Nhöõng Chuyeän Thaàn Thoaïi Hieän Ñaïi Veà Chieán traän thuoäc linh, Phaàn 2

CHÖÔNG 31

Chuùng ta tieáp tuïc chöông naày baèng caùch xem xeùt nhöõng söï daïy doã khoâng ñuùng theâm vaøo nhöng khaù phoå bieán lieân quan ñeán Satan vaø chieán traän thuoäc linh. Vaøo phaàn cuoái, chuùng ta seõ xem xeùt nhöõng gì kinh-thaùnh thöïc söï daïy lieân quan ñeán chieán traän thuoäc linh maø moãi moät tín höõu neân thöïc haønh.

Chuyeän thöù #5: “Chuùng ta coù theå ñaïp ñoå caùc ñoàn luõy ma quyû ôû choán khoâng trung qua chieán traän thuoäc linh”.

(Myths #5: “We can pull down demonic stronholds in the atmosphere through spiritual warfare.”

Theo Kinh-thaùnh, khoâng coù nghi ngôø gì veà vieäc Satan cai trò treân moät heä thoáng caáp baäc cuûa caùc aùc linh ôû baàu khí quyeån cuûa traùi ñaát vaø giuùp ñôõ haén cai trò vöông quoác toái taêm. Caùc aùc linh ñoù “thuoäc vuøng laõnh thoå” cai trò theo caùc khuvöïc ñòa lyù nhaát ñònh, laø moät khaùi nieäm cuõng coù ôû trong Kinh-thaùnh (xem Ñanieân 10:13, 20-21; Maùc 5:9-10). Caùc Cô ñoác nhaân coù uy quyeàn ñuoåi quyû ra khoûi nhöõng ngöôøi khaùc vaø coù traùch nhieäm choáng traû ma quyû laø ñuùng vôùi Kinh-thaùnh (xem Maùc 16:17; Gia-cô 4:7; I Phi-e-rô 5:8-9). Nhöng lieäu Cô ñoác nhaân coù theå ñaïp ñoå caùc aùc linh treân caùc thaønh phoá? caâu traû laø hoï khoâng theå, vaø noã löïc laøm vaäy laø phí thôøi gian.

Chæ vì chuùng ta coù theå ñuoåi quyû ra khoûi ngöôøi khaùc,thì chuùng ta khoâng neân nghó raèng chuùng ta coù theå ñaïp ñoå caùc aùc linh treân caùc thaønh phoá ñoù. Coù raát nhieàu ví duï ñuoåi quyû ra khoûi ngöôøi ta ôû trong caùc saùch Phuùc AÂm vaø saùch Coâng-vuï, nhöng baïn coù theå cho raèng cho duø ngay caû moät ví duï trong caùc saùch Phuùc AÂm hoaëc saùch Coâng-vuï ôû choã naøo cho thaáy moät ngöôøi naøo ñoù ñaõ ñaïp ñoå moät aùc linh naøo ñoù ñang cai trò treân moät thaønh phoá hoaëc vuøng ñòa lyù naøo ñoù khoâng? Baïn khoâng theå bôûi vì khoâng coù ví duï naøo gioáng vaäy. Baïn coù theå nghó ra ñöôïc moät söï höôùng daãn ôû choã naøo ñoù trong caùc thö tín noùi ñeán traùch nhieäm cuûa chuùng ta ñaïp ñoå caùc aùc linh khoûi choán khoâng trung? Khoâng, bôûi vì khoâng coù laáy moät choã. Vì lyù do naày, chuùng ta khoâng coù neàn taûng Kinh-thaùnh ñeå tin raèng chuùng ta coù theå hoaëc neân tieán haønh “chieán traän thuoäc linh” choáng laïi caùc aùc linh trong choán khoâng trung.

Ñöa Nhöõng AÅn Duï Ñi quaù Xa

(Pushing Parables Too Far)

Ñoïc coù nhieàu nghóa trong Kinh-thaùnh hôn Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh laø sai laàm maø nhieàu Cô ñoác nhaân thöôøng vaáp phaûi khi hoï ñoïc nhieàu ñoaïn Kinh-thaùnh coù ngoân ngöõ aån duï. Moät ví duï kinh ñieån giaûi thích sai ngoân ngöõ aån duï laø bao nhieâu baûn dòch giaûi thích nhöõng lôøi cuûa Phao-loâ noùi veà “ñaïp ñoå caùc ñoàn luõy”:

Vì chuùng toâi daàu soáng trong xaùc thòt, chôù chaúng tranh chieán theo xaùc thòt. Vaû, nhöõng khí giôùi maø chuùng toâi duøng ñeå chieán tranh laø khoâng phaûi thuoäc veà xaùc thòt ñaâu, beøn laø bôûi quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, coù söùc maïnh ñeå ñaïp ñoå caùc ñoàn luõy: Nhôø khí giôùi ñoù chuùng toâi ñaïp ñoå caùc lyù luaän, moïi söï töï cao noåi leân nghòch cuøng söï hieåu bieát Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø baét heát caùc yù töôûng laøm toâi vaâng phuïc Ñaáng Christ. Cuõng nhôø khí giôùi ñoù, chuùng toâi saün saøng phaït moïi keû chaúng phuïc, khi anh em ñaõ chòu luïy troïn roài (2 Coâr 10:3-6).

Baûn dòch King James, thay vì noùi “chuùng ta huûy phaù caùc lyù luaän,” thì noùi raèng chuùng ta “ñaïp ñoå caùc ñoàn luõy”. Töø moät cuïm töø aån duï naày, thöïc teá toaøn boä heä thoáng thaàn hoïc ñaõ ñöôïc xaây döïng ñeå baûo veä cho yù töôûng veà “chieán traän thuoäc linh” ñeå “ñaïp ñoå caùc ñoàn luõy” ñang coù caùc aùc linh ôû choán khoâng trung. Nhöng baûn dòch New American Standard chuyeån taûi roõ raøng ñieàu Phao-loâ ñang noùi, khoâng phaûi laø caùc aùc linh ôû choán khoâng trung, nhöng caùc ñoàn luõy veà nhöõng mieàn tin giaû doái toàn taïi trong taâm trí cuûa con ngöôøi. Nhöõng lyù luaän laø nhöõng gì Phao-loâ ñang ñaïp ñoå, khoâng phaûi laø caùc aùc linh ôû choán khoâng trung.

Ñieàu naày caøng roõ raøng hôn khi chuùng ta ñoïc theo vaên maïch. Phao-loâ ñaõ noùi, “Chuùng ta ñaïp ñoå caùc lyù luaän vaø moïi söï töï cao noåi leân nghòch cuøng söï hieåu bieát Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chuùng ta baét heát moïi yù töôûng laøm toâi vaâng phuïc Ñaáng Christ”. Chieán traän maø Phao-loâ vieát moät caùch töôïng tröng laø traän chieán choáng nhöõng yù töôûng, hoaëc yù kieán maâu thuaån vôùi söï tri thöùc thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Vieäc söû duïng caùc töø ngöõ aån duï cuûa quaân ñoäi, Phao-loâ giaûi thích raèng chuùng ta ñang ôû trong chieán traän, chieán traän ñoái vôùi taâm trí cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ tin vaøo söï löøa doái cuûa Satan. Vuõ khí chính cuûa chuùng ta trong traän chieán naày laø leõ thaät, ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta ñöôïc truyeàn lònh phaûi ñi khaép theá gian giaûng Tin-Laønh, xaâm chieám laõnh thoå cuûa keû thuø baèng söù ñieäp Tin-Laønh coù theå giaûi phoùng keû bò caàm tuø ñöôïc töï do. Caùc ñoàn luõy chuùng ta ñang ñaïp ñoå ñaõ ñöôïc xaây baèng nhöõng vieân gaïch cuûa nhöõng lôøi noùi doái keát dính laïi vôùi nhau baèng chaát vöõa cuûa söï löøa doái.

Toaøn Boä Khí Giôùi Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi

(The Whole Armor of God)

Moät ñoaïn Kinh-thaùnh khaùc nöõa trong caùc thö tín cuûa Phao-loâ thöôøng bò giaûi thích sai trong saùch EÂ-pheâ-soâ 6:10-17, OÂng ñaõ vieát veà traùch nhieäm cuûa chuùng ta maëc laáy khí giôùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Maëc daàu ñoaïn Kinh-thaùnh naày noùi roõ veà söï traùnh chieán cuûa Cô ñoác nhaân vôùi ma quyû vaø caùc aùc linh, khoâng ñeà caäp ñeán vieäc ñaïp ñoå caùc aùc linh cai trò treân caùc thaønh phoá. Khi chuùng ta nguyeân cöùu ñoaïn Kinh-thaùnh naày kyû caøng, thì ñoaïn Kinh-thaùnh naày noùi roõ veà Phao-loâ chæ cô baûn vieát cho bieát traùch nhieäm cuûa moãi moät ngöôøi laø choáng traû nhöõng möu chöôùc cuûa Satan trong ñôøi soáng caùc nhaân cuûa ngöôøi ñoù baèng caùch aùp duïng chaân lyù Lôøi Chuùa.

Khi chuùng ta ñoïc khuùc Kinh-thaùnh ñaëc bieät naày, thì cuõng ñeå yù ñeán ngoân ngöõ aån duï roõ raønh raønh naày. Hieån nhieân Phao-loâ khoâng noùi veà nhöõng khí giôùi theo nghóa ñen, vaät chaát maø caùc Cô ñoác nhaân neân mang treân ngöôøi. Ñuùng hôn laø nhöõng khí giôùi oâng ñaõ vieát laø nghóa boùng. Nhöõng maõnh khí giôùi naày töôïng tröng cho caùc leõ thaät Kinh-thaùnh khaùc nhau maø caùc Cô ñoác nhaân neân duøng ñeå baûo veä choáng laïi mang quyû vaø caùc aùc linh. Baèng caùch bieát, tin vaø laøm theo Lôøi Chuùa, noùi theo nghóa boùng, thì caùc Cô ñoác nhaân ñaõ maëc laáy khí giôùi baûo veä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Haõy xem xeùt khuùc Kinh-thaùnh naày saùch EÂ-pheâ-soâ töøng caâu moät, vaø töï hoûi vôùi chính mình, Phao-loâ ñang thöïc söï coá gaéng muoán noùi vôùi chuùng ta ñieàu gì?

Nguoàn Cuûa Söùc Maïnh Thuoäc Linh

(The Source of Our Spiritual Strength)

Tröôùc heát, chuùng ta ñöôïc daïy laø phaûi “maïnh meõ trong Chuùa, nhôø söùc toaøn naêng cuûa Ngaøi” (EÂ-pheâ-soâ 6:10). Nhaán maïnh ñeán söï thaät laø chuùng ta khoâng neân nhaän laáy söùc maïnh töø chính chuùng ta nhöng maø töø Chuùa. Ñieàu naày ñöôïc noùi nhieàu hôn nöõa trong lôøi keá tieáp cuûa Phao-loâ: “Haõy mang laáy moïi khí giôùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” (EÂ-pheâ-soâ 6:11a). Ñaây laø khí giôùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng phaûi cuûa chuùng ta. Phao-loâ cuõng khoâng noùi Chính Chuùa maëc laáy khí giôùi, nhöng chuùng ta caàn nhöõng khí giôùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cung caáp cho chuùng ta.

Taïi sao chuùng ta laïi caàn nhöõng khí giôùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cung caáp cho chuùng ta? Caâu traû lôøi laø, “ñeå chuùng ta coù theå ñòch cuøng möu keá cuûa ma quyû” (EÂ-pheâ-soâ 6:11b). Khí giôùi naày chuû yeáu laø ñeå töï veä, khoâng phaûi duøng ñeå taán coâng. Vì vaäy noù khoâng duøng ñeå chuùng ta coù theå ñi ra vaø ñaïp ñoå caùc aùc linh cai trò treân caùc thaønh phoá; Vì vaäy, noù duøng ñeå chuùng ta coù theå ñöùng vöõng ñeå nghòch cuøng möu chöôùc cuûa Satan.

Chuùng ta bieát raèng ma quyû coù nhöõng keá hoaïch aùc ñeå taán coâng chuùng ta, vaø neáu chuùng ta khoâng maëc laáy khí giôùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta deå bò thöông. Cuõng haõy chuùng yù raèng traùch nhieäm cuûa chuùng ta laø maëc laáy khí giôùi, khoâng phaûi laø traùch nhieäm cuûa Chuùa.

Chuùng ta haõy ñoïc tieáp:

Vì chuùng ta ñaùnh traän, chaúng phaûi cuøng thòt vaø huyeát, beøn laø cuøng chuû quyeàn, cuøng theá löïc, cuøng vua chuùa cuûa theá gian môø toái naày, cuøng caùc thaàn döõ ôû caùc mieàn treân trôøi vaäy (EÂ-pheâ-soâ 6:12).

ÔÛ ñaây caâu Kinh-thaùnh naày quaù roõ raøng laø Phao-loâ khoâng noùi veà chieán traän thuoäc theå vaät chaát, nhöng laø chieán traän thuoäc linh. Chuùng ta ñang chieán traän choáng nghòch laïi nhieàu caáp baäc aùc linh khaùc nhau nhö Phao-loâ ñaõ lieät keâ ra. Nhieàu ñoäc giaû cho raèng Phao-loâ ñaõ keå ra nhöõng aùc linh naày theo caáp baäc cuûa noù töø thaáp leân cao, “caùc chuû quyeàn” ôû caáp baäc thaáp nhaát vaø caùc thaàn döõ ôû caùc mieàn treân trôøi” laø caáp baäc cao nhaát.

Taïi sao chuùng ta phaûi chieán traän choáng laïi caùc höõu theå linh? Caâu hoûi coù theå ñöôïc traû lôøi baèng caùch hoûi, Laøm sao caùc höõu theå linh coù theå taán coâng chuùng ta ñöôïc? Chuùng taán coâng chuùng ta chuû yeáu baèng söï caùm doã, yù tuôûng, nhöõng lôøi ñeà nghò vaø nhöõng yù kieán maâu thuaån vôùi Lôøi Chuùa vaø yù muoán cuûa Ngaøi. Vì vaäy, söï baûo veä cuûa chuùng ta laø bieát, tin, laø vaâng theo Lôøi Chuùa.

Vaäy neân, haõy laáy moïi khí giôùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, haàu cho trong ngaøy khoán naïn, anh em coù theå cöï ñòch laïi, vaø khi thaéng hôn moïi söï roài, anh em ñöôïc ñöùng vöõng vaøng (EÂ-pheâ-soâ 6:13).

Moät laàn nöõa, haõy ñeå yù thaáy raèng muïc ñích cuûa Phao loâ la trang bò chuùng ta ñeå choáng cöï vaø ñöùng vöõng nghòch cuøng söï taán coâng cuûa Satan. Muïc ñích cuûa oâng laø khoâng trang bò chuùng ta ñi ra ñeå taán coâng Satan vaø ñaïp ñoå caùc aùc linh ra khoûi choán khoâng trung. Ba laàn trong khuùc Kinh-thaùnh naày Phao-loâ baûo chuùng ta ñöùng vöõng. Vò trí cuûa chuùng ta laø töï veä, khoâng phaûi laø taán coâng.

Leõ Thaät – Vuõ Khí Töï Veä Chính Cuûa Chuùng Ta

(Truth – Our Primary defense)

Vaäy, haõy ñöùng vöõng, laáy leõ thaät laøm daây nòt löng (EÂ-pheâ-soâ 6:14a).

Ñaây laø nhöõng gì ñeå giöõ caùc khí giôùi cuûa chuùng ta ñuùng choã- Leõ thaät. Leõ thaät laø gì? Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi vôùi Cha Ngaøi, “Lôøi Cha laø leõ thaät” (Giaêng 17:17). Chuùng ta khoâng theå naøo thaønh coâng trong vieäc ñöùng vöõng nghòch cuøng Satan ñöôïc neáu chuùng ta khoâng bieát Lôøi Chuùa ñeå baén traû laïi nhöõng lôøi doái traù cuûa haén. Chuùa Gieâ-su ñaõ chöùng minh ñieàu naày moät caùch ñeïp ñeõ trong suoát thôøi gian Ngaøi bò caùm doã trong ñoàng vaéng khi Ngaøi ñaùp laïi töø lôøi ñeà nghò cuûa Satan baèng caùch “Coù cheùp raèng”.

Phao-loâ tieáp tuïc:

Maëc laáy giaùp baèng söï coâng bình (EÂ-pheâ-soâ 6:14b).

Laø Cô ñoác nhaân, chuùng ta neân bieát coù hai loaïi coâng bình. Thöù nhaát, ñaõ ñöôïc ban cho chuùng ta nhö laø moùn quaø, söï coâng bình cuûa Ñaáng Christ (xem 2 Cor 5:21). Söï ñöùng vöõng coâng bình cuûa Ngaøi ñaõ ñöôïc ñaët vaøo cho nhöõng ngöôøi tin nhaän Chuùa Gieâ-su, Ñaáng ñaõ gaùnh toäi loãi cuûa hoï treân thaäp töï giaù. Söï ñöùng vöõng coâng bình ñoù ñaõ giaûi phoùng chuùng ta khoûi söï cai trò cuûa Satan.

Thöù hai, chuùng ta neân soáng ñôøi soáng coâng bình, vaâng theo maïng lònh cuûa Chuùa Gieâ-su, Ñoù coù theå laø ñieàu Phao-loâ ñaõ coù trong taâm trí lieân quan ñeán giaùp truï baèng söï coâng bình. baèng caùch vaâng phuïc Ñaáng Christ, chuùng ta khoâng cho ma quyû moät choã naøo (EÂ-pheâ-soâ 4:26-27).

Ñöùng Vöõng Trong Giaøy Deùp Tin laønh

(Firm Footing in Gospel Shoes)

Duøng söï saün saøng cuûa Tin laønh bình an maø laøm giaøy deùp (EÂ-pheâ-soâ 6:15).

Bieát, tin, vaø laøm theo leõ thaät cuûa Tin-Laønh cho chuùng ta ñöùng vöõng treân chaân mình choáng traû söï taán coâng cuûa Satan. Giaøy deùp maø ngöôøi lính Lamaõ mang coù ñinh ñoùng vaøo döôùi ñaùy ñeå giöõ cho chaët khi ñi ra chieán tröôøng. Khi Chuùa Gieâ-su laø Chuùa cuûa chuùng ta, thì chuùng ta ñöùng vöõng treân chaân mình ñeå choáng traû nhöõng lôøi noùi laùo cuûa Satan.

Laïi phaûi laáy theâm ñöùc tin laøm thuaãn, nhôø ñoù anh em coù theå daäp taét ñöôïc caùc teân löûa cuûa keû döõ (EÂ-pheâ-soâ 6:16).

Moät laàn nöõa, chuù yù thaáy söï nhaán maïnh cuûa Phao-loâ ôû veà tö theá töï veä. OÂng ta khoâng baûo chuùng ta ñaïp ñoå ma quyû ñang cai trò treân thaønh phoá xuoáng. OÂng ta ñang noùi veà vieäc chuùng ta söû duïng ñöùc tin trong Lôøi Chuùa ñeå choáng traû nhöõng lôøi doái traù cuûa ma quyû. Khi chuùng ta tin vaø laøm theo nhng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn daïy, thì ñieàu naày gioáng nhö coù taám thuaån baûo veä chuùng ta khoûi nhöõng lôøi doái traù cuûa ma quyû, moâ taû theo nghóa boùng gioáng nhö “teân löûa cuûa keû döõ”.

Göôm Thaùnh Linh – Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi

(Our Spiritual Sword-God’s Word)

Cuõng haõy laáy söï cöùu chuoäc laøm maõo truï, vaø caàm göôm cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, laø lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi (EÂ-pheâ-soâ 6:17).

Söï cöùu chuoäc, theo nhö Kinh-thaùnh moâ taû, bao goàm vieäc giaûi phoùng chuùng ta khoûi söï caàm tuø cuûa Satan. Ngaøi ñaõ “giaûi thoaùt chuùng ta khoûi quyeàn cuûa söï toái taêm, laøm cho chuùng ta dôøi qua nöôùc cuûa Con raát yeâu daáu Ngaøi” (Coâ-loâ-se 1:13). Nhaänbieát ñieàu naày gioáng nhö maõo truï baûo veä taâm trí cuûa chuùng ta khoâng tin vaøo lôøi noùi laùo cuûa ma quyû laø chuùng ta vaãn coøn ôû döôùi söï cai trò cuûa haén. Satan khoâng coøn laø chuû cuûa chuùng ta nöõa- Chuùa Gieâ-su laø Chuû cuûa chuùng ta.

Ngoaøi ra, chuùng ta phaûi caàm “göôm cuûa Ñöùc Thaùnh Linh” maø theo Phao-loâ giaûi thích theo nghóa boùng laø Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö chuùng ta ñaõ ñeà caäp, Chuùa Gieâ-su laø göông maãu troïn veïn veà ngöôøi chieán só thuoäc linh duøng göôm Thuoäc linh cuûa mình moät caùch taøi tình. Trong khi Ngaøi bò caùc doã trong ñoàng vaéng, moãi laàn nhö vaäy Ngaøi ñaùp traû Satan baèng caùch trích tröïc tieáp lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Cuõng vaäy, neáu chuùng ta muoán ñaùnh baïi ma quyû trong chieán traän thuoäc linh, thì chuùng ta phaûi bieát vaø tin nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn daïy, keûo chuùng ta thaát baïi vì nhöõng lôøi doái traù cuûa haén.

