SÖÏ CAÁT LEÂN VAØ TAÄN THEÁ

CHÖÔNG 29

Khi Chuùa Gieâ-su ñaõ böôùc ñi treân ñaát trong thaân xaùc con ngöôøi, thì Ngaøi ñaõ noùi roõ raøng cho caùc moän ñoà bieát raèng Ngaøi lìa hoï vôùi Cha Ngaøi vaø moät ngaøy kia Ngaøi seõ trôû laïi vôùi hoï. Khi Ngaøi trôû laïi thì Ngaøi ñem hoï veà thieân ñaøng vôùi Ngaøi (Ñoù laø ñieàu caùc Cô ñoác nhaân xem nhö laø “söï Caát Leân”). Chaúng haïn, trong ñeâm tröôùc khi bò ñoùng ñinh, thì Chuùa Gieâ-su ñaõ phaùn vôùi möôøi moät söù ñoà trung tín cuûa Ngaøi raèng:

Loøng caùc ngöôi chôù heà boái roái; haõy tin Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng haõy tin ta nöõa. Trong nhaø Cha ta coù nhieàu choã ôû; baèng chaúng vaäy, ta ñaõ noùi cho caùc ngöôi roài. Ta ñi saém saün cho caùc ngöôi moät choã. Khi ta ñaõ ñi, vaø ñaõ saém saün cho caùc ngöôi moät choã roài, ta seõ trôû laïi ñem caùc ngöôi ñi vôùi ta, haàu cho ta ôû ñaâu thì caùc ngöôi cuõng ôû ñoù (Giaêng 14:1-3).

Ñöôïc haøm yù roõ raøng bôûi lôøi cuûa Chuùa Gieâ-su laø coù söï ñeán cuûa Ngaøi trong thôøi ñieåm cuûa caùc söù ñoà. Thöïc söï, sau khi nghe nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi, thì hoï chæ ñôn giaûn nghó raèng Ngaøi seõ trôû laïi vôùi hoï trong thôøi ñieåm hoï ñang soáng.

Chuùa Gieâ-su caûnh baùo tröôùc caùc moân ñoà nhieàu laàn ñeå saün saøng cho söï ñeán cuûa Ngaøi, laïi moät moät laàn nöõa nguï yù ñeán khaû naêng trôû laïi cuûa Ngaøi trong thôøi ñieåm hoï ñang soáng (Ma-thi-ô 24:42-44).

Söï Taùi Laâm Saép Xaûy Ra

Cuûa Chuùa Gieâ-su Trong Caùc Thö Tín

(Jesus’ Imminemt Return in the Epistles)

Caùc söù ñoà laø nhöõng ngöôøi ñaõ vieát caùc thö tín Taân-öôùc ñaõ khaúng ñònh nieàm tin chaéc chaén cuûa hoï raèng Coù leõ Chuùa Gieâ-su trôû laïi trong thôøi ñieåm maø caùc ñoäc giaû ôû theá kyû ñaàu tieân cuûa hoï ñang soáng. Chaúng haïn, Gia-cô ñaõ vieát:

Hôõi anh em, vaäy haõy nhòn nhuïc cho tôùi kyø Chuùa ñeán. Haõy xem keû laøm ruoäng: hoï beàn loøng chôø ñôïi saûn vaät quí baùu döôùi ñaát cho ñeán chöøng naøo ñaõ ñöôïc möa ñaàu muøa vaø cuoái muøa. Anh em cuõng vaäy haõy nhòn nhuïc vaø beàn loøng; vì kyø Chuùa ñeán gaàn roài (Gia-cô 5:78).

Ñaõ khoâng coù lyù do gì ñeå cho Gia-cô khuyeân caùc ñoäc giaû cuûa oâng haõy kieân nhaãn cho nhöõng ñieàu ñaõ khoâng xaûy ra trong thôøi ñieåm maø hoï ñang soáng. Duø vaäy, oâng ñaõ tin raèng, Vì kyø Chuùa ñeán “gaàn roài”. Theo boái caûnh maø noùi, thì Gia-cô ñaõ vieát thô naøy vaøo thôøi ñieåm Hoäi thaùnh bò baét bôù khoác lieät (Gia-cô 1:2-4), thôøi ñieåm maø caùc tín höõu seõ mong söï taùi laâm cuûa Chuùa moät caùch hieån nhieân.

Töông töï nhö theá, Phao-loâ cuõng ñaõ tin chaéc raèng coù leõ Chuùa Gieâ-su seõ trôû laïi trong thôøi ñieåm maø nhieàu ngöôøi ñöông thôøi cuûa oâng ñang soáng:

Hôõi anh em, chuùng toâi chaúng muoán anh em khoâng bieát veà phaàn ngöôøi ñaõ nguû, haàu cho anh em chôù buoàn raàu nhö ngöôøi khaùc khoâng coù söï troâng caäy. Vì neáu chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñaõ cheát vaø soáng laïi, thì cuõng vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñem nhöõng keû nguû trong Ñöùc Chuùa Gieâ-su cuøng ñeán vôùi Ngaøi. Vaû, naày laø ñieàu chuùng toâi nhôø lôøi Chuùa maø rao baûo cho anh em: chuùng ta laø keû soáng, coøn ôû laïi cho ñeán kyø Chuùa ñeán, thì khoâng leân tröôùc nhöõng ngöôøi ñaõ nguû roài. Vì seõ coù tieáng keâu lôùn vaø tieáng cuûa thieân söù lôùn cuøng tieáng keøn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chính mình Chuùa ôû treân trôøi giaùng xuoáng; baáy giôø nhöõng keû cheát trong Ñaáng Christ, seõ soáng laïi tröôùc heát. Keá ñeán chuùng ta laø keû soáng, maø coøn ôû laïi, seõ cuøng nhau ñeàu ñöôïc caát leân vôùi nhöõng ngöôøi aáy giöõa ñaùm maây, taïi nôi khoâng trung maø gaëp Chuùa, nhö vaäy chuùng ta seõ ôû cuøng Chuùa luoân luoân. Theá thì, anh em haõy duøng lôøi ñoù maø yeân uûi nhau (1Teâ-sa-loâ-ni-ca 4:13-18).[1]

Töø ñaây chuùng ta cuõng ñaõ bieát raèng khi Chuùa Gieâ-su töø thieân ñaøng trôû laïi, thì thaân theå cuûa caùc tín höõu ñaõ cheát seõ ñöôïc soáng laïi vaø cuøng vôùi caùc tín höõu ñang soáng trong kyø Chuùa ñeán, seõ cuøng nhau ñeàu ñöôïc caát leân khoâng trung” (söï Caát Leân). Bôûi vì Phao-loâ cuõng ñaõ noùi raèng Chuùa Gieâ-su seõ ñem theo vôùi Ngaøi nhöõng ngöôøi ôû thieân ñaøng laø nhöõng ngöôøi “ñaõ cheát trong Ngaøi,” chuùng ta chæ coù theå keát luaän raèng trong luùc caát leân, linh hoàn cuûa caùc nhöõng ngöôøi tin Chuùa seõ keát hieäp laïi vôùi thaân theå vöøa soáng laïi cuûa hoï.

Phi-e-rô cuõng ñaõ tin raèng söï ñeán cuûa Chuùa Gieâ-su saép xaûy ra mau choùng khi oâng vieát thö tín ñaàu tieân cuûa mình:

Vaäy, anh em haõy beàn chí nhö theå thaét löng, haõy tieát ñoä, laáy söï troâng caäy troïn veïn ñôïi chôø ôn seõ ban cho mình trong khi Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ hieän ra….söï cuoái cuøng cuûa muoân vaät ñaõ gaàn; vaäy haõy khoân ngoan tænh thöùc maø caàu nguyeän….Nhöng anh em coù phaàn trong söï thöông khoù cuûa Ñaáng Christ bao nhieâu, thì haõy vui möøng baáy nhieâu, haàu cho ñeán ngaøy vinh hieån cuûa Ngaøi hieän ra, thì anh em cuõng ñöôïc vui möøng nhaûy nhoùt (1Phi-e-rô 1:13; 4:7,13).[2]

Cuoái cuøng, khi Giaêng ñaõ vieát thö cuûa mình cho caùc Hoäi thaùnh, oâng ta cuõng tin raèng söï cuoái cuøng ñaõ gaàn vaø caùc ñoäng giaû thôøi cuûa oâng ñaõ deã daøng nhìn thaáy söï ñeán cuûa Chuùa Gieâ-su:

Hôõi caùc con caùi ta, giôø cuoái cuøng laø ñaây roài, caùc con ñaõ nghe noùi raèng Keû ñòch laïi Ñaáng Christ phaûi ñeán. Vöøa luùc baây giôø, coù nhieàu keû ñòch laïi Ñaáng Christ; bôûi ñoù, chuùng ta bieát raèng aáy laø giôø cuoái cuøng….Vaäy baây giôø, hôõi caùc con caùi beù moïn ta, haõy ôû trong Ngaøi, haàu cho, neáu Ngaøi hieän ñeán, chuùng ta cuõng ñaày söï vöõng loøng, khoâng bò hoå theïn vaø quaêng xa khoûi Ngaøi trong kyø Ngaøi ngöï ñeán….Hôõi keû raát yeâu daáu, chính luùc baây giôø chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, coøn veà söï chuùng ta seõ ra theå naøo, thì ñieàu ñoù chöa ñöôïc baøy toû. Chuùng ta bieát raèng khi Ngaøi hieän ñeán, chuùng ta seõ gioáng nhö Ngaøi, vì seõ thaáy Ngaøi nhö voán coù thaät vaäy. Ai coù söï troâng caäy ñoù trong loøng, thì töï mình laøm neân thanh saïch, cuõng nhö Ngaøi laø thanh saïch (I Giaêng 2:18, 28; 3:2-3).

Söï Chaäm Treã Cuûa Ngaøi (His Delay)

Nhìn laïi hôn hôn 2,000 naêm qua, chuùng ta nhaän bieát raèng Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng trôû laïi sôùm nhö caùc söù ñoà ñaõ mong ñôïi. Ngay caû trong thôøi cuûa hoï, coù nhöõng ngöôøi baét ñaàu nghi ngôø Chuùa ñaõ trôû laïi roài caên cöù raèng vieäc aáy ñaõ xaûy ra laâu laém roài keå töø khi Ngaøi thaêng thieân. Chaúng haïn, nhö khi ñôøi soáng treân ñaát cuûa Phi-e-rô ñaõ ruùt ra keát luaän (2 Phi-e-rô 1:13-14), Chuùa Gieâ-su ñaõ vaãn chöa trôû laïi, vì vaäy Phi-e-rô ñaõ vieát cho nhöõng ngöôøi coù tö töôûng nghi ngôø trong thö tín cuoái cuøng cuûa mình raèng:

Tröôùc heát phaûi bieát raèng, trong nhöõng ngaøy sau roát, seõ coù maáy keû hay gieøm cheâ, duøng lôøi gieãu côït, ôû theo tình duïc rieâng cuûa mình, ñeán maø noùi raèng: Chôù naøo lôøi höùa veà söï Chuùa ñeán ôû ñaâu? Vì töø khi toå phuï chuùng ta qua ñôøi roài, muoân vaät vaãn coøn nguyeân nhö luùc baét ñaàu Saùng-theá. Chuùng noù coù yù queân löûng ñi raèng buoåi xöa bôûi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi coù caùc töøng trôøi vaø traùi ñaát, ñaát ra töø nöôùc vaø laøm neân ôû giöõa nöôùc, theá gian baáy giôø cuõng bò huûy phaù nhö vaäy, laø bò chìm ñaém bôûi nöôùc luït. Nhöng trôøi ñaát thôøi baây giôø cuõng laø bôûi lôøi aáy maø coøn laïi, vaø ñeå daønh cho löûa; löûa seõ ñoát noù ñi trong ngaøy phaùn xeùt vaø huûy phaù keû aùc. Hôõi keû raát yeâu daáu, chôù neân queân raèng ôû tröôùc maët Chuùa moät ngaøy nhö ngaøn naêm, ngaøn naêm nhö moät ngaøy. Chuùa khoâng chaäm treã veà lôøi höùa cuûa Ngaøi nhö maáy ngöôøi kia töôûng ñaâu, nhöng Ngaøi laáy loøng nhòn nhuïc ñoái vôùi anh em, khoâng muoán cho moät ngöôøi naøo cheát maát, song muoán cho moïi ngöôøi ñeàu aên naên. Song le, ngaøy cuûa Chuùa seõ ñeán nhö keû troäm. Baáy giôø caùc töøng trôøi seõ coù tieáng vang raàm maø qua ñi, caùc theå chaát bò ñoát maø tieâu taùn, ñaát cuøng moïi coâng trình treân noù ñeàu seõ bò ñoát chaùy caû (2 Phi-e-rô 3:3-10).

Phi-e-rô ñaõ khaúng ñònh raèng söï chaäm treã cuûa Chuùa Gieâ-su laø vì söï nhaân töø vaø thöông xoùt cuûa Ngaøi- Ngaøi muoán gia haïn theâm thôøi giôø cho ngöôøi ta aên naên. Nhöng oâng cuõng ñaõ khaúng ñònh raèng tuyeät ñoái khoâng nghi ngôø gì söï ñeán cuûa Chuùa Gieâ-su. Khi Ngaøi ñeán, Ngaøi ñeán vôùi côn thaïnh noä lôùn.

Kinh-thaùnh cuõng noùi raát roõ, nhö chuùng ta seõ bieát laø söï taùi laâm cuûa Ñaáng Christ seõ ñöôïc xaûy ra tröôùc nhöõng naêm Ñaïi Naïn toaøn caàu chöa töøng coù vaø tuoân ñoå côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân keû aùc. Phaàn lôùn noäi dung cuûa saùch Khaûi-huyeàn chöùa ñöïng thôøi kyø töông lai trong ñoù. Khi chuùng ta seõ hoïc bieát sau naày, Kinh-thaùnh chæ cho thaáy raèng seõ coù baûy naêm Ñaïi Naïn trong töông lai. Khoâng coù nghi ngôø gì veà Söï Caát Leân cuûa Hoäi thaùnh seõ xaûy ra vaøo thôøi ñieåm naøo ñaáy trong hoaëc gaàn thôøi ñieåm baûy naêm Ñaïi Naïn naày.

Söï Caát Leân Chính Xaùc Xaûy Ra Khi Naøo?

(When Exactly Does the Rapture Occur?)

Caâu hoûi veà thôøi ñieåm chính xaùc cuûa Söï Caát Leân thöôøng gaây cho caùc Cô ñoác nhaân chia reõ. Moät soá ngöôøi noùi raèng Söï Caát Leân seõ xaûy ra ngay tröôùc baûy naêm Ñaïi Naïn vaø vì vaäy coù theå xaûy ra baát cöù luùc naøo. Nhöõng khaùc thì noùi raèng seõ xaûy ra giöõa ngay thôøi ñieåm baûy naêm Ñaïi Naïn. Coøn nhöõng ngöôøi khaùc noùi seõ xaûy ra vaøo thôøi ñieåm naøo ñaáy töø giöõa kyø Ñaïi Naïn ñeán cuoái baûy naêm Ñaïi Naïn. Nhöõng ngöôøi khaùc thì noùi raèng Söï Caát Leân seõ xaûy ra vaøo thôøi kyø hieän ñeán ñaày thaïnh noä cuûa Chuùa Gieâ-su ôû cuoái kyø Ñaïi Naïn.

Dó nhieân vaán ñeà naày khoâng ñaùng ñeå gaây chia reõ, vaø caû boán nhoùm ngöôøi naày neân raèng taát caû hoï ñeàu ñoàng yù raèng Söï Caát Leân seõ xaûy ra ôû thôøi ñieåm trong hay gaàn thôøi kyø baûy naêm Ñaïi Naïn trong töông lai. Ñoù laø caùnh cöûa soå quaù heïp trong haøng ngaøn naêm lòch söû. Vì vaäy, thay vì chia reõ do nhöõng ñieàu baát ñoàng cuûa chuùng ta, thì toát hôn heát chuùng ta neân vui möøng trong nhöõng ñieàu söï ñoàng yù cuûa chuùng ta! Khoâng quan taâm ñeán quan ñieåm naøo moãi moät ngöôøi chuùng ta tin, ñieàu ñoù seõ khoâng thay ñoåi nhöõng gì thöïc söï seõ xaûy ra.

Ñoù laø nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc daïy, toâi phaûi cho baïn bieát raèng ñoái vôùi hai möôi laêm naêm ñaàu ñôøi soáng tin Chuùa cuûa toâi, toâi ñaõ tin raèng Söï Caát Leân seõ xaûy ra tröôùc thôøi kyø baûy naêm Ñaïi Naïn. Toâi tin vaäy bôûi vì toâi ñaõ ñöôïc daïy vaäy, vaø toâi cuõng khoâng muoán hieåu nhöõng gì toâi ñaõ ñoïc trong saùch Khaûi-huyeàn! Tuy nhieân, khi toâi töï hoïc Kinh-thaùnh, toâi baét ñaàu chaáp nhaän vôùi quan ñieåm môùi. Vaäy chuùng ta haõy cuøng nhau xem nhöõng gì Kinh-thaùnh noùi vaø ñi ñeán nhöõng keát luaän naøo caàn ruùt ra taïi ñaây. Duø toâi khoâng thuyeát phuïc baïn gia nhaäp nhoùm cuûa toâi, nhöng chuùng ta cuõng phaûi yeâu thöông laãn nhau.

Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve

(The Olivet Discourse)

Chuùng ta haõy baét ñaàu baøi caùch xem Phuùc AÂm Ma-thi-ô 24, ñoaïn Kinh-thaùnh neàn taûng coù lieân quan ñeán caùc söï kieän taän theá vaø söï taùi laâm chuûa Chuùa Gieâ-su. ñi keøm vôùi Ma-thi-ô 25, ñöôïc goïi laø Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve, bôûi vì hai chöông naày ghi laø baøi giaûng maø Chuùa Gieâ-su ñaõ giaûng cho moät soá moân ñoà thaân caän nhaát[3] cuûa Ngaøi treân nuùi OÂ-li-ve. Khi chuùng ta ñoïc baøi giaûng naày thì chuùng ta seõ bieát nhieàu söï kieän taän theá, vaø chuùng ta seõ xem caùc moân ñoà Chuùa Gieâ-su laø nhöõng ngöôøi ñöôïc nghe baøi giaûng cuûa Ngaøi seõ keát luaän ñieàu gì veà thôøi ñieåm Caát Leân:

Khi Ñöùc Chuùa Gieâ-su ra khoûi ñeàn thôø, ñöông ñi, thì moân ñoà ñeán gaàn ñeå chæ cho Ngaøi xem caùc nhaø thuoäc veà ñeàn thôø. Ngaøi phaùn raèng: Caùc ngöôi coù thaáy moïi ñieàu ñoù chaêng? Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, ñaây seõ khoâng coøn moät hoøn ñaù naøo choàng treân moät hoøn khaùc maø khoâng bò ñoå xuoáng. Ngaøi ñöông ngoài treân nuùi OÂ-li-ve, moân ñoà tôùi rieâng cuøng Ngaøi, vaø noùi raèng: “Xin Chuùa phaùn cho chuùng toâi bieát luùc naøo nhöõng söï ñoù seõ xaûy ra? Vaø coù ñieàm gì chæ veà söï Chuùa ñeán vaø taän the” (Ma-thi-ô 24:1-3).

Caùc moân ñoà cuûa chuùa Gieâ-su ñaõ muoán bieát veà töông lai. Ñaëc bieät hoï ñaõ muoán bieát khi naøo caùc nhaø thuoäc ñeàn thôø seõ bò huûy phaù (theo nhö lôøi Chuùa Gieâ-su ñaõ vöøa noùi truôùc cuøng hoï), vaø seõ coù daáu hieäu gì cho bieát söï taùi laâm cuûa Chuùa vaø taän theá.

Nhìn laïi ñieàu naày trong quaù khöù, chuùng ta bieát raèng caùc nhaø thuoäc ñeàn thôø hoaøn toaøn bò töôùng Titus vaø quaân ñoäi La-maõ phaù huûy vaøo naêm 70 sau Chuùa. Chuùng ta cuõng ñaõ bieát raèng Chuùa Gieâ-su ñaõ chöa trôû laïi ñeå ñem Hoäi thaùnh veà vôùi Ngaøi, vì vaäy hai söï kieän naày khoù coù theå xaûy ra cuøng moät luùc.

Chuùa Gieâ-su Ñaõ Traû Lôøi Nhöõng Caâu Hoûi Cuûa Hoï

(Jesus Anwers Their Question)

Döôøng nhö Ma-thi-ô ñaõ khoâng kyù thuaät laïi caâu traû lôøi cuûa Chuùa Gieâ-su cho caâu hoûi ñaàu tieân veà vieäc caùc nhaø thuoäc ñeàn thôø bò huûy phaù trong töông lai, nhö Luca ñaõ kyù thuaät laïi trong Phuùc AÂm cuûa mình (Luca 21:12-24). Trong Phuùc AÂm Ma-thi-ô, Chuùa Gieâ-su ñaõ baét ñaàu ngay laäp töùc baèng vieäc noùi ñeán caùc daáu kyø seõ xaûy ra tröôùc söï ñeán cuûa Ngaøi vaø taän theá:

Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñaùp raèng: “Haõy giöõ, keûo coù keû doã daønh caùc ngöôi. Vì nhieàu ngöôøi seõ maïo danh ta ñeán maø noùi raèng: ‘Ta laø Ñaáng Christ’; vaø seõ doã daønh nhieàu ngöôøi. Caùc ngöôi seõ nghe noùi veà giaëc vaø tieáng ñoàn veà giaëc: Haõy giöõ mình, ñöøng boái roái, vì nhöõng söï aáy phaûi ñeán; song chöa laø cuoái cuøng ñaâu. Daân naày seõ daáy leân nghòch cuøng daân khaùc, nöôùc noï nghòch cuøng nöôùc kia; nhieàu choã seõ coù ñoùi keùm vaø ñoäng ñaát. Song moïi ñieàu ñoù chæ laø ñaàu söï tai haïi (Ma-thi-ô 24:4-8).

Roõ raøng ngay töø ñaàu söù ñieäp naày, Chuùa Gieâ-su ñaõ bieát chaéc caùc moân ñoà soáng ôû theá kyû ñaàu tieân cuûa Ngaøi ñaõ coù theå nghó raèng hoï seõ soáng qua suoát nhöõng söï kieän naày cho ñeán khi Ngaøi trôû laïi. Haõy chuù yù xem coù bao nhieâu laàn Ngaøi ñaõ duøng ñaïi töø nhaân xöng caùc ngöôøi. Chuùa Gieâ-su ñaõ duøng töø naày ít nhaát laø hai möôi laàn trong chöông thöù hai möôi boán, vì vaäy taát caû thính giaû cuûa Ngaøi chaéc ñaõ tin raèng hoï seõ soáng ñeå chöùng kieán nhöõng gì Ngaøi ñaõ noùi tröôùc.

Taát nhieân, chuùng ta bieát raèng caùc moân ñoà nghe Chuùa Gieâ-su giaûng ngaøy ñoù ñaõ cheát töø laâu roài. Tuy vaäy, chuùng ta khoâng neân nghó raèng Chuùa Gieâ-su ñang löøa doái hoï, nhöng maø Chính Ngaøi khoâng bieát chính xaùc laø luùc naøo thì Ngaøi seõ trôû laïi (Ma-thi-ô 24:36). Thöïc söï ñieàu ñoù hoaøn toaøn coù theå xaûy ra cho nhöõng ngöôøi nghe Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve vaãn coøn soáng cho ñeán luùc Ngaøi trôû laïi.

Söï quan taâm lôùn nhaát cuûa Chuùa Gieâ-su laø caùc moân ñoà Ngaøi seõ khoâng bò caùc christ giaû löøa doái, vì coù raát nhieàu christ giaû trong caùc thôøi kyø cuoái roát. Chuùng ta bieát raèng chính antichrist seõ laø moät christ giaû, löøa doái nhieàu ngöôøi trong theá giôùi naày, keû seõ coi mình nhö laø moät ñaáng cöùu theá laï luøng.

Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi seõ coù chieán tranh, ñoùi keùm vaø ñoäng ñaát, nhöng Ngaøi ñaõ cho bieát nhöõng söï kieän ñoù khoâng phaûi laø nhöõng daáu hieäu chæ cho bieát söï ñeán cuûa Ngaøi, nhöng chæ laø “ñaàu söï tai vaï”. Seõ an toaøn khi noùi raèng nhöõng daáu hieäu naày ñaõ vaø ñang xaûy ra hôn hai nghìn naêm qua. Tuy nhieân, nhöõng ñieàu Chuùa Gieâ-su noùi tieáp theo thì ñaõ chöa xaûy ra.

Ñaïi Naïn Toaøn Caàu Baét Ñaàu

(Worldwide Tribulation Begins)

Baáy giôø, ngöôøi ta seõ noäp caùc ngöôi trong söï hoaïn naïn vaø gieát ñi; caùc ngöôi seõ bò moïi daân ghen gheùt vì danh ta. Khi aáy cuõng coù nhieàu keû seõ sa vaøo chöôùc caùm doã, phaûn nghòch nhau, vaø ghen gheùt nhau. Nhieàu tieân tri giaû seõ noåi leân vaø doã daønh laém keû. Laïi vì côù toäi aùc seõ theâm nhieàu, thì loøng yeâu meán cuûa phaàn nhieàu ngöôøi seõ nguoäi laàn. Nhöng keû naøo beàn chí cho ñeán cuoái cuøng, thì seõ ñöôïc cöùu. Tin laønh naày veà nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc giaûng ra khaép ñaát, ñeå laøm chöùng cho muoân daân. Baáy giôø söï cuoái cuøng seõ ñeán (Ma-thi-ô 24:9-14).

Laïi moät laàn nöõa, Baïn ñaõ hoûi nhöõng thính giaû ban ñaàu ñaõ nghe Chuùa Gieâ-su giaûng vaøo ngaøy ñoù, “quí vò coù mong raèng mình seõ soáng ñeå chöùng kieán nhöõng ñieàu naày öùng nghieäm khoâng?” Taát nhieân hoï ñaõ seõ traû lôøi laø coù. Chuùa Gieâ-su ñaõ cöù duøng ñaïi töø nhaân xöng caùc ngöôi.

Nhö chuùng ta vöøa ñoïc, sau “nhöõng tai vaï khôûi ñaàu” seõ coù söï kieän chöa xaûy ra, moät thôøi ñieåm baét bôù caùc Cô ñoác nhaân toaøn caàu, chöa coù khi naøo xaûy ra gioáng nhö theá. Chuùng ta seõ bò “taát caû caùc nöôùc gheùt boû, hoaëc theo nghóa ñen laø “moïi nhoùm ngöôøi vaø moïi chi phaùi”. Chuùa Gieâ-su ñang noùi thôøi ñieåm chính xaùc naøo ñoù khi ñieàu naày seõ xaûy ra, khoâng phaûi laø thôøi ñieåm chung chung hôn moät traêm naêm, bôûi vì ngay ôû trong caâu keá tieáp, “Khi aáy cuõng coù nhieàu keû seõ sa vaøo chöôùc caùm doã, phaûn nghòch nhau, vaø ghen gheùt nhau”.

Hieån nhieân, Ngaøi ñang noùi ñeán söï sa chöôùc caùm doã cuûa caùc Cô ñoác nhaân, hoï seõ ghen gheùt laãn nhau, Nhöõng ngöôøi khoâng tin Chuùa khoâng theå naøo “sa vaøo chöôùc caùm doã ñöôïc,” hoï ñaõ ghen gheùt laãn nhau roài. Vì vaäy khi söï baét bôù toaøn caàu baét ñaàu, haäu quaû seõ coù nhieàu ngöôøi töï xöng mình theo Chuùa boäi ñaïo. Cho duø hoï laø nhöõng ngöôøi tin Chuùa thaät hay giaû, chieân hay deâ, thì nhieàu ngöôøi trong soá hoï seõ sa vaøo chöôùc caùm doã, hoï seõ quay löng toá caùo caùc anh em tin Chuùa khaùc ñeå cho cho nhaø caàm quyeàn baét bôù hoï, ghen gheùt nhöõng ngöôøi ñaõ coù laàn yeâu thöông hoï. Keát quaû naày seõ laø söï tinh luyeän Hoäi thaùnh ôû khaép nôi treân theá giôùi.

Nhöõng Ngöôøi Töû Ñaïo Vaø Nhöõng Ngöôøi Soáng Soùt

(Martyrs and Survivors)

Maëc duø Chuù Gieâ-su ñaõ noùi tröôùc nhieàu ngöôøi tin seõ maát maïng soáng hoï (24:9) hieån nhieân khoâng phaûi laø taát caû seõ bò cheát, bôûi vì Ngaøi ñaõ höùa raèng nhöõng ai trung tín ñeán cuoái cuøng seõ ñöôïc roãi (24:13). Ñieàu ñoù coù nghóa laø neáu hoï khoâng cho pheùp mình bò caùc christ giaû hoaëc tieân tri giaû löøa doái vaø choáng traû söï caùm doã töø boû ñöùc tin cuûa hoï vaø sa vaøo chöôùc caùm doã, thì hoï seõ ñöôïc Ñaáng Christ cöùu roãi, hoaëc ñöôïc Ngaøi cöùu thoaùt khi Ngaøi trôû laïi ñem hoï leân trôøi Thôøi kyø Ñaïi Naïn trong töông lai cuõng ñöôïc baøy toû coâ ñoïng trong saùch tieân tri Ñanieân, ngöôøi ñaõ tieân tri tröôùc,

Trong kyø ñoù, Mi-ca-eân, quan tröôûng lôùn, laø ñaáng ñöùng thay maët con caùi daân ngöôi seõ choãi daäy. Luùc ñoù seõ coù tai naïn, ñeán noãi töø khi môùi coù nöôùc ñeán kyø ñoù cuõng chaúng coù nhö vaäy bao giôø. Baáy giôø, trong voøng daân söï ngöôi, keû naøo ñöôïc ghi trong quyeån saùch kia thì seõ ñöôïc cöùu. Nhieàu keû nguû trong buïi ñaát seõ thöùc daäy, keû thì ñeå ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi, keû thì ñeå chòu söï xaáu hoå nhô nhuoác ñôøi ñôøi (Ñanieân 12:1-2).

Söï cöùu roãi seõ vaãn ñöôïc ban cho moät aân suûng ngay caû trong suoát thôøi kyø ñoù, nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa raèng Phuùc AÂm seõ ñöôïc rao giaûng coù moïi nöôùc (nghóa ñen “moïi nhoùm ngöôøi vaø moïi chi phaùi”), cho hoï moät cô hoäi cuoái cuøng ñeå aên naên va söï cuoái cuøng seõ ñeán[4] Thaät thích thuù khi ñoïc ñeán saùch khaûi huyeàn noùi veà nhöõng gì raát ñaõ coù theå laø söï öùng nghieäm lôøi höùa cuûa Chuùa Gieâ-su:

Ñieàu aáy ñoaïn, toâi thaáy moät vò thieân söù khaùc bay giöõa trôøi, coù Tin laønh ñôøi ñôøi, ñaëng rao truyeàn cho daân cö treân ñaát, cho moïi nöôùc, moïi chi phaùi, moïi tieáng, vaø moïi daân toäc. Ngöôøi caát tieáng lôùn noùi raèng: Haõy kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø toân vinh Ngaøi, vì giôø phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñaõ ñeán; haõy thôø phöôïng Ñaáng döïng neân trôøi ñaát, bieån vaø caùc suoái nöôùc (Khaûi-huyeàn 14:6-7).

Moät soá ngöôøi nghó raèng lyù do moät thieân söù seõ rao truyeàn Tinh-Laønh laø vì ñoù laø thôøi ñieåm trong baûy naêm Ñaïi Naïn, söï Caát Leân ñaõ xaûy ra roài vaø taát caû nhöõng ngöôøi tin Chuùa ñaõ caát ñi heát roài. Nhöng taát nhieân, laø coù tính chaát suy ñoaùn.

Keû Choáng Chuùa (Antichrist)

Tieân tri Ñanieân ñaõ cho bieát raèng thöïc söï antichrist seõ ngoài trong ñeàn thôø ñaõ ñöôïc xaây döïng laïi taïi Gieâ-ru-sa-lem trong suoát thôøi kyø giöõa baûy naêm Ñaïi Naïn vaø töï xöng mình laø Ñöùc Chuùa Trôøi (Ñanieân 9:27, chuùng ta seõ hoïc sau). Ñaây laø söï kieän Chuùa Gieâ-su ñaõ coù trong taâm trí khi Ngaøi ñang tieáp tuïc Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve cuûa Ngaøi:

Khi caùc ngöôi seõ thaáy söï gôùm ghieác taøn naùt laäp ra trong nôi thaùnh, maø ñaáng tieân tri Ña-ni-eân ñaõ noùi (ai ñoïc phaûi ñeå yù), thì ai ôû trong xöù Giu-ñeâ haõy troán leân nuùi; ai ôû treân maùi nhaø, ñöøng xuoáng chuyeân cuûa caûi trong nhaø; vaø ai ôû ngoaøi ruoäng, ñöøng trôû veà laáy aùo mình. Ñang luùc ñoù, khoán khoù thay cho ñaøn baø coù mang, vaø ñaøn baø cho con buù! Haõy caàu nguyeän cho caùc ngöôi khoûi troán traùnh nhaèm luùc muøa ñoâng hay laø ngaøy Sa-baùt; vì luùc aáy seõ coù hoaïn naïn lôùn, ñeán noãi töø khi môùi coù trôøi ñaát cho ñeán baây giôø chöa töøng coù nhö vaäy, maø sau naày cuõng khoâng heà coù nöõa.[5] Neáu nhöõng ngaøy aáy khoâng giaûm bôùt, thì chaúng coù moät ngöôøi naøo ñöôïc cöùu; song vì côù caùc ngöôøi ñöôïc choïn, thì nhöõng ngaøy aáy seõ giaûm bôùt (Ma-thi-ô 24:15-22).

Ñoaïn Kinh-thaùnh naày moâ taû tæ mæ chính xaùc hôn lieân quan ñeán Ñaïi Naïn maø Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi tröôùc ñaây (xem 24:9). Khi antichrist coâng boâ raèng haén laø Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong ñeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem, thì söï baét bôù khoâng theå töôûng töôïng noåi seõ xaûy ra cho nhöõng ngöôøi tin Chuùa Gieâ-su. Trong vieäc töï xöng mình laø Ñöùc Chuùa Trôøi, thì antichrist seõ mong muoán moïi ngöôøi thöøa nhaän thaàn tính cuûa noù. Do ñoù taát caû nhöõng ngöôøi theo Ñaáng Christ thaät ngay laäp töùc seõ trôû thaønh keû thuø chính thöùc cuûa caùc nöôùc, hoï bò saên luøng vaø bò gieát. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi vôùi caùc tín höõu taïi xöù Giu-ñeâ neân chaïy troán leân nuùi ñöøng coù chaäm treã, caàu nguyeän ñeå khoâng vì moät lyù do naøo ngaên caûn söï troán thoaùt cuûa hoï.

