ÑAËT MUÏC TIEÂU ÑUÙNG

CHÖÔNG MOÄT

Ñeå thaønh coâng trong maét Ñöùc Chuùa Trôøi, ñieàu thieát yeáu laø moãi moät muïc sö nhaän bieát muïc tieâu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët tröôùc maét mình. Neáu muïc sö khoâng bieát muïc tieâu cuûa mình, thì oâng khoâng caùch naøo ñaùnh giaù cho ñuùng hoaëc thaønh coâng hay thaát baïi trong vieäc ñaït ñeán muïc tieâu ñoù. 1 [1] OÂng ta coù theå nghó raèng mình ñaõ thaønh coâng khi oâng thaät söï thaát baïi. Vaø ñoù laø moät bi kòch lôùn. OÂng gioáng nhö ngöôøi chaïy ñua chaëng ñaàu tieân, hôùn hôû chaïy nöôùc ruùt qua vaïch 800 meùt, nghó raèng mình ñaõ chieán thaéng neân giô tay leân tröôùc söï coå vuõ cuûa ñaùm ñoâng, maø khoâng nhaän ra raèng mình ñang chaïy tieáp söùc ôû ñöôøng ñua daøi 1600 meùt. Khoâng bieát muïc tieâu chaéc chaén seõ thaát baïi. Suy nghó mình ñaõ thaéng thì khieán ngöôøi aáy thaát baïi. Trong tröôøng hôïp naøy caâu noùi hoaøn toaøn ñuùng laø: “Keû ñaàu trôû neân roát”

Haàu heát muïc sö coù vaøi loaïi muïc tieâu ñaëc bieät maø hoï thöôøng ñeà caäp ñeán nhö laø “khaûi töôïng” cuûa mình. Ñoù laø nhöõng ñieàu maø hoï phaán ñaáu ñeå ñaït ñöôïc, döïa treân söï keâu goïi vaø aân töù ñaëc bieät cuûa mình. AÂn töù vaø söï keâu goïi cuûa moãi ngöôøi thì ñaëc thuø, baát luaän laø moät muïc sö ôû thaønh phoá naøo ñoù, hay truyeàn giaùo cho moät khu vöïc, hoaëc laøm giaùo sö giaûng daïy leõ thaät. Nhöng muïc tieâu ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho maø toâi ñang ñeà caäp ôû ñaây laø muïc tieâu chung, vaø aùp duïng cho moïi muïc sö. Ñoù laø khaûi töôïng lôùn. Noù phaûi laø khaûi töôïng chung thuùc ñaåy phía sau moïi khaûi töôïng caù bieät. Nhöng thöôøng thì noù khoâng ñöôïc nhö vaäy. Khoâng chæ nhieàu muïc sö coù nhöõng khaûi töôïng ñaëc bieät khoâng hoøa hôïp vôùi khaûi töôïng chung cuûa Ñöùc chuùa Trôøi, maø khaûi töôïng cuûa hoï thaät söï coøn choáng nghòch laïi khaûi töôïng chung ñoù. Toâi ñaõ töøng laøm vaäy, duø luùc ñoù toâi ñang laøm muïc sö cuûa moät Hoäi thaùnh taêng tröôûng.

Vaäy thì muïc tieâu hay khaûi töôïng chung maø Ñöùc chuùa Trôøi ban cho moãi muïc sö laø gì? Chuùng ta baét ñaàu tìm caâu traû lôøi trong (Mat 28:18 -20), moät phaân ñoaïn Kinh thaùnh quen thuoäc maø chuùng ta laïi boû qua. Haõy xem töøng caâu moät:

Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñeán gaàn, phaùn cuøng moân ñoà nhö vaày: “Heát caû quyeàn pheùp treân trôøi vaø döôùi ñaát ñaõ giao cho Ta” (Mat 28:18).

