán cuûa baïn! “Hôn theá nöõa, neáu chuùng ta thoûa loøng vôùi thöùc aên vaø ñoà maëc, thì chuùng ta khoâng neân thoûa loøng hôn vôùi nhöõng gì chuùng ta thöïc söï coù, laø nhöõng gì phaàn lôùn chuùng ta ñeàu coù nhieàu hôn thöùc aên vaø ñoà maëc sao?

Khoâng Thoûa Loøng (Discontentment)

Nan ñeà cuûa chuùng ta laø chuùng ta nghó chuùng ta caàn nhieàu hôn chuùng ta ta thaät söï coù. Haõy xem laïi söï thaät laø khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng neân A-ñam vaø EÂ-va hoï chaún coù gì caû, song hoï soáng ôû trong moät thieân ñaøng. Dó nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng muoán chuùng ta vui thích vì thaâu tröõ cuûa caûi vaät chaát. Baïn coù bao giôø nghó ñeán söï thaät laø Chuùa Gieâ-su ñaõ chöa moät laàn môû voøi nöôùc hoaëc ñöùng döôùi voøi taém hoa sen trong phoøng taém chöa? Ngaøi chöa bao giôø giaët quaàn aùo Ngaøi trong maùy giaët; Ngaøi chöa bao giôø môû cöûa tuû laïnh. Ngaøi chöa bao giôø laùi xe hoaëc thaäm chí ñaïp xe ñaïp chuùt naøo. Chöa laàn naøo Ngaøi nghe radio, noùi chuyeän vôùi ai qua ñieän thoaïi, naáu thöùc aên treân beáp ga, hoaëc giaûng qua heä thoáng truyeàn thoâng coâng coäng. ngaøi chöa bao giôø xem video hoaëc chöông trình truyeàn hình, chöa bao giôø baät ñeøn ñieän, hoaëc ñöôïc laøm maùt bôûi heä thoáng maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä hoaëc quaït ñieän. Ngaøi chöa bao giôø coù ñoàng hoà ñeo tay. Ngaøi ñaõ khoâng coù moät tuû ñaày quaàn aùo. Laøm sao Ngaøi ñaõ coù theå vui ñöôïc?

ÔÛ Myõ (coù leõ ôû nöôùc baïn cuõng vaäy), chuùng ta bò taán coâng doàn daäp bôûi nhöõng lôøi quaûng caùo cho thaáy raèng ngöôøi ta vui bieát chöøng naøo khi hoï thöôûng thöùc ñöôïc nhöõng thöù caûi caûi vaät chaát môùi cuûa hoï. Keát quaû laø chuùng ta bò taåy naõo (hoaëc “naõo bò vaãn ñuïc”) trong vieäc cho raèng haïnh phuùc ñeán töø choã chuùng ta coù theâm nhieàu thöù, va khoâng heà quan taâm ñeán vieäc chuùng ta tích luõy bao nhieâu roài, maø chuùng ta vaãn khoâng bao giôø thoûa loøng. Ñaây laø nhöõng gì Chuùa Gieâ-su coi nhö laø “söï löøa doái cuûa söï giaøu sang” (Ma-thi-ô 13:22). Cuûa caûi vaät chaát höùa ñem ñeán haïnh phuùc nhöng hieám khi thaáy ñem laïi ñieàu höùa heïn ñoù. Vaø khi chuùng ta tham döï vaøo cuoäc ñua ñieân cuoàng cuûa theá gian naày ñoøi hoûi coù theâm nhieàu cuûa caûi vaät chaát, thì chuùng ta thöïc söï trôû thaønh nhöõng ngöôøi thôø thaàn töôïng, laøm noâ leä cho ma-moân, laø nhöõng ngöôøi ñaõ queân Ñöùc Chuùa Trôøi vaø maïng lònh quan troïng nhaát cuûa Ngaøi laø yeâu meán Ngaøi vôùi caû taám loøng vaø yeâu nhöõng ngöôøi gaàn chuùng ta nhö chuùng ta vaäy. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ caûnh baùo ñieàu naày raát roõ vôùi daân Y-sô-ra-eân:

Ngöôi khaù caån thaän, e queân Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, khoâng giöõ gìn nhöõng ñieàu raên, maïng lònh, vaø luaät leä cuûa Ngaøi, maø ngaøy nay ta truyeàn cho ngöôi chaêng; laïi e sau khi ñaõ aên no neâ, caát nhaø toát ñaëng ôû, thaáy boø chieân cuûa mình theâm nhieàu leân, baïc, vaøng, vaø moïi taøi saûn mình dö daät roài, thì baáy giôø loøng ngöôi töï cao, queân Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, laø Ñaáng ñaõ ñem ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, töùc khoûi nhaø noâ leä chaêng (Phuïc-truyeàn 8:11-14).

Töông töï, Chuùa Gieâ-su ñaõ caûnh baùo raèng “söï löøa doái cuûa söï giaøu coù” ñaõ coù theå laøm ngheït ngoøi ñôøi soáng thuoäc linh cuûa moät ngöôøi tín höõu thaät laø ngöôøi cho pheùp chính mình bò sao nhaõng (Ma-thi-ô 13:7,22). Phao-loâ cuõng ñaõ caûnh baùo raèng “Bôûi chöng söï tham tieàn baïc laø coäi reã moïi ñieàu aùc, coù keû vì ñeo ñuoåi noù maø boäi ñaïo, chuoác laáy nhieàu ñieàu ñau ñôùn” (I Ti-moâ-theâ 6:10). Chuùng ta ñöôïc taùc giaû saùch Heâ-bô-rô khuyeán caùo, “Chôù tham tieàn; haõy laáy ñieàu mình coù laøm ñuû roài, vì chính Ñöùc Chuùa Trôøi coù phaùn raèng: Ta seõ chaúng lìa ngöôi ñaâu, chaúng boû ngöôi ñaâu” (Heâ-bô-rô 13:5). Ñaây chæ laø nhöõng lôøi caûnh baùo cuûa moät soá caâu Kinh-thaùnh maãu lieân quan ñeán nhöõng moái hieåm hoïa cuûa söï giaøu sang.

Khi Tieàn Baïc Laøm Chuû (When Money is Master)

Coù leõ khoâng coù nhieät keá naøo toát hôn ño moái quan heä cuûa chuùng ta vôùi Chuùa hôn moái töông taùc cuûa chuùng ta vôùi tieàn baïc. Chuùng ta söû duïng thôøi gian vaø caùc phöông tieän ñeå kieám tieàn baïc, vaø chuùng ta laøm gì vôùi tieàn baïc sau khi chuùng ta coù ñöôïc tieàn baïc- bieåu loä raát roõ veà ñôøi soáng thuoäc linh cuûa chuùng ta. Tieàn baïc khi chuùng ta sôû höõu noù vaø ngay caû khi chuùng ta khoâng coù noù ñi chaêng nöõa, coù leõ cuõng bò caùm doã döõ doäi khi khoâng coù gì khaùc. Tieàn baïc coù theå deã daøng ñöùng ôû choã hoaøn toaøn coi thöôøng hai ñieàu raên lôùn nhaát, bôûi noù coù theå trôû thaønh chuùa treân moät Ñöùc Chuùa Trôøi duy nhaát, noù coù theå xuùi giuïc chuùng ta yeâu chuùng ta nhieàu hôn nhöõng ngöôøi laân caän cuûa chuùng ta. Maët khaùc, tieàn baïc coù theå ñöôïc duøng nhö moät phöông tieän ñeå chöùng toû tình yeâu cuûa chuùng ta ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ngöôøi xung quanh chuùng ta.

