KEÁ HOAÏCH ÑÔØI ÑÔØI CUÛA ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI

CHÖÔNG 28

Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo neân chuùng ta? Coù phaûi Ngaøi ñaõ coù moät vaøi muïc ñích trong taâm trí ngay töø ban ñaàu? Ngaøi ñaõ khoâng nhìn thaáy tröôùc haäu quaû cuûa söï phaûn loaïn cuûa chuùng ta, taát caû moïi söï ñau ñôùn vaø buoàn phieàn maø nhaân loaïi ñaõ gaëp phaûi keå töø ñoù sao? Vaäy thì taïi sao Ngaøi ñaõ taïo döïng neân baát kyø moät ai ñoù ôû trong nôi naày tröôùc tieân?

Kinh-thaùnh seõ traû lôøi nhöõng caâu hoûi naày cho chuùng ta. Kinh-thaùnh cho bieát tröôùc khi Ñöùc Chuùa Trôøi taïo döïng neân A-ñam vaø EÂ-va, thì Ngaøi ñaõ bieát hoï vaø moïi ngöôøi sau hoï ñieàu seõ phaïm toäi. Laï luøng thay, Ngaøi ñaõ coù saún moät keá hoaïch ñeå cöùu chuoäc nhaân loaïi sa ngaõ qua Chuùa Gieâ-su. Veà keá hoaïch tieàn saùng taïo cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Phao-loâ ñaõ vieát,

AÁy chính Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta, ñaõ goïi chuùng ta bôûi söï keâu goïi thaùnh, chaúng phaûi theo vieäc laøm chuùng ta, beøn laø theo yù rieâng Ngaøi chæ ñònh, theo aân suûng ñaõ ban cho chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ töø tröôùc muoân ñôøi voâ cuøng (2 Ti-moâ-theâ 1:9).

AÂn suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho ñaõ ban cho chuùng ta trong Ñaáng Christ töø tröôùc muoân ñôøi voâ cuøng, chöù khoâng phaûi ñeán muoân ñôøi voâ cuøng. Ñieàu naày chæ cho thaáy söï cheát hy sinh cuûa Chuùa Gieâ-su laø ñieàu gì ñoù maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ hoaïch ñònh töø nhieàu ñôøi tröôùc.

Theo yù ñònh ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi ñaõ laøm xong trong Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ, Chuùa chuùng ta (EÂ-pheâ-soâ 3:11).

Söï cheát cuûa Chuùa Gieâ-su treân thaäp töï giaù khoâng phaûi laø giaûi phaùp ñeán sau, moät keá hoaïch ñaõ vaïch ra voäi vaøng ñeå chaép vaù vaøo nhöõng gì maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng nhìn thaáy tröôùc.

Khoâng nhöõng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ coù yù ñònh ñôøi ñôøi ban cho chuùng ta aân suûng cuûa Ngaøi töø tröôùc muoân ñôøi voâ cuøng, maø Ngaøi caøng bieát tröôùc ngay töø buoåi Saùng-theá ai laø nhöõng ngöôøi seõ choïn löïa vaø nhaän laõnh aân suûng cuûa Ngaøi, thaäm chí Ngaøi ñaõ vieát teân hoï trong moät cuoán saùch:

Heát thaûy nhöõng daân cö treân ñaát ñeàu thôø laïy noù, laø nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong saùch söï soáng cuûa Chieân Con [Chuùa Gieâ-su] ñaõ bò gieát töø buoåi Saùng-theá (Khaûi-huyeàn 13:8).

Söï sa ngaõ cuûa A-ñam khoâng laøm cho Ngaøi ngaïc nhieân. Hoaëc laø söï sa ngaõ cuûa toäi hoaëc laø cuûa baïn cuõng vaäy. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bieát chuùng ta seõ phaïm toäi, vaø Ngaøi cuõng ñaõ bieát ai seõ aên naên vaø tin nhaän Chuùa Gieâ-su.

Caâu Hoûi Tieáp Theo (The Next Question)

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bieát tröôùc moät soá ngöôøi seõ tin Chuùa Gieâ-su vaø nhöõng ngöôøi khaùc seõ choái boû Ngaøi, thì taïi sao Ngaøi laïi taïo döïng neân nhöõng ngöôøi Ngaøi ñaõ bieát hoï seõ choái boû Ngaøi? Taïi sao khoâng chæ taïo döïng neân nhöõng ngöôøi Ngaøi bieát hoï seõ aên naên vaø tin nhaän Chuùa Gieâ-su?

Caâu traû lôøi cho caâu hoûi ñoù hôi khoù hieåu moät chuùt, nhöng khoâng phaûi laø hieåu ñöôïc.

Tröôùc heát, chuùng ta phaûi hieåu raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo döïng chuùng ta coù yù chí töï do. Coù nghóa laø taát caû chuùng ta ñeàu coù ñaëc quyeàn quyeát ñònh cho chính chuùng ta laø chuùng ta seõ phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi hay laø khoâng. Quyeát ñònh cuûa chuùng ta vaâng lôøi hay khoâng vaâng lôøi, aên naên hay laø khoâng aên naên, khoâng phaûi do Chuùa saép ñaët tröôùc. ñoù laø söï choïn löïa cuûa chuùng ta.

Vì vaäy moãi moät ngöôøi trong chuùng ta chaén phaûi bò thöû nghieäm. Dó nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bieát tröôùc nhöõng gì chuùng ta seõ laøm, nhöng chuùng ta ñaõ phaûi laøm ñieàu gì ñoù vaøo moät soá thôøi ñieåm naøo ñoù ñeå hôïp vôùi Ngaøi veà söï bieát tröôùc ñieàu ñoù.

Ví duï cho deã hieåu laø Ñöùc Chuùa Trôøi bieát tröôùc keát quaû cuûa töøng traän boùng ñaù tröôùc khi moãi traän caàu dieãn ra, nhöng chaéc haún coù nhöõng traän boùng ñaù chôi coù keát quaû neáu Ñöùc Chuùa Trôøi saép bieát tröôùc keát quaû. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng (vaø khoâng coù theå) bieát tröôùc keát quaû cuûa caùc traän caàu chöa bao giôø ñaù bôûi vì khoâng coù keát quaû ñeå bieát tröôùc.