Chuùa Gieâ-su muoán moân ñoà Ngaøi bieát raèng Cha ñaõ ban uy quyeàn toái cao cho Ngaøi. Dó nhieân laø yù ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Cha ñaõ (vaø ñang) laø moïi ngöôøi phaûi vaâng phuïc Chuùa Gieâ-su, cuõng nhö baát kyø khi naøo Ñöùc Chuùa Trôøi ban uy quyeàn cho ai. Nhöng Chuùa Gieâ-su thì caù bieät, Cha Ngaøi ñaõ giao cho Ngaøi heát thaûy quyeàn pheùp treân trôøi vaø döôùi ñaát, chöù khoâng chæ moät uy quyeàn giôùi haïn nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho con ngöôøi. Gieâ-su laø Chuùa.

Nhö vaäy heã ai khoâng töông giao vôùi Gieâ-su nhö Chuùa cuûa mình, thì ngöôøi ñoù khoâng coù moái quan heä ñuùng ñaén vôùi Ngaøi. Gieâ-su, hôn baát cöù ñieàu gì khaùc, Ngaøi laø Chuùa. Ñoù laø lyù do Ngaøi ñöôïc nhaéc ñeán laø “Chuùa” hôn 600 laàn trong Taân Öôùc (Ngaøi chæ ñöôïc ñeà caäp laø Ñaáng Cöùu Theá 15 laàn). Ñoù laø lyù do Phao Loâ vieát: “Ñaáng Christ ñaõ cheát vaø soáng laïi, aáy laø ñeå laøm Chuùa keû soáng vaø keû cheát” (Roâ 14:9). Chuùa Gieâ-su ñaõ cheát vaø ñaõ soáng laïi ñeå cai trò nhö laø Chuùa treân nhaân loaïi.

Ñöùc Tin Cöùu Roãi Thaät (True Saving Faith)

Khi caùc truyeàn giaùo vaø muïc sö thôøi nay môøi thaân höõu “tieáp nhaän Gieâ-su laøm cöùu Chuùa” (cuïm töø vaø khaùi nieäm naøy chöa töøng thaáy trong Kinh thaùnh). Ñieàu ñoù baøy toû moät thieáu soùt cô baûn trong söï hieåu bieát cuûa hoï veà Phuùc AÂm. Ví duï nhö vieân cai nguïc ngöôøi Phi-líp hoûi Phaoloâ toâi phaûi laøm gì ñeå ñöôïc cöùu, Phaoloâ khoâng traû lôøi: “Haõy tieáp nhaän Gieâ-su laøm Cöùu Chuùa cuûa anh”. Nhöng oâng laïi noùi “tin Chuùa Gieâ-su Christ thì ngöôi seõ ñöôïc cöùu” (Coângvuï 16:31). Ngöôøi ta ñöôïc cöùu khi hoï tin Chuùa Gieâ-su Christ. Baïn haõy nhôù hoï khoâng ñöôïc cöùu vì tin giaùo lyù veà söï cöùu roãi hoaëc giaùo lyù veà Gieâ-su, nhöng hoï tin nôi moät Thaân Vò – Chuùa Gieâ-su Christ. Ñoù laø ñöùc tin cöùu roãi. Coù quaù nhieàu ngöôøi nghó raèng vì hoï tin söï cheát cuûa Chuùa Gieâ-su laø moät cuûa leã ñuû ñeå tha toäi cho hoï, hoaëc söï cöùu roãi laø bôûi ñöùc tin hoaëc laø haøng traêm ñieàu khaùc veà Chuùa Gieâ-su, hay veà söï cöùu roãi, laø hoï ñaõ coù ñöùc tin cöùu roãi. Nhöng hoï sai laàm. Ma quæ cuõng ñaõ tin moïi ñieàu veà Gieâ-su vaø veà söï cöùu roãi. Ñöùc tin cöùu roãi bao goàm ñöùc tin nôi Gieâ-su. Vaø Ngaøi laø ai? Ngaøi laø Chuùa.