Ñaõ coù laàn Chuùa Gieâ-su ñaõ keå nguï ngoân veà moät ngöôøi ñaõ cho pheùp tieàn baïc cai trò mình hôn Chuùa:

Ngaøi laïi phaùn cuøng chuùng lôøi ví duï naày: Ruoäng cuûa moät ngöôøi giaøu kia sinh lôïi nhieàu laém, ngöôøi beøn töï nghó raèng: Ta phaûi laøm theå naøo? Vì khoâng coù ñuû choã chöùa heát saûn vaät. Laïi noùi: Naày, vieäc ta seõ laøm: Ta phaù caû kho taøng vaø caát caùi khaùc lôùn hôn, thaâu tröõ saûn vaät vaø gia taøi vaøo ñoù; roài seõ noùi vôùi linh hoàn ta raèng: Linh hoàn ôi, maày ñaõ ñöôïc nhieàu cuûa ñeå daønh duøng laâu naêm; thoâi, haõy nghæ, aên uoáng, vaø vui veû. Song Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng ngöôøi raèng: Hôõi keû daïi! Chính ñeâm nay linh hoàn ngöôi seõ bò ñoøi laïi; vaäy nhöõng cuûa caûi ngöôi ñaõ saém saün seõ thuoäc veà ai? Heã ai thaâu tröõ cuûa cho mình maø khoâng giaøu coù nôi Ñöùc Chuùa Trôøi thì cuõng nhö vaäy (Luca 12:16-21).

Chuùa Gieâ-su ñaõ moâ taû ngöôøi ñaøn oâng giaøu coù naày nhö keû daïi. Maëc daàu ñöôïc chuùc phöôùc coù söùc khoûe, ñaát toát vaø caùc kyû naêng trang traïi, nhöng ngöôøi naày khoâng bieát Ñöùc Chuùa Trôøi, neáu khoâng oâng ta chaéc ñaõ khoâng thaâu tröõ cuûa thöøa cuûa mình vaø veà höu soáng moät ñôøi soáng vui thuù an nhaøn ích kyû. Ñuùng hôn thì oâng ta neân tìm kieám Chuùa ñeå bieát neân laøm gì vôùi phöôùc haïnh cuûa mình, vì bieát raèng mình chæ laø quaûn gia cuûa Chuùa thoâi. Dó nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc ñaõ muoán oâng chia seû söï giaøu coù dö daät cuûa mình vaø tieáp tuïc coâng vieäc ñeå coù theå tieáp tuïc chia seû söï giaøu coù cuûa mình. Coù leõ chæ coù moät giaûi phaùp thay theá khaùc coù theå nhaän ñöôïc laø neân ngöng coâng vieäc trang traïi vaø daâng mình cho moät soá chöùc vuï töï hoã trôïï, neáu ñoù laø nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ keâu goïi oâng ta laø.

Ngöôøi noâng daân giaøu coù trong nguï ngoân cuûa Chuùa Gieâ-su ñaõ tính toaùn quaù sai veà ngaøy cheát cuûa mình. OÂng ta nghó raèng mình coøn coù nhieàu naêm coøn laïi, khi oâng ta chæ coøn coù vaøi tieáng ñoà ñi vaøo coõi ñôøi ñôøi. Quan ñieåm cuûa Chuùa Gieâ-su khoâng sai laàm chuùt naøo: chuùng ta neân soáng moãi ngaøy döôøng nhö ñoù laø ngaøy cuoái cuøng cuûa chuùng ta, luoân luoân saün saøng ñeå ñöùng tröôùc Chuùa ñeå khai trình.

Hai Quan Ñieåm (Two Perspectives)

Taàm nhìn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khaùc vôùi taàm nhìn cuûa con ngöôøi bieát bao! ngöôøi nhaø giaøu trong nguï ngoân cuûa Chuùa Gieâ-su chaéc ñaõ laø ngöôøi maø nhieàu ngöôøi bieát oâng phaûi ghen tò vôùi oâng, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thöông haïi oâng. OÂng ta laø ngöôøi giaøu trong maét cuûa loaøi ngöôøi, nhöng ngheøo trong maét cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñaõ coù theå oâng ta neân thaâu tröõ cuûa caûi cho mình ôû thieân ñaøng seõ thuoäc veà oâng maõi maõi, nhöng oâng ñaõ choïn thaâu tröõ cuûa caûi treân ñaát nôi maø khoâng coù lôïi gì cho oâng khi oâng cheát. Caên cöù vaøo nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ daïy veà nhöõng ngöôøi tham lam, thì vieäc Chuùa Gieâ-su ñaõ muoán chuùng ta nghó ngöôøi ñaøn oâng giaøu coù naày vaøo thieân ñaøng khi oâng ta cheát döôøng nhö hoaøn toaøn khoâng chaéc chaén chuùt naøo.

Nguï ngoân naày seõ giuùp taát caû chuùng ta nhôù raèng moïi thöù chuùng ta coù laø taëng phaåm töø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngaøi mong muoán chuùng ta trôû thaønh nhöõng quaûn gia trung tín cuûa Ngaøi. Nguï ngoân naày khoâng nhöõng aùp duïng cho nhöõng ngöôøi giaøu coù veà cuûa caûi vaät chaát, maø coøn cho baát cöù nhöõng ai bò caùm doã xem cuûa caûi vaät chaát quaù quan troïng. Chuùa Gieâ-su ñaõ laøm saùng toû ñieàu naày khi Ngaøi noùi tieáp vôùi caùc moân ñoà cuûa Ngaøi:

AÁy vaäy [ñieàu ñoù coù nghóa laø nhöõng gì Ngaøi saép noùi ñaõ döïa treân nhöõng gì Ngaøi vöøa noùi], ta noùi cuøng caùc ngöôi, ñöøng vì söï soáng maø lo ñoà mình aên, cuõng ñöøng vì thaân theå maø lo ñoà mình maëc. Söï soáng troïng hôn ñoà aên, thaân theå troïng hôn ñoà maëc. Haõy xem con quaï: Noù khoâng gieo, khoâng gaët, cuõng khoâng coù haàm vöïa kho taøng chi, maø Ñöùc Chuùa Trôøi coøn nuoâi noù; huoáng chi caùc ngöôi quí hôn chim choùc laø döôøng naøo! Coù ai trong caùc ngöôi lo laéng maø laøm cho ñôøi mình daøi theâm moät khaéc khoâng? Vaäy neáu ñeán vieäc raát nhoû caùc ngöôi cuõng khoâng coù theå ñöôïc, sao caùc ngöôi lo vieäc khaùc? Haõy xem hoa hueä moïc leân theå naøo: Noù chaúng laøm khoù nhoïc, cuõng khoâng keùo chæ; song ta phaùn cuøng caùc ngöôi, daàu vua Sa-loâ-moân sang troïng ñeán ñaâu, cuõng khoâng ñöôïc maëc aùo nhö moät hoa naøo trong gioáng aáy. Hôõi keû ít ñöùc tin, neáu loaøi coû ngoaøi ñoàng laø loaøi nay soáng mai boû vaøo loø, maø Ñöùc Chuùa Trôøi coøn cho maëc theå aáy, huoáng chi laø caùc ngöôi! Vaäy caùc ngöôi ñöøng kieám ñoà aên ñoà uoáng, cuõng ñöøng coù loøng lo laéng. Vì moïi söï ñoù, caùc daân ngoaïi ôû theá gian vaãn thöôøng tìm, vaø Cha caùc ngöôi bieát caùc ngöôi caàn duøng moïi söï ñoù roài. Nhöng thaø caùc ngöôi haõy tìm kieám nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, roài moïi söï ñoù seõ ñöôïc cho theâm. Hôõi baày nhoû, ñöøng sôï chi; vì Cha caùc ngöôi ñaõ baèng loøng cho caùc ngöôi nöôùc thieân ñaøng. Haõy baùn gia taøi mình maø boá thí. Haõy saém cho mình tuùi khoâng hö, vaø cuûa baùu khoâng heà hao keùm ôû treân trôøi, laø nôi keû troäm khoâng ñeán gaàn, saâu moït khoâng laøm hö naùt. Vì cuûa baùu caùc ngöôi ôû ñaâu, thì loøng cuõng ôû ñoù (Luca 12:22-34).