Cuõng chuù yù thaáy raèng Chuùa Gieâ-su ñaõ duøng “göôm Thaùnh Linh” ñeå töï veä. Moät soá ngöôøi muoán chæ ra, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñoù trong chuùng ta vaãn coi nhöõng khí giôùi maø Phao-loâ ñaõ vieát chæ duøng ñeå töï veä, ñích thöïc göôm naày cuõng laø vuõ khí ñeå taán coâng. Vì theá, vôùi laäp luaän raát thieáu cô sôû, hoï coá gaéng chöùng minh heä thoáng thaàn hoïc cuûa hoï laø ñoaïn Kinh-thaùnh naày trong saùch EÂ-pheâ-soâ 6:10-12 coù theå aùp duïng raèng traùch nhieäm cuûa chuùng ta laø taán coâng “ñaïp ñoå caùc ñoàn luõy” cuûa caùc aùc linh ôû caùc nôi treân trôøi.

Hieån nhieân, töø choã ñoïc thaáy lyù do cuûa chính Phao-loâ taïi sao caùc Cô ñoác nhaân neân maëc laáy khí giôùi cuûa Ñöùc Chuùa trôøi (laø vì hoï coù theå “ñöùng vöõng nghòch cuøng möu keá cuûa ma quyû”), chuùng ta bieát raèng oâng ta chæ noùi ñeán vieäc duøng khí giôùi naày ñeå töï veä. Ngoaøi ra, maëc daàu göôm Thaùnh Linh coù theå ñöôïc cho nhö laø vuõ khí taán coâng, cuõng ñöôïc cho nhö laø vuõ khí ñeå töï veä, khi noù raøo caûn vaø baûo veä khoûi nhöõng ñoøn taán coâng baèng göôm cuûa keû thuø nghòch.

Hôn theá nöõa, chuùng ta phaûi caån thaän ñöøng keùo daõn toaøn boä töø aån duï, khi chuùng ta noã löïc giaät maïnh khoûi nhöõng maûnh khí giôùi quan troïng khaùc nhau naày thì khi giôùi naày thöïc söï khoâng con toàn taïi. Khi chuùng ta baét ñaàu tranh caõi nhau veà ñaëc tính taán coâng vaø phoøng veä cuûa göôm, thì döôøng nhö chuùng ta ñang “ñaåy nguï ngoân ñi qua xa” khi chuùng ta khaéc saâu vaøo nhöõng khí giôùi ñoù moät aån duï ñôn giaûn maø khoâng bao giôø ñöôïc döï ñònh ñeå bò caét ra nhö vaäy.

Nhöng Chuùa Gieâ-su Khoâng Höôùng Daãn

Chuùng Ta “Troùi Keû Maïnh Söùc” Sao?

(But Didn’t Jesus Instruct Us to “Bind the Strong Man”?)

Coù ba laàn trong Phuùc AÂm chuùng ta thaáy Chuùa Gieâ-su ñeà caäp ñeán vieäc “troùi keû maïnh söùc”. Tuy nhieân khoâng moät trong ba tröôøng hôïp naày Ngaøi baûo caùc moân ñoà raèng “troùi keû maïnh söùc” laø ñieàu gì ñoù maø hoï neân laøm theo. Chuùng ta haõy xem chính xaùc Chuùa Gieâ-su ñaõ muoán noùi ñieàu gì, vaø haõy ñoïc nhöõng gì Ngaøi ñaõ noùi theo vaên maïch:

Coù caùc thaày thoâng giaùo ôû thaønh Gieâ-ru-sa-lem xuoáng, noùi raèng: Ngöôøi bò quyû Beâ-eân-xeâ-bun aùm, vaø nhôø pheùp chuùa quyû maø tröø quyû. Song Ñöùc Chuùa Gieâ-su keâu hoï ñeán, duøng lôøi thí duï maø phaùn raèng: Sao quyû Sa-tan ñuoåi ñöôïc quyû Sa-tan? Neáu moät nöôùc töï chia nhau, thì nöôùc aáy khoâng theå coøn ñöôïc; Laïi neáu moät nhaø töï chia nhau, thì nhaø aáy khoâng theå coøn ñöôïc. Vaäy, neáu quyû Sa-tan töï daáy leân nghòch cuøng mình, taát noù bò chia xeù ra, khoâng theå coøn ñöôïc; song noù ñaõ gaàn ñeán cuøng roài. Chaúng ai coù theå vaøo nhaø moät ngöôøi maïnh söùc cöôùp laáy cuûa ngöôøi, maø tröôùc heát khoâng troùi ngöôøi laïi; phaûi troùi ngöôøi laïi, roài môùi cöôùp nhaø ngöôøi ñöôïc. Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, moïi toäi loãi seõ tha cho con caùi loaøi ngöôøi, vaø heát thaûy nhöõng lôøi phaïm thöôïng hoï seõ noùi ra cuõng vaäy; nhöng ai noùi phaïm ñeán Ñöùc Thaùnh Linh thì chaúng heà ñöôïc tha, phaûi maéc toäi ñôøi ñôøi. Ngaøi phaùn nhö vaäy, vì hoï noùi raèng: Ngöôøi bò taø ma aùm (Maùc 3:22-30).

Chuù yù thaáy raèng Chuùa Gieâ-su khoâng daïy caùc moân ñoà Ngaøi troùi keû maïnh söùc. Thay vaøo ñoù, Ngaøi ñang ñaùp laïi söï chæ trích choáng ñoái cuûa caùc thaày thoâng giaùo ôû Gieâ-ru-sa-lem baèng moät aån duï coù laäp luaän roõ raøng vaø khoâng theå baùc boû ñöôïc.

Hoï ñaõ toá caùo Ngaøi veà vieäc ñuoåi baèng caùch duøng quyeàn naêng cuûa quyû. Ngaøi ñaùp laïi baèng caùch noùi raèng Satan seõ ñieân khi noù laøm vieäc choáng nghòch laïi chính mình. Khoâng moät ngöôøi naøo coù theå lyù luaän khoân ngoan nhö vaäy.

Neáu ñoù khoâng phaûi laø quyeàn naêng cuûa Satan maø Chuùa Gieâ-su duøng ñeå ñuoåi quyû, vaäy thì quyeàn naêng naøo Ngaøi ñang duøng? Chaéc phaûi laø quyeàn naêng ñoù maïnh hôn quyeàn naêng cuûa Satan? Ñoù phaûi laø quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, quyeàn naêng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Do vaäy Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi moät caùch aån duï veà Satan, so saùnh noù gioáng nhö keû maïnh söùc ñang baûo veä cuûa caûi cuûa noù. Chæ moät moät ngöôøi duy nhaát coù theå laáy ñöôïc cuûa caûi cuûa ngöôøi maïnh söùc seõ laø moät ngöôøi naøo ñoù maïnh hôn chính keû maïnh söùc ñoù. Ñaây laø giaûi thích ñuùng veà caùch Ngaøi ñaõ ñuoåi quyû.

Ñoaïn Kinh-thaùnh naày ñeà caäp ñeán keû maïnh söùc, cuõng nhö nhöõng ñoaïn Kinh-thaùnh töông töï tìm thaáy trong saùch Ma-thi-ô vaø Luca, khoâng theå ñöôïc duøng ñeå chöùng minh cho vieäc “troùi keû maïnh söùc” cuûa chuùng ta ñang cai trò treân caùc thaønh phoá. Ngoaøi ra, khi chuùng ta xem heát phaàn coøn laïi cuûa Kinh-thaùnh Taân-öôùc, chuùng ta chaúng thaáy ví duï veà moät ngöôøi naøo “troùi keû maïnh söùc” ñang cai trò treân caùc thaønh phoá, hoaëc baát kyø söï chæ daãn cho moät ai ñoù laøm ñieàu naày vaäy. Vì vaäy chuùng ta coù theå keát luaän moät caùch an toaøn raèng caùc Cô ñoác nhaân noã löïc troùi vaø laøm voâ hieäu hoùa “aùc linh maïnh söùc” ñang cai trò treân thaønh moät thaønh phoá hoaëc moät vuøng ñòa dö naøo ñoù laø khoâng ñuùng Kinh-thaùnh.

Theá Coøn Vieäc “Troùi ÔÛ Döôùi Ñaát Vaø Troùi ÔÛTreân Trôøi” Thì Sao?

(What About “Binding on Earth and in Heaven”?)

Chuùng ta thaáy hai laàn trong caùc saùch Phuùc AÂm Chuùa Gieâ-su noùi “Heã ñieàu gì caùc ngöôi troùi döôùi ñaát thì cuõng seõ bò troùi ôû treân trôøi, vaø heã ñieàu gì caùc ngöôi môû döôùi ñaát cuõng môû ôû treân trôøi”. Caû hai ví duï naày ñöôïc cheùp trong saùch Phuùc AÂm Ma-thi-ô.

Chuùa Gieâ-su coù ñang daïy chuùng ta raèng chuùng ta coù theå vaø neân troùi caùc aùc linh cuûa ma quyû ôû choán khoâng trung chaêng?

Tröôùc tieân, chuùng ta haõy xem lôøi cuûa Ngaøi noùi veà, troùi vaø û. Chuùa Gieâ-su duøng nhöõng töø naày hieån nhieân laø nghóa boùng, dó nhieân Ngaøi khoâng coù yù muoán noùi laø caùc moân ñoà Ngaøi seõ duøng daây caùp hoaëc daây thöøng vaät lyù ñeå coät troùi ñieàu gì ñoù theo nghóa ñen hoaëc môû ñieàu gì ñoù ñaõ bò troùi bôùi nhöõng daây caùp hoaëc daây thöøng vaät theo nghóa ñen. Vaäy Chuùa Gieâ-su ñaõ muoán noùi ñieàu gì?

Ñeå coù caâu traû lôøi, thì chuùng ta neân xem kyõ Ngaøi duøng nhöõng töø troùi vaø môû Ngaøi trong boái caûnh nhöõng gì Ngaøi ñang noùi vaøo luùc ñoù. Ngaøi coù ñang noùi veà ñeà taøi caùc aùc linh khoâng? Neáu coù vaäy thì chuùng ta ñaõ coù theå keát luaän raèng lôøi cuûa Ngaøi noùi veà vieäc coät troùi aùp duïng cho vieäc troùi caùc aùc linh.

Chuùng ta haõy xem ñoaïn Kinh-thaùnh ñaàu tieân khi Chuùa Gieâ-su ñeà caäp ñeán vieäc troùi vaø môû:

Ngaøi phaùn raèng: Coøn caùc ngöôi thì xöng ta laø ai? Si-moân Phi-e-rô thöa raèng: Chuùa laø Ñaáng Christ, Con Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng. Baáy giôø, Ñöùc Chuùa Gieâ-su phaùn cuøng ngöôøi raèng: Hôõi Si-moân, con Gioâ-na, ngöôi coù phöôùc ñoù; vì chaúng phaûi thòt vaø huyeát toû cho ngöôi bieát ñieàu naày ñaâu, beøn laø Cha ta ôû treân trôøi vaäy. Coøn ta, ta baûo ngöôi raèng: Ngöôi laø Phi-e-rô, ta seõ laäp Hoäi thaùnh ta treân ñaù naày, caùc cöûa aâm phuû chaúng thaéng ñöôïc hoäi ñoù. Ta seõ giao chìa khoaùnöôùc thieân ñaøng cho ngöôi; heã ñieàu gì maø ngöôi buoäc döôùi ñaát, thì cuõng seõ phaûi buoäc ôû treân trôøi, vaø ñieàu gì maø ngöôi môû döôùi ñaát, thì cuõng seõ ñöôïc môû ôû treân trôøi (Ma-thi-ô 16:15-19).

Khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, lyù do ñoaïn Kinh-thaùnh naày ñöôïc giaûi thích baèng nhieàu caùch maø coù ít nhaát laø naêm nhoùm töø aån duï: (1) “thòt vaø huyeát,” (2) “ñaù,” (3) “caùc cöûa aâm phuû,” (4) “chìa khoaùcuûa nöôùc thieân ñaøng,” vaø (5) “troùi/ môû”. Taát caû nhöõng nhoùm töø aån duï naày ñeàu laø nghóa boùng, noùi veà moät soá ñieàu khaùc.

Caùc Cöûa AÂm Phuû (Hades’ Gate)

Khoâng caàn ñeå yù ñeán yù nghóa chính xaùc cuûa caùc aån duï, trong phaân ñoaïn Kinh-thaùnh naày, baïn coù theå thaáy raèng Chuùa Gieâ-su khoâng ñeà caäp ñeán caùc aùc linh. Chính xaùc nhaát laø Ngaøi ñeà caäp ñeán “caùc cöûa aâm-phuû,” taát nhieân laø töôïng tröng, vì khoâng coù caùch naøo “caùc cöûa AÂm Phuû” theo nghóa ñen coù theå laøm ñieàu gì coù theå thaéng hôn Hoäi thaùnh ñöôïc.

“Caùc cöûa AÂm Phuû” töôïng tröng cho ñieàu gì? Coù leõ noù töôïng tröng cho quyeàn löïc cuûa Satan, vaø Chuùa Gieâ-su muoán noùi raèng Hoäi thaùnh maø Ngaøi ñaõ xaây seõ cöùu ngöôøi ta thoaùt khoûi soá phaän bò caàm tuø ñaèng sau caùc cöûa AÂm Phuû.

Ñeå yù thaáy Chuùa Gieâ-su ñaõ thöïc söï ñeà caäp hai loaïi cöûa ôû ñaây: caùc cöûa AÂm Phuû vaø cöûa thieân ñaøng, ñöôïc haøm yù baèng caùch noùi Ngaøi ñaõ ban cho Phi-e-rô “chìa khoùa thieân ñaøng”. Söï töông phaûn naày hoã trôïï theâm cho quan ñieåm maø Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi veà caùc cöûa AÂm Phuû laø ñaïi dieän vai troø cuûa Hoäi thaùnh trong vieäc cöùu ngöôøi ta khoûi ñi xuoáng AÂm Phuû.

Döôøng nhö Chuùa Gieâ-su muoán noùi raèng “moïi quyeàn löïc cuûa Satan seõ khoâng caûn noãi Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi,” chuùng ta khoâng theå voäi vaøng keát luaän raèng lôøi chuù daãn cuûa Ngaøi veà vieäc troùi vaø môû laø söï höôùng daãn veà vieäc nhöõng gì chuùng ta neân laøm vôùi caùc aùc linh treân caùc thanh phoá, vì lyù do ñôn giaûn naày maø chuùng ta khoâng theå tìm thaáy moät choã naøo trong caùc saùch Phuùc AÂm hoaëc trong saùch Coâng-vuï moät ngöôøi naøo ñoù coät troùi caùc aùc linh treân caùc thaønh phoá, hoaëc chuùng ta coù thaáy choã naøo trong caùc thö tín laøm vieäc ñoù khoâng. Tuy nhieân, chuùng ta giaûi thích lôøi cuûa Ñaáng Christ veà vieäc troùi vaø môû, thì söï giaûi thích cuûa chuùng ta phaûi ñöôïc hoã trôïï veà phöông dieän vaên maïch trong suoát caû Taân-öôùc.

Caên cöù vaøo vieäc khoâng coù moät ví duï naøo trong Kinh-thaùnh, thaät ngaïc nhieân laøm sao khi caùc Cô ñoác nhaân thöôøng noùi nhöõng ñieàu nhö theá naày, “Ma quyû ta coät troùi ngöôi trong Danh Chuùa Gieâ-su,” hoaëc “Ta môû cho caùc thieân söù ñeán treân ngöôøi ñoù” ….Baïn khoâng thaáy ai noùi nhö vaäy trong Taân-öôùc caû. Söï nhaán maïnh trong Coâng-vuï vaø caùc thö tín khoâng noùi veà ma quyû hoaëc vieäc troùi vaø môû caùc aùc linh, nhöng chæ giaûng Phuùc AÂm vaø caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chaúng haïn, khi Phao-loâ lieân tuïc bò ñaøy ñoaï bôûi moät söù giaû (theo nghóa ñen, “quyû söù”) cuûa Satan, thì oâng ñaõ khoâng coá gaéng “coät troùi” noù. OÂng ñaõ caàu nguyeän vôùi Chuùa ñieàu naày (2 Coâr 12:7-10).

Chìa Khoùa Thieân Ñaøng (The Keys of Heaven)

Chuùng ta haõy xem kyû theâm vaên maïch tröïc tieáp veà söï daïy doã coät vaø môû cuûa Chuùa Gieâ-su. Chuù yù thaáy raèng ngay tröôùc khi Ngaøi ñeà caäp ñeán coät vaø troùi, thì Chuùa Gieâ-su ñaõ phaùn baûo raèng Ngaøi seõ cho Phi-e-rô “chìa khoaùnöôùc thieân ñaøng”. Phi-e-rô khoâng bao giôø ñöôïc ban cho chìa khoaùnöôùc thieân ñaøng theo nghóa ñen, vì vaäy lôøi Chuùa Gieâ-su phaûi ñöôïc hieåu theo nghóa boùng. “Caùc chìa khoùa ” töôïng tröng cho ñieàu gì? Caùc chìa khoùa töôïng tröng cho nhöõng tieän ñeå ñi vaøo moät soá ñieàu gì ñoù ñaõ bò ñoùng. Ngöôøi coù nhöõng chìa khoaùnaày coù nhöõng phöông tieän maø nhöõng ngöôøi khaùc khoâng coù ñeå môû nhöõng caùnh cöûa naøo ñoù.

Khi chuùng ta xem xeùt chöùc vuï cuûa Phi-e-rô ñöôïc ghi trong saùch Coâng-vuï, thì ñoù laø nhöõng gì chuùng ta thaáy oâng laøm coù theå ñöôïc saùnh nhö vieäc môû nhöõng caùch cöûa bò khoùa ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khaùc?

Chuû yeáu chuùng ta thaáy Phi-e-rô rao giaûng Phuùc AÂm, Phuùc AÂm ñaõ môû caùc cöûa thieân ñaøng cho taát caû moïi ngöôøi seõ tin (vaø Phuùc AÂm naày ñoùng caùc cöûa AÂm Phuû). Theo yù nghóa ñoù, taát caû chuùng ta ñeàu ñaõ ñöôïc ban cho caùc chìa khoùa vaøo nöôùc thieân ñaøng, vì chuùng ta taát caû ñeàu laø nhöõng khaâm sai cuûa Ñaáng Christ. Chìa khoùa ñeå vaøo nöôùc thieân ñaøng chæ coù theå laø Phuùc AÂm cuûa Chuùa Gieâ-su Christ, söù ñieäp ñoù coù theå môû cöûa thieân ñaøng.

Vaø Hieän Nay, Troùi Vaø Môû

(And Now, Binding and Loosing)

Cuoái cuøng, sau khi höùa ban chìa khoaùnöôùc thieân ñaøng cho Phi-e-rô, thì Chuùa Gieâ-su noùi veà troùi vaø môû, thaønh ngöõ theo nghóa boùng thöù naêm cuûa Ngaøi trong ñoaïn Kinh-thaùnh ñang xem xeùt.

Chuùng ta ñaõ xem xeùt theo vaên maïch Lôøi Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi coù nghóa gì? Vieäc troùi vaø môû cuûa Phi-e-rô ñöôïc aùp duïng nhö theá naøo vaøo vieäc Chuùa Gieâ-su xaây döïng Hoäi thaùnh Ngaøi, vaøo vieäc cöùu ngöôøi ta thoaùt khoûi AÂm Phuû, vaø vaøo vieäc rao giaûng Phuùc AÂm?

Thöïc söï chæ coù moät khaû naêng duy nhaát. Chuùa Gieâ-su chæ ñôn giaûn muoán noùi, Ta uyû quyeàn cho ngöôøi laøm ñaïi dieän cuûa thieân ñaøng. Haõy laøm troïn traùch nhieäm cuûa ngöôi treân ñaát, thì thieân ñaøng seõ uûng hoä ngöôi”.

Neáu ngöôøi chuû noùi vôùi nhaân vieân baùn haøng raèng, “heã baát cöù ñieàu gì anh laøm ôû Baêng-coác thì cuõng seõ ñöôïc laøm cho coâng ty meï trong nöôùc,” Ngöôøi nhaân vieân baùn haøng ñoù seõ giaûi thích lôøi cuûa chuû mình nhö theá naøo? Anh ta seõ hieåu nhöõng lôøi naày coù nghóa laø anh ta ñöôïc uyû quyeàn laøm ñaïi dieän cho coâng ty con cuûa mình ôû Baêng-coác. Ñoù laø taát caû nhöõng gì Chuùa Gieâ-su muoán noùi cho Phi-e-rô, ôû treân ñaát naày, oâng ñöôïc uyû quyeàn laøm ñaïi dieän cho Ñöùc Chuùa Trôøi ôû thieân ñaøng. Lôøi höùa naày cho Phi-e-rô seõ laø choã döïa vöõng chaéc cho nieàm tin cuûa oâng Khi oâng baét ñaàu coâng boá söù ñieäp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû thaønh Gieâ-ru-sa-lem döôùi aùnh maét chæ trích cuûa nhöõng thaày thoâng giaùo vaø ngöôøi Pha-ra-ri-si- nhöõng ngöôøi ñaõ cho raèng hoï laø nhöõng ngöôøi ñaïi dieän ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi uyû quyeàn, laø nhöõng ngöôøi tröôùc ñaây Phi-e-rô ñaõ toân suøng hoï.