Töông töï nhö vaäy, Ñöùc Chuùa trôøi chæ coù theå bieát tröôùc nhöõng quyeát ñònh cuûa caùc höõu theå coù yù chí töï do neáu hoï ñöôïc ban cho cô hoäi ñeå quyeát ñònh vaø thöïc hieän quyeát ñònh ñoù. Chaéc chaén hoï phaûi bò thöû nghieäm. Vaø ñoù laø lyù do taïi sao Ngaøi ñaõ khoâng (ñaõ khoâng theå) taïo neân chæ nhöõng ngöôøi Ngaøi ñaõ bieát tröôùc seõ aên naên vaø tin nhaän Chuùa Gieâ-su.

Caâu Hoûi Khaùc Nöõa (Another Question)

Caâu hoûi cuõng ñöôïc hoûi nhö theá naày, “Neáu taát caû nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi muoán ngöôøi laø vaâng lôøi, thì taïi sao Ngaøi laïi taïi döïng neân chuùng ta coù yù chí töï do? Taïi sao Ngaøi ñaõ khoâng taïo neân moät loaøi ngöôøi maùy vaâng lôøi ñôøi ñôøi?”

Caâu traû lôøi laø bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha. Ngaøi muoán coù moái quan heä cha-con vôùi chuùng ta, vaø khoâng theå naøo ñöôïc moái quan heä cha-con vôùi ngöôøi maùy ñöôïc. Öôùc muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø muoán coù moät gia ñình con caùi ñôøi ñôøi laø nhöõng ngöôøi ñaõ choïn yeâu Ngaøi theo yù chí töï do rieâng cuûa hoï. Theo Kinh-thaùnh, ñoù laø keá hoaïch ñaõ ñònh tröôùc ñònh cuûa Ngaøi:

Bôûi söï thöông yeâu cuûa Ngaøi ñaõ ñònh tröôùc cho chuùng ta ñöôïc trôû neân con nuoâi cuûa Ngaøi bôûi Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ, theo yù toát cuûa Ngaøi (EÂ-pheâ-soâ 1:5).

Neáu baïn muoán coù vaøi yù töôûng laø Ñöùc Chuùa Trôøi thuù vò bieát bao töø nhöõng ngöôøi maùy, thì haõy cöù ñeå moät buùp-beâ treân tay baïn, vaø laøm cho buùp-beâ noùi vôùi baïn laø noùi yeâu thuông baïn! Haàu nhö baïn seõ khoâng thaáy caûm giaùc aám aùp trong loøng! Con buùp-beâ ñoù chæ ñang noùi nhöõng gì baïn laøm cho noù noùi. Noù khoâng thöïc söï noù yeâu baïn.

Ñieàu khieán cho tình yeâu raát ñaëc bieät ñoù laø vì tình yeâu ñaët cô sôû söï choïn löïa töï nguyeän cuûa ngöôøi ñoù.

Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ muoán moät gia ñình con caùi laø nhöõng ngöôøi seõ choïn yeâu thöông vaø phuïc vuï Ngaøi töø chính taám loøng cuûa hoï, Ngaøi ñaõ phaûi taïo döïng nhöõng taïo vaät coù yù chí töï do. Quyeát ñònh ñoù ñaõ ñoøi hoûi söï maïo hieåm cuûa Ngaøi laø moät soá taïo vaät seõ khoâng choïn yeâu thöông vaø phuïc vuï Ngaøi. Vaø nhöõng taïo vaät coù yù chí töï do, sau khi caû ñôøi choáng ñoái Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng ñaõ baøy toû chính Ngaøi vaø keùo moïi ngöôøi ñeán cuøng Ngaøi qua coâng vieäc saùng taïo cuûa Ngaøi, qua löông taâm cuûa hoï vaø söï keâu goïi cuûa Phuùc AÂm, seõ phaûi ñoái maët vôùi hình phaït ñuùng möùc cuûa hoï, hoï ñaõ cho thaáy chính mình xöùng ñaùng vôùi côn thaïnh noä cuûa Ñuùc Chuùa Trôøi.

Khoâng moät ai trong ñòa nguïc coù theå chæ ngoùn tay caùch hôïp phaùp toá caùo choáng laïi Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì duø sao ñi nöõa Ngaøi cuõng ñaõ cho ngöôøi ñoù moät con ñöôøng ñeå coù theå thoaùt khoûi söï hình phaït toäi loãi cuûa mình roài. Ñöùc Chuùa Trôøi mong muoán moãi moät ngöôøi ñeàu ñöôïc cöùu (I Ti-moâ-theâ 2:4; 2 Phi-e-rô 3:9), moãi moät ngöôøi phaûi töï quyeát ñònh cho mình.

Söï Tieàn Ñònh Theo Kinh-thaùnh (Biblical Predestination)

Nhöng coøn nhöõng caâu Kinh-thaùnh trong Kinh-thaùnh Taân-öôùc noùi veà vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh tröôùc cho chuùng ta, ñaõ choïn chuùng ta tröôùc khi Saùng-theá thì sao?

Ruûi thay, moät soá ngöôøi nghó raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaëc bieät cho löïa moät soá ngöôøi cuï theå naøo ñoù ñeå ñöôïc cöùu vaø ñaõ choïn nhöõng ngöôøi coøn laïi ñeå chòu ñoùn phaït, quyeát ñònh cuûa Ngaøi khoâng caàn döïa treân nhöõng gì nhöõng ngöôøi ñoù ñaõ laøm. Coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn löïa coù muïc ñích ai seõ ñöôïc cöùu vaø ai seõ bò ñoaùn phaït roài. Hieån nhieân yù töôûng naày ñaõ loaïi khoûi khaùi nieäm veà yù chí töï do vaø taát nhieân yù töôûng naày khoâng ñöôïc daïy ôû trong Kinh-thaùnh. Chuùng ta haõy xem Kinh-thaùnh daïy gì veà tieàn ñònh.