Roõ raøng neáu toâi tin Gieâ-su laø Chuùa, thì toâi seõ haønh ñoäng nhö Ngaøi laø Chuùa, vaâng phuïc Ngaøi töø ñaùy loøng toâi. Neáu toâi khoâng vaâng phuïc Ngaøi, thì toâi khoâng tin Ngaøi. Neáu coù ai noùi: “Toâi tin coù con raén ñoäc trong ñoâi giaày” vaø roài anh ta bình thaûn mang giaày ñoù vaøo, thì roõ raøng anh khoâng thaät söï tin ñieàu mình noùi laø mình tin. Khi ngöôøi ta noùi hoï tin nôi Gieâ-su nhöng khoâng aên naên toäi loãi mình vaø taám loøng khoâng vaâng phuïc Ngaøi thì hoï khoâng thaät söï tin nôi Chuùa Gieâ-su. Hoï coù theå tin vaøo hình aûnh Gieâ-su, nhöng khoâng tin chính Chuùa Gieâ-su laø Ñaáng coù heát thaûy quyeàn pheùp treân Trôøi vaø döôùi Ñaát.

Nhöõng ñieàu naøy noùi leân raèng khi nhaän thöùc cuûa muïc sö veà söù ñieäp caên baûn nhaát cuûa Cô Ñoác Giaùo bò khieám khuyeát, thì ngöôì aáy gaëp khoù khaên ngay töø luùc baét ñaàu. Khoâng caùch naøo ñeå moät ngöôøi ñaït ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi trình baøy sai traät söù ñieäp caên baûn nhaát maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán theá giôùi nghe ñeán. Ngöôøi aáy coù theå laø muïc sö cuûa moät Hoäi thaùnh taêng tröôûng, nhöng oâng ta thaát baïi caùch thaûm thöông maø khoâng hoaøn taát khaûi töôïng chung cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho chöùc vuï mình.

Khaûi Töôïng Lôùn (The big Vision)

Haõy trôû laïi Mat 28:18-19. Sau khi tuyeân boá veà uy quyeàn toái cao cuûa mình, thì Chuùa Gieâ-su ban maïng leänh:

“Vaäy haõy ñi daïy doã muoân daân, haõy nhaân danh Ñöùc Cha, Ñöùc Con vaø Ñöùc Thaùnh Linh maø laøm pheùp baùp teâm cho hoï vaø daïy hoï giöõ heát caû moïi ñieàu maø ta ñaõ truyeàn cho caùc ngöôi” (Mat 28:19–20a)

Löu yù Chuùa Gieâ-su duøng töø “Vaäy”. Ngaøi phaùn: “Vaäy haõy ñi daïy doã muoân daân….”. Ñieàu ñoù yù noùi raèng: “Bôûi vì nhöõng gì Ta vöøa phaùn… Ta coù heát thaûy quyeàn pheùp… bôûi vì Ta laø Chuùa… neân moïi ngöôøi dó nhieân phaûi vaâng phuïc Ta…vaø vì vaäy ta cuõng truyeàn leänh cho caùc ngöôi (vaø caùc ngöôi phaûi vaâng phuïc Ta), haõy ñi moân ñoà hoùa muoân daân, daïy hoï giöõ moïi maïng leänh cuûa Ta”.

Noùi caùch ngaén goïn, muïc tieâu chung, khaûi töôïng lôùn cuûa Ñöùc Chuaù Trôøi cho taát caû moïi coâng taùc cuûa chuùng ta laø: Traùch nhieäm cuûa chuùng ta laø moân ñoà hoùa nhöõng ngöôøi vaâng giöõ moïi maïng leänh cuûa Ñaáng Christ.

Ñoù laø lyù do Phaoloâ noùi aân suûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho toâi laøm söù ñoà ñeå “ñem daân ngoaïi ñeán söï vaâng phuïc ñöùc tin” (Roâma 1:5). Muïc tieâu laø vaâng phuïc vaø phöông tieän vaâng phuïc laø ñöùc tin. Moät ngöôøi coù ñöùc tin thaät seõ vaâng theo maïng leänh cuûa Chuùa Gieâ-su.