Söï suy ñoaùn cuûa toâi seõ laø yù hay cho caùc tín höõu khaép nôi treân theá giôùi chaïy troán vaøo nhöõng nôi xa xoâi heûo laùnh khi söï kieän naày xaûy ra, khi söï kieän naày chaéc seõ ñöôïc truyeàn hình ñi khaép nôi treân toaøn theá giôùi. Kinh-thaùnh cho chuùng ta bieát caû theá giôùi naày seõ bò antichrist löøa doái, vaø nghó raèng haén laø ñaáng christ cuûa hoï, hoï seõ trung thaønh vôùi haén. Khi haén töï xöng mình laø chuùa, thì hoï seõ tin haén vaø thôø phöôïng haén. Khi haén noùi nhöõng ñieàu boå baùng phaïm thöôïng vôùi Ñöùc Chuù Trôøi Chaân Thaät- Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc Cô ñoác nhaân- thì haén seõ aûnh höôûng toaøn boä theá giôùi ñaõ bò löøa doái ñeå ghen gheùt nhöõng ngöôøi töø choái thôø phöôïng haén (Khaûi-huyeàn 13:1-8).

Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa söï giaûi cöùu cuoái cuøng seõ ñeán cho nhöõng ngöôøi thuoäc veà Ngaøi baèng caùch “ruùt ngaén nhöõng ngaøy khoå naïn ñoù; neáu khoâng thì khoâng moät ngöôøi naøo ñöôïc cöùu caû” (24:22). “Söï ruùt ngaén” nhöõng ngaøy naày cuûa Ngaøi vì “côù nhöõng ñöôïc choïn” chaéc phaûi coù lieân quan ñeán vieäc Ngaøi giaûi cöùu hoï khi Ngaøi hieän ra vaø nhoùm hoïp hoï laïi ôû treân trôøi. Chuùa Gieâ-su khoâng noùi laø Ngaøi seõ nhoùm chuùng ta laïi ngay taïi treân ñaát naày, tuy nhieân, vieäc giaûi cöùu naày seõ xaûy ra bao laâu sau khi antichrist coâng boá mình laø thaàn.

Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo ñi chaêng nöõa, moät khi chuùng ta chuù yù thaáy raèng Chuùa Gieâ-su ñaõ ñeå cho caùc thính giaû cuûa Ngaøi ngaøy ñoù coù aán töôïng raèng hoï seõ soáng vaø chöùng kieán antichrist coâng boá mình laø thaàn vaø chieán tranh nghòch cuøng caùc Cô ñoác nhaân. Ñieàu naày traùi ngöôïc haún vôùi taát caû nhöõng ngöôøi cho raèng nhöõng ngöôøi tin Chuùa seõ ñöôïc caát leân thieân ñaøng tröôùc söï kieän ñoù. Neáu baïn ñaõ hoûi Phi-e-rô, Gia-cô hoaëc Giaêng neáu Chuùa Gieâ-su ñaõ ñang trôû laïi ñeå cöùu hoï tröôùc khi antichrist coâng boá mình laø thaàn, thì hoï ñaõ traû lôøi laø “hieån nhieân laø khoâng”.

Chieán Tranh Nghòch Cuøng Caùc Thaùnh Ñoà

(War Against Saints)

Moät vaøi choã trong Kinh-thaùnh coù noùi tröôùc veà vieäc antichrist baét bôù nhöõng ngöôøi tin Chuùa. Chaúng haïn, vieäc baét bôù nhöõng ngöôøi tin Chuùa ñöôïc baøy toû cho Giaêng khi oâng kyù thuaät laïi vieäc naày trong saùch Khaûi-huyeàn:

Noù [keû choáng Chuùa] ñöôïc ban cho caùi mieäng noùi nhöõng lôøi kieâu ngaïo phaïm thöôïng; vaø noù laïi ñöôïc quyeàn laøm vieäc trong boán möôi hai thaùng. Vaäy, noù môû mieäng ra noùi nhöõng lôøi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi, phaïm ñeán danh Ngaøi, ñeàn taïm Ngaøi cuøng nhöõng keû ôû treân trôøi. Noù laïi ñöôïc pheùp giao chieán cuøng caùc thaùnh ñoà vaø ñöôïc thaéng. Noù cuõng ñöôïc quyeàn trò moïi chi phaùi, moïi daân toäc, moïi tieáng vaø moïi nöôùc (Khaûi-huyeàn 13:5-7).

Ñeå yù thaáy raèng antichrist seõ ñöôïc ban cho “quyeàn laøm vieäc” trong boán möôi hai thaùng, hoaëc chính xaùc laø ba naêm röôõi. Thaät laø thuù vò noù baèng chính moät nöõa thôøi gian baûy naêm Ñaïi Naïn. Döôøng coù lyù do ñeå nghó raèng ñoù seõ laø boán möôi hai thaùng cuoái cuøng cuûa thôøi kyø Ñaïi Naïn maø antichrist seõ ñöôïc ban cho “quyeàn laøm vieäc,” vì quyeàn cuûa haén taát nhieân seõ hoaøn toaøn bò caát laáy khi Ñaáng Christ trôû chieán traän cuøng haén vaø quaân ñoäi cuûa haén keát thuùc thôøi kyø Ñaïi Naïn.

Hieån nhieân, “quyeàn laøm vieäc” naày trong boán möôi hai thaùng noùi ñeán moät soá quyeàn ñaëc bieät, nhö khi antichrist ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho moät soá quyeàn trong suoát thôøi gian noù noåi daäy naém quyeàn. “Quyeàn laøm vieäc” ñaët bieät naày ñaõ coù theå lieân quan ñeán thôøi ñieåm noù ñöôïc ban cho ñeå thaéng ñöôïc caùc thaùnh, bôûi vì chuùng ta ñaõ ñoïc thaáy trong saùch Ñanieân:

Ta nhìn xem, caùi söøng ñoù tranh chieán cuøng caùc thaùnh, vaø thaéng traän, cho tôùi khi Ñaáng Thöôïng coå ñaõ ñeán, söï xeùt ñoaùn ñaõ ban cho caùc thaùnh cuûa Ñaáng Raát Cao vaø thì giôø ñaõ ñeán, laø khi caùc thaùnh ñöôïc nöôùc laøm cuûa mình….Vua ñoù seõ noùi nhöõng lôøi phaïm ñeán Ñaáng Raát Cao, laøm hao moøn caùc thaùnh cuûa Ñaáng Raát Cao, vaø ñònh yù ñoåi nhöõng thôøi kyø vaø luaät phaùp; caùc thaùnh seõ bò phoù trong tay ngöôøi cho ñeán moät kyø, nhöõng kyø, vaø nöûa kyø (Ñanieân 7:21-22; 25).

Ñanieân ñaõ noùi tröôùi raèng caùc thaùnh ñoà seõ bò phoù trong tay antichrist cho ñeán “moät kyø, nöõa kyø vaø nöõa kyø”. Cuïm töø khoù hieåu naày seõ ñöôïc giaûi thích laø ba naêm röôõi, theo nhö söï so saùnh trong Khaûi-huyeàn 12:6,14. Chuùng ta ñöôïc cho bieát trong saùch Khaûi-huyeàn 12:6 noùi raèng moät ngöôøi ñaøn baø töôïng tröng naøo ñoù seõ ñöôïc ban cho moät nôi ñeå chaïy troán trong ñoàng vaéng ñöôïc “nuoâi” trong voøng 1,260 ngaøy, tính theo moät naêm coù 360 cuûa ngöôøi Do-thaùi thì baèng ba naêm röôõi. Taùm caâu sau ñoù, thì ngöôøi ñaøn baø naày ñöôïc nhaéc laïi, noùi raèng ngöôøi ñaøn baø aày ñöôïc ban cho moät choã trong ñoàng vaéng ñeå ñöôïc “nuoâi” trong moät kyø, nhöõng kyø vaø nöõa kyø”. Vaäy “moät kyø, nhöõng kyø vaø nöõa kyø”: töông ñöông vôùi 1,260 ngaøy hoaëc laø ba naêm röôõi.

Vaäy neân töø “kyø” ôû trong ñoaïn naày coù nghóa laø moät naêm, “nhöõng kyø” laø hai naêm vaø “nöõa kyø” laø nöûa naêm. Thaønh ngöõ baát thöôøng naày ñöôïc thaáy trong Khaûi-huyeàn 12:14 chaéc coù nghóa töông töï nhö trong Ñanieân 7:21. do ñoù chuùng ta bieát raèng caùc thaùnh ñoà seõ bò phoù vaøo tay cuûa antichrist trong ba naêm röôõi, baèng y khoaûng thôøi chuùng ta ñaõ ñoïc trong Khaûi-huyeàn 13:5 laø antichrist seõ ñöôïc ban cho “quyeàn laøm vieäc”.

Toâi nghó khoâng caàn phaûi noùi raèng caû hai thôøi kyø boán möôi hai thaùng seõ laø nhöõng thôøi kyø gioáng nhau. Neáu nhöõng thôøi kyø naày baét ñaàu töø luùc antichrist coâng boá mình laø thaàn ôû giöõa baûy naêm Ñaïi Naïn, roài caùc thaùnh ñoà bò phoù vaøo tay cuûa haén trong voøng ba naêm röôõi keá tieáp, vaø Chuùa Gieâ-su seõ giaûi cöùu hoï khi hoï hieän ra treân trôøi vaø nhoùm hoï laïi vôùi Ngaøi vaøo luùc hoaëc gaàn heát baûy naêm Ñaïi Naïn. Tuy nhieân neáu boán möôi hai thaùng ñoù baét ñaàu vaøo moät soá thôøi ñieåm naøo ñoù trong suoát baûy naêm ñaïi naïn, do ñoù chuùng ta coù theå ñi ñeán keát luaän raèng söï Caát Leân seõ xaûy ra vaøo moät soá thôøi ñieåm tröôùc khi baûy chaám döùt baûy naêm Ñaïi Naïn.

Ñieàu khoù khaên cho nhöõng ngöôøi sau naày veà hai khaû naêng coù theå ñoù laø noù ñoøi hoûi raèng caùc thaùnh ñoà seõ bò phoù vaøo tay cuûa antichrist tröôùc khi hoï bò nguy hieåm vaø caàn phaûi chaïy leân nuùi vaøo luùc noù coâng boá haén laø thaàn. Ñieàu ñoù döôøng nhö khoâng hôïp lyù.

Ñieàu khoù khaên cho nhöõng ngöôøi tröôùc kia laø hai khaû naêng coù theå ñoù laø döôøng nhö caùc thaùnh ñoà seõ vaãn coøn ôû treân ñaát trong suoát thôøi gian coù nhieàu söï ñoaùn phaït tai öông vaø toaøn caàu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng ta seõ ñoïc trong saùch Khaûi-huyeàn. Chuùng ta seõ xem laïi ñieàu khoù khaên naày sau naøy.

Baây giôø chuùng ta haõy trôû laïi Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve.

Caùc Meâsi Giaû (False Messiahs)

Keá tieáp Chuùa Gieâ-su moâ taû ñaày ñuû hôn cho caùc moân ñoà cuûa Ngaøi taàm quan troïng khoâng bò sai laïc bôûi nhöõng baùo caùo cuûa caùc christ giaû:

Khi aáy, neáu coù ai noùi vôùi caùc ngöôi raèng: Kìa, Ñaáng Christ ôû ñaây, hay laø: ÔÛ ñoù, thì ñöøng tin. Vì nhieàu christ giaû vaø tieân tri giaû seõ daáy leân, laøm nhöõng daáu lôùn, pheùp laï, neáu coù theå ñöôïc thì hoï cuõng ñeán doã daønh chính nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn. Naày, ta ñaõ baûo tröôùc cho caùc ngöôi. Vaäy neáu ngöôøi ta noùi vôùi caùc ngöôi raèng: Naày, Ngaøi ôû trong ñoàng vaéng, thì ñöøng ñi ñeán; naày, Ngaøi ôû trong nhaø, thì ñöøng tin. Vì nhö chôùp phaùt ra töø phöông ñoâng, nhaùng ñeán phöông taây, thì söï Con ngöôøi ñeán seõ cuõng theå aáy. Nôi naøo coù xaùc cheát, thì nhöõng chim où seõ nhoùm taïi ñoù (Ma-thi-ô 24:23-28).

Chuùng ta laïi thaáy Chuùa Gieâ-su ñaõ duøng nhieàu ñaïi töø nhaân xöng caùc ngöôi. Thính giaû cuûa Ngaøi treân nuùi OÂ-li-ve chaéc ñaõ mong öôùc soáng ñeå thaáy söï noå daäy cuûa caùc christ giaû vaø caùc tieân tri giaû seõ laøm nhieàu pheùp laï lôùn. Vaø hoï ñaõ mong ñöôïc thaáy Chuùa Gieâ-su trôû laïi trong treân nhö tia chôùp vaäy.

Taát nhieân, söï nguy hieåm veà vieäc sa vaøo chöôùc caùm doã vaøo thôøi ñieåm naày seõ raát lôùn, bôûi vì söï baét bôù nhöõng ngöôøi tin Chuùa seõ raát khuûng khieáp vaø caùc christ giaû vaø tieân tri giaû seõ raát thuyeát phuïc ngöôøi ta vì côù caùc pheùp laï chuùng noù laøm. Ñoù laø lyù do taïi sao Chuùa Gieâ-su caûnh baùo caùc moân ñoà Ngaøi nhieàu laàn veà nhöõng gì seõ xaûy ra ngay tröôùc khi Ngaøi trôû laïi. Ngaøi ñaõ khoâng muoán hoï bò daãn laïc nhö nhieàu ngöôøi khaùc. Nhöõng moân ñoà chaân thaät vaø beàn ñoã seõ ñôïi Chuùa Gieâ-su trôû laïi treân trôøi nhö tia chôùp, trong khi ñoù nhöõng ngöôøi khoâng phaûi laø moân ñoà thaät cuûa Ngaøi seõ bò christ loâi keùo ñi gioáng nhö quaï xeù xaùc cheát trong ñoàng vaéng vaäy.

Caùc Daáu Hieäu Treân Trôøi (Signs in the Sky)

Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi tieáp:

Söï tai naïn cuûa nhöõng ngaøy ñoù vöøa môùi qua, thì maët trôøi lieàn toái taêm, maët traêng khoâng saùng, caùc ngoâi sao töø treân trôøi sa xuoáng, vaø theá löïc cuûa caùc töøng trôøi ruùng ñoäng. Khi aáy, ñieàm Con ngöôøi seõ hieän ra ôû treân trôøi, moïi daân toäc döôùi ñaát seõ ñaám ngöïc, vaø thaáy Con ngöôøi laáy ñaïi quyeàn ñaïi vinh ngöï treân maây trôøi maø xuoáng. Ngaøi seõ sai thieân söù mình duøng tieáng keøn raát lôùn maø nhoùm laïi nhöõng keû ñaõ ñöôïc löïa choïn cuûa Ngaøi ôû khaép boán phöông, töø cuoái phöông trôøi naày cho ñeán taän phöông kia (Ma-thi-ô 24:29-31).

Nhöõng hình aûnh trong ñoaïn naày cuûa Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve cuûa Chuùa Gieâ-su ñaõ quen thuoäc vôùi ngöôøi Do-thaùi trong thôøi cuûa Ngaøi, nhö laø nhöõng hình aûnh ngay töø trong saùch EÂ-sai vaø Gioâ-eân noùi veà söï phaùn xeùt cuoái cuøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong kyø taän theá, thöôøng ñöôïc ñeà caäp ñeán nhö laø “ngaøy cuûa Chuùa,” khi maët trôøi vaø maët traêng bò toái taêm (EÂ-sai 13:10-11; Gioâ-eân 2:31). Roài caû daân cö treân ñaát seõ thaáy Chuùa Gieâ-su trôû laïi treân trôøi trong söï vinh hieån, vaø hoï seõ than khoùc. Roài thieân söù cuûa Ngaøi seõ “nhoùm laïi ngöôøi Ngaøi ñöôïc choïn töø boán phöông trôøi ñeå gaëp Chuùa trong khoâng trung, vaø taát caû seõ xaûy ra ngay khi “tieáng keøn lôùn” caát leân.

Laïi moät laàn nöõa, baïn ñaõ hoûi Phi-e-rô, Gia-cô hoaëc Giaêng vaøo thôøi ñieåm naày trong Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve Chuùa Gieâ-su ñaõ trôû laïi vôùi hoï tröôùc hoaëc sau thôøi ñieåm cuûa antichrist vaø Ñaïi Naïn, taát nhieân hoï seõ traû lôøi laø “sau”.

Söï Hieän Ra vaø Caát Leân (The Return and the Rapture)

Taát caû ñoaïn naày cuûa Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve nghe coù veû raát quen thuoäc vôùi moät söï kieän maø Phao-loâ ñaõ vieát, khoâng nghi ngôø gì nöõa, moät ñoaïn Kinh-thaùnh vieát veà söï Caát Leân cuûa Hoäi thaùnh, xong nhieàu nhaø giaûi kinh noùi vieäc naày xaûy ra tröôùc khi thôøi kyø ñaïi naïn baét ñaàu. Haõy xem ñoaïn kinh-thaùnh sau maø chuùng ta ñaõ coù xem tröôùc ñoù trong chöông naày:

Hôõi anh em, chuùng toâi chaúng muoán anh em khoâng bieát veà phaàn ngöôøi ñaõ nguû, haàu cho anh em chôù buoàn raàu nhö ngöôøi khaùc khoâng coù söï troâng caäy. Vì neáu chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñaõ cheát vaø soáng laïi, thì cuõng vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñem nhöõng keû nguû trong Ñöùc Chuùa Gieâ-su cuøng ñeán vôùi Ngaøi. Vaû, naày laø ñieàu chuùng toâi nhôø lôøi Chuùa maø rao baûo cho anh em: chuùng ta laø keû soáng, coøn ôû laïi cho ñeán kyø Chuùa ñeán, thì khoâng leân tröôùc nhöõng ngöôøi ñaõ nguû roài. Vì seõ coù tieáng keâu lôùn vaø tieáng cuûa thieân söù lôùn cuøng tieáng keøn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chính mình Chuùa ôû treân trôøi giaùng xuoáng; baáy giôø nhöõng keû cheát trong Ñaáng Christ, seõ soáng laïi tröôùc heát. Keá ñeán chuùng ta laø keû soáng, maø coøn ôû laïi, seõ cuøng nhau ñeàu ñöôïc caát leân vôùi nhöõng ngöôøi aáy giöõa ñaùm maây, taïi nôi khoâng trung maø gaëp Chuùa, nhö vaäy chuùng ta seõ ôû cuøng Chuùa luoân luoân. Theá thì, anh em haõy duøng lôøi ñoù maø yeân uûi nhau. Hôõi anh em, veà thôøi vaø kyø, thì khoâng caàn vieát cho anh em; vì chính anh em bieát roõ laém raèng ngaøy cuûa Chuùa seõ ñeán nhö keû troäm trong ban ñeâm vaäy. Khi ngöôøi ta seõ noùi raèng: Bình hoøa vaø yeân oån, thì tai hoïa thình lình vuït ñeán, nhö söï ñau ñôùn xaûy ñeán cho ngöôøi ñaøn baø coù ngheùn, vaø ngöôøi ta chaéc khoâng traùnh khoûi ñaâu (I Teâ-sa-loâ-ni-ca 4:13-5:3).