Nhöõng lôøi cuûa Chuùa Gieâ-su traùi ngöôïc haún vôùi nhöõng lôøi giaûng cuûa “nhöõng ngöôøi giaûng ñaïo thònh vöôïng” ngaøy nay bieát döôøng bao! Ngaøy hoâm nay chuùng ta ñöôïc daïy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta coù nhieàu hôn, ngöôïc laïi Chuùa Gieâ-su ñaõ baûo caùc moân ñoà baùn nhöõng gì hoï ñaõ coù maø boá thí! Laïi moät laàn nöõa Ngaøi phôi baøy söï ngu daïi cuûa nhöõng ngöôøi lo thaâu tröõ cuûa caûi mình treân ñaát- nôi maø nhöõng cuûa caûi ñoù ñònh cho söï hö naùt, vaø nôi taám loøng cuûa nhöõng ngöôøi sôû höõu nhöõng cuûa caûi ñoù ñaët vaøo ñoù.

Chuù yù thaáy Chuùa Gieâ-su ñaõ aùp duïng baøi hoïc ngöôøi giaøu maø daïi cho nhöõng ai ñaõ coù quaù ít ñeán noãi bò caùm doã lo laéng veà ñoà aên ñoà maëc. Bò lo laéng nhöõng ñieàu nhö theá cho thaáy söï quan taâm cuûa chuùng ta ñaõ sai laàm. Neáu chuùng ta tin caäy Ngöôøi Cha hay chaêm soùc cuûa chuùng ta nhö caùch chuùng ta neân tin caäy, thì chuùng ta seõ khoâng lo laéng, vaø thaùi ñoä voâ tö phoùng thích chuùng ta töï do ñeå taäp trung vaøo vieäc xaây döïng nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

Göông Maãu Cuûa Ñaáng Christ

(Christ’s Example)

Chuùa Gieâ-su ñaõ coù nhieàu ñieàu khaùc ñeå noùi veà tieàn baïc. Tuy nhieân, vôùi tö caùch laø moãi moät muïc sö moân ñoà moân ñoà theo göông cuûa Ngaøi, chuùng ta neân daïy nhöõng gì Ngaøi ñaõ daïy. Ngaøi ñaõ giaûng nhöõng gì Ngaøi ñaõ laøm. Ngaøi ñaõ soáng nhö theá naøo?

Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng tích luõy cuûa caûi traàn gian, maëc duø Ngaøi ñaõ coù theå deã daøng lôïi duïng hoaøn caûnh cuûa Ngaøi vaø trôû neân cöïc kyø giaøu coù. Nhieàu ngöôøi haàu vieäc Chuùa ñaày ôn ñaõ nghó moät caùch sai laàm raèng neáu chöùc vuï cuûa hoï thu huùt tieàn baïc, thì chaéc Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi muoán chính hoï giaøu coù. Tuy nhieân, Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng duøng söï xöùc daàu cuûa Ngaøi ñeå truïc lôïc cho mình. Tieàn baïc ñöôïc daâng cho Ngaøi laø ñeå moân ñoà moân ñoà. Ngay caû Ngaøi ñaõ chu caáp nhu caàu cho ñoaøn ngöôøi cuøng ñi cuûa Ngaøi laø nhöõng ngöôøi Ngaøi moân ñoà.[1] Trong thôøi buoåi cuûa chuùng ta, phaàn lôùn nhöõng moân ñoà coøn non treû thöôøng phaûi chi traû cho mình ñeå ñöôïc nhöõng ngöôøi haàu vieäc Chuùa laâu naêm giaûng daïy taïi caùc tröôøng Kinh-thaùnh. Nhöng Chuùa Gieâ-su ñaõ laøm maãu hoaøn toaøn ngöôïc laïi!

Chuùa Gieâ-su cuõng ñaõ soáng moät ñôøi soáng tin caäy, tin raèng Cha Ngaøi seõ chu caáp taát caû nhu caàu cuûa Ngaøi vaø ban phöôùc cho Ngaøi ñeå Ngaøi coù theå chu caáp cho nhu caàu cuûa nhöõng ngöôøi khaùc. Thænh thoaûng, Ngaøi ñöôïc môøi ñeán döï tieäc vaøo buoái toái, nhöõng laàn khaùc chuùng ta thaáy Ngaøi aên boâng luùa soáng böùt ôû ngoaøi ñoàng (Luca 6:1).

Toái thieåu trong hai tröôøng hôïp, Ngaøi ñaõ chu caáp thöùc aên cho haøng ngöôøi ñeán nghe Ngaøi giaûng. Ñieàu naày khaùc döôøng bao vôùi caùc hoäi nghò Cô ñoác nhaân ngaøy nay nôi maø nhöõng muoán nghe dieãn giaû giaûng phaûi traû tieàn vaøo coång! Chuùng toâi cung caáp thöùc aên mieãn phí cho nhöõng ai ñeán döï nhöõng hoäi cuûa nhöõng ngöôøi haàu vieäc Chuùa cuûa chuùng toâi thænh thoaûng thaäm chí bò cheá nhaïo vì “traû tieàn cho ngöôøi ta ñeán nghe chuùng toâi”. Thaät ra, chuùng toâi ñang theo göông maãu cuûa Chuùa Gieâ-su.

Chuùa Gieâ-su cuõng ñaõ chaêm soùc cho ngöôøi ngheøo, vì nhoùm cuûa Ngaøi ñaõ giöõ hoäp tieàn daâng ñeå phaân phaùt boá thí cho ngöôøi ngheøo. Ban cho ñeå giuùp ñôõ cho ngöôøi ngheøo laø neùt ñaëc tröng thöôøng thaáy trong chöùc vuï cuûa Chuùa Gieâ-su khi Ngaøi baûo cho Giu-ña haõy laøm nhanh leân khi Giu-ña töø trong böõa tieäc cuoái cuøng cuûa Chuùa Gieâ-su, taát caû moän ñoà khaùc nghó raèng hoaëc Giu-ña seõ ñi mua thöùc aên nhoùm cuûa hoï hoaëc laø ñem tieàn ñi cho ngöôøi ngheøo (Giaêng 13:27-30).