Ñoù laø lyù do taïi sao Phi-e-rô giaûng trong ngaøy leã Nguõ tuaàn raèng: “Vaäy, caû nhaø Y-sô-ra-eân khaù bieát chaéc raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ toân Ngaøi (Gieâ-su) laø Chuùa vaø Ñaáng Christ – Gieâ-su naøy laø Ñaáng caùc ngöôi ñaõ ñoùng ñinh” (Coângvuï 2:36). Phi-e-rô muoán nhöõng keû ñoùng ñinh Ñaáng Christ bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ toân Gieâ-su laøm Chuùa vaø Ñaáng Christ. Hoï ñaõ gieát chính Ñaáng maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán hoï vaâng lôøi! Döôùi söï caùo traùch naëng neà, hoï hoûi: “Chuùng toâi phaûi laøm gì?” Vaø Phi-e-rô noùi ñieàu ñaàu tieân “Haõy aên naên!” ñoù laø söï xoay chuyeån töø choã boäi nghòch ñeán choã vaâng phuïc. Toân Gieâ-su laøm Chuùa. Sau ñoù Phi-e-rô baûo hoï phaûi chòu baùp teâm nhö Ñaáng Christ truyeàn daïy. Phi-e-rô ñang moân ñoà hoùa – nhöõng tín höõu vaâng phuïc cuûa Ñaáng Christ – vaø oâng ta ñaõ baét ñaàu ñuùng vôùi söù ñieäp ñuùng.

Vì vaäy moãi muïc sö phaûi coù khaû naêng ñaùnh giaù söï thaønh coâng cuûa mình. Taát caû chuùng ta phaûi hoûi chính mình: chöùc vuï toâi daãn daét daân söï ñeán choã vaâng phuïc taát caû maïng leänh cuûa Ñaáng Christ khoâng?” Neáu ñöôïc, thì chuùng ta ñang thaønh coâng. Neáu khoâng thì chuùng ta ñang thaát baïi.

Ngöôøi truyeàn giaûng chæ thuyeát phuïc ngöôøi ta “tieáp nhaän Gieâ-su” maø khoâng baûo hoï phaûi aên naên toäi laø truyeàn giaûng thaát baïi. Moät muïc sö ñang coá gaéng xaây döïng moät hoäi chuùng ñoâng baèng caùch giöõ cho moïi tín höõu vui veû vaø toå chöùc ñöôïc nhieàu hoaït ñoäng xaõ hoäi laø sai laàm. Caùc giaùo sö chæ daïy nhöõng söï vaän haønh môùi nhaát “gioù thaàn hoïc” laø thaát baïi. Moät söù ñoà thaønh laäp nhöõng Hoäi thaùnh goàm nhöõng ngöôøi noùi raèng hoï tin Chuùa Gieâ-su nhöng khoâng vaâng phuïc Ngaøi laø söù ñoà thaát baïi. Ngöôøi tieân tri chæ noùi tieân tri veà caùc phöôùc haïnh seõ ñeán vôùi daân söï laø tieân tri thaát baïi.

Söï Thaát Baïi Cuûa Toâi (My Failure)