Lôøi giaûi thích cuï theå naày veà lôøi cuûa Chuùa Gieâ-su hoøa hôïp vôùi vieäc duøng cuøng thaønh ngöõ laàn hai cuûa Ngaøi, ñaõ ñöôïc tìm thaáy hai chöông sau ñoaïn ñaàu trong Phuùc AÂm Ma-thi-ô:

Neáu anh em ngöôi phaïm toäi cuøng ngöôi, thì haõy traùch ngöôøi khi chæ coù ngöôi vôùi moät mình ngöôøi; nhö ngöôøi nghe lôøi, thì ngöôi ñöôïc anh em laïi. Ví baèng khoâng nghe, haõy môøi moät hai ngöôøi ñi vôùi ngöôi, haàu cöù lôøi hai ba ngöôøi laøm chöùng maø moïi vieäc ñöôïc chaéc chaén. Neáu ngöôøi khoâng chòu nghe caùc ngöôøi ñoù, thì haõy caùo cuøng Hoäi thaùnh, laïi neáu ngöôøi khoâng chòu nghe Hoäi thaùnh, thì haõy coi ngöôøi nhö keû ngoaïi vaø keû thaâu thueá vaäy. Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, heã ñieàu gì maø caùc ngöôi buoäc ôû döôùi ñaát thì cuõng seõ buoäc ôû treân trôøi, vaø ñieàu gì maø caùc ngöôi môû ôû döôùi ñaát thì cuõng seõ môû ôû treân trôøi. Quaû thaät, ta laïi noùi cuøng caùc ngöôi, neáu hai ngöôøi trong caùc ngöôi thuaän nhau ôû döôùi ñaát maø caàu xin khoâng cöù vieäc chi, thì Cha ta ôû treân trôøi seõ cho hoï. Vì nôi naøo coù hai ba ngöôøi nhaân danh ta nhoùm nhau laïi, thì ta ôû giöõa hoï (Ma-thi-ô 18:15-20).

Trong ñoaïn vaên thöù hai naày ñeà caäp ñeán troùi vaø môû, tuyeät ñoái chaúng noùi gì trong ñoaïn naày daãn chuùng ta ñeán choã tin raèng Chuùa Gieâ-su ñang noùi veà vieäc troùi buoäc caùc aùc linh. ÔÛ ñaây Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi ñeán vieäc troùi vaø môû tröïc tieáp sau khi noùi veà ñeà taøi kyû luaät trong Hoäi thaùnh.

Ñieàu naày seõ döôøng nhö chæ cho thaáy raèng söï lieân quan giöõa troùi vaø môû trong ñoaïn Kinh-thaùnh naày, Chuùa Gieâ-su ñaõ muoán noùi moät soá ñieàu nhö theá naày, “Ta ñaõ ban cho ngöôi traùch nhieäm quyeát ñònh ai neân ôû trong Hoäi thaùnh vaø ai thì neân khoâng. Ñoù laø coâng vieäc cuûa ngöôi. Khi ngöôi laøm troïn traùch nhieäm cuûa ngöôi, thì thieân ñaøng seõ uûng hoä ngöôi”.

Trong vieäc aùp duïng roäng hôn, Chuùa Gieâ-su chæ ñôn giaûn noùi, “caùc ngöôi ñöôïc ban cho quyeàn pheùp treân ñaát ñeå laøm nhöõng ngöôøi ñaïi dieän cuûa thieân ñaøng. Caùc ngöôi coù traùch nhieäm, vaø khi caùc ngöôi laøm troïn traùch nhieäm treân ñaát, thì thieân ñaøng seõ luoân luoân uûng hoä ngöôi”.

Troùi Vaø Môû Trong Vaên Maïch

(Binding and Loosing in Context)

Giaûi thích naày thích hôïp nhaát trong phaïm vi vaên maïch heïp cuõng nhö roäng hôn cuûa heát thaûy Taân-öôùc.

Lieân quan ñeán vaên maïch heïp hôn, chuùng ta chuù yù thaáy raèng ngay sau khi Chuùa Gieâ-su noùi veà vieäc troùi vaø môû, thì Ngaøi ñaõ noùi: “Quaû thaät, ta laïi noùi cuøng caùc ngöôi, neáu hai ngöôøi trong caùc ngöôi thuaän nhau ôû döôùi ñaát maø caàu xin khoâng cöù vieäc chi, thì Cha ta ôû treân trôøi seõ cho hoï” (Ma-thi-ô 18:19).

Laïi moäi laàn nöõa, coù moät ñeà taøi noùi veà “nhöõng ngöôi laø ôû döôùi ñaát seõ ñöôïc thieân ñaøng hoã trôï”. Chuùng ta ñöôïc ban cho quyeàn pheùp treân ñaát vaø coù traùch nhieäm caàu nguyeän. Khi chuùng ta laøm thì thieân ñaøng seõ ñaùp öùng. Lôøi cuûa Chuùa Gieâ-su, “Ta laïi noùi…” döôøng nhö muoán chæ Ngaøi ñang môû roäng lôøi tröôùc ñaây cuûa Ngaøi veà vieäc troùi va môû.

Lôøi cuoái cuøng cuûa Chuùa Gieâ-su trong ñoaïn vaên naày, “Vì nôi naøo coù hai ba ngöôøi nhaân danh ta nhoùm nhau laïi, thì ta ôû giöõa hoï,” cuõng hoã trôï cho ñeà taøi “thieân ñaøng seõ uûng hoä ngöôi”. Khi caùc tín höõu nhoùm laïi trong Danh Ngaøi, thì Ñaáng ñang ôû thieân ñaøng seõ baøy toû.

Cho duø caùc baïn khoâng hoaøn toaøn ñoàng yù vôùi lôøi giaûi thích cuûa toâi veà ñoaïn vaên ñang xem xeùt, thì baïn seõ bò thuùc eùp raát lôùn ñeå trình baøy laäp luaän theo Kinh-thaùnh, saâu saéc raèng Chuùa Gieâ-su ñang noùi veà vieäc coät troùi caùc aùc linh trong caùc thaønh phoá roài!

Keá Hoaïch Thieân Thöôïng Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi

Bao Goàm Satan

(God’s Divine Plan Includes Satan)

Satan vaø caùc quyû söù cuûa noù laø quaân ñoäi noåi loaïn, nhöng khoâng phaûi laø moät quaân ñoäi vöôït ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Quaân ñoäi noåi loaïn naày ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi taïo neân, (maëc daàu chuùng noù khoâng noåi loaïn khi môùi ñöôïc taïo neân). Phao-loâ ñaõ vieát:

Vì muoân vaät ñaõ ñöôïc döïng neân trong Ngaøi, baát luaän treân trôøi, döôùi ñaát, vaät thaáy ñöôïc, vaät khoâng thaáy ñöôïc, hoaëc ngoâi vua, hoaëc quyeàn cai trò, hoaëc chaáp chaùnh, hoaëc caàm quyeàn, ñeàu laø bôûi Ngaøi vaø vì Ngaøi maø ñöôïc döïng neân caû (Coâ-loâ-se 1:16).

Chuùa Gieâ-su ñaõ taïo neân moïi linh thieân söù theo moãi caáp baäc, keå caû Satan. Ngaøi coù bieát raèng moät soá seõ thaát baïi khoâng? Taát nhieân Ngaøi bieát. Vaäy thì taïi sao Ngaøi ñaõ taïo neân chuùng noù? Bôûi vì Ngaøi seõ duøng nhöõng thieân söù noåi loaïn ñoù ñeå giuùp laøm öùng nghieäm keá hoaïch cuûa Ngaøi. Neáu Ngaøi khoâng coù muïc ñích cho chuùng, thì chaéc Ngaøi ñaõ chæ ñôn giaûi caàm tuø chuùng, nhö chuùng ta ñaõ ñöôïc bieát Ngaøi ñaõ laøm ñieàu ñoù vôùi moät soá thieân söù noåi loaïn (2 Phi-e-rô 2:4) vaø moät ngaøy kia Ngaøi cuõng seõ laøm vaäy vôùi Satan (Khaûi-huyeàn 20:2).

Ñöùc Chuùa Trôøi coù lyù do cho pheùp Satan vaø moïi aùc linh haønh ñoäng treân ñaát. Neáu Ngaøi ñaõ khoâng laøm ñieàu ñoù thì chuùng noù seõ hoaøn toaøn heát nhieäm vuï. Nhöõng lyù do naøo cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp Satan haønh ñoäng treân ñaát? Toâi khoâng nghó baát cöù ai cuõng hieåu ñöôïc moãi lyù do, song Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû moät soá lyù do trong Lôøi Ngaøi.

Tröôùc tieân, Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp Satan hoaït ñoäng coù giôùi haïn treân ñaát ñeå laøm troïn keá hoaïch cuûa Ngaøi ñeå thöû loaøi ngöôøi. Satan phuïc vuï nhö laø söï choïn löïa thay theá cho lôøi höùa nguyeän cuûa nhaân loaïi. Cho duø hoï coù nhaän ra ñieàu ñoù hay khoâng, thì ngöôøi ta hoaëc phuïc tuøng Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc Satan. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp Satan caùm doã A-ñam vaø EÂ-va, hai ngöôøi coù yù chí töï do maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho ñeå caùm doã hoï. Taát caû nhöõng ngöôøi coù yù chí töï do phaûi ñöôïc thöû thaùch ñeå baøy toû nhöõng gì coù trong loøng cuûa hoï, hoaëc vaâng lôøi hoaëc khoâng vaâng lôøi.[1]

Thöù hai, Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp Satan hoaït ñoäng coù giôùi haïn treân ñaát nhö laø taùc nhaân thònh noä cuûa Ngaøi giaùng treân nhöõng ngöôøi laøm aùc. Tröôùc ñaây toâi ñaõ chöùng minh ñieàu naày baèng caùch ñaõ chæ cho moät soá ví duï cuï theå trong Kinh-thaùnh khi Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng söï phaùn xeùt ñeán treân nhöõng ngöôøi ñaùng chòu hình phaït qua caùc aùc linh. Söï vieäc laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp Satan cai trò treân nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu cuûa theá gian naày laø söï toû ra söï thònh noä cuûa Ngaøi giaùng treân hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn phaït nhöõng nhoùm ngöôøi aùc baèng caùch cho pheùp nhöõng ngöôøi aùc cai trò treân hoï, vaø cuõng cho pheùp caùc aùc linh cai trò treân hoï, khieán cho cuoäc soáng cuûa taát caû hoï khoán khoå hôn.

Thöù ba, Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp Satan hoaït ñoäng coù giôùi haïn treân ñaát ñeå laøm vinh hieån chính Ngaøi. “Con Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ hieän ra ñeå huûy phaù coâng vieäc cuûa ma quyû” (I Giaêng 3:8). Moãi laàn Ñöùc Chuùa Trôøi huûy phaù coâng vieäc cuûa Satan, thì ñieàu ñoù laøm vinh hieån quyeàn naêng vaø söï khoân ngoan cuûa Ngaøi.

Chuùa Gieâ-su laø Ñaàu Treân Caùc Quyeàn Vaø Theá Löïc

(Jesus is the Head Over Pricipalities and Powers)

Vôùi tö caùch laø nhöõng Cô ñoác nhaân, traùch nhieäm theo Kinh-thaùnh cuûa chuùng ta ñeå xöû lyù Satan vaø caùc aùc linh ôû hai phöông tieän: choáng cöï chuùng trong chính ñôøi soáng cuûa chuùng ta (Gia-cô 4:7), vaø ñuoåi chuùng ra khoûi nhöõng ngöôøi khaùc laø nhöõng ngöôøi muoán ñöôïc giaûi cöùu (Maùc 16:17). Baát cöù Cô ñoác nhaân naøo coù kinh nghieäm trong vieäc ñuoåi quyû ra khoûi nhöõng ngöôøi khaùc phaûi bieát raèng, nhö laø quy luaät chung, neáu ngöôøi bò quyû aùm khoâng muoán ñöôïc giaûi cöùu, thì ngöôøi ñoù khoâng theå naøo ñuoåi quyû ra ñöôïc.[2] Ñöùc Chuùa Trôøi toân troïng yù muoán töï do cuûa moïi ngöôøi, vaø neáu ngöôøi naøo muoán ñaàu haøng caùc aùc linh, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng ngaên ngöôøi ñoù.

Ñaây laø moät lyù do khaùc nöõa taïi sao chuùng ta khoâng theå ñaùnh haï caùc linh laõnh thoå treân caùc khu vöïc ñòa lyù. Nhöõng aùc linh ôû ñoù ôû ñoù caàm giöõ ngöôøi ta laøm noâ leä vì ñoù laø nhöõng gì ñaõ choïn. Qua vieäc coâng boá Phuùc AÂm cho hoï, chuùng ta cho hoï choïn löïa. Neáu hoï quyeát ñònh ñuùng, thì seõ khieán hoï ñöôïc töï do khoûi Satan vaø caùc aùc linh. Nhöng neáu hoï quyeát ñònh sai, khoâng choïn löïa aên naên, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp Satan caàm tuø hoï.

Chuùa Gieâ-su ñöôïc noùi ñeán trong Kinh-thaùnh nhö laø “ñaàu cuûa moïi quyeàn cai trò vaø moïi theá löïc” (Coâ-loâ-se 2:10). Maëc duø Ngoân ngöõ Hy-laïp ñöôïc duøng cho töø cai trò (arche) vaø theá löïc (exousia) thænh thoaûng ñöôïc duøng trong vieäc moâ taû caùc laõnh ñaïo chính trò loaøi ngöôøi, nhöõng töø ñoù cuõng ñöôïc duøng trong Taân-öôùc nhö laø nhöõng töôùc hieäu cho nhöõng keû cai trò linh ma quyû. Ñoaïn Kinh-thaùnh Kinh-ñieån noùi veà söï tranh chieán cuûa caùc Cô ñoác nhaân choáng laïi caùc quyeàn cai trò (arche) vaø theá löïc (exousia) trong EÂ-pheâ-soâ 6:12 laø moät ví duï.

Khi chuùng ta ñoïc theo vaên maïch nhöõng gì Phao-loâ ñaõ vieát veà Chuùa Gieâ-su laø ñaàu treân moïi quyeàn cai trò vaø theá löïc trong Coâ-loâ-se 2:10, Ñieàu naày döôøng nhö roõ raøng raèng oâng ñang noùi ñeán quyeàn löïc thuoäc linh. Chaúng haïn, trong cuøng moät ñoaïn Kinh-thaùnh coù boán caâu sau ñoù, Phao-loâ vieát veà Chuùa Gieâ-su, “Ngaøi ñaõ truaát boû caùc quyeàn cai trò cuøng caùc theá löïc, duøng thaäp töï giaù chieán thaéng chuùng noù, vaø noäp ra toû töôøng giöõa thieân haï” (Coâ-loâ-se 2:15).

Neáu Chuùa Gieâ-su laø ñaàu caùc quyeàn cai trò vaø theá löïc thuoäc linh, vaäy thì Ngaøi coù quyeàn toái cao treân chuùng. Ñaây laø khaûi thò tuyeät vôøi cho caùc Cô ñoác nhaân soáng trong caùc neàn vaên hoùa ngoaïi giaùo, theo thuyeát duy linh, laø nhöõng ngöôøi tröôùc ñaây thôø thaàn töôïng sôï caùc aùc linh maø hoï bieát chuùng ñaõ töøng cai trò hoï.

Chæ Coù Caùch Troán Thoaùt Duy Nhaát

(The Only Way of Escape)

Caùch duy nhaát ñeå thoaùt khoûi söï caàm tuø cuûa caùc aùc linh laø aên naên vaø tin nhaän Phuùc AÂm. Ñoù laø söï treân thoaùt maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saém saún. Khoâng moät ai coù theå troùi ñöôïc caùc löôïng löïc ma quyû treân moät thaønh phoá vaø giaûi cöùu baïn ñöôïc töï do hoaëc töï do ñöôïc moät phaàn. Neáu moät ngöôøi khoâng aên naên vaø tin Phuùc AÂm, thì ngöôøi ñoù ñang ôû trong côn thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 3:36), keå caû bò caùc quyeàn löïc taø linh caàm giöõ.

Ñoù laø lyù do taïi sao khoâng coù söï thay ñoåi naøo ñaùng keå trong caùc thaønh phoá nôi coù caùc hoäi nghò vaø hoäi ñoàng thuoäc linh lôùn lao ñaõ xaûy ra, vì khoâng coù ñieàu gì ñaõ xaûy ra thaät söï ñaõ aûnh höôûng ñeán caùc quyeàn löïc taø linh cai trò ôû trong nhöõng khu vöïc ñoù. Caùc Cô ñoác nhaân coù theå la heùt vaøo caùc quyeàn cai trò vaø theá löïc caû ngaøy laãn ñeâm; hoï coù theå coá gaéng haønh haï ma quyû baèng caùi goïi laø nhöõng “cuoäc khaåu chieán”; hoï coù theå noùi “Ta coät troùi ngöôi caùc aùc linh treân thaønh phoá naày” moät trieàu laàn; thaäm chí hoï coù theå laøm ñieàu naày treân maùy bay vaø treân caùc ñænh caùc toaønhaø choïc nhieàu taàng (vì moät soá ngöôøi thöïc söï ñaõ laøm ñieàu ñoù); vaø chæ coù moät caùch duy nhaát maø ma quyû seõ bò aûnh höôûng laø chuùng seõ cöôøi nhaïo vaøo caùc Cô ñoác nhaân ngu muoäi.

Chuùng ta haõy böôùc sang caâu chuyeän thaàn thoaïi hieän ñaïi thöù saùu veà chieán traän thuoäc linh.

Caâu Chuyeän #6: “Chieán traän thuoäc linh choáng laïi caùc linh thoå ñòa, môû caùnh cöûa cho vieäc truyeàn giaùo hieäu quaû”.

(Myths #6: “Spiritual warfare against territorial sprits opens the dor for effective evangelism.”)

Ñoäng cô thuùc ñaåy nhieàu Cô ñoác nhaân döï phaàn nhieàu trong vieäc chieán traän thuoäc linh choáng laïi caùc linh chuû quyeàn laø öôùc muoán cuûa hoï nhìn thaáy vöông quoác cuûa hoï ñöôïng môû roäng. Vì côù ñieàu naày hoï phaûi ñaùng ñöôïc khen ngôïi. Moãi moät Cô ñoác nhaân neân khao khaùt nhìn thaáy coù theâm nhieàu ngöôøi thoaùt khoûi söï caàm giöõ cuûa Satan.

Tuy nhieân, vieäc chuùng ta duøng phöông caùch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi xaây döïng vöông quoác cuûa Ngaøi laø ñieàu quan troïng. Ñöùc Chuùa Trôøi bieát ñieàu gì coù hieäu quaû vaø ñieàu gì laø laõng phí thôøi gian. Ngaøi ñaõ baûo chuùng ta chính xaùc traùch nhieäm cuûa chuùng ta laø gì coù lieân quan ñeán vieäc môû mang vöông quoác cuûa Ngaøi. Nghó vieäc chuùng ta laøm khoâng theo Kinh-thaùnh seõ nhaân boäi hieäu quaû truyeàn giaùo cuûa chuùng ta, nhöõng ñieàu maø Chuùa Gieâ-su, Phi-e-rô, hoaëc Phao-loâ chöa bao giôø duøng ñeán trong chöùc vuï cuûa hoï, laø ngu daïi.

Taïi sao coù quaù nhieàu Cô ñoác nhaân nghó raèng chieán traän thuoäc linh coù theå môû cöûa cho vieäc truyeàn giaùo coù hieäu quaû? Caùch lyù luaän cuûa hoï thöôøng nghe thaáy gioáng nhö theá naày: “Satan ñaõ laøm môø taâm trí cuûa nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu. Vì vaäy chuùng ta phaûi chieán traän thuoäc linh choáng laïi Satan ñeå ngaên chaën haén khoâng laøm muø loøng hoï. Moät khi nhöõng keû laøm cho muø loøa ñöôïc caát khoûi, thì nhieàu ngöôøi seõ nghe tin laønh”. Vieäc naày coù ñuùng khoâng?

Taát nhieân khoâng nghi ngôø gì veà vieäc Satan ñaõ laøm môø taâm trí cuûa nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu. Phao-loâ ñaõ vieát:

Neáu Tin laønh cuûa chuùng toâi coøn che khuaát, laø chæ che khuaát cho nhöõng keû hö maát, 4 cho nhöõng keû chaúng tin maø chuùa ñôøi naày ñaõ laøm muø loøng hoï, haàu cho hoï khoâng troâng thaáy söï vinh hieån choùi loùi cuûa Tin laønh Ñaáng Christ, laø aûnh töôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (2 Coâr 4:3-4).