Thöïc söï Chuùa Gieâ-su ñaõ yeâu thöông nhöõng ngöôøi laân caän nhö Chính Ngaøi, vì vaäy Ngaøi soáng ñôn giaûn ñeå chia seû. Ngaøi khoâng caàn phaûi aên naên ngay luùc Giaêng Baùp-tít giaûng, “Ai coù hai aùo, haõy laáy moät caùi cho ngöôøi khoâng coù; vaø ai coù ñoà aên cuõng neân laøm nhö vaäy” (Luca 3:11). Chuùa Gieâ-su chæ coù moät caùi aùo. Song moät soá ngöôøi giaûng veà söï thaïnh vöôïng coá thuyeát phuïc chuùng ta raèng Chuùa Gieâ-su giaøu coù bôûi vì Ngaøi maëc chieác aùo trong khoâng coù ñöôøng chæ may (Giaêng 19:23), cho raèng aùo ñoù chæ coù nhöõng ngöôøi giaøu coù maëc maø thoâi. Thaät laï luøng thay yù nghóa naøo coù theå ñöôïc thaáy trong vaên maïch Kinh-thaùnh neáu ai ñoù muoán chöùng minh nhöõng ñieàu ñoù maâu thuaån vôùi nhieàu caâu Kinh-thaùnh khaùc! Chuùng ta coù yù ñònh ruùt ra keát luaän ngôù ngaån gioáng vaäy ñoù laø Chuùa Gieâ-su ñang coá gaéng che giaáu söï giaøu coù cuûa Ngaøi, Khi Ngaøi cuõng ñaõ khoâng aùo ngoaøi khoâng coù ñöôøng chæ may.

Chuùa Gieâ-su ñaõ coù nhieàu ñieàu noùi veà tieàn baïc maø chuùng ta khoâng coù choã ñeå xem xeùt. Tuy nhieân, chuùng ta haõy xem moät vaøi söï daïy doã thoâng thöôøng veà cuûa nhöõng ngöôøi giaûng veà söï thònh vöôïng ngaøy nay laø nhöõng ngöôøi raát laõo luyeän trong vieäc boùp meùo lôøi Chuùa ñeå löøa nhöõng ngöôøi deã tin.

“Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaõ Khieán Sa-loâ-moân Giaøu Coù”

(“God Made Solomon Rich”)

Caâu noùi naày laø söï bieän minh maø nhöõng ngöôøi giaûng veà söï thònh vöôïng duøng ñeå nguïy trang söï tham lam cuûa hoï. Hoï khoâng nhôù raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho Sa-loâ-moân giaøu coù vì moät lyù do. Lyù do ñoù laø vì, khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa vôùi Sa-loâ-moân raèng Ngaøi seõ ban cho moïi ñieàu Sa-loâ-moân xin, Sa-loâ-moân ñaõ xin söï khoân ngoan ñeå cai trò daân söï. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ raát haøi loøng vì Sa-loâ-moân ñaõ khoâng caàu xin söï giaøu coù (cuøng vôùi nhöõng thöù khaùc) thì Ngaøi cuõng ñaõ ban cho oâng söï giaøu coù cuøng vôùi söï khoâng ngoan. Tuy nhieân, oâng ta ñaõ khoâng duøng söï khoân ngoan thieân thöôïng cuûa Chuùa theo caùch Ngaøi muoán, cuoái cuøng oâng ta ñaõ trôû thaønh ngöôøi ngu muoäi nhaát ñaõ töøng soáng treân ñôøi naày. Neáu oâng khoân ngoan, thì caéc haún oâng ñaõ laéng nghe nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi noùi vôùi daân Y-sô-ra-eân trong luaät phaùp ñaõ laâu laém roài tröôùc khi oâng ñöôïc sinh ra:

Khi ngöôi ñaõ vaøo xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho, ñöôïc nhaän laáy vaø ôû taïi xöù ñoù roài, neáu ngöôi noùi: Toâi seõ laäp moät vua leân cai trò toâi, nhö caùc daân toäc chung quanh, thì khaù laäp moät vua leân cai trò ngöôi, maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seõ choïn; phaûi laäp leân moät vua thuoäc veà anh em ngöôi; chôù neân laäp moät ngöôøi ngoaïi bang leân, khoâng phaûi anh em ngöôi. Song vua aáy chaúng neân lo cho coù nhieàu ngöïa, chôù vì muoán theâm nhieàu ngöïa maø daãn daân söï trôû laïi xöù EÂ-díp-toâ; bôûi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ phaùn cuøng caùc ngöôi raèng: Caùc ngöôi seõ chaúng trôû veà ñöôøng ñoù nöõa. Vua cuõng khoâng neân keùn nhieàu phi taàn, e loøng ngöôøi trôû xaáu xa; laïi chaúng neân thaâu goùp nhieàu baïc vaøng (Phuïc-truyeàn 17:14-17).

Ñaây laø moät ñoaïn Kinh-thaùnh khaùc nöõa maø nhöõng ngöôøi giaûng veà söï thònh vöôïng luoân boû qua, theo göông cuûa Sa-loâ-moân ngöôøi cuõng boû qua söï daïy doã naày cho ñeán luùc oâng baêng haø. Cuõng gioáng Sa-loâ-moân, hoï cuõng ñaõ trôû thaønh nhöõng keû thôø thaàn töôïng. Haõy nhôù raèng taám loøng cuûa Sa-loâ-moân ñaõ bò daãn laïc thôø laïy thaàn töôïng vì côù nhieàu ngöôøi vôï cuûa oâng, oâng ñaõ coù theå chæ lo chu caáp cho nhöõng ngöôøi vôï cuûa mình vì ñaõ duøng sai söï cuûa caûi cuûa mình. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ muoán Sa-loâ-moân duøng söï giaøu coù maø Chuùa ñaõ ban cho oâng ñeå yeâu nhöõng ngöôøi laân caän nhö chính mình, nhöng Sa-loâ-moân ñaõ duøng ñieàu ñoù ñeå chæ yeâu cho chính mình maø thoâi. OÂng ñaõ thaâu goùp nhieàu vaøng baïc, ngöïa vaø caùc cung taàn myõ nöõ cho rieâng mình, baát tuaân tröïc tieáp ñoái vôùi maïng lònh cuûa Chuùa. Cuoái cuøng, oâng ñaõ cöôùi baûy traêm baø vôï vaø coù ba traêm cung phi, aûnh höôûng ñeán vieäc cöôùp ñi nhöõng ngöôøi vôï cuûa haøng ngaøn ñaøn oâng khaùc. Thay vì ban cho giuùp ñôõ ngheøo, thì Sa-loâ-moân ñaõ töï ñaõi cho mình. Thaät ngaïc nhieân laø nhöõng ngöôøi giaûng veà söï thònh vöôïng ñaõ coi Sa-loâ-moân nhö laø khuoân maãu cho moãi Cô ñoác nhaân Taân-öôùc noi theo söï ích kyû vaø ñaày daãy thaàn töôïng. Chöù khoâng phaûi muïc tieâu cuûa chuùng ta laø trôû neân gioáng nhö Ñaáng Christ sao?

“Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaõ Laøm Cho AÙp-ra-ham Giaøu Coù, Vaø Phöôùc Haïnh Cuûa AÙp-ra-ham Ñöôïc Höùa Cho Chuùng Ta.”

(God made Abraham Rich, & abraham’s blessings are Promised to Us”)

Söï bieän minh thoâng thöôøng naày ñöôïc theâu deät töø nhöõng lôøi cuûa Phao-loâ trong chöông ba cuûa saùch Ga-la-ti. Toâi seõ trích caâu Kinh-thaùnh thöôøng bò trích daãn sai vaên maïch cuûa noù:

Kinh Thaùnh cuõng bieát tröôùc raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ xöng daân ngoaïi laø coâng bình bôûi ñöùc tin, neân ñaõ rao truyeàn tröôùc cho AÙp-ra-ham tin laønh naày: Caùc daân seõ nhôø ngöôi maø ñöôïc phöôùc. AÁy vaäy, ai tin thì naáy ñöôïc phöôùc vôùi AÙp-ra-ham, laø ngöôøi coù loøng tin.

