LÔØI MÔÛ ÑAÀU

Hôn hai möôi laêm naêm qua, toâi coù ñaëc aân ñeán hôn 40 quoác gia treân theá giôùi, ñeå noùi chuyeän vôùi möôøi ngaøn muïc sö qua nhöõng hoäi nghò töø ba ñeán naêm ngaøy. Nhöõng laõnh ñaïo Cô Ñoác töø nhieàu giaùo phaùi vaø nhöõng nhaùnh khaùc nhau trong thaân theå Ñaáng Christ ñaõ ñeán tham döï hoäi nghò. Moãi chuyeán ñi ñaõ xaùc chöùng cho toâi nhöõng hoäi nghò ngaén naøy khoâng ñuû ñaùp öùng nhu caàu ñang toàn taïi. Vì coù raát nhieàu ñieàu caàn laøm ñeå trang bò cho caùc laõnh ñaïo Cô Ñoác. Vaø quyeån saùch naøy laø moät söï coá gaéng ñeå laáp ñaày phaàn naøo khoaûng caùch ñoù.

Toâi cuõng ñaõ coù nhöõng kinh nghieäm caù nhaân treân hai möôi naêm laøm muïc sö quaûn nhieäm nhieàu Hoäi thaùnh. Maëc daàu trong chöøng möïc naøo ñoù toâi “ñaõ thaønh coâng”, nhöng nhieàu luùc thaáy mình tranh chieán vì thieáu hieåu bieát veà nguyeân taéc cô baûn cuûa caùc chöùc vuï ñuùng Kinh thaùnh. Cho neân toâi quan taâm saâu saéc cho haøng trieäu ngöôøi haàu vieäc Chuùa chaân thaønh nhöng boû lôõ nhöõng gì toâi ñaõ boû lôõ, vaø hoï caàn ñöôïc trang bò chu ñaùo hôn cho coâng vieäc tröôùc maét hoï. Vaøi nguyeân taéc maø toâi ñaõ thieáu hieåu bieát laïi raát quan troïng ñeán noãi moät khi ñaõ hieåu ñuùng, thì hoï seõ ñònh höôùng chöùc vuï cho suoát cuoäc ñôøi haàu vieäc Chuùa cuûa mình. Nhöõng nguyeân taéc ñoù trôû neân maãu möïc ño löôøng ñöôïc moïi khía caïnh cuûa chöùc vuï. Nhöõng ñieàu naøy ñöôïc vieát trong nhöõng chöông ñaàu tieân, vaø xin ñoäc giaû ñöøng boû qua, vì taát caû nhöõng chöông sau seõ voâ duïng, neáu khoâng coù neàn taûng ôû chöông ñaàu.

Saùch naøy ñaëc bieät daønh cho caùc muïc sö khi hoï laø nhöõng laõnh ñaïo Cô ñoác thoâng thöôøng nhaát. Nhöng moïi ñieàu toâi vieát cuõng ñöôïc aùp duïng cho nhöõng ngöôøi truyeàn giaùo, cho giaùo sö, giaùo só, ngöôøi môû mang Hoäi thaùnh, nhöõng tieân tri, giaùo vieân tröôøng Chuùa Nhaät vaø v.v… Khoâng moät ai trong thaân theå Ñaáng Christ maø khoâng nhaän ñöôïc ích lôïi khi ñoïc saùch naøy, vì moãi chi theå trong thaân Ñaáng Christ ñeàu ñöôïc ban aân suûng cho chöùc naêng maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thieát laäp.

Toâi vieát chuû yeáu cho nhöõng muïc sö soáng ngoaøi khu vöïc Baéc Myõ, aâu Chaâu, UÙc Chaâu hoaëc Taân Taây Lan. Tuy nhieân, nhöõng gì toâi vieát khoâng coù aùp duïng ñöôïc cho caùc toâi tôù Chuùa trong nhöõng vuøng ñoù. Thaät söï cuõng coù theå giuùp ñôõ hoï phaàn naøo, nhöng hoï ñaõ coù khaù nhieàu giaùo sö roài. Tuøy thuoäc vaøo söï hieåu bieát, kinh nghieäm vaø quoác gia ñang haàu vieäc Chuùa, maø baïn seõ thaáy moät soá chöông thöïc söï coù ích lôïi hôn nhöõng chöông khaùc. Ví duï nhö caùc muïc sö cuûa caùc Hoäi thaùnh tö gia ôû Trung Hoa, Cu-ba, Vieät Nam seõ thaáy chöông noùi veà Hoäi thaùnh tö gia chæ chöùa ñöïng vaøi ñieàu maø hoï chöa bieát. Trong khi ñoù nhöõng muïc sö khoâng quen thuoäc vôùi moâ hình Hoäi thaùnh tö gia seõ thaáy chöông ñoù thaät söï höõu ích.

Phaûi löu yù raèng ñoäc giaû seõ khoâng ñoàng yù heát moïi ñieàu toâi vieát trong caùc chuû ñeà. Naêm naêm tröôùc ñaây toâi cuõng khoâng chaáp nhaän nhöõng gì toâi vieát trong saùch naøy. Vì theá ñöøng ñeå nhöõng baát ñoàng beù nhoû ñoù ngaên trôû baïn hoïc hoûi nhöõng ñieàu coù caàn trong moãi moät chöông.

Nhö Chuùa Gieâ-su daïy chuùng ta raèng khoâng ai ñoå röôïu môùi vaøo baàu da cuõ, neáu laøm vaäy thì baàu seõ nöùt vaø röôïu chaûy ra. Chæ coù baàu da môùi thì môùi meàm deûo, ñuû ñeå chòu ñöôïc ñoä maïnh cuûa röôïu môùi. Maëc duø moät vaøi ñieàu toâi vieát ñöôïc xem nhö laø röôïu môùi, nhöng thaät söï noù laø ñieàu hoaøn toaøn cuõ, ít ra Kinh thaùnh Taân Öôùc ñaõ noùi töø laâu roài. Vì vaäy baát kyø söï raïn nöùc cuûa baàu röôïu cuõ naøo khoâng phaûi do loãi cuûa röôïu môùi ñöôïc roùt ra töø nhöõng trang theo sau ñaây! Chuùa Gieâ-su vui möøng vì Ñuùc Chuùa Trôøi baøy toû leõ thaät cuûa Ngaøi cho con treû nhöng laïi giaáu kín “ñoái vôùi keû khoân ngoan thoâng saùng” (Mat 11:25). Chuùng ta bieát Ñöùc Chuùa Trôøi ban aân suûng cho ngöôøi khieâm nhöôøng, nhöng Ngaøi choáng cöï keû kieâu ngaïo (Gia cô 4:6). Caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì coù haøng ngaøn ngöôøi laõnh ñaïo Cô Ñoác khieâm nhöôøng treân khaép theá giôùi. Caàu xin Ñöùc Chuùa Tôøi ban phöôùc cho hoï khi ñoïc saùch naøy.

David Servant