Phao-loâ ñaõ vieát vieäc Chuùa Gieâ-su töø trôøi xuoáng vôùi tieáng keøn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng ngöôøi tin Chuùa ñöôïc caát leân “trong ñaùm maây gaëp Chuùa ôû khoâng trung”. Nghe coù veû gioáng nhö nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ moâ taû trong Ma-thi-ô 24:30-31, roõ raøng nhöõng ñieàu naày xaûy ra sau söï daáy leân cuûa antichrist vaø Ñaïi Naïn.

Hôn theá nöõa, khi Phao-loâ vieát tieáp veà söï ñeán cuûa Ñaáng Christ, thì oâng ñaõ ñeà caäp ñeán chuû ñeà khi naøo thì söï aáy seõ xaûy ra, “thôøi vaø kyø,” vaø oâng ñaõ nhaéc laïi cho ñoäc giaû cuûa oâng nhôù raèng hoï ñaõ bieát roõ raèng “ngaøy cuûa Chuùa [seõ] ñeán nhö keû vaøo ban ñeâm”. Phao-loâ tin raèng söï ñeán cuûa Ñaáng Christ vaø söï Caát Leân cuûa caùc tín höõu seõ xaûy ra trong “ngaøy cuûa Chuùa,” ngaøy khi côn thaïnh noä vaø söï taøn phaù khuûng khieáp seõ giaùng xuoáng nhöõng ngöôøi ñang mong ñôïi söï “bình hoøa vaø yeân oån”. Khi Ñaáng trôû laïi caát Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi leân, thì côn thaïnh noä cuûa Ngaøi seõ giaùng xuoáng theá giôùi naày.

Ñieàu naày xöùng hôïp hoaøn haûo vôùi nhöõng gì Phao-loâ ñaõ vieát trong thö tín thöù hai cuûa oâng gôûi cho Hoäi thaùnh Teâ-sa-loâ-ni-ca lieân quan ñeán söï ñeán thaïnh noä cuûa Ñaáng Christ:

Vaû, theo söï coâng bình Ñöùc Chuùa Trôøi, thì aét laø Ngaøi laáy ñieàu khoå baùo nhöõng keû laøm khoå anh em, vaø cho anh em, laø keû chòu khoå, ñöôïc nghæ ngôi vôùi chuùng toâi, trong khi Ñöùc Chuùa Gieâ-su töø trôøi hieän ñeán vôùi caùc thieân söù cuûa quyeàn pheùp Ngaøi, giöõa ngoïn löûa höøng, baùo thuø nhöõng keû chaúng heà nhaän bieát Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø khoâng vaâng phuïc Tin laønh cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ chuùng ta. Hoï seõ bò hình phaït hö maát ñôøi ñôøi, xa caùch maët Chuùa vaø söï vinh hieån cuûa quyeàn pheùp Ngaøi, töùc laø khi Ngaøi seõ ñeán trong ngaøy ñoù, ñeå ñöôïc saùng danh trong caùc thaùnh ñoà, ñöôïc khen ngôïi trong moïi keû tin; vì anh em ñaõ tin lôøi chuùng toâi laøm chöùng tröôùc maët anh em (2 Teâ-sa-loâ-ni-ca 1:6-10).

Phao-loâ noùi raèng khi Chuùa Gieâ-su trôû laïi ngaøi seõ ban söï yeân nghó cho Caùc Cô ñoác nhaân bò baét bôù baùch haïi ôû Teâ-sa-loâ-ni-ca (I Teâ-sa-loâ-ni-ca 1:4-5), Ngaøi seõ hieän ra “vôùi caùc thieân söù maïnh meõ cuûa Ngaøi giöõa ñaùm löûa höøng”. ñeå laøm khoå cho nhöõng keû ñaõ laøm khoå hoï, baùo thuø cho nhöõng keû khoâng nhaän bieát Ngaøi. Ñieàu naày nghe coù veû khoâng gioáng vôùi nhieàu söï kieän xaûy ra nhö söï Caát Leân ôû tieàn Ñaïi Naïn, khi ngöôøi ta cho raèng Hoäi thaùnh ñöôïc Ñaáng Christ caát leân tröôùc thôøi kyø baûy naêm Ñaïi Naïn baét ñaàu, vaø thöôøng ñöôïc moâ taû nhö laø söï hieän ra bí maät cuûa Chuùa Gieâ-su vaø vieäc Caát Hoäi thaùnh Leân moät caùch laëng leõ. Khoâng, ñieàu naày nghe coù veû chính xaùc gioáng nhö nhöõng gì ñaõ ñöôïc moâ taû trong Ma-thi-ô 24:30-31, söï ñeán cuûa Ngaøi vaøo hoaëc gaàn cuoái thôøi kyø Ñaïi Naïn, khi Ngaøi caát caùc tín höõu leân vaø truùt côn thaïnh noä cuûa Ngaøi treân nhöõng ngöôøi voâ tín.

Ngaøy Cuûa Chuùa (The Day of the Lord)

Sau ñoù trong thö tín naày, Phaoloâ ñaõ vieát:

Luaän veà söï ñeán cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ chuùng ta, vaø veà söï chuùng ta hoäi hieäp cuøng Ngaøi, thì, hôõi anh em, xin chôù voäi boái roái vaø kinh hoûang hoaëc bôûi thaàn caûm giaû maïo, hoaëc bôûi lôøi noùi hay laø bôûi böùc thô naøo töïa nhö chuùng toâi ñaõ gôûi maø noùi raèng ngaøy Chuùa gaàn ñeán (2 Teâsaloânica 2:1-2).

Thöù nhaát, chuù yù thaáy chuû ñeà cuûa Phaoloâ laø söï ñeán vaø söï Caát Leân cuûa Ñaáng Christ. OÂng ñaõ vieát veà “söï hoäi hieäp” cuøng Ngaøi, ñang duøng nhöõng töø gioáng nhau nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ duøng trong Ma-thi-ô 24:31, khi oâng noùi veà caùc thieân söù seõ “nhoùm hieäp” nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn töø “cuoái phöông trôøi naày cho tôùi taän phöông trôøi kia”.

Thöù hai, ñeå yù thaáy Phaoloâ ñaõ ñaët nhöõng söï kieän ñoù ngang baèng vôùi “ngaøy cuûa Chuùa,” gioáng nhö oâng ñaõ kyù thuaät trong 1Teâ-sa-loâ-ni-ca 4:13-5:2. Ñieàu ñoù khoâng theå roõ raøng hôn ñöôïc nöõa.

Ñoaïn Phaoloâ ñaõ tieáp tuïc:

Maëc ai duøng caùch naøo, cuõng ñöøng ñeå hoï löøa doái mình. Vì phaûi coù söï boû ñaïo ñeán tröôùc, vaø coù ngöôøi toäi aùc, con cuûa söï hö maát hieän ra, töùc laø keû ñoái ñòch, toân mình leân treân moïi söï maø ngöôøi ta xöng laø Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc ngöôøi ta thôø laïy, raát ñoãi ngoài trong ñeàn Ñöùc Chuùa Trôøi, chính mình töï xöng laø Ñöùc Chuùa Trôøi (2 Teâ-sa-loâ-ni-ca 2:3-4).

Bôûi caùch naøo ñoù, caùc Cô ñoác nhaân ôû taïi Teâ-sa-loâ-ni-ca bò löøa doái raèng ngaøy cuûa Chuùa, maø theo Phaoloâ chaéc phaûi baét ñaàu söï Caát Leân vaø trôû laïi cuûa Ñaáng Christ, ñaõ xaûy ra roài. Nhöng Phaoloâ ñaõ noùi roõ raøng khoâng theå xaûy ra maõi cho ñeán sau khi coù söï boäi ñaïo (coù leõ coù nhieàu ngöôøi sa ngaõ nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi ñeán trong Ma-thi-ô 24:10) vaø sau khi antichrist xöng mình laø thaàn ôû trong ñeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem. Vì vaäy, Phaoloâ ñaõ noùi roõ cho caùc tín höõu ôû Hoäi thaùnh Teâ-sa-loâ-ni-ca bieát raèng hoï khoâng neân mong ñôïi söï ñeán cuûa Ñaáng Christ, söï Caát Leân, hoaëc ngaøy cuûa Chuùa, maõi cho ñeán khi antichrist xöng mình laø thaàn.[6]

Keá tieáp, Phaoloâ moâ taû söï ñeán cuûa Ñaáng Christ vaø tieáp theo laø Ngaøi huûy dieät antichrist:

Anh em haù khoâng nhôù khi toâi coøn ôû vôùi anh em, thì ñaõ noùi veà nhöõng söï ñoù sao? Hieän nay anh em bieát roõ ñieàu laøm ngaên trôû noù, haàu cho noù chæ hieän ra ñuùng kyø noù thoâi. Vì ñaõ coù söï maàu nhieäm cuûa ñieàu boäi nghòch ñöông haønh ñoäng roài; song Ñaáng coøn ngaên trôû caàn phaûi caát ñi. Baáy giôø keû nghòch cuøng luaät phaùp kia seõ hieän ra, Ñöùc Chuùa Gieâ-su seõ duøng hôi mieäng Ngaøi maø huûy dieät noù, vaø tröø boû noù bôûi söï choùi saùng cuûa söï Ngaøi ñeán. Keû ñoù seõ laáy quyeàn cuûa quyû Sa-tan maø hieän ñeán, laøm ñuû moïi thöù pheùp laï, daáu dò vaø vieäc kyø doái giaû; duøng moïi caùch phænh doã khoâng coâng bình maø doã nhöõng keû hö maát, vì chuùng noù ñaõ khoâng nhaän laõnh söï yeâu thöông cuûa leõ thaät ñeå ñöôïc cöùu roãi (2 Teâ-sa-loâ-ni-ca 2:5-10).

Phaoloâ cho bieát raèng antichrist seõ bò huûy dieät “bôûi söï hieän ñeán cuûa Ngaøi”. Neáu “söï hieän ra” naày gioáng nhö söï hieän ra cuûa Ngaøi vaøo luùc Caát Leân ñöôïc ñeà caäp ñeán trong chín caâu tröôùc ñoù (xem 2:1), thì antichrist seõ bò gieát cuøng moät thôøi ñieåm Hoäi thaùnh ñöôïc caát leân gaëp Chuùa ôû choán khoâng trung. Ñeå chöùng thöïc söï kieän naày laø söï kyù thuaät cuûa caùc chöông 19 vaø 20 cuûa saùch Khaûi-huyeàn. Chuùng ta ñoïc thaáy ôû ñoù söï taùi laâm cuûa Ñaáng Christ (xem Khaûi-huyeàn 19:11-16), söï huûy dieät antichrist vaø quaân ñoäi cuûa haén (xem 19:17-21), Satan bò caàm (xem 20:1-3) vaø “söï soáng laïi laàn thöù nhaát” (xem 20:4-6), maø trong ñoù nhöõng ngöôøi bò tuaän ñaïo trong suoát thôøi kyø baûy naêm Ñaïi Naïn soáng laïi. Neáu ñieàu naày thöïc söï ñuùng thì söï soáng laïi laàn thöù nhaát ñöôïc hieåu laø söï soáng laïi laàn ñaàu tieân cuûa heát thaûy nhöõng ngöôøi coâng bình, vaäy thì khoâng nghi ngôø gì nhieàu veà söï Caát Leân vaø söï ñeán ñaày thaïnh noä cuûa Ñaáng Christ xaûy ra cuøng moät luùc vôùi söï huûy dieät antichrist, nhö Kinh-thaùnh noùi roõ cho chuùng ta bieát raèng taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ cheát trong Ñaáng Christ thì thaân theå seõ ñöôïc soáng laïi vaøo luùc Caát Leân (xem 1Teâsaloânica 4:15-17).[7]

Haõy Saün Saøng (Being Ready)

Moät laàn nöõa chuùng ta quay trôû laïi Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve.

Haõy nghe lôøi ví duï veà caây vaû, vöøa luùc nhaønh non, laù môùi ñaâm, thì caùc ngöôi bieát muøa haï gaàn tôùi. Cuõng vaäy, khi caùc ngöôi thaáy moïi ñieàu aáy, khaù bieát raèng Con ngöôøi gaàn ñeán, Ngaøi ñöông ôû tröôùc cöûa. Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, doøng doõi naày chaúng qua tröôùc khi moïi ñieàu kia chöa xaûy ñeán[8] Trôøi ñaát seõ qua, nhöng lôøi ta noùi chaúng bao giôø qua ñi (Ma-thi-ô 24:32-35).

Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng muoán moân ñoà cuûa Ngaøi rôi vaøo choã thieáu caûnh giaùc, vaøo thôøi ñieåm quan troïng nhaát cuûa Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve. Hoï ñaõ bieát raèng Ngaøi “ôû ngay tröôùc cöûa “khi hoï ñaõ baét ñaàu thaáy taát caû nhöõng ñieàu naày” – Ñaïi Naïn toaøn caàu, söï boäi ñaïo, söï daáy leân cuûa nhieàu tieân tri giaû vaø nhieàu christ giaû, antichrist xöng mình laø thaàn, vaø gaàn keà thôøi ñieåm trôû laïi cuûa Ngaøi, thì maët trôøi vaø maët traêng bò toái taêm vaø caùc ngoâi sao rôi xuoáng.

Tuy nhieân, lieàn ngay sau khi noùi cho hoï nhöõng daáu kyø seõ xaûy ra tröôùc söï ñeán cuûa Ngaøi khoaûng vaøi naêm, vaøi thaùng hoaëc vaøi ngaøy, roài Ngaøi baûo vôùi hoï raèng thôøi giôø chính xaùc veà söï ñeán cuûa Ngaøi seõ coøn bí maät:

Veà ngaøy vaø giôø ñoù, chaúng coù ai bieát chi caû, thieân söù treân trôøi hay laø Con cuõng vaäy, song chæ moät mình Cha bieát maø thoâi (Math 24:36).

Caâu Kinh-thaùnh naày thöôøng bò trích naèm ngoaøi vaên maïch cuûa noù! Caâu Kinh-thaùnh thöôøng ñöôïc trích ñeå hoã trôïï cho quan ñieåm chuùng ta khoâng bieát Chuùa Gieâ-su seõ trôû laïi khi naøo, bôûi vì Ngaøi ñaõ coù theå trôû laïi baát cöù luùc naøo vaø caát Hoäi thaùnh leân. Nhöng trong vaên maïch naày, ñoù khoâng phaûi laø taát caû nhöõng gì Chuùa Gieâ-su muoán noùi. Ngaøi vöøa môùi coá gaéng heát söùc cho caùc caùc moân ñoà cuûa Ngaøi bieát chaéc phaûi saün saøng ñoùn söï ñeán vôùi Ngaøi baèng caùch noùi cho hoï bieát veà nhieàu daáu kyø seõ xaûy ra ngay tröôùc khi Ngaøi trôû laïi. Baây giôø, Ngaøi chæ ñôn giaûn noùi cho hoï ngaøy giôø chính xaùc seõ khoâng cho hoï bieát tröôùc. Hôn theá nöõa, hieån nhieân laø Chuùa Gieâ-su khoâng ñeà caäp trong ñoaïn Kinh-thaùnh naày veà söï ñeán ñöôïc cho laø laàn thöù nhaát cuûa Ngaøi tröôùc baûy naêm Ñaïi Naïn baét ñaàu, khi cho raèng Hoäi thaùnh seõ ñöôïc caát leân moät caùch bí maät, nhöng söï ñeán cuûa Ngaøi vaøo luùc hoaëc gaàn cuoái kyø Ñaïi Naïn. Ñoù khoâng coù theå baøn caõi ñöôïc töø söï quan saùt chaân thaät theo vaên maïch.

Söï Ñeán Cuûa Ngaøi – Ngaïc Nhieân Baát Ngôø?

(His Return – A Complete Surprise?)

Lyù leõ thöôøng ñöôïc duøng ñeå phaûn baùc laïi yù kieán cho raèng söï Caát Leân xaûy ra gaàn hoaëc cuoái kyø Ñaïi Naïn laø söï ñeán nhö theá seõ khoâng laø ñieàu ngaïc nhieân vì Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi thì noù phaûi xaûy ra, bôûi vì söï ñeán nhö theá ñaõ coù theå ñöôïc baùo tröôùc bôûi nhöõng söï kieän cuûa kyø Ñaïi Naïn. Hoï cho raèng chaéc phaûi coù söï Caát Leân ôû tieàn Ñaïi Naïn, neáu khoâng caùc tín höõu seõ khoâng caàn chuaån bò vaø tænh thöùc nhö Kinh-thaùnh ñaõ khuyeân daïy, haõy bieát raèng thôøi kyø ñoù ñaõ coù theå laø baûy naêm hoaëc hôn tröôùc khi Chuùa Gieâ-su ñeán.