Vì moïi keû caäy caùc vieäc luaät phaùp, thì bò ruûa saû, bôûi coù cheùp raèng: Ñaùng ruûa thay laø keû khoâng beàn ñoã trong moïi söï ñaõ cheùp ôû saùch luaät, ñaëng laøm theo nhöõng söï aáy! Vaû laïi chaúng heà coù ai caäy luaät phaùp maø ñöôïc xöng coâng bình tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, ñieàu ñoù laø roõ raøng laém, vì ngöôøi coâng bình seõ soáng bôûi ñöùc tin. Vaû, luaät phaùp voán khoâng phaûi ñoàng moät thöù vôùi ñöùc tin, nhöng luaät phaùp coù cheùp raèng: Ngöôøi naøo vaâng giöõ caùc ñieàu raên thì seõ nhôø ñoù maø soáng. Ñaáng Christ ñaõ chuoäc chuùng ta khoûi söï ruûa saû cuûa luaät phaùp, bôûi Ngaøi ñaõ neân söï ruûa saû vì chuùng ta, vì coù lôøi cheùp: Ñaùng ruûa thay laø keû bò treo treân caây goã,- haàu cho phöôùc laønh ban cho AÙp-ra-ham nhôø Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ maø ñöôïc raûi khaép treân daân ngoaïi, laïi haàu cho chuùng ta caäy ñöùc tin maø nhaän laõnh ÑöùcThaùnh Linh ñaõ höùa cho (Ga-la-ti 3:8-14).

“Phöôùc laønh cuûa AÙp-ra-ham” maø Phao-loâ ñaõ vieát ôû ñaây trong caâu 14 laø lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi AÙp-ra-ham ñeå ban phöôùc cho taát caû caùc daân toäc nhôø oâng (Phao-loâ ñaõ trích caâu 8), hoaëc chính xaùc hôn, nhö Phao-loâ ñaõ giaûi thích vaøi caâu sau ñoù, chæ doøng doõi AÙp-ra-ham, Chuùa Gieâ-su (Ga-la-ti 3:16). Theo nhö nhöõng gì chuùng ta vöøa ñoïc, Chuùa Gieâ-su ñaõ ban phöôùc laønh ñaõ höùa ñoù cho taát caû nhöõng daân bò Ñöùc Chuùa Trôøi ruûa saû, baèng caùch cheát cho toäi loãi cuûa caû theá gian treân thaäp töï giaù. Vì vaäy, “phöôùc laønh cuûa AÙp-ra-ham ñeán treân daân ngoaïi” laø khoâng noùi veà vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi khieán cho daân ngoaïi giaøu coù veà vaät chaát gioáng nhö AÙp-ra-ham, nhöng veà vieäc lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå ban phöôùc cho caùc daân ngoaïi nhôø doøng doõi cuûa Ngaøi- vaø ñieàu naày ñöôïc öùng nghieäm qua Chuùa Gieâ-su bôûi söï cheát cuûa Ngaøi treân thaäp töï töï giaù cho hoï. (Chuû ñeà quan troïng hôn caû cuûa Phao-loâ ñang noùi ôû ñaây laø daân ngoaïi coù theå ñöôïc cöùu bôûi ñöùc tin, cuõng gioáng nhö ngöôøi Do-thaùi, bôûi ñöùc tin trong Chuùa Gieâ-su.

Moät Söï Boùp Meùo Khaùc Nöõa (Another Twist)

Cuøng moät ñoaïn Kinh-thaùnh naày thöôøng ñöôïc nhöõng ngöôøi giaûng daïy veà söï thònh vöôïng duøng theo moät caùch khaùc nöõa ñeå bieän minh cho giaùo lyù cuûa hoï. Hoï noùi raèng vì luaät phaùp ñaõ höùa söï ruûa saû ngheøo ñoùi daønh cho nhöõng keû khoâng giöõ luaät phaùp (Phuïc-truyeàn 28:30-31, 33, 38-40, 47-48, 51, 68), vaø vì Phao-loâ ñaõ vieát, “Ñaáng Christ ñaõ chuoäc chuùng ta ra khoûi söï ruûa saû cuûa luaät phaùp” trong Ga-la-ti 3:13, chuùng ta trong Ñaáng Christ ñaõ ñöôïc chuoäc khoûi söï ruûa saû cuûa söï ngheøo ñoùi.

Tröôùc heát, ñaây laø vaán ñeà baøn caõi veà vieäc Phao-loâ ñaõ ñang nghó ñeán nhöõng söï ruûa saû cuï theå ñöôïc thaáy trong Phuïc-truyeàn 28 khi oâng ta vieát veà “söï ruûa saû cuûa luaät phaùp” maø Ñaáng Christ ñaõ chuoäc chuùng ta ra khoûi ñoù. Chuù yù thaáy raèng Phao-loâ ñaõ khoâng noùi Ñaáng Christ ñaõ chuoäc chuùng ta ra khoûi “nhieàu söï ruûa saû” (soá nhieàu) cuûa luaät phaùp, nhöng ñuùng hôn laø “ruûa saû” cuûa luaät phaùp, soá ít, coù leõ nguï yù raèng toaøn boä luaät phaùp ñaõ laø söï ruûa saû cho nhöõng ai coá tìm söï cöùu roãi baèng caùch giöõ luaät phaùp. Moät laàn nöõa, chuùng ta ñöôïc cöùu chuoäc bôûi Ñaáng Christ, thì chuùng ta seõ coøn maéc loãi trong vieäc coá gaéng ñeå töï cöùu mình baèng vieäc giöõ theo luaät phaùp, vì vaäy trong yù nghóa ñoù, chuùng ta ñöôïc cöùu chuoäc khoûi söï ruûa saû cuûa luaät phaùp”.

Neáu chuùng ta noùi raèng Ñaáng Christ ñaõ chuoäc chuùng ta khoûi moïi ñieàu tai hoïa ñaõ lieät keâ ra trong Phuïc-truyeàn 28, do vaäy ñaûm baûo söï thònh vöôïng veà phaàn vaät chaát cuûa chuùng ta, thì chuùng ta seõ phaûi töï hoûi taïi sao Phao-loâ ñaõ coù laàn vieát veà mình, “Cho ñeán baây giôø, chuùng toâi vaãn chòu ñoùi khaùt, traàn mình, bò ngöôøi ta vaû treân maët, löu laïc raøy ñaây mai ñoù” (I Coâr 4:11). Chuùng ta cuõng phaûi töï hoûi taïi sao Phao-loâ ñaõ vieát,

Ai seõ phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñaáng Christ? Coù phaûi hoaïn naïn, khoán cuøng, baét bôù, ñoùi khaùt, traàn truoàng, nguy hieåm, hay laø göôm giaùo chaêng? Nhö coù cheùp raèng: Vì côù Ngaøi, chuùng toâi bò gieát caû ngaøy; Hoï coi chuùng toâi nhö chieân ñònh ñem ñeán haøng laøm thòt (Roâ-ma 8:35-36).

