Nhöõng Caâu Chuyeän Thaàn Thoaïi Hieän Ñaïi Veà Chieán traän thuoäc linh, Phaàn 1

CHÖÔNG 30

Chuû ñeà chieán traän thuoäc linh ñaõ trôû neân khaù phoå bieán trong Hoäi- thaùnh trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Thaät khoâng may, nhieàu ñieàu ñöôïc daïy doã maâu thuaån vôùi Kinh-thaùnh. Haäu quaû, nhieàu ngöôøi haàu vieäc Chuùa khaép nôi treân theá giôùi ñang daïy doã vaø thöïc haønh kieåu chieán traän thuoäc linh maø Kinh-thaùnh chöa bao giôø noùi ñeán. Taát nhieân coù moät ñieàu nhö theá laø chieán traän thuoäc linh theo Kinh-thaùnh, vaø ñoù laø nhöõng gì maø nhöõng muïc sö moân ñoà moân ñoà neân thöïc haønh vaø daïy doã.

Trong chöông naày vaø chöông keá, toâi seõ cho bieát moät soá nhöõng quan ñieåm sai laàm thoâng thöôøng nhaát lieân quan ñeán Satan vaø chieán traän thuoäc linh. Ñaây laø phaàn coâ ñoïng cuûa toaøn cuoán boä saùch maø toâi ñaõ vieát veà chuû ñeà naày coù töïa ñeà, Nhöõng Caâu Chuyeän Thaàn Thoaïi Hieän Ñaïi Veà Satan Vaø Chieán traän thuoäc linh. Cuoán saùch ñoù ñöôïc vieát toaøn baèng Tieáng Anh treân website cuûa chuùng toâi: www.shepherdserve.org.

Chuyeän thaàn thoaïi # 1: “Töø coõi ñôøi ñôøi trong quaù khöù, Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Satan ñaõ coù moät traän chieán lôùn. Ngaøy hoâm nay, chieán traän treân khoâng trung vaãn dieãn ra aùc lieät giöõa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Satan”.

(Myth #1: “In eternal past, God and Satan engaged in a great battle. Today, the cosmic struggle still rages between them.”

Caâu chuyeän thaàn thoaïi thoâng thöôøng naày maâu thuaån vôùi moät trong nhöõng leõ thaät ñöôïc thieát laäp vöõng vaøng, caên baûn nhaát veà Ñöùc Chuùa trôøi ñöôïc baøy toû trong Kinh-thaùnh- Ngaøi laø Ñaáng coù taát caû moïi quyeàn löïc, hoaëc toaøn naêng.

Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi vôùi chuùng ta raèng taát caû moïi söï ñieàu ñöôïc vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi (Ma-thi-ô 19:26). Gieâ-reâ-mi ñaõ khaúng ñònh raèng khoâng coù ñeàu gì quaù khoù ñoái vôùi Ngaøi (Gieâ-reâ-mi 32:17). Khoâng moät ai hay moät theá löïc naøo coù theå ngaên caûn Ngaøi laøm öùng nghieäm keá hoaïch cuûa Ngaøi (2 Söû-kyù 20:6; Gioùp 41:10; 42:2). Qua cuoäc ñoái thoaïi cuûa Gieâ-reâ-mi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ hoûi Gieâ-reâ-mi, “Vì ai gioáng nhö Ta…vaø ai coù theå chaën ñöùng ñöôïc Ta? (Gieâ-reâ-mi 50:44). Caâu traû lôøi laø khoâng moät ngöôøi naøo, ngay caû Satan.

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc söï toaøn naêng nhö nhöõng caâu Kinh-thaùnh ôû treân khaúng ñònh, vaäy thì vieäc noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Satan ñaõ vaø ñang ôû trong chieán traän laø nguï yù muoán noùi raèng Ngaøi phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng. Neáu Ngaøi ñaõ thua Satan ngay caû chæ moät hieäp thoâi, ñaõ bò Satan thaéng hôn moät chuùt thaäm chí ôû moät möùc ñoä nhoû hoaëc ñaõ phaûi tranh chieán vôùi Satan ngay caû chæ moät luùc thoâi, thì Ngaøi khoâng phaûi laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng gioáng nhö chính Ngaøi ñaõ coâng boá Ngaøi laø.

Bình Luaän Cuûa Ñaáng Christ Veà Quyeàn Löïc Cuûa Satan

(Christ’s Commentary on Satan’s Power)

Coù laàn Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi ñoâi ñieàu lieân quan ñeán vieäc Satan töø trôøi sa xuoáng ñieàu naày giuùp chuùng ta bieát Satan coù quyeàn naêng bao nhieâu so saùnh vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng cuûa chuùng ta:

Baûy möôi moân ñoà trôû veà caùch vui veû, thöa raèng: Laïy Chuùa, vì danh Chuùa caùc quyû cuõng phuïc chuùng toâi. Ñöùc Chuùa Gieâ-su beøn phaùn raèng: “Ta ñaõ thaáy quyû Sa-tan töø trôøi sa xuoáng nhö chôùp” (Luca 10:17-18).

Khi Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng ñaõ truyeàn ñuoåi Satan ra khoûi thieân ñaøng, thì Satan ñaõ khoâng theå khaùng cöï ñöôïc. Chuùa Gieâ-su ñaõ choïn aån duï, gioáng nhö chôùp, ñeå nhaán maïnh ñeán toác ñoä maø Satan ñaõ rôi xuoáng. Satan rôi, khoâng phaûi troâi beành boàng, nhöng gioáng nhö chôùp. Satan ôû treân thieân ñaøng moät giaây, vaø giaây keá tieáp- ñuøng!- theá laø haén ñaõ bò ñuoåi ñi!

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå ñuoåi chính Satan quaù nhanh vaø deã daøng nhö vaäy, thì ñaùng leõ chaúng neân ngaïc nhieân laø caùc toâi tôù ñaõ uûy nhieäm cuûa Ngaøi cuõng coù theå ñuoåi ma quyû raát nhanh vaø deã daøng. Gioáng nhö caùc moân ñoà ñaàu tieân cuûa Ñaáng Christ, ngaøy hoâm nay nhieàu Cô ñoác nhaân ñöôïc toân cao raát nhieàu veà quyeàn naêng ñuoåi quyû song ñaõ khoâng hieåu raèng quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi lôùn lao hôn raát nhieàu. Ngaøi laø Ñaáng Taïo Hoùa, vaø Satan chæ laø taïo vaät. Satan khoâng theå saùnh ñöôïc vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc.

Ñaõ Chöa Töøng Coù Traän Chieán Nhö Theá

(The war That Never Was)

Coù leõ döôøng nhö caøng laï tai, chuùng ta caàn bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Satan khoâng chieán traän, ñaõ chöa bao giôø chieán traän vaø seõ khoâng bao giôø chieán traän. Ñuùng vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Satan coù chöông trình khaùc nhau, vaø coù theå noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Satan traùi ngöôïc nhau. Nhöng khi hai beân traùi ngöôïc nhau, vaø moät moät beân quaù quyeàn naêng hôn beân khaùc, thì söï xung ñoät cuûa hoï khoâng coøn ñöôïc coi laø chieán traän nöõa. Laøm sao moät con saâu ñaát coù theå ñòch laïi con voi? Satan gioáng nhö saâu ñaát raùng söùc yeáu ôùt ñeå choáng ñoái Ñaáng quaù quyeàn naêng maïnh meõ hôn. Söï choáng ñoái cuûa noù ñöôïc giaûi quyeát moät caùch nhanh choùng, vaø noù bò ñuoåi ra khoûi thieân ñaøng “gioáng nhö chôùp”. Khoâng coù chieán traän xaûy ra- chæ coù söï truïc xuaát maø thoâi.

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng, thì Satan khoâng coù laáy moät chuùt cô hoäi thaäm chí trong vieäc ngaên caûn Ñöùc Chuùa Trôøi chuùt xíu thoâi khoûi laøm nhöõng gì Ngaøi muoán laøm. Vaø neáu Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp Satan laøm chuyeän gì ñoù, thì muïc ñích cuoái cuøng cuõng chæ ñeå laøm hoaøn taát yù muoán thieân thöôïng cuûa Ngaøi maø thoâi. Leõ thaät naày seõ trôû neân roõ raøng raát nhieàu khi chuùng ta tieáp tuïc xem Kinh-thaùnh veà chuû ñeà naày.

Thuù vò thay, uy quyeàn toái thöôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân Satan khoâng nhöõng ñöôïc chöùng minh trong coõi ñôøi ñôøi ôû quaù khöù, maø seõ coøn ñöôïc chöùng minh trong töông lai. Chuùng ta ñoïc trong Khaûi-huyeàn thaáy raèng chæ moät thieân söù thoâi cuõng troùi ñöôïc Satan vaø caàm tuø haén moät ngaøn naêm (khaûi-huyeàn 20:1-3). söï vieäc ñoù seõ xaûy ra trong töông lai khoâng theå naøo coi ñaây nhö laø moät traän chieán giöõa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Satan, ñieàu naày chaúng khaùc gì hôn gioáng nhö vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ truïc xuaát Satan ra khoûi thieân ñaøng. Chuù yù thaáy raèng Satan seõ khoâng coù quyeàn naêng ñeå thoaùt khoûi nguïc tuø vaø seõ chæ ñöôïc thaû ra khi ñieàu ñoù hôïp vôùi nhöõng muïc ñòch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Khaûi-huyeàn 20:7-9).

Coøn “Traän Chieán Treân Trôøi” Trong Töông Lai Thì Sao?

(What About the Future “War in Heaven”?)

Neáu ñieàu naày ñuùng thì Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Satan khoâng coù, chöa heà coù, vaø seõ khoâng bao giôø coù chieán traän vôùi nhau, vaäy thì taïi sao chuùng ta ñoïc thaáy trong saùch Khaûi-huyeàn noùi veà traän chieán treân trôøi trong töông lai lieân quan ñeán Satan thì sao (Khaûi-huyeàn 12:7-9)? Ñoù laø moät caâu hoûi hay, vaø coù caâu traû lôøi deã daøng.

Chuù yù thaáy raèng traän chieán naày seõ xaûy ra giöõa thieân söù tröôûng Mi-chen vaø caùc thieân söù cuûa oâng vôùi Satan vaø caùc quyû söù cuûa Satan. Chính Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán nhö ñaõ tham döï vaøo traän chieán naày. Neáu Ngaøi ñaõ ôû ñoù, thì söï xung ñoät naày khoù coù theå ñöôïc moâ taû nhö laø traän chieán ñöôïc, bôûi vì Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi troaøn naêng, ñaõ coù theå ñeø beïp baát cöù söï choáng ñoái naøo trong moät khoaûnh khaéc nhöng Ngaøi ñaõ chöùng minh.

Caùc thieân söù, goàm coù thieân söù Michen, khoâng toaøn naêng, vaø vì vaäy söï xung ñoät cuûa hoï vôùi Satan vaø quyû söù cuûa haén coù theå ñöôïc moâ taû nhö laø chieán traän bôûi vì thöïc söï seõ coù moät soá xung ñoät khoaûng moät luùc. Song caùc thieân söù vaø Mi-chen vaãn quyeàn naêng hôn, hoï seõ thaéng Satan vaø beø luõ quyû söù cuûa haén.

Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñích thaân tham döï traän chieán ñaëc bieät naày, maø ñeå cho caùc thieân söù cuûa Ngaøi? Toâi khoâng bieát. Taát nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn tri, Ngaøi bieát raèng caùc thieân söù coù theå thaéng traän chieán ñoù, vaø vì vaäy coù leõ Ngaøi nghó khoâng caàn Ngaøi phaûi ñích thaân tham döï vaøo cuoäc chieán.

Toâi khoâng nghi ngôø gì veà vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù theå tieâu dieät daân Ca-na-an trong thôøi Gioâ-sueâ moät caùch deã daøng vaø nhanh choùng, nhöng Ngaøi ñaõ choïn caùch giao nhieäm vuï ñoù cho daân Y-sô-ra-eân. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chaúng coù theå coá gaéng laøm vieäc ñoù trong moät giaây naøo caû, Ngaøi yeâu caàu hoï laøm ñieàu ñoù, tieâu hao nhieàu coâng söùc raát trong nhieàu thaùng. Coù leõ ñieàu naày ñaõ laøm haøi loøng Ñöùc Chuùa Trôøi hôn khi vieäc naày ñoøi hoûi veà phaàn daân Y-sô-ra-eân phaûi coù ñöùc tin. Coù leõ ñoù laø lyù do Ngaøi seõ khoâng ñích thaân tham döï vaøo traän chieán treân trôøi trong töông lai. Tuy nhieân, vaãn Kinh-thaùnh khoâng cho chuùng ta bieát.

Chæ vì moät ngaøy kia, seõ coù moät traän chieán trong trôøi giöõa Mi-chen vaø caùc thieân söù cuûa oâng vôùi Satan vaø caùc quyû söù cuûa haén, Ñoù khoâng phaûi laø lyù do ñeå chuùng ta nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng toaøn naêng- Khoâng khaùc gì hôn caùc traän chieán cuûa Y-sô-ra-eân trong xöù Ca-na-an laø lyù do cho chuùng ta nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng quyeàn naêng.

Chöù Khoâng Phaûi Satan Ñaõ Bò Chuùa Gieâ-su Ñaùnh Baïi

Treân Thaäp Töï Giaù Sao?

(Was Not Satan Defeat By Jesus on the Cross?)

Cuoái cuøng, lieân quan ñeán caâu chuyeän thaàn thoaïi thöù nhaát naày veà traän chieán ñöôïc giaû ñònh giöõa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Satan, toâi muoán keát luaän baèng caùch xem laïi caâu noùi thöôøng ñöôïc duøng ñeán: Chuùa Gieâ-su ñaõ ñaùnh baïi Satan treân thaäp töï giaù. Thöïc söï Kinh-thaùnh chöa bao giôø noùi laø Chuùa Gieâ-su ñaõ ñaùnh baïi Satan treân thaäp töï giaù.

Khi chuùng ta noùi Chuùa Gieâ-su ñaõ ñaùnh baïi Satan, chuùng ta khieán cho ñieàu ñoù nghe coù veû döôøng nhö Chuùa Gieâ-su vaø Satan ñaõ ôû trong chieán traän, ñieàu naày ñaõ nguï yù muoán noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng toaøn Naêng vaø Satan ñaõ chöa thaät söï ôû döôùi uy quyeàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coù theâm nhieàu caùch Kinh-thaùnh moâ taû nhöõng gì ñaõ xaûy ra cho Satan khi Chuùa Gieâ-su ñaõ daâng ñôøi soáng Ngaøi treân ñoài Goâ-goâ-tha. Chaúng haïn, Kinh-thaùnh cho chuùng ta bieát raèng qua söï cheát cuûa Ngaøi, Chuùa Gieâ-su ñaõ “phaù dieät keû caàm quyeàn söï cheát” (Heâ-bô-rô 2:14-15).

Chuùa Gieâ-su ñaõ laøm cho Satan baát naêng tôùi möùc ñoä naøo? Hieån nhieân, hieän giôø Satan chöa hoaøn toaøn baát naêng, hoaëc Söù ñoà Giaêng ñaõ chöa bao giôø vieát ôû choã khaùc nöõa, “coøn caû theá gian ñeàu phuïc döôùi quyeàn ma quyû” (I Giaêng 5:19). Theo Heâ-bô-rô 2:14-15,thì Satan ñaõ bò baát naêng trong lónh vöïc “caàm quyeàn söï cheát“. Ñieàu ñoù nghóa laø gì?

Kinh-thaùnh ñaõ ñeà caäp ñeán ba loaïi cheát: cheát thuoäc linh, cheát thuoäc theå, vaø söï cheát laàn hai. Nhö chuùng ta ñaõ hoïc bieát trong moät chöa tröôùc ñaây, söï cheát laàn hai (hoaëc cheát ñôøi ñôøi) ñöôïc ñeà caäp trong Khaûi-huyeàn 2:22; 20:6,14; 21:8, ñoù laø thôøi ñieåm khi nhöõng ngöôøi voâ tín seõ bò neùm vaøo hoà löûa.

Söï cheát thuoäc theå xaûy ra khi linh cuûa moät ngöôøi lìa khoûi xaùc, roài theå xaùc ngöng hoaït ñoäng.

Söï cheát thuoäc linh moâ taû tình traïng taâm linh cuûa moät con ngöôøi chöa ñöôïc sanh laïi bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. Moät ngöôøi cheát thuoäc linh laø ngöôøi coù taâm linh bò xa caùch Ñöùc Chuùa Trôøi, moät taâm linh coù baûn chaát toäi loãi. Coù nghóa laø taâm linh ñoù keát hieäp vôùi Satan ôû moät möùc ñoä naøo. EÂ-pheâ-soâ 2:1-3 veû cho chuùng ta thaáy moät böùc tranh cuûa moät ngöôøi cheát thuoäc linh:

Coøn anh em ñaõ cheát vì laàm loãi vaø toäi aùc mình, ñeàu laø nhöõng söï anh em xöa ñaõ hoïc ñoøi, theo thoùi quen ñôøi naày, vaâng phuïc vua caàm quyeàn choán khoâng trung, töùc laø thaàn hieän ñöông haønh ñoäng trong caùc con baïn nghòch. Chuùng ta heát thaûy cuõng ñeàu ôû trong soá aáy, tröôùc kia soáng theo tö duïc xaùc thòt mình, laøm troïn caùc söï ham meâ cuûa xaùc thòt vaø yù töôûng chuùng ta, töï nhieân laøm con cuûa söï thaïnh noä, cuõng nhö moïi ngöôøi khaùc.

Phao-loâ ñaõ vieát raèng caùc Cô ñoác nhaân EÂ-pheâ-soâ bò cheát trong laàm loãi vaø toäi aùc mình. Hieån nhieân, oâng ta khoâng ñeà caäp ñeá söï cheát thuoäc theå bôûi vì oâng ñang vieát cho nhöõng ngöôøi ñang soáng veà maët thuoäc theå. Cho neân, chaéc oâng ñaõ phaûi noùi raèng, veà thuoäc linh maø noùi, thì hoï ñaõ bò cheát roài.

Ñieàu gì ñaõ gieát hoï cheát veà maët thuoäc linh? Ñoù laø “laàm loãi vaø toäc aùc” cuûa hoï. Haõy nhôù raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi A-ñam trong ngaøy oâng khoâng vaâng theo maïng lònh cuûa Chuùa, laø oâng seõ cheát (Saùng-theá 2:17). Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng noùi cheát veà thuoäc theå, nhöng cheát veà thuoäc linh, bôûi vì A-ñam ñaõ khoâng cheát veà thuoäc theå trong ngaøy oâng ñaõ aên traùi caám. Ñuùng hôn thì oâng ta ñaõ cheát veà maët thuoäc linh vaøo ngaøy ñoù, vaø khoâng cheát vaøo maët thuoäc theå maõi cho ñeán nhieàu traêm naêm sau.

Phao-loâ ñaõ tieáp tuïc noùi raèng nhöõng tín höõu EÂ-pheâ-soâ cheát veà maët thuoäc linh ñaõ böôùc ñi (hoaëc hoïc ñoøi) nhöõng loãi laàm vaø toäi aùc, theo “leà thoùi cuûa theá gian” (Coù nghóa laø laøm theo nhöõng gì moïi ngöôøi khaùc ñang laøm), vaø laøm theo “vua caàm quyeàn choán khoâng trung”.

Ai laø “vua caàm quyeàn choán khoâng trung?” Noù chính laø Satan, keû ñang cai trò trong vöông quoác toái taêm nhö laø toång tham möu tröôûng treân caùc aùc linh khaùc laø nhöõng keû ñang ôû treân choán khoâng trung. Caùc aùc linh ñoù ñöôïc chia theo töøng caáp baäc khaùc ôû cuoái chöông saùu saùch EÂ-pheâ-soâ (EÂ-pheâ-soâ 6:12).

Phao-loâ ñaõ noùi raèng vua toái taêm laø “thaàn hieän ñang vaän haønh trong nhöõng con caùi khoâng vaâng lôøi”. thaønh ngöõ, “con caùi kkoâng vaâng lôøi,” laø söï moâ taû khaùc nöõa daønh cho taát caû nhöõng ngöôøi voâ tín, nhaán maïnh ñeán baûn chaát toäi loãi cuûa hoï. Sau naøy Phao-loâ noùi raèng hoï “bôûi baûn tính töï nhieân ñaõ laøm cho cuûa söï thaïnh noä” (EÂ-pheâ-soâ 2:3). Ngoaøi ra, oâng ñaõ noùi raèng Satan ñang haønh ñoäng trong hoï.

Ma Quyû Laøm Cha (The devil for a Dad)

Cho duø ngöôøi chöa ñöôïc cöùu coù nhaän ra ñieàu naày hay khoâng, thì hoï vaãn ñang theo Satan vaø ñang thuoäc veà vöông quoác toái taêm cuûa noù. Satan thöïc söï laø cha vaø chuû veà maët thuoäc linh cuûa hoï. Ñoù laø lyù do taïi sao ñaõ coù laàn Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi vôùi moät soá laõnh ñaïo toân giaùo chöa ñöôïc cöùu: “Caùc ngöôi bôûi cha mình, laø ma quyû, maø sanh ra; vaø caùc ngöôi muoán laøm neân söï öa muoán cuûa cha mình” (Giaêng 8:44).

Ñaây laø moät böùc tranh aûm ñaïm cuûa moät ngöôøi ñaõ chöa ñöôïc sanh laïi! Ngöôøi ñoù böôùc ñi trong ñôøi ñaõ cheát veà maët thuoäc linh, ñaày daãy baûn chaát cuûa Satan, ñang höôùng ñeán söï cheát thuoäc theå khoâng theå naøo traùnh khoûi maø ngöôøi ñoù raát sôï haõi, cho duø ngöôøi ñoù coù nhaän ra ñieàu ñoù hay khoâng, thì moät ngaøy kia ngöôøi ñoù seõ traûi qua söï cheát toài teä hôn taát caû, ñoù laø söï cheát ñôøi ñôøi, khi ngöôøi ñoù bò neùm vaøo hoà löûa.