Quaû thaät, Kinh-thaùnh daïy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn löïa chuùng ta, nhöng döõ kieän naày chaéc chaén phaûi hoäi ñuû tieâu chuaån. Ngay töø buoåi Saùng-theá Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn ñeå cöùu chuoäc nhöõng ngöôøi Ngaøi ñaõ bieát tröôùc tröôùc hoï seõ aên naên vaø tin Phuùc AÂm cuûa Ngaøi döôùi söï aûnh höôûng thu huùt cuûa Ngaøi nhöng bôûi söï choïn löïa rieâng tö cuûa hoï. nhöõng gì Söù ñoà Phao-loâ noùi veà nhöõng ngöôøi Ñöùc Chuùa Trôøi choïn:

Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng töøng boû daân Ngaøi ñaõ bieát tröôùc. Anh em haù chaúng bieát Kinh Thaùnh cheùp veà chuyeän EÂ-li sao? Theå naøo ngöôøi kieän daân Y-sô-ra-eân tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, maø raèng: Laïy Chuùa, hoï ñaõ gieát tieân tri Ngaøi, huûy phaù baøn thôø Ngaøi; toâi coøn laïi moät mình, vaø hoï tìm gieát toâi. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùp laïi theå naøo? Ta ñaõ ñeå daønh cho ta baûy ngaøn ngöôøi nam chaúng heà quì goái tröôùc maët Ba-anh. Ngaøy nay cuõng vaäy, coù moät phaàn coøn soùt laïi theo söï löïa choïn cuûa aân suûng Ngaøi (Roâ-ma 11:2-5).

Chuù yù thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn vôùi EÂ-li raèng Ngaøi ñaõ “daønh cho Ngaøi baûy ngaøn ngöôøi nam,” nhöng baûy ngaøn ngöôøi naày phaûi coù quyeát ñònh tröôùc laø khoâng “quì goái tröôùc maët Ba-anh”. Phao-loâ ñaõ noùi raèng, cuõng nhö vaäy, cuõng coù moät phaàn soùt laïi nhöõng ngöôøi Do-thaùi tin Chuùa theo söï choïn löïa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì vaäy chuùng ta coù theå noùi raèng, “Vaâng, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn toâi, nhöng Ngaøi ñaõ choïn nhöõng ngöôøi ñaõ choïn löïa ñuùng cho mình tröôùc tieân. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ choïn cöùu taát caû nhöõng ngöôøi tin Chuùa Gieâ-su, ñoù laø keá hoaïch cuûa Ngaøi tröôùc khi Saùng-theá.

Söï Bieát Tröôùc Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (God’s Foreknowledge)

Cuøng vôùi nhöõng yù töôûng naày, Kinh-thaùnh cuõng daïy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng ñaõ bieát tröôùc taát caû nhöõng ngöôøi seõ choïn coù söï choïn löïa ñuùng. Chaúng haïn Phi-e-rô ñaõ vieát:

Phi-e-rô, söù ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ, gôûi cho nhöõng ngöôøi kieàu nguï raûi raùc”.laø nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn, theo söï bieát tröôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñöùc Chuùa Cha (I Phi-e-rô 1:1-2a).

Chuùng ta ñaõ ñöôïc choïn löïa theo söï bieát tröôùc cuûa Ngaøi. Phao-loâ cuõng ñaõ vieát cho nhöõng ngöôøi tin ñaõ ñöôïc bieát tröôùc:

Vì nhöõng keû Ngaøi ñaõ bieát tröôùc, thì Ngaøi cuõng ñaõ ñònh saün ñeå neân gioáng nhö hình boùng Con Ngaøi, haàu cho Con naày ñöôïc laøm Con caû ôû giöõa nhieàu anh em; coøn nhöõng keû Ngaøi ñaõ ñònh saün, thì Ngaøi cuõng ñaõ goïi, nhöõng keû Ngaøi ñaõ goïi, thì Ngaøi cuõng ñaõ xöng laø coâng bình, vaø nhöõng keû Ngaøi ñaõ xöng laø coâng bình, thì Ngaøi cuõng ñaõ laøm cho vinh hieån (Roâ-ma 8:29-30).

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bieát truôùc nhöõng nguôøi naøo trong chuùng ta seõ choïn tin nhaän Chuùa Gieâ-su, vaø Ngaøi ñaõ ñònh truôùc raèng chuùng ta seõ bieán ñoåi theo aûnh töôïng cuûa Con Ngaøi, trôû thaønh con caùi ñöôïc sanh laïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñaïi gia ñình cuûa Ngaøi. Ñeå giöõ trong keá hoaïch ñôøi ñôøi ñoù, Ngaøi ñaõ keâu goïi chuùng ta bôûi Phuùc AÂm, xöng coâng bình chuùng ta (ñaõ khieán chuùng ta neân coâng bình) vaø cuoái cuøng laø seõ laøm vinh hieån chuùng ta trong vöông quoác haàu ñeán ñeán cuûa Ngaøi.

Söù ñoà Phao-loâ ñaõ vieát trong moät thö tín khaùc nöõa:

Ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ chuùng ta, Ngaøi ñaõ xuoáng phöôùc cho chuùng ta trong Ñaáng Christ ñuû moïi thöù phöôùc thieâng lieâng ôû caùc nôi treân trôøi, tröôùc khi Saùng-theá, Ngaøi ñaõ choïn chuùng ta trong Ñaáng Christ, ñaëng laøm neân thaùnh khoâng choã traùch ñöôïc tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi söï thöông yeâu cuûa Ngaøi ñaõ ñònh tröôùc cho chuùng ta ñöôïc trôû neân con nuoâi cuûa Ngaøi bôûi Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ, theo yù toát cuûa Ngaøi, ñeå khen ngôïi söï vinh hieån cuûa aân suûng Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta caùch nhöng khoâng trong Con yeâu daáu cuûa Ngaøi (EÂ-pheâ-soâ 1:3-6).

Cuøng leõ thaät ñöôïc trình baøy ôû ñaây- Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh tröôùc cho chuùng ta (Ñaáng ñaõ bieát tröôùc nhöõng ngöôøi seõ aên naên vaø tin nhaän Ngaøi) tröôùc khi Saùng-theá ñeå trôû thaønh nhöõng ngöôøi con thaùnh cuûa Ngaøi qua Chuùa Gieâ-su Christ. Nhö ñaõ ñeà caäp roài, moät soá ngöôøi ñaõ boùp meùo yù nghóa cuûa nhöõng caâu Kinh-thaùnh naày baèng caùch boû qua moïi ñieàu khaùc maø Kinh-thaùnh daïy, coâng boá raèng hoï thöïc söï ñaõ khoâng coù choïn löïa trong söï cöùu roãi cuûa hoï- söï choïn löïa do Ñöùc Chuùa Trôøi taát caû. Ngöôøi ta goïi ñieàu naày laø thuyeát “söï choïn löïa khoâng ñieàu kieän”. Ai ñaõ töøng nghe “söï choïn löïa khoâng ñieàu kieän” nhö theá naày, coù nghóa laø söï choïn löïa khoâng döïa treân nhöõng ñieàu kieän taát nhieân naøo ñöôïc ñaùp öùng chöa? ôû nhöõng quoác gia töï do, chuùng ta choïn nhöõng öùng cöû vieân chính trò döïa treân caùc ñieàu kieän maø hoï ñaùp öùng trong taâm trí cuûa chuùng ta. Chuùng ta choïn ngöôøi phoái ngaãu döïa treân nhöõng ñieàu kieän hoï ñaùp öùng, nhöõng ñaëc ñieåm khieán cho hoï ñaùng ñöôïc öôùc muoán. Song moät soá nhaø thaàn hoïc muoán chuùng ta tin raèng söï choïn löïa coù chuû ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà vieäc ai ñöôïc cöùu vaø ai khoâng ñöôïc cöùu laø “söï choïn löïa khoâng ñieàu kieän,” khoâng döïa treân baát cöù ñieàu kieän naøo ngöôøi ñoù ñaõ ñaùp öùng! Vaäy thì söï cöùu roãi cuûa moät ngöôøi naøo ñoù laø bôûi cô may hoaøn toaøn, thì nhöõng yù töôûng cuûa con quaùi vaät ñoäc aùc, baát coâng, ñaïo ñöùc giaû vaø ngu doát ñaõ xöng mình laø Ñöùc Chuùa Trôøi! Cuïm töø, “söï choïn löïa khoâng ñieàu kieän” ñaõ töï maâu thuaãn, ngay caû töø choïn löïa nguï yù laø ñieàu kieän choïn löïa roài. Neáu söï cöùu roãi laø “söï choïn löïa khoâng ñieàu kieän,” thì chaúng coù söï choïn löïa naøo caû; laø cô may hoaøn toaøn.

Böùc Tranh Lôùn (The Big Picture)

Baây giôø chuùng ta xem moät böùc tranh lôùn. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ bieát chuùng ta phaïm toäi, nhöng Ngaøi ñaõ coù keá hoaïch ñeå cöùu chuoäc chuùng ta tröôùc khi loaøi ngöôøi chuùng ta coù maët treân ñaát. Keá hoaïch ñoù ñaõ baøy toû tình yeâu vaø söï coâng bình laï luøng cuûa Ngaøi, khi keá hoaïch naày ñoøi hoûi Con voâ toäi cuûa Ngaøi phaûi cheát theá cho toäi loãi cuûa chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng nhöõng ñaõ ñònh tröôùc laø chuùng ta aên naên vaø tin nhaän seõ ñöôïc tha thöù, maø coøn chuùng ta seõ trôû neân gioáng nhö Con Ngaøi, Chuùa Gieâ-su, nhö Phao-loâ ñaõ noùi, “Khoâng phaûi laø toâi soáng nöõa, nhöng Ñaáng Christ soáng trong toâi” (Ga-la-ti 2:20).

Chuùng ta nhöõng con caùi taùi sinh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì moät ngaøy kia seõ ban cho thaân theå khoâng bò hö maát, vaø chuùng ta seõ soáng trong moät xaõ hoäi hoaøn haûo, phuïc vuï, yeâu thöông vaø thoâng coâng vôùi Cha thieân thöôïng tuyeät vôøi! Chuùng ta seõ soáng treân ñaát môùi vaø trong thaønh Gieâ-ru-sa-lem môùi. Taát nhöõng ñieàu naày coù theå ñöôïc bôûi söï cheát hy sinh chuoäc toäi cuûa Chuùa Gieâ-su! Ngôïi khen Chuùa vì keá hoaïch ñaõ ñònh tröôùc cuûa Ngaøi!

Ñôøi Soáng Hieän Taïi Naày (This Present Life)

Ñaõ moät khi chuùng ta hieåu ñöôïc keá hoaïch ñôøi ñôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chuùng ta coù theå hieåu ñaày ñuû hôn taát caû nhöõng gì veà cuoäc soáng hieän taïi treân ñaát naày. Chuû yeáu, cuoäc soáng nhö laø baøi thi cho moïi ngöôøi. Söï choïn löïa moãi moät ngöôøi quyeát ñònh cho ngöôøi ñoù seõ höôûng ñöôïc ñaëc aân phöôùc haïnh ñöôïc laøm moät trong nhöõng con caùi cuûa chính Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng ngöôøi seõ soáng vôùi Ngaøi ñôøi ñôøi. Nhöõng ai haï mình, ñaàu phuïc thoâi thuùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, aên naên vaø tin nhaän, seõ ñöôïc toân cao (Luca 18:14). Cuoäc ñôøi naày chuû yeáu laø baøi thi cho ñôøi soáng töông lai.

Ñieàu naày cuõng giuùp ñôõ chuùng ta hieåu ñöôïc moät soá ñieàu huyeàn nhieäm xaûy ra xung quanh cuoäc soáng hieân taïi naày. Chaúng haïn, nhieàu ngöôøi ñaõ töï hoûi, “Taïi sao Satan vaø thuoäc haï cuûa noù ñöôïc pheùp caùm doã ngöôøi ta?” hoaëc “Khi Satan ñaõ bò ñuoåi ra khoûi thieân ñaøng, thì taïi sao noù laïi ñöôïc pheùp coù cöûa vaøo theá gian naày?”

Baây giôø chuùng ta coù theå bieát ñöôïc ngay caû Satan cuõng phuïc vuï muïc ñích thieân thöôïng trong keá hoaïch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuû yeáu, Satan phuïc vuï nhö laø choïn löïa thay theá cho con ngöôøi. Neáu choïn löïa duy nhaát laø phuïc vuï Chuùa Gieâ-su, thì chaéc hoï ñaõ phuïc vuï Chuùa Gieâ-su cho duø hoï muoán hay khoâng muoán.

Cuõng gioáng nhö trong vieäc baàu cöû maø moïi ngöôøi ñöôïc yeâu caàu boû phieáu, nhöng chæ coù moät öùng vieân ñöôïc choïn. ÖÙng vieân ñoù seõ ñöôïc baàu cöû moät caùch ñoàng tình, nhöng ngöôøi ñoù khoâng theå naøo an taâm ñöôïc laø oâng ta coù ñöôïc ai trong soá nhöõng ngöôøi boû phieáu naày yeâu meán hoaëc öa thích khoâng! Ngöôøi ta khoâng coù söï löïa choïn naøo khaùc hôn laø boû cho oâng ta! Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ôû trong tình theá gioáng nhö vaäy neáu khoâng coù ai caïnh tranh vôùi Ngaøi vì côù taám loøng cuûa ngöôøi ta.

Haõy xem xeùt ñieàu naày ôû moät khía caïnh khaùc: Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët A-ñam vaø EÂ-va trong vöôøn maø khoâng coù ñieàu caám ñoaùn naøo ôû ñoù? Vaäy thì A-ñam vaø EÂ-va ñaõ trôû thaønh nhöõng ngöôøi maùy vì hoaøn caûnh cuûa hoï. Hoï ñaõ khoâng theå naøo noùi raèng, “Chuùng toâi ñaõ choïn vaâng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi,” bôûi vì hoï ñaõ khoâng coù cô hoäi baát tuaân Ngaøi.

Quan troïng hôn nöõa, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ seõ khoâng theå noùi raèng, “Ta bieát A-ñam vaø EÂ-va yeâu thöông Ta,” bôûi vì A-ñam vaø EÂ-va ñaõ khoâng coù cô hoäi vaâng lôøi vaø chöùng toû tình yeâu cuûa hoï daønh cho Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc phaûi ban cho caùc taïo vaät theo yù chí töï do ñeå baát tuaân vôùi Ngaøi ñeå xem hoï coù muoán vaâng lôøi Ngaøi khoâng. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng caùm doã ngöôøi ta (Gia-cô 1:13), nhöng Ngaøi thöû moïi ngöôøi (Thi-thieân 11:5; Chaâm-ngoân 17:3). Moät caùch nöõa maø Ngaøi thöû hoï laø cho pheùp hoï bò Satan caùm doã, keû phuïc vuï cho muïc ñích thieân thöôïng trong keá hoaïch ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi.

Moät Ví Duï Hoaøn Haûo (A Perfect Example)

Chuùng ta ñoïc trong Phuïc-truyeàn 13:1-3:

Neáu giöõa ngöôi coù noåi leân moät tieân tri hay laø moät keû hay chieâm bao laøm cho ngöôi moät daáu kyø hoaëc pheùp laï, neáu daáu kyø hoaëc pheùp laï naày maø ngöôøi ñaõ noùi vôùi ngöôi ñöôïc öùng nghieäm, vaø ngöôøi coù noùi raèng: Ta haõy ñi theo haàu vieäc caùc thaàn khaùc maø ngöôi chaúng heà bieát, thì chôù nghe lôøi cuûa tieân tri hay laø keû hay chieâm bao aáy, vì Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi thöû caùc ngöôi, ñaëng bieát caùc ngöôi coù heát loøng heát yù kính meán Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi chaêng.

Döôøng nhö coù lyù do ñeå keát luaän raèng khoâng phaûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho caùc tieân tri giaû khaû naêng sieâu nhieân ñeå laøm daáu kyø pheùp laï- Chaéc chaén laø Satan. Tuy nhieân Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp ñieàu ñoù vaø duøng söï caùm doã cuûa Satan nhö laø söï thöû nghieäm cuûa rieâng Ngaøi ñeå phaùt hieän ñieàu gì ñang ôû trong loøng daân söï cuûa Ngaøi.

Cuøng nguyeân taéc naày cuõng ñöôïc minh hoïa trong Caùc-quan-xeùt 2:21-3:8 khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp daân Y-sô-ra-eân bò nhöõng quoác gia xung quanh caùm doã ñeå xaùc ñònh roõ hoï coù vaâng lôøi Ngaøi hay khoâng. Chuùa Gieâ-su cuõng ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh daãn vaøo ñoàng vaéng vôùi muïc ñích chòu ma quyû caùm doã (Ma-thi-ô 4:1) vaø ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi thöû nghieäm laø theá. Ngaøi ñaõ phaûi ñöôïc chöùng minh laø voâ toäi, vaø caùch duy nhaát ñeå ñöôïc chöùng minh laø voâ toäi laø ñöôïc thöû nghieäm bôû söï caùm doã.

Satan Khoâng Ñaùng Chòu Taát Caû Nhöõng Lôøi Ñoå Loãi

(Satan Does Not Deserve All the Blame)

Satan ñaõ löøa doái raát nhieàu ngöôøi trong theá giôùi naày baèng caùch laøm môø taâm trí cuûa hoï ñoái vôùi leõ thaät Phuùc AÂm, nhöng chuùng ta phaûi nhaän bieát raèng khoâng phaûi Satan coù theå laøm muø loøng ai cuõng ñöôïc. Noù chæ coù theå löøa doái nhöõng ngöôøi cho pheùp chính mình bò löøa doái, nhöõng ngöôøi choái boû leõ thaät.

Phao-loâ ñaõ tuyeân boá raèng nhöõng ngöôøi voâ tín “trí khoân cuûa hoï bò toái taêm” (EÂ-pheâ-soâ 4:18) vaø ngu muoäi, nhöng oâng cuõng ñaõ cho bieát lyù do cô baûn ñoái vôùi taâm trí toái taêm vaø ngu muoäi cuûa hoï laø:

AÁy laø anh em chôù neân aên ôû nhö ngöôøi ngoaïi ñaïo nöõa, hoï theo söï hö khoâng cuûa yù töôûng mình, bôûi söï ngu muoäi ôû trong hoï, vaø vì loøng hoï cöùng coûi neân trí khoân toái taêm, xa caùch söï soáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï ñaõ maát caû söï caûm bieát, ñaønh boû mình trong moät ñôøi buoâng lung, ñem loøng meâ ñaém khoâng bieát chaùn maø phaïm heát moïi ñieàu oâ ueá (EÂ-pheâ-soâ 4:17b-19).

Nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc cöùu khoâng phaûi hoï laø nhöõng ngöôøi baát haïnh bò Satan löøa doái moät caùch ñaùng buoàn. Nhöng ñuùng hôn hoï laø nhöõng toäi nhaân phaûn loaïn laø nhöõng keû muoán ngu muoäi vaø muoán ôû trong söï löøa doái bôûi vì loøng cuûa hoï quaù cöùng coûi.

Khoâng ngöôøi naøo buoäc phaûi ôû trong söï löøa doái, khi ñôøi soáng cuûa chính baïn xaùc chöùng! Ñaõ moät khi baïn laøm meàm loøng mình ñoái vôùi Chuùa, thì Satan khoâng theå giöõ baïn bò löøa doái.