Vaøi naêm tröôùc, khi ñang laøm muïc sö taïi moät Hoäi thaùnh ñang phaùt trieån thì Ñöùc Thaùnh Linh hoûi toâi moät caâu laøm môû maét ñeå toâi thaáy mình ñaõ quaù thieáu soùt trong vieäc laøm troïn khaûi töôïng chung cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi toâi ñang ñoïc Kinh thaùnh noùi veà söï phaùn xeùt trong töông lai giöõa chieân vaø deâ trong Mat 25: 31- 46 thì Ñöùc Thaùnh Linh hoûi toâi nhö sau: “Neáu moïi ngöôøi trong hoäi chuùng con qua ñôøi hoâm nay vaø öùng haàu tröôùc ngai phaùn xeùt chieân vaø deâ thì bao nhieâu ngöôøi laø chieân vaø bao nhieâu ngöôøi laø deâ?” vaø ñaëc bieät hôn laø caâu: “Trong naêm qua, bao nhieâu ngöôøi trong hoäi chuùng cuûa con ñaõ cung caáp thöùc aên cho anh chò em trong Chuùa ñang bò ñoùi, vaø nöôùc uoáng cho nhöõng Cô Ñoác Nhaân bò khaùt, choå che thaân cho ngöôøi khoâng nhaø, ñoà maëc cho Cô Ñoác Nhaân ngheøo thieáu, hoaëc thaêm vieáng tín höõu beänh taät hay trong voøng lao lyù?” Toâi nhaän ra raèng ít ngöôøi laøm nhöõng ñieàu ñoù hoaëc nhöõng ñieàu töông töï nhö theá, maëc daàu hoï ñi nhaø thôø, haùt thôø phöôïng Chuùa, nghe toâi giaûng vaø daâng hieán tieàn baïc. Vì theá hoï chæ laø deâ theo tieâu chuaån cuûa Ñaáng Christ vaø ít nöõa thì toâi cuõng chòu traùch nhieäm phaàn naøo ñoù vì toâi ñaõ khoâng daïy hoï taàm quan troïng ñoái vôùi Chuùa veà vieäc ñaùp öùng nhöõng nhu caàu caáp thieát cuûa anh chò em trong Ñaáng Christ. Toâi khoâng daïy doã hoï vaâng phuïc moïi maïng leänh cuûa Ñaáng Christ. Thöïc teá thì toâi ñaõ nhaän ra raèng toâi ñang boû qua ñieàu cöïc kyø quan troïng ñoái vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi – Ñoù laø ñieàu raên lôùn thöù hai, yeâu keû laân caän nhö chính mình – toâi ñaõ khoâng ñeà caäp ñieàu raên môùi cuûa Chuùa Gieâ-su ñaõ daïy chuùng ta phaûi yeâu ngöôøi khaùc nhö Ngaøi ñaõ yeâu chuùng ta.

Hôn theá nöõa, laàn hoài toâi nhaän thaáy raèng, mình thaät söï daïy nhöõng ñieàu laøm ngöôïc laïi vôùi muïc tieâu chung cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà moân ñoà hoùa khi toâi daïy quan ñieåm thôøi thöôïng nhaát veà “tin laønh thònh vöôïng” cho hoäi chuùng. Maëc duø yù muoán cuûa Chuùa Gieâ-su khoâng muoán daân söï Ngaøi chaát chöùa cuûa caûi döôùi ñaát (xem Mat 6:19-24) vaø hoï phaûi thoûa loøng vôùi ñieàu hoï coù duø cho hoï chæ coù ñoà aên vaø aùo maëc (xem Heâ 13:5; 1Tim 6:7-8). Toâi ñaõ daïy cho hoäi chuùng Hoa Kyø giaøu coù cuûa toâi raèng, Ñöùc Chuùa Trôøi muoán hoï sôû höõu theâm nhieàu cuûa caûi. Nhö vaäy toâi ñaõ daïy tín ñoà mình khoâng vaâng lôøi Chuùa Gieâ-su trong khía caïnh naøo ñoù (cuõng nhö haøng traêm ngaøn muïc sö khaùc treân theá giôùi laøm nhö theá).

Töø khi nhaän thöùc mình ñaõ sai traät, toâi aên naên vaø xin hoäi chuùng tha thöù cho toâi. Toâi ñaõ baét ñaàu ñaøo taïo moân ñoà, daïy hoï giöõ moïi maïng leänh Ñaáng Christ truyeàn phaùn. Toâi laøm vieäc naøy vôùi söï run raåy, sôï haõi vaø nghi ngôø raèng coù soá ngöôøi trong hoäi chuùng cuûa toâi khoâng thaät söï muoán vaâng phuïc moïi maïng leänh cuûa Ñaáng Christ, vaø yeâu thích moät cô ñoác giaùo tieän nghi khoâng ñoøi hoûi hoï phaûi traû giaù gì caû. Vaø toâi ñaõ ñuùng. Moïi ñieàu naøy chöùng toû raèng coù soá ngöôøi khoâng quan taâm ñeán nhöõng Cô Ñoác Nhaân chòu khoå treân theá giôùi. Hoï khoâng quan taâm ñeán vieäc truyeàn baù Phuùc AÂm cho nhöõng ngöôøi chöa töøng nghe. Hôn theá, hoï chuû yeáu quan taâm ñeán vieäc gom goùp theâm cho chính mình. Noùi ñeán söï thaùnh khieát hoï chæ traùnh nhöõng toäi loãi ñaùng hoå theïn, nhöõng toäi bò ngöôøi ngoaïi leân aùn vaø chæ soáng cuoäc ñôøi nhö moät ngöôøi ôû möùc trung bình. Hoï khoâng thaät söï yeâu meán Chuùa, vì hoï khoâng muoán giöõ maïng leänh cuûa Chuùa Gieâ-su laø chính ñieàu ñeå chöùng minh tình yeâu cuûa hoï ñoái vôùi Ngaøi (xem Giaêng 14: 21).