Hieån nhieân, Phao-loâ ñaõ khoâng vieát nhöõng lôøi ñoù neáu taát caû moïi Cô ñoác nhaân ñöôïc mieãn töø khoûi phaûi chòu söï baét bôù, ñoùi khaùt, traàn truoàng, nguy hieåm, hay laø göôm giaùo vì côù Ñaáng Christ ñaõ chuoäc chuùng ta ra khoûi söï ruûa saû cuûa luaät phaùp.

Chuùng ta cuõng töï hoûi taïi sao Chuùa ñaõ noùi tröôùc quang caûnh thieân ñaøng ôû döôùi ñaây,

Baáy giôø, vua seõ phaùn cuøng nhöõng keû ôû beân höõu raèng: Hôõi caùc ngöôi ñöôïc Cha ta ban phöôùc, haõy ñeán maø nhaän laáy nöôùc thieân ñaøng ñaõ saém saün cho caùc ngöôi töø khi döïng neân trôøi ñaát. Vì ta ñoùi, caùc ngöôi ñaõ cho ta aên; ta khaùt, caùc ngöôi ñaõ cho ta uoáng; ta laø khaùch laï, caùc ngöôi tieáp röôùc ta; ta traàn truoàng, caùc ngöôi maëc cho ta; ta ñau, caùc ngöôi thaêm ta; ta bò tuø, caùc ngöôi vieáng ta. Luùc aáy, ngöôøi coâng bình seõ thöa raèng: Laïy Chuùa, khi naøo chuùng toâi ñaõ thaáy Chuùa ñoùi, maø cho aên; hoaëc khaùt, maø cho uoáng? Laïi khi naøo chuùng toâi ñaõ thaáy Chuùa laø khaùch laï maø tieáp röôùc; hoaëc traàn truoàng maø maëc cho? Hay laø khi naøo chuùng toâi ñaõ thaáy Chuùa ñau, hoaëc bò tuø, maø ñi thaêm vieáng Chuùa? Vua seõ traû lôøi raèng: Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, heã caùc ngöôi ñaõ laøm vieäc ñoù cho moät ngöôøi trong nhöõng ngöôøi raát heøn moïn naày cuûa anh em ta, aáy laø ñaõ laøm cho chính mình ta vaäy (Ma-thi-ô 25:34-40).

Do vaäy coù moät chuùt nghi ngôø raèng moät soá tín höõu “ñöôïc chuoäc khoûi söï ruûa saû cuûa luaät phaùp” seõ thaáy chính hoï trong nhöõng tröôøng hôïp ít thònh vöôïng hôn. Tuy nhieân, chuù yù thaáy raèng, trong nhöõng hoaøn caûnh thöû thaùch Chuùa Gieâ-su ñaõ cho bieát, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaùp öùng nhu caàu cho nhöõng tín höõu ñang chòu ñau khoå, vaø Ngaøi ñaõ laøm ñieàu ñoù qua caùc tín höõu khaùc laø nhöõng ngöôøi ñaõ coù nhieàu hôn hoï caàn. Chuùng ta coù theå luoân mong ñôïi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cung caáp nhu caàu cuûa chuùng ta, cho duø ñieàu naày döôøng nhö coù ñoâi luùc xaûy ra khoâng gioáng nhö chuùng ta mong ñôïi.

Cuoái cuøng, nhöõng ai giaûng veà söï thònh vöôïng muoán giaøu coù nhö AÙp-ra-ham thì neân hoûi hoï caùch thaønh thaät laø hoï coù muoán soáng trong leàu traïi caû ñôøi hoï khoâng ñieän hoaëc khoâng nöôùc maùy khoâng! Nhöõng ai ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc ôû moät möùc ñoä giaøu coù naøo ñoù trong Cöïu-öôùc ñeàu ñöôïc mong muoán duøng cuûa caûi cuûa hoï cho söï vinh hieån cuûa Chuùa, chia seû söï dö daät cuûa mình ñeå chu caáp caáp cho nhöõng ngöôøi khaùc. AÙp-ra-ham ñaõ laøm ñieàu naày, cung caáp vieäc laøm cho haøng traêm ngöôøi laøm, cuõng nhö nhu caàu cuûa hoï (Saùng-theá 14:14). Gioùp cuõng ñaõ laøm ñieàu ñoù, vaø oâng ta ñaõ chöùng minh vieäc söû duïng cuûa caûi cuûa mình ñeå chaêm soùc cho nhöõng keû moà coâi vaø ngöôøi goùa buïa (Gioùp 29:12-13, 31:16-22). Nhöõng ai ñaõ ñöôïc ban ôn ñeå gaày döïng cho vieäc laøm aên thì nhöõng ngöôøi ñoù neân bieát chaéc muïc tieâu chính cuûa hoï laø vaâng phuïc Chuùa vaø yeâu keû laân caân cuûa hoï nhö chính mình.

“Kinh-Thaùnh Noùi Chuùa Gieâ-su Ñaõ Trôû Neân Ngheøo

Ñeå Cho Chuùng Ta Coù Theå Trôû Neân Giaøu”

(“Scripture Says That Jesus Became Poor So That We Could Become Rich”)

Kinh-thaùnh thaät söï coù noùi,

Vì anh em bieát ôn cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ chuùng ta, Ngaøi voán giaøu, vì anh em maø töï laøm neân ngheøo, haàu cho bôûi söï ngheøo cuûa Ngaøi, anh em ñöôïc neân giaøu (2Cor 8:9).

Ngöôøi ta lyù luaän raèng vì caâu Kinh-thaùnh naày hieån nhieân coù nghóa laø Chuùa Gieâ-su ñaõ giaøu coù veà phaàn vaät chaát ôû thieân ñaøng vaø trôû neân ngheøo khoù veà phaàn vaät chaát ôû treân ñaát, vaäy neân söï giaøu coù veà vaät chaát laø nhöõng gì Phao-loâ ñaõ coù trong taâm trí khi oâng vieát raèng nhöõng ñoäc giaû cuûa oâng coù theå trôû neân giaøu coù bôûi söï ngheøo khoù cuûa Chuùa Gieâ-su Christ. Chaéc chaén, hoï noùi, neáu Phao-loâ ñang noùi veà söï giaøu coù veà vaät chaát vaø ngheøo khoù trong phaàn ñaàu cuûa caâu Kinh-thaùnh naày, thì chaéc haún oâng ñaõ khoâng noùi veà söï giaøu coù thuoäc linh trong phaàn thöù hai.

Tuy nhieân, neáu Phao-loâ ñaõ thöïc söï coù yù muoán noùi raèng chuùng ta seõ trôû neân giaøu coù veà vaät chaát vì söï ngheøo khoù vaät chaát cuûa Ñaáng Christ, thì chuùng ta chaéc ñaõ phaûi töï hoûi taïi sao oâng ñaõ vaøi caâu sau ñoù trong cuøng moät laù thö,

Toâi ñaõ chòu khoù chòu nhoïc, laém luùc thöùc ñeâm, chòu ñoùi khaùt, thöôøng khi phaûi nhòn aên, chòu laïnh vaø loõa loà (2 Coâr 11:27).

Neáu Phao-loâ ñaõ muoán noùi trong 2 Coâr 8:9 raèng Ñaáng Christ ñaõ trôû neân ngheøo khoù veà vaät chaát ñeå chuùng ta ñaõ coù theå trôû neân giaøu coù veà vaät chaát, thì yù muoán cuûa Ñaáng Christ dó nhieân chöa ñöôïc thöïc hieän trong ñôøi soáng cuûa Phao-loâ! Vì vaäy, hieån nhieân Phao-loâ ñaõ khoâng coù yù muoán noùi raèng Ñaáng Christ ñaõ trôû neân ngheøo khoù veà vaät chaát ñeå chuùng ta trôû neân giaøu coù ôû treân ñaát naày. OÂng ñaõ muoán noùi raèng chuùng ta seõ giaøu coù veà phaàn thuoäc linh, “giaøu coù trong Chuùa,” ñeå möôïn moät thaønh ngöõ Chuùa Gieâ-su ñaõ duøng (Luca 12:21), vaø giaøu coù trong thieân ñaøng nôi cuûa caûi chuùng ta ôû ñaâu thì loøng chuùng ta ôû ñoù.

Coù thaät söï an toaøn cho raèng vì Phao-loâ ñang noùi veà söï giaøu coù veà vaät chaát trong moät phaàn cuûa caâu maø oâng ta ñaõ khoâng theå coù khaû naêng noùi ñeán söï giaøu coù thuoäc linh trong moät phaàn khaùc nöõa hoaëc caâu ñoù, gioáng nhö nhöõng ngöôøi rao giaûng söï thònh vöôïng ñaõ rao giaûng? Haõy xem nhöõng lôøi döôùi ñaây cuûa Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi vôùi moät soá ngöôøi theo Ngaøi trong thaønh Si-mieäc-nô:

Ta bieát söï khoán khoù ngheøo khoå cuûa ngöôi (daàu ngöôi giaøu coù maëc loøng)”. (Khaûi-huyeàn 2:9a).

Roõ raøng, Chuùa Gieâ-su ñang noùi söï giaøu ngheøo khoù vaät chaát maø caùc tín höõu Si-mieäc-nô ñang ñoái dieän, vaø chæ boán töø sau ñoù, Ngaøi ñaõ noùi veà söï giaøu coù thuoäc linh cuûa cuøng nhöõng tín höõu ñoù.

“Chuùa Gieâ-su Ñaõ Höùa Ban Cho Laïi Gaáp Traêm Laàn

Veà Söï Ban Cho Cuûa Chuùng ta”

(“Jesus Promised a hundred-fold Return on Our Giving”)

Chuùa Gieâ-su ñaõ coù höùa ban cho laïi gaáp traêm laàn hôn cho nhöõng ai ñaõ daâng nhöõng cuûa leã hy sinh naøo ñoù. Chuùng ta haõy ñoïc xem chính xaùc Ngaøi ñaõ noùi gì:

Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, chaúng moät ngöôøi naøo vì ta vaø Tin laønh töø boû nhaø cöûa, anh em, chò em, cha meï, con caùi, ñaát ruoäng, maø chaúng laõnh ñöôïc ñöông baây giôø, trong ñôøi naày, traêm laàn hôn veà nhöõng nhaø cöûa, anh em, chò em, meï con, ñaát ruoäng, vôùi söï baét bôù, vaø söï soáng ñôøi ñôøi trong ñôøi sau (Maùc 10:29-30).

Chuù yù thaáy raèng ñaây khoâng phaûi laø lôøi höùa cho nhöõng ngöôøi daâng tieàn cho nhöõng ngöôøi giaûng ñaïo, ñoaïn Kinh-thaùnh naày thöôøng ñöôïc nhöõng ngöôøi rao giaûng söï thònh vöôïng coâng boá. Ñuùng hôn thì ñaây laø lôøi höùa daønh cho nhöõng ngöôøi boû nhaø cöûa, ruoäng vöôøn vaø baø con cuûa mình ñeå ñi rao giaûng ôû nôi xa xoâi. Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa vôùi nhöõng ngöôøi nhö theá “seõ nhaän laïi gaáp traêm laàn hôn ngay baây giôø trong ñôøi naày”.

Nhöng Chuùa Gieâ-su ñaõ coù höùa vôùi nhöõng ngöôøi nhö theá seõ trôû thaønh nhöõng ngöôøi chuû theo nghóa ñen cuûa haøng traêm ngoâi nhaø hoaëc ñoàng ruoäng nhö moät soá ngöôøi rao giaûng veà söï thònh vöôïng ñaõ coâng boá? Khoâng, Ngaøi cuõng khoâng höùa vôùi nhöõng ngöôøi ñoù seõ coù haøng traêm ngöôøi meï theo nghóa ñen vaø haøng traêm ñöùa con theo nghóa ñen. Chuùa Gieâ-su chæ ñang noùi raèng nhöõng ngöôøi naøo nhaø cuûa vaø gia ñình cuûa hoï seõ thaáy caùc anh em tín höõu seõ môû nhaø ñoùn tieáp hoï vaø ñöôïc ñoùn tieáp hoï nhö gia ñình ôû giöõa hoï.

Chuù yù thaáy Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa söï baét bôù vaø söï soáng ñôøi ñôøi daønh cho nhöõng ngöôøi gioáng nhö theá. Ñieàu naày nhaéc chuùng ta nhôù vaên maïch cuûa toaøn boä ñoaïn Kinh-thaùnh, maø trong ñoù caùc moân ñoà ñaõ nhìn thaáy moät quan cai trò treû tuoåi vaø giaøu ñaõ coù muoán coù söï soáng ñôøi ñôøi ñaõ böôùc ñi caùch buoàn raàu khi Chuùa Gieâ-su ñaõ coâng boá, “Con laïc ñaø chui qua loã kim coøn deã hôn ngöôøi giaøu vaøo nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi” (Maùc 10:25).

Caùc moân ñoà bò soác bôûi lôøi coâng boá cuûa Chuùa Gieâ-su vaø töï hoûi veà cô hoäi cuûa chính hoï vaøo nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï ñaõ nhaéc cho Chuùa Gieâ-su nhôù nhöõng gì hoï ñaõ töø boû ñeå theo Ngaøi. Ñoù laø luùc Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi lôøi höùa “gaáp traêm laàn hôn”.

Neáu taát caû ñieàu naày gioáng nhö vaäy, thì thaät khoâng theå tin noåi baát kyø ngöôøi naøo giaûng veà söï thònh vöôïng ñaõ coá gaéng thuyeát phuïc chuùng ta raèng Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa seõ ban laïi theo nghóa ñen gaáp traêm phaàn hôn veà vaät chaát seõ khieán cho chuùng ta sôùm giaøu coù khoâng theå tin noåi trong moät thôøi gian ngaén, caên cöù theo söï kieän tröôùc ñoù vaøi giaây, Chuùa Gieâ-su ñaõ baûo ngöôøi giaøu coù ñoù haõy baùn taát caû moïi thöù vaø laáy tieàn ñeå boá thí neáu ngöôøi ñoù ñaõ muoán söï cöùu roãi ñôøi ñôøi!

Coù nhieàu Kinh-thaùnh khaùc maø nhöõng ngöôøi rao giaûng söï thònh vöôïng boùp meùo beân caïnh nhöõng caâu Kinh-thaùnh naày, nhöng khoâng coù nhieàu choã cho chuùng ta cuoán saùch naày. Haõy caûnh giaùc!

Moät Caâu Chaâm Ngoân Caàn Nhôù

(A Maxim to Remember)

John Wesley, nhaø saùng laäp phong traøo giaùm lyù trong Hoäi thaùnh Anh Quoác, ñaõ ñaët ra moät caâu chaâm ngoân tuyeät vôøi lieân quan ñeán caùch nhìn thích hôïp veà tieàn baïc. Ñoù laø “haõy laøm kieám tieàn khi baïn coù theå; haõy tieát kieäm ñeán möùc baïn coù theå vaø baïn cho taát caû nhöõng gì baïn coù theå baïn cho”.