Tuy nhieân ñeå baùc boû söï choáng ñoái naày, thì söï thaät raèng quan ñieåm toaøn boä cuûa Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve cuûa Chuùa Gieâ-su laø muoán cho moân ñoà cuûa Ngaøi bieát chaéc ñeå saün saøng cho söï ñeán cuûa Ngaøi vaøo luùc hoaëc gaàn cuoái kyø Ñaïi Naïn, vaø Ngaøi ñaõ cho hoï bieát nhieàu daáu kyø seõ xaûy ra tröôùc söï ñeán cuûa Ngaøi. Taïi sao Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve ñaõ nhaán maïnh baèng quaù nhieàu lôøi caûnh baùo phaûi saün saøng vaø tænh thöùc ngay caû khi Chuùa Gieâ-su ñaõ bieát raèng söï ñeán cuûa Ngaøi phaûi ít nhaát laø coøn vaøi naêm töø thôøi ñieåm Ngaøi ñaõ noùi nhöõng lôøi naày laàn ñaàu tieân? Roõ raøng Chuùa Gieâ-su ñaõ tin raèng caùc Cô ñoác nhaân caàn phaûi saün saøng vaø tænh thöùc maëc duø söï ñeán cuûa vaãn coøn vaøi naêm nöõa. Trong caùc thö tín cuûa caùc söù ñoà hoï ñaõ khuyeán caùo caùc tín höõu phaûi saün saøng vaø tænh thöùc veà söï ñeán cuûa Chuùa Gieâ-su cuõng nhö ñang baét chöôùc chính Chuùa Gieâ-su vaäy.

Ngoaøi ra, nhöõng ngöôøi tin raèng chæ coù söï Caát Leân ôû tieàn Ñaïi Naïn môùi chöùng minh ñöôïc nhöõng lôøi khuyeán caùo phaûi saün saøng gaëp phaûi vaán ñeà khaùc nöõa. Theo hoï, söï ñeán laàn thöù nhaát cuûa Ñaáng Christ xaûy ra tröôùc cuoái kyø Ñaïi Naïn khoaûng baûy naêm. Vì vaäy, lôøi höùa söï ñeán laàn ñaàu tieân cuûa Chuùa thaät söï khoâng theå xaûy ra vaøo baát kyø luùc naøo- Noù phaûi xaûy ra chính xaùc baûy naêm tröôùc cuoái kyø Ñaïi Naïn. Thöïc teá thì khoâng caàn phaûi mong ñôïi laø Chuùa Gieâ-su seõ trôû laïi maõi cho ñeán khi nhöõng söï kieän treân theá giôùi xaûy ra ñaâu vaøo ñoù roài môùi baét ñaàu baûy naêm Ñaïi Naïn, do ñoù nhöõng söï kieän naày coù theå chaéc chaén ñöôïc bieát tröôùc vaø ñöôïc bieát chaéc.

Haàu heát nhöõng ngöôøi taùn ñoàng vôùi quan ñieåm söï Caát Leân ôû tieàn Ñaïi Naïn, neáu hoï thaønh thaät, thì seõ noùi raèng hoï bieát Chuùa Gieâ-su seõ chöa ñeán ngaøy hoâm nay hoaëc ngaøy mai vì tình hình chính trò ôû treân theá giôùi. Vaãn caàn coù nhöõng söï kieän tieân tri phaûi caàn öùng nghieäm tröôùc baûy naêm Ñaïi Naïn môùi coù theå baét ñaàu. Chaúng haïn, nhö chuùng ta seõ hoïc bieát töø saùch Ñanieân, thì antichrist seõ kyù hoøa öôùc baûy naêm vôùi Y-sô-ra-eân vaø seõ ñaùnh daáu baét ñaàu thôøi kyø Ñaïi Naïn. Do ñoù söï Caát Leân, neáu coù xaûy ra baûy naêm tröôùc cuoái kyø Ñaïi Naïn, thì phaûi xaûy ra khi antichrist kyù hoøa öôùc baûy naêm vôùi Y-sô-ra-eân. Tröôùc khi coù ñieàu gì ñoù veà chaân trôøi chính trò thì vieãn caûnh ñoù seõ môùi coù theå xaûy ra, thì khoâng caàn phaûi coù nhöõng ngöôøi theo quan ñieåm Caát Leân ôû tieàn Ñaïi Naïn mong ñôïi Chuùa Gieâ-su seõ trôû laïi.

Hôn theá nöõa, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñeà xuaát quan ñieåm Caát Leân ôû tieàn Ñaïi Naïn ñoù tin raèng Chuùa Gieâ-su cuõng seõ ñeán vaøo cuoái kyø Ñaïi Naïn, coù nghóa laø ngaøy chính xaùc veà lôøi höùa taùi laâm cuûa Chuùa Gieâ-su ñaõ coù theå tính ñöôïc. ñaõ moät khi söï Caát Leân xaûy ra, thì nhöõng gì Chuùa Gieâ-su noùi chæ coù Cha Ngaøi bieát, ñaõ coù theå tính ñöôïc chæ baèng caùch tính tröôùc baûy naêm.

Laïi moät laàn nöõa, töø nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ thöïc söï noùi, thì roõ raøng Ngaøi khoâng muoán söï ñeán cuûa Ngaøi laø söï ngaïc nhieân baát ngôø. Thöïc ra, Ngaøi ñaõ muoán vieäc naày ñöôïc baùo tröôùc baèng nhöõng söï kieän Ñaïi Naïn. Ñôn giaûn chæ noùi raèng Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng muoán caùc moân ñoà cuûa Ngaøi maát caûnh giaùc, gioáng nhö theá gian. Ngaøi ñaõ tieáp tuïc trong Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve:

Trong ñôøi Noâ-eâ theå naøo, khi Con ngöôøi ñeán cuõng theå aáy. Vì trong nhöõng ngaøy tröôùc nöôùc luït, ngöôøi ta aên, uoáng, cöôùi, gaû nhö thöôøng cho ñeán ngaøy Noâ-eâ vaøo taøu, vaø ngöôøi ta khoâng ngôø chi heát cho ñeán khi nöôùc luït tôùi maø ñuøa ñem ñi heát thaûy, khi Con ngöôøi ñeán cuõng nhö vaäy. Luùc aáy, seõ coù hai ngöôøi nam ôû trong moät ñoàng ruoäng, moät ngöôøi ñöôïc ñem ñi, coøn moät ngöôøi bò ñeå laïi; vaø coù hai ngöôøi nöõ ñöông xay coái, moät ngöôøi ñöôïc ñem ñi, coøn moät ngöôøi bò ñeå laïi.[9] Vaäy haõy tænh thöùc, vì caùc ngöôi khoâng bieát ngaøy naøo Chuùa mình seõ ñeán. Haõy bieát roõ, neáu ngöôøi chuû nhaø ñaõ hay canh naøo keû troäm seõ ñeán, thì tænh thöùc, khoâng ñeå cho ñaøo ngaïch nhaø mình. Vaäy thì caùc ngöôi cuõng haõy chöïc cho saün, vì Con ngöôøi seõ ñeán trong giôø caùc ngöôi khoâng ngôø. Ai laø ñaày tôù trung tín vaø khoân ngoan, maø ngöôøi chuû ñaët cai trò ñaày tôù mình, ñaëng cho ñoà aên ñuùng giôø? Phöôùc cho ñaày tôù ñoù, khi chuû ñeán thaáy laøm nhö vaäy! Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, chuû seõ ñaët keû aáy coi soùc caû gia taøi mình (Ma-thi-ô 24:37-44).

Laïi laàn nöõa, söï quan taâm roõ raøng cuûa Chuùa Gieâ-su laø Moân ñoà cuûa Ngaøi chuaån bò saün saøngcho söï trôû laïi cuûa Ngaøi. Thöïc söï ñoù laø lyù do cô baûn cuûa moïi thöù maø Ngaøi ñaõ noùi tröôùc vaø sau thôøi ñieåm naày trong Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve. Nhieàu lôøi caûnh baùo cuûa Ngaøi ñoái vôùi hoï phaûi chuaån bò saün saøng vaø tænh thöùc khoâng phaûi laø quaù nhieàu ñoái vôùi chæ daãn söï ñeán cuûa Ngaøi seõ khoâng phaûi laø baát ngôø hoaøn toaøn, nhöng chæ cho thaáy chuaån bò saün saøng vaø tænh thöùc seõ thaät khoù döôøng naøo khi soáng trong thôøi ñieåm choáng ñoái. Chính vì vaäy, nhöõng ngöôøi ñang mong chôø söï Caát Leân ôû Tieàn Ñaïi Naïn, nghó raèng hoï chuaån bò saün saøng hôn caùc Cô ñoác nhaân khaùc, thì thöïc söï coù leõ chöa chuaån bò saün saøng cho nhöõng gì hoï seõ gaëp phaûi. Neáu hoï khoâng mong ñôïi söï Ñaïi Naïn vaø thaáy chính hoï ñang ôû giöõa söï baét bôù baùch haïi toaøn caàu döôùi söï cai trò cuûa antichrist, thì söï caùm doã choái Chuùa coù theå laán aùt hoï. Toát hôn heát thì chuaån bò saün saøng nhöõng gì Kinh-thaùnh thöïc söï daïy seõ xaûy ra.

Laïi laàn nöõa, neáu baïn ñaõ hoûi Phi-e-rô, Gia-cô hoaëc Giaêng, hoï ñaõ coù theå mong ñôïi Chuùa Gieâ-su ñeán khi naøo, thì chaéc hoï ñaõ noùi vôùi baïn veà taát caû nhöõng daáu hieäu maø Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi cho hoï bieát seõ xaûy ra tröôùc khi Ngaøi ñeán. Chaéc hoï ñaõ khoâng mong gaëp Ngaøi tröôùc thôøi kyø Ñaïi Naïn hoaëc söï daáy leân cuûa antichrist.

Keû Troäm Trong Ñeâm (A Thief in the Night)

Chuù yù thaáy raèng thaäm chí caâu chuyeän gioáng nhö “keû troäm ban ñeâm” cuûa Chuùa Gieâ-su cuõng ñöôïc naèm goïn trong boái caûnh Ngaøi cho bieát nhieàu daáu hieäu bôûi ñoù caùc moân ñoà cuûa Ngaøi seõ khoâng caûnh giaùc bôûi söï ñeán cuûa Ngaøi. Vì vaäy caâu chuyeän gioáng nhö “keû troäm ban ñeâm “khoâng theå naøo duøng ñuùng ñöôïc ñeå chöùng minh raèng khoâng moät ai neân mong muoán coù baát kyø yù töôûng naøo veà vieäc Chuùa Gieâ-su seõ ñeán khi naøo.

Caû Phao-loâ vaø Phi-e-rô ñaõ duøng caâu chuyeän gioáng nhö “keû troäm ban ñeâm” khi hoï ñang vieát veà “ngaøy cuûa Chuùa” (xem 1Teâsaloânica 5:2-4, 2Phi-e-rô 3:10). Hoï tin raèng caâu chuyeän naày coù aùp duïng ñeán söï hieän ñeán ñaày thaïnh noä cuûa Ngaøi vaøo luùc hoaëc gaàn cuoái thôøi kyø baûy naêm Ñaïi Naïn. Tuy nhieân, thuù vò thay, Phao-loâ ñaõ noùi vôùi ñoäc giaû cuûa oâng, “Nhöng, hôõi anh em, anh em chaúng phaûi ôû nôi toái taêm, neân noãi ngaøy ñoù ñeán thình lình cho anh em nhö keû troäm” (1Teâ-sa-loâ-ni-ca 5:4). OÂng ñaõ giaûi thích ñuùng caâu chuyeän gioáng nhö “keû troäm ban ñeâm” cuûa Chuùa Gieâ-su, bieát raèng nhöõng ngöôøi naøo tænh thöùc vôùi nhöõng daáu hieäu naày vaø vaâng phuïc theo Chuùa Gieâ-su khoâng ôû trong söï toái taêm, ñeå söï hieän ñeán cuûa Ngaøi seõ khoâng xaûy ra thình lình cho hoï. Ñoái vôùi hoï, Chuùa Gieâ-su seõ khoâng ñeán nhö keû troäm ban ñeâm. Chæ nhöõng ai ôû trong söï toái taêm môùi caûm thaáy baát ngôø vôùi nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ daïy moät caùc chính xaùc. (Cuõng xem caùch duøng cuïm töø “keû troäm ban ñeâm cuûa Chuùa Gieâ-su trong Khaûi-huyeàn 3:3 vaø 16:15, choã Ngaøi duøng cuïm töø naày ñeà caäp ñeán söï hieän ñeán cuûa Ngaøi ôû taïi traän chieán Haït-ma-gheâ-ñoân).

Töø thôøi ñieåm naày trôû ñi trong Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve, Ngaøi khuyeán caùo caùc moân ñoà mình nhieàu laàn chuaån bò saú saøng cho söï ñeán cuûa Ngaøi. Cuøng moät luùc, Ngaøi cuõng ñaõ cho hoï bieát caùch chuaån bò nhö theá naøo khi Ngaøi keå laïi caùc nguï ngoân ngöôøi ñaày tôù baát trung, möôøi ngöôøi nöõ ñoàng trinh, caùc ta laâng, vaø roài noùi tröôùc veà söï ñoaùn xeùt chieân vaø deâ (taât caû ñeàu ñaùng ñoïc). Haàu heát trong moïi tröôøng hôïp, Ngaøi ñaõ caûnh baùo hoï veà ñòa nguïc ñang ñôïi nhöõng ngöôøi khoâng saün saøng cho söï hieän ñeán cuûa Ngaøi (xem Ma-thi-ô 24:50-51; 25:30, 41-46). Caùch ñeå chuaån bò saün saøng laø ñöôïc bieát ñang laøm theo yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi Ngaøi ñeán.[10]

Söï Choáng Ñoái Khaùc Nöõa (Another Objection)

Moät soá ngöôøi choáng ñoái laïi quan ñieåm cho raèng söï Caát Leân xaûy ra gaàn hoaëc vaøo cuoái kyø Ñaïi Naïn döïa treân cô sôû Kinh-thaùnh, ngöôøi coâng bình seõ khoâng bao giôø chòu ñoaùn phaït chung vôùi nhöõng ngöôøi khoâng coâng bình, ñöôïc chöùng minh baèng caùc ví duï nhö Noâ-eâ, Loùt vaø daân Y-sô-ra-eân trong xöù Ai-caäp.

Thaät vaäy, taát nhieân chuùng ta coù lyù do toát ñeå tin raèng ngöôøi coâng bình seõ khoâng chòu côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong suoát baûy naêm Ñaïi Naïn, Haàu nhö noùi maâu thuaån vôùi nhieàu söï kieän vaø nhöõng lôøi höùa tröôùc ñaây trong Kinh-thaùnh (Chaúng haïn nhö xem I Teâ-sa-loâ-ni-ca 1:9-10; 5:8).

Tuy nhieân, Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi tröôùc veà côn ñaïi naïn lôùn laø ngöôøi coâng bình seõ chòu khoå trong suoát thôøi ñieåm ñoù. Seõ khoâng phaûi chòu khoå trong tay cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng trong tay cuûa nhöõng keû khoâng coâng bình. Caùc Cô ñoác nhaân khoâng mieãn giaûm ñöôïc khoûi söï baét bôù- hoï ñöôïc Chuùa cho bieát tröôùc seõ bò baét bôù. Trong suoát baûy naêm Ñaïi Naïn, nhieàu tín höõu seõ bò boû maïng (Ma-thi-ô 24:9; Khaûi-huyeàn 6:9-11; 13:5-6; 17:6; 18:24; 19:2). Nhieàu ngöôøi seõ bò cheùm ñaàu (Khaûi-huyeàn 20:4).

Do vaäy, neáu moãi moät tín höõu trong moät quoác gia naøo ñoù bò töû ñaïo, thì hoï seõ khoâng coù gì ngaên caûn côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân moïi ngöôøi trong caû nöôùc ñoù. Vaø taát nhieân neáu coù caùc tín höõu trong nöôùc ñoù, thì Ñöùc Chuùa Trôøi coù khaû naêng ñeå baûo veä hoï khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi giaùng treân keû aùc. Trong suoát thôøi gian söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân Ai-caäp trong thôøi cuûa Moâi-se, Ngaøi ñaõ chöùng minh ñieàu ñoù. Thaäm Chí, Ngaøi khoâng ñeå moät cho choù suûa choáng nghòch laïi daân Y-sô-ra-eân, trong khi heát söï phaùn xeùt naøy ñeán söï phaùn xeùt khaùc giaùng treân nhöõng ngöôøi Ai-caäp haøng xoùm (Xuaát 11:7). Töông töï, chuùng ta ñoïc trong saùch Khaûi-huyeàn noùi veà naïn caøo caøo caén chích seõ ñöôïc thaû ra ñeå laøm khoå nhöõng keû ñoäc aùc ôû treân ñaát naày naêm thaùng, nhöng ñaëc bieät laø khoâng ñöôïc pheùp laøm haïi 144,000 nhöõng ngöôøi toâi tôù Do-thaùi laø nhöõng ngöôøi ñöôïc ñoùng aán caùch ñaëc bieät ôû treân traùn (Khaûi-huyeàn 9:1-11).