Ñieàu toâi sôï ñaõ thaønh söï thaät – Nhöõng tín ñoà höõu danh voâ thöïc laø deâ ñoäi loát chieân. Khi toâi keâu goïi hoï töø boû chính mình, vaø vaùc thaäp töï giaù thì moät soá ngöôøi ñaõ noåi giaän. Vôùi hoï Hoäi thaùnh chuû yeáu laø nôi sinh hoaït xaõ hoäi ñöôïc dieãn ra vôùi aâm nhaïc hay gioáng nhö nhöõng gì theá gian höôûng thuï ôû caùc caâu laïc boä vaø quaùn röôïu. Hoï chæ chaáp nhaän söï giaûng daïy naøo xaùc nhaän cho söï cöùu roãi vaø tình yeâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho hoï. Nhöng hoï khoâng muoán nghe nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñoøi hoûi nôi hoï. Hoï khoâng muoán baát cöù ai thaéc maéc veà söï cöùu roãi cuûa hoï. Hoï khoâng saün loøng ñieàu chænh cuoäc soáng ñeå hôïp vôùi yù chæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi neáu ñieàu ñoù buoäc hoï phaûi traû giaù. Chaéc chaén hoï saün loøng chia xeû vôùi ngöôøi khaùc tieàn baïc neáu hoï ñöôïc thuyeát phuïc raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ traû laïi cho hoï nhieàu laàn hôn, vaø chæ khi hoï ñöôïc lôïi tröïc tieáp töø nhöõng gì hoï daâng hieán, chaúng haïn daâng tieàn ñeå caûi tieán nhöõng tieän nghi trong nhaø thôø cuûa hoï.

Thôøi Ñieåm Ñeå Töï Tra Xeùt (A Time For Self-Examination)

Ñaây laø luùc thích hôïp cho moãi muïc sö ñang ñoïc saùch naøy töï hoûi chính mình (caùc ñaày tôù nam nöõ cuûa Chuùa) cuøng moät caâu hoûi maø Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ hoûi toâi: “Neáu daân söï maø toâi chaên giöõ qua ñôøi ngay baây giôø vaø ñöùng tröôùc toøa phaùn xeùt giöõa chieân vaø deâ, thì bao nhieâu ngöôøi laø chieân vaø bao nhieâu ngöôøi laø deâ?”. Khi caùc muïc sö quaû quyeát daân söï cuûa mình haønh ñoäng nhö deâ maø ñöôïc cöùu, thì hoï ñang daïy daân söï mình ngöôïc laïi ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán hoäi chuùng ñöôïc daïy doã. Muïc sö nhö theá ñang laøm vieäc nghòch laïi Ñaáng Christ. OÂng ta ñöông ñöùng phía nghòch laïi ñieàu maø Chuùa Gieâ-su muoán hoäi chuùng nhö theá caàn ñöôïc nghe, theo nhö nhöõng ñieàu Ngaøi phaùn trong Mat 25:31-46. Ñieåm chính trong nhöõng gì Ngaøi daïy laø caûnh caùo deâ. Ngaøi khoâng muoán hoï nghó raèng hoï seõ leân thieân ñaøng.