Cuoái cuøng roài Satan seõ bò troùi trong suoát moät ngaøn naêm cai trò cuûa Ñaáng Christ, vaø noù khoâng coøn aûnh höôûng ñeán ai heát:

Ñoaïn, toâi thaáy moät vò thieân söù treân trôøi xuoáng, tay caàm chìa khoùa vöïc saâu vaø moät caùi xieàng lôùn. Ngöôøi baét con roàng, töùc laø con raén ñôøi xöa, laø ma quyû, laø Sa-tan, maø xieàng noù laïi ñeán ngaøn naêm. Ngöôøi quaêng noù xuoáng vöïc, ñoùng cöûa vöïc vaø nieâm phong laïi, haàu cho noù khoâng ñi löøa doái caùc daân ñöôïc nöõa, cho ñeán chöøng naøo haïn moät ngaøn naêm ñaõ maõn. Söï ñoù ñoaïn (Khaûi-huyeàn 20:1-3a).

Ñeå yù thaáy tröôùc khi Satan bò giam caàm thì noù “ñaõ löøa doái caùc daân,” nhöng khi noù bò giam caàm thì noù khoâng coøn löøa doái hoï nöõa. Tuy nhieân, noù seõ löøa doái caùc daân trôû laïi:

Khi haïn ngaøn naêm maõn roài, quyû Sa-tan seõ ñöôïc thaû, vaø noù ra khoûi nguïc mình ñaëng doã daønh daân ôû boán phöông treân ñaát, daân Goùt vaø daân Ma-goùt; noù nhoùm chuùng laïi ñeå chieán tranh, ñoâng nhö caùt bôø bieån Chuùng noù leân khaép caùc vuøng roäng treân maët ñaát, vaây dinh thaùnh ñoà vaø thaønh yeâu daáu. Nhöng coù löûa töø treân trôøi rôi xuoáng thieâu dieät chuùng noù (Khaûi-huyeàn 20:7-9).

Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi laïi thaû Satan ra trôû laïi trong thôøi gian ngaén naày? Lyù do laø ñeå nhöõng ngöôøi gheùt Ñaáng Christ trong loøng hoï nhöng ñaõ giaû vôø vaâng phuïc Ngaøi trong thôøi gian cai trò cuûa Ngaøi seõ ñöôïc baøy toû ra. Theá laø hoï coù theå bò ñoaùn phaït moät caùch xöùng ñaùng. Ñoù seõ laø thöû nghieäm cuoái cuøng.

Ñoù cuõng laø lyù do baây giôø Satan ñöôïc pheùp haønh ñoäng treân theá giôùi- ñeå cho nhöõng ngöôøi gheùt Ñaáng Christ trong loøng coù leõ ñöôïc baøy toû ra vaø ñeán cuoái cuøng bò ñoaùn phaït. Ñaõ moät khi Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coøn duøng Satan ñeå hoaøn taát nhöõng muïc ñích thieân thöôïng cuûa Ngaøi nöõa, thì keû löûa doái seõ bò neùm vaøo hoà löûa ñeå chòu khoå hình ôû ñoù maõi maõi (Khaûi-huyeàn 20:10).

Chuaån Bò Cho Theá Giôùi Töông Lai

(Prepare For the Future World)

Neáu baïn ñaõ aên naên vaø tin nhaän Phuùc AÂm, ñaõ vöôït qua nhöõng thöû nghieäm ñaàu tieân vaø quan troïng nhaát cuûa cuoäc soáng. Tuy nhieân ñöøng nghó laø baïn seõ khoâng coøn tieáp tuïc chòu thöû nghieäm ñeå Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå xaùc ñònh söï taän tuïy vaø trung tín ñaõ tieáp tuïc cuûa chuùng ta ñoái vôùi Ngaøi. Chæ nhöõng ngöôøi “tieáp tuïc trong ñöùc tin” seõ ñöôïc trình dieän tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi nhö laø ngöôøi thaùnh vaø koâng tyø khoâng veát” (Coâ-loâ-se 1:22-23).

Ngoaøi ñieàu naày ra, Kinh-thaùnh cho bieát moät caùch roõ raøng raèng moät ngaøy kia taát caû chuùng ta seõ ñöùng tröôùc ngai phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaøo luùc ñoù moãi moät ngöôøi seõ nhaän phaàn thuôûng tuøy theo söï vaâng lôøi cuûa mình khi coøn ôû treân ñaát. Vì vaäy, chuùng ta vaãn coøn ñöôïc thöû nghieäm ñeå xaùc ñònh roõ chính chuùng ta coù xöùng ñaùng vôùi nhöõng phaàn thöôûng ñaëc bieät trong töông lai ôû trong vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Phao-loâ ñaõ vieát,

Nhöng ngöôi, sao xeùt ñoaùn anh em mình? Coøn ngöôi, sao khinh deå anh em mình? Vì chuùng ta heát thaûy seõ öùng haàu tröôùc toøa aùn Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi coù cheùp raèng: Chuùa phaùn: Thaät nhö ta haèng soáng, moïi ñaàu goái seõ quì tröôùc maët ta, Vaø moïi löôõi seõ ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhö vaäy, moãi ngöôøi trong chuùng ta seõ khai trình vieäc mình vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi (Roâ-ma 14:10-12).

Bôûi vì chuùng ta thaûy ñeàu phaûi öùng haàu tröôùc toøa aùn Ñaáng Christ, haàu cho moãi ngöôøi nhaän laõnh tuøy theo ñieàu thieän hay ñieàu aùc mình ñaõ laøm luùc coøn trong xaùc thòt (2 Coâr 5:10).

Vaäy, chôù xeùt ñoaùn sôùm quaù, haõy ñôïi Chuùa ñeán; chính Chuùa seõ toû nhöõng söï giaáu trong nôi toái ra nôi saùng, vaø baøy ra nhöõng söï toan ñònh trong loøng ngöôøi; baáy giôø, ai naáy seõ bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi maø laõnh söï khen ngôïi mình ñaùng laõnh (I Coâr 4:5).

Phaàn Thöôûng seõ Laø Gì? (What Will Be the Rewards?)

Chính xaùc seõ laø nhöõng phaàn thuôûng gì seõ ñöôïc ban cho nhöõng ngöôøi chöùng toû tình yeâu vaø loøng taän hieán cuûa hoï daønh cho Chuùa Gieâ-su. Ít nhaát thì Kinh-Thaùnh noùi ñeán hai phaàn thöôûng khaùc nhau- söï khen ngôïi töø Chuùa vaø coù theâm cô hoäi ñeå phuïc vuï Ngaøi. Caû hai haàn thöôûng naày ñöôïc baøy toû trong nguï ngoân vò theá töû ñi phuông xa chòu phong chöùc laøm vua roài trôû veà cuûa Chuùa Gieâ-su:

Vaäy, Ngaøi phaùn raèng: Coù moät vò theá töû ñi phöông xa, ñaëng chòu phong chöùc laøm vua roài trôû veà; beøn goïi möôøi ngöôøi trong ñaùm ñaày tôù mình, giao cho möôøi neùn baïc, vaø daïy raèng: Haõy duøng baïc naày sanh lôïi cho ñeán khi ta trôû veà. Song daân xöù aáy gheùt ngöôøi, thì sai söù theo ñaëng noùi raèng: Chuùng toâi khoâng muoán ngöôøi naày cai trò chuùng toâi! Khi ngöôøi ñaõ chòu phong chöùc laøm vua roài, trôû veà, ñoøi caùc ñaày tôù ñaõ laõnh baïc ñeán, ñaëng cho bieát moãi ngöôøi laøm lôïi ñöôïc bao nhieâu. Ñaày tôù thöù nhöùt ñeán trình raèng: Laïy chuùa, neùn baïc cuûa chuùa sanh lôïi ra ñöôïc möôøi neùn. Chuû raèng: Hôõi ñaày tôù ngay laønh kia, ñöôïc laém; vì ngöôi trung tín trong söï nhoû moïn, ngöôi seõ ñöôïc cai trò möôøi thaønh. Ngöôøi thöù hai ñeán thöa raèng: Laïy chuùa, neùn baïc cuûa chuùa sanh lôïi ra ñöôïc naêm neùn. Chuû raèng: Ngöôi ñöôïc cai trò naêm thaønh. Ngöôøi khaùc ñeán thöa raèng: Laïy chuùa, ñaây naày, neùn baïc cuûa chuùa toâi ñaõ goùi giöõ trong khaên; bôûi toâi sôï chuùa, vì chuùa laø ngöôøi nghieâm nhaët, hay laáy trong nôi khoâng ñeå, gaët trong choã khoâng gieo. Chuû raèng: Hôõi ñaày tôù ngoan aùc kia, ta cöù lôøi ngöôi noùi ra maø xeùt ngöôi. Ngöôi ñaõ bieát ta laø ngöôøi nghieâm nhaët, hay laáy trong nôi khoâng ñeå, gaët trong choã khoâng gieo; côù sao ngöôi khoâng giao baïc ta cho haøng baïc? Khi ta veà, seõ laáy laïi voán vaø lôøi. Chuû laïi noùi cuøng caùc ngöôøi ñöùng ñoù raèng: Haõy laáy neùn baïc noù ñi, cho ngöôøi coù möôøi neùn. Hoï beøn thöa raèng: Laïy chuùa, ngöôøi aáy coù möôøi neùn roài. Ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai coù, thì seõ cho theâm; song ai khoâng coù, thì seõ caát luoân cuûa hoï ñaõ coù nöõa. Coøn nhö nhöõng keû nghòch cuøng ta, khoâng muoán ta cai trò hoï, haõy keùo hoï ñeán ñaây, vaø cheùm ñi tröôùc maët ta (Luca 19:120-27).

Hieån nhieân, vò theá töû ñi phöông xa chòu phong chöùc laøm vua roài trôû veà ñoù laø Chuùa Gieâ-su. Khi Ngaøi trôû laïi, Chuùng ta seõ phaûi tính soå vôùi Ngaøi nhöõng gì chuùng ta ñaõ laøm nhöõng aân töù, caùc khaû naêng, caùc chöùc vuï , vaø caùc cô hoäi Ngaøi ñaõ ban cho chuùng ta, ñöôïc töôïng tröng bôûi moät neùm baïc ñöôïc ban cho moãi moät toâi tôù ôû trong nguï ngoân. Neáu chuùng ta trung tín, thì chuùng ta seõ ñöôïc Ngaøi khen thöôûng vaø ban cho uy quyeàn giuùp ñôõ Ngaøi cai trò treân theá giôùi (2 Ti-moâ-theâ 2:12; Khaûi-huyeàn 2:26-27; 5:10; 20:6), ñöôïc töôïng tröng bôûi caùc thaønh phoá maø moãi ñaày tôù trung tín ñöôïc ban cho ban quyeàn ñeå cai trò ôû trong nguï ngoân naày.

Söï Phaùn Xeùt Coâng Minh Trong Töông Lai

(The Fairness of Our Future Judgement)

Moät nguï ngoân khaùc nöõa maø Chuùa Gieâ-su ñaõ keå ñeå minh hoïa söï coâng baèng hoaøn haûo veà söï phaùn xeùt trong töông lai cuûa chuùng ta:

Vaû, nöôùc thieân ñaøng gioáng nhö ngöôøi chuû nhaø kia, taûng saùng ñi ra, ñeå möôùn ngöôøi laøm coâng cho vöôøn nho mình. Khi ngöôøi chuû ñaõ ñònh giaù vôùi ngöôøi laøm coâng, moãi ngaøy moät ñô-ni-eâ, thì sai hoï vaøo vöôøn nho mình. Öôùc chöøng giôø thöù ba, ngöôøi chuû laïi ra, thaáy nhöõng keû khaùc raûnh vieäc ñöùng trong chôï, thì noùi cuøng hoï raèng: Caùc ngöôi haõy ñi vaøo vöôøn nho ta, vaø ta seõ traû tieàn coâng phaûi cho. Hoï lieàn ñi. Öôùc chöøng giôø thöù saùu vaø giôø thöù chín, ngöôøi chuû laïi ra, cuõng laøm nhö vaäy. Öôùc chöøng giôø thöù möôøi moät, chuû ra, laïi thaáy nhöõng keû khaùc ñöùng trong chôï, thì hoûi raèng: Sao caùc ngöôi ñöùng ñaây caû ngaøy khoâng laøm gì heát? Hoï traû lôøi raèng: Vì khoâng ai möôùn chuùng toâi. Ngöôøi chuû noùi vôùi hoï raèng: Caùc ngöôi cuõng haõy ñi vaøo vöôøn nho ta. Ñeán toái, chuû vöôøn nho noùi vôùi ngöôøi giöõ vieäc raèng: Haõy goïi nhöõng ngöôøi laøm coâng maø traû tieàn coâng cho hoï, khôûi töø ngöôøi roát cho ñeán ngöôøi ñaàu. Nhöõng ngöôøi laøm coâng möôùn töø giôø thöù möôøi moät ñeán, laõnh moãi ngöôøi ñöôïc moät ñô-ni-eâ. Roài tôùi phieân nhöõng ngöôøi ñaàu ñeán, töôûng laõnh ñöôïc nhieàu hôn; song hoï cuõng laõnh moãi ngöôøi moät ñô-ni-eâ. Khi laõnh roài, laèm baèm cuøng chuû nhaø, maø raèng: Nhöõng ngöôøi roát aáy chæ laøm moät giôø, maø chuû ñaõi cuõng nhö chuùng toâi, laø keû ñaõ chòu meät nhoïc caû ngaøy vaø dan naéng. Song chuû traû lôøi cho moät ngöôøi trong boïn raèng: Baïn ôi, ta khoâng xöû teä vôùi ngöôi ñaâu; ngöôi haù chaúng ñaõ ñònh vôùi ta moät ñô-ni-eâ sao? Haõy laáy cuûa ngöôi maø ñi ñi; ta muoán traû cho keû roát naày baèng nhö ñaõ traû cho ngöôi vaäy. Ta haù khoâng coù pheùp duøng cuûa caûi ta theo yù muoán ta sao? Hay laø ngöôi thaáy ta ôû töû teá maø laáy maét ganh sao? Ñoù, nhöõng keû roát seõ neân ñaàu vaø keû ñaàu seõ neân roát laø nhö vaäy (Ma-thi-ô 20:1-16).

Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng daïy trong nguï ngoân naày raèng cuoái cuøng thì taát caû caùc toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ nhaän phaàn thöôûng baèng nhau, nhö vaäy khoâng nhöõng khoâng coâng bình, maø coøn maâu thuaån vôùi nhieàu ñoaïn Kinh-thaùnh (Luca 19:12-27; I Coâr 3:8).

Chính xaùc laø Chuùa Gieâ-su ñaõ daïy raèng moãi moät toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñöôïc ban thöôûng, nhöng khoâng nhöõng döïa treân nhöõng gì ngöôøi ñoù laøm cho Ngaøi, maø coøn döïa treân nhöõng cô hoäi Ngaøi ñaõ cho hoï. Caùc ñaày tôù laøm vieäc moät giôø trong nguï ngoân cuûa Ñaáng Christ chaéc ñaõ laøm vieäc caû ngaøy maø ngöôøi chuû ñaõ ban cho hoï cô hoäi. Vì vaäy, nhöõng ngöôøi ñoù taïo ra ñöôïc phaàn lôùn cô hoäi laøm vieäc moät giôø cuûa hoï ñöôïc ban thöôûng baèng vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc ban cho cô-hoäi laøm vieäc caû ngaøy.

Vì vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng ban cho nhöõng cô hoäi khaùc nhau cho moãi toâi tôù cuûa Ngaøi. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi Chuùa ban cho hoï nhöõng cô hoäi lôùn lao ñeå phuïc vuï vaø chuùc phöôùc cho haøng ngaøn ngöôøi ñang söû duïng caùc aân töù ñaày kinh ngaïc maø Ngaøi ñaõ ban cho hoï. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khaùc Ngaøi ban cô hoäi vaø aâ töù ít hôn, song cuoái cuøng thì hoï cuõng coù theå nhaän phaàn thöôûng gioáng nhö vaäy neáu hoï trung tín vôùi taát caû vôùi nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï.[1]

Keát Luaän (The Conclusion)

Khoâng coù gì quan troïng hôn laø vaâng lôøi Chuùa, vaø moät ngaøy kia moïi ngöôøi seõ bieát raèng. Baây giôø ngöôøi khoân bieát ñieàu ñoù vaø laøm theo!

Chuùng ta haõy nghe lôøi keát cuûa lyù thuyeát naày: Khaù kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø giöõ caùc ñieàu raên Ngaøi; aáy laø troïn phaän söï cuûa ngöôi. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñem ñoaùn xeùt caùc coâng vieäc, ñeán noãi vieäc kín nhieäm hôn heát, hoaëc thieän hoaëc aùc cuõng vaäy (Truyeàn-giaùo 12:13-14).

Ngöôøi muïc sö moân ñoà moân ñoà vaâng lôøi Ñöùc chuùa Trôøi vôùi caû taát loøng cuûa mình vaø laøm moïi söï maø ngöôøi ñoù coù theå ñeå thuùc ñaåy moân ñoà laøm gioáng nhö vaäy!

Caùc caâu Kinh-thaùnh tham khaûo chuû ñeà quan troïng naày veà söï phaùn xeùt trong töông lai cuûa chuùng ta, Ma-thi-ô 6:1-6, 16-18; 10:41-42; 12:36-37; 19:28-29; 25:14-30; Luca 12:2-3; 14:12-14; 16:10-13; I Coâr 3:5-15; 2 Ti-moâ-theâ 2:12; I Phi-e-rô 1:17; Khaûi-huyeàn 2:26-27; 5:10; 20:6.

 


[1] Nguï ngoân naày cuõng khoâng daïy nhöõng aên naên vaøo luùc coøn treû vaø trung tín laøm vieäc qua nhieàu naêm cuõng seõ ñöôïc phaàn thöôûng gioáng nhö nhöõng ngöôøi môùi aên naên trong suoát nhöõng naêm cuoái cuøng coøn laïi cuûa ñôøi hoï vaø trung tín chæ phuïc vuï Chuùa ñöôïc moät naêm. Ñieàu ñoù seõ khoâng coâng baèng, vaø seõ döïa treân cô hoäi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho moãi moät ngöôøi, vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cô hoäi aên naên trong suoát caû ñôøi cuûa hoï. Do vaäy nhöõng ngöôøi laøm vieäc laâu hôn seõ nhaän laõnh phaàn thöôûng nhieàu hôn nhöõng ngöôøi laø vieäc ít thôøi gian hôn.