Söï Caát Leân Trong Khaûi-huyeàn

(The Rapture in Revelation)

Khoâng coù choã naøo trong saùch Khaûi-huyeàn chuùng ta ñoïc thaáy söï Caát Leân cuûa Hoäi thaùnh, vaø chuùng ta cuõng khoâng ñoïc thaáy söï xuaát hieän naøo khaùc cuûa Ñaáng Christ ngoaïi tröø chæ moät laàn ñöôïc ñeà caäp ñeán trong Khaûi-huyeàn 19, khi Ngaøi ñeán ñeå gieát antichrist cuøng quaân ñoäi cuûa haén taïi traän chieán Haït-ma-ghe-ñoân. Söï Caát Leân khoâng ñöôïc vieát ñeán cho ñeán luùc söï kieän naày xaûy ra. Tuy nhieân söï soáng laïi cuûa caùc nhöõng ngöôøi töû ñaïo trong Ñaïi Naïn ñöôïc ñeà caäp ñeán döôøng nhö xaûy ra cuøng moät thôøi ñieåm ñoù (xem 20:4). Bôûi vì Phao-loâ ñaõ vieát raèng ngöôøi cheát trong Ñaáng Christ seõ soáng laïi khi Ñaáng Christ ñeán, cuøng vôùi thôøi ñieåm Hoäi thaùnh cuõng seõ ñöôïc caát leân, söï kieän naày keát hôïp vôùi nhöõng caâu Kinh-thaùnh chuùng ta ñaõ xem qua, daãn chuùng ta ñeán choã tin raèng söï Caát Leân seõ khoâng xaûy ra maõi cho ñeán cuoái baûy naêm Ñaïi Naïn ñöôïc moâ taû trong Khaûi-huyeàn 19 vaø 20.

Nhöng coù nhöõng quan ñieåm khaùc.

Moät soá ñoïc thaáy söï Caát Leân trong Khaûi-huyeàn 6-7. Trong Khaûi-huyeàn 6:12-13, chuùng ta ñoïc thaáy maët trôøi trôû neân “toái taêm nhöng maëc aùo bao gai” vaø caùc ngoâi sao töø trôøi rôi xuoáng, hai daáu hieäu maø Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi ñeán seõ xaûy ra ngay tröôùc khi Ngaøi hieän ra vaø nhoùm nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn (Ma-thi-ô 24:29-31). Roài sau ñoù trong chöông baûy, chuùng ta ñoïc thaáy moät ñaùm ñoâng treân trôøi ñeán töø moïi daân, moïi nöôùc vaø moïi thöù tieáng laø nhöõng ngöôøi ra khoûi côn Ñaïi Naïn lôùn.

Taát nhieân laø ñuùng khi cho raèng söï Caát Leân seõ xaûy ra vaøo luùc naøo ñoù ngay sau khi nhöõng bieán coá xaûy ra trong vuõ truï ñöôïc moâ taû trong Khaûi-huyeàn 6:12-13, ñôn giaûn laø vì Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi töông töï nhö theá trong Ma-thi-ô 24:29-31. Tuy nhieân, chuùng ta chaúng ñöôïc cho thaáy söï keát luaän gì caû lieân quan ñeán khi nhöõng bieán coá xaûy ra trong vuõ truï cuûa Khaûi-huyeàn 6:12-13 seõ thöïc söï xaûy ra trong suoát baûy naêm Ñaïi Naïn. Neáu nhöõng söï kieän moâ taû trong 6:1-13 xaûy ra lieân tuïc, vaø neáu söï Caát Leân xaûy ra ngay sau khaûi-huyeàn 6:13, thì ñieàu ñoù seõ daãn chuùng ta ñeán choã tin raèng söï Caát Leân seõ khoâng xaûy ra maõi sau söï hieän ra cuûa antichrist (xem 6:1-2), chieán tranh toaøn caàu (6:3-4), naïn ñoùi (6:5-6), moät phaàn tö daân soá treân theá giôùi bò cheát bôûi chieán tranh, ñoùi keùm, dòch beänh vaø thuù döõ (Khaûi-huyeàn 6:7-8), nhieàu ngöôøi seõ bò tuaän ñaïo (6:9-11). Taát nhieân taát caû nhöõng söï kieän ñoù ñaõ xaûy ra tröôùc khi keát thuùc tröôùc baûy naêm Ñaïi Naïn, nhöng cuõng coù theå moâ taû cho suoát thôøi kyø baûy naêm Ñaïi Naïn, ñaët söï Caát Leân vaøo cuoái thôøi kyø ñoù.

Ñeå theâm söùc thuyeát phuïc cho quan ñieåm söï Caát Leân seõ xaûy ra tröôùc cuoái kyø baûy naêm Ñaïi Naïn laø söï kieän ñöôïc saùch Khaûi-huyeàn moâ taû hai boä phaùn xeùt baûy sau chöông 8 laø: “tieáng loa phaùn xeùt” vaø “baùt phaùn xeùt”. Kinh-thaùnh cho bieát hai boä phaùn xeùt cuoái cuøng naøy chaám döùt côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (xem 15:1). Tuy nhieân, ngay tröôùc khi nhöõng baùt phaùn xeùt baét ñaàu, thì Giaêng thaáy “nhöõng keû ñaõ thaéng con thuù vaø hình töôïng noù cuøng soá cuûa teân noù, ñöùng beân bieån pha leâ ñoù” (15:2). Caùc thaùnh ñoà ñaéc thaéng naày ñaõ coù theå ñöôïc caát leân. Maët khaùc, Hoï ñaõ coù theå bò töû ñaïo. Kinh-thaùnh khoâng cho chuùng ta bieát ñieàu ñoù. Hôn theá nöõa, chuùng ta khoâng bieát 15:2 coù moái lieân quan veà maët lòch söû vôùi nhöõng caûnh ñaõ ñöôïc moâ taû gaàn guõi vôùi caâu Kinh-thaùnh ñoù khoâng.

Moät döõ kieän khaùc nöõa trong Khaûi-huyeàn coù theå taêng theâm söùc thuyeát phuïc cho quan ñieåm cho raèng söï Caát Leân xaûy ra tröôùc khi keát thuùc baûy naêm Ñaïi Naïn laø nhö vaày: Trong tröôøng hôïp “tieáng loa phaùn xeùt” thöù naêm ñöôïc ghi laïi trong Khaûi-huyeàn 9:1-12, chuùng ta ñöôïc bieát laø chaâu chaáu caén chích ñöôïc cho pheùp laøm haïi chæ nhöõng ngöôøi “khoâng coù aán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân traùn hoï maø thoâi” (9:4). Chuùng ta ñöôïc bieát laø chæ coù 144,000 coù aán cuûa Ñöùc Ñöùc Chuùa Trôøi thuoäc doøng gioáng Y-sô-ra-eân (Khaûi-huyeàn 7:3-8). Do vaäy, döôøng nhö taát caû caùc tín höõu khaùc seõ phaûi ñöôïc caát leân tröôùc tieáng loa phaùn xeùt thöù naêm; coøn neáu khoâng thì hoï seõ khoâng ñöôïc mieãn tröø khoûi quyeàn löïc cuûa chaâu chaáu caén chích. Ngoaøi ra, vì chaâu chaáu caén chích seõ laøm haïi ngöôøi ta trong voøng naêm thaùng (9:5,10), Ngöôøi ta cho raèng söï Caát Leân chaéc phaûi xaûy ra ít nhaát trong voøng naêm thaùng tröôùc khi keát thuùc baûy naêm Ñaïi Naïn.

Taát nhieân, coù nhieàu caùch khaùc nhau xoay quanh vaán ñeà naày. Coù leõ coù nhieàu ngöôøi khaùc ñöôïc ñoùng aán vaø khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán trong baûng danh saùch 144,000 ngöôøi töôïng tröng naày. Trong tröôøng hôïp naøo ñi chaêng nöõa, neáu ñieàu naày chöùng minh cho thaáy raèng söï Caát Leân xaûy ra tröôùc tieáng loa phaùn xeùt thöù naêm, thì ñieàu naày cuõng cho thaáy raèng seõ coù moät nhoùm tín höõu seõ khoâng ñöôïc caát leân tröôùc khi chaâu chaáu caén chích ñöôïc thaû ra- 144,000 ngöôøi thuoäc doøng gioáng Y-sô-ra-eân ñöôïc ñoùng aán ñaëc bieät. Song hoï seõ caûm taï vì ñöôïc baûo veä khoûi bò haïi bôûi côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû ra bôûi nhöõng loaøi chaâu chaáu caén chích naày.

Keát luaän vôùi nhöõng ñieàu naày sao ñaây? Toâi chæ coù theå keát luaän raèng söï Caát Leân ñaõ xaûy ra hoaëc laø gaàn keát thuùc hoaëc ngay luùc keát thuùc baûy naêm Ñaïi Naïn. Caùc tín höõu khoâng caàn phaûi sôï haõi chòu ñau ñôùn vì côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng hoï neân chuaån bò cho söï baét bôù khoác lieät vaø coù theå laø töû vì ñaïo.

Thôøi Kyø Ñaïi Naïn (The Tribulation Period)

Chuùng ta haõy daønh moät ít thôøi gian ñeå xem kyû hôn veà nhöõng gì Kinh-thaùnh daïy veà baûy naêm Ñaïi Naïn. Laøm theá naøo ñeå chuùng ta ñi ñeán keát luaän con soá baûy naêm laø quaûng thôøi gian cuûa Ñaïi Naïn? Chuùng ta phaûi nguyeân cöùu saùch Ña-ni-eân, cuøng vôùi saùch Khaûi-huyeàn, coù theå ñaây laø saùch Kinh-thaùnh coù khaûi thò nhieàu nhaát lieân quan ñeán nhöõng thôøi kyø cuoái cuøng.

Trong chöông thöù chín cuûa saùch Ña-ni-eân, chuùng ta ñöôïc bieát raèng Ña-ni-eân laø moät phu tuø taïi Ba-by-loân cuøng vôùi nhöõng ngöôøi baïn Do-thaùi cuûa mình. Trong luùc nghieân cöùu saùch Gieâ-reâ-mi, thì Ña-ni-eân ñaõ phaùt hieän ra raèng quaõng thôøi gian laøm phu tuø cuûa ngöôøi Do-thaùi ôû Ba-by-loân seõ laø baûy möôi naêm (Ñanieân 9:2, Gieâreâmi 25:11-12). Nhaän bieát raèng thôøi kyø baûy möôi naêm naày ñaõ haàu nhö ñaõ heát, Ña-ni-eân ñaõ baét ñaàu caàu nguyeän, xöng nhaän toäi loãi cuûa daân toäc oâng vaø caàu xin söï thöông xoùt cuûa Chuùa. Ñaùp laïi lôøi caàu nguyeän cuûa oâng, thì thieân söù Gaùp-ri-eân hieän ra vôùi oâng vaø ñaõ cho bieát töông lai cuûa Y-sô-ra-eân ngay töø thôøi ñieåm Ñaïi Naïn ñeán Taùi Laâm cuûa Ñaáng Christ. Lôøi tieân tri ñaõ naèm ôû Ñanieân 9:24-27 laø moät trong nhöõng lôøi tieân tri laï luøng nhaát trong Kinh-thaùnh. Toâi ñaõ trích lôøi tieân tri naày döôùi ñaây cuøng vôùi lôøi chuù giaûi cuûa toâi trong ngoaëc ñôn:

Coù baûy möôi tuaàn leã [hieån nhieân, ñaây laø caùc tuaàn leã cuûa naêm, nhö chuùng ta seõ thaát, hoaëc laø toång coäng 490 naêm] ñònh treân daân ngöôi vaø thaønh thaùnh ngöôi [Y-sô-ra-eân], ñaëng ngaên söï phaïm pheùp [coù theå söï phaïm toäi toät ñænh cuûa Y-sô-ra-eân- ñoùng ñinh chính Ñaáng Meâ-si cuûa hoï], tröø toäi loãi [coù theå ñeà caäp ñeán coâng taùc cöùu chuoäc cuûa Chuùa Gieâ-su treân thaäp töï giaù], laøm saïch söï gian aùc [khoâng coøn nghi ngôø gì khi ñeà caäp ñeán coâng taùc cöùu chuoäc cuûa Chuùa Gieâ-su treân thaäp töï giaù], vaø ñem söï coâng bình ñôøi ñôøi vaøo [baét ñaàu thôøi kyø cai trò treân ñaát cuûa Chuùa Gieâ-su trong vöông quoác cuûa Ngaøi], ñaëng ñaët aán tín nôi söï hieän thaáy vaø lôøi tieân tri [coù leõ ñeà caäp ñeán vieäc keát thuùc vieát Kinh-thaùnh, hoaëc ñoái vôùi vieäc laøm troïn taát caû nhöõng lôøi tieân tri tieàn thieân hy nieân], vaø xöùc daàu cho Ñaáng raát thaùnh [coù theå ñeà caäp ñeán vieäc thieát laäp ñeàn trong thôøi thieân hy nieân]. Ngöôi khaù bieát vaø hieåu raèng töø khi ra leänh tu boå vaø xaây laïi Gieâ-ru-sa-lem [leänh naày do vua AÏt-te-xeùt-xe ban haønh vaøo naêm 445 Tröôùc Chuùa (TC)], cho ñeán Ñaáng chòu xöùc daàu, töùc laø vua [Chuùa Gieâ-su Christ], thì ñöôïc baûy tuaàn leã, vaø saùu möôi hai tuaàn leã [toång coäng laø 69 tuaàn, hoaëc 483 naêm]; thaønh ñoù seõ ñöôïc xaây laïi, coù ñöôøng phoá vaø haøo, trong kyø khoù khaên [ñoù laø vieäc taùi thieát Gieâ-ru-sa-lem, tröôùc ñaây bò ngöôøi Ba-by-loân phaù huûy]. Sau saùu möôi hai tuaàn leã ñoù [ñoù laø 483 naêm sau leänh taùi thieát ñeàn thôø naêm 445 TC], Ñaáng chòu xöùc daàu seõ bò tröø ñi, vaø seõ khoâng coù chi heát [Chuùa Gieâ-su seõ bò ñoùng ñinh vaøo naêm 32 Sau Chuùa (SC)], neáu tính theo lòch Do-thaùi giaùo moät naêm coù 360 ngaøy]. Coù daân [ngöôøi La-maõ] cuûa vua haàu ñeán [antichrist] seõ huûy phaù thaønh vaø nôi thaùnh [ñeà caäp ñeán söï huûy phaù ñeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem vaø naêm 70 SC cuûa Töôùng Titus vaø binh ñoaøn La-maõ]; cuoái cuøng noù seõ nhö bò nöôùc luït ngaäp, coù söï tranh chieán cho ñeán cuoái cuøng; nhöõng söï hoang vu ñaõ ñònh. Ngöôøi [“vua seõ ñeán” – antichrist] seõ laäp giao öôùc vöõng beàn vôùi nhieàu ngöôøi [Y-sô-ra-eân] trong moät tuaàn leã [hoaëc baûy naêm- ñaây laø thôøi gian Ñaïi Naïn], vaø ñeán giöõa tuaàn aáy [vaøo khoaûng ba naêm röôõi], ngöôøi seõ khieán cuûa leã vaø cuûa leã chay döùt ñi. Keû huûy phaù seõ ñeán bôûi caùnh gôùm ghieác [khi antichrist ngöôøi trong ñeàn thôø Do-thaùi taïi Gieâ-ru-sa-lem, töï xöng mình laø Ñöùc Chuùa Trôøi, 2 Teâ-sa-loâ-ni-ca 2:1-4], vaø seõ coù söï giaän döõ ñoå treân nôi bò hoang vu [Chuùa Gieâ-su seõ ñeán, Ngaøi huûy dieät antichrist], cho ñeán kyø sau roát, laø kyø ñaõ ñònh Ñanieân 9:24-27).

490 Naêm Ñaëc Bieät (490 Special Years)

Keå töø khi ban linh taùi thieát laïi ñeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem cuûa vua AÏt-ta-xeùt-xe vaøo naêm 445 TC, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh 490 naêm ñaëc bieät cuûa lòch söû töông lai. Nhöng 490 naêm ñoù khoâng ñi lieân tuïc vôùi nhau; ñuùng hôn thì nhöõng naêm ñoù ñöôïc chia thaønh hai phaàn 483 naêm vaø 7 naêm. Khi 483 naêm ñaàu cuûa khoaûng thôøi gian ñaõ ñònh ñöôïc keát thuùc (vaøo luùc Chuùa Gieâ-su bò ñoùng ñinh), ñoàng hoà ñaõ döøng laïi. Coù leõ Ñanieân seõ khoâng bao giôø mô thaáy ñoâng hoà ñaõ döøng laïi maõi baây giôø ñaõ gaàn 2000 naêm roài. Vaøo moät thôøi ñieåm naøo ñoù trong töông lai, ñoàng hoà ñoù seõ baét ñoàng quay trôû laïi vaø theâm baûy naêm nöõa. Baûy naêm cuoái cuøng ñoù khoâng nhöõng ñöôïc coi nhö laø “thôøi kyø Ñaïi Naïn,” maø coøn laø “tuaàn leã thöù baûy möôi”.

Baûy naêm Ñaïi Naïn ñoù ñöôïc chia laøm hai thôøi kyø ba naêm röôõi. Ngay giöõa baûy naêm, nhö chuùng ta ñaõ ñoïc trong lôøi tieân tri cuûa Ñanieân, thì antichrist seõ phaù vôõ hoøa öôùc cuûa haén vôùi Y-sô-ra-eân vaø “ngaên caám khoâng cho daâng cuûa leã vaø cuûa leã chay”. Nhö Phao-loâ ñaõ cho chuùng ta bieát, haén seõ ngoâi trong ñeàn thôø Gieâ-ru-sa-lem vaø xöng mình laø Ñöùc Chuùa Trôøi.[11] Ñoù laø “söï gôùm ghieác taøn naùt” theo nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ ñeà caäp ñeán (Ma-thi-ô 24:15). Ñoù laø lyù do taïi sao caùc tín höõu taïi Giu-ñeâ neân troán leân nuùi (Ma-thi-ô 24:16), döôøng nhö ñaùnh daáu baét ñaàu côn Ñaïi Naïn teä haïi nhaát maø theá giôùi naày chöa töøng chöùng kieán (Ma-thi-ô 24:21).

Coù theå söï “troán chaïy cuûa ngöôøi Giu-ña” ñöôïc Giaêng thaáy caùch töôïng tröng trong Khaûi-töôïng cuûa mình, ñöôïc kyù thuaät trong Khaûi-huyeàn 12. Neáu vaäy, thì caùc tín höõu Do-thaùi seõ tìm moät nôi ñaëc bieät an toaøn chuaån bò cho hoï trong ñoàng vaéng nôi maø hoï ñöôïc “nuoâi naáng” ñuùng trong voøng ba naêm röôõi, thôøi kyø coøn laïi cuûa baûy naêm Ñaïi Naïn (Khaûi-huyeàn 12:13-17). Giaêng ñaõ thaáy tröôùc côn giaän cuûa Satan treân nhöõng ngöôøi troán thoaùt, vaø noù chieán tranh lieân tuïc vôùi heát thaûy nhöõng ngöôøi vaâng giöõ maïng lònh cuûa Chuùa vaø lôøi chöùng cuûa Chuùa Gieâ-su Christ” (Khaûi-huyeàn 12:17). Ñoù laø lyù do taïi sao toâi nghó raèng thaät toát cho taát caû moïi tín höõu khaép nôi treân theá giôùi chaïy ñeán moät nôi an toaøn ôû nhöõng nôi xa xoâi heûo laùnh khi antichrist töï xöng mình laø thaàn ôû Gieâ-ru-sa-lem.

Khaûi Thò Cuoái Cuøng Cuûa Ñanieân (Daniel’s Last Revelation)

Moät ñoaïn Kinh-thaùnh thuù vò khaùc cuûa saùch Ñanieân maø chuùng ta ñaõ chöa xem qua ñöôïc tìm thaáy trong möôøi ba caâu cuoái cuûa cuoái saùch laï luøng cuûa oâng. Nhöõng lôøi naày do thieân söù noùi vôùi Ñanieân. Toâi ñaõ trích ñoaïn naày keøm theo söï chuù giaûi cuûa toâi trong ngoaëc ñôn:

Trong kyø ñoù, Mi-ca-eân [thieân söù], quan tröôûng lôùn, laø ñaáng ñöùng thay maët con caùi daân ngöôi seõ choãi daäy. Luùc ñoù seõ coù tai naïn, ñeán noãi töø khi môùi coù nöôùc ñeán kyø ñoù cuõng chaúng coù nhö vaäy bao giôø [ñieàu gioáng nhö hoaïn naïn maø Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi trong Ma-thi-ô 24:21]. Baáy giôø, trong voøng daân söï ngöôi, keû naøo ñöôïc ghi trong quyeån saùch kia thì seõ ñöôïc cöùu [ñieàu naày ñaõ coù theå ñeà caäp ñeán söï chaïy troán cuûa ngöôøi Giu-ña hoaëc söï cöùu thoaùt cuûa caùc tín höõu vaøo luùc Caát Leân]. Nhieàu keû nguû trong buïi ñaát seõ thöùc daäy, keû thì ñeå ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi, keû thì ñeå chòu söï xaáu hoå nhô nhuoác ñôøi ñôøi [söï soáng laïi cuûa ngöôøi coâng bình vaø keû aùc]. Nhöõng keû khoân saùng seõ ñöôïc röïc rôõ nhö söï saùng treân voøng khung; vaø nhöõng keû daét ñem nhieàu ngöôøi veà söï coâng bình seõ saùng laùng nhö caùc ngoâi sao ñôøi ñôøi maõi maõi [sau khi soáng laïi, ngöôøi coâng bình seõ nhaän thaân theå môùi seõ chieáu saùng söï vinh hieån cuûa Chuùa]. Coøn nhö ngöôi, hôõi Ña-ni-eân, ngöôi haõy ñoùng laïi nhöõng lôøi naày, vaø haõy ñoùng aán saùch naày cho ñeán kyø cuoái cuøng. Nhieàu keû seõ ñi qua ñi laïi, vaø söï hoïc thöùc seõ ñöôïc theâm leân [nhöõng söï tieán boä kinh ngaïc trong caùc phöông tieän ñi laïi vaø tri thöùc trong theá kyû qua döôøng nhö ñang laøm öùng nghieäm lôøi tieân tri naày].

Baáy giôø, ta, Ña-ni-eân, nhìn xem, vaø naày, coù hai ngöôøi khaùc ñöông ñöùng, moät ngöôøi ôû bôø beân naày soâng, moät ngöôøi ôû bôø beân kia. Moät ngöôøi hoûi ngöôøi maëc vaûi gai ñöông ñöùng ôû treân nöôùc soâng, raèng: Ñeán cuoái cuøng nhöõng söï laï naày ñöôïc bao laâu? Ta nghe ngöôøi maëc vaûi gai ñöùng treân nöôùc soâng, ngöôøi caát tay höõu vaø tay taû leân trôøi, chæ Ñaáng haèng soáng maø theà raèng seõ traûi qua moät kyø, nhöõng kyø, vaø nöûa kyø [ba naêm röôõi theo khaûi thò giaûi maõ trong saùch Khaûi-huyeàn 12:6 vaø 12:14]; vaø khi quyeàn cuûa daân thaùnh ñaõ bò tan taùc heát, thì caùc söï naày ñeàu xong [Cuõng gioáng nhö Ñanieân 7:25 chuùng ta bieát raèng caùc thaùnh seõ bò noäp vaøo tay antichrist trong voøng ba naêm röôõi, hieån nhieân ba naêm röôõi ôû ñaây döôøng nhöng laø ba naêm röôõi cuoái cuûa baûy naêm Ñaïi Naïn. Cuoái cuøng cuûa moïi söï kieän ñöôïc thieân söù noùi ñeán seõ xaûy ra khi “söùc maïnh cuûa nhöõng thaùnh” bò chaø ñaïp” ]. Ta, Ña-ni-eân, nghe nhöõng ñieàu ñoù, nhöng ta khoâng hieåu. Vaø ta noùi raèng: Laïy chuùa toâi, cuoái cuøng caùc söï naày seõ ra theå naøo? Ngöôøi traû lôøi raèng: “Hôõi Ña-ni-eân, haõy ñi; bôûi vì nhöõng lôøi naày ñaõ ñoùng laïi vaø ñoùng aán cho ñeán kyø cuoái cuøng. Seõ coù nhieàu keû töï laøm neân tinh saïch vaø traéng, vaø ñöôïc luyeän loïc [qua Ñaïi Naïn, khoâng coøn nghi ngôø gì]. Nhöng nhöõng keû döõ seõ cöù laøm ñieàu döõ; trong nhöõng keû döõ chaúng ai seõ hieåu; song keû khoân saùng seõ hieåu. Töø kyø tröø boû cuûa leã thieâu haèng daâng vaø söï gôùm ghieác laøm cho hoang vu seõ ñöôïc laäp leân, thì seõ coù moät ngaøn hai traêm chín möôi ngaøy [Ñieàu naày khoâng neân ñöôïc giaûi thích laø thôøi gian giöõa hai söï kieän ñoù, bôûi vì caû hai söï kieän naày xaûy ra giöõa baûy naêm. Ñuùng hôn laø neân giaûi thích raèng töø thôøi ñieåm caû hai söï kieän ñoù xaûy ra, seõ laø 1,290 ngaøy maõi cho ñeán khi coù ñieàu gì ñoù raát quan troïng xaûy ra vaøo luùc cuoái cuøng. 1,290 ngaøy laø nhieàu hôn 30 ngaøy so vôùi ba naêm röôõi cuûa naêm coù 360 ngaøy, moät khoaûng thôøi gian ñöôïc laëp ñi laëp laïi trong nhöõng lôøi tieân tri cuûa saùch Ñanieân vaø Khaûi-huyeàn. Taïi sao coù ba möôi ngaøy ñöôïc theâm vaøo laø vaán ñeà ñang coøn suy ñoaùn. Theâm vaøo ñieàu aån, thieân söù noùi tieáp vôùi Ñnieân]: Phöôùc thay cho keû ñôïi, vaø ñeán moät ngaøn ba traêm ba möôi laêm ngaøy! [Vì vaäy baây giôø chuùng ta thaáy 45 ngaøy bí aån nöõa] Coøn ngöôi, haõy ñi, cho ñeán coù kyø cuoái cuøng. Ngöôi seõ nghæ ngôi; vaø ñeán cuoái cuøng nhöõng ngaøy [söï soáng laïi ñaõ ñöôïc höùa cho Ñanieân, ngöôi seõ ñöùng trong saûn nghieäp mình” (Ñanieân 12:1-13).

Hieån nhieân, coù moät soá ñieàu raát kyø dieäu seõ xaûy ra vaøo cuoái 75 ngaøy dö ra ñoù! Chuùng ta seõ phaûi ñôïi vaø xem thaáy.

Chuùng ta bieát roõ raèng ñoïc töø nhöõng chöông cuoái cuøng cuûa saùch Khaûi-huyeàn trôû ñi coù nhieàu söï kieän xaûy ra ngay sau khi Ñaáng Christ Ñeán, moät trongnhöõng söï kieän ñoù laø tieäc Cöôùi Chieân Con, coù lieân quan ñeán vieäc moät thieân söù ñaõ phaùn vôùi Giaêng, “Phöôùc thay cho nhöõng keû ñöôïc môøi ñeán döï tieäc cöôùi Chieân Con” (Khaûi-huyeàn 19:9). Coù leõ ñaây laø phöôùc haïnh gioáng nhö phöôùc haïnh ñöôïc thieân söù ñaõ noùi vôùi Ñanieân ñeà caäp ñeán. Neáu vaäy, thì buoåi tieäc vinh hieån ñoù seõ xaûy ra khoaûng hai thaùnh röôõi sau khi Chuùa Gieâ-su trôû laïi.

Coù leõ 75 ngaøy naày chöùa ñaày nhöõng söï kieän khaùc maø chuùng ta bieát seû xaûy ra theo nhö nhöõng gì ñöôïc vieát trong nhöõng chöông cuoái cuûa saùch Khaûi-huyeàn, nhö neùm antichrist vaø tieân tri giaû vaøo hoà löûa, Satan bò troùi laïi, vaø thieáp laäp heä thoáng ñieàu haønh vöông quoác toaøn caàu cuûa Ñaáng Christ (Khaûi-huyeàn 19:20-20:4).

Ngaøn Naêm Bình An (The Millenium)

Thieân Hy Nieân laø moät thuaät ngöõ noùi ñeán thôøi gian khi chính Chuùa Gieâ-su seõ cai trò toaøn theá giôùi trong khoaûn thôøi gian moät ngaøn naêm (Khaûi-huyeàn 20:3,5,7), laø vieäc xaûy ra sau baûy naêm Ñaïi Naïn. Tieân tri EÂ-sai ñaõ nhìn thaáy tröôùc quyeàn cai trò cuûa Ñaáng Christ treân ñaát gaàn 3000 ngaøn naêm tröôùc:

Vì coù moät con treû sanh cho chuùng ta, töùc laø moät con trai ban cho chuùng ta; quyeàn cai trò seõ naáy treân vai Ngaøi. Ngaøi seõ ñöôïc xöng laø Ñaáng Laï luøng, laø Ñaáng Möu luaän, laø Ñöùc Chuùa Trôøi Quyeàn naêng, laø Cha Ñôøi ñôøi, laø Chuùa Bình an. Quyeàn cai trò vaø söï bình an cuûa Ngaøi cöù theâm maõi khoâng thoâi, ôû treân ngoâi Ña-vít vaø treân nöôùc Ngaøi, ñaëng laøm cho nöôùc beàn vöõng, vaø laäp leân trong söï chaùnh tröïc coâng bình, töø nay cho ñeán ñôøi ñôøi (EÂ-sai 9:5-6).

Töông töï, thieân söù Gaùp-ri-eân ñaõ thoâng baùo cho Ma-ri bieát raèng Con Trai cuûa baø seõ cai trò moät vöông quoác khoâng heà chaám döùt:

Thieân söù beøn noùi raèng: Hôõi Ma-ri, ñöøng sôï, vì ngöôi ñaõ ñöôïc ôn tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Naày, ngöôi seõ chòu thai vaø sanh moät con trai maø ñaët teân laø Gieâ-su. Con trai aáy seõ neân toân troïng, ñöôïc xöng laø Con cuûa Ñaáng Raát Cao; vaø Chuùa, laø Ñöùc Chuùa Trôøi, seõ ban cho Ngaøi ngoâi Ña-vít laø toå phuï Ngaøi. Ngaøi seõ trò vì ñôøi ñôøi nhaø Gia-coáp, nöôùc Ngaøi voâ cuøng (Luca 1:30-33a)[12]

Trong suoát thôøi gian Thieân Hy Nieân, Chính Chuùa Gieâ-su seõ cai trò taïi nuùi Si-oân cuûa Gieâ-ru-sa-lem, laø nuùi seõ ñöôïc naâng cao hôn ñoä cao hieän taïi cuûa noù. Söï cai trò cuûa hoï seõ laø moät trong nhöõng theå cheá coâng bình troïn veïn cho moïi nöôùc, vaø seõ coù söï bình an treân caû ñaát:

Seõ xaûy ra trong nhöõng ngaøy sau roát, nuùi cuûa nhaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seõ ñöôïc laäp vöõng treân ñænh caùc nuùi, cao hôn caùc ñoài. Moïi nöôùc seõ ñoå veà ñoù, vaø nhieàu daân toäc seõ ñeán maø noùi raèng: Haõy ñeán; chuùng ta haõy leân nuùi Ñöùc Gieâ-hoâ-va, nôi nhaø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Gia-coáp: Ngaøi seõ daïy chuùng ta veà ñöôøng loái Ngaøi, chuùng ta seõ ñi trong caùc neûo Ngaøi. Vì luaät phaùp seõ ra töø Si-oân, lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va seõ ra töø Gieâ-ru-sa-lem. Ngaøi seõ laøm söï phaùn xeùt trong caùc nöôùc, ñoaùn ñònh veà nhieàu daân. Baáy giôø hoï seõ laáy göôm reøn löôõi caøy, laáy giaùo reøn löôõi lieàm. Nöôùc naày chaúng coøn giaù göôm leân nghòch cuøng nöôùc khaùc, ngöôøi ta chaúng coøn taäp söï chieán tranh (EÂ-sai 2:2-4).

Xa-cha-ri cuõng tieân tri gioáng vaäy:

Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân coù phaùn nhö vaày: “Ta ñaõ noåi ghen vì Si-oân bôûi moät côn ghen lôùn, ta ñaõ noåi ghen vì noù bôûi côn töùc giaän lôùn. Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn nhö vaày: Ta ñaõ xaây laïi cuøng Si-oân, vaø ta seõ ôû giöõa Gieâ-ru-sa-lem; Gieâ-ru-sa-lem seõ ñöôïc goïi laø thaønh chaân thaät; nuùi cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân seõ ñöôïc goïi laø nuùi thaùnh”….Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân phaùn nhö vaày: Seõ xaûy ra caùc daân vaø daân cö nhieàu thaønh ñeàu ñeán, vaø daân cö thaønh naày ñi ñeán thaønh khaùc maø noùi raèng: Chuùng ta haõy ñi mau, ñaëng naøi xin ôn Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø tìm kieám Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân; ta cuõng seõ ñi. Nhö vaäy coù nhieàu daân vaø nhieàu nöôùc maïnh seõ ñeán tìm kieám Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân taïi Gieâ-ru-sa-lem, vaø ôû ñoù naøi xin ôn Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân phaùn nhö vaày: Seõ xaûy ra trong nhöõng ngaøy ñoù, coù möôøi ngöôøi töø moïi thöù tieáng trong caùc nöôùc ra, naém chaët vaït aùo cuûa moät ngöôøi Giu-ña, maø noùi raèng: Chuùng ta seõ ñi cuøng caùc ngöôi, vì chuùng ta coù nghe raèng Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû cuøng caùc ngöôi (Xa-cha-ri 8:2-3, 20-23)

Kinh-thaùnh cho chuùng ta bieát nhöõng ngöôøi tin Ngaøi seõ thöïc söï cuøng cai trò vôùi Ñaáng Christ trong suoát thôøi kyø moät ngaøn naêm ñoù. Möùc ñoä traùch nhieäm cuûa hoï trong vöông quoác Ngaøi seõ döïa treân söï söï trung tín cuûa hoï ngay baây giôø (Ñanieân 7:27; Luca 19:12-27; I Coâr 6:1-3; Khaûi-huyeàn 2:26-27; 5:9-10 vaø 22:3-5).

Chuùng ta seõ ñöôïc maëc laáy thaân theå phuïc sinh cuûa chuùng ta, nhöng hieån nhieân seõ coù nhöõng ngöôøi töï nhieân soáng trong thaân theå hö naùt laø nhöõng ngöôøi seõ sanh ñeû treân ñaát vaøo thôøi ñieåm ñoù. Hôn theá nöõa, döôøng nhö tuoåi thoï cuûa caùc toå phuï seõ ñöôïc phuïc hoài laïi, vaø caùc loaøi thuù döõ seõ maát ñi thuù tính hung döõ cuûa noù:

Ta seõ vui vì Gieâ-ru-sa-lem, ta seõ möøng vì daân ta; taïi ñoù seõ chaúng coøn nghe tieáng khoùc loùc keâu la nöõa. Taïi ñoù seõ khoâng coù treû con cheát non, cuõng chaúng coù oâng giaø naøo chaúng troïn ñôøi mình; vì cheát luùc traêm tuoåi, coøn laø cheát treû, vaø keû coù toäi luùc traêm tuoåi, aáy laø bò ruûa saû….Muoâng soùi vôùi chieân con seõ aên chung, sö töû aên rôm nhö boø, raén aên buïi ñaát. Seõ chaúng coù ai laøm toån haïi, hay laø huûy phaù trong khaép nuùi thaùnh ta, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ phaùn vaäy: “Baáy giôø muoâng soùi seõ ôû vôùi chieân con, beo naèm vôùi deâ con; boø con, sö töû con vôùi boø nuoâi maäp cuøng chung moät choã, moät ñöùa con treû seõ daét chuùng noù ñi. Boø caùi seõ aên vôùi gaáu; caùc con nhoû chuùng noù naèm chung, sö töû aên coû khoâ nhö boø. Treû con ñöông buù seõ chôi keà oå raén hoå mang, treû con thoâi buù seõ thoø tay vaøo hang raén luïc. Noù chaúng laøm haïi, chaúng gieát ai trong caû nuùi thaùnh cuûa ta; vì theá gian seõ ñaày daãy söï hieåu bieát Ñöùc Gieâ-hoâ-va, nhö caùc doøng nöôùc che laáp bieån” (EÂ-sai 65:19-20, 25; 11:6-9).

Coù nhieàu caâu Kinh-thaùnh ñeà caäp ñeán Thieân Hy Nieân trong töông lai trong Kinh-thaùnh, ñaëc bieät trong Cöïu-öôùc. Caùc caâu Kinh-thaùnh ñeå nghieân cöùu theâm EÂ-sai 11:6-16; 25:1-12; 35:1-10; Gieâ-reâ-mi 23:1-5; Gioâ-eân 2:30-3:21; A-moát 9:11-15; Mi-cheâ 4:1-7; Soâ-phoâ-ni 3:14-20; Xa-cha-ri 14:9-21; vaø Khaûi-huyeàn 20:1-6.

Nhieàu Thi-thieân cuõng aùp duïng theo tính chaát tieân tri vaøo Thieân Hy Nieân. Chaúng haïn, nhö ñoaïn Kinh-thaùnh naày cuûa Thi-thieân 48:

Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø lôùn, raát ñaùng ñöôïc ngôïi khen trong thaønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, vaø taïi treân nuùi thaùnh Ngaøi. Nuùi Si-oân ñeïp ñeõ noåi leân veà phía baéc, laø kinh ñoâ cuûa Vua cao caû, Vaø laø söï vui veû cuûa caû theá gian. Trong nhöõng ñeàn caùc thaønh aáy, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ toû mình ra Nhö moät nôi nöông naùu. Vì kìa, caùc vua ñaõ heïn hoø, Cuøng nhau ñi qua. Hoï thaáy ñeán, beøn söõng sôø, Boái roái, roài mau mau chaïy troán. Taïi nôi ñoù söï run raåy aùp haõm hoï. Hoï bò ñau ñôùn khaùc naøo ñaøn baø sanh ñeû (Thi-thieân 48:1-6).

Khi Chuùa Gieâ-su thieát laäp haønh dinh cuûa Ngaøi taïi Gieâ-ru-sa-lem ngay töø ñaàu Thieân Hy Nieân, hieån nhieân laø nhieàu ngöôøi cai trò treân ñaát coøn soáng soùt qua Ñaïi Naïn seõ nghe nhöõng lôøi töôøng thuaät veà söï cai trò cuûa Chuùa Gieâ-su vaø chính hoï seõ ñeán thaêm! Hoï seõ bò soác bôûi nhöõng gì hoï thaáy.[13]

Caùc Thi-thieân khaùc ñeà caäp ñeán thôøi kyø cai trò moät ngaøn naêm cuûa Ñaáng Christ 2:1-12, 24:1-10; 17:1-9; 66:1-7; 68:15-17; 99:1-9; vaø 100:1-5.

Vöông Quoác Ñôøi Ñôøi (Eternal State)

Keát thuùc moät ngaøn naêm ñaùnh daáu cho söï khôûi ñaàu nhöõng gì maø nhöõng hoïc giaû Kinh-thaùnh coi nhö laø “Nöôùc Ñôøi Ñôøi,” baét ñaàu baèng trôøi môùi vaø ñaát môùi. Ñoaïn Chuùa Gieâ-su seõ giao moïi söï laïi cho Ñöùc Chuùa Cha theo I Coâr 15:24-28:

Keá ñoù, cuoái cuøng seõ ñeán, laø luùc Ngaøi [Chuùa Gieâ-su] seõ giao nöôùc laïi cho Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha, sau khi Ngaøi ñaõ phaù dieät moïi ñeá quoác, moïi quyeàn cai trò, vaø moïi theá löïc; vì Ngaøi phaûi caàm quyeàn cho ñeán chöøng ñaët nhöõng keû thuø nghòch döôùi chaân mình [Thi-thieân 8:6]. – Keû thuø bò huûy dieät sau cuøng, töùc laø söï cheát.” “Vaû, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeå muoân vaät döôùi chaân Ngaøi; maø ñaõ noùi raèng muoân vaät phuïc Ngaøi, thì chaéc phaûi tröø ra Ñaáng laøm cho muoân vaät phuïc Ngaøi. Khi muoân vaät ñaõ phuïc Ngaøi [Ñöùc Chuùa Cha], thì baáy giôø chính mình Con seõ phuïc Ñaáng ñaõ laøm cho muoân vaät phuïc mình, haàu cho Ñöùc Chuùa Trôøi laøm muoân söï trong muoân söï.

Satan ñaõ bò troùi laïi trong suoát moät ngaøn naêm, seõ ñöôïc thaû ra vaøo cuoái Thieân Hy Nieân. roài noù seõ löøa doái nhöõng ngöôøi noåi loaïn choáng Chuùa Gieâ-su trong loøng nhöng ñaõ giaû vôø vaâng phuïc Ngaøi (Thi-thieân 66:3).

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cho pheùp Satan löøa doái hoï ñeå phôi baøy ra tình traïng thöïc cuûa taám loøng hoï ñeå hoï coù theå ñöôïc ñöôïc ñoaùn xeùt moät caùch coâng bình. Theo söï löøa doái cuûa Satan, hoï seõ nhoùm hieäp laïi vôùi nhau ñeå taán coâng thaønh thaùnh, Gieâ-ru-sa-lem, vôùi muïc ñích laät ñoå söï cai trò cuûa Chuùa Gieâ-su. Traän chieán seõ khoâng keùo daøi bôûi vì löûa trôøi töø trôøi xuoáng thieâu ñoát nhöõng quaân ñoäi ñang bao vaây, vaø Satan seõ bò neùm vaøo hoà löûa vaø dieâm sinh ñôøi ñôøi (Khaûi-huyeàn 20:7-10).

Söï nhoùm hieäp ñeå chieán traän trong töông lai ñöôïc noùi tröôùc ôû trong Thi-thieân 2:

Nhaân sao caùc ngoaïi bang naùo loaïn? Vaø nhöõng daân toäc toan möu chöôùc hö khoâng? Caùc vua theá gian noåi daäy, Caùc quan tröôûng baøn nghò cuøng nhau Nghòch Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø nghòch Ñaáng chòu xöùc daàu cuûa Ngaøi maø raèng: Chuùng ta haõy beû loøi toùi cuûa hai Ngöôøi, Vaø quaêng xa ta xieàng xích cuûa hoï. Ñaáng ngöï treân trôøi seõ cöôøi, Chuùa seõ nhaïo baùng chuùng noù. Baáy giôø Ngaøi seõ noåi thaïnh noä phaùn cuøng chuùng noù, Duøng côn giaän döõ mình khuaáy khoûa chuùng noù, maø raèng: Daàu vaäy, ta ñaõ laäp Vua ta Treân Si-oân laø nuùi thaùnh ta. Ta seõ giaûng ra maïng lònh: Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng ta raèng: Ngöôi laø Con ta; Ngaøy nay ta ñaõ sanh Ngöôi. Haõy caàu ta, ta seõ ban cho Con caùc ngoaïi bang laøm cô nghieäp,Vaø caùc ñaàu cuøng ñaát laøm cuûa caûi. Con seõ duøng caây gaäy saét maø ñaäp beå chuùng noù; Con seõ laøm vôõ naùt chuùng noù khaùc naøo bình goám. Vì vaäy, hôõi caùc vua, haõy khoân ngoan; Hôõi caùc quan xeùt theá gian, haõy chòu söï daïy doã. Khaù haàu vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ-va caùch kính sôï, Vaø möøng rôõ caùch run raåy. Haõy hoân Con, e Ngöôøi noåi giaän, Vaø caùc ngöôi hö maát trong ñöôøng chaêng; Vì côn thaïnh noä Ngöôøi hoøng noåi leân. Phaøm keû naøo nöông naùu mình nôi Ngöôøi coù phöôùc thay!

Söï Phaùn Xeùt Cuoái Cuøng (A Final Judgement)

Ngay tröôùc Nöôùc Ñôøi Ñôøi, moät söï phaùn xeùt cuoái cuøng seõ xaûy ra. Taát caû nhöõng ngöôøi khoâng coâng bình cuûa moïi thôøi ñaïi thì thaân theå cuûa hoï seõ ñöôïc soáng laïi ñeå ñöùng haàu tröôùc ngai cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bò ñoaùn xeùt theo nhöõng vieäc cuûa hoï laøm (Khaûi-huyeàn 20:5, 11-15). Baây giôø moïi ngöôøi ôû nôi AÂm Phuû seõ ñöôïc ñem ra tröôùc söï phaùn xeùt ñoù, ñöôïc ñeà caäp ñeán nhö laø “Ngai Phaùn Xeùt Lôùn vaø Traéng,” roài AÂm Phuû seõ bò neùm vaøo Hoûa nguïc, hoà löûa. Söï kieän naày ñöôïc coi nhö laø “söï cheát laàn hai” (Khaûi-huyeàn 20:14).

Nöôùc Ñôøi Ñôøi baét ñaàu baèng caùch trôøi vaø ñaát thöù nhaát qua ñi, ñaõ laøm öùng nghieäm lôøi höùa hai ngaøn naêm tröôùc cuûa Chuùa Gieâ-su: “Trôøi ñaát seõ qua ñi, nhöng lôøi ta noùi seõ khoâng heà qua ñi” (Ma-thi-ô 24:35).

Vaäy neân, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ taïo neân trôøi môùi vaø ñaát môùi gioáng nhö Phi-e-rô ñaõ noùi tröôùc trong thö tín thöù hai cuûa oâng:

Song le, ngaøy cuûa Chuùa seõ ñeán nhö keû troäm. Baáy giôø caùc töøng trôøi seõ coù tieáng vang raàm maø qua ñi, caùc theå chaát bò ñoát maø tieâu taùn, ñaát cuøng moïi coâng trình treân noù ñeàu seõ bò ñoát chaùy caû. Vì moïi vaät ñoù phaûi tieâu taùn thì anh em ñaùng neân thaùnh vaø tin kính trong moïi söï aên ôû cuûa mình laø döôøng naøo, trong khi chôø ñôïi troâng mong cho ngaøy Ñöùc Chuùa Trôøi mau ñeán, laø ngaøy caùc töøng trôøi seõ bò ñoát maø tieâu taùn, caùc theå chaát seõ bò thieâu maø tan chaûy ñi! Vaû, theo lôøi höùa cuûa Chuùa, chuùng ta chôø ñôïi trôøi môùi ñaát môùi, laø nôi söï coâng bình aên ôû. Vaäy neân, hôõi keû raát yeâu daáu, vì anh em troâng ñôïi nhöõng söï ñoù, thì phaûi laøm heát söùc mình, haàu cho Chuùa thaáy anh em ôû bình an, khoâng daáu vít, chaúng choã traùch ñöôïc (I Phi-e-rô 3:10-14, cuõng xem EÂ-sai 65:17-18).

Cuoái cuøng, thaønh Gieâ-ru-sa-lem môùi seõ töø treân trôøi xuoáng treân ñaát (Khaûi-huyeàn 21:1-2). Taâm trí cuûa chuùng ta haàu nhö khoù coù theå baét ñaàu hieåu ñöôïc söï vinh hieån cuûa thaønh ñoù, coù dieän tích baèng nöõa nöôùc Myõ (Khaûi-huyeàn 21:16), hoaëc söï kinh ngaïc cuûa thôøi ñaïi ñoù khoâng heà döùt ñi. Chuùng ta seõ soáng trong moät xaõ hoäi hoaøn haûo maõi maõi, döôùi söï cai trò cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ngôïi khen Chuùa Gieâ-su Christ!

 


[1] Moät vaøi caâu Kinh-thaùnh khaùc cho thaáy ñöùc tin cuûa Phao-loâ raèng Chuùa Gieâ-su ñaõ coù theå taùi laâm trong thôøi ñieåm cuûa nhöõng ngöôøi cuøng thôøi cuûa oâng ñang soáng laø Philíp 3:21, Teâ-sa-loâ-ni-ca 3:13; 5:23; 2 Teâ-sa-loâ-ni-ca 2:1-5; I Timoâtheâ 6:14-15; Tít 2:11-13; Heâbôrô 9:28.

[2] Nhöõng caâu Kinh-thaùnh khaùc chæ cho thaáy nieàm tin cuûa Phierô veà vieäc Chuùa Gieâ-su ñaõ coù theå trôû laïi trong thôøi ñieåm nhöõng ngöôøi cuøng thôøi vôùi oâng ñang soáng laø 2 Phierô 1:15-19; 3:3-15.

[3] Maùc 13:3 keå teân 4 ngöôøi coù maët: Phierô, Gia-cô, Giaêng vaø Anh-reâ. Tieän theå, chuùng ta thaáy baøi giaûng treân nuùi OÂ-li-ve cuõng ghi laïi Maùc 13:1-37 vaø Luca 17:22-37 cuõng coù cuøng thoâng tin töông töï.

[4] Lôøi höùa naày thöôøng bò ñem ra khoûi vaên maïch, vaø thöôøng noùi raèng tröôùc khi Chuùa Gieâ-su trôû laïi, thì chuùng ta phaûi hoaøn taát coâng taùc truyeàn giaùo theá giôùi. Nhöng trong vaên maïch, lôøi höùa naày ñang noùi ñeán söï coâng boá Phuùc-aâm cuoái cuøng cho toaøn theá giôùi ngay tröôùc khi taän theá.

[5] Neáu söï Caát Leân cuûa Hoäi-thaùnh xaûy ra vaøo thôøi ñieåm chính xaùc naày trong baûy naêm Ñaïi Naïn nhöng moät soá ngöôøi noùi, thì seõ khoâng caàn söï höôùng daãn cuûa Chuùa Gieâ-su chaïy thoaùt thaân bôûi taát caû hoï seõ cuøng ñöôïc caát leân.

[6] Ñieàu naày xua ñuoåi ñi thaàn hoïc cho raèng Lôøi cuøa Chuùa Gieâ-su trong Baøi Giaûng treân Nuùi OÂ-li-ve chæ aùp duïng cho taát caû nhöõng tín höõu Do-thaùi laø nhöõng ngöôøi taùi sanh trong suoát thôøi kyø Ñaïi Naïn bôûi vì taát caû nhöõng ngöôøi ñöôïc taùi sanh tröôùc Ñaïi Naïn cho raèng ñaõ ñöôïc caát leân heát roài. Khoâng Phaoloâ ñaõ noùi vôùi nhöõng tín höõu ngöôøi ngoaïi ôû Teâ-sa-loâ-ni-ca laø söï Caát Leân cuûa hoï vaø söï Taùi laâm cuûa Ñaáng Christ seõ khoâng xaûy ra cho ñeán khi Ñaáng Christ töï xöng mình laø thaàn, ñoù laø ñieàu xaûy ra ôû giöõa baûy naêm Ñaïi Naïn.

[7] Moät soá noùi raèng söï soáng laïi ñaõ noùi ñeán trong Khaûi-huyeàn 20:4-6 thöïc söï laø phaàn hai cuûa söï soáng laïi thöù nhaát, söï soáng laïi ñaõ xaûy ra trong suoát laàn trôû laïi thöù nhaát vaøo luùc Caát Leân. Coù söõ baûo ñaûm naøo daønh cho söï giaûi thích naày khoâng? Neáu söï soáng laïi cuûa Khaûi-huyeàn 20:4-6 thöïc söï laø söï soáng laïi laàn hai, thì taïi sao ñaõ khoâng goïi laø “söï soáng laïi laàn hai”?

[8] Maëc duø nhöõng ngöôøi nghe Chuùa Gieâ-su ngaøy ñoù ñaõ coù leõ nghó raèng theá heä cuûa hoï laø theá heä seõ thaáy taát caû nhöõng ñieàu ñoù xaûy ra, nhöng chuùng ta bieát nhöõng ñieàu aáy ñaõ khoâng xaûy ra. Do vaäy chuùng ta phaûi giaûi thích nhöõng lôøi cuûa Chuùa Gieâ-su trong 24:34 coù nghóa laø taát caû nhöõng ñieàu ñoù xaûy ra trong moät theá heä, hoaëc coù leõ laø doøng doõi (vì töø theá heä ñoâi luùc ñöôïc dòch) cuûa caùc Cô-ñoác-nhaân (hoaëc nhöõng ngöôøi Do-thaùi) seõ chöa qua ñi maõi cho ñeán khi taát caû nhöõng ñieàu kia xaûy ñeán.

[9] Roõ raøng khi Chuùa caûnh caùo moân ñoà thaân caän cuûa Ngaøi veà vieäc hoï khoâng saün saøng khi Ngaøi ñeán, ñieàu ñoù coù nghóa laø hoï coù theå khoâng saün saøng. Neáu Ngaøi caûnh caùo hoï seõ bò haønh phaït ñôøi ñôøi neáu vì toäi loãi khieán hoï khoâng saün saøng, thì coù khaû naêng hoï ñaùnh maát söï cöùu roãi vì côù toäi loãi. Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta söï thaùnh khieát laø quan troïng nhö theá naøo, vaø thaät laø ñieân roà cho ai noùi raèng moät tín ñoà khoâng theå maát söï cöùu roãi.

[10] Roõ raøng, vì Chuùa Gieâ-su ñaõ caûnh baùo cho caùc moân ñoà thaân tín cuûa Ngaøi veà vieäc khoâng saún saøng luùc Ngaøi ñeán,