Thaät cöïc kyø quan troïng laø chuùng ta hieåu ñöôïc raèng söï cheát thuoäc linh, söï cheát thuoäc theå vaø söï cheát ñôøi ñôøi taát caû ñeàu baøy toû côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân loaøi ngöôøi toäi loãi vaø Satan cuõng coù phaàn trong taát caû nhöõng ñieàu ñoù. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp Satan ñaõ cai trò treân vöông quoác cuûa söï toái taêm vaø treân nhöõng ngöôøi “öa thích söï toái taêm” (Giaêng 3:19). Thöïc teá maø noùi, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi Satan, “Satan, bôûi quyeàn naêng cuûa ngöôøi coù leõ ngöôi ñöôïc pheùp caàm tuø nhöõng keû khoâng ñaàu phuïc Ta”. Satan ñaõ trôû thaønh coâng cuï thuoäc caáp cuûa côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân loaøi ngöôøi phaûn loaïn. Vì taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñaõ phaïm toäi, vaø heát thaûy ñeàu phuïc döôùi quyeàn löïc cuûa Satan, ñaày daãy baûn chaát cuûa haén trong taâm linh cuûa hoï vaø bò caàm tuø ñeå laøm theo yù muoán cuûa haén (2 Ti-moâ-theâ 2:26).

Giaù Chuoäc Cho Söï Caàm Tuø Cuûa Chuùng Ta

(The Ransom for Our Captivity)

Tuy nhieân, chuùng ta taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi ñaõ thöông xoùt loaøi ngöôøi chuùng ta, vaø vì söï thöông xoùt cuûa Ngaøi, khoâng moät ngöôøi caàn phaûi ôû trong tình traïng ñau thöông cuûa mình. Vì söï cheát thay cuûa Chuùa Gieâ-su ñaõ ñaùp öùng ñöôïc nhöõng söï ñoøi hoûi coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, taát caû nhöõng ngöôøi tin Ñaáng Christ coù theå thoaùt khoûi söï cheát thuoäc linh vaø söï caàm tuø cuûa Satan vì hoï khoâng coøn döôùi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nöõa. Khi chuùng ta tin nhaän Chuùa Gieâ-su Christ, thì Ñöùc Thaùnh Linh seõ ngöï vaøo taâm linh cuûa chuùng ta vaø taåy xoùa ñi baûn tính cuûa Satan khoûi taâm linh cuûa chuùng ta, khieán cho taâm linh cuûa chuùng ta ñöôïc sanh laïi (Giaêng 3:1-16) vaø cho pheùp chuùng ta trôû thaønh nhöõng ngöôøi döï phaàn baûn tính thieân thöôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (2 Phi-e-rô 1:4)

Baây giôø haõy trôû laïi caâu hoûi ban ñaàu cuûa chuùng ta. Khi taùc giaû Heâbôrô ñaõ noùi raèng bôûi söï cheát cuûa Ngaøi, Chuùa Gieâ-su ñaõ “phaù dieät keû caàm quyeàn söï cheát, laø ma quyû,” taùc giaû muoán noùi raèng quyeàn löïc cuûa söï cheát thuoäc linh, maø Satan naêm giöõ treân moãi moät ngöôøi chöa ñöôïc cöùu, ñaõ bò keû beû gaõy roài cho taát caû nhöõng ngöôøi “ñang ôû trong Ñaáng Christ”. Chuùng ta ñaõ ñöôïc soáng laïi veà maët thuoäc linh vì Ñaáng Christ ñaõ traû giaù hình phaït cho toäi loãi chuùng ta roài.

Hôn theá nöõa, vì chuùng ta khoâng coøn cheát veà maët thuoäc linh nöõa vaø khoâng ôû döôùi söï cai trò cuûa Satan, thì chuùng ta cuõng khoâng coøn sôï söï cheát thuoäc theå nöõa, vì chuùng ta bieát ñieàu gì ñang ñôïi chuùng ta- moät cô nghieäp vinh hieån ñôøi ñôøi.

Cuoái cuøng, Nhôø Chuùa Gieâ-su, chuùng ta ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi chòu söï cheát laàn hai, bò neùm vaøo hoà löûa.

Chuùa Gieâ-su ñaõ ñaùnh baïi Satan taïi thaäp töï giaù khoâng? Khoâng, Ngaøi ñaõ khoâng laøm ñieàu ñoù, bôûi vì khoâng coù traän chieán giöõa Chuùa Gieâ-su vaø Satan. Tuy nhieân, Chuùa ñaõ coù phaù dieät Satan keû caàm quyeàn treân söï cheát thuoäc linh treân nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu, nhö ñoái vôùi nhöõng ai bao laâu coøn ôû trong Ñaáng Christ, thì Satan khoâng coù quyeàn treân hoï.

Truaát Boû Caùc Quyeàn Löïc (The Disarming of the Power)

Ñieàu naày cuõng giuùp chuùng ta hieåu lôøi cuûa Phao-loâ noùi veà vieäc “truaát boû caùc quyeàn cai trò cuøng caùc theá löïc” ñaõ tìm thaáy trong Coâ-loâ-se 2:13-15:

Khi anh em ñaõ cheát [thuoäc linh] bôûi toäi loãi mình vaø söï xaùc thòt mình khoâng chòu caét bì, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán anh em soáng laïi vôùi Ñaáng Christ, vì ñaõ tha thöù heát moïi toäi chuùng ta: Ngaøi ñaõ xoùa tôø kheá laäp nghòch cuøng chuùng ta, caùc ñieàu khoaûn traùi vôùi chuùng ta nöõa, cuøng phaù huûy tôø kheá ñoù maø ñoùng ñinh treân caây thaäp töï; Ngaøi ñaõ truaát boû caùc quyeàn cai trò cuøng caùc theá löïc, duøng thaäp töï giaù chieán thaéng chuùng noù, vaø noäp ra toû töôøng giöõa thieân haï.

Hieån nhieân, Phao-loâ duøng ngoân ngöõ aån duï trong ñoaïn Kinh-thaùnh naày. Trong phaàn thöù nhaát, oâng so saùnh toäi cuûa chuùng ta vôùi “giaáy nôï”. nhöõng gì chuùng ta khoâng theå traû ñaõ ñöôïc traû cho chuùng ta bôûi Ñaáng Christ, Ñaáng ñaõ gaùnh laáy toäi-nôï cuûa chuùng ta treân thaäp töï giaù.

Trong phaàn thöù hai, gioáng nhö nhöõng vò vua thôøi xöa ñaõ töôùc ñoaït vuõ khí cuûa nhöõng keû thuø bò ñaùnh baïi cuûa mình vaø baét hoï dieãn haønh chieán thaéng qua caùc ñöôøng phoá, vì vaäy söï cheát cuûa Ñaáng Christ ñaõ laø söï chieán thaéng treân “caùc quyeàn cai trò cuøng caùc theá löïc,” coù nghóa laø caùc caáp baäc thaáp hôn cuûa caùc quyû ñang cai trò treân nhöõng ngöôøi noåi loaïn, caàm tuø ngöôøi ta.

Döïa vaøo ñoaïn Kinh-thaùnh naày, chuùng ta khoâng theå noùi raèng Ñaáng Christ ñaõ ñaùnh baïi Satan ñöôïc? Coù leõ, nhöng phaûi hoäi ñuû moät soá ñieàu kieän. Chuùng ta phaûi nhôù raèng trong ñoaïn Kinh-thaùnh naày, Phao-loâ ñang vieát theo caùch aån duï. Vaø moãi moät aån duï coù moät ñieåm maø ôû ñoù söï töông ñoàng seõ bieán thaønh söï khoâng töông ñoàng, nhö chuùng ta ñaõ hoïc bieát trong chöông noùi veà caùch giaûi thích Kinh-thaùnh.

Trong vieäc giaûi thích nhöõng aån duï cuûa Phao-loâ trong Coâ-loâ-se 2:13-15, chuùng ta phaûi thaän troïng. Hieån nhieân, ñaõ khoâng coù tôø “giaáy nôï” thaät söï maø taát caû toäi loãi cuûa chuùng ta ñöôïc vieát treân ñoù ñaõ ñöôïc ñoùng ñinh vaøo thaäp töï giaù. Tuy nhieân, ñoù laø töôïng tröng cho nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ hoaøn taát.

Töông töï, caùc quyû ñaõ cai trò treân nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu ñaõ khoâng bò töôùc göôm vaø thuaån cuûa chuùng theo nghóa ñen vaø bò Chuùa Gieâ-su baét ñi dieãu haønh qua caùc ñöôøng phoá. Ngoân ngöõ maø phao-loâ duøng laø töôïng tröng cho nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ laøm hoaøn taát cho chuùng ta. Chuùng ta ñaõ bò caàm tuø bôûi caùc aùc linh. Tuy nhieân, baèng caùch cheát cho toäi loãi cuûa chuùng ta, Chuùa Gieâ-su ñaõ phoùng thích chuùng ta khoûi tuø toäi cuûa mình. Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng ñaùnh traän vôùi caùc aùc linh ñoù theo nghóa ñen vaø chuùng cuõng khoâng coù chieán traän vôùi Ngaøi. Bôûi söï cho pheùp coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ñaõ naém giöõ chuùng ta, taát caû ñôøi soáng cuûa chuùng ta trong quyeàn löïc cuûa chuùng. “Vuõ khí” cuûa chuùng döôøng nhö laø ñöôïc chóa vaøo chuùng ta, chöù khoâng phaûi Ñaáng Christ. Tuy nhieân, Chuùa Gieâ-su ñaõ “töôùc laáy” vuõ khí cuûa chuùng roài. Chuùng khoâng coøn caàm tuø chuùng ta ñöôïc nöõa.

Chuùng ta ñöøng bao giôø nghó raèng ñaõ coù moät soá traän chieán laâu ñôøi giöõa Chuùa Gieâ-su vaø caùc aùc linh cuûa Satan, va roài cuoái cuøng thì Chuùa Gieâ-su ñaõ thaéng traän treân thaäp töï giaù. Neáu chuùng saép muoán noùi raèng Chuùa Gieâ-su ñaõ ñaùnh baïi ma quyû, thì chuùng ta phaûi bieát chaéc chuùng ta hieåu raèng Ngaøi ñaõ ñaùnh baïi ma quyû cho chuùng ta, khoâng phaûi cho chính Ngaøi.

Moät laàn noï toâi ñuoåi theo con choù nhoû laøm cho con gaùi nhoû cuûa toâi sôï trong saân nhaø toâi. Coù leõ toâi noùi toâi ñaõ ñaùnh baïi con choù nhoû ñoù, nhöng toâi mong caùc baïn hieåu raèng con choù ñoù khoâng bao giôø ñe doïa toâi caû, chæ ñe doïa con gaùi cuûa toâi thoâi. Cuõng gioáng nhö vaäy vôùi Chuùa Gieâ-su vaø Satan. Chuùa Gieâ-su ñaõ ñuoåi con choù ñi khoûi chuùng ta maø noù ñaõ khoâng bao giôø laøm phieàn Ngaøi caû.

Ngaøi ñaõ ñuoåi con choù-Satan ñoù baèng caùch naøo? Ngaøi ñaõ laøm vieäc naày baèng caùch gaùnh laáy hình phaït toäi loãi cuûa chuùng ta, ñeå giaûi phoùng chuùng ta khoûi toäi loãi cuûa chuùng ta tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, vì vaäy giaûi cöùu chuùng khoûi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø vì theá caùc aùc linh maø Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp baét nhöõng ngöôøi noåi loaïn laøm noâ leä theo söï coâng bình ñaõ khoâng coù quyeàn baét chuùng ta laøm noâ leä nöõa. Ngôïi khen Chuùa veà ñieàu ñoù!

Ñieàu naày daãn chuùng ta ñeán moät choã thích hôïp ñeå xem xeùt caâu chuyeän thaàn thoaïi coù lieân quan thöù hai.

Chuyeän thaàn thoaïi #2: “Traän chieán lieân tuïc xaûy ra trong giôùi linh giöõa caùc thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caùc quyû söù cuûa Satan. Keát quaû cuûa nhöõng traän chieán ñoù ñöôïc quyeát ñònh bôûi chieán traän thuoäc linh cuûa chuùng ta”

(Myths #2: “There are constant battles in the spiritual realm between God’s angels and Satan’s angels. The outcome of those battles is determined by our spiritual warfare.”

Chuùng ta ñaõ hoïc bieát töø trong saùch Khaûi-huyeàn raèng moät ngaøy kia seõ coù moät traän chieán ôû treân trôøi giöõa thieân söù tröôûng Mi-chen vaø caùc thieân söù cuûa oâng vôùi Satan vaø caùc quyû söù cuûa noù. Ngoaøi ra, chæ coù moät traän chieán giöõa thieân söù vaø quyû söù khaùc nöõa maø Kinh-thaùnh ñeà caäp ñeán ñöôïc tìm thaáy trong saùch Ñanieân chöông 10.[1]

Ñanieân ñaõ cho chuùng ta bieát raèng oâng ñaõ than khoùc trong ba tuaàn trong naêm cai trò thöù ba cuûa Si-ru, vua Phe-rô-sô, khi thieân söù ñaõ hieän ra vôùi oâng taïi gaàn soâng Ti-gris. Muïc ñích vieáng thaêm cuûa thieân söù laø chuyeån giao söï thoâng hieåu cho oâng lieân quan ñeán töông lai cuûa Y-sô-ra-eân, vaø chuùng ta ñaõ hoïc bieát moät caùch ngaén ngoïn veà nhöõng gì ñaõ ñöôïc phaùn baûo cho Ñanieân trong chöông tröôùc veà söï Caát Leân vaø nhöõng Thôøi Kyø Cuoái Cuøng. Trong suoát thôøi gian troø chuyeän cuûa hoï, thieân söù khoâng cho bieát teân ñaõ phaùn vôùi Ñanieân:

Ñoaïn, ngöôøi baûo ta raèng: Hôõi Ña-ni-eân, ñöøng sôï; vì keå töø ngaøy ñaàu maø ngöôi ñaõ chuyeân loøng hieåu, haï mình ngöôi xuoáng tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, thì nhöõng lôøi ngöôi ñaõ ñöôïc nghe, vaø vì côù nhöõng lôøi ngöôi maø ta ñaõ ñeán. Song vua nöôùc Phe-rô-sô ñaõ ngaên trôû ta trong hai möôi moát ngaøy; nhöng, naày, Mi-ca-eân laø moät trong caùc quan tröôûng ñaàu nhöùt, ñaõ ñeán maø giuùp ñôõ ta, vaø ta ôû laïi ñoù vôùi caùc vua Phe-rô-sô (Ñanieân 10:12-13).

Ñanieân ñaõ bieát raèng lôøi caàu nguyeän cuûa oâng ñaõ ñöôïc nghe ba tuaàn tröôùc khi oâng gaëp thieân söù naày, nhöng ñaõ maát ñeán ba tuaàn ñeå thieân söù ñeán ñöôïc vôùi oâng. Lyù do söï chaäm treå naày cuûa thieân söù laø vì “vua cuûa nöôùc Phe-rô-sô” ñaõ ngaên trôû oâng. Tuy nhieân, oâng ñaõ coù theå phaù vôõ ñöôïc khi Mi-ca-eân, “moät trong caùc thieân söù tröôûng” ñaõ ñeán giuùp oâng.

Khi thieân söù saép lìa khoûi Ñanieân, thì thieân söù noùi vôùi Ñanieân,

Ngöôøi laïi noùi cuøng ta raèng: Ngöôi coù bieát taïi sao ta ñeán cuøng ngöôi chaêng? Baây giôø ta trôû veà ñeå ñaùnh traän cuøng vua cuûa Phe-rô-sô, vaø khi ta ñi, kìa, vua cuûa Gôø-reùc seõ ñeán. Nhöng ta seõ truyeàn baûo cho ngöôi bieát moïi ñieàu ñaõ ghi cheùp trong saùch chaân thaät. Khoâng coù ai giuùp ta ñeå choáng vôùi chuùng noù, ngoaøi Mi-ca-eân, laø vua caùc ngöôi (Ña-ni-eân 10:20-21).

Vaøi söï kieän thuù vò coù theå hoïc ñöôïc töø ñoaïn Kinh-thaùnh naày. Moät laàn nöõa chuùng ta thaáy raèng caùc thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng toaøn naêng, vaø hoï thöïc söï coù theå bò lieân quan ñeán vieäc chieán traän vôùi caùc thieân söù aùc.

Thöù hai, chuùng ta hoïc bieát raèng moät soá caùc thieân söù (chaúng haïn nhö Mi-ca-eân) maïnh hôn caùc thieân söù khaùc (chaúng haïn nhö thieân söù ñaõ noùi chuyeän vôùi Ñanieân).

Nhöõng Caâu Hoûi Chöa Coù Caâu Traû Lôøi

(Question for Which We Have No Answers)

Chuùng ta coù theå hoûi “Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng sai Thieân söù tröôûng Mi-chen mang thoâng ñieäp ñeán cho Ñanieân ngay laàn ñaàu tieân ñeå ñaõ khoâng coù ba tuaàn chaäm treå xaûy ra?” Söï thaät laø Kinh-thaùnh khoâng noùi cho chuùng ta bieát taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi laïi sai moät thieân söù ngöôøi maø Ngöôøi khoâng nghi ngôø veà vieäc thieân söù ñoù ñaõ seõ khoâng theå vöôït qua söï ngaên trôû cuûa “vua Phe-rô-sô” neáu khoâng coù söï giuùp ñôõ cuûa thieân söù Mi-chen. Thaät söï, chuùng ta khoâng bieát taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ duøng baát cöù thieân söù naøo ñeå mang söù ñieäp ñeán cho moät ai ñoù! Taïi sao Ngaøi khoâng ñích thaân ñi, hoaëc phaùn vôùi Ñanieân baèng tieáng noùi coù theå nghe ñöôïc, hoaëc taïm thôøi ñöa Ñanieân leân thieân ñaøng ñeå phaùn baûo oâng? Chuùng ta khoâng bieát ñöôïc.

Nhöng ñoaïn Kinh-thaùnh naày coù chöùng minh raèng coù nhöõng traän chieán lieân tuïc trong theá giôùi linh giöõa caùc thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø quyû söù cuûa Satan khoâng? Khoâng, ñoaïn Kinh-thaùnh naày chæ cho thaáy caùch ñaây vaøi ngaøn naêm, ñaõ coù moät cuoäc ñuïng ñoä keùo daøi ba tuaàn giöõa moät trong caùc thieân söù yeáu hôn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø moät trong caùc quyû söù cuûa Satan treân laø “vua nöôùc Phe-rô-sô,” moät traän chieán, maø neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ muoán, thì ñaõ chöa bao giôø xaûy ra. Chæ coù moät traän chieán giöõa caùc thieân söù vaø quyû söù ñaõ ñöôïc ñeà caäp ñeán trong toaøn boä Kinh-thaùnh laø traän chieán ôû treân trôøi trong töông lai, ñöôïc ghi laïi trong saùch Khaûi-huyeàn. Ñoù môùi laø moät traän chieán thaät söï. Ñaõ coù theå coù nhöõng traän chieán giöõa caùc thieân söù vaø quyû söù khaùc ñaõ xaûy ra, nhöng chuùng ta ñaõ ñi ñeán keát luaän ñoù laø nhöõng traän chieán theo söï giaû ñònh cuûa chuùng ta.

Chuyeän Thaàn Thoaïi Döïng Treân Caâu Chuyeän Thaàn Thoaïi

(A Myth Based Upon a Myths)

Caâu chuyeän naày cuûa Ñanieân vaø vua cuûa nöôùc Phe-rô-sô coù chöùng minh cho chuùng ta bieát raèng chieán traän thuoäc linh cuûa chuùng ta coù theå quyeát ñònh ñeán keát quaû cuûa caùc traän chieán giöõa caùc thieân söù vaø quyû söù. Moät laàn nöõa, quan ñieåm naày giaû ñònh (döïa treân moät vaøi caâu Kinh-thaùnh) raèng thuôøng xuyeân coù caùc traän chieán giöõa caùc thieân söù vôùi caùc quyû söù. Caâu chuyeän veà Ñanieân coù chöùng minh raèng vieäc chieán traän thuoäc linh cuûa chuùng ta coù theå quyeát ñònh ñeán keát quaû caùc traän chieán coù leõ xaûy xa giöõa caùc thieân söù vaø caùc quyû söù khoâng?

Caâu hoûi naày thöôøng ñöôïc nhöõng ngöôøi quaûng baù caâu chuyeän thaàn thoaïi ñaëc bieät naày hoûi, “Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu Ñanieân ñaõ boû cuoäc sau moät ngaøy?” Taát nhieân, khoâng moät ai thöïc söï bieát caâu traû lôøi cho caâu hoûi ñoù, bôûi vì söï thaät laø Ñanieân khoâng ngöøng caàu nguyeän tìm kieám Chuùa cho ñeán khi moät thieân söù khoâng cho bieát teân ñeán. Tuy nhieân, söï nguï yù trong vieäc hoûi ñieàu naày laø thuyeát phuïc chuùng ta raèng: Ñanieân, nhôø chieán traän thuoäc linh lieân tuïc laø chìa khoaùcho söï ñoät phaù cuûa thieân söù khoâng cho bieát teân ôû caùc nôi treân trôøi. Neáu Ñanieân ñaõ boû khoâng chieán traän thuoäc linh, thì coù theå thieân söù seõ khoâng bao giôø vöôït qua ñöôïc söï ngaên caûn cuûa vua nöôùc Phe-rô-sô. Hoï muoán chuùng ta tin raèng chuùng ta, gioáng nhö Ñanieân, phaûi tieáp tuïc chieán traän thuoäc linh, keûo moät soá thieân söù aùc naøo ñoù coù theå thaéng hôn moät trong caùc thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Tröôùc tieân, Toâi xin ñöôïc pheùp chæ ra raèng Ñanieân ñaõ khoâng ñang “chieán traän thuoäc linh” – oâng ta ñang caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, khoâng coù ñeà caäp gì ñeán vieäc oâng noùi vôùi caùc thieân söù aùc, hoaëc ñang troùi chuùng, hoaëc “chieán traän” vôùi chuùng. Thöïc ra, thì Ñanieân ñaõ khoâng bieát coù chieán traän giöõa caùc thieân söù vaø caùc quyû söù xaûy ra lieân tuïc maõi cho ñeán ba tuaàn troâi qua vaø moät thieân söù khoâng cho bieát teân hieän ra vôùi oâng. OÂng ñaõ daønh ba tuaàn ñeå kieâng aên vaø tìm kieám Chuùa

Vaäy chuùng ta haõy noùi laïi caâu hoûi baèng cho roõ nghóa hôn: Neáu Ñanieân ñaõ boû khoâng caàu nguyeän tìm kieám Chuùa sau moät hoaëc hai ngaøy thì thieân söù khoâng cho bieát teân ñoù coù thaát baïi ñeå ñem söù ñieäp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán cho Ñanieân khoâng? Chuùng ta khoâng bieát. Tuy nhieân, toâi coù theå chæ ra raèng thieân söù khoâng cho bieát teân ñoù seõ khoâng bao giôø noùi Ñanieân, “Ngöôi tieáp tuïc caàu nguyeän thaät laø moät ñieàu toát, hoaëc neáu khoâng thì chaéc ta ñaõ khoâng bao giôø laøm ñöôïc ñieàu naày”. Khoâng thieân söù ñaõ khen thieân söù tröôûng Mi-chen vì ñaõ giuùp oâng vöôït qua söï caûn trôû. Dó nhieân laø Ñöùc Chuùa Trôi ñaõ sai thieân söù khoâng cho bieát teân vaø thieân söù tröôûng Mi-chen, Ngaøi ñaõ sai hoï ñeán ñeå ñaùp lôøi caàu nguyeän cuûa Ñanieân ñeå hieåu ñöôïc nhöõng gì seõ xaûy ra cho daân Y-sô-ra-eân trong töông lai.

Ñaõ coù lôøi giaû ñònh nghó raèng neáu Ñanieân ñaõ ngöøng kieâng aên hoaëc tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi, thì Ngaøi seõ noùi raèng, “Ñöôïc roài. Hai thieân söù, Ñanieân ñaõ ngöøng kieâng aên vaø caàu nguyeän, cho duø Ta ñaõ sai moät trong hai ngöôøi ñem söù ñieäp ñeán vôùi noù ngay töø ngay ñaàu tieân noù baét ñaàu caàu nguyeän, vaäy haõy queân ñi chuyeän ñem söù ñieäp ñoù ñeán cho Ñanieân. ñieàu ñoù döôøng nhö seõ khoâng bao giôø coù chöông möôøi moät vaø möôøi hai cuûa saùch Ñanieân”.

Hieån nhieân laø Ñanieân ñaõ raát kieân trì trong söï caàu nguyeän (khoâng phaûi “chieán traän thuoäc linh”), vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai caùc thieân söù ñaùp lôøi. Chuùng ta cuõng neân kieântrì trong söï caàu nguyeän vôù Chuùa, vaø neáu Chuùa muoán, thì lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta coù theå ñeán bôûi trung gian caùc thieân söù. Nhöng cuõng ñöøng queân raèng coù nhieàu ví duï veà caùc thieân söù ñaõ ñem nhöõng söù ñieäp quan troïng ñeán cho nhöõng ngöôøi trong Kinh-thaùnh ñeà caäp ñeán vieäc hoï chaúng caàu nguyeän lôøi naøo hoaëc caàu nguyeän nhöng chöa ñeán ba tuaàn.[2] Chuùng ta caàn phaûi quaân bình. Hôn nöõa, coù haøng taù ví duï veà caùc thieân söù ñem söù ñòeâp ñeán cho nhöõng ngöôøi trong Kinh-thaùnh ñaõ khoâng ñeà caäp ñeán vieäc caùc thieân söù naày phaûi ñaùnh nhau vôùi caùc thieân söù cuûa ma quyû treân ñöôøng ñi töø thieân ñaøng ñeán. Nhöõng thieân söù ñoù ñaõ coù leõ phaûi ñaùnh nhau vôùi caùc thieân söù aùc ñeå trao thoâng ñieäp cuûa hoï, nhöng neáu hoï ñaõ laøm, thì chuùng ta khoâng bieát veà ñieàu ñoù, bôûi vì Kinh-thaùnh khoâng noùi cho chuùng ta. Vì vaäy, chuùng ta ñi sang caâu chuyeän thaàn thoaïi thöù ba thöôøng ñöôïc tin ñeán.

Chuyeän Thaàn Thoaïi #3: “Khi A-ñam sa ngaõ, Satan ñaõ cöôùp laáy quyeàn quaûn trò theá giôùi maø Chuùa ñaõ ban cho A-ñam.”

(Myths #3: “When Añam Fell, Satan Godt Añam’s Lease to Control the World.”)

Chính xaùc ñieàu gì ñaõ xaûy ra cho Satan vaøo luùc nhaân loaïi sa ngaõ? Moät soá ngöôøi cho raèng Satan ñaõ höôûng söï thaêng chöùc lôùn khi A-ñam ñaõ sa ngaõ. Hoï noùi raèng ban ñaàu A-ñam laø “chuùa cuûa theá giôùi naày,” nhöng vaøo luùc A-ñam sa ngaõ, Satan ñaõ höôûng ñöôïc ñòa vò ñoù, do vaäy ñaõ ban cho noù quyeàn ñeå laøm baát cöù nhöõng gì noù muoán lam ôû treân ñaát naày. Thaäm chí Ñöùc Chuùa Trôøi bò cho laø baát naêng ñeå ngaên caûn Satan khoûi tieáp tuïc coâng vieäc cuûa noù, vì A-ñam ñaõ coù “quyeàn hôïp phaùp” trao ñòa vò cuûa mình cho Satan, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaûi toân troïng giao-öôùc cuûa Ngaøi vôùi A-ñam maø baây giôø ñaõ thuoäc veà Satan. Baây giôø Satan ñöôïc cho laø söû höõu “hôïp ñoàng cho thueâ cuûa A-ñam,” va Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå chaën Satan laïi ñöôïc cho ñeán khi “hôïp ñoàng cho thueâ cuûa A-ñam heát thôøi haïn”.

Thaàn hoïc coù ñuùng khoâng? Satan ñaõ höôûng “hôïp ñoàng cho thueâ cuûa A-ñam “vaøo luùc loaøi ngöôøi sa ngaõ khoâng?

Tuyeät ñoái khoâng. Satan ñaõ khoâng höôûng ñöôïc gì vaøo luùc loaøi ngöôøi sa ngaõ ngoaïi tröø söï ruûa saû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø lôøi höùa thieân thöôïng daønh cho toaøn boä uy quyeàn quaûn trò cuûa Ngaøi.

Söï thaät laø Kinh-thaùnh khoâng bao giôø noùi ban ñaàu A-ñam laø “chuùa cuûa ñôøi naày”. thöù hai, Kinh-thaùnh khoâng bao giôø noùi A-ñam ñaõ coù quyeàn hôïp phaùp ban cho baát cöù ngöôøi naøo khaùc uy quyeàn ñöôïc cho laø cuûa oâng cai trò treân theá giôùi. Thöù ba, Kinh-thaùnh khoâng bao giôø noùi A-ñam ñaõ coù moät hôïp ñoàng cho thueâ seõ heát haïn vaøo moät ngaøy naøo ñoù. Taát caû ba quan ñieåm naày ñeàu khoâng ñuùng vôùi Kinh-thaùnh.

Ban ñaàu A-ñam ñaõ coù thaåm quyeàn naøo? Chuùng ta ñaõ ñoïc trong saùch Saùng-theá bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi A-ñam vaø EÂ-va “Haõy sanh saûn, theâm nhieàu, laøm cho ñaày daãy ñaát; haõy laøm cho ñaát phuïc tuøng, haõy quaûn trò loaøi caù döôùi bieån, loaøi chim treân trôøi cuøng caùc vaät soáng haønh ñoäng treân maët ñaát” (Saùng-theá 1:28).

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng noùi gì veà vieäc A-ñam laø “chuùa” treân ñaát, hoaëc oâng ta coù theå kieåm soaùt moïi thöù, chaúng haïn nhö thôøi tieát, vaø töông lai cuûa taát caû ngöôøi ñöôïc sinh ra treân ñaát naày….Ngaøi chæ ban cho A-ñam vaø EÂ-va, laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân, cai quaûn caùc loai caù bieån, chim trôøi vaø thuù ñoàng vaø truyeàn lònh chuùng phaûi laøm sinh saûn ñaày daãy treân ñaát vaø laøm cho ñaát phuïc tuøng.

Khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coâng boá söï phaùn phaït treân loaøi ngöôøi. Ngaøi khoâng noùi gì veà vieäc A-ñam ñaùnh maát ñòa vò cuûa oâng nhö ñaõ cho raèng oâng laø “chuùa cuûa ñôøi naày”. Hôn theá nöõa, Ngaøi chaúng noùi gì vôùi A-ñam vaø EÂ-va veà vieäc Ngaøi hoï ñaùnh maát quyeàn cai trò treân caùc loaøi caù, chim trôøi vaø söùc vaät. Thöïc teá, Toâi cho raèng ñaây laø ñieàu hieån nhieân laø loaøi ngöôøi vaãn ñang cai trò treân caùc loaøi caù vaø chim trôøi cuøng vôùi “moïi loaøi boø saùt”. Nhaân loaïi vaãn ñang laøm ñaày daãy ñaát vaø laøm cho ñaát phuïc tuøng. A-ñam chaúng maát gì veà uy quyeàn ban ñaàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho mình vaøo luùc sa ngaõ.

Satan Khoâng Phaûi Laø “Chuùa Ñôøi Naày” Sao?

(Isn’t Satan “God of This World”?)

Nhöng Phao-loâ coù xem Satan nhö laø “chuùa ñôøi naày,” vaø Chuùa Gieâ-su xem Satan nhö laø “keû cai trò ñôøi naày” khoâng? Vaâng Chuùa Gieâ-su vaø Phao-loâ ñaõ laøm vaäy, nhöng ñaõ khoâng gôïi yù cho bieát raèng A-ñam tröôùc kia ñaõ laø “chuùa ñôøi naày” hoaëc cuõng khoâng cho bieát Satan höôûng ñöôïc danh hieäu naày töø söï sa ngaõ cuûa A-ñam khi oâng ñaõ sa ngaõ.

Ngoaøi ra, töôùc hieäu “chuùa ñôøi naày” cuûa Satan khoâng chöùng minh raèng Satan coù theå laøm baát cöù ñieàu gì haén muoán laø treân ñaát hoaëc Ñöùc Chuùa Trôøi baát naêng khoâng theå ngaên chaën haén ñöôïc. Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi, “Heát caû quyeàn pheùp ôû treân trôøi vaø döôùi ñaát ñaõ giao cho ta” (Ma-thi-ô 28:18). Neáu Chuùa Gieâ-su coù heát thaûy quyeàn pheùp treân, vaäy thì Satan chæ coù theå haønh ñoäng theo söï cho pheùp cuûa Ngaøi.

Ai laø Ñaáng ñaõ ban cho Chuùa Gieâ-su heát thaûy quyeàn pheùp treân trôøi döôùi ñaát? Chaéc chaén ñaõ laø Ñöùc Chuùa Cha “Chuùa cuûa trôøi ñaát” (Ma-thi-ô 11:25; Luca 10:21).

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù heát thaûy quyeàn pheùp treân ñaát keå töø khi Ngaøi ñaõ taïo döïng neân theá giôùi. Ngaøi ñaõ ban moät ít quyeàn pheùp cho loaøi ngöôøi ngaøy töø buoåi Saùng-theá, vaø loaøi ngöôøi ñaõ khoâng bao giôø ñaùnh maát nhöõng gì Chuùa ñaõ ban cho töø luùc ban ñaàu.

Khi Kinh-thaùnh noùi veà Satan laø chuùa hoaëc laø keû cai trò ñôøi naày, ñieàu ñoù chæ coù nghóa raèng nhöõng ngöôøi (chöa taùi sanh) treân theá giôùi naày ñang theo Satan. Haén laø chuùa hoaëc laø keû cai trò ñôøi naày maø hoï ñang phuïc vuï cho duø hoï coù nhaän ra ñieàu ñoù hay khoâng. Satan laø chuùa hoï.

Phoù Daâng Baát Ñoäng Saûn Cuûa Satan?

(Satan’s Real Estate Offer?)

Nhieàu neàn thaàn hoïc veà vieäc Satan höôûng lôïi ñöôïc xaây döïng treân caâu chuyeän Satan caùm doã Chuùa Gieâ-su trong ñoàng vaéng, ñöôïc Ma-thi-ô vaø Luca ghi laïi. Chuùng ta haõy xem baûng kyù thuaät cuûa Luca ñeå xem chuùng ta coù theå hoï ñöôïc ñieàu gì:

Ma quyû [Satan] ñem Ngaøi [Gieâ-su] leân, cho xem moïi nöôùc theá gian trong giaây phuùt; vaø noùi raèng: Ta seõ cho ngöôi heát thaûy quyeàn pheùp vaø söï vinh hieån cuûa caùc nöôùc ñoù; vì ñaõ giao cho ta heát, ta muoán cho ai tuøy yù ta. Vaäy, neáu ngöôi saáp mình xuoáng tröôùc maët ta, moïi söï ñoù seõ thuoäc veà ngöôi caû. Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñaùp: “Coù cheùp raèng: “Ngöôi phaûi thôø phöôïng Chuùa, laø Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vaø chæ haàu vieäc moät mình Ngaøi maø thoâi” (Luca 4:5-8).

Vieäc xaûy ra naày coù chöùng minh raèng Satan ñaõ kieåm moïi söï treân theá giôù naày khoâng, hoaëc A-ñam ñaõ noäp quyeàn ñoù vaøo tay cuûa Satan, hoaëc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baát naêng trong vieäc ngaên chaën ma quyû? Khoâng, vaø vì nhieàu lyù do chính ñaùng.

Tröôùc tieân, chuùng ta neân caån thaän trong vieäc ñaët thaàn hoïc cuûa chuùng ta treân moät lôøi noùi cuûa keû maø Chuùa Gieâ-su goïi laø “Cha cuûa söï noùi doái” (Giaêng 8:44). Ñoâi luùc, Satan noùi leõ thaät, nhöng tröôøng hôïp naày, thì côø caûnh baùo cuûa chuùng ta neân phaát leân caùch maïnh meõ, bôûi vì nhöõng gì Satan ñaõ noùi maâu thuaån hoaøn toaøn vôùi nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi.

Trong chöông boán cuûa saùch Ñanieân, chuùng tat ñaõ thaáy caâu chuyeän haï nhuïc cuûa vua Neâ-bu-caùt-neát-sa, quaù kieâu ngaïo veà ñòa vò vaø söï thaønh ñaït cuûa mình, ñöôïc tieân tri Ñanieân noùi ñeán laø nhaø vua seõ bò ban cho taâm trí cuûa loaøi thuù cho ñeán khi vua nhaän bieát raèng: “Ñaáng Raát Cao cai trò trong nöôùc loaøi ngöôøi, vaø Ngaøi muoán ban cho ai tuøy yù” (Ñanieân 4:25). Cuøng moät lôøi tuyeân boá naày ñöôïc laäp laïi boán laàn coù lieân quan ñeán caâu chuyeän naày, nhaán maïnh ñeán taàm quan troïng cuûa noù (Ñanieân 4:17, 25, 32; 5:21).

Haõy chuù yù Ñanieân ñaõ noùi, “Ñaáng Raát Cao cai trò trong nöôùc loaøi ngöôøi“. Ñieàu ñoù chæ cho thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi coù moät soá quyeàn quaûn trò ñaát phaûi khoâng naøo?

Cuõng chuù yù thaáy raèng lôøi coâng boá cuûa Ñanieân döôøng nhö maâu thuaån tröïc tieáp vôùi nhöõng gì Satan ñaõ noùi vôùi Chuùa Gieâ-su. Ñanieân ñaõ noùi Ñöùc Chuùa Trôøi “muoán ban cho ai tuøy yù Ngaøi muoán,” vaø Satan ñaõ noùi, “Ta ban noù cho nhöõng ngöôøi naøo ta muoán” (Luca 4:6).

Vaäy thì baïn tin ai ñaây? Caù nhaân toâi, toâi seõ tin Ñanieân.

Tuy nhieân, coù khaû naêng laø Satan ñang noùi söï thaät- neáu chuuùg ta xem nhöõng gì haén noùi ôû moät goùc ñoä khaùc.

Satan laø “chuùa ñôøi naày,” maø theo nhö ñieàu toâi ñaõ trình baøy, coù nghóa laø noù ñang cai trò treân vöông quoác cuûa söï toái taêm, maø bao goàm con ngöôøi soáng trong moãi quoác gia ñang noåi loaïn choáng Ñöùc Chuùa Trôøi. Kinh-thaùnh ñaõ noùi raèng “caû theá giôùi ñeàu phuïc döôùi quyeàn cuûa ma quyû” (I Giaêng 5:19). Khi Satan ñaõ coâng boá haén ñaõ coù theå ban quyeàn pheùp cho caùc nöôùc treân ñaát cho nhöõng ngöôøi naøo haén muoán, thì haén ñaõ coù theå muoán ñang noùi ñeán phaïm vi cuûa chính noù, vöông quoác cuûa söï toái taêm, ñaõ ñöôïc nhieàu vöông quoác nhoû hôïp laïi töông öùng vôùi caùc vöông quoác coù cuøng ñòa lyù chính trò. Chuùng ta ñaõ ñöôïc Kinh-thaùnh cho bieát raèng Satan coù vaøi caáp baäc aùc linh qua ñoù haén duøng ñeå cai trò vöông quoác cuûa haén (EÂ-pheâ-soâ 6:12), vaø ñaõ coù theå cho raèng Satan laø keû thaêng chöùc hay giaùng chöùc nhöõng linh ñoù trong heä thoáng caáp baäc cuûa haén, vì noù ñöùng ñaàu. Trong tröôøng hôïp ñoù, Satan hôïp phaùp ban cho Chuùa Gieâ-su vò trí aùc linh thöù hai- sau Satan- ñeå giuùp haén cai trò vöông quoác toái taêm cuûa haén. Taát caû nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ phaûi laøm laø saáp mình tröôùc Satan vaø thôø laïy noù. Caùm ôn Chuùa, Chuùa Gieâ-su ñaõ ñoã qua ñöôïc baøi thi veà cô hoäi ñeå “thaêng quan tieán chöùc ñoù”.

Ai Ñaõ Cho Satan Uy Quyeàn?

(Who Gave Satan His Authority?)

Nhöng nhöõng gì veà lôøi coâng boá cuûa Satan laø quyeàn pheùp cuûa nhöõng vöông quoác ñaõ ñöôïc “ban cho” haén thì sao?

Moät laàn nöõa, raát coù khaû naêng thöïc söï laø Satan ñang noùi doái. nhöng haõy cho noù ích lôïi cuûa söï nghi ngôø vaø cöù cho laø noù noùi thaät ñi.

Chuù yù thaáy Satan khoâng noùi A-ñam ñaõ noäp quyeàn ñoù cho haén. Nhö chuùng ta ñaõ thaáy, A-ñam ñaõ khoâng theå noäp quyeàn ñoù cho Satan vì A-ñam ñaõ khoâng bao giôø coù quyeàn ñoù ñeå noäp. A-ñam ñaõ cai trò caùc loaøi caù, chim vaø suùc vaät, khoâng phaûi laø caùc vöông quoác. (Thöïc teá thì khoâng coù vöông quoác loaøi ngöôøi ñeå A-ñam cai trò khi oâng sa ngaõ.) Ngoaøi ra, neáu Satan ñaõ cho Chuùa Gieâ-su quyeàn cai trò vöông quoác toái taêm, thì vöông quoác ñoù bao goàm taát caû caùc aùc linh vaø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu, do vaäy tuyeät ñoái khoâng coù caùch naøo ñeå cho A-ñam ñaõ coù theå noäp quyeàn thöïc thi phaùp lyù cho Satan. Satan ñang cai trò caùc thieân söù sa ngaõ tröôùc khi A-ñam ñaõ ñöôïc döïng neân.

Ñaõ coù theå Satan muoán noùi raèng taát caû moïi ngöôøi treân theá giôùi ñaõ gia cho haén quyeàn ñeå cai trò treân hoï, vì hoï ñaõ khoâng ñaàu phuïc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cho duø hoï coù bieát hoaëc khoâng mình ñang ñaàu phuïc Satan ñi chaêng nöõa.

Moät khaû naêng coù theå ñuùng hôn nöõa ñoù laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban quyeàn ñoù cho Satan. Raát coù khaû naêng laém, caên cöù theo Kinh-thaùnh raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi Satan, “Ngöôi vaø caùc aùc linh cuûa ngöôi ñöôïc pheùp ta cai trò treân nhöõng ngöôøi khoâng ñaàu phuïc ta”. Baây giôø, ñieàu ñoù coù leõ döôøng nhö khoù nuoát ñoái vôùi baïn, nhöng sau naày baïn seõ thaáy raèng ñoù coù theå laø söï giaûi thích toát nhaát veà lôøi coâng boá cuûa Satan. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc söï laø “Ñaáng cai trò trong nöôùc loaøi ngöôøi” (Ñanieân 4:25), thì baát cöù quyeàn pheùp Satan cai trò treân loaøi ngöôøi chaéc phaûi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho.

Satan chæ ñang cai trò vöông quoác cuûa söï toái taêm, cuõng coù theå ñöôïc goïi laø “vöông quoác phaûn loaïn”. Haén cai trò treân vöông quoác ñoù keå töø ngaøy haén bò truïc xuaát ra khoûi thieân ñaøng, maø nöôùc ñaõ coù tröôùc khi A-ñam sa ngaõ. Maõi cho ñeán khi A-ñam sa ngaõ, vöông quoác cuûa söï toái taêm ñaõ bao goàm chæ caùc thieân söù noåi loaïn maø thoâi. Nhöng khi A-ñam ñaõ phaïm toäi, thì oâng ta ñaõ tham döï vaøo vöông quoác phaûn loaïn, vaø keå töø ñoù trôû ñi vöông quoác cuûa Satan ñaõ bao goàm khoâng caùc thieân söù noåi loaïn, maø coøn nhöõng con ngöôøi noåi loaïn nöõa.

Satan ñaõ cai trò vöông quoác toái taêm cuûa haén tröôùc khi A-ñam ñöôïc taïo döïng neân, vaäy neân chuùng ta ñöøng neân nghó raèng khi A-ñam sa ngaõ, thì Satan ñaõ höôûng ñöôïc ñieàu gì ñoù maø tröôùc ñaây A-ñam ñaõ coù. Khoâng, khi A-ñam ñaõ phaïm toäi, thì oâng ta ñaõ tham döï vaøo vöông quoác phaûn loaïn, moät vöông quoác ñaõ coù tröôùc ñoù moät khoaûng thôøi gian do Satan cai trò.

Ñöùc Chuùa Trôøi Coù Ngaïc Nhieân Vôùi Söï Sa Ngaõ Khoâng?

(Was God Surprised by the Fall?)

Moät sai laàm khaùc nöõa trong “Thaàn Hoïc Höôûng Lôïi Cuûa Satan” laø thaàn hoïc naày khieán cho Ñöùc Chuùa Trôøi troâng raát ngu doát, döôøng nhö Ngaøi bò baét ngay traän vì thieáu caûnh giaùc vôùi nhöõng söï kieän sa ngaõ vaø keát quaû laø ñaõ thaáy chính Ngaøi rôi vaøo tình traïng ñau buoàn. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng bieát raèng Satan seõ caùm doã A-ñam vaø EÂ-va vaø keát quaû taát yeáu laø loaøi seõ sa ngaõ sao? Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng Toaøn Tri, vaø chính Ngaøi laø Ñaáng ñoù, thì chaén haún Ngaøi ñaõ bieát ñieàu gì ñaõ saép xaûy ra. Ñoù laø lyù do taïi sao Kinh-thaùnh ñaõ cho chuùng ta bieát tröôùc laø Ngaøi ñaõ coù keá hoaïch cöùu chuoäc loaøi ngöôøi ngay tröôùc khi Ngaøi ñaõ taïo döïng neân loaøi ngöôøi (Mathòô:34; Coâng-vuï 2:2-23; 4:27-28; I Coâr 2:7-8; EÂ-pheâ-soâ 3:8-11; 2 Ti-moâ-theâ 1:8-10; Khaûi-huyeàn 13:8).

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng neân ma quyû bieát raèng noù seõ sa ngaõ, Ñöùc Cuùa Trôøi ñaõ taïo döïng neân A-ñam vaø EÂ-va bieát raèng hoï seõ sa ngaõ. Tuyeät ñoái khoâng coù chuyeän laø Satan ñaõ löøa gaït Ñöùc Chuùa Trôøi vaø höôûng lôïi moät soá ñieàu gì ñoù töø Ñöùc Chuùa Trôøi maø ñaùng ra Satan khoâng coù ñöôïc.

Coù phaûi toâi ñang muoán noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi muoán Satan laøm “chuùa ñôøi naày”? Vaâng, ñuùng vaäy, heã bao laâu ñieàu ñoù thích hôïp cho nhöõng muïc ñích thieân thöôïng cuûa Ngaøi. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán Satan haønh ñoäng, thì Ngaøi chæ ñôn giaûn ngaên chaën haén, nhö chuùng ta ñaõ ñoïc bieát trong Khaûi-huyeàn 20:1-2 vaøo moät ngaøy kia Ngaøi seõ laøm ñieàu ñoù.

Tuy nhieân, toâi khoâng coù noùi laø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán baát cöù naøo phaûi ôû döôùi söï cai trò cuûa Satan. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc cöùu vaø thoaùt khoûi vöông quoác cuûa Satan (Coâng-vuï 26:18; Coâ-loâ-se 1:13; I Ti-moâ-theâ 2:3-4; 2 Phi-e-rô 3:9). Song Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp Satan cai trò treân nhöõng ngöôøi yeâu thích söï toái taêm (Giaêng 3:19) – nhöõng ngöôøi tieáp tuïc choáng nghòch Ngaøi.

Nhöng khoâng coù ñieàu gì chuùng ta coù theå laøm ñeå giuùp ñôõ loaøi ngöôøi thoaùt khoûi vöông quoác toái taêm cuûa Satan sao? Coù chöù, chuùng ta coù theå caàu nguyeän cho hoï vaø keâu goïi hoï aên naên vaø tin nhaän Phuùc AÂm (nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ truyeàn baûo chuùng ta). Neáu hoï vaâng phuïc, thì hoï ñöôïc giaûi thoaùt khoûi quyeàn löïc cuûa Satan. Nhöng nghó raèng chuùng ta coù theå “ñaùnh haï” caùc aùc linh ñang naém giöõ ngöôøi ta trong moùng vuoát cuûa noù laø sai. Neáu ngöôøi ta muoán ôû trong söï toái taêm, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñeå hoï nhö vaäy. Chuùa Gieâ-su ñaõ baûo vôùi caùc moân ñoà cuûa Ngaøi raèng neáu hoï vaøo thaønh naøo khoâng tieáp nhaän söù ñieäp cuûa hoï, thì neân phuûi dính ôû chaân hoï maø ñi ñeán thaønh khaùc (Ma-thi-ô 10:14). Ngaøi khoâng baûo hoï ôû laïi ñoù ñaùnh haï caùc ñoàn luõy trong thaøn ñoù xuoáng ñeå moïi ngöôøi seõ deã daøng môû loøng tieáp nhaän Phuùc AÂm hôn. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp caùc aùc linh caàm giöõ nhöõng ngöôøi töø choái aên naên quay trôû veà vôùi Ngaøi trong noâ leä.

Baèng Chöùng Theâm Nöõa Veà Uy Quyeàn Toái Thöôïng

Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Treân Satan

(Further Proof of God’s Supreme Authority Over Satan)

Coù nhieàu caâu Kinh-thaùnh khaùc chöùng minh raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng maát söï kieåm soaùt treân Satan vaøo luùc con ngöôøi sa ngaõ. Kinh-thaùnh ñaõ nhieàu laàn khaúng ñònh raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ luoân coù söï kieåm soaùt trong Satan vaø seõ luoân coù söï kieåm soaùt hoaøn toaøn treân Satan. Ma quyû chæ coù theå laøm nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp thoâi. Tröôùc tieân chuùng ta haõy xem moät soá ví duï minh hoïa trong Kinh-thaùnh Cöïu-öôùc veà ñieàu naày.

Hai chöông ñaàu tieân cuûa sach Gioùp coù moät ví duï kinh ñieån veà quyeàn pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân Satan. Chuùng ta ñoïc thaáy ôû ñoù, Satan ra maét tröôùc maët Chuùa, kieän caùo Gioùp. Gioùp vaâng lôøi Chuùa hôn baát cöù ngöôøi naøo khaùc treân ñaát vaøo thôøi ñieåm ñoù, vaø Satan nhaém vaøo Gioùp laø chuyeän quaù töï nhieân thoâi. Ñöùc Chuùa Trôøi bieát Satan ñaõ “ñeå taâm” ñeán Gioùp (Gioùp 1:8, ñoïc ghi chuù ôû leà cuûa baûn New American Standard), vaø Ngaøi ñaõ laéng nghe khi Satan kieän caùo Gioùp veà vieäc oâng phuïc vuï Ngaøi chæ vì oâng höôûng ñöôïc moïi phöôùc haïnh (Gioùp 1:9-12).

Satan ñaõ noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët haøng raøo baûo veä xung quanh oâng vaø ñoøi Ngaøi laáy ñi nhöõng phöôùc haïnh cuûa Gioùp. Theá laø, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp Satan laøm khoå Gioùp ôû moät möùc ñoä coù giôùi haïn. Ban ñaàu, Satan khoâng ñöôïc ñuïng ñeán thaân theå cuûa Gioùp. Tuy nhieân, sau ñoù Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp Satan laøm khoå ñeán thaân theå cuûa Gioùp, song caám Satan khoâng ñöôïc pheùp gieát oâng (Gioùp 2:5-6).

Moät ñoaïn Kinh-thaùnh naày thoâi cuõng ñaõ chöùng minh cho thaáy roõ raèng Satan khoâng theå laøm baát cöù ñieàu gì haén muoán. Haén khoâng theå ñuïng ñeán ñöôïc saûn nghieäp cuûa Gioùp cho ñeán khi Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp haén. Satan khoâng theå cöôùp ñi söùc khoûe cuûa Gioùp maõi cho ñeán khi Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp haén. Vaø haén khoâng theå gieát Gioùp vì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng cho pheùp ñieàu ñoù.[3] Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cai trò treân Satan keå töø luùc loaøi ngöôøi sa ngaõ.

AÙc Thaàn Cuûa Sau-lô “Ñeán Töø Chuùa”

(Saul’s Evil Spirit “From God”)

Coù vaøi ví duï veà vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi duøng caùc aùc linh cuûa Satan nhö laø nhöõng keû thi haønh côn thaïnh noä cuûa Ngaøi trong Kinh-thaùnh Cöïu-öôùc. chuùng ta ñoïc trong I Sa-mu-eân 16:14″Thaàn cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va lìa khoûi Sau-lô; Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn khieán moät aùc thaàn khuaáy khuaát ngöôøi”. Dó nhieân tình huoáng naày xaûy ra vì söï kyû luaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân vua Sau-lô baát tuaân.

Caâu hoûi ñaët ra laø cuïm töø “moät aùc thaàn ñeán töø Chuùa” yù muoán ñieàu gì? Ñieàu ñoù coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai moät aùc thaàn ñaõ töøng soáng vôùi Ngaøi ôû thieân ñaøng, hoaëc ñieàu ñoù coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi toái cao ñaõ cho pheùp moät trong caùc aùc thaàn cuûa Satan ñeán laøm khoå Sau-lô khoâng? Toâi cho raèng phaàn lôùn caùc Cô ñoác nhaân coù khuynh höôùng chaáp nhaän khaû naêng thöù hai caùc cöù vaøo taát caû nhöõng gì Kinh-thaùnh ñaõ daïy. Lyù do Kinh-thaùnh noùi moät aùc thaàn “ñeán töø Chuùa” laø vì söï quaáy roái cuûa aùc thaàn laø keát quaû tröïc tieáp söï ñoaùn phaït thieân thöôïng cuûa Chuùa Ñöùc Chuùa Trôøi treân sau-lô. Vì vaäy, chuùng ta thaáy raèng caùc aùc thaàn ñeàu ôû döôùi söï cai trò toái cao cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Trong Caùc-quan-xeùt 9:23, “Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai moät aùc thaàn ñeán giöõa A-bi-meâ-leùc vaø daân Si-chem,” ñeå giaùng söï ñoaùn phaït cuûa Chuùa treân hoï vì côù nhöõng coâng vieäc aùc cuûa hoï. Moät laàn nöõa, aùc thaàn naày khoâng ñeán töø thieân ñaøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø ñeán töø vöông quoác cuûa Satan, vaø ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp ñeå thöïc hieän nhöõng keá hoaïch gian aùc choáng nghòch nhöõng con ngöôøi xöùng ñaùng chòu söï phaùn xeùt naày. Caùc aùc thaàn khoâng theå naøo thöïc hieän thaønh coâng nhöõng keá hoaïch gian aùc cuûa hoï ñöôïc neáu nhö khoâng coù söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu ñieàu ñoù khoâng ñuùng, thì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø toaøn naêng nöõa. Do vaäy, moät laàn nöõa chuùng ta coù ñöa ra keát luaän moät caùch an toaøn hôn laø khi A-ñam sa ngaõ, Satan khoâng höôûng ñöôïc quyeàn pheùp naøo ñaõ vöôït qua söï kieåm soaùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Caùc Ví Duï Trong Taân-öôùc Veà Quyeàn Pheùp

Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Treân Satan

(New Testament Examples of God’s Power Over Satan)

Kinh-thaùnh Taân-öôùc ñaõ cho theâm moät baèng chöùng thaùch thöùc Thaàn Hoïc Satan Höôûng Lôïi.

Chaúng haïn, chuùng ta ñoïc trong Luca 9:1 bieát raèng Chuùa Gieâ-su ñaõ ban cho möôøi hai moân ñoà cuûa Ngaøi “quyeàn treân taát caû ma quyû”. Ngoaøi ra, Luca 10:19, thì Chuùa Gieâ-su ñaõ phaùn vôùi hoï, “Naày, ta ñaõ ban quyeàn cho caùc ngöôi giaøy ñaïp raén, boø caïp, vaø moïi quyeàn cuûa keû nghòch döôùi chaân; khoâng gì laøm haïi caùc ngöôi ñöôïc”.

Neáu Chuùa Gieâ-su ñaõ ban cho moân ñoà quyeàn treân moïi quyeàn cuûa Satan, thì chaéc chaén Chính Ngaøi ñaõ coù quyeàn pheùp ñoù. Satan ôû döôùi quyeàn pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Sau naày trong Phuùc AÂm Luca, chuùng ta ñoïc thaáy Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi vôùi Phi-e-rô, “Hôõi Si-moân, Si-moân, naày, quyû Sa-tan ñaõ ñoøi saøng saûy ngöôi nhö luùa mì” (Luca 22:33). Ñoaïn Kinh-thaùnh chæ cho bieát raèng Satan ñaõ khoâng theå saøng saûy Phi-e-rô ñöôïc neáu nhö tröôùc heát khoâng coù söï cho pheùp cuûa Chuùa. Moät laàn nöõa, Satan ôû döôùi söï kieåm soaùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.[4]

Haïn Tuø Moät Ngaøn Naêm Cuûa Satan

(Satan’s Thousand-Year Prison Term)

Khi chuùng ta ñoïc bieát Satan ñaõ bò moät thieân söù troùi laïi trong saùch Khaûi-huyeàn chöông 20, khoâng coù ñeà caäp ñeán hôïp ñoàng cho thueâ cuûa A-ñam heát haïn. Lyù do caàm tuø noù chæ ñôn giaûn laø ñeå “haén khoâng löøa doái caùc nöôùc nöõa maø thoâi” (Khaûi-huyeàn 20:3).

Thuù vò laø sau khi Satan bò caàm tuø moät ngaøn naêm, vaø “noù ra khoûi nguïc mình ñaëng doã daønh daân ôû boán phöông treân ñaát” (Khaûi-huyeàn 20:8). Caùc nöôùc bò löøa doái naày seõ nhoùm hieäp quaân ñoäi cuûa mình laïi taïi Gieâ-ru-sa-lem, nôi Chuùa Gieâ-su ñang cai trò. Khi chuùng ñaõ bao vaây thaønh, thì löûa töø trôøi xuoáng “thieâu nuoát chuùng” (Khaûi-huyeàn 20:9).

Coù ai seõ daïi doät ñeán noãi noùi raèng hôïp ñoàng cho thueâ cuûa A-ñam bao goàm caû moät giai ñoaïn ngaén cuoái cuøng sau moät ngan naêm ñoù khoâng, vaø vì vaäy Ñöùc Chuùa Trôøi bò buoäc phaûi phoùng thích Satan vì lyù do ñoù khoâng? Quan ñieån nhö vaäy thaät quaù voâ lyù.

Baây giôø, moät laàn nöõa chuùng ta coù theå hoïc ñöôïc töø ñoaïn Kinh-thaùnh naày laø Ñöùc Chuùa Trôøi coù quyeàn kieåm soaùt hoaøn toaøn treân ma quyû vaø cho pheùp haén thöïc hieän söï löøa doái cuûa haén chæ ñeå laøm troïn nhöõng muïc ñích thieân thöôïng cuûa Ngaøi maø thoâi.

Trong suoát moät ngaøn naêm cai trò trong töông lai cuûa Chuùa Gieâ-su, thì Satan seõ khoâng ñöôïc hoaït ñoäng, khoâng theå löøa doái ñöôïc ai caû. Tuy nhieân seõ coù nhöõng ngöôøi treân ñaát naày chæ vaâng phuïc söï cai trò cuûa Ñaáng Christ ôû beân ngoaøi, nhöng trong loøng muoán thaáy Ngaøi bò laät ñoå. Song hoï seõ khoâng noã löïc ñaûo chính ñöôïc vì bieát raèng hoï khoâng coù cô hoäi laät ñoå ñöôïc Ñaáng seõ “cai trò baèng caây gaäy saét” (Khaûi-huyeàn 19:15).

Nhöng khi Satan ñöôïc thaû ra, thì haén seõ coù theå löøa doái nhöõng ngöôøi gheùt Ñaáng Christ trong loøng, vaø hoï seõ noã löïc caùch ngu daïi cho ñieàu khoâng theå ñöôïc. Khi Satan ñöôïc pheùp löøa doái nhöõng keû coù khaû naêng noåi loaïn, thì taám loøng cuûa nhöõng ngöôøi naày seõ ñöôïc baøy toû ra, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ phaùn xeùt caùch coâng bình nhöõng ngöôøi khoâng xöùng ñaùng ñeå soáng trong vöông quoác cuûa Ngaøi.

Taát nhieân, ñoù laø moät trong nhöõng lyù do maø Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp Satan löøa doái ngöôøi ta ngaøy hoâm nay. Sau naày chuùng ta seõ nghieân cöùu tæ mæ nhöõng keá hoaïch troïn veïn hôn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho Satan, nhöng baây giôø chæ caàn noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán moät ngöôøi naøo löøa doái. Tuy nhieân, Ngaøi muoán bieát coù gì trong loøng ngöôøi ta. Satan khoâng theå löøa doái nhöõng ngöôøi bieát vaø tin leõ thaät. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp ma quyû löøa doái nhöõng ngöôøi maø loøng hoï chai cöùng, choái boû leõ thaät.

Noùi veà thôøi ñieåm cuûa antichrist, thì Phao-loâ ñaõ vieát:

Baáy giôø keû nghòch cuøng luaät phaùp kia seõ hieän ra, Ñöùc Chuùa Gieâ-su seõ duøng hôi mieäng Ngaøi maø huûy dieät noù, vaø tröø boû noù bôûi söï choùi saùng cuûa söï Ngaøi ñeán. Keû ñoù seõ laáy quyeàn cuûa quyû Sa-tan maø hieän ñeán, laøm ñuû moïi thöù pheùp laï, daáu dò vaø vieäc kyø doái giaû; duøng moïi caùch phænh doã khoâng coâng bình maø doã nhöõng keû hö maát, vì chuùng noù ñaõ khoâng nhaän laõnh söï yeâu thöông cuûa leõ thaät ñeå ñöôïc cöùu roãi. AÁy vì theá maø Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng noù maéc phaûi söï laàm laïc, laø söï khieán chuùng noù tin ñieàu doái giaû, haàu cho heát thaûy nhöõng ngöôøi khoâng tin leõ thaät, song chuoäng söï khoâng coâng bình, ñeàu bò phuïc döôùi söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi (2 Teâ-sa-loâ-ni-ca 2:8-12).

Chuù yù thaáy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng taùn thaønh cho vieäc sai “söï aûnh höôûng löøa doái ñeå hoï coù leõ tin nhöõng ñieàu giaû doái”. Nhöng cuõng chuù yù thaáy raèng nhöõng ngöôøi seõ bò löøa doái naày laø nhöõng ngöôøi “khoâng tin leõ thaät,” cho thaáy raèng hoï ñaõ coù cô hoäi, nhöng vaãn khöôùc töø Phuùc AÂm. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp Satan ban quyeàn naêng cho antichrist ñeå laøm nhöõng daáu kyø pheùp laï giaû vôùi muïc ñích löøa doái nhöõng ngöôøi choái boû Ñaáng Christ, vaø muïc ñích cuoái cuøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø “taát caû hoï coù theå bò phaùn xeùt”. Cuøng lyù do gioáng nhö vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp Satan löøa doái ngöôøi ta ngaøy hoâm nay.

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù lyù do naøo cho pheùp Satan hoaït ñoäng treân ñaát, thì Ngaøi ñaõ coù theå truïc xuaát Satan caùch deã daøng ñeán moät nôi naøo khaùc trong vuõ truï naày khi noù sa ngaõ. 2 Phi-e-rô 2:4 ñaõ cho chuùng ta bieát raèng coù caùc thieân söù phaïm toäi ñaõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi neùm vaøo hoûa nguïc vaø bò caàm ôû nhöõng nôi toái taêm chôø ngaøy phaùn xeùt”. Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng cuûa chuùng ta coù theå ñaõ laøm ñieàu töông töï nhö theá cho Satan vaø cho baát cöù quyû söù naøo cuûa haén neáu ñieàu ñoù thích hôïp vôùi muïc ñích thieân thöôïng cuûa Ngaøi. Nhöng coøn moät luùc nöõa, Ñöùc Chuùa Trôøi coù lyù do ñeå cho pheùp Satan vaø quyû söù cuûa haén haøng ñoäng treân ñaát naày.

Noãi Lo Sôï Bò Laøm Khoå Cuûa Ma Quyû

(The Demon’s Fear of Torment)

Khi chuùng ta keát thuùc nghieân cöùu caâu chuyeän thaàn thoaïi naày, thì moät ví duï cuoái cuøng trong Kinh-thaùnh xeùt ñeán laø caâu chuyeän caùc quyû ôû Ga-ña-ra:

Ñöùc Chuùa Gieâ-su qua bôø beân kia roài, taïi xöù daân Ga-ña-ra, gaëp hai ngöôøi bò quyû aùm ôû nôi moà ñi ra, boä döõ tôïn laém, ñeán noãi khoâng ai daùm ñi ngang qua ñöôøng ñoù. Chuùng noù la leân raèng: Laïy Con Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng toâi vôùi Ngaøi coù can heä gì chaêng? Coù phaûi Ngaøi ñeán ñaây ñeå laøm khoå chuùng toâi tröôùc kyø khoâng? (Ma-thi-ô 8:28-29).

Caâu chuyeän naày thöôøng ñöôïc nhöõng ngöôøi khôûi xöôùng thaàn hoïc Satan-Ñöôïc Höôûng-Lôïi duøng ñeå hoã trôïï cho nhöõng quan ñieåm cuûa hoï. Hoï noùi, “nhöõng quyû ñoù ñaõ keâu caàu söï oâng bình cuûa Chuùa Gieâ-su. Chuùng bieát Ngaøi khoâng coù quyeàn laøm khoå chuùng tröôùc khi thôøi haïn hôïp ñoàng cuûa A-ñam keát thuùc, thôøi ñieåm khi chuùng vaø Satan seõ bò neùm vaøo hoà löûa bò haønh khoå caû ngaøy laãn ñeâm cho ñeám maõi maõi”.

Nhöng thaät söï maët traùi thì ñuùng. Chuùng ñaõ bieát Chuùa Gieâ-su ñaõ coù quyeàn naêng vaø coù quyeàn laøm khoå chuùng baát cöù luùc naøo Ngaøi muoán, ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ñaõ xin Ngaøi thöông xoùt. Hieån nhieân chuùng raát sôï raèng coù leõ Con Ñöùc Chuùa Trôøi ñöa chuùng ñi ñeán choán khoå hình sôùm hôn nhieàu. Luca cho chuùng ta bieát chuùng noù caàu xin Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñöøng khieán mình xuoáng vöïc saâu” (Luca 8:31). Neáu Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng coù quyeàn ñoù bôûi vì theo moät soá quyeàn lôïi phaùp lyù ñöôïc giaû ñònh cuûa ma quyû, thì chaéc chuùng ñaõ khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán laøm gì.

Nhöõng quyû naày ñaõ bieát chuùng noù hoaøn toaøn do Chuùa Gieâ-su ñònh ñoaït, nhö ñaõ ñöôïc minh hoïa bôûi lôøi van xin cuûa chuùng noù laø ñöøng ñuoåi chuùng ra khoûi mieàn ñoù (Maùc 5:10), söï naøi xin cuûa chuùng laø xin ñöôïc pheùp vaøo baày heo gaàn ñoù (Maùc 5:112), chuùng noù naøi xin ñöøng neùm chuùng xuoáng “vöïc saâu” (Luca 8:31), vaø chuùng noù naøi xin Ñaáng Christ ñöøng haønh khoå chuùng tröôùc “kyø”.

Chuyeän thaàn thoaïi #4: “Satan, nhö laø ”thaàn cuûa ñôøi naày” ñaõ kieåm soaùt moïi thöù treân ñaát, bao goàm caùc chính phuû cuûa loaøi ngöôøi, thieân tai vaø thôøi tieát”.

(Myth #4: “Satan, as ‘the god of this world’ has control over everything on the earth, including human governments, natural disasters, and the weather.”)

Trong Kinh-thaùnh, Phao-loâ cho bieát Satan laø “chuùa ñôøi naày” (2 Coâr 4:4) vaø Chuùa Gieâ-su ñaõ cho bieát noù laø “keû cai trò ñôøi naày” (Giaêng 12:31; 14:30; 16:11). Caên cöù vaøo nhöõng töôùc hieäu naày daønh cho Satan, thì nhieàu ngöôøi ñaõ cho raèng Satan ñaõ kieåm soaùt hoaøn toaøn kieåm soaùt theá giôùi naày. Maëc duø chuùng ta ñaõ xem xeùt ñaày ñuû caùc caâu Kinh-thaùnh chæ ra nhöõng söï sai traät cuûa caâu chuyeän naày, nhöng chuùng ta nghieân cöùu kyû hôn nöõa ñeå chuùng ta coù theå coù söï hieåu bieát ñaày ñuû veà quyeàn löïc cuûa Satan thaät söï bò giôùi haïn nhö theá naøo. Chuùng ta phaûi thaän troïng veà söï hieåu bieát troïn veïn cuûa chuùng ta veà Satan khoâng chæ ñöôïc döïa treân boán caâu Kinh-thaùnh cho bieát Satan laø chuùa, hoaëc keû cai trò ñôøi naày.

Khi chuùng ta caøng xem Kinh-thaùnh nhieàu, thì chuùng ta khaùm phaù thaáy raèng khoâng nhöõng Chuùa Gieâ-su noùi Satan laø “keû cai trò ñôøi naày,” maø Ngaøi coøn noùi Cha ThieânThöôïng cuûa Ngaøi laø “Chuùa cuûa trôøi vaø ñaát” (Ma-thi-ô 11:25; Luca:21). Ngoaøi ra, khoâng nhöõng Phao-loâ ñaõ ñeà caäp Satan laø “chuùa ñôøi naày,” gioáng nhö Chuùa Gieâ-su, oâng coøn ñeà caäp Ñöùc Chuùa Trôøi laø “Chuùa cuûa trôøi vaø ñaát” (Coâng-vuï 17:24). Ñieàu naày chöùng toû cho chuùng ta thaáy raèng khoâng Chuùa Gieâ-su cuõng khoâng phaûi Phao-loâ muoán chuùng ta nghó raèng Satan kieåm soaùt hoaøn toaøn theá giôùi naày. Quyeàn pheùp cuûa Satan chaéc chaén bò giôùi haïn.

Söï khaùc nhau bieät raát quan troïng giöõa nhöõng caâu Kinh-thaùnh töông phaûn naày ñöôïc tìm thaáy trong nhöõng töø theá giôùi vaø traùi ñaát. Maëc duø chuùng ta thöôøng duøng hai töø naày ñoàng nghóa nhau, nhöng theo ngoân ngöõ Hy-laïp nguyeân thuûy thì hai töø naày thöôøng khoâng gioáng nhau. Ñaõ moät khi chuùng ta hieåu nhöõng töø naày khaùc nhau, thì söï hieåu bieát cuûa chuùng ta veà quyeàn pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Satan treân theá giôùi naày gia taêng caùch ñoät ngoät.

Chuùa Gieâ-su ñaõ ñeà caäp Ñöùc Chuùa Cha laø Chuùa cuûa ñaát. Töø ñaát ñöôïc dòch ôû ñaây trong tieáng Hy-laïp laø ge. Töø naày noùi ñeán haønh tinh vaät chaát maø chuùng ta ñang soáng, vaø töø naày baét nguoàn töø Tieáng Anh ñoù laø töø Ñòa Lyù.

Ngöôïc laïi, Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi raèng Satan laø keû cai trò ñôøi naày. Trong ngoân ngöõ Hy-laïp töø theá giôùi naày laø kosmos, töø naày chuû yeáu ñeà caäp ñeán traät töï hoaëc söï saép xeáp. Töø naày noùi ñeán con ngöôøi hôn laø haønh tinh vaät chaát. Ñoù laø lyù do taïi sao caùc Cô ñoác nhaân thöôøng hay noùi Satan laø “chuùa cuûa heä thoáng ñôøi naày”.

Hieän taïi, Ñöùc Chuùa Trôøi chöa kieåm soaùt theá giôùi naày hoaøn toaøn, bôûi vì Ngaøi chöa kieåm soaùt hoaøn toaøn taát caû moïi ngöôøi treân theá giôùi naày. Lyù do cho ñieàu naày laø Ngaøi ñaõ ban cho taát caû moïi ngöôøi choïn löïa ai seõ laø chuû cuûa hoï, vaø nhieàu ngöôøi ñaõ choïn trung thaønh vôùi Satan. Taát nhieân, yù muoán töï do cuûa loaøi ngöôøi laø moät phaàn keá hoaïch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Phao-loâ ñaõ duøng moät töø khaùc cho töø theá giôùi, Tieáng Hy-laïp goïi laø aion, khi oâng vieát veà chuùa ñôøi (theá giôùi) naày coù theå vaø thöôøng ñöôïc dòch laø thôøi ñaïi, coù nghóa laø moät khoaûng thôøi gian ñöôïc ñaùnh daáu. Satan laø chuùa cuûa thôøi ñaïi hieän nay.

Taát caû caùc töø naày coù nghóa gì? Traùi ñaát laø haønh tinh vaät lyù chuùng ta ñang soáng. Theá giôùi (theá gian) noùi ñeán nhöõng ngöôøi ñang soáng treân traùi ñaát, ñaëc bieät hôn nöõa, ñoù laø nhöõng ngöôøi khoâng haàu vieäc Chuùa Gieâ-su. Hoï ñang haàu vieäc Satan, vaø hoï bò giam caàm trong heä thoáng baêng hoaïi vaø toäi loãi cuûa Satan. Coøn chuùng ta, laø nhöõng Cô ñoác nhaân ñöôïc noùi ñeán laø “ôû trong theá gian” nhöng khoâng “thuoäc veà theá gian” (Giaêng 17:11,14). Chuùng ta ñang soáng ôû giöõa voøng nhöõng coâng daân cuûa vöông quoác cuûa söï toái taêm, nhöng chuùng ta thöïc söï ñang ôû trong vöông quoác cuûa söï saùng laùng, vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Vì vaäy, baây giôø chuùng ta coù caâu traû lôøi cuûa chuùng ta. Ñeå noùi caâu naày caùch ñôn giaûn: Ñöùc Chuùa Trôøi toái cao kieåm soaùt toaøn boä traùi ñaát. Ñöôïc söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Satan chæ kieåm soaùt “heä thoáng ñôøi naày,” ñoù laø kieåm soaùt treân nhöõng coâng daân cuûa vöông quoác toái taêm cuûa haén. Vì lyù do naày, söù ñoá Giaêng ñaõ vieát raèng “caû theá gian (khoâng phaûi caû ñaát) ñeàu phuïc döôùi quyeàn cuûa ma quyû” (I Giaêng 5:19).

Ñieàu naày khoâng phaûi noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù quyeàn treân theá gian, hoaëc heä thoáng ñôøi naày, hoaëc ngöôøi thuoäc theá gian naày. Nhö Ñanieân ñaõ cho bieát, “Ngaøi laø Ñaáng Raát Cao cai trò trong nöôùc loaøi ngöôøi, vaø Ngaøi muoán ban cho ai tuøy yù” (Ñanieân 4:25). Ngaøi vaãn coù theå toân cao moät ngöôøi naøo leân hoaëc haï ngöôøi naøo xuoáng theo yù Ngaøi muoán. Tuy nhieân, vôùi töù caùch laø “Ñaáng raát cao cai trò trong nöôùc loaøi ngöôøi,” Ngaøi ñaõ coù quyeàn toái cao cho pheùp Satan cai trò moät phaàn theá giôùi loaøi ngöôøi laø nhöõng ngöôøi noåi loaïn choáng nghòch Ngaøi.

Lôøi Ñeà Nghò Satan Ñöôïc Xem Xeùt

(Satan’s Offer Considered)

Söï khaùc bieät roõ neùt giöõa ñaát vaø theá (giôùi) gian cuõng giuùp ích chuùng ta hieåu ñöôïc söï caùm doã cuûa Chuùa Gieâ-su trong ñoàng vaéng. Satan ñaõ cho Chuùa Gieâ-su thaáy “taát caû caùc nöôùc cuûa theá gian moät luùc”. Satan ñaõ khoâng theå cho Chuùa Gieâ-su moät ñòa vò chính trò treân caùc chính theå loaøi ngöôøi treân ñaát naày, nhö nhöõng gì chuùng ta coù theå goïi laø toång thoáng hay thuû töôùng. Satan khoâng phaûi laø ngöôøi coù theå toân cao hay haï xuoáng nhöõng keû cai trò con ngöôøi treân ñaát naày- Chính Ñöùc Chuùa Trôøi laø ngöôøi ñoù.

Ñuùng hôn, chaéc Satan ñaõ cho Chuùa Gieâ-su xem thaáy taát caû vöông quoác nhoû cuûa vöông quoác toaøn caàu toái taêm cuûa haén. Haén ñaõ cho Chuùa Gieâ-su thaáy heä thoáng caáp baäc cuûa caùc aùc linh, nhöõng keû cai trò trong vöông quoác cuûa söï toái taêm cuõng nhö treân nhöõng ngöôøi noåi loaïn laø nhöõng ngöôøi thuoäc veà chuùng trong nhöõng laõnh ñòa töông öùng cuûa chuùng. Satan ñaõ ñeà nghò cho Chuùa Gieâ-su cai trò vöông quoác cuûa haén– neáu Chuùa Gieâ-su ñaõ tham gia vôùi söï noåi loaïn cuûa Satan choáng laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Thì chaéc Chuùa Gieâ-su ñaõ trôû thaønh ngöôøi coù quyeàn thöù hai trong vöông quoác cuûa söï toái taêm.

Söï Kieåm Soaùt Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Treân Ñaát,

Treân Caùc Chính Theå Loaøi Ngöôøi

(God’s Control Over Earthy, Human Governmants)

Thaäm chí caøng chính xaùc hôn, chuùng ta haõy thieát laäp nhöõng giôùi haïn veà quyeàn pheùp cuûa Satan baèng caùch tröôùc tieân haõy xem nhöõng caâu Kinh-thaùnh khaúng ñònh quyeàn pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân ñaát, treân caùc chính theå loaøi ngöôøi. Satan coù moät soá quyeàn pheùp trong chính theå loaøi ngöôøi chæ vì haén coù moät soá uy quyeàn treân nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu, vaø nhöõng chính theå thöôøng ñöôïc nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu cai trò. Nhöng cuoái cuøng thì Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn coù quyeàn toái cao treân caùc chính theå loaøi ngöôøi, vaø Satan chæ laïm duïng hoï ôû möùc ñoä Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp maø thoâi.

Chuùng ta ñaõ xem xeùt lôøi cuûa Ñanieân noùi vôùi vua Neâ-bu-caùt-neát-sa roài, nhöng vì lôøi ñoù quaù roõ raøng, chuùng ta haõy xem qua laïi lôøi ñoù moät laàn nöõa.

Ñaïi ñeá Neâ-bu-caùt-neát-sa ñaõ ngöôùc leân caùch kieâu ngaïo vì quyeàn löïc vaø söï thaønh ñaït cuûa mình, vaäy neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ra leänh haï vua naày xuoáng nôi thaáp ñeå vua naày coù theå bieát raèng “Ñaáng Raát Cao cai trò trong nöôùc cuûa loaøi ngöôøi; Ngaøi muoán ban cho ai tuøy yù, vaø laäp keû raát heøn haï trong loaøi ngöôøi leân ñoù” (Ñanieân 4:17). Hieån nhieân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaùng ñöôïc ngôïi khen vì söï thaêng hoa chính trò lôùn lao cuûa Neâ-bu-caùt-neát-sa. Ñieàu naày ñuùng cho moãi moät laõnh ñaïo traàn gian naày. Noùi veà nhöõng ngöôøi cai trò treân ñaát naày, söù ñoà Phao-loâ ñaõ coâng boá raèng” vì chaúng coù quyeàn naøo maø khoâng ñeán bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, caùc quyeàn ñeàu bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi chæ ñònh” (Roâ-ma 13:1).

Ñöùc Chuùa Trôøi laø uy quyeàn nguyeân thuûy vaø toái thöôïng cuûa toaøn boä vuõ truï naày. Neáu ai ñoù ñaõ coù uy quyeàn, thì quyeàn ñoù chæ coù theå laø vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ uyû quyeàn cho ngöôøi ñoù hoaëc ñaõ cho pheùp cho ngöôøi naøo ñoù coù moät soá quyeàn haønh.

Nhöng coøn nhöõng ngöôøi cai trò ñoäc aùc thì sao? Phao-loâ ñaõ coù yù muoán raèng ngay caû nhöõng ngöôøi ñoù cuõng ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chæ khoâng? Vaâng, oâng ñaõ ñaõ noùi theá. Ngay töø ñaàu thö naày, Phao-loâ ñaõ vieát, “Trong Kinh Thaùnh cuõng coù phaùn cuøng Pha-ra-oân raèng: “Naày laø côù vì sao ta ñaõ daáy ngöôi leân, aáy laø ñeå toû quyeàn pheùp ta ra trong ngöôi, haàu cho danh ta ñöôïc truyeàn ra khaép ñaát” ” (Roâ-ma 9:17). Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ daáy Phao-ra-oân coù loøng cöùng coûi leân vì muïc ñích laû vinh hieån Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû quyeàn naêng lôùn lao cuûa Ngaøi qua nhöõng pheùp laï giaûi cöùu cuûa Ngaøi- moät cô hoäi do moät keû böôùng bænh maø Ñöùc Chuùa Trôøi daáy leân ñaõ taïo ra.

Ñaây coù phaûi söï vieäc khoâng nhöõng roõ raøng trong cuoäc ñoái thoaïi cuûa Chuùa Gieâ-su vôùi Phi-laùt sao? Thaät ngaïc nhieân laø Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng traû lôøi cuûa Phi-laùt, oâng ta ñaõ noùi vôùi Chuùa Gieâ-su, “Ngöôi chaúng noùi chi vôùi ta heát sao? Ngöôi haù chaúng bieát raèng ta coù quyeàn buoâng tha ngöôi vaø quyeàn ñoùng ñinh ngöôi sao?” (Giaêng 19:10).

Chuùa Gieâ-su ñaõ ñaùp laïi, “Neáu chaúng phaûi töø treân cao ñaõ ban cho ngöôi, thì ngöôi khoâng coù quyeàn gì treân ta” (Giaêng 19:11). Bieát ñöôïc ñaëc tính heøn nhaùt cuûa Phi-laùt, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ daáy oâng leân ñeå keá hoaïch ñaõ ñònh tröôùc cuûa Ngaøi cho Chuùa Gieâ-su cheát treân thaäp töï giaù seõ ñöôïc laøm troïn.

Chæ ñoïc löôùt qua caùc saùch lòch söû cuûa Cöïu-öôùc cho thaáy ñoâi luùc Ñöùc Chuùa Trôøi duøng nhöõng ngöôøi cai trò ñoäc aùc nhö laø nhöõng taùc nhaân côn thaïnh noä cuûa Ngaøi giaùng treân nhöõng ngöôøi ñaùng bò hình phaït. Neâ-bu-caùt-neát-sa ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi duøng ñeå ñem söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi giaùng treân nhöõng quoác gia trong Cöïu-öôùc.

Coù nhieàu ví duï veà nhöõng ngöôøi cai trò maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ daáy leân hoaëc haï xuoáng trong Kinh-thaùnh. Trong kinh-thaùnh Taân-öôùc, chaúng haïn chuùng ta ñoïc veà vua Heâ-roát, ngöôøi ñaõ khoâng daâng söï vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi khi moät soá nöôùc chö haàu cuûa oâng keâu lôùn tröôùc maët oâng, “AÁy laø tieáng cuûa moät thaàn, chaúng phaûi tieáng ngöôøi ta ñaâu!” (Coâng-vuï 12:22).

Keát quaû ra sao? “Lieàn luùc ñoù, coù thieân söù cuûa Chuùa ñaùnh vua Heâ-roát, bôûi côù chaúng nhöôøng söï vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi; vaø vua bò truøng ñuïc maø cheát” (Coâng-vuï 12:13).

Haõy nhôù raèng Heâ-roát roõ raøng ñaõ laø coâng daân cuûa vöông quoác cuûa Satan, nhöng oâng ta khoâng thoaùt khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Dó nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù theå haï baát cöù laõnh ñaïo hieän taïi treân ñaát naày xuoáng neáu Ngaøi muoán.[5]

Lôøi Laøm Chöùng Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi

(God’s Personal Testimony)

Cuoái cuøng, chuùng ta haõy ñoïc nhöõng gì chíng Ñöùc Chuùa Trôøi moät laàn nöõa ñaõ noùi qua tieân tri Gieâ-reâ-mi lieân quan quyeàn toái thöôïng cuûa Ngaøi treân ñaát, treân caùc vöông quoác loaøi ngöôøi.

Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn: Hôõi nhaø Y-sô-ra-eân, ta ñoái vôùi caùc ngöôi haù chaúng laøm ñöôïc nhö ngöôøi thôï goám hay sao? Hôõi nhaø Y-sô-ra-eân, ñaát seùt ôû trong tay thôï goám theå naøo, thì caùc ngöôi cuõng ôû trong tay ta theå aáy. Trong luùc naøo ta seõ noùi veà moät daân moät nöôùc kia ñaëng nhoå ñi, huûy ñi, dieät ñi; neáu nöôùc maø ta noùi ñoù xaây boû ñieàu aùc mình, thì ta seõ ñoåi yù ta ñaõ toan giaùng tai hoïa cho noù. Cuõng coù luùc naøo ta seõ noùi veà moät daân moät nöôùc kia ñaëng döïng noù, troàng noù; neáu nöôùc aáy laøm ñieàu aùc tröôùc maét ta vaø khoâng nghe tieáng ta, thì ta seõ ñoåi yù ta ñaõ ñònh xuoáng phöôùc cho noù (Gieâ-reâ-mi 18:6-10).

Baïn coù theå thaáy raèng khi Satan caùm doã Chuùa Gieâ-su trong ñoàng vaéng, thì khoâng coù cöûa cho haén ñaõ coù theå cho Chuùa Gieâ-su cai trò caùc nöôùc chính trò, loaøi ngöôøi treân ñaát naày khoâng? Neáu Satan ñaõ ñang noùi söï thaät (vì ñoâi khi noù noùi thaät), thì taát caû nhöõng gì haén ñaõ coù theå cho Chuùa Gieâ-su laø cai trò treân vöông quoác toái taêm cuûa haén.

Nhöng Satan coù aûnh höôûng treân caùc chính theå loaøi ngöôøi khoâng? Taát nhieân laø coù roài, bôûi vì haén laø chuùa thuoäc linh cuûa nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu, vaø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc naày tham döï vaøo caùc chính theå loaøi ngöôøi. tuy nhieân haén chæ aûnh höôûng nhieàu chöøng naøo tuøy thuoäc vaøo söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho noù, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi chæ coù theå phaù baát cöù möu chöôùc naøo cuûa Satan vaøo baât cöù luùc naøo Ngaøi muoán. Söù ñoà Giaêng ñaõ vieát veà Chuùa Gieâ-su nhö laø “Chuùa cuûa caùc vua trong theá gian” (Khaûi-huyeàn 1:5).

Satan Coù Gaây Ra Nhöõng Thieân Tai

Vaø Thôøi Tieát Thaát Thöôøng Khoâng?

(Does Satan Cause Natural Disasters and adverse weather?)

Bôûi vì Satan laø “chuùa cuûa ñôøi naày,” neân nhieàu ngöôøi cuõng ñaõ cho raèng haén kieåm soaùt thôøi tieát vaø laø keû gaây ra taát caû nhöõng thieân tai, chaúng haïn nhö haïn haùn, luït loäi, baõo toá, ñoäng ñaát vaân vaân vaø vaân vaân. Nhöng ñaây coù phaûi laø ñieàu Kinh-thaùnh daïy chuùng ta khoâng? Moät laàn nöõa chuùng ta phaûi caån thaän vôùi nhöõng gì maø chuùng ta khoâng döïa toaøn boä thaàn hoïc cuûa chuùng ta veà Satan treân moät caâu Kinh-thaùnh noùi raèng, “keû troäm chæ ñeán cöôùp, gieát, vaø huûy dieät” (Giaêng 10:10). Toâi ñaõ thöôøng nghe ngöôøi ta trích caâu Kinh-thaùnh naày nhö laø baèng raèng baát cöù ñieàu gì cöôùp, gieát hoaëc huûy dieät laø ñeán töø Satan. Tuy nhieân, khi chuùng ta xem caøng nhieàu Kinh-thaùnh, thì chuùng ta bieát raèng ñoâi luùc Chính Ñöùc Chuùa Trôøi gieát vaø huûy dieät. Haõy xem ba ñoaïn Kinh-thaùnh töø nhieàu ví duï coù khaû naêng:

Chæ coù moät Ñaáng laäp ra luaät phaùp vaø moät Ñaáng xeùt ñoaùn, töùc laø Ñaáng cöùu ñöôïc vaø dieät ñöôïc (Gia-cô 4:12).

Song ta chæ cho caùc ngöôi bieát phaûi sôï ai: Phaûi sôï Ñaáng khi ñaõ gieát roài, coù quyeàn boû xuoáng ñòa nguïc; phaûi, ta noùi cuøng caùc ngöôi, aáy laø Ñaáng caùc ngöôi phaûi sôï! (Luca 12:5).

Ñöøng sôï keû gieát thaân theå maø khoâng gieát ñöôïc linh hoàn; nhöng thaø sôï Ñaáng laøm cho maát ñöôïc linh hoàn vaø thaân theå trong ñòa nguïc (Ma-thi-ô 10:28).

Neáu chuùng ta noùi moïi chuyeän lieân quan ñeán cöôùp gieát vaø huûy dieät laø coâng vieäc cuûa Satan, thì chuùng ta ñaõ sai laàm. Coù haøng taù caùc ví duï trong Kinh-thaùnh noùi Ñöùc Chuùa Trôøi gieát vaø huûy dieät.

Chuùng ta neân töï hoûi chuùng ta, khi Chuùa Gieâ-su noùi keû troäm ñeán chæ ñeán cöôùp, gieát vaø huûy dieät, thì Ngaøi coù ñang thöïc söï noùi ñeán ma quyû hay khoâng? Laïi moät laàn nöõa ñieàu chuùng ta caàn laøm laø ñoïc lôøi cuûa Ngaøi theo vaên maïch. Moät caâu Kinh-thaùnh tröôùc khi Ngaøi noùi veà keû troäm chæ cöôùp, gieát, vaø huûy dieät, thì Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi, “Heát thaûy nhöõng keû ñaõ ñeán tröôùc ta ñeàu laø quaân troäm cöôùp; nhöng chieân khoâng nghe chuùng noù” (Giaêng 10:8). Khi chuùng ta ñoïc toaøn boä baøi giaûng cuûa Chuùa Gieâ-su trong Giaêng 10:1-15 noùi veà Ngaøi laø Ñaáng Chaên Chieân Hieàn Laønh, thì ñieàu naày caøng quaù roõ raøng hôn ncaùc thuaät ngöõ cuûa Ngaøi veà keû troäm vaø nhieàu teân troäm laø ñeà caäp ñeán nhöõng giaùo sö giaû vaø nhöõng laõnh ñaïo toân giaùo giaû.

Nhieàu Quan Ñieåm Khaùc Nhau Veà Thôøi Tieát Baát Lôïi

Vaø Nhöõng Thieân Tai

(Variuos Views of adverse Weather and Natural Disasters)

Khi côn baõo hoaëc ñoäng ñaát aäp ñeán, thì ñieàu naày noåi leân moät caâu hoûi thaàn hoïc trong taâm trí cuûa ngöôøi tin Chuùa: “Ai ñang gaây ra chuyeän naày?” Chæ coù hai khaû naêng duy nhaát cho nhöõng Cô ñoác nhaân tin Kinh-thaùnh: Hoaëc laø Ñöùc Chuùa Trôøi Hoaëc laø Satan gaây ra nhöõng chuyeän naày.

Coù leõ moät soá ngöôøi choáng ñoái: “OÀ khoâng! Khoâng ñoåi loãi cho Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc! Phaûi ñoåi loãi cho loaøi ngöôøi thoâi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ñoaùn phaït hoï vì côù toäi loãi cuûa hoï“.

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñang gaây ra nhöõng côn baõo vaø nhöõng traän ñoäng ñaát vì söï ñoaùn phaït cuûa Ngaøi treân toäi loãi, do vaäy, ñöông nhieân laø chuùng ta coù theå ñoå loãi cho nhaân loaïi boäi nghòch hôn laø ñoå loãi cho Ñöùc Chuùa Trôøi, Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn coù traùch nhieäm, vì nhöõng thieân tai seõ khoâng theå xaûy ra ñöôïc neáu nhö khoâng coù söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Hoaëc giaû, neáu ñieàu ñuùng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp Satan ñem baõo toá vaø ñoäng ñaát ñeán ñeå thöïc hieän söï phaùn xeùt cuûa treân toäi nhaân, do vaäy chuùng ta coù theå noùi raèng Satan gaây nhöõng ñieàu naày, song Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn coù traùch nhieäm. Lyù do laø vì Ngaøi laø Ñaáng ñaõ cho pheùp Satan gaây ra söï taøn phaù vaø vì nhöõng thieân tai xaûy ra nhö laø keát quaû phaûn öùng cuûa Ngaøi ñoái vôùi toäi loãi.

Moät soá ngöôøi cho raèng Chaúng phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng chaúng phaûi Satan chòu cho vieäc baõo toá vaø ñoäng ñaát, nhöng ñoù chæ laø moät “hieän töôïng töï nhieân trong theá giôùi toäi loãi cuûa chuùng ta”. Theo caùch maäp môø, hoï cuõng ñang noã löïc ñoå loãi cho loaøi ngöôøi veà nhöõng thieân tai, nhöng vaãn khoâng truùng ñích. Lôøi giaûi thích naày vaãn khoâng laøm Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù loãi. Neáu nhöõng côn baõo chæ laø moät “hieän töôïng töï nhieân trong theá giôùi toäi loãi cuûa chuùng ta,” thì ai ñaõ quyeát ñònh cho nhöõng ñieàu naày xaûy ra? Hieån nhieân baõo toá khoâng phaûi do ngöôøi taïo neân. Ñieàu ñoù coù nghóa laø, baõo toá khoâng xaûy ra baát cöù khi naøo söï noùi doái ôû moät möùc ñoä chaéc chaén naøo ñoù ñöôïc noùi vaøo baàu khí quyeån. Ñoäng ñaát khoâng xaûy ra khi moät soá ngöôøi naøo ñoù phaïm toäi ngoaïi tình.

Khoâng, neáu ñaõ coù moái lieân quan giöõa baõo toá vaø toäi loãi, thì Ñöùc Chuùa Trôøi coù dính líu ñeán, vì baõo toá laø baøy toû söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi treân toäi loãi. Cho duø baõo toá xaûy ra caùch ngaãu nhieân, thì chaéc haún ñaõ phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaõ ra leänh cho baõo toá seõ xaûy ra caùch ngaãu nhieân, vaø vì vaäy Ngaøi coù lieân quan ñeán.

Cho duø khoâng coù söï lieân quan giöõa toäi loãi vaø thieân tai, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ boû lôõ maát khi Ngaøi taïo döïng neân theá giôùi, do vaäy coù nhöõng loãi trong lôùp voû traùi ñaát thænh thoaûng phaûi thay ñoåi vaø ñoâi khi caùc heä thoáng thôøi tieát noåi quaïu, thì Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn coù traùch nhieäm ñoái vôùi ñoäng ñaát vaø baõo toá vì Ngaøi laø Ñaáng Taïo Hoùa, vaø nhöõng loãi laàm cuûa Ngaøi laøm haïi loaøi ngöôøi.

Khoâng Coù Ai Laø “Chuû Thieân Nhieân”

(There is No “Mother Nature”)

Vì vaäy chuùng ta chæ coù hai caâu traû coù theå ñöôïc cho caâu hoûi veà thieân tai. Hoaëc Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc Satan chòu traùch nhieäm. Tröôùc khi chuùng ta nhöõng caâu Kinh-thaùnh cuï theå ñeå quyeát ñònh traû lôøi cho ñuùng, chuùng ta phaûi suy nghó theâm veà hai caâu traû coù theå naày.

Neáu Satan laø keû gaây ra thieân tai, vaäy thì hoaëc Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå hoaëc khoâng coù theå ngaên chaën Satan laïi. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi coù khaû naêng ngaên chaën Satan khoûi gaây ra thieân tai nhöng Ngaøi laøm, vaäy thì Ngaøi gaùnh chòu moät soá traùch nhieäm. Thieân tai ñaõ seõ khoâng bao giôø xaûy ra neáu nhö khoâng coù söï cho pheùp cuûa Ngaøi.

Baây giôø veà maët khaùc. Chuùng ta haõy giaû ñònh, luùc maø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå ngaên chaën ñöôïc Satan, nhöng Ngaøi raát muoán ngaên chaën haén. Ñieàu ñoù coù thaät söï xaûy ra khoâng?

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå ngaên caên Satan gaây ra thieân tai, vaäy thì, hoaëc laø Satan quyeàn naêng hôn Chuùa, hoaëc Satan khoân ngoan hôn Ñöùc Chuùa Trôøi. Thöïc teá maø noùi, ñaây laø nhöõng gì coù lieân quan ñeán quan ñieåm thaàn hoïc “Satan ñaõ höôûng ñöôïc quyeàn kieåm soaùt treân theá giôùi ngay luùc A-ñam sa ngaõ” ñang noùi ñeán. Hoï coâng boá raèng Satan coù quyeàn hôïp phaùp laøm baát cöù ñieàu gì haén thích ôû treân ñaát naày vì haén ñaõ cöôùp laáy hôïp ñoàng cuûa a-ñam. Baây giôø, giaû söû, Ñöùc Chuùa Trôøi muoán ngaên chaën Satan laïi nhöng ngaøi khoâng theå laøm ñöôïc vì Ngaøi phaûi toân troïng hôïp ñoàng Ngaøi ñaõ kyù vôùi A-ñam maø giôø ñaây Satan ñang sôû höõu. Noùi caùch khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi ngu ñeán noãi khoâng nhìn thaáy tröôùc nhöõng gì seõ xaûy ra luùc sa ngaõ, nhöng Satan, khoân ngoan hôn Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaõ höôûng ñöôïc quyeàn pheùp maø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán haén coù. Caù nhaân toâi seõ khoâng noùi raèng Satan khoâng khoân hôn Ñöùc Chuùa Trôøi.

Neáu thaàn hoïc “Satan höôûng lôïi” ñuùng, thì chuùng ta seõ muoán bieát taïi sao Satan khoâng gaây ra nhieàu doäng ñaát vaø baõo theâm nöõa ngay luùc haén ñang laøm, vaø taïi sao haén khoâng nhaém vaøo moät coäng ñoàng ñoâng ñuùc caùc Cô ñoác nhaân. (Neáu baïn noùi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng ñeå cho haén nhaém coäng ñoàng coù nhieàu ngöôøi tin Chuùa, “vaäy thì baïn ñaõ vöøa thöøa nhaän raèng Satan khoâng theå haønh ñoäng neáu khoâng ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp).

Khi chuùng ta thu heïp laïi caâu hoûi naày xuoáng caùch chính xaùc, thì chæ coù hai caâu traû lôøi coù theå ñöôïc cho caâu hoûi cuûa chuùng ta laø theá naày: (1) Hoaëc Ñöùc Chuùa Trôøi gaây neân ñoäng ñaát vaø baõo toá (2) Satan ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp laøm ñieàu ñoù.

Baïn coù theå thaáy raèng chaúng ñeà caäp gì ñeán caâu traû lôøi laø ñuùng, Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng coù traùch nhieäm cuoái cuøng? Khi ngöôøi ta noùi, “Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñem baõo toá ñeán- Satan ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp laøm ñieàu ñoù,” hoï ñaõ hoaøn toaøn khoâng ñeå Ñöùc Chuùa Trôøi “coù dính líu ñeán” theo nhö hoï mong ñôïi. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù theå ngaên chaën ñöôïc Satan gaây ra baõo toá, maø khoâng noùi ñeán Ngaøi coù muoán hay khoâng, thì Ngaøi chòu traùch nhieäm. Nhöõng ngöôøi noåi loaïn coù theå laø nhöõng ngöôøi phaûi bò ñoå loãi bôûi vì toäi loãi cuûa hoï (Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai hoaëc cho pheùp baõo toá ñeán phaùn xeùt), nhöng vaãn ngu daïi khi cho raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coù caùch naøo dính líu ñeán hoaëc chòu traùch nhieäm ñöôïc.

Lôøi Chöùng Cuûa Kinh Thaùnh (Scripture’s Testimony)

Ñaëc bieät, haõy xem Kinh-thaùnh noùi gì veà “thieân tai”? Kinh-thaùnh coù noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc ma quyû ñaõ gaây ra chuùng khoâng? Chuùng ta haõy xem nhöõng côn ñoäng ñaát ñaàu tieân bôûi vì Kinh-thaùnh noùi raát nhieàu veà ñoäng ñaát.

Theo Kinh-thaùnh, ñoäng ñaát coù theå xaûy ra vì söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân nhöõng toäi nhaân ñaùng chòu ñaùng phaït. Chuùng ta ñoïc trong Gieâ-reâ-mi: “Nhaân côn giaän Ngaøi [Ñöùc Chuùa Trôøi], ñaát ñeàu ruùng ñoäng, caùc nöôùc khoâng theå chòu ñöôïc côn giaän Ngaøi” (Gieâ-reâ-mi 10:10).

EÂ-sai caûnh baùo,

Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân seõ duøng saám seùt, ñoäng ñaát, tieáng aàm, gioù loác, baõo, vaø ngoïn löûa thieâu nuoát maø thaêm phaït noù (EÂ-sai 29:6).

Coù theå baïn hoài töôûng raèng trong suoát thôøi kyø cuûa Moäi-se, ñaát ñaõ môû ra ñeå nuoát chöûng Coâ-reâ vaø caû ñaûng phaùi noåi loaïn cuûa oâng (Daân-soá 16:23-34). Ñaây roõ raøng laø haønh ñoäng phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. nhöõng ví duï khaùc veà söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baèng ñoäng ñaát coù theå ñöôïc tìm thaáy trong EÂ-xeâ-chi-eân 38:19; Thi-thieân 18:7; 77:18; A-gheâ 2:6; Luca 21:11; Khaûi-huyeàn 6:12; 8:5; 11:13; 16:18.

Moät soá cô ñoäng ñaát ñöôïc ghi laïi trong Kinh-thaùnh khoâng nhaát thieát phaûi laø nhöõng haønh ñoäng phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng duø vaäy, ñaõ Ñöùc Chuùa Trôøi gaây ra. Chaúng haïn, theo Phuùc AÂm Ma-thi-ô, coù moät côn ñoäng ñaát khi Chuùa Gieâ-su cheát (Ma-thi-ô 27:51-54), vaø coù côn ñoäng ñaát khi Ngaøi ñöôïc soáng laïi (Ma-thi-ô 28:2). Satan ñaõ gaây ra nhöõng côn ñoäng ñaát naày sao?

Khi Phao-loâ vaø Si-la ñang haùt ngôïi khen Chuùa giöõa ñeâm taïi nhaø tuø Phi-líp, “Thình lình, coù côn ñoäng ñaát raát lôùn, ñeán noãi neàn nguïc ruùng ñoäng; cuøng moät luùc, caùc cöûa môû ra, xieàng tuø phaïm thaûy ñeàu thaùo caû” (Coâng-vuï 16:26). Satan ñaõ gaây ra côn ñoäng ñaát phaûi khoâng? Toâi khoâng nghó vaäy! Ngay caû ngöôøi ñeà lao ñaõ ñöôïc cöùu sau khi oâng chöùng kieán quyeàn naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø ñoù khoâng chæ laø côn ñoäng ñaát do Ñöùc Chuùa Trôøi gaây neân trong saùch Coâng-vuï caùc söù ñoà (Coâng-vuï 4:31).

Môùi ñaây toâi coù ñoïc baùo bieát moät soá Cô ñoác nhaân coù yù toát, nghe tieân ñoaùn coù ñoäng ñaát ôû moät vuøng naøo ñoù, thì hoï ñi ñeán vuøng ñoù ñeå “chieán traän thuoäc linh” choáng laïi ma quyû. Baïn coù theå thaáy söï sai traät trong vieäc giaû ñòng cuûa hoï khoâng? Chaéc vieäc laøm cuûa hoï ñaõ vôùi Kinh-thaùnh ñoù laø hoï caàu nguyeän xin söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân nhöõng ngöôøi daân soá ôû taïi nôi ñoù. Vaø neáu hoï ñaõ laøm ñieàu ñoù, thì hoï khoâng caàn phaûi phí thôøi gian vaø tieàn baïc cuûa hoï ñeå ñi ñeán nôi coù khaû naêng xaûy ra ñoäng ñaát- hoï ñaõ coù theå caàu nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi ngay taïi choã hoï ñang soáng, nhöng chieán traän vôùi ma quyû ñeå ngaên chaën ñoäng ñaát thì khoâng ñuùng theo Kinh-thaùnh.

Theá Coøn Baõo Toá Thì Sao? (How About Hurricans?)

Töø baõo toá (hurricane) khoâng thì thaáy trong Kinh-thaùnh, nhöng chuùng ta coù theå thaáy chính xaùc moät soá ví duï veà nhöõng côn gioù maïnh ôû trong Kinh-thaùnh. Chaúng haïn:

Coù ngöôøi ñi xuoáng taøu trong bieån, Vaø laøm vieäc nôi nöôùc caû; Keû aáy thaáy coâng vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Xem pheùp laï Ngaøi trong nöôùc saâu. Ngaøi bieåu, beøn coù traän gioù baõo, noåi caùc löôïn soùng leân (Thi-thieân 107:23-25).

Nhöng Ñöùc Gieâ-hoâ-va khieán gioù lôùn thoåi treân bieån; treân bieån coù traän baõo lôùn, chieác taøu haàu vôõ (Gioâ-na 1:4).

Sau vieäc aáy, toâi thaáy boán vò thieân söù ñöùng ôû boán goùc ñaát, caàm boán höôùng gioù laïi, haàu cho khoâng gioù naøo thoåi treân ñaát, treân bieån, hay laø treân caây naøo (Khaûi-huyeàn 7:1).

Roõ raøng, Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå khieán gioù noåi leân vaø laøm ngöøng gioù laïi.[6]

Trong toaøn boä Kinh-thaùnh, chæ coù moät caâu Kinh-thaùnh maø Satan ñöôïc khen ngôïi khi sai gioù ñeán. Ñoù laø trong suoát thôøi gian hoaïn naïn cuûa Gioùp, khi ngöôøi ñem tin cho oâng baùo raèng: “kìa moät ngoïn gioù lôùn töø phía beân kia sa maïc thoåi ñeán, laøm cho boán goùc nhaø rung rinh, nhaø saäp xuoáng ñeø cheát caùc ngöôøi treû tuoåi” (Gioùp 1:19).

Ñoïc töø chöông ñaàu cuûa saùch Gioùp chuùng ta thaáy raèng chính Satan laø keû ñaõ gaây ra cho gioùp söï baát haïnh. Tuy nhieân, chuùng ta ñöøng queân raèng Satan khoâng taøi naøo laøm haïi Gioùp vaø con caùi cuûa oâng ñöôïc neáu khoâng ñöôïc söï cho pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì vaäy, laïi moät laàn nöõa, chuùng ta thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi coù toaøn quyeàn treân gioù baõo.

Côn Loác Xoaùy ôû Ga-li-leâ (The Gale on Galilee)

Theá coøn “côn loác döõ doäi” ñaõ coù laàn aäp ñeán Chuùa Gieâ-su vaø caùc moân ñoà cuûa Ngaøi khi hoï ñang qua beân kia bôø hoà Ga-li-leâ thì sao? Chaén chaéc, Satan ñaõ laø keû gaây ra côn baõo ñoù, vì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng bao giôø sai gioù baõo ñeán nhaän chìm con thuyeàn ñang chôû chính con moät cuûa Ngaøi. “Nöôùc naøo töï chia hai seõ bò saäp,” vaäy thì taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi laïi sai baõo ñeán coù khaû naêng laøm haïi Chuùa Gieâ-su vaø möôøi hai moân ñoà?

Ñaây laø nhöõng laäp luaän hay, nhöng chuùng ta haõy döøng laïi suy nghó moät chuùt. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng sai baõo ñeán vaø Satan sai baõo ñeán, thì chuùng ta cuõng phaûi thöøa nhaän raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp Satan sai baõo ñeán. Vì vaäy, cuøng moät caâu hoûi phaûi ñöôïc traû lôøi: Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp Satan sai baõo ñeán ñeå coù theå laøm haïi Chuùa Gieâ-su vaø möôøi hai moân ñoà?

Coù caâu traû lôøi khoâng? Coù leõ Ñöùc Chuùa Trôøi ñang daïy caùc moân ñoà veà ñöùc tin. Coù leõ Ngaøi ñang thöû thaùch hoï. Coù leõ Ngaøi ñang thöû thaùch Chuùa Gieâ-su, Ñaáng ñaõ bò “bò thöû thaùch trong moïi vieäc cuõng nhö chuùng ta, song chaúng phaïm toäi” (Heâ-bô-rô 4:15). Ñeå ñöôïc thöû thaùch troïn veïn, Chuùa Gieâ-su ñaõ phaûi coù cô hoäi ñeå bò thöû thaùch ñeå söï haõi. Coù leõ Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ muoán laøm vinh hieån Chuùa Gieâ-su. Coù leõ Ngaøi ñaõ muoán laøm taát caû nhöõng ñieàu noùi treân.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ daãn daét con caùi Y-sô-ra-eân ñeán rìa bieån ñoû bieát chaéc raèng hoï ñaõ bò rôi vaøo baãy cuûa quaân ñoäi ñang taán coâng cuûa Pha-ra-oân. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñang giaûi cöùu Y-sô-ra-eân sao? Vaäy, Ngaøi khoâng ñang laøm vieäc choáng nghòch laïi chính Ngaøi baèng caùch daãn hoï ñeán moät nôi maø hoï seõ bò thaûm saùt sao? Ñaây khoâng phaûi laø ví duï veà “moät nöôùc töï chia ñoâi” sao?

Khoâng, vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng coù yù ñònh ñeå cho Y-sô-ra-eân bò thaûm saùt. Vaø Ngaøi cuõng khoâng coù yù ñònh hoaëc trong vieäc sai hoaëc cho pheùp Satan gaây ra côn baõo treân bieån Ga-li-leâ, ñeå cho Chuùa Gieâ-su vaø möôøi hai moân ñoà bò chìm.

Duø sao ñi nöõa, Kinh-thaùnh khoâng noùi Satan ñaõ ñem côn baõo ñeán treân bieån Ga-li-leâ vaø cuõng khoâng noùi ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm ñieàu ñoù. Moät soá ngöôøi noùi chaéc phaûi laø Satan bôûi vì Chuùa Gieâ-su ñaõ quôû côn baõo. Coù leõ ñuùng, nhöng ñoù chöa phaûi laø laäp luaän chaët cheõ. Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng quôû Ñöùc Chuùa Trôøi- Ngaøi ñaõ quôû gioù. Ñöùc Chuùa Cha ñaõ coù theå laøm ñieàu töông töï nhöng vaäy. Ñieàu naày coù nghóa laø, Ngaøi ñaõ coù theå khieán gioù noåi leân baèng lôøi, thì Ngaøi laøm noù yeân laëng baèng caùch quôû traùch noù. Chæ vì Chuùa Gieâ-su ñaõ quôû traùch côn baõo khoâng coù baèng chöùng raèng Satan ñaõ gaây ra noù.

Laïi moät laàn nöõa, chuùng ta khoâng neân döïa toaøn boä thaàn hoïc cuûa chuùng ta chæ treân moät caâu Kinh-thaùnh maø thöïc söï chaúng chöùng minh ñieàu gì caû. Toâi ñaõ ñeà caäp ñeán haøng taù caâu Kinh-thaùnh chöùng minh Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn quyeàn teå trò treân baõo toá, vaø Ngaøi thöôøng ñöôïc ngôïi khen trong vieäc sai baõo ñeán. Quan ñieåm chính cuûa toâi laø cho duø Satan laø “chuùa ñôøi naày,” roõ raøng khoâng coù söï kieåm soaùt treân baõo toá ñoäc laäp hoaëc coù quyeàn gaây ra baõo toá baát cöù luùc naøo hoaëc baát cöù khi naøo haén muoán.