Caâu hoûi laø, Phao-loâ coù cung caáp moät maõnh thoâng tin naày cho caùc Cô ñoác nhaân Coâ-rinh-toâ vôùi yù ñònh thuùc ñaåy hoï chieán traän thuoäc linh vaø ñaïp ñoå caùc linh chuû quyeàn ñeå nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu seõ môû loøng tieáp nhaän Phuùc AÂm hôn?

Caâu traû lôøi laø KHOÂNG vì vaøi lyù do hieån nhieân.

Tröôùc tieân, vì Phao-loâ ñaõ khoâng noùi tieáp: “Vì vaäy, hôõi nhöõng Ngöôøi Coâ-rinh-toâ, bôûi vì Satan ñaõ laøm môø taâm trí cuûa nhöõng ngöôøi voâ tín, Toâi muoán caùc nh chò em chieán traän thuoäc linh vaø ñaïp ñoå caùc linh chuû quyeàn vì nhöõng laøm môø maét naày seõ phaûi bò caát ñi”. Ñuùng hôn, ñieàu ngay sau ñoù oâng ñaõ ñeà caäp laø oâng giaûng veà Ñaáng Christ, laø caùch maø söï muø loøa thuoäc linh bò caát khoûi.

Thöù hai, Phao-loâ ñaõ khoâng höôùng daãn baát cöù tín höõu naøo trong caùc thö tín cuûa oâng tham döï vaøo vieäc ñaùnh haï caùc ñoàn treân caùc thaønh phoá cuûa hoï ñeå keát quaû truyeàn giaùo gia taêng.

Thöù ba, ñoïc taát caû thö tín cuûa Phao-loâ chuùng ta raèng oâng ta ñaõ khoâng tin vieäc laøm môø maét cuûa Satan ñaõ laø lyù do chuû yeáu taïi sao nhöõng ngöôøi voâ tín vaãn coøn trong söï voâ tín. Söï laøm môø loøng cuûa Satan laø moät yeáu toá ñoùng goùp, nhöng khoâng phaûi yeáu toá chính, hoaëc yeáu toá duy nhaát. Yeáu toá chính yeáu caàm giöõ ta khoâng ñöôïc cöùu laø taám loøng cöùng coûi cuûa hoï. Ñieàu naày hieån nhieân cho lyù do ñôn giaûn laø Satan khoâng theå giöõ moïi ngöôøi bò muø loøa. Moät soá ngöôøi khi nghe leõ thaät, vaø tin, thì töø choái nhöõng söï doái traù maø tröôùc ñaây hoï ñaõ tin. Ñoù khoâng phaûi laø söï laøm muø loøng cuûa Satan nhieàu ñeán noãi gaây cho hoï voâ tín, vì söï voâ tín cuûa hoï ñaõ cho pheùp Satan laøm môø loøng hoï.

Nhöõng Taám Loøng Chai Lì (Callous Hearts)

Trong laù thö cuûa oâng göûi cho Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ, söù ñoà Phao-loâ ñaõ giaûi thích moät caùch ngaén goïn taïi sao nhöõng ngöôøi khoâng tin Chuùa vaãn coøn ôû trong söï voâ tín:

Vaäy, naày laø ñieàu toâi noùi vaø ñieàu toâi nhaân danh Chuùa maø rao ra: aáy laø anh em chôù neân aên ôû nhö ngöôøi ngoaïi ñaïo nöõa, hoï theo söï hö khoâng cuûa yù töôûng mình, bôûi söï ngu muoäi ôû trong hoï, vaø vì loøng hoï cöùng coûi neân trí khoân toái taêm, xa caùch söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï ñaõ maát caû söï caûm bieát, ñaønh boû mình trong moät ñôøi buoâng lung, ñem loøng meâ ñaém khoâng bieát chaùn maø phaïm heát moïi ñieàu oâ ueá (EÂ-pheâ-soâ 4:17-19).

Phao-loâ ñaõ noùi raèng nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu xa caùch söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì “söï ngu muoäi trong loøng hoï” Nhöng taïi sao hoï laïi ngu muoäi? Taïi sao “trí khoân cuûa hoï ñaõ toái taêm”? Caâu traû lôøi laø, “vì loøng hoï cöùng coûi”. Hoï ñaõ trôû neân “chai lyø”. Ñoù laø baèng caên nguyeân vaø lyù do chính taïi sao ngöôøi ta giöõ mình laïi chöa ñöôïc cöùu.[3] Hoï chòu söï ñoå loãi cuûa chính mình. Satan chæ cung caáp söï löøa doái maø hoï muoán maø thoâi.

Nguï ngoân cuûa Chuùa Gieâ-su ngöôøi gieo gioáng vaø caùc loaïi ñaát minh hoïa cho quan ñieåm naày caùch hoaøn haûo:

Ngöôøi gieo ñi ra ñeå gieo gioáng mình. Khi vaõi gioáng, moät phaàn gioáng rôi ra doïc ñöôøng, bò giaøy ñaïp vaø chim trôøi xuoáng aên heát….Naày, lôøi thí duï ñoù nghóa nhö vaày: Hoät gioáng laø ñaïo Ñöùc Chuùa Trôøi. Phaàn rôi ra doïc ñöôøng, laø nhöõng keû ñaõ nghe ñaïo; nhöng veà sau ma quyû ñeán, cöôùp laáy ñaïo töø trong loøng hoï, e raèng hoï tin maø ñöôïc cöùu chaêng (Luca 8:5, 11-12).

Chuù yù thaáy haït gioáng, töôïng tröng cho Phuùc AÂm, rôi beân caïnh ñöôøng vaø bò ngöôøi ta daãm leân. Haït gioáng ñoù ñaõ khoâng theå vaøo ñaát cöùng coûi nôi ngöôøi ta ñaõ thöôøng ñaïp leân. Do ñoù, haït naày deã bò chim trôøi, töôïng tröng cho ma quyû ñeán cöôùp haït gioáng ñi.

Ñieåm chính cuûa toaøn boä nguï ngoân naày laø so saùnh tình traïng taám loøng cuûa ngöôøi ta (vaø söï tieáp nhaän lôøi Chuùa cuûa hoï) vôùi nhieàu loaïi ñaát khaùc nhau. Chuùa Gieâ-su ñang giaûi thích taïi sao moät soá ngöôøi tin vaø taïi sao nhöõng ngöôøi khaùc khoâng tin: ñieàu ñoù phuï thuoäc vaøo hoï.

Satan hieän ra trong böùc tranh naày nhö theá naøo? Haén chæ coù theå cöùu lôøi töø nhöõng ngöôøi coù loøng cöùng coûi. Chim trôøi trong nguï ngoân naày chæ laø nguyeân nhaân thöù hai lieân quan ñeán lyù do taïi sao haït gioáng khoâng naåy maàm. Thöïc söï, vaán ñeà chuû yeáu vôùi loaïi ñaát naày, ñoù laø söï cöùng coûi cuûa loaït ñaát naày ñaõ khieán cho noù coù theå cho chim trôøi ñeán cöôùp ñi nhöõng haït gioáng.

Cuøng moät ñieàu gioáng nhö vaäy ñoái vôùi Phuùc AÂm. Nan ñeà thaät söï vôùi nhöõng taám loøng cöùng coûi cuûa nhöõng ngöôøi coù yù chí töï do. Khi ngöôøi ta choáng ñoái Phuùc AÂm, thì hoï ñaõ choïn löïa ôû trong söï muø loøa. Hoï thích tin söï doái traù hôn söï chaân thaät. Nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi nhö theá naày, “Söï saùng ñaõ ñeán theá gian, maø ngöôøi ta öa söï toái taêm hôn söï saùng, vì vieäc laøm cuûa hoï laø xaáu xa” (Giaêng 3:16).

Kinh-thaùnh ñaõ khoâng ñöa chuùng ta ñeán choã tin nhöõng ngöôøi naày laø nhöõng ngöôøi taám loøng chaân thaät toát laønh, hoï chaéc ñaõ tin Phuùc AÂm neáu Satan chæ ngöøng laøm môø loøng hoï. Ngöôïc laïi, kinh-thaùnh veõ leân moät böùc tranh raát lu môø veà tính caùch cuûa con ngöôøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ baét moãi moät ngöôøi chòu traùch nhieäm cho söï choïn löïa cuûa mình. Ngoài treân ngoâi phaùn xeùt, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng chaáp nhaän baát cöù lôøi baøo chöõa bieän minh cuûa baát cöù ngöôøi naøo raèng “ma quyû ñaõ khieán toâi laøm ñieàu ñoù”.

Satan Laøm Muø Taâm Trí Ngöôøi Ta Nhö Theá Naøo?

(How Satan Blinds People’s minds?)

Chính xaùc laø Satan ñaõ laøm muø taâm trí cuûa ngöôøi ta baèng caùch naøo? Coù phaûi haén coù moät soá quyeàn naêng thuoäc linh huyeàn dieäu naøo ñoù maø haén ñoå vaøo ñaàu ngöôøi ta gioáng nhö moät chaát ma thuaät ñeå laøm ngu muoäi ñi trí khoân cuûa hoï khoâng? Coù phaûi Ma quyû coù chaâm nhöõng moùng vuoát vaøo trong naõo cuûa hoï, boû ñi söï suy nghó coù lyù trí cuûa hoï caùch hieäu quaû khoâng? Khoâng, Satan laøm muø taâm trí ngöôøi ta baèng caùch cung caáp cho hoï söï löøa doái ñeå tin.

Hieån nhieân, neáu ngöôøi ta ñaõ tin leõ thaät raèng Chuùa Gieâ-su laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng ñaõ cheát cho toäi loãi cuûa hoï, neáu hoï ñaõ thöïc söï tin raèng moät ngaøy kia hoï seõ phaûi ñöùng tröôùc Ngaøi ñeå khai trình ñôøi soáng cuûa hoï, thì hoï seõ aên naên vaø trôû thaønh caùc moân ñoà cuûa Ngaøi. Nhöng hoï khoâng tin nhöõng ñieàu naày. Tuy nhieân, hoï coù tin moät ñieàu naøo ñoù. Coù theå hoï tin khoâng coù Ñöùc Chuùa Trôøi, hoaëc khoâng coù söï soáng sau khi cheát. Coù theå hoï tin söï ñaàu thai ôû kieáp sau, hoaëc laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng bao giôø khoâng boû hoï vaøo ñòa nguïc. Coù leõ hoï nghó raèng coâng vieäc toân giaùo cuûa hoï seõ khieán cho hoï vaøo ñöôïc thieân ñaøng. Nhöng hoï tin gì ñi chaêng nöõa, neáu ñieàu ñoù khoâng phaûi laø Phuùc AÂm, thì coù theå toùm laïi baèng moät lôøi: löøa doái. Hoï khoâng tin leõ thaät, do ñoù Satan giöõ hoï bò muø bôûi nhöõng lôøi löøa doái. Tuy nhieân, neáu hoï haï mình vaø tin leõ thaät, thì Satan seõ khoâng theå laø muø loøng hoï ñöôïc nöõa.

Nhöõng Söï Löøa Doái Toái Taêm (The lies of Darkness)

Vöông quoác cuûa Satan ñöôïc ñeà caäp ñeán trong Kinh-thaùnh nhö laø “vöông quoác cuûa söï toái taêm” (Coâ-loâ-se 1:13). Taát nhieân, söï toái taêm, töôïng tröng cho söï khoâng coù leõ thaät- khoâng coù söï saùng hoaëc söï soi saùng. Khi baïn ôû trong söï toái taêm, thì baïn ñònh höôùng baèng söï töôûng töôïng cuûa mình vaø thöôøng keát thuùc baèng söï toån haïi. Ñoù laø caùch hoaït ñoäng trong vöông quoác cuûa Satan. Nhöõng ai böôùc ñi trong ñoù ñang ñònh höôùng cuoäc ñôøi hoï baèng söï töôûng töôïng cuûa hoï, vaø söï töôûng töôïng cuûa hoï ñaõ ñöôïc ñaày daãy baèng nhöõng söï löøa doái cuûa Satan. Hoï ñang ôû trong söï toái taêm thuoäc linh.

Vöông quoác Satan ñöôïc ñònh nghóa toát nhaát, khoâng phaûi nhö laø moät vöông quoác ñòa lyù coù nhöõng ñöôøng bieân giôùi ñöôïc ñònh nghóa ñöôïc roõ raøng, nhöng nhö laø moät vöông quoác cuûa nieàm tin- ñoù laø tin vaøo nhöõng lôøi löøa doái. Vöông quoác cuûa söï toái taêm ñöôïc ñaët cuøng moät choã nhö laø vöông quoác cuûa söï saùng laùng. Nhöõng ai tin leõ thaät soáng ngay giöõa voøng nhöõng ngöôøi tin söï löøa doái.[4] Coâng vieäc chuû yeáu cuûa chuùng ta laø coâng boá leõ thaät cho nhöõng ngöôøi ñaõ tin söï löøa doái. khi moät soá ngöôøi nao ñoù tin leõ thaät, thì Satan ñaõ maát ñi moät ngöôøi nöõa döôùi quyeàn cuûa noù bôûi vì haén khoâng theå löøa doái ngöôøi ñoù ñöôïc nöõa.

Do ñoù chuùng ta giaûi cöùu nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu khoûi Satan, khoâng phaûi “coät troùi” caùc aùc linh treân hoï nhöng baèng vieäc coâng boá leõ thaät. Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi, “caùc ngöôi seõ bieát leõ thaät, vaø leõ thaät seõ buoâng tha caùc ngöôi” (Giaêng 8:32). Söï muø loøa thuoäc linh bò caát ñi bôûi leõ thaät.

Trong cuøng moät ñoaïn Kinh-thaùnh trong Tin-Laønh Giaêng, Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi vôùi thính giaû chöa ñöôïc cöùu:

Caùc ngöôi bôûi cha mình, laø ma quyû, maø sanh ra; vaø caùc ngöôi muoán laøm neân söï öa muoán cuûa cha mình. Vöøa luùc ban ñaàu noù ñaõ laø keû gieát ngöôøi, chaúng beàn giöõ ñöôïc leõ thaät, vì khoâng coù leõ thaät trong noù ñaâu. Khi noù noùi doái, thì noùi theo taùnh rieâng mình, vì noù voán laø keû noùi doái vaø laø cha söï noùi doái. Nhöng vì ta noùi leõ thaät, neân caùc ngöôi khoâng tin ta (Giaêng 8:44-45).

Chuù yù thaáy Chuùa Gieâ-su ñaõ cho bieát söï töông phaûn giöõa Chính Ngaøi vaø ma quyû. Ngaøi noùi leõ thaät; coøn Satan laø keû noùi doái toät böïc.

Cuõng chuù yù thaáy cho duø Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi vôùi thính giaû cuûa Ngaøi raèng hoï thuoäc veà cha cuûa hoï laø ma quyû, vaø cho duø Ngaøi cho bieát Satan nhö laø keû noùi doái, thì Ngaøi vaãn ñaët traùch nhieäm treân hoï tin leõ thaät Ngaøi ñaõ noùi. Ñoù khoâng phaûi laø loãi cuûa ma quyû laøm môø loøng hoï- ñoù chính laø loãi cuûa hoï. Chuùa Gieâ-su buoäc hoï chòu traùch nhieäm. Satan giuùp nhöõng ngöôøi “öa thích söï toái taêm” ôû trong söï toái taêm baèng caùch cung caáp cho hoï nhöõng lôøi doái traù ñeå tin. Nhöng Satan khoâng theå laøm cho nhöõng ngöôøi seõ tin leõ thaät ngu muoäi ñöôïc.

Vì vaäy, caùch chuû yeáu chuùng ta coù theå ñaåy luøi vöông quoác cuûa söï toái taêm laø truyeàn baù söï saùng- leõ thaät cuûa Lôøi Chuùa. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng noùi, “haõy ñi khaép theá gian coät troùi ma quyû” nhöng maø “haõy ñi khaép theá gian rao giaûng Phuùc AÂm”. Chuùa Gieâ-su ñaõ daïy Phao-loâ veà muïc ñích cuûa vieäc giaûng daïy cuûa oâng ta laø “ñaëng môû maét hoï, haàu cho hoï töø toái taêm maø qua saùng laùng, töø quyeàn löïc cuûa quyû Sa-tan maø ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi (Coâng-vuï 26:18). Ñieàu naày cho thaáy roõ raèng ngöôøi ta thoaùt khoûi quyeàn löïc cuûa Satan khi hoï ñöôïc vaïch traàn tröôùc leõ thaät cuûa Phuùc AÂm vaø coù quyeát ñònh quay boû khoûi söï toái taêm sang saùng laùng, tin leõ thaät hôn laø doái traù. chæ coù nhöõng ñoàn luõy duy nhaát maø chuùng ta “ñaùnh haï xuoáng” ñoù laø nhöõng doàn luõy cuûa doái traù trong taâm trí cuûa ngöôøi ta.

Ñaây Laø Keá Hoaïch Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi

(This is God’s Plan)

Ñöøng queân raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaõ ñuoåi Satan ra khoûi thieân ñaøng xuoáng ñaát. Ñaõ coù theå Ngaøi ñaët Satan baát cöù nôi naøo trong vuõ truï hoaëc caàm tuø noù maõi maõi. Nhöng taïi sao Ngaøi khoâng laøm? Bôûi vì Ngaøi muoán duøng Satan ñeå hoaøn thaønh muïc tieâu cuoái cuøng cuûa Ngaøi- muïc tieâu maø vaøo ngay kia coù moät gia ñình lôùn cuûa nhöõng con ngöôøi töï nguyeän yeâu meán Ngaøi, ñaõ choïn löïa thôø phöôïng Ngaøi.

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ muoán moät gia ñình con caùi yeâu meán Ngaøi, thì coù hai ñieàu ñöôïc yeâu caàu. Tröôùc tieân, Ngaøi ñaõ phaûi taïo döïng loaøi ngöôøi coù yù muoán töï do, bôûi vì neàn taûng tình yeâu laø yù muoán töï do. Ngöôøi maùy vaø maùy moùc khoâng theå yeâu thöông ñöôïc.

Thöù hai, Ngaøi ñaõ phaûi thöû thaùch hoï trong moät moâi tröôøng ôû ñoù hoï bò ñoái dieän phaûi choïn löïa ñeå vaâng lôøi hoaëc baát tuaân hoaëc gheùt Ngaøi. Nhöõng ngöôøi coù yù muoán töï do phaûi ñöôïc thöû thaùch. Vaø neáu coù baøi thi traéc nghieäm veà loøng trung thaønh, thì chaéc phaûi coù moät söï caùm doã ñeå baát tuaân. Do ñoù, chuùng ta ñaõ baét ñaàu hieåu taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët Satan treân ñaát. Satan seõ phuïc vuï nhö laøm giaûi phaùp thay theá cho loøng trung thaønh cuûa loaøi ngöôøi. Haén seõ ñöôïc cho pheùp (coù giôùi haïn naøo ñoù) ñeå aûnh höôûng baát cöù ai môû loøng tieáp nhaän lôøi doái traù cuûa haén. Moïi ngöôøi ñieàu phaûi gaëp phaûi söï choïn löïa: Toâi seõ tin Ñöùc Chuùa Trôøi hay Satan? Toâi seõ phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi hay Satan? Cho duø ngöôøi ta coù nhaän bieát ñieàu naày hay khoâng, thì taát caû hoï ñaõ coù quyeát ñònh roài. Coâng vieäc cuûa chuùng ta laø khích leä nhöõng ngöôøi ñaõ coù quyeát ñònh sai laàm aên naên vaø tin Phuùc AÂm, coù quyeát ñònh ñuùng ñaén.

Ñaây khoâng phaûi laø ñieàu ñaõ xaûy ra trong vöôøn EÂ-ñen sao? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët caây bieát ñieàu thieän vaø aùc ôû ñoù vaø caám A-ñam vaø EÂ-va aên traùi caây ñoù. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng muoán hoï aên traùi caây ñoù, thì taïi sao Ngaøi ñaët noù ôû ñoù? Caâu traû lôøi laø ñeå thöû nghieäm hoï.

Chuùng ta cuõng thaáy Satan ñöôïc pheùp Ñöùc Chuùa Trôøi caùm doã EÂ-va. Moät laàn nöõa, neáu söï trung thaønh seõ bò thöû thaùch, thì chaéc phaûi coù söï caùm doã ñeå baát tuaân. Satan ñaõ löøa doái EÂ-va vaø baø ñaõ tin haén, vaäy ngay cuøng luùc ñoù, baø ñaõ quyeát ñònh khoâng tin nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi. Keát quaû ra sao? Nhöõng con ngöôøi coù yù muoán töï do ñaàu tieân ñaõ baøy toû loøng baát trung trong loøng cuûa hoï.

Cuõng töông töï nhö vaäy, moãi moät ngöôøi coù yù muoán töï do coù theå bò thöû nghieäm trong suoát ñôøi soáng cuûa ngöôøi aáy. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû chính Ngaøi qua söï saùng taïo, ñeå moïi ngöôøi coù theå bieát raèng coù moät Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùng kính sôï ñang toàn taïi (Roâ-ma 1:19-20). Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho moãi moät ngöôøi trong chuùng ta löông taâm, chuùng ta bieát phaân bieät ñuùng sai trong loøng mình (Roâ-ma 2:14-16). Satan vaø caùc aùc linh cuûa haén ñöôïc pheùp löøa doái vaø caùm doã ngöôøi ta ôû möùc ñoä coù giôùi haïn. Keát quaû laø moãi moät ngöôøi coù yù muoán töï do ñeàu bò thöû thaùch.

Söï thaät ñang buoàn laø moãi moät ngöôøi coù yù muoán töï do ñaõ noåi loaïn choáng nghòch vaø “ñaõ ñoåi leõ thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laáy söï doái traù” (Roâ-ma 1:25). Tuy nhieân, chuùng ta coù theå caùm ôn Ñöùc Chuùa Trôøi vì Ngaøi ñaõ saén saún cuûa chuoäc toäi cho toäi loãi cuûa chuùng ta vaø môû ñöôøng ñeå chuùng ta ñöôïc sanh laïi trong gia ñình cuûa Ngaøi. Söï cheát hy sinh cöùu chuoäc cuûa Chuùa Gieâ-su laø caâu traû lôøi ñaày ñuû taát caû cho nan ñeà cuûa chuùng ta.

Söï Löøa Doái Cuûa Satan, Baây Giôø Vaø Veà Sau

(Satan’s Deception, Now and Later)

Vì vaäy, toái thieåu chuùng ta hieåu moät lyù do taïi sao ma quyû vaø ñaïo quaân phaûn loaïn cuûa noù ñöôïc pheùp laøm vieäc treân haønh tinh naày: vôùi muïc ñích löøa doái nhöõng ngöôøi öa thích söï toái taêm.

Leõ thaät naày ñöôïc xaùc minh theâm nöõa khi chuùng ta xem trong saùch Khaûi-huyeàn, moät ngaøy kia Satan bò, moät thieân söù troùi laïi vaø bò caàm tuø moät ngaøn naêm. Lyù do haén bò caàm tuø? “Ñeå noù khoâng löøa doái caùc daân nöõa” (Khai-huyeàn 20:3). Trong suoát thieân nieân kyû ñoù, Chuùa Gieâ-su seõ ñích thaân cai trò theá giôùi ôû Gieâ-ru-sa-lem.

Nhöng sau moät ngaøn naêm ñoù, Satan seõ ñöôïc thaû ra moät thôøi gian ngaén. Keát quaû nhö theá naøo? Haén seõ “ra khoûi nguïc mình ñaëng doã daønh daân ôû boán phöông treân ñaát” (Khaûi-huyeàn 20:8).

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán Satan löøa doái ngöôøi ta vaøo thôøi ñieåm ñoù, thì taïi sao Ngaøi laïi thaû Satan ra? Ñaëc bieät caên cöù vaøo söï vieäc raèng ban ñaàu Ñöùc Chuùa Trôøi caàm tuø Satan “ñeå haén khoâng coøn duï doã caùc daân nöõa”?

Taát nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi thích Satan khoâng bao giôø löøa doái ñöôïc ai caû hôn. Nhöng Ngaøi bieát chæ nhöõng ngöôøi Satan coù theå löøa doái laø nhöõng ngöôøi khoâng tin nhöõng gì chính Ngaøi ñaõ noùi. Satan chæ coù theå löøa doái nhöõng ngöôøi naøo choái boû leõ thaät, vaø ñoù laø lyù do Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp haén haønh ñoäng baây giôø vaø seõ coøn haønh ñoäng sau naày. Khi Satan löøa doái ngöôøi ta, thì tình traïng taám loøng cuûa hoï hieån loä ra, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå phaân loaïi “luùa mì vôùi coû luøng” (Ma-thi-ô 13:24-30).

Ñieàu naày chính xaùc vôùi nhöõng gì seõ xaûy ra vaøo cuoái Thieân Hy Nieân khi Satan ñöôïc thaû ra. Haén seõ löøa doái taát caû nhöõng ngöôøi öa thích söï toái taêm, vaø chuùng noù seõ nhoùm hieäp quaân ñoäi cuûa mình laïi bao vaây Gieâ-ru-sa-lem trong söï coá gaéng laät ñoå söï cai trò cuûa Ñaáng Christ. Ñöùc Chuùa Trôøi bieát chính xaùc ai yeâu ai vaø ai gheùt Ngaøi, vaø do ñoù Ngaøi seõ sai “löûa töø trôøi” xuoáng ngay seõ “nuoát soáng chuùng noù” (Khaûi-huyeàn 20:10). Satan seõ phuïc vuï cho muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhö haén ñang laøm baây giôø. Vì lyù do naày ôû giöõa nhöõng lyù do khaùc, thaät ngu daïi cho raèng chuùng ta coù theå “ñaïp ñoå caùc linh chuû quyeàn”. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp chuùng noù haønh ñoäng vì nhöõng lyù do rieâng cuûa Ngaøi.

Truyeàn Giaùo Theo Kinh Thaùnh (Biblical Evangelism)

Chöùng côù roõ raøng laø cuõng khoâng phaûi Chuùa Gieâ-su hoaëc cuõng khoâng moät söù ñoà naøo cuûa Kinh-thaùnh Taân-öôùc ñaõ thöïc haønh kieåu chieán traän thuoäuc linh maø moät soá ngaøy hoâm nay ñang boá laø chìa khoùa ñang ñaùnh maát ñoái vôùi vieäc truyeàn giaùo hieäu quaû. Chuùng ta khoâng bao giôø thaáy Chuùa Gieâ-su, Phi-e-rô, Giaêng, EÂ-tieân, Phi-líp, hoaëc Phao-loâ “ñaïp ñoå caùc ñoàn luõy” hoaëc “coät troùi nhöõng keû maïnh söùc” treân caùc thaønh phoá maø hoï ñaõ rao giaûng. Ñuùng hôn, chuùng ta thaáy raèng hoï ñaõ böôùc theo Ñöùc Thaùnh Linh ñi ñeán nhöõng nôi Ngaøi muoán hoï giaûng; chuùng ta thaáy hoï chæ coâng boá Phuùc AÂm- keâu goïi ngöôøi ta aên naên vaø tin nhaän Ñaáng Christ- vaø chuùng ta thaáy hoï höôûng nhöõng keát quaû kinh ngaïc. vaø trong nhöõng tröøong hôïp nôi hoï giaûng cho nhöõng ngöôøi khoâng môû loøng ñaõ choái boû Phuùc AÂm, thì chuùng ta khoâng thaáy hoï “chieán traän thuoäc linh ñeå Satan seõ khoâng theå tieáp tuïc laøm muø taâm trí cuûa hoï”. Ñuùng hôn, chuùng ta thaáy hoï “phuûi buïi khoûi chaân hoï” theo nhö leänh truyeàn cuûa Chuùa Gieâ-su vaø ñi ñeán thaønh phoá khaùc (Ma-thi-ô 10:14; Coâng-vuï 13:5).

Thaät laï cho ai ñoù ñaõ coù theå coâng boá raèng “ñaïp ñoå caùc ñoàn luõy” vaø coät troùi keû maïnh söùc “laø ñieàu kieän tieân quyeát cho truyeàn giaùo thaønh coâng khi coù nhieàu ngaøn ví duï veà nhöõng cuoäc phaán höng lôùn trong lòch söû Hoäi thaùnh nôi khoâng thaáy” chieán traän thuoäc linh” nhö theá khoâng bao giôø thaáy coù.

“Nhöng kyû thuaät cuûa chuùng toâi coù hieäu quaû! “Moät soá ngöôøi seõ noùi.” Keå töø khi chuùng ta ñaõ baét ñaàu chieán traän thuoäc linh, thì coù nhieàu ngöôøi ñöôïc cöùu hôn tröôùc ñaây”.

Neáy ñieàu ñoù ñuùng, thì toâi seõ noùi cho baïn lyù do taïi sao. Laø vì coù nhieàu lôøi caàu nguyeän vaø truyeàn giaùo theo Kinh-thaùnh cuøng luùc ñoù, hoaëc vì moät nhoùm ngöôøi ñaõ boãng döng môû loøng vôùi Phuùc AÂm.

Baïn seõ noùi gì neáu moät nhaø truyeàn giaûng ñaõ noùi raèng, “Toái nay tröôùc khi giaûng taïi buoåi nhoùm phuïc höng, caùc nhaân ñaõ aên ba quaû chuoái. Vaø khi toâi ñaõ giaûng, thì coù möôøi saùu ngöôøi tin Chuùa! Cuoái cuøng, toâi ñaõ bieát bí quyeát truyeàn giaùo hieäu quaû! Töø ngay trôû ñi, toâi seõ chaéc chaén phaûi aên ba quaû chuoái tröôùc khi toâi ñi giaûng”?

Chaéc chaén baïn seõ noùi nhaø truyeàn giaûng ñoù raèng, “vieäc oâng aên ba quaû chuoái khoâng lieân quan gì ñeán möôøi saùu ngöôøi ñöôïc cöùu ñoù. Chìa khoùa ñoái vôùi söï thaønh coâng cuûa baïn laø rao giaûng Phuùc AÂm, vaø coù möôøi saùu nghe môû loøng tieáp nhaän”.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ toân troïng lôøi Ngaøi. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi höùa, vaø moät ai ñoù ñaùp öùng ñuùng ñieàu kieän cuûa lôøi höùa cuï theå ñoù, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giöõ lôøi höùa, cho duø ngöôøi ñoù laøm nhöõng ñieàu khaùc khoâng ñuùng vôùi Kinh-thaùnh.

Ñieàu naày ñuùng vôùi nhöõng vieäc thöïc haønh chieán traän thuoäc linh hieän taïi. Neáu baïn baét ñaàu phaùt chöùng ñaïo ñôn vaø “troùi keû maïnh söùc” treân thaønh phoá cuûa baïn, thì moät soá phaàn traêm daân soá naøo ñoù seõ ñöôïc cöùu. Vaø neáu baïn vöøa baét ñaàu phaùt chöùng ñaïo ñôn ra maø khoâng troùi keû maïnh söùc, thì cuõng cuøng phaàn soá ngöôøi ñoù seõ ñöôïc cöùu.

Ñeå Caàu Nguyeän Ñuùng Kinh Thaùnh

Cho Muøa Gaët Thuoäc Linh

(How to Pray Scripturally for a Spiritual Harvest)

Chuùng ta neân caàu nguyeän nhö theá naøo cho nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu? Tröôùc tieân, chuùng ta neân hieåu raèng khoâng coù moät höôùng daãn naøo trong Taân-öôùc baûo chuùng ta caàu nguyeän Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cöùu ngöôøi ta, hoaëc cuõng khoâng coù söï ghi cheùp naøo cuûa caùc Cô ñoác nhaân ñaàu tieân caùch ñoù. Lyù do laø vì töø theo quan ñieåm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi ñaõ laøm moïi thöù Ngaøi caàn ñeå cho moïi ngöôøi treân theá giôùi naày ñöôïc cöùu. Ngaøi raát muoán hoï ñöôïc cöùu ñeán noãi Ngaøi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi ñaõ cheát treân thaäp töï giaù. Nhöng taïi sao moïi ngöôøi chöa ñöôïc cöùu roãi? Bôûi vì khoâng phaûi moïi ngöôøi ñaõ tin Phuùc AÂm. Vaø taïi sao hoï khoâng tin Phuùc AÂm? Chæ coù hai lyù do: (1) hoaëc hoï chöa bao giôø nghe Phuùc AÂm, (2) hoaëc hoï ñaõ nghe Phuùc AÂm vaø ñaõ töø choái.

Ñoù laø lyù do taïi sao phöông caùch cuûa Kinh-thaùnh caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu laø caàu nguyeän ñeå hoï hoï seõ coù cô hoäi nghe Phuùc AÂm Chaúng haïn, Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi vôùi chuùng ta “Muøa gaët thì truùng, song con gaët thì ít. Vaäy, haõy xin Chuû muøa gaët sai con gaët ñeán trong muøa cuûa mình” (Luca 10:2). Ñeå cho ngöôøi ta nghe Phuùc AÂm vaø ñöôïc cöùu, moät soá ngöôøi phaûi noùi noùi Phuùc AÂm cho hoï. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta neân caàu nguyeän xin Ñöùc Chuùa Trôøi sai ngöôøi ñeán vôùi hoï.

Khi Hoäi thaùnh ñaàu tieân ñaõ caàu nguyeän lieân quan ñeán muøa gaët thuoäc linh, hoï ñaõ caàu nguyeän, “ban cho caùc ñaày tôù Ngaøi rao giaûng ñaïo Ngaøi moät caùch daïn dó, giô tay Ngaøi ra, ñeå nhôø danh ñaày tôù thaùnh cuûa Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Gieâ-su, maø laøm nhöõng pheùp chöõa laønh bònh, pheùp laï vaø daáu kyø” (Coâng-vuï 4:29-30).

Hoï ñang caàu xin hoaëc (1) cô hoäi ñeå coâng boá Phuùc AÂm caùc daïn dó hoaëc (2) daïn dó coâng boá Phuùc AÂm trong nhöõng cô hoäi hoï ñaõ bieát hoï seõ coù. Hoï cuõng ñaõ mong ñôïi Ñöùc Chuùa Trôøi xaùc chöùng Phuùc AÂm baèng söï chöõa laønh, daáu kyø vaø pheùp laï. Ñoù laø nhöõng lôøi caàu nguyeän theo Kinh-thaùnh, vaø ñeå yù thaáy muïc tieâu laø ñaõ ban cho ngöôøi ta coù cô hoäi ñeå nghe Phuùc AÂm. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ traû lôøi lôøi caàu nguyeän cuûa hoï: “Khi ñaõ caàu nguyeän, thì nôi nhoùm laïi ruùng ñoäng; ai naáy ñeàu ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh, giaûng ñaïo Ñöùc Chuùa Trôøi caùch daïn dó” (Coâng-vuï 4:31).

Phao-loâ ñaõ nghó caùc Cô ñoác nhaân neân caàu nguyeän lieân quan ñeán vieäc saûn sinh ra muøa gaët thuoäc linh nhö theá naøo? OÂng ñaõ höôùng daãn hoï caàu xin Chuùa cöùu theâm nhieàu ngöôøi khoâng? Khoâng, chuùng ta haõy ñoïc nhöõng gì oâng ñaõ noùi:

Vaû laïi, hôõi anh em, haõy caàu nguyeän cho chuùng toâi, haàu cho ñaïo Chuùa ñöôïc ñoàn ra vaø ñöôïc saùng danh, nhö theå ôû trong anh em vaäy (2 Teâ-sa-loâ-ni-ca 3:1).

Cuõng haõy vì toâi maø caàu nguyeän, ñeå khi toâi môû mieäng ra, Chuùa ban cho toâi töï do moïi beà, baøy toû leõ maàu nhieäm cuûa ñaïo Tin laønh, maø toâi vì ñaïo aáy laøm söù giaû ôû trong voøng xieàng xích, haàu cho toâi noùi caùch daïn dó nhö toâi phaûi noùi (EÂph 6:19-20).

Hoaëc baây giôø ngöôøi ta coù ñöôïc cöùu khoâng phuï thuoäc vaøo chính hoï nhieàu hôn la phuï thuoäc Chuùa, vaø vì vaäy lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta neân daønh cho nhöõng ngöôøi nghe Phuùc AÂm vaø caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi giuùp ñôõ chuùng ta coâng boá Phuùc AÂm, vì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñaùp lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta, nhöng ñieàu ñoù vaãn khoâng ñaûm baûo raèng baát cöù ngöôøi cuõng seõ ñeàu ñöôïc cöùu, vì Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho ngöôøi quyeàn ñeå quyeát ñònh cho mình. Söï cöùu roãi cuûa hoï phuï thuoäc vaøo söï ñaùp öùng cuûa hoï vôùi Phuùc AÂm.

Chuyeän thaàn thoaïi #7: “Khi moät Cô ñoác nhaân phaïm toäi, thì môû cöûa cho ma quyû vaøo vaø soáng trong ngöôøi ñoù”.

(Myth #7: “When a Christian sins, he opens the door for a demon to come and live in him.”)

Söï thaät ñoù laø khi moät Cô ñoác nhaân phaïm toäi, coù theå vì ngöôøi ñaõ ñaàu haøng söï caùm doã töø moät aùc linh. Tuy nhieân, vieäc ñaàu haøng söï ñeà nghò cuûa aùc linh, khoâng coù nghóa laø chính aùc linh khoâng theå vaøo beân trong tín höõu ñoù. Vôùi tö caùch laø Cô ñoác nhaân, hhi chuùng ta phaïm toäi, thì chuùng ta ñaõ phaù vôõ ñi moái thoâng coâng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vì chuùng ta ñaõ khoâng vaâng lôøi Ngaøi (1Giaêng 1:5-6). Chuùng ta caûm thaáy maëc caûm. Tuy nhieân, chuùng ta ñaõ khoâng laøm ñoå vôõ moái quan heä cuûa chuùng ta vôùi Ngaøi, vì chuùng ta vaãn laø con caùi cuûa Ngaøi.

Neáu chuùng ta xöng toäi mình, “thì Ngaøi laø thaønh tín coâng bình ñeå tha toäi cho chuùng ta, vaø laøm cho chuùng ta saïch moïi ñieàu gian aùc” (I Giaêng 1:9). vaäy neân moái thoâng coâng cuûa chuùng ta vôùi Ngaøi ñöôïc Phuïc hoài. Chuù yù Giaêng ñaõ khoâng noùi raèng chuùng ta caàn ñöôïc taåy saïch khoûi nhöõng ma quyû ôû trong khi chuùng ta phaïm toäi.

Moãi moät Cô ñoác nhaân bò ñoái dieän vôùi söï caùm doã haèng ngaøy töø theá gian, xaùc thòt vaø ma quyû. Phao-loâ ñaõ vieát raèng thöïc söï chuùng ta coù söï tranh chieán choáng laïi caùc loaïi aùc linh khaùc nhau (EÂ-pheâ-soâ 6:12). Vaäy neân, ôû moät möùc ñoä naøo ñoù, moãi moät tín höõu ñeàu bò caùc taø linh quaáy roái. Ñoù laø chuyeän thöôøng tình, vaø traùch nhieäm cuûa chuùng ta laø choáng traû ma quyû vaø taø linh bôûi ñöùc tin trong Lôøi Chuùa (1Phi-e-rô 5:8-9). Khi chuùng ta tin vaø haønh ñoäng theo nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi töùc laø ñang choáng traû ma quyû.

Chaúng haïn, neáu Satan ñem nhöõng yù töôûng naûn loøng, thì chuùng ta neân nghó veà Kinh-thaùnh ñeå choáng traû söï naûn loøng, vaø vaâng lôøi theo Lôøi Chuùa “haõy vui möøng luoân luoân” (1Teâ-sa-loâ-ni-ca 5:16) vaø “caûm taï Chuùa trong moïi söï” (1Teâ-sa-loâ-ni-ca 5:18). Traùch nhieäm cuûa chuùng ta laø laøm theo lôøi Chuùa vaø thay theá nhöõng yù töôûng cuûa Satan baèng yù töôûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Chuùng ta phaûi coâng nhaän raèng vôùi tö caùch laø nhöõng con ngöôøi coù yù muoán töï do, thì chuùng ta coù theå nghó veà baát cöù nhöõng gì mình muoán nghó. Neáu moät tín höõu tieáp tuïc choïn ñeå laéng nghe vaø ñaàu phuïc nhöõng lôøi ñeà nghò cuûa caùc aùc linh, thì taát nhieân ngöôøi ñoù ñaõ môû taâm trí mình ñeå bò aùp cheá, ñôn giaûn laø moät tình traïng tieáp nhaän theâm nhöõng yù töôûng sai traät vaø bò khoáng cheá bôûi nhöõng yù töôûng sai traùi. Neáu ngöôøi ñoù choïn ñaàu haøng caøng nhieàu hôn nöõa, ngöôøi ñoù ñaõ coù theå bò aùm aûnh bôûi loaïi suy nghó sai traät naøo ñoù, raát hieám thaáy ôû moät Cô ñoác nhaân, nhöng laïi coù theå xaûy ra cho ngöôøi naày. Cho duø vaäy, neáu ngöôøi Cô ñoác nhaân bò aùm aûnh ñoù muoán ñöôïc töï do, taát caû ngöôøi ñoù caàn laøm laø quyeát ñònh nghó veà Lôøi Chuùa, vaâng phuïc Lôøi Chuùa vaø choáng traû ma quyû.

Nhöng ngöôøi ñoù ñaõ coù theå töø bò chieám höõu chöa? Chæ khi naøo ngöôøi ñoù coá yù quyeát ñònh trong loøng, maø khoâng bò söï aùp cheá naøo, choái boû Ñaáng Christ vaø quay löng laïi vôùi Ngaøi hoaøn toaøn. Dó nhieân, laø ngöôøi ñoù ngöôøi ñoù khoâng coøn laø Cô ñoác nhaân.[5] Vaø do vaäy raát coù khaû naêng ñaõ coù theå bò chieám höõu- neáu ngöôøi ñoù ñaõ ñaàu haøng chính mình taát caû theâm nhieàu hôn nöõa vôùi aùc linh ñang aùp cheá ngöôøi ñoù. Nhöng ñoù coøn quaù xa vôùi yù töôøng môû cöûa cho moät aùc linh ôû trong baïn bôûi vieäc phaïm moät toäi.

Söï thaät laø khoâng coù moät ví duï duy nhaát naøo trong Taân-öôùc veà baát cöù Cô ñoác nhaân bò taø linh chieám höõu. Cuõng khoâng coù söï caûnh baùo naøo noùi cho caùc Cô ñoác nhaân veà khaû naêng nguy hieåm veà vieäc hoï bò ma quyû chieám höõu. Cuõng khoâng coù söï höôùng daãn lieân quan ñeán vieäc laøm theá naøo ñeå ñuoåi quyû ra khoûi nhöõng ngöôøi anh chò em tin Chuùa.

Leõ thaät laø vôùi tö caùch nhöõng Cô ñoác nhaân, chuùng ta khoâng caàn ñuoåi ma quyû ra khoûi chuùng ta- nhöõng gì chuùng ta caàn laøm laø laøm cho taâm trí cuûa chuùng ta ñöôïc ñoåi môùi bôûi Lôøi Chuùa. Ñieàu ñoù ñuùng Kinh-thaùnh. Phao-loâ:

Ñöøng laøm theo ñôøi naày, nhöng haõy bieán hoùa bôûi söï ñoåi môùi cuûa taâm thaàn mình, ñeå thöû cho bieát yù muoán toát laønh, ñeïp loøng vaø troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø theå naøo (Roâ-ma 12:2).

Ñaõ moät khi taâm trí cuûa chuùng ta ñöôïc taåy saïch khoûi nhöõng loái suy nghó cuû kyû vaø ñöôïc ñoåi môùi baèng leõ thaät cuûa Lôøi Chuùa, thi chuùng ta chieán thaéng nhöõng thoùi quen toäi loãi vaø soáng moät ñôøi soáng gioáng nhö Ñaáng Christ kieân ñònh. Leõ thaät laø nhöõng gì buoâng tha chuùng ta ñöôïc töï do (Giaêng 8:32). Chuùng ta ñöôïc bieán ñoåi khi chuùng ta ñoåi môùi taâm trí cuûa chuùng ta, chöù khoâng phaûi ñuoåi taát caû caùc quyû.

Vaäy thì taïi sao coù quaù nhieàu Cô ñoác nhaân laøm chöùng raèng hoï ñaõ ñuoåi quyû ra khoûi hoï? Moät khaû naêng coù theå xaûy ra laø hoï chæ töôûng töôïng raèng hoï coù quyû ôû trong hoï vaø ñaõ ñöôïc ñuoåi ra khoûi hoï. Nhieàu Cô ñoác nhaân caû tin vaø thieáu söï tri thöùc Lôøi Chuùa, vaø vì vaäy hoï laø nhöõng con moài deã daøng cho nhöõng “muïc sö giaûi cöùu” nhöõng ngöôøi laïm duïng veà maët taâm lyù ngöôøi ta trong vieäc nghó hoï coù quyû. Ñaõ moät khi ngöôøi ta bò thuyeát phuïc hoï coù quyû ôû trong hoï, töï nhieân hoï seõ hôïp taùc vôùi baát cöù ngöôøi naøo ñaùng tin caäy coù khaû naêng ñuoåi quyû.

Moät khaû naêng thaät söï khaùc nöõa laø nhöõng ngöôøi nhö theá ñaõ ñuoåi quyû ra khoûi hoï khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi thaät söï tin Ñaáng Christ vaøo luùc giaûi cöùu, cho duø hoï nghó hoï ñaõ tin Chuùa. Phuùc AÂm hieän ñaïi töông phaûn raát roõ vôùi Phuùc AÂm cuûa Kinh-thaùnh, ñaõ löøa doái nhieàu ngöôøi nghó raèng hoï laø nhöõng ngöôøi tin Chuùa cho duø hoï khoâng coù gì khaùc vôùi nhöõng ngöôøi tin Chuùa vaø Chuùa Gieâ-su laø Chuùa Cuûa hoï. Trong Kinh-thaùnh, chuùng ta thaáy raèng khi ngöôøi tin Phuùc AÂm vaø sanh laïi, thì ma quyû ñaõ soáng trong hoï ñaõ töï ñoäng ra khoûi hoï (Coâng-vuï 8:5-7). Ma quyû khoâng theå naøo chieám höõu nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh ôû cuøng, vaø Ñöùc Thaùnh Linh ôû cuøng vôùi taát caû moïi ngöôøi ñöôïc taùi sinh.

Chuyeän thaàn thoaïi #8: “Qua vieäc nghieân cöùu lòch söû cuûa moät thaønh phoá, thì chuùng ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc taø linh naøo ñang cai trò ôû ñoù, vaø vì theá seõ hieäu quaû hôn trong cuoäc chieán thuoäc linh vaø cuoái cuøng laø trong vieäc truyeàn giaùo”.

(Myths #8: “Through stuyding the history of a city, we can determine which evil spirits are dominating it, and thus be more effective in spiritual warfare and ultimately in evangelization.”)

Caâu chuyeän hoang ñöôøng naày ñöôïc döïa treân vaøi quan ñieåm khoâng ñöôïc Kinh-thaùnh hoã trôïï. Moät quan ñieåm nhö theá laø caùc linh laõnh thoå ôû ñoù ñaõ laâu roài. Coù nghóa laø, nhöõng linh ñoù ñaõ soáng ôû vuøng ñoù haøng traêm naêm roài vaø chuùng noù vaãn coøn ôû ñoù. Do ñoù, neáu chuùng ta thaáy moät thaønh phoá ñöôïc nhöõng ngöôøi tham lam thaønh laäp, thì chuùng ta coù theå keát luaän raèng coù caùc linh tham lam cheá ngöï treân thaønh phoá ñoù ngaøy hoâm nay. Neáu thaønh phoá tröôùc ñaây ñaõ laø moät laøng ngöôøi da ñoû soáng thì chuùng ta coù theå keát luaän raèng caùc linh Saman vaø phuø pheùp cheá ngöï treân thaønh phoá ñoù ngaøy hoân nay. Vaø cöù theá vaãn tieáp dieãn.

Nhöng coù ñuùng laø cuøng caùc chuû quyeàn vaø theá löïc aùc aùc ñoù ñaõ soáng trong moät khu vöïc ñòa lyù haøng traêm naêm vaãn coøn ôû ñoù ñeán ngaøy hoâm khoâng? Coù leõ, nhöng khoâng caàn thieát.

Haõy xem caâu chuyeän chuùng ta ñaõ xem tröôùc ñaây ôû trong chöông 10 saùch Ñanieân. moät thieân söù cho khoâng cho bieát teân ñaõ ñöôïc thieân söù tröôûng Mi-chen giuùp ñôõ ñeå ñaùnh “vua nöôùc Phe-rô-sô” ñaõ noùi vôùi Ñanieân, “Baây giôø ta trôû veà ñeå ñaùnh traän cuøng vua cuûa Phe-rô-sô, vaø khi ta ñi, kìa, vua cuûa Gôø-reùc seõ ñeán” (Ñanieân 10:20). Lòch söû ñaõ cho chuùng ta bieát raèng Ñeá Quoác Phe-rô-sô ñaõ rôi vaøo tay Hy-laïp bôûi söï chinh phuïc cuûa A-leùc-xan-ñrô Ñaïi Ñeá. Song thieân söù khoâng ñöôïc bieát teân nhaän bieát nhöõng söï thay ñoåi töông öùng saép xaûy ra trong lónh vöïc thuoäc linh- “vua Hy-laïp” ñang ñeán.

Khi vua Hy-laïp ñeán, vua ñoù coù cai trò trong lónh vöïc thuoäc linh treân Ñeá quoác Hy-laïp cuõng nhö vua Phe-rô-sô ñaõ cai trò trong lónh vöïc thuoäc linh cuûa Ñeá Quoác Phe-rô-sô khoâng? Ñoù seõ döôøng nhö laø moät keát luaän hôïp lyù, vaø neáu vaäy, caùc aùc linh ôû caáp baäc cao ñaõ thay ñoåi caùc nôi choán ñòa lyù, gioáng nhö Ñeá Quoác Hy-laïp bao goàm taát caû laõnh thoå cuûa Ñeá Quoác Phe-rô-sô thöïc teá. Khi coù söï thay ñoåi chính trò treân ñaát, thì coù khaû naêng coù söï thay ñoåi trong vöông quoác cuûa söï toái taêm. Tuy nhieân, söï thaät laø chuùng ta khoâng bieát cho ñeán khi Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû cho chuùng ta bieát ñieàu ñoù.

Baát chaáp, vieäc naày khoâng khaùc nhau maáy veà nhöõng aùc linh cuï theå naøo ñang caïi trò treân moät vuøng ñòa lyù ñaõ ñöôïc ban cho, khi khoâng coù gì chuùng ta coù theå laøm ñieàu aáy qua “chieán traän thuoäc linh,” nhö ñaõ chöùng minh tröôùc ñaây.

Quaù Chuù Taâm Ñeán Vieäc Phaân Loaïi Caùc Taø Linh

(Over-Categorizing Evil Spirits)

Hôn theá nöõa, moät giaû ñònh cho raèng phaàn cuûa chuùng ta suy nghó xem coù caùc linh naøo ñang cai trò chuyeân moân veà nhöõng toäi loãi cuï theå naøo ñoù. Khaùi nieäm toaøn boä veà vieäc coù “caùc linh tham lam,” “linh daâm duïc,” “linh toân giaùo,” “linh xung ñoät,” …. khoâng ñöôïc Kinh-thaùnh hoã trôïï, khoâng coù nhieàu quan ñieåm veà caùc loaïi linh khaùc nhau ñoù toàn taïi trong caùc caáp baäc cao hôn cuûa cac aùc linh cai trò trong vöông quoác cuûa söï toái taêm.

Ñieàu ñoù thaät laï ñoái vôùi nhöõng ai chöa nghieân cöùu caån thaän boán saùch Phuùc AÂm, chæ coù ba loaïi quyû cuï theå maø Chuùa Gieâ-su ñuoåi ra: Moät laàn “quyû caâm” trong Luca 11:14), moät laàn chuùng ta ñoïc veà “quyû ñieác vaø caâm” (Maùc 9:25), nhieàu hôn moät laàn chuùng ta ñoïc thaáy ñeà caäp ñeán “caùc quyû oâ ueá,” döôøng nhö ñoù laø taát caû caùc linh maø Chuùa Gieâ-su ñaõ ñuoåi, bao goàm caû quyû caâm ñieác (Maùc 9:25).

Khoâng theå ñöôïc cho “quyû caâm vaø ñieác” ñaõ coù theå laøm gì hôn khaùc ñöôïc vieäc laøm ai ñoù ñieác vaø caâm phaûi khoâng? Khoâng nghi ngôø gì noù ñaõ coù theå, vì noù khieán cho caäu beù trong Maùc ñoaïn 9 cuõng bò ñoäng kinh döõ doäi. Vì vaäy, “quyû caâm ñieác” coù theå khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán nhö laø moät loaïi linh cuï theå nhöng ñuùng hôn laø söï ñeà caäp ñôn giaûn laø noù ñang haønh haïi ngöôøi ñoù ra sao. Moät soá ngöôøi trong ñaõ trôû thaønh nhöõng “chuyeân gia phaân loaïi ñieân khuøng” khi gaëp phaûi ma quyû, ñaõ vöôït ra khoûi söï baøy toû cuûa Kinh-thaùnh.

Trong toaøn boä Kinh-thaùnh cöïu öôùc, chæ coù caùc quyû cuï theå ñöôïc bieát teân coù leõ ñaõ coù theå ñöôïc xem nhö laø nhöõng aùc linh cuï theå nhö laø “linh löøa doái” (I Caùc-vua 22:22-23), “linh laàm laãn” (EÂ-sai 19:14), vaø “linh taø daâm” (OÂ-seâ 4:12; 5:4). Lieân quan ñeán linh thöù nhaát vaø thöù hai, taát nhieân taát caû caùc aùc linh ñöôïc ñeà caäp ñeán nhö “linh löøa doái” vaø “linh laàm laãn”. Lieân quan ñeán linh thöù ba, cuïm töø “linh taø daâm” khoâng caàn thieát phaûi ñeà caäp ñeán nhö aùc linh cuï theå naøo ñoù, nhöng chæ ñôn giaûn laø moät thaùi ñoä vöôït troäi.[6]

Trong toaøn boä saùch Coâng-vuï, chæ moät laàn duy nhaát moät aùc linh cuï theå ñöôïc ñeà caäp ñeán Coâng-vuï 16:16, noùi veà moät coâ gaùi treû ñaõ coù “linh boùi khoa”. Vaø trong taát caû caùc thö tín, chæ coù aùc linh cuï theå duy nhaát ñöôïc ñeà caäp ñeán laø “linh löøa doái” (I Ti-moâ-theâ 4:1), moät laàn nöõa ñaõ coù theå laø söï moâ taû veà baát cöù aùc linh naøo.

Caên cöù theo vaøi söï ñeà caäp ñeán moät soá loaïi ma quyû cuï theå trong Kinh-thaùnh, thaät laø laï khi ñoïc moät soá danh saùch lieät keâ hieän ñaïi coù ñeán haøng traêm loaïi quyû khaùc nhau coù theå ñaõ chieám höõu con ngöôøi hoaëc kieåm soaùt thaønh phoá.

Chuùng ta khoâng neân nghó raèng coù söï phaân loaïi, bôûi toäi loãi cuï theå, caùc caáp baäc cao hôn cuûa caùc aùc linh. söï giaû ñònh noùi raèng, “vì thaønh phoá ñoù ngöôøi ta ñaùnh baøi quaù nhieàu, chaéc haún ñaõ coù linh ñaùnh baøi ôû treân noù”.

Linh Huùt Thuoác (Smoking Spirits)

Haõy nghó moät soá ngöôøi ngu bieát chöøng naøo xuaát hieän treân truyeàn hình noùi raèng, “chaéc haún coù nhieàu linh huùt thuoác treân thaønh phoá ñoù, vì coù quaù nhieàu ngöôøi trong thaønh phoá ñoù huùt thuoác”. nhöõng linh huùt thuoác ñoù laø gì tröôùc khi coù nhöõng thaønh phoá ñoù toàn taïi? Chuùng noù ñaõ ôû ñaâu? Chuùng noù ñaõ laøm gì tröôùc khi thuoác laù ñöôïc duøng ñeå huùt? Lyù do baây giôø ít ngöôøi huùt thuoác laø vì moät soá “caùc quyû huùt thuoác” giaø coãi ñoù ñang cheát hoaëc ñang chuyeån ñeán nhöõng laõnh ñòa môùi phaûi khoâng?

Baïn coù thaáy ngu bieát chöøng naøo khi chuùng ta noùi nhöõng ñieàu gioáng nhö theá naày, “Thaønh phoá ñoù bò linh daâm duïc kieåm soaùt, ñoù laø lyù do taïi sao coù quaù nhieàu nhaø chöùa ôû ñoù”? Söï thaät laø baát cöù ñaâu ngöôøi ta khoâng phuïc vuï Ñaáng Christ, thì ôû ñoù vöông quoác cuûa söï toái taêm coù ôû ñoù. Nhieàu aùc linh haønh ñoäng trong söï toái taêm öa thích toäi loãi vaø tieáp tuïc choáng nghòch Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng linh ñoù seõ caùm doã ngöôøi ta trong moïi lónh vöïc toäi loãi, vaø ôû moät soá nôi, ngöôøi ta ñaàu haøng toäi loãi naày hôn toäi loãi khaùc. Hy voïng duy nhaát cuûa hoï laø Phuùc AÂm maø chuùng ta ñöôïc keâu goïi ñeå rao giaûng.

Cho duø coù caùc aùc linh cuï theå khaùc nhau chuyeân moân veà nhöõng toäi loãi naøo ñoù vaø ñaõ cai trò ôû nhöõng khu vöïc ñòa lyù naøo ñoù, ñieàu ñoù seõ khoâng giuùp chuùng ta bieát veà noù, bôûi vì khoâng coù gì chuùng ta coù theå laøm ñeå caát chuùng ñi. Traùch nhieäm cuûa chuùng ta laø caàu nguyeän (theo tinh thaàn cuûa Kinh-thaùnh) cho nhöõng ngöôøi bò löøa doái vaø giaûng Phuùc AÂm cho hoï.

Chæ coù moät ñieáu toát duy nhaát ñaõ coù theå laøm ñeå phaùt hieän toäi loãi naøo noåi troäi nhaát trong moät thaønh phoá naøo ñoù laø chuùng ta coù theå giaûng theâm nhieàu söù ñieäp caùo traùch toäi loãi cho nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu ôû nôi ñoù- baèng caùch keâu teân ñích xaùc nhöõng toäi loãi ñang caàm giöõ hoï phaïm toäi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng khoâng caàn thieát phaûi nghieân cöùu lòch söû cuûa thaønh phoá ñeå quyeát ñònh ñieàu ñoù. Ngöôøi ñoù chæ caàn coù chuyeán vieáng thaêm ngaén vaø giöõ cho tai vaø maét cuûa chuùng ta môû ra. Nhöõng toäi loãi noåi baät seõ sôùm phaùt hieän ra.

Cuoái cuøng, khoâng coù ví duï naøo trong Taân-öôùc noùi veà ngöôøi naøo ñoù “veõ baûn ñoà thuoäc linh” nhö laø phöông tieän chuaån bò cho vieäc chieán traän thuoäc linh hoaëc truyeàn giaùo. Cuõng khoâng coù söï höôùng daãn naøo trong caùi thö tín laøm vaäy. Trong Taân-öôùc, caùc söù ñoà ñaõ cho pheùp Ñöùc Thaùnh Linh lieân quan ñeán nôi naøo hoï neân rao giaûng, trung tín rao giaûng Phuùc AÂm vaø keâu goïi ngöôøi ta aên naên, vaø tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi xaùc chöùng lôøi cuûa hoï baèng nhöõng daáu kyø xaûy ra. Phöông phaùp cuûa hoï khaù hieäu quaû.

Chuyeän Thaàn Thoaïi #9: “Moät soá Cô ñoác nhaân caàn ñöôïc giaûi cöùu khoûi söï ruûa saû cuûa toå phuï vaø Satan”.

(Myths #9: Some Christians need to be set free from generational of satanic curses.”)

Toaøn boä quan ñieåm “söï ruûa saû cuûa toå phuï ñöôïc laáy ra töø boán ñoaïn Kinh-thaùnh ñöôïc tìm thaáy trong Cöïu-öôùc taát caû ñeàu noùi veà cuøng moät ñieàu quan troïng. Caùc ñoaïn Kinh-thaùnh ñoù laø Xuaát 20:5; 34:7; Daân-soá 14:8 vaø Phuïc-truyeàn 5:9. Chuùng ta haõy xem Daân-soá 14:18:

Ñöùc Gieâ-hoâ-va voán chaäm noùng giaän vaø ñaày ôn; hay xaù ñieàu gian aùc vaø toäi loãi; nhöng khoâng keå keû coù toäi laø voâ toäi, vaø nhaân toäi toå phuï phaït con chaùu traûi ba boán ñôøi.

Chuùng ta seõ thích ñoaïn Kinh-thaùnh naày nhö theá naøo? Coù phaûi muoán noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñaët söï ruûa saû hoaëc phaït ai ñoù vì toäi loãi cuûa cha meï ngöôøi ñoù, oâng baø noäi ngöôøi ñoù, oâng baø cao cuûa ngöôøi ñoù hoaëc oâng baø toå cuûa ngöôøi ñoù khoâng? Chuùng ta coù tin raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tha thöù cho ai ñoù veà toäi loãi cuûa ngöôøi ñoù khi ngöôøi ñoù tin nhaän Chuùa Gieâ-su nhöng laïi phaït cuøng con ngöôøi ñoù vì côù nhöõng toäi loãi cuûa toäi phuï cuûa ngöôøi ñoù khoâng?

Tuyeät ñoái laø khoâng, neáu khoâng thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù theå bò ñoå loãi moät caùch hôïp phaùp vì söï baát coâng thoâ baïo vaø söï giaû hình sôø sôø cuûa Ngaøi. Chính Ngaøi ñaõ noùi phaït ai ñoù vì toäi loãi cuûa cha meï ngöôøi ñoù seõ khoâng ñuùng veà maët luaân lyù:

Caùc ngöôi [daân Y-sô-ra-eân] coøn noùi raèng: “laøm sao ñöùa con khoâng mang söï gian aùc cuûa cha noù? AÁy laø ñöùa con ñaõ laøm theo luaät phaùp vaø hieäp vôùi leõ thaät; aáy laø noù ñaõ giöõ heát thaûy luaät leä ta vaø laøm theo; chaéc thaät noù seõ soáng. Linh hoàn naøo phaïm toäi thì seõ cheát. Con seõ khoâng mang söï gian aùc cuûa cha, vaø cha khoâng mang söï gian aùc cuûa con. Söï coâng bình cuûa ngöôøi coâng bình seõ ñöôïc keå cho mình, söï döõ cuûa keû döõ seõ chaát treân mình” (EÂ-xeâ-chi-eân 18:19-20).

Hôn theá nöõa, theo luaät Moâi-se, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ truyeàn daïy raèng cuõng khoâng cha cuõng khoâng phaûi con neân mang hình phaït cho toäi loãi cuûa ngöôøi khaùc:

Chôù vì con maø gieát cha, cuõng ñöøng vì cha maø gieát con. Phaøm ngöôøi naøo phaïm toäi, thì phaûi gieát ngöôøi naáy (Phuïc-truyeàn 24:16).

Khoâng theå cho Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông vaø coâng bình laïi ruûa saû vaø phaït moät ai ñoù vì toäi loãi cuûa toå phuï ngöôøi ñoù.[7] Vì vaäy, Kinh-thaùnh muoán noùi gì khi noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng keå keû coù toäi laø voâ toäi, vaø nhaân toäi toå phuï phaït con chaùu traûi ba boán ñôøi”?

Ñieàu ñoù chæ coù theå laø Ñöùc Chuùa Trôøi buoäc ngöôøi chòu traùch nhieäm vì toäi loãi hoï ñaõ phaïm ñaët tröôùc maët doøng doõi cuûa hoï, vaø do vaäy Ngaøi buoäc ngöôøi ta chòu phaàn naøo traùch nhieäm toäi loãi maø doøng doõi hoï phaïm vì aûnh höôûng hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi baét ngöôøi ta chòu moät phaàn traùch nhieäm, vì söï aûnh höôûng xaáu cuûa hoï, vì côù toäi loãi cuûa toå phuï cuûa hoï! Ñöùc Chuùa Trôøi thaùnh khieát döôøng bao! Vaø khoâng moät ngöôøi naøo coù theå noùi raèng Ngaøi khoâng coâng bình trong vieäc laøm vaäy.

Chuù yù thaát raèng ñoaïn Kinh-thaùnh ñang xem xeùt cho bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ “phaït con chaùu nhaân vì côù toäi loãi cuûa toå phuï”. Ñoù laø toäi loãi cuûa toå phuï treân con chaùu hoï ñöôïc thaêm vieáng.

Do vaäy, toaøn boä quan ñieåm veà “söï ruûa saû cuûa toå phuï” laø söï meâ tín, vaø laø moät quan ñieåm teä haïi laøm cho Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø Ñaáng khoâng coâng bình.

Ruûa Saû cuûa Satan? (Satanic Curses?)

Nhöng “söï ruûa saû cuûa Satan thì sao”?

Tröôùc tieân, trong toaøn boä Kinh-thaùnh khoâng cho thaáy Satan coù theå “ñaët söï ruûa saû” treân ai ñoù, cuõng khoâng coù ví duï naøo noùi Satan laøm gioáng nhö vaäy. Taát nhieân, chuùng ta thaáy Satan laøm khoå ngöôøi ta trong Kinh-thaùnh, nhöng khoâng bao giôø chuùng ta thaáy haén “ñaët söï ruûa saû” treân moät gia ñình ñem ñeán söï xui xeûo cho hoï vaø nhöõng doøng doõi tieáp theo cuûa hoï.

Satan vaø caùc aùc linh (ôû möùc ñoä cho pheùp) quaáy roái moãi moät Cô ñoác nhaân suoát caû ñôøi, nhöng ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø baát cöù ngöôøi naøo trong chuùng ta caàn ai ñoù ñeå “beû gaõy söï ruûa saû cuûa Satan” treân chuùng ta ñaõ truyeàn töø cha meï cuûa chuùng ta xuoáng cho chuùng ta. Nhöõng gì chuùng ta caàn laøm laø ñöùng treân lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø choáng traû ma quyû bôûi ñöùc tin, nhö chuùng ta ñaõ ñöôïc daïy trong Kinh-thaùnh (I Phi-e-rô 5:8-9).

Trong Kinh-thaùnh, Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng coù quyeàn ban phöôùc vaø ruûa saû (Saùng 3:17; 4:11; 5:29; 8:21; 12:3; Daân-soá 23:8; Phuïc-truyeàn 11:26; 28:20; 29:27; 30:7; 2 Söû-kyù 34:24; Thi-thieân 37:22; Chaâm-ngoân 3:33; 22:14; Ca-thöông 3:65; Ma-la-chi 2:2; 4:6). Nhöõng ngöôøi khaùc coù leõ ruûa saû chuùng ta baèng mieäng, nhöng söï ruûa saû cuûa hoï khoâng coù quyeàn naêng haõm haïi chuùng ta ñöôïc.

Nhö chim seû bay ñi ñaây ñoù, nhö con eùn lieäng ñi, Lôøi ruûa saû voâ côù cuõng vaäy, noù chaúng heà xaûy ñeán (Chaâm-ngoân 26:2).

Ba-la-am ñaõ ñuùng sau khi ñöôïc Ba-laùc möôùn ñeå ruûa saû daân Y-sô-ra-eân, oâng ñaõ noùi, “Keû maø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ruûa saû, toâi seõ ruûa saû laøm sao? Keû maø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng giaän maéng toâi seõ giaän maéng laøm sao?” (Daân-soá 23:8).

Moät soá Cô ñoác nhaân ñaõ raát noàng nhieät vôùi quan ñieåm veà vieäc ngöôøi ta ruûa saû nhöõng ngöôøi khaùc döïa theo Lôøi cuûa Chuùa Gieâ-su trong Maùc 11:23: “Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai seõ bieåu hoøn nuùi naày raèng: Phaûi caát mình leân, vaø quaêng xuoáng bieån, neáu ngöôi chaúng nghi ngaïi trong loøng, nhöng tin chaéc lôøi mình noùi seõ öùng nghieäm, thì ñieàu ñoù seõ thaønh cho”.

Tuy nhieân, chuù yù thaáy raèng khoâng coù quyeàn naêng ôû trong lôøi noùi suoâng, nhöng ñuùng hôn noùi nhöõng lôøi tin töø trong loøng. Khoâng coù caùch naøo cho moät ngöôøi ñaõ coù ñöùc tin maø ngöôøi ñoù ruûa saû choáng nghòch laïi ai ñoù thöïc söï ñaõ coù theå ñem söï toån haïi ñeán cho ngöôøi ñoù, vì ñöùc tin laø söï bieát chaéc (Heâ-bô-rô 11:1), vaø ñöùc tin chæ ñeán töø vieäc nghe Lôøi Chuùa (Roâ-ma 10:17). Moät ngöôøi coù leõ hy voïng söï ruûa saû cuûa ngöôøi ñoù nghòch vôùi ai ñoù seõ ñem ñeán söï baát haïnh, nhöng ngöôøi ñoù ñaõ khoâng bao giôø tin ñieàu ñoù, bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng ban cho lôøi cung caáp tin ñeå ruûa saû ngöôøi khaùc.

Chæ coù söï ngoaïi tröø duy nhaát ñoái vôùi ñieàu naày laø neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho ai ñoù “aân töù ñöùc tin” cuøng vôùi “aân töù tieân tri” (hai trong chín aân töù Thaùnh Linh “ñöôïc noùi ñeán trong theo hình thöùc ban phöôùc hoaëc ruûa saû, nhö chuùng ta thaáy Ngaøi thænh thoaûng ñaõ laøm trong ñôøi soáng cuûa moät soá tieân tri trong Cöïu-öôùc (xem Saùng 27:27-29,38-41; 49:1-27; Gioâ-sueâ 6:26; I Caùc-vua 16:34; Caùc-quan-xeùt 9:7-20,57; 2 Caùc-vua 2:23-24). Ngay caû trong nhöõng tröôøng hôïp ñoù, phöôùc haïnh hoaëc söï ruûa saû ñaõ xuaát phaùt töø Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng phaûi ngöôøi. Do vaäy, toaøn boä quan ñieåm veà ai ñoù coù theå” ñaët söï ruûa saû” treân ngöôøi nao ñoù chæ laø söï meâ tín dò ñoan. Ñaây laø lyù do taïi sao Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng höôùng daãn chuùng ta “beû gaõy nhöõng söï ruûa saû ñaõ nghòch cuøng chuùng ta,” nhöng ñuùng hôn chæ ñôn giaûn “chuùc phöôùc cho nhöõng ngöôøi ruûa saû chuùng ta”. Chuùng ta khoâng sôï söï ruûa saû cuûa baát cöù ngöôøi naøo. Sôï söï ruûa saû cuûa ai ñoù la cho thaáy vieäc thieáu ñöùc tin trong Chuùa. Ruûi thay, toâi ñaõ luoân gaëp nhieàu muïc sö döôøng nhö coù ñöùc tin vaøo quyeàn pheùp cuûa Satan nhieàu hôn quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Maëc duø, haèng thaùng toâi coù ñi nhieàu quoác gia laøm nhöõng ñieàu gaây söï hö hoaïi cho vöông quoác cuûa Satan, nhöng toâi chaúng sôï Satan hoaëc söï ruûa saû naøo ñaët toâi moät chuùt naøo. Khoâng coù lyù do gì ñeå sôï haõi.

Söï Ruûa Saû Huyeàn Bí? (Occult Curses?)

Coù khaû naêng coù moät soá ruûa saû cuûa Satan giaùng treân chuùng ta bôûi vì trong quaù khöù coù tham döï vaøo nhöõng vieäc huyeàn bí khoâng?

Chuùng ta ñöøng queân raèng khi chuùng ta taùi sanh laïi, chuùng ta ñöôïc giaûi cöùu khoûi quyeàn löïc cuûa Satan vaø vöông quoác cuûa söï toái taêm (Coâng-vuï 26:18; Coâ-loâ-se 1:13). Satan khoâng coøn naém giöõ chuùng ta neáu chuùng ta khoâng ñaàu haøng haén. maëc duø trong Kinh-thaùnh cho bieát caùc Cô ñoác nhaân ôû thaønh EÂ-pheâ-soâ ñaõ dính líu naëng ñeán vieäc haønh ngheà taø thuaät tröôùc khi hoï quy ñaïo (Coâng-vuï 19:18-19), khoâng coù söï ghi laïi vieäc Phao-loâ beû gaõy “caùc söï ruûa saû” hoaëc coät troùi quyeàn löïc cuûa Satan treân hoï sau khi hoï ñöôïc taùi sanh. Lyù do laø hoï töï ñoäng ñöôïc töï do khoûi söï cai trò cuûa Satan ngay luùc ñaàu tieân hoï ñaõ tin nhaän Chuùa Gieâ-su.

Ngoaøi ra, khi Phao-loâ ñaõ vieát veà caùc Cô ñoác nhaân EÂ-pheâ-soâ, oâng ñaõ khoâng coù söï höôùng daãn lieân quan ñeán vieäc giaûi cöùu ngöôøi naøo ñoù khoûi söï ruûa saû cuûa toå phuï vaø Satan. Taát caû nhöõng gì oâng ta ñaõ noùi vôùi hoï laø “ñöøng ma quyû coù cô hoäi” (EÂ-pheâ-soâ 4:27), vaø “Haõy mang laáy moïi khí giôùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå ñöôïc ñöùng vöõng maø ñòch cuøng möu keá cuûa ma quyû” (EÂ-pheâ-soâ 6:11). Ñoù laø nhöõng traùch nhieäm cuûa moãi moät Cô ñoác nhaân.

Nhöng taïi sao, trong moät soá tröôøng hôïp, Caùc Cô ñoác nhaân ñaõ ñöôïc giuùp ñôõ moät caùch roõ raøng khi coù ai ñoù ñaõ beû gaõy “söï ruûa saû cuûa toå phuï” hoaëc “Satan” treân hoï? Coù khaû naêng ngöôøi ñoù ñaõ caàn giuùp ñôõ ñaõ coù ñöùc tin laø ma quyû ñaõ chaïy troán ñaõ moät khi söï “ruûa saû” ñaõ bò beû gaõy. Ñöùc tin laø nhöõng gì laøm cho ma quyû boû chaïy, vaø moïi Cô ñoác nhaân coù theå vaø neân coù ñöùc tin khi ngöôøi ñoù choáng traû ma quyû, thì noù seõ boû chaïy. Tuy nhieân, khoâng caàn phaûi môøi moät “chuyeân gia giaûi cöùu” ñeán ñeå ñuoåi Satan chaïy.

Cuoái cuøng, Kinh-thaùnh daïy cho chuùng ta bieát raèng Ñaáng Christ “ñaõ trôû neân söï ruûa saû cho chuùng ta” vaø Ngaøi laøm vaäy ñeå “chuoäc chuùng ta khoûi söï ruûa saû cuûa luaät phaùp” (Ga-la-ti 3:13). Taát caû chuùng ta tröôùc ñaây ñeàu naèm döôùi söï ruûa saû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì chuùng ta ñaõ phaïm toäi, nhöng vì Chuùa Gieâ-su ñaõ gaùnh laáy söï hình phaït cho chuùng ta, thì chuùng ta ñaõ ñöôïc phoùng thích khoûi söï ruûa saû. Ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi! Khoâng coøn bò ruûa saû nöõa, chuùng ta coù theå vui möøng raèng baây giôø chuùng ta ñaõ ñöôïc ban phöôùc vôùi “moïi phöôùc haïnh thuoäc linh ôû caùc nôi treân trôøi trong Ñaáng Christ” (EÂ-pheâ-soâ 1:3).

Chuyeän thaàn thoaïi #10: “Chuùng ta coù theå beû gaõy xieàng xích cuûa ma quyû qua söï kieâng aên.”

(Myths #10: “We cab break demonic bondages through fasting.”

Moät soá Cô ñoác nhaân döôøng nhö xem vieäc kieâng aên caàu nguyeän nhö laø moät trong nhöõng phöông dieän noåi troäi nhaát cuûa ñôøi soáng vaø traùch nhieäm cuûa Cô ñoác nhaân. Ñieàu naày khaù kinh ngaïc caên cöù theo söï thaät laø trong taát caû caùc thö tín cuûa Taân-öôùc, khoâng moät söï höôùng daãn ñaõ ban cho caùc Cô ñoác nhaân lieân quan ñeá vieäc kieâng aên. Ngay caû khoâng coù choã naøo trong caùc thö tín khuyeán khích caùc Cô ñoác nhaân kieâng aên. Thöïc ra, caùc thö tín khoâng noùi gì veà söï kieâng aên, moät laàn khaùc Phao-loâ ñeà caäp ñeán khi oâng phaûi chòu ñoùi, nhöõng ví duï veà söï kieâng aên tình nguyeän:

Ñöông khi moân ñoà thôø phöôïng Chuùa vaø kieâng aên, thì Ñöùc Thaùnh Linh phaùn raèng: Haõy ñeå rieâng Ba-na-ba vaø Sau-lô ñaëng laøm coâng vieäc ta ñaõ goïi laøm. Ñaõ kieâng aên vaø caàu nguyeän xong, moân ñoà beøn ñaët tay treân hai ngöôøi, roài ñeå cho ñi (Coâng-vuï 13:2-3).

Khi hai söù ñoà khieán löïa choïn nhöõng tröôûng laõo trong moãi Hoäi thaùnh, caàu nguyeän vaø kieâng aên xong, thì daâng caùc ngöôøi ñoù cho Chuùa laø Ñaáng mình ñaõ tin ñeán (Coâng-vuï 14:23).

Khi chuùng ta bieát ñöôïc ích lôïi cô baûn cuûa vieäc kieâng aên theo giao-öôùc môùi laø cho chuùng ta coù theâm thôøi gian ñeå taäp trung caàu nguyeän. Ñaây laø quan troïng ñaëc bieät khi chuùng ta ñang tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi cho söï höôùng daãn ñaëc bieät khi chuùng ta troâng ñôïi söï höôùng daãn cuûa Ngaøi trôû neân roõ raøng trong taâm linh cuûa chuùng ta.

Vì moãi moät Cô ñoác nhaân ñeàu bieát, coù theå ñieàu khoù khaên nhaát veà vieäc daønh theâm thôøi gian trong söï caàu nguyeän laø ñang tìm kieám thôøi gian ñeå laøm vieäc ñoù. Ñoâi luùc, caùch duy nhaát ñeå coù ñöôïc vaøi tieáng ñoáng hoà ñeå caàu nguyeän laø loaïi boû nhöõng ñieàu khaùc. Ñoù coù theå laø lyù do taïi sao Chuùa Gieâ-su ñaõ caàu nguyeän thaâu ñeâm (chuù yù ñoù laø luùc tröôùc khi Chuùa choïn caùc söù ñoà cuûa Ngaøi), vaø thöùc daäy vaøo saùng sôùm ñeå caàu nguyeän. Ñoù laø lyù do taïi sao Phao-loâ ñaõ vieát cho caùc Cô ñoác nhaân ñaõ laäp gia ñình vaø baûo hoï khoâng töôùc ñoaït ñi chuyeän chaên goái giöõa vôï choàng, “tröø ra khi hai beân öng thuaän taïm thôøi, ñeå chuyeân vieäc caàu nguyeän” (I Coâr 7:5). Ñeå coù theâm thôøi gian caàu nguyeän, coù leõ chuùng ta phaûi taïm thôøi kieâng kò moät soá thuù vui hôïp lyù ôû ñôøi, chaúng haïn nhö nguõ, tình duïc hoaëc thöùc aên.

Kieâng AÊn Hay Laø Tuyeät Thöïc? (Fast or Hunger Strike?)

Taát nhieân, kieâng aên khoâng thay ñoåi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta khoâng neân nghó raèng chuùng ta ñang laøm khoå mình baèng söï kieâng aên, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ saün saøng nghe lôøi caàu nguyeän chuùng ta hôn. Ñieàu ñoù khoâng khaùc gì hôn tuyeät thöïc.

Kieâng aên khoâng ban cho chuùng ta theâm quyeàn naêng thuoäc linh hoaëc ban cho chuùng ta theâm quyeàn pheùp treân ma quyû. Vôùi tö caùch laø nhöõng thaønh vieân cuûa thaân theå Ñaáng Christ, chuùng ta ñaõ “ngoài ôû caùc nôi treân trôøi, cao hôn heát moïi quyeàn, moïi pheùp, moïi theá löïc, moïi quaân chuû cuøng moïi danh vang ra, khoâng nhöõng trong ñôøi naày, maø cuõng trong ñôøi haàu ñeán nöõa” (EÂ-pheâ-soâ 1:21). Chuùng ta ñaõ coù quyeàn pheùp ñeå tröø taø ma theo nhö lôøi höùa cuûa Chuùa Gieâ-su trong Maùc 16:17: “Vaäy nhöõng keû tin seõ ñöôïc caùc daáu laï naày: Laáy danh ta maø tröø quyû”.

Nhöng lôøi Chuùa Gieâ-su lieân quan ñeán ma quyû ñaõ coù moät laàn Ngaøi ñuoåi: “Nhöng thöù quyû naày neáu khoâng caàu-nguyeän vaø khoâng kieâng aên thì khoâng tröø noù ñöôïc” (Ma-thi-ô 17:21) thì sao?

Tröôùc tieân, Kinh-thaùnh cuûa toâi chæ cho thaáy nhieàu baûn goác cuûa Phuùc AÂm Ma-thi-ô khoâng coù caâu naày, ñieàu naày coù nghóa laø coù theå Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng bao giôø noùi, “Nhöng thöù quyû naày neáu khoâng caàu nguyeän vaø khoâng kieâng aên thì khoâng tröø noù ñöôïc”.

Trong baûn kyù thuaät cuûa Maùc cuøng moät söï kieän, Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi, “Neáu khoâng caàu nguyeän, thì chaúng ai ñuoåi thöù quyû aáy ra ñöôïc” (Maùc 9:29), vaø ñöôïc ghi chuù ôû leà laø coù nhieàu baûn theâm “vaø kieâng aên” vaøo cuoái caâu.

Vaäy Chuùa Gieâ-su ñaõ coù noùi raèng kieâng aên laø thaønh phaàn caàn thieát trong vieäc ñuoåi moät loaïi quyû cuï theå naøo ñoù khoâng? Caâu traû lôøi laø chuùng ta khoâng bieát. Tuy vaäy, neáu Chuùa Gieâ-su ñaõ thöïc söï noùi lieân quan ñeán söï kieâng aên, ñoù laø caû moät laàn duy nhaát Ngaøi hoaëc caùc taùc giaû Kinh-thaùnh lieân keát söï kieâng aên vôùi vieäc giaûi cöùu khoûi quyû aùm.

Coù leõ ñieàu ñoù seõ giuùp chuùng ta töï hoûi kieâng aên nhö theá naøo coù theå laø söï giuùp trong vieäc ñuoåi quyû. Taát nhieân, kieâng aên ñaõ khoâng theå laøm gia taêng quyeàn pheùp cuûa chuùng ta treân ma quyû. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho ai ñoù quyeàn pheùp ñeå ñuoåi quyû, thì ngöôøi ñoù coù ñöôïc quyeàn pheùp ñoù. Chæ coù ñieàu duy nhaát maø kieâng aên coù theå laøm laø cho ngöôøi ñoù coù theâm thôøi gian ñeå suy ngaãm lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà quyeàn pheùp cuûa ngöôøi ñoù, do vaäy laøm gia taêng ñöùc tin cuûa ngöôøi ñoù trong nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn, vaø ñöùc tin laø yeáu toá chính xaùc trong vieäc ñem ñeán söï giaûi cöùu.

Trong tröôøng hôïp ñang xeùt, tröôùc ñoù caùc moân ñoà ñaõ ñöôïc ban cho quyeàn pheùp ñeå ñuoåi caùc taø ma (Ma-thi-ô 10:1), nhöng ñaõ thaát baïi trong vieäc ñuoåi quyû ra khoûi moät caäu beù trai. Khi Chuùa Gieâ-su nghe söï thaát baïi cuûa hoï, Ngaøi ñaõ than khoùc cho tình traïng voâ tín cuûa hoï (Ma-thi-ô 17:17), vaø khi hoï hoûi Ngaøi taïi sao hoï ñaõ thaát baïi, Ngaøi ñaùp, “bôûi vì ít ñöùc tin” (Mathiô 17:20). Moät vaøi caâu sau ñoù chuùng ta thaáy lôøi traû lôøi ñaùng ngôø lieân quan ñeán ñöùc tin.

Do vaäy chuùng ta coù theå keát luaän lyù do thaát baïi cuûa hoï laø moät trong hai khaû naêng: Hoaëc hoï khoâng coù ñöùc tin trong quyeàn pheùp Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï coäng vôùi vieäc hoï khoâng caàu nguyeän vaø kieâng aên tröôùc, hoaëc hoï khoâng coù ñöùc tin. Toâi thích lyù do thöù hai hôn, vì noù coù lyù hôn, trong khi lyù do thöù nhaát döôøng nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ maâu thuaån vôùi chính Ngaøi. Haõy nhôù raèng caû hai khaû naêng naày ñöôïc noùi ñeán söï giaû ñònh laø Chuùa Gieâ-su ñaõ thöïc söï noùi veà söï kieâng aên.

Baát keå söï giaûi thích coù ñuùng ñi nöõa, chuùng ta ñöøng queân raèng moät phaàn lôùn aùp ñaûo nhöõng caâu Kinh-thaùnh ñeà caäp ñeán chieán traän thuoäc linh vaø giaûi cöùu khoûi quyû khoâng ñeà caäp ñeán vieäc kieâng aên. Khoâng coù söï ñeà caäp kieâng aên naøo lieân quan ñeán traän chieán caù nhaân cuûa chuùng ta choáng laïi Satan vaø caùc taø linh, vaø noùi raèng chuùng ta phaûi kieâng aên ñeå coù söï chieán thaéng caù nhaân treân ma quyû laø hoaøn toaøn khoâng hôïp Kinh-thaùnh.

Söï Kieâng AÊn Maø Ñöùc Chuùa Trôøi Choïn

(The Fast That God Chooses)

Moät ñoaïn Kinh-thaùnh khaùc thöôøng bò giaûi thích sai ñeå chöùng minh raèng söï kieâng aên coù theå beû gaõy nhöõng xieàng xích cuûa ma quyû laø EÂ-sai 58:6:

Söï kieâng aên maø ta choïn löïa, haù chaúng phaûi laø beû nhöõng xieàng hung aùc, môû nhöõng troùi cuûa aùch, thaû cho keû bò öùc hieáp ñöôïc töï do, beû gaõy moïi aùch, hay sao? (EÂ-sai 58:6).

Caâu Kinh-thaùnh naày coù daïy chuùng ta coù theå beû gaõy xieàng xích cuûa ma quyû treân ngöôøi ta baèng söï kieâng aên? Ñieàu ñoù chæ coù theå xaûy ra khi ñem caâu Kinh-thaùnh naày ra khoûi vaên maïch vaø taïo neân söï giaû ñònh. Haõy ñaùnh baïi Satan ngay nhöõng troø (laáy Kinh-thaùnh ra khoûi vaên maïch), haõy ñoïc phaàn lôùn EÂ-sai chöông naêm möôi taùm ñeå hoïc bieát nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc söï ñang noùi ôû ñaây:

Haõy keâu to leân, ñöøng döùt; haõy caát tieáng leân nhö caùi loa; rao baûo toäi loãi daân ta cho noù, vaø rao baûo söï gian aùc nhaø Gia-coáp cho nhaø aáy (EÂ-sai 58:1).

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñang phaùn vôùi EÂ-sai, uyû thaùc cho oâng coâng boá cho Y-sô-ra-eân bieát toái loãi cuûa hoï. Ngaøi ñaõ baét ñaàu keå ra nhöõng toäi loãi cuûa hoï trong caâu tieáp theo:

Ngaøy ngaøy hoï tìm kieám ta vaø muoán bieát ñöôøng loái ta; nhö daân ñaõ theo söï coâng bình vaø chöa töøng boû luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi mình! Hoï caàu hoûi ta söï ñoaùn xeùt coâng bình; vaø vui loøng gaàn guõi Ñöùc Chuùa Trôøi (EÂ-sai 58:2).

Roõ raøng, daân Y-sô-ra-eân ñaõ coâng boá mình laø coâng bình, nhöng toân giaùo cuûa hoï ñaõ laø caùi maõ beà ngoaøi. Hoï chæ ñang traûi qua nhöõng söï chuyeân taâm beân ngoaøi. Hoï hoûi Chuùa,

“Sao chuùng toâi kieâng aên maø Chuùa chaúng ñoùa i xem? sao chuùng toâi chòu daèn loøng maø Chuùa chaúng bieát ñeán?” (EÂ-sai 58:3a).

Vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaùp lôøi:

Naày, trong ngaøy caùc ngöôi kieâng aên, cuõng cöù tìm söï ñeïp yù mình, vaø laøm khoå cho keû laøm thueâ. Thaät, caùc ngöôi kieâng aên ñeå tìm söï caõi coï tranh caïnh, ñeán noãi naém tay ñaùnh nhau coäc caèn; caùc ngöôi kieâng aên trong ngaøy nhö vaäy, thì tieáng caùc ngöôi chaúng ñöôïc nghe thaáu nôi cao. Ñoù haù phaûi laø söï kieâng aên maø ta choïn löïa, haù phaûi laø ngaøy ngöôøi ta daèn loøng mình ñaâu? Cuùi ñaàu nhö caây saäy, naèm treân bao gai vaø treân tro, ñoù haù phaûi ñieàu ngöôi goïi laø kieâng aên, laø ngaøy ñeïp loøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va sao?

Roõ raøng, daân Y-sô-ra-eân ñaõ ñang kieâng aên ñeå ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chuù yù hoaëc tìm aân hueä, vaø hoï ñaõ töï hoûi taïi sao hoaøn caûnh cuûa hoï ñaõ khoâng caûi thieän ñöôïc. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaùp lôøi baèng caùch nhaéc hoï nhôù laïi loái soáng ích kyû cuûa hoï, ñaõ baøy toû suoát trong nhöõng ngay hoï kieâng aên. Thaäm chí nhöõng lyù do kieâng aên cuûa hoï cuõng ích kyû, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå naøo chaáp nhaän ñöôïc chuyeän ñoù ñöôïc. Vaäy Ngaøi baûo cho hoï bieát kieåu kieâng aên maø Ngaøi ñang tìm kieám- söï kieâng aên khoâng ích kyû:

Söï kieâng aên maø ta choïn löïa, haù chaúng phaûi laø beû nhöõng xieàng hung aùc, môû nhöõng troùi cuûa aùch, thaû cho keû bò öùc hieáp ñöôïc töï do, beû gaõy moïi aùch, hay sao? Haù chaúng phaûi laø chia baùnh cho keû ñoùi, ñem nhöõng keû ngheøo khoå ñaõ bò ñuoåi ñi veà nhaø mình, khi thaáy keû traàn truoàng thì maëc cho, vaø chôù heà trôù traùnh nhöõng keû coát nhuïc mình, hay sao? (EÂ-sai 58:6-7).

Ñöùc Chuùa Trôøi coù ñang noùi haønh ñoäng kieâng aên ñoù seõ giaûi phoùng ngöôøi ta khoûi xieàng xích cuûa ma quyû khoâng? Khoâng, khoâng chuùt naøo caû. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng muoán hoï kieâng thöùc aên, nhöng kieâng söï ích kyû cuûa hoï. Ngaøi muoán hoï yeâu thöông nhöõng ngöôøi laân caän gioáng mình. Ngaøi ñaõ muoán hoï beû aùch, “haõy thaû cho keû öùc hieáp ñöôïc töï do,” chia baùnh cho keû ñoùi, ñem nhöõng keû ngheøo khoå khoâng nhaø veà nhaø mình vaø maëc cho keû traàn truoàng. Vieäc kieâng aên thöùc aên chính noù seõ khoâng ñem ñeán ñieàu gì caû. Ñoù laø nhöõng ñieàu ngöôøi ta phaûi laøm môùi quan troïng.

Baáy giôø söï saùng ngöôi seõ höøng leân nhö söï ban mai, ngöôi seõ ñöôïc chöõa laønh laäp töùc; söï coâng bình ngöôi ñi tröôùc maët ngöôi, söï vinh hieån cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va seõ gìn giöõ sau ngöôi. Baáy giôø ngöôi caàu, Ñöùc Gieâ-hoâ-va seõ öùng; ngöôi keâu, Ngaøi seõ phaùn raèng: Coù ta ñaây! Neáu ngöôi caát boû caùi aùch khoûi giöõa ngöôi, khoâng chæ tay vaø khoâng noùi baäy; neáu ngöôi môû loøng cho keû ñoùi, vaø laøm no keû khoán khoù, thì söï saùng ngöôi seõ saùng ra trong toái taêm, vaø söï toái taêm ngöôi seõ nhö ban tröa (EÂ-sai 58:8-10).

Caâu 9 noùi raát roõ laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng noùi Chính Ngaøi caát ñi caùc aùch ma quyû ñeå ñaùp laïi söï kieâng aên cuûa hoï. Ñuùng hôn, Ngaøi ñang noùi vôùi hoï raèng hoï laø nhöõng ngöôøi neân caát boû nhöõng aùch cuûa con ngöôøi, chöù khoâng phaûi laø aùch cuûa ma quyû, chaúng haïn söï baát coâng vaø ngheøo ñoùi.

Ñöùc Chuùa Trôøi quan taâm raát nhieàu ñeán vieäc daân Y-sô-ra-eân kieâng söï ích kyû cuûa hoï hôn laø kieâng thöùc aên cuûa hoï. Ñieàu naày khoâng nghi ngôø gì cuõng ñuùng vôùi chuùng ta. Ñieàu raên lôùn nhaát thöù hai khoâng phaûi laø, “bieát chaéc baïn thöôøng xuyeân kieâng aên” nhöng, “baïn seõ yeâu thöôngngöôøi laân caän gioáng nhö baïn” (Maùc 12:31).

Quan ñieåm chuùng ta coù theå beû gaõy aùch ngöôøi ta khoûi söï caàm giöõ cuûa Satan baèng söï kieâng aên laø sai laàm. Phöông caùch cô baûn ñeå giaûi cöùu ngöôøi ta töï do khoûi Satan laø chia seû Phuùc AÂm cho hoï. Neáu hoï ñaùp laïi baèng ñöùc tin, thì hoï seõ ñöôïc töï do. Ñoaïn chuùng ta coù theå daïy hoï bieát caùch laøm theá naøo ñeå choáng traû ma quyû baèng ñöùc tin trong Lôøi Chuùa.

Chieán Traän Thuoäc Linh Theo Kinh-thaùnh

(Scriptural Spiritual Warfare)

Vaäy chuùng ta ñaõ xeùt qua nhieàu caâu chuyeän thaàn thoaïi hieän ñaïi lieân quan ñeán chieán traän thuoäc linh. Nhöng coù moät loaïi chieán traän thuoäc linh ñuùng Kinh-thaùnh khoâng? Ñuùng vaäy, vaø baây giôø seõ laø söï taäp trung cuûa chuùng ta.

Coù leõ ñieàu ñaàu tieân chuùng ta caàn bieát veà chieán traän thuoäc linh maø noù khoâng neân laø söï taäp trung cuûa ñôøi soáng Cô ñoác nhaân. Chuùng ta neân taäp trung vaøo Ñaáng Christ, böôùc theo vaø vaâng lôøi Ngaøi, ñeå chuùng ta tröôûng thaønh gioáng Ngaøi hôn moãi ngaøy. Chæ phaàn löôïng raát nhoû cuûa taân-öôùc vieát veà ñeà taøi chieán traän thuoäc linh, chæ cho chuùng ta thaáy raèng ñeà taøi naày neân laø phaàn taäp trung raát nhoû trong ñôøi soáng Cô ñoác nhaân.

Ñieàu thöù hai chuùng ta caàn bieát veà chieán traän thuoäc linh laø Kinh-thaùnh baûo chuùng ta nhöõng gì chuùng ta caàn bieát. Chuùng ta khoâng caàn ôn phaân bieät caùc linh ñaëc bieät (hoaëc moät ngöôøi giaûng coâng boá coù ôn phaân bieät caùc linh ñaëc bieät) doø xeùt “moïi söï saâu nhieäm cuûa Satan”. Chieán traän thuoäc linh ñôn giaûn. Keá hoaïch cuûa Satan ñöôïc hieån thò roõ raøng trong Kinh-thaùnh. Traùch nhieäm cuûa chuùng ta ñöôïc trình baøy khoâng phöùc taïp. Ñaõ moät khi baïn bieát vaø tin nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi, baïn ñöôïc baûo ñaûm laø ngöôøi chieán thaéng trong söï xung ñoät thuoäc linh.

Trôû Laïi Buoåi Saùng Theá

(Back to the Beginning)

Haõy trôû laïi vôùi saùch Saùng-theá, ôû ñoù laàn ñaàu tieân chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu vôùi ma quyû. Trong nhöõng chöông ñaàu tieân, Satan laáy hình con raén hieän ra. Neáu coù nghi ngôø raèng con raén laø ma quyû, thì Khaûi-huyeàn 20:2 caát noù ñi: “Ngöôøi baét con roàng, töùc laø con raén ñôøi xöa, laø ma quyû, laø Sa-tan, maø xieàng noù laïi ñeán ngaøn naêm”.

Saùng-theá 3:1 baûo chuùng ta, “Vaû, trong caùc loaøi thuù ñoàng maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm neân, coù con raén laø gioáng quyû quyeät hôn heát”. Khi baïn nghó veà moät soá taïo vaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi quyû quyeät nhö theá naøo khi chuùng noù tranh giaønh nhau ñeå soáng vaø saên moài, thì khieán cho chuùng ta nhaän bieát raèng Satan chaéc phaûi xaûo quyeät döôøng bao. Maët khaùc, Satan khoâng toaøn tri hoaëc toaøn khoân nhö Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chuùng ta khoâng neân cho raèng chuùng ta gaëp baát lôïi veà maët tinh thaàn trong söï tranh chieán cuûa chuùng ta vôùi Satan. Chuùa Gieâ-su ñaõ daïy chuùng ta phaûi “khoân ngoan nhö raén” (Ma-thi-ô 10:6). Phao-loâ ñaõ coâng boá raèng oâng khoâng phaûi ngu daïi maø khoâng bieát möu chöôùc cuûa Satan (2 Cor 2:11) vaø chuùng ta coù “taâm trí cuûa Ñaáng Christ” (I Coâr 2:16).

Satan ñaõ phoùng muõi teân nhoïn döõ doäi laàn ñaàu tieân ñöôïc ghi laïi baèng caùc hoûi EÂ-va veà nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi. Söï traû lôøi cuûa baø ta ñaõ baøy toû cho haén bieát laø haén coù cô hoäi löøa doái baø ta khoâng vaâng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc khoâng. Satan khoâng coù cöûa löøa doái nhöõng ngöôøi naøo tin vaø vaâng theo nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi, ñoù laø lyù do taïi sao toaøn boä chieán löôïc cuûa haén ñeàu quay quanh caùc quan ñieåm traùi ngöôïc vôùi Lôøi Chuùa.

Satan ñaõ hoûi baø ta, “Maø chi! Ñöùc Chuùa Trôøi haù coù phaùn daën caùc ngöôi khoâng ñöôïc pheùp aên traùi caùc caây trong vöôøn sao?” (Saùng-theá 3:1). Nghe hình nhö laø moät caâu hoûi voâ haïi cuûa moät ngöôøi hoûi caùc ngaãu nhieân, nhöng Satan ñaõ bieát chính xaùc muïc ñích cuûa noù laø gì.

EÂ-va ñaõ ñaùp lôøi, “Chuùng ta ñöôïc aên traùi caùc caây trong vöôøn, song veà phaàn traùi cuûa caây moïc giöõa vöôøn, Ñöùc Chuùa Trôøi coù phaùn raèng: “Hai ngöôi chaúng neân aên ñeán vaø cuõng chaúng neân ñaù ñoäng ñeán, e khi hai ngöôi phaûi cheát chaêng”” (Saùng-theá 3:2-3).

Haàu nhö EÂ-va ñaõ traû lôøi ñuùng. Thöïc söï, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø caám hoï ñuïng vaøo traùi caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc, nhöng caám aên noù.

Taát nhieân EÂ-va khoâng bieát ñuû leõ thaät ñeå nhaän ra söï noùi doái cuûa caâu ñaùp lôøi cuûa Satan: “Hai ngöôi chaúng cheát ñaâu!” (Saùng-theá 3:4). Dó nhieân, ñoù laø söï maâu thuaån raønh raønh vôùi nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi, vaø seõ khoâng chaéc laø EÂ-va tin ngay laäp töùc. Vì vaäy, Satan ñaõ boïc lôøi doái traù cuûa mình baèng moät soá leõ thaät, nhö haén thöôøng laøm, khieán cho ñieàu ñoù deã nuoát hôn. Haén ñaõ noùi tieáp: “nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi bieát raèng heã ngaøy naøo hai ngöôi aên traùi caây ñoù, maét mình môû ra, seõ nhö Ñöùc Chuùa Trôøi, bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc” (Saùng-theá 3:5).

Thöïc söï Satan ñaõ noùi ba ñieàu ñuùng sau khi haén noùi laùo. Chuùng ta bieát raèng ñaõ coù laàn A-ñam vaø EÂ-va ñaõ aên traùi caám, maét cuûa hoï ñaõ môû ra (Saùng-theá 3:7) nhö Satan ñaõ noùi. Ngoaøi ra, Chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi raèng: Naày, veà söï phaân bieät ñieàu thieän vaø ñieàu aùc, loaøi ngöôøi ñaõ thaønh moät böïc nhö chuùng ta (Saùng-theá 3:22). Haõy chuù yù: Satan thöôøng xuyeân troän laãn leõ thaät vôùi söï sai traät ñeå löøa doái ngöôøi ta.

Cuõng chuù yù thaáy raèng Satan ñaõ noùi xaáu ñaëc tính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng muoán A-ñam vaø EÂ-va aên traùi caám vì söï khoûe maïnh vaø haïnh phuùc cuûa hoï, nhöng Satan ñaõ khieán cho ñieàu ñoù nghe döôøng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñang giöõ laïi nhöõng ñieàu toát laønh khoûi hoï. Phaàn lôùn nhöõng lôøi noùi doái cuûa Satan noùi xaáu ñaëc tính cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeàu coá yù vaø coù ñoäng cô.

Ruûi thay, caëp vôï choàng ñaàu tieân treân ñaát ñaõ khöôùc töø leõ thaät tin vaøo lôøi doái traù, vaø hoï ñaõ gaùnh chòu haäu quaû. Nhöng chuù yù ñeán taát caû nhöõng yeáu toá veà chieán traän thuoäc linh hieän ñaïi trong caâu chuyeän cuûa hoï: vuõ khí duy nhaát cuûa Satan laø lôøi noùi doái ñöôïc che ñaäy trong leõ thaät. Loaøi ngöôøi ñaõ ñoái dieän vôùi söï choïn löïa tin nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi hoaëc nhöõng gì Satan ñaõ noùi. Tin leõ thaät ñaõ coù theå laø “thuaån ñöùc tin” cuûa hoï, nhöng hoï khoâng bao giôø naâng thuaån ñoù leân.

Chieán Traän Thuoäc Linh Cuûa Chuùa Gieâ-su

(Jesus’ Spiritual Warfare)

Khi chuùng ta ñoïc veà söï gaëp gôõ cuûa Chuùa Gieâ-su vôùi Satan trong suoát thôøi gian bò caùm doã trong ñoàng vaéng, chuùng ta ñaõ thaáy ngay laø Satan ñaõ khoâng thay ñoåi phöông phaùp cuûa noù nhieàu ngaøn naêm qua. Con ñöôøng taán coâng cuûa noù laø nghi ngôø nhöõng gì