Chuù Gieâ-su ñaõ baûo raèng ngöôøi ta nhaän bieát chuùng ta laø moân ñoà cuûa Ngaøi khi chuùng ta yeâu meán laãn nhau (xem Giaêng 13:35). Chaéc chaén laø Ngaøi ñang ñeà caäp ñeán loaïi tình yeâu vöôït quaù tình yeâu maø ngöôøi ngoaïi baøy toû cho nhau, neáu khoâng thì moân ñoà cuûa Ngaøi khoâng theå ñöôïc phaân bieät vôùi ngöôøi ngoaïi. Loaïi tình yeâu maø Chuùa Gieâ-su noùi ôû ñaây laø tình yeâu töï hieán daâng. Khi chuùng ta yeâu ngöôøi khaùc nhö Chuùa yeâu chuùng ta thì chuùng ta töø boû söï soáng cho nhau (xem Giaêng 13:34; 1Giaêng 3:16-20) Giaêng cuõng vieát raèng chuùng ta bieát mình vöôït khoûi söï cheát maø ñeán söï soáng, ñöôïc taùi sinh laø khi chuùng ta yeâu meán laãn (1Giaêng 3:14). Coù phaûi ngöôøi ta caèn nhaèn, choáng nghòch vaø ghen gheùt nhöõng muïc sö naøo daïy caùc maïng leänh cuûa Ñaáng Christ laø baøy toû tình yeâu thöông laø daáu hieäu ñöôïc taùi sinh khoâng? Vaâng, hoï laø deâ treân con ñöôøng daãn ñeán ñòa nguïc.

Moân Ñoà Hoùa Muoân Daân (Disciples of All Nations)

Tröôùc khi tieáp tuïc, moät laàn nöõa chuùng ta xem saùch Mat 28:19-20, laø maïng leänh lôùn vaø maïng leänh chung maø Chuùa Gieâ-su ñaõ ban cho caùc moân ñoà cuûa Ngaøi, xem chuùng ta coù theå gom nhaët ñöôïc nhöõng leõ thaät naøo nöõa khoâng?

“Vaäy, haõy ñi daïy doã muoân daân, haõy nhaân danh Ñöùc Cha, Ñöùc Con, vaø Ñöùc Thaùnh Linh maø laøm pheùp baùp teâm cho hoï, vaø daïy hoï giöõ heát caû moïi ñieàu maø ta ñaõ truyeàn cho caùc ngöôi” (Mat 28: 19-20a)

Haõy chuù yù ñieàu Chuùa Gieâ-su muoán moân ñoà Ngaøi laø moân ñoà hoùa muoân daân, hay noùi caùch chính xaùc hôn theo nguyeân töø Hy-laïp laø cho moïi saéc toäc treân theá giôùi. Neáu Chuùa Gieâ-su truyeàn leänh nhö theá thì toâi neân tin raèng ñieàu ñoù coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc. Chuùng ta coù theå moân ñoà hoùa moïi saéc toäc treân theá giôùi. Coâng vieäc naøy khoâng chæ giao phoù cho möôøi moät moân ñoà ñaàu tieân, nhöng coøn ñöôïc giao phoù cho moãi moät moân ñoà sau hoï nöõa, vì chính Chuùa Gieâ-su baûo möôøi moät moân ñoà ñoù daïy moân ñoà hoï vaâng giöõ heát thaûy maïng leänh Chuùa phaùn vôùi hoï. Vì theá möôøi moät moân ñoà ban ñaàu naøy ñaõ daïy moân ñoà hoï vaâng theo maïng leänh cuûa Ñaáng Christ vaø tieáp tuïc moân ñoà hoùa muoân daân vaø ñaây seõ laø maïng leänh töï tieáp dieãn cho moãi theá heä moân ñoà keá tieáp. Moãi moät moân ñoà cuûa Chuùa Gieâ-su ñöôïc döï ñònh phaûi quan taâm ñeán vieäc moân ñoà hoùa muoân daân baèng caùch naøo ñoù.