Vì vaäy, khi baõo toá xaûy ra, thì chuùng ta khoâng neân xem ñieàu ñoù nhö vöôït ra ngoaøi söï teå trò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñieàu gì ñoù Ngaøi muoán ngaên chaën laïi nhöng ngaøi khoâng theå laøm ñöôïc. Chuùa Gieâ-su quôû côn baõo ôû bieån Ga-li-leâ seõ laø baèng chöùng ñaày ñuû veà vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå ngaên chaën côn baõo laïi neáu Ngaøi muoán.

Vaø neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñang sai (hoaëc cho pheùp) côn baõo, vaäy Ngaøi chaéc phaûi coù moät soá lyù do, vaø caâu traû lôøi taïi sao Ngaøi seõ sai hoaëc cho pheùp côn baõo gaây ra söï taøn phaù thaûm khoác roäng lôùn laø Ngaøi ñang caûnh baùo vaø ñoaùn phaït nhöõng ngöôøi khoâng vaâng lôøi.

“Nhöng Ñoâi Luùc Baõo Toá Cuõng Laøm Haïi Caùc Cô ñoác nhaân”

(“But Hurricans Sometimes Harm Christians”)

Nhöng coøn nhöõng Cô ñoác nhaân bò aûnh höôûng bôûi thieân tai thì sao? Khi baõo aäp ñeán, thì côn baõo ñoù khoâng chæ taøn phaù nhaø cöûa cuûa nhöõng ngöôøi khoâng tin Chuùa. Khoâng phaûi caùc Cô ñoác nhaân ñöôïc mieãn giaûm khoûi côn giaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì côù söï cheát hy sinh cuûa Chuùa Gieâ-su sao? Vaäy thì chuùng ta seõ noùi laøm sao veà Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng Toái Cao ôû ñaèng sau thieân tai khi thieân tai ñaõ laøm haïi chính con caùi cuûa Ngaøi?

Thöïc söï ñaây laø nhöõng caâu hoûi khoù. Tuy nhieân chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng nhöõng caâu traû lôøi cuõng chaúng deã chuùt naøo neáu chuùng ta ñaët nhöõng caâu traû lôøi naày döïa treân tieân ñeà giaû laø Satan ñaõ gaây ra thieân tai. Neáu Satan ñaõ gaây ra taát caû nhöõng thieân tai, vaäy thì taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi laïi cho pheùp haén gaây ra nhöõng ñieàu ñoù ñeå laø haïi ñeán chính con caùi cuûa Ngaøi? Chuùng ta vaãn ñoái dieän cuøng moät nan ñeà.

Kinh-thaùnh noùi raát roõ raøng raèng nhöõng trong Ñaáng Christ “chaúng ñònh saün cho côn thaïnh noä” (I Teâ-sa-loâ-ni-ca 5:9). Cuøng moät luùc, Kinh-thaùnh cuõng cho bieát raèng “nhöng côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn ôû treân” nhöõng ngöôøi khoâng vaâng phuïc Chuùa Gieâ-su (Giaêng 3:36). Song laøm sao côn thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu maø khoâng theå aûnh höôûng ñeán nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu, khi nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu soáng ngay giöõa voøng nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu, caâu traû lôøi laø, thænh thoaûng ñieàu ñoù khoâng theå traùnh khoûi, vaø chuùng ta neân ñoái dieän vôùi söï thaät ñoù.

Trong luùc ôû Ai-caäp, taát caû con caùi Y-sô-ra-eân soáng chung vôùi nhau ôû moät nôi, vaø caùc dòch bònh Ñöùc Chuùa Trôøi ñem ñeán ñeå ñoaùn xeùt ngöôøi Ai-caäp khoâng laøm haïi gì cho hoï (Xuaát 8:22-23; 9:3-7; 12:23). Nhöng vôùi chuùng ta, soáng vaø laøm vieäc ngay beân caïnh nhöõng “ngöôøi Ai-caäp”. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn phaït hoï baêng thieân tai, thì laøm sao chuùng ta troán thoaùt ñöôïc?

Troán thoaùt chính laø töø chìa khoùa bieát ñöôïc caâu traû lôøi cho caâu hoûi naày. Maëc duø Noâ-eâ ñaõ troán thoaùt khoûi côn thònh noä ñaày troïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi Ngaøi cho caû traùi ñaát ngaäp luït, nhöng Noâ-eâ ñaõ bò aûnh höôûng baát lôïi, khi oâng ñaõ phaûi cöïu nhoïc ñoùng moät con taøu, roài thì ôû caû naêm treân ñoù vôùi voâ soá thuù vaät ñaày muøi hoâi thoái (tieän theå, caû Cöïu vaø Taân-öôùc ñeàu ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi veà côn Ñaïi Hoàng Thuûy cuûa Noâ-eâ, khoâng phaûi Satan; Saùng 6:17; 2 Phie-rô 2:5).

Loùt ñaõ troán thoaùt cöùu maïng khi söï ñoaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân Soâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô, nhöng oâng vaãn maát taát caû moïi thöù oâng coù trong söï huûy dieät cuûa löûa vaø dieâm sinh. Söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân keû aùc ñaõ aûnh höôûng ñeán ngöôøi coâng bình.

Nhieàu naêm tröôùc ñoù, Chuùa Gieâ-su ñaõ caûnh baùo tröôùc cho caùc tín höõu ôû Gieâ-ru-sa-lem phaûi chaïy troán khi hoï thaáy thaønh phoá cuûa hoï bò quaân ñoäi bao vaây, vì ñoù seõ laø “nhöõng ngaøy baùo thuø” (Luca 21:22-23)- chæ cho thaáy roõ raèng muïc ñích thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp quaân ñoäi La-maõ bao vaây Gieâ-ru-sa-lem vaøo thaäp nieân 70 SC. Ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng Cô ñoác nhaân ñaõ laéng nghe lôøi caûnh baùo cuûa Ñaáng Christ ñaõ troán thoaùt cöùu ñöôïc maïng soáng mình, nhöng hoï ñaõ maát nhöõng gì hoï ñaõ phaûi ñeå laïi ôû Gieâ-ru-sa-lem.

Trong taát caû ba ví duï treân, chuùng ta thaáy raèng daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc coù leõ phaûi ñau ñôùn ôû moät vaøi möùc ñoä naøo ñoù khi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân keû aùc. Vì vaäy, chuùng ta khoâng theå nhaûy aøo vaøo keát luaän raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chòu traùch nhieäm veà thieân tai vì ñoâi luùc thieân tai aûnh höôûng ñeán caùc Cô ñoác nhaân.

Vaäy Thì Chuùng Ta Seõ Laøm Gì?

(What Then Shall We Do?”)

Chuùng ta ñaõ trong theá giôùi bò Ñöùc Chuùa Trôøi ruûa saû, moät theá giôùi ñang neám chòu söï thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi luoân luoân. Phao-loâ ñaõ vieát, “côn thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû [khoâng phaûi “seõ ñöôïc baøy toû” ] töø trôøi nghòch cuøng nhöõng ngöôøi khoâng tin kính vaø khoâng coâng bình” (Roâ-ma 1:18). Khi nhöõng ngöôøi ñoù ñang soáng giöõa moät theá giôùi gian aùc, bò Ñöùc Chuùa Trôøi ruûa saû, thì chuùng ta khoâng theå hoaøn toaøn troán thoaùt khoûi söï thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân theá giôùi naày, cho duø söï thònh noä cuï theå khoâng nhaém vaøo chuùng ta.

Bieát ñöôïc ñieàu naày, chuùng ta neân laøm gì? Tröôùc tieân, chuùng ta neân tin caäy Chuùa. Gieâ-reâ-mi ñaõ vieát:

Ñaùng chuùc phöôùc thay laø keû nhôø caäy Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø laáy Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm söï troâng caäy mình. Noù cuõng nhö caây troàng nôi bôø suoái, ñaâm reã theo doøng nöôùc chaûy; ngoä khi trôøi naéng, chaúng heà sôï haõi, maø laù cöù xanh töôi. Gaëp naêm haïn haùn cuõng chaúng lo gì, maø cöù ra traùi khoâng döùt (Gieâ-reâ-mi 17:7-8).

Chuù yù thaáy raèng Gieâ-reâ-mi ñaõ khoâng noùi ngöôøi naøo tin caäy Chuùa seõ khoâng bao giôø gaëp haïn haùn. Khoâng, khi haïn haùn vaø ñoùi keùm xaûy ra ñeán, ngöôøi naøo tin caäy nôi Chuùa gioáng nhö caây troàng nôi bôø suoái. Ngöôøi ñoù coù moät nguoàn cung caáp khaùc nöõa, ngay caû ñang luùc theá giôùi naày moøn moûi ôû xung quanh ngöôøi aáy. Caâu chuyeän EÂ-li ñöôïc quaï nuoâi trong suoát thôøi gian ñoùi keùm trong Y-sô-ra-eân chôït ñeán trong taâm trí nhöng laø moät ví duï (I Caùc-vua 17:1-6). Ña-vít ñaõ vieát cho nhöõng ngöôøi coâng bình, “Trong ngaøy ñoùi keùm hoï ñöôïc no neâ” (Thi-thieân 37:19).

Nhöng khoâng phaûi ma quyû gaây ra söï ñoùi keùm sao? Khoâng, theo Kinh-thaùnh, Ñöùc Chuùa Trôøi coù traùch nhieäm, vaø söï ñoùi keùm thöôøng ñöôïc noùi ñeán nôi laø haäu quaû cuûa söï thònh noä cuûa Ngaøi giaùng treân nhöõng ngöôøi ñaùng chòu ñoaùn phaït. chaúng haïn:

Vaäy, Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân phaùn nhö vaày: Naày, ta seõ phaït chuùng noù; nhöõng ngöôøi trai traùng seõ cheát bôûi göôm dao, nhöõng con trai con gaùi noù seõ cheát bôûi ñoùi keùm (Gieâ-reâ-mi 11:22).

Vaäy, naày laø lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân phaùn: Naày, ta seõ sai göôm dao, ñoùi keùm, vaø oân dòch ñeán treân chuùng noù, seõ khieán chuùng noù gioáng nhö nhöõng traùi vaû xaáu xa naày, xaáu ñeán noãi ngöôøi ta khoâng theå aên ñöôïc (Gieâ-reâ-mi 29:17).

Hôõi con ngöôøi, neáu ñaát naøo laøm söï traùi pheùp maø phaïm toäi nghòch cuøng ta, vaø neáu ta giaùng tay treân noù, beû gaõy baùnh cuûa noù, giaùng cho söï ñoùi keùm, vaø dieät heát ngöôøi vaø vaät trong noù (EÂ-xeâ-chi-eân 14:13)

Caùc ngöôi troâng nhieàu maø ñöôïc ít; caùc ngöôi ñem vaøo nhaø, thì ta ñaõ thoåi leân treân. Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân phaùn: AÁy laø taïi laøm sao? AÁy laø taïi nhaø ta thì hoang vu, maø caùc ngöôi ai naáy lo xaây nhaø mình. Cho neân, vì côù caùc ngöôi, trôøi giöõ moùc laïi, vaø ñaát giöõ boâng traùi laïi. Ta ñaõ goïi côn haïn haùn ñeán treân ñaát, treân caùc nuùi, treân luùa mì, treân röôïu môùi, treân daàu, vaø treân saûn vaät ñaát sanh ra, treân loaøi ngöôøi, treân loaøi vaät, vaø treân moïi vieäc tay laøm (A-gheâ 1:9-11).

Trong boán ví duï treân, chuùng ta ñoïc thaáy raèng daân Y-sô-ra-eân bò ñoå loãi vì côù toäi loãi cuûa hoï, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn ñaõ coâng boá traùch nhieäm trong vieäc sai haïn haùn ñeán.[7]

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñem ñoùi keùm ñeán cho nhöõng ngöôøi gian aùc, vaø chuùng ta tình côø soáng ôû giöõa voøng nhöõng ngöôøi gian aùc ñoù, vaäy thì chuùng ta neân tin caäy Ngaøi seõ chu caáp cho nhu caàu cuûa chuùng ta. Phao-loâ ñaõ khaúng ñònh raèng ñoùi keùm khoâng theå naøo phaân reõ chuùng ta ra khoûi tình yeâu cuûa Ñaáng Christ!: “Ai seõ phaân reõ chuùng ta khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñaáng Christ? Coù phaûi hoaïn naïn, khoán cuøng, baét bôù, ñoùi khaùt, traàn truoàng, nguy hieåm, hay laø göôm giaùo chaêng?” (Roâ-ma 8:35). Haõy chuù yù Phao-loâ ñaõ khoâng noùi raèng Cô ñoác nhaân seõ khoâng bao giôø gaëp phaûi ñoùi keùm, nhöng ñuùng hôn muoán noùi raèng hoï coù theå gaëp, duø vaäy, ngöôøi ñoù vôùi tö caùch laø hoïc troø cuûa Kinh-thaùnh, bieát raèng ñoùi keùm coù theå do Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán ñeå ñoaùn phaït keû gian aùc.

Vaâng Lôøi Vaø Khoân Ngoan (Obedience and Wisdom)

Thöù hai, chuùng ta neân vaâng phuïc vaø söû duïng söï khoân ngoan cuûa Chuùa ban cho ñeå traùnh bò rôi vaøo côn thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhaèm vaøo theá gian. Noâ-eâ ñaõ phaûi ñoùng taøu cho mình, Loùt ñaõ phaûi chaïy leân nuùi, caùc Cô ñoác nhaân ôû thaønh Gieâ-ru-sa-lem ñaõ phaûi chaïy troán khoûi thaønh phoá cuûa hoï; taát caû nhöõng ngöôøi naày ñaõ phaûi vaâng phuïc Chuùa ñeå traùnh khoûi bò keït trong söï ñoaùn phaït cuûa Ngaøi giaùng treân nhöõng keû gian aùc.

Neáu toâi ñaõ soáng trong moät vuøng bò baõo, thì toâi seõ xaây moät caên nhaø chaéc chaén ñaõ khoâng theå bò thoåi saäp hoaëc moät ngoâi nhaø reû tieàn coù theå deã daøng thay theá ñöôïc! vaø toâi cuõng phaûi caàu nguyeän. Moãi moät Cô ñoác nhaân neân caàu nguyeän vaø nhaïy beùn vôùi Ñöùc Thaùnh Linh laø Ñaáng Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa seõ “baøy toû cho caùc ngöôi moïi chuyeän seõ ñeán” (Giaêng 16:13) ñeå ngöôøi ñoù coù theå traùnh khoûi côn thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng xuoáng theá gian naày.

Chuùng ta ñoïc trong Coâng-vuï chöông möôøi moät noùi veà tieân tri A-ga-buùt ñaõ caûnh baùo côn ñoùi keùm ñang ñe doïa ñaõ coù theå xaûy ra gaây thaûm hoïa cho caùc Cô ñoác nhaân soáng ôû xöù Giu-ñeâ. Keát quaû, cuûa quyeân goùp ñaõ ñöôïc Phao-loâ vaø Ba-na-ba ñeå cöùu teá cho hoï (Coâng-vuï 11:28-30).

Lieäu nhöõng chuyeän nhö theá coù theå xaûy ra ngaøy hoâm nay? Taát nhieân roài, bôûi vì Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ khoâng thay ñoåi, tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng khoâng heà suy giaûm. Tuy nhieân, baát haïnh thay, moät soá ngöôøi trong thaân theå cuûa Ñaáng Christ khoâng môû loøng cho caùc aân töù vaø söï baøy toû cuûa Ñöùc Thaùnh Linh nhö theá, vì hoï “daäp taét Ñöùc Thaùnh Linh” (I Teâ-sa-loâ-ni-ca 5:19) boû maát moät soá ñieàu toát laønh nhaát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Trong töï truyeän cuûa mình, vò chuû tòch vöøa roài vaø laø nhaø saùng laäp Hoäi Thöông Gia Phuùc AÂm Troïn Veïn, Demos Shakarian, hoài töôûng laïi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn nhö theá naøo qua moät caäu beù tieân tri doát chöõ vôùi caùc Cô ñoác nhaân soáng ôû AÏt-meâ-ni-a vaøo cuoái thaäp nieân 1800. Caäu ta ñaõ caûnh baùo cho hoï bieát söï thaûm saùt khuûng khieáp ñang ñe doïa, vaø keát quaû laø haøng ngaøn Cô ñoác nhaân Nguõ Tuaàn ñaõ tin nhöõng söï baøy toû sieâu nhieân nhö theá ñaõ boû troán khoûi ñaát nöôùc, trong ñoù coù chính oâng baø noäi cuûa Shakarian. Khoâng bao laâu sau ñoù, Thoå Nhó Kyø ñaõ xaâm laêng AÏt-meâ-ni-a gaây ra söï thaûm saùt cho hôn moät trieäu ngöôøi AÏt-meâ-ni-a, trong ñoù coù nhöõng Cô ñoác nhaân ñaõ töø choái khoâng nghe lôøi caûnh baùo cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Chuùng ta neân khoân ngoan môû loøng cho Ñöùc Thaùnh Linh vaø vaâng phuïc Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoaëc neáu laøm khaùc ñi thì ñieàu ñoù hoaøn toaøn coù theå xaûy ra laø chuùng ta coù theå kinh nghieäm moät lieàu thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø thöïc söï Ngaøi khoâng muoán chuùng ta kinh nghieäm. Moät laàn noï, EÂ-li ñaõ höôùng daãn moät ñaøn baø: “Haõy choãi daäy, ñi vôùi ngöôøi nhaø ngöôi, ôû nguï nôi naøo ngöôi ôû ñöôïc, vì Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ ñònh daãn côn ñoùi ñeán; kìa noù seõ ñeán trong xöù baûy naêm” (2 Söû-kyù 8:1). Chuyeän gì seõ xaûy ra neáu ngöôøi phuï nöõ ñaõ khoâng chòu laéng nghe tieân tri?

Trong saùch Khaûi huyeàn chuùng ta ñoïc thaáy lôøi caûnh baùo thuù vò ñoái vôùi daân söï cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ra khoûi “Ba-by-loân” keûo hoï bò rôi vaøo söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi giaùng treân thaønh ñoù:

Toâi laïi nghe moät tieáng khaùc töø treân trôøi ñeán raèng: “Hôõi daân ta, haõy ra khoûi Ba-by-loân, keûo caùc ngöôi döï phaàn toäi loãi vôùi noù, cuõng chòu nhöõng tai hoïa noù nöõa chaêng; vì toäi loãi noù chaát cao taøy trôøi, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhôù ñeán caùc söï gian aùc noù”..Vaäy cho neân ñoàng trong moät ngaøy, nhöõng tai naïn naøy seõ giaùng treân noù, naøo söï cheát, naøo söï than khoùc, naøo ñoùi keùm, vaø noù seõ bò löûa thieâu mình ñi nöõa; vì Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn xeùt noù laø Chuùa coù quyeàn löïc” (Khaûi-huyeàn 18:4-5,8).

Toùm laïi, Ñöùc Chuùa Trôøi coù quyeàn naêng toái thöôïng treân thôøi tieát vaø thieân tai. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nhieàu laàn chöùng minh chính Ngaøi laø Chuùa Teå treân thieân nhieân trong Kinh-thaùnh, töø vieäc Ngaøi khieán möa xuoáng trong boán möôi ngaøy trong suoát thôøi cuûa Noâ-eâ, cho ñeán vieäc Ngaøi cho möa ñaù cuõng nhö ñem nhöõng dòch beänh giaùng treân keû thuø cuûa daân Y-sô-ra-eân, cho ñeán vieäc Ngaøi khieán soùng gioù noåi leân laøm cho taøu cuûa Gioâ-na ñi treân ñoù saép chìm, cho ñeán vieäc Ngaøi laøm deïp yeân côn baõo ôû hoà Ga-li-leâ. Nhöng chính Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi, Ngaøi laø “Chuùa cuûa trôøi vaø ñaát” (Ma-thi-ô 11:25). Ñeå coù theâm baèng chöùng Kinh-thaùnh chính xaùc veà quyeàn teå trò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân thieân nhieân, haõy xem Gioâ-sueâ 10:11; Gioùp 38:22-38; Gieâ-reâ-mi 5:24; 10:13; 31:35; Thi-thieân 78:45-49; 105:16; 107:33-37; 135:6-7; 147:7-8,15-18; Ma-thi-ô 5:45; Coâng-vuï 14:17.

Moät Vaøi Vaán Ñeà Ñöôïc Giaûi Ñaùp

(A Few Question Answered)

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ñoaùn phaït ngöôøi ta baèng ñoùi keùm, luït loäi, vaø ñoäng ñaát, vaäy chuùng ta coù sai khoâng khi laø nhöõng ñaïi dieän cuûa Ngaøi giuùp ñôõ vaø laøm nheï ñi nhöõng ñau khoå cuûa nhöõng ngöôøi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñang ñoaùn phaït?

Khoâng, tuyeät ñoái khoâng. Chuùng ta neân bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông moïi ngöôøi, keå caû nhöõng ngöôøi ñoaùn phaït. Coù theå döôøng nhö laï tai ñoái vôùi chuùng toâi, söï ñoaùn xeùt cuûa Ngaøi baèng thieân tai thöïc söï baøy toû tình yeâu cuûa Ngaøi. Laøm sao ñieàu ñoù coù theå ñöôïc? Qua söï khoå cöïc vaø khoù khaên maø thieân tai gaây ra, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñang caûnh baùo nhöõng ngöôøi Ngaøi yeâu thöông raèng Ngaøi thaùnh khieát vaø ñoaùn phaït, vaø coù haäu quaû daønh cho toäi loãi. Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp söï ñau ñôùn taïm thôøi ñeå giuùp ngöôøi ta böøng tænh ñeå nhaän bieát nhu caàu cuûa hoï caàn Ñaáng Cöùu Roãi- ñeå hoï coù theå thoaùt khoûi hoà löûa. Ñoù môùi laø tình yeâu ñích thöïc!

Bao laâu ngöôøi ta vaãn coøn ñang thôû, thì Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn ñang baøy toû cho hoï söï thöông xoùt khoâng ñaùng coù vaø coù thôi gian daønh cho hoï aên naên. Bôûi loøng thöông xoùt vaø söï giuùp ñôõ chuùng ta, chuùng ta coù theå bay toû tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho moïi ngöôøi ñang traûi qua côn thònh noä cuûa Ngaøi, nhöng ai coù theå ñöôïc cöùu khoûi côn thònh noä ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi. Thieân tai laø nhöõng cô hoäi ñeå truyeàn giaùo cho theá giôùi maø Chuùa Gieâ-su ñaõ cheát cho.

Khoâng phaûi truyeàn giaûng Phuùc AÂm cho ngöôøi ta laø ñieàu quan troïng nhaát trong ñôøi naày sao? Khi chuùng ta caùi nhìn ñôøi ñôøi, thì söï ñau ñôùn cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ gaëp phaûi thieân tai khoâng gì saùnh baèng vôùi nhöõng söï ñau ñôùn cuûa nhöõng ngöôøi seõ bò neùm vaøo trong hoà löûa.

Ñaây laø söï thaät khi ngöôøi ta ñang ñau ñôùn thì ngöôøi ta thöôøng môû loøng hôn cho Phuùc AÂm. Coù nhieàu ví duï trong Kinh-thaùnh veà hieän töôïng naày, töø söï aên naên cuûa daân Y-sô-ra-eân trong suoát thôøi gian bò caùc quoác gia laâng bang, ñeán caâu chuyeän ngöôøi con trai hoang ñaøng cuûa Chuùa Gieâ-su. Caùc Cô ñoác nhaân neân xem thieân tai nhö laø nhöõng thôøi ñieåm khi muøa gaët ñaõ chín vaøng.

Chuùng Ta Haõy Noùi Leõ Thaät (Let’s Tell the Truth)

Nhöng söù ñieäp cuûa chuùng ta neân nhö theá naøo ñoái vôùi nhöõng ngöôøi keát noái laïi nhöõng maõnh ñôøi cuûa hoï sau côn baõo toá hoaëc ñoäng ñaát? Chuùng ta seõ traû lôøi nhö theá naøo neáu hoï hoûi moät caâu hoûi thaàn hoïc cho hoaøn caûnh khoù khaên cuûa hoï? Chuùng ta haõy thaønh thaät vôùi nhöõng gì Kinh-thaùnh, vaø noùi cho ngöôøi ta bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh khieát vaø toäi loãi cuûa hoï gaùnh laáy haäu quaû. Haõy cho hoï bieát raèng söï gaøo theùt döõ doäi cuûa baõo toá chæ laø moät ví duï maãu nhoû veà quyeàn naêng maø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng coù, vaø noãi sôï haõi maø hoï ñaõ caûm nhaän khi nhaø cuûa hoï ñaõ rung leân chaúng saùnh ñöôïc vôùi noãi kinh khieáp seõ naém baét hoï khi hoï bò neùm vaøo hoûa nguïc. Vaø cho hoï bieát raèng cho duø taát caû chuùng ta ñaùng bò neùn vaøo hoûa nguïc, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaày loøng thöông xoùt ban cho chuùng ta thôøi giôø ñeå aên naên vaø tin nhaän Chuùa Gieâ-su, Nhôø Ngaøi maø chuùng ta coù theå ñöôïc cöùu khoûi côn thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Moät soá ngöôøi hoûi, “Nhöng chuùng ta khoâng neân laøm cho ngöôøi ta sôï haõi veà Ñöùc Chuùa Trôøi, phaûi khoâng?” Caâu traû lôøi ñöôïc tìm thaáy trong Kinh-thaùnh: “Söï kính sôï Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø khôûi ñaàu söï tri thöùc” (Chaâm-ngoân 1:7). Maõi cho ñeán khi ngöôøi ta kính sôï Chuùa, thì hoï khoâng thöïc söï bieát gì.

Chuyeän Gì Xaûy Ra Neáu Ngöôøi Ta Giaän Chuùa?

(What if People Become Angry with God?)

Nhöng ngöôøi khoâng giaän Ñöùc Chuùa Trôøi vì söï ñau ñôùn cuûa hoï sao? Coù leõ hoï seõ, nhöng chuùng ta phaûi dòu daøng giuùp hoï thaáy söï kieâu ngaïo cuûa hoï. Khoâng moät ai coù quyeàn phaøn naøn vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vì söï haønh xöû cuûa Ngaøi vôùi hoï, bôûi vì taát caû chuùng ta ñeàu ñaùng ñaõ bò neùn vaøo ñòa nguïc töø laâu roài. Ngöôøi ñaùng leõ phaûi ngôïi khen Ngaøi vì yeâu hoï quaù nhieàu ñeán noãi ñaõ caûnh baùo hoï, thay vì ruûa saû Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi coù moãi moät quyeàn boû qua moïi ngöôøi, ñeå hoï ñi theo nhöõng ñöôøng loái ích kyû cuûa hoï ñeå ñi ñòa nguïc. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông ngöôøi ta vaø ñang keâu goïi hoï moãi ngaøy. Ngaøi aâm thaàm keâu goïi hoï qua söï troå hoa cuûa caùc caây taùo, caùc baøi ca líu lo cuûa chim, söï huøng vó cuûa nuùi non, vaø laáp laùnh cuûa voâ soá vì sao. Ngaøi keâu goïi hoï qua löông taâm cuûa hoï, qua thaân theå cuûa Ngaøi laø Hoäi thaùnh, vaø qua Ñöùc Thaùnh Linh cuûa Ngaøi. Nhöng hoï vaãn boû qua söï keâu goïi cuûa Ngaøi.

Taát nhieân khoâng phaûi yù Chuùa muoán moïi ngöôøi phaûi chòu ñau ñôùn, nhöng khi hoï cöù tieáp tuïc phôùt lôø Ngaøi, thì Ngaøi yeâu hoï ñuû ñeå duøng nhöõng bieän phaùp maïnh meõ hôn ñeå hoï chuù yù. Baõo toá, ñoäng ñaát, luït loäi vaø ñoùi keùm laø moät soá trong nhöõng bieän phaùp maïnh meõ hôn. Ñöùc Chuùa Trôøi hy voïng nhöng tai öông nhö theá seõ haï söï kieâu ngaïo cuûa ngöôøi ta xuoáng vaø ñem hoï choã nhaän bieát.

Ñöùc Chuùa Trôøi Coù Coâng Baèng Khoâng

Trong Söï Phaùn Xeùt Cuûa Ngaøi?

(Is God Unfair in His Judgement?)

Khi chuùng ta nhìn Ñöùc Chuùa Trôøi vaø theá giôùi cuûa chuùng ta theo caùi nhìn cuûa Kinh-thaùnh, vaäy thì chuùng ta chæ ñang nghó ñuùng maø thoâi. Caùi nhìn theo Kinh-thaùnh laø taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñaùng chòu côn thònh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng vì Ngaøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaày loøng thöông xoùt. Khi nhöõng ngöôøi ñang ñau ñôùn noùi hoï bò Ñöùc Chuùa Trôøi hình phaït naëng neà, thì chaéc Ngaøi phaûi ñau buoàn. Moïi ngöôøi ñang nhaän laõnh söï thöông xoùt nhieàu hôn ngöôøi ñoù ñaùng nhaän laõnh.

Lieân keát vôùi chuû ñeà naày, Chuùa Gieâ-su ñaõ coù laàn bình luaän veà hai tai hoïa ñöông thôøi. Chuùng ta ñoïc trong Phuùc AÂm Luca:

Cuõng luùc aáy, coù maáy ngöôøi ôû ñoù thuaät cho Ñöùc Chuùa Gieâ-su nghe veà vieäc Phi-laùt gieát maáy ngöôøi Ga-li-leâ, laáy huyeát troän loän vôùi cuûa leã hoï. Ñöùc Chuùa Gieâ-su caát tieáng ñaùp raèng: “Caùc ngöôi töôûng maáy ngöôøi ñoù vì chòu khoán naïn döôøng aáy, coù toäi loãi troïng hôn moïi ngöôøi Ga-li-leâ khaùc sao? Ta noùi cuøng caùc ngöôi, khoâng phaûi; song neáu caùc ngöôi chaúng aên naên, thì heát thaûy seõ bò hö maát nhö vaäy. Hay laø möôøi taùm ngöôøi bò thaùp Si-loâ-eâ ngaõ xuoáng ñeø cheát kia, caùc ngöôi töôûng hoï coù toäi loãi troïng hôn moïi keû khaùc ôû thaønh Gieâ-ru-sa-lem sao? Ta noùi cuøng caùc ngöôi, khoâng phaûi; nhöng neáu caùc ngöôi chaúng aên naên, thì heát thaûy cuõng seõ bò hö maát nhö vaäy” (Luca 13:1-5).

Nhöõng Ga-li-leâ ñaõ cheát döôùi tay Phi-laùt khoâng theå noùi raèng, “Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng ñoái xöû coâng baèng vôùi chuùng toâi baèng caùch khoâng cöùu chuùng toâi thoaùt khoûi Phi-laùt!” Khoâng, hoï ñaõ laø nhöõng toäi nhaân ñaùng cheát, vaø theo Chuùa Gieâ-su, thì nhöõng ngöôøi Ga-li-leâ ñoù ñaõ ñöôïc cöùu soáng seõ sai laàm nhaûy vaøo keát luaän raèng hoï ít toäi hôn nhöõng ngöôøi laân caän bò gieát cuûa hoï. Hoï ñaõ khoâng tìm kieám ñöôïc aân hueä lôùn lao hôn cuûa Chuùa- hoï ñaõ ñöôïc ban cho söï thöông xoùt lôùn lao hôn.

Söù ñieäp cuûa Ñaáng Christ ñaõ roõ raøng: “Taát caû caùc ngöôi ñeàu coù toäi. Toäi loãi coù haäu quaû. Baây giôø chuùng ta coøn ñang soáng bôûi söï nhaân töø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaäy haõy aên naên tröôùc khi cuõng quaù treå cho baïn”.

Chuùa Gieâ-su ñaõ keát luaän lôøi bình luaän cuûa Ngaøi baèng nguï ngoân veà söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi:

Ngaøi laïi phaùn thí duï naày: Ngöôøi kia coù moät caây vaû troàng trong vöôøn nho mình, ñeán haùi traùi maø khoâng thaáy; beøn noùi cuøng keû troàng nho raèng: Kìa ñaõ ba naêm nay ta ñeán haùi traùi nôi caây vaû naày maø khoâng thaáy: Haõy ñoán noù ñi; côù sao noù choaùn ñaát voâ ích? Keû troàng nho raèng: Thöa chuùa, xin ñeå laïi naêm naày nöõa, toâi seõ ñaøo ñaát xung quanh noù roài ñoå phaân vaøo. Coù leõ veà sau noù seõ ra traùi; baèng khoâng, chuùa seõ ñoán (Luca 13:6-9).

Taïi ñaây söï coâng bình vaø loøng thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc minh hoïa roõ. Söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi keâu gaøo, “haõy ñoán caây voâ ích ñoù ñi!” Nhöng loønh thöông xoùt cuûa Ngaøi naøi xin, “Khoâng, xin cho noù theâm thôøi gian seõ ra traùi”. Moãi moät ngöôøi khoâng coù Ñaáng Christ gioáng nhö caùi caây ñoù.

Chuùng Ta Coù Theå Quôû Baõo Toá Vaø Luït Loäi Khoâng?

(Can We Rebuke Hurricans and Floods?)

Moät caâu hoûi cuoái cuøng veà thieân tai: Coù ñuùng khoâng neáu chuùng ta coù ñuû ñöùc tin, chuùng ta coù theå quôû vaø ngaên chaên caùc thieân tai khoâng xaûy ra khoâng?

Coù ñöùc tin coù nghóa laø yù muoán ñöôïc baøy toû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì vaäy, ñöùc tin phaûi ñöôïc döïa treân chính Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc laø khoâng phaûi laø ñöùc tin gì caû, nhöng ñuùng hôn ñoù laø hy voïng hoaëc söï giaû ñònh maø thoâi. Khoâng coù choã naøo trong Kinh-thaùnh chæ cho thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi höùa vôùi chuùng ta raèng chuùng ta coù theå quôû hoaëc laøm yeân baõo toá, vaø vì vaäy moät ngöôøi khoâng coù caùch naøo coù theå coù ñöùc tin laøm gioáng nhö vaäy (ngoaïi tröø moät mình Ñöùc Chuùa Trôøi coù quyeàn naêng toái cao ban cho ngöôøi ñoù ñöùc tin).

Haõy cho toâi giaûi thích theâm. chæ coù caùch duy nhaát ngöôøi ta coù theå coù ñöùc tin ñeå quôû baõo toá laø neáu ngöôøi ñoù bieát chaén Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán côn baõo ñoù taán coâng vaøo moät vuøng naøo ñoù. Nhö chuùng ta ñaõ hoïc bieát töø Kinh-thaùnh, Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng teå trò gioù baõo vaø do vaäy Ngaøi chòu traùch nhieäm veà vieäc baõo toá. Vì vaäy, seõ khoâng theå ñöôïc cho moät ngöôøi naøo coù ñöùc tin tin caäy raèng Ngöôøi ñoù ñaõ coù theå ngaên chaën baõo toá khi chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chæ ñònh söï xaûy ra cuûa baõo toá! Ngoaïi tröø duy nhaát ñoái vôùi ñieàu naày seõ laø neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñoåi yù veà côn baõo maø Ngaøi ñaõ khieán noåi leân ñoù ñeå ñaùp lôøi caàu nguyeän cuûa ai ñoù xin Ngaøi thöông xoùt, hoaëc ñaùp laïi söï aên naên cuûa nhöõng ngöôøi Ngaøi saép ñoaùn phaït (caâu chuyeän cuûa thaønh Ni-ni-ve trong thôøi Gioâ-na ñeán taâm trí nhö moät ví duï). Song cho duø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñoåi yù, thì vaãn khoâng coù ngöôøi naøo ñaõ coù theå coù ñöùc tin ñeå quôû baõo vaø laøm yeân baõo toá neáu ngöôøi ñoù ñaõ khoâng bieát Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñoåi yù vaø cuõng bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ muoán ngöôøi ñoù quôû baõo vaø laøm yeân baõo toá.

Chæ coù moät ngöôøi duy nhaát ñaõ töøng quôû vaø laøm yeân baõo toá ñoù laø Chuùa Gieâ-su. Chæ moät caùch duy nhaát maø ai ñoù trong chuùng ta coù theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù laø neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho chuùng ta “aân töù ñöùc tin,” (hoaëc aân töù “ñöùc tin ñaëc bieät” vì thænh thoaûng ñöôïc goïi nhö vaäy), moät trong chín aân töù Thaùnh Linh trong I Coâr 12:7-11. Khi coù taát caû caùc aân töù Thaùnh Linh, thì aân töù ñöùc tin vaän haønh khoâng theo ñieàu chuùng ta muoán, nhöng theo ñieàu Ñöùc Thaùnh Linh muoán (I Coâr 12:11). Vì vaäy, neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho baïn ñöùc tin ñaëc bieät ñeå quôû côn baõo saép ñeán, thì baïn ñöøng neân chaàn chöø ôû ñoù, bôûi ñöùc tin böôùc ra haønh ñoäng. Baïn neân baét ñaàu baèng caùch naày! Toâi cuõng xin ñeà nghò raèng baïn caàu nguyeän söï baûo veä cuûa Chuùa vaø xin Ngaøi cöùu maïng cuûa hoï ñeå hoï coù theâm thôøi giôø ñeå aên naên.

Ñeå yù thaáy khi Phao-loâ treân taøu ñeán Lamaõ bò nhöõng côn loác xoùa y vuøi daäp trong hai tuaàn, oâng khoâng laøm yeân baõo toá baèng caùch quôû noù (Coâng-vuï 27:14-44). Lyù do oâng ñaõ khoâng laøm ñieàu naày laø vì oâng ñaõ khoâng theå laøm ñöôïc. Cuõng chuù yù thaáy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thöông xoùt moïi ngöôøi treân thuyeàn, taát caû 276 ngöôøi trong soá hoï ñöôïc cöùu soáng khi chìm taøu (Coâng-vuï 27:24,34,44). Toâi nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thöông xoùt hoï vì Phao-loâ ñaõ caàu nguyeän Ñöùc Chuùa Trôøi thöông xoùt hoï.

 


[1] Hai söï kieän coù theå ñöa ra ñeå baùc boû ñöôïc traû lôøi: (1) Saùch Giu-ñe ñeà caäp ñeán söï giaønh xaùc cuûa Moäi-se giöõa thieân söù Mi-chen vaø Satan, nhö khoâng ñeà caäp ñeán nhö laø moät traän chieán thaät söï. Thaät söï, Giu-ñe cho chuùng ta bieát raèng thieân söù tröôûng Mi-chen ñaõ “khoâng daùm laáy lôøi nhieác nhoùc maø ñoaùn phaït Satan, nhöng chæ noùi raèng, ‘Caàu Chuùa phaït ngöôi’“ (Giu-ñe 1:9). (2) Khi EÂ-li-seâ vaø ñaày tôù cuûa oâng bò quaân Si-ry bao vaây ôû thaønh Ñoâ-than, EÂ-li-seâ ñaõ caàu nguyeän Ñöùc chuùa Trôøi môû maét cho ñaày tôù cuûa oâng (2 Söû-kyù 6:15-17). Keát quaû, ñaày tôù cuûa oâng ñaõ thaáy “ngöïa vaø xe ngöïa löûa” maø chuùng ta cho raèng nhöõng xe vaø ngöïa ñoù ñöôïc quaân ñoäi thieân söù cöôõi vaø ngoài treân ñoù ôû trong lónh vöïc thuoäc linh. Tuy nhieân, ñieàu naày ñaõ khoâng chæ cho thaáy raèng caùc thieán söù naày ñaõ hoaëc saép söûa tham gia vaøo cuoäc chieán vôùi caùc thieân söù cuûa ma quyû. Caùc thieân söù thænh thoaûng ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi duøng vaøo vieäc thöïc thì côn thaïnh noä cuûa Ngaøi choáng laïi loaøi ngöôøi gian aùc, chaúng haïn moät thieân söù gieát 185,000 quaân lính Si-ry ñöôïc ghi trong 2 Söû-kyù 19:35.

[2] Ma-thi-ô 1:20; 2:13, 19; 4:11; Luca 1:11-20, 26-38.

[3] Toaøn boä ñoaïn Kinh-thaùnh cuõng chöùng minh raèng Gioùp ñaõ khoâng “môû cöûa cho Satan vì söï sôï haõi cuûa oâng” caâu chuyeän hoang ñöôøng do moät soá ngöôøi tin theo. Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn hoûi Sa-tan trong 2:3 raèng: Ngöôi coù nhìn thaáy Gioùp, toâi tôù cuûa ta chaêng? Treân ñaát chaúng coù ai gioáng nhö ngöôøi, voán troïn veïn vaø ngay thaúng, kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø laùnh khoûi ñieàu aùc; laïi ngöôøi beàn ñoã trong söï hoaøn toaøn mình, maëc daàu ngöôi coù giuïc ta phaù huûy ngöôøi voâ côù. Toâi ñaõ baøn thaûo ñieàu naày chi tieát trong cuoán saùch, Nhöõng Baøi Thi Traéc Nghieäm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, trg.175-181, cuõng coù theå vaøo website baèng Tieáng Anh cuûa chuùng toâi [4] I Coâr 10:13, cho thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giôùi haïn söï caùm doã cuûa chuùng ta, ñieâu naày cho thaáy raèng Ngaøi cuõng giôùi haïn keû caùm doã.

[5] Ñieàu naày coù nghóa laø chuùng ta khoâng neân caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo chính phuû, hoaëc khoâng ñi baàu cöû, bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi daáy leân nhöõng ngöôøi naøo Ngaøi muoán cai trò treân chuùng ta phaûi khoâng? Khoâng, trong moät cheá ñoä daân chuû, côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc gaén lieàn caùch thöïc theá. Chuùng ta coù ñöôïc ngöôøi chuùng ta boû phieáu, vaø nhöõng keû aùc thöôøng thöôøng boû phieáu cho nhöõng keû aùc khaùc. Vì lyù do naày, ngöôøi coâng bình neân boû phieáu cuûa hoï. Ngoaøi ra, caû Kinh-thaùnh Taân Cöïu-öôùc, chuùng ta ñöôïc daïy doã phaûi caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo chính phuû cuûa chuùng ta (Gieâ-reâ-mi 29:7; I Ti-moâ-theâ 2:1-4), ñieàu ñoù chæ cho thaáy chuùng ta coù theå aûnh höôûng Ñöùc Chuùa Trôøi khi Ngaøi quyeát ñònh ai laø ngöôøi Ngaøi seõ ñaët ñeå vaøo chöùc vuï. Vì söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñoâi luùc ñeán döôùi hình thöùc cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo chính phuû ñoäc aùc, vaø vì phaàn lôùn caùc nöôùc cuõng quaù xöùng ñaùng vôùi söï ñoaùn phaït ñoù, chuùng ta coù theå caâu xin vaø nhaän ñöôïc moät ít söï thöông xoùt cuûa Ngaøi, ñeå ñaát nöôùc cuûa chuùng ta khoâng bò ñoaùn phaït moïi ñieàu nhö ñaát nöôùc mình xöùng ñaùng vôùi ñieàu ñoù.

[6] Caùc caâu Kinh-thaùnh khaùc chöùng minh raèng Ñöùc Chuùa Trôøi teå trò soùng gioù trong: Saùng 8:11; Xuaát 10:13,19; 14:21; 15:10; Daân 11:31; Thi-thieân 48:7; 78:76; 135:7; 147:18; 148:8; EÂ-sai 11:15; 27:8; Gieâ-reâ-mi 10:13; 51:16; EÂ-xeâ-chi-eân 13:11,13; A-moát 4:9,13; Gioâ-na 4:8; A-gheâ 2:17. Phaàn lôùn, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ duøng gioù nhö laø phöông tieän ñoaùn xeùt.

[7] Nhöõng caâu Kinh-thaùnh tham khaûo theâm veà vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi gaây ra ñoùi keùm, Phuïc-truyeàn 32:23-24; 2 Sa-mu-eân 21:1; 24:12-13; 2 Caùc-vua 8:1; Thi-thieân 105:16; EÂ-sai 14:30; Gieâreâmi 14: 12,15-16; 16:3-4: 24:10; 27:8; 34:17; 44:12-13; EÂ-xeâ-chi-eân 5:12,16-17; 6:12; 12:16; 14:21; 36:29; Khaûi-huyeàn 6:8; 18:8). Chính Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi “laøm möa cho ngöôøi coâng bình vaø keû gian aùc” (Ma-thi-ô 5:45). Ñöùc Chuùa Trôøi kieåm soaùt möa.