Coù nghóa laø, tröôùc heát caùc Cô ñoác nhaân neân laøm vieäc chaêm chæ, taän duïng nhöõng khaû naêng vaø cô hoäi cuûa Chuùa ban cho ñeå kieám tieàn, nhöng haõy chaéc chaén hoï laøm vieäc caùch chaân thaät vaø khoâng vi phaïm baát cöù ñieàu raên naøo cuûa Ñaáng Christ.

Thöù hai laø hoï neân soáng tieát kieäm vaø ñôn giaûn, chi tieâu cho chính mình caøng ích caøng toát, ñeå hoï coù theå tieát kieäm ñeán möùc hoï coù theå”.

Cuoái cuøng, sau khi ñaõ theo hai böôùc treân, thì hoï neân “ban cho taát caû nhöõng gì hoï coù theå ban cho,” hkoâng giôùi haïn cho mình ôû moät phaàn möôøi, nhöng phaûi töø choái mình caøng nhieàu caøng toát ñeå nhöõng ngöôøi moà coâi vaø goùa buïa coù theå coù thöùc aên vaø Phuùc AÂm ñöôïc rao giaûng khaép nôi treân theá giôùi.

Dó nhieân, Hoäi thaùnh ñaàu tieân ñaõ thöïc haønh vai troø quaûn gia nhö theá, vaø chia seû cho nhöõng ngöôøi coù nhu caàu ôû giöõa hoï laø neùt ñaëc tröng cuûa ñôøi soáng Taân-öôùc. Nhöõng tín höõu ñaâu tieân ñoù coi maïng lònh cuûa Chuùa Gieâ-su daønh cho nhöõng ngöôøi theo Ngaøi raát nghieâm chænh, “Haõy baùn gia taøi mình maø boá thí. Haõy saém cho mình tuùi khoâng hö, vaø cuûa baùu khoâng heà hao keùm ôû treân trôøi, laø nôi keû troäm khoâng ñeán gaàn, saâu moït khoâng laøm hö naùt” (Luca 12:33). Chuùng ta ñoïc kyù thuaät cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân trong saùch Luca:

Phaøm nhöõng ngöôøi tin Chuùa ñeàu hieäp laïi vôùi nhau, laáy moïi vaät laøm cuûa chung. Baùn heát gia taøi ñieàn saûn mình maø phaân phaùt cho nhau, tuøy söï caàn duøng cuûa töøng ngöôøi…..Vaû, ngöôøi tin theo ñoâng laém, cöù moät loøng moät yù cuøng nhau. Chaúng ai keå cuûa mình laø cuûa rieâng; nhöng keå moïi vaät laø cuûa chung cho nhau. Caùc söù ñoà laïi laáy quyeàn pheùp raát lôùn maø laøm chöùng veà söï soáng laïi cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ; vaø heát thaûy ñeàu ñöôïc phöôùc lôùn. Vì trong tín ñoà khoâng ai thieáu thoán caû, bôûi nhöõng ngöôøi coù ruoäng hay nhaø, ñeàu baùn ñi, baùn ñöôïc bao nhieâu tieàn cuõng ñem ñeán ñaët döôùi chaân caùc söù ñoà; roài tuøy theo söï caàn duøng cuûa moãi ngöôøi maø phaùt cho (Coâng-vuï 2:44-45; 4:32-35).

Kinh-thaùnh cuõng ñaõ cho thaáy raèng Hoäi thaùnh ñaàu tieân ñaõ ban phaùt thöùc aên vaø cung caáp nhöõng nhu caàu caáp baùch cho nhöõng baø goaùngheøo (Coâng-vuï 6:1; I Ti-moâ-theâ 5:3-5).

Phao-loâ, söù ñoà vó ñaïi ñaõ töøng soáng, ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi giao phoù cho vieäc mang Phuùc AÂm ñeán cho daân ngoaïi, laø taùc giaû moät phaàn lôùn caùc thö tín Taân-öôùc, ñaõ xem vieäc ñaùp öùng nhu caâu thuoäc theå cho ngöôøi ngheøo laø moät phaàn quan troïng cuûa chöùc vuï cuûa oâng. ÔÛ giöõa voøng caùc Hoäi thaùnh oâng ñaõ thieát laäp, Phao-loâ ñaõ quyeân goùp moät soá löôïng tieàn raát lôùn cho caùc Cô ñoác nhaân ngheøo khoù (Coâng-vuï 11:27-30; 24:17; Roâ-ma 15:25-28; I Coâr 16:1-4; 2 Coâr 8,9; Ga-la-ti 2:10). Ít nhaát möôøi baûy naêm sau khi oâng quy ñaïo, Phao-loâ ñaõ leân Gieâ-ru-sa-lem ñeå trình baøy Phuùc AÂm oâng ñaõ nhaän laõnh tröôùc söï xem xeùt thaän troïng cuûa Phi-e-rô, Gia-cô vaø Giaêng. Khoâng moät ai thaáy ñöôïc choã sai naøo trong söù ñieäp cuûa oâng ñaõ giaûng, vaø oâng ñaõ hoài töôûng laïi trong thö tín Ga-la-ti cuûa mình, oâng nhôù raèng “Caùc ngöôøi aáy chæ daën doø toâi phaûi nhôù ñeán keû ngheøo naøn, laø ñieàu toâi cuõng ñaõ aân caàn laøm laém” (Ga-la-ti 2:10). Trong taâm trí cuûa Phi-e-rô, Gia-cô, Giaêng vaø Phao-loâ, baøy toû loøng thöông xoùt cho ngöôøi ngheøo vieäc thöù hai chæ ñeå rao giaûng Phuùc AÂm!.

Toùm Laïi (In Summary)

Veà chuû ñeà naày, lôøi khuyeân toát nhaát cho nhöõng ngöôøi muïc sö moân ñoà moân ñoà ñeán töø Phao-loâ, laø ngöôøi sau naày ñaõ caûnh baùo Ti-moâ-theâ raèng “Bôûi chöng loøng tham tieàn baïc laø coäi reã moïi ñieàu aùc” vaø noùi raèng “coù keû vì ñeo ñuoåi noù maø boäi ñaïo, chuoác laáy nhieàu ñieàu ñau ñôùn” cuõng ñaõ khuyeán caùo Ti-moâ-theâ,

Nhöng, hôõi con, laø ngöôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, haõy traùnh nhöõng söï ñoù ñi, maø tìm ñieàu coâng bình, tin kính, ñöùc tin, yeâu thöông, nhòn nhuïc, meàm maïi (I Ti-moâ-theâ 6:11)

 


[1] Nhöõng ngöôøi rao giaûng söï thònh vöôïng thöôøng duøng ñieàu naày ñeå chuùng minh raèng chöùc vuï cuûa Chuùa Gieâ-su thònh vöôïng. Khoâng nghi ngôø gì laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cung caáp nhu caàu cuûa Chuùa Gieâ-su ñeå Ngaøi coù theå hoaøn taát söù maïng. Söï khaùc nhau giöõa Chuùa Gieâ-su vaø nhöõng ngöôøi rao giaûng söï thònh vöôïng laø Chuùa Gieâ-su khoâng ích kyû, vaø Ngaøi ñaõ khoâng duøng tieàn cuûa chöùc vuï cuûa Ngaøi ñeå laøm giaøu cho chính rieâng Ngaøi.