Ñieàu naøy giaûi thích phaàn naøo lyù do taïi sao “Ñaïi maïng leänh chöa ñöôïc hoaøn taát. Maëc duø coù haøng trieäu Cô Ñoác Nhaân höõu danh, nhöng soá moân ñoà thaät söï vaâng lôøi Chuùa Gieâ-su thì ít hôn nhieàu. Ña phaàn nhöõng tín ñoà höõu danh voâ thöïc khoâng quan taâm ñeán vieäc moân ñoà hoùa cho moïi saéc toäc, ñôn giaûn chæ vì hoï khoâng daâng mình ñeå vaâng phuïc maïng leänh cuûa Ñaáng Christ. Khi ñem ñeà taøi naøy ra thaûo luaän, hoï tìm moïi caùch bieän hoä, nhö: “Ñoù khoâng phaûi laø chöùc vuï cuûa toâi” vaø “toâi khoâng caûm ñoäng laøm ñieàu ñoù”. Nhieàu muïc sö ñaõ tuyeân boá nhö theá, neân laøm nhöõng con deâ cuûa hoï (chæ tín ñoà) chæ choïn löïa nhöõng maïng leänh naøo thích hôïp môùi laøm.

Neáu moãi moät tín ñoà höõu danh ngaøy nay thaät söï tin Chuùa Gieâ-su Christ, thì chaúng bao laâu moïi ngöôøi treân theá giôùi naøy seõ ñöôïc nghe Phuùc AÂm. Nhöõng moân ñoà chaân thaønh cuûa Ñaáng Christ seõ thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù. Hoï seõ ngöng ngay vieäc laõng phí thì giôø vaø tieàn baïc cho nhöõng vieäc taïm bôï vaø theá gian, nhöng söû duïng chuùng ñeå hoaøn thaønh maïng leänh cuûa Chuùa truyeàn. Theá nhöng khi muïc sö naøo soát saéng thoâng baùo seõ coù moät ngöôøi truyeàn giaùo giaûng vaøo buoåi nhoùm tôùi, thì thöôøng oâng ta bieát buoåi nhoùm seõ vaéng hôn. Nhieàu con deâ seõ ôû nhaø hay ñi nôi khaùc. Hoï khoâng quan taâm ñeán vieäc vaâng theo maïng leänh cuoái cuøng cuûa Chuùa Gieâ-su Christ. Traùi laïi, chieân thì luoân luoân haùo höùc quan taâm ñeán vieäc moân ñoà hoùa muoân daân.

YÙ cuoái cuøng lieân heä vôùi Mat 28:18-20: Chuùa Gieâ-su cuõng baûo moân ñoà Ngaøi laøm baùp teâm cho moân ñoà cuûa hoï, vaø caùc söù ñoà trung tín vaâng lôøi maïng leänh naøy. Hoï laøm baùp teâm ngay cho ngöôøi aên naên vaø tin Chuùa Gieâ-su. Dó nhieân leã baùp teâm töôïng tröng cho söï ñoàng hoùa vôùi Chuùa Gieâ-su trong söï cheát, söï choân vaø söï phuïc sinh cuûa Ngaøi. Taân tín höõu ñaõ cheát vaø ñaõ soáng laïi nhö laø moät taân taïo vaät trong Ñaáng Christ. Leõ thaät naøy Chuùa Gieâ-su muoán veõ leân trong pheùp baùp teâm cuûa taân tín höõu, ñeå in saâu vaøo taâm trí hoï, raèng baây giôø hoï laø ngöôøi môùi, vôùi moät baûn chaát môùi. OÂng hay baø aáy trôø thaønh moät linh vôùi Ñaáng Christ vaø ñöôïc Ngaøi ban quyeàn naêng ñeå vaâng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, vì Ñaáng Christ soáng trong hoï. Hoï ñaõ cheát trong toäi cuûa mình nhöng baây giôø ñaõ ñöôïc taåy saïch vaø ñöôïc soáng laïi bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. Ngöôøi aáy khoâng “chæ ñöôïc tha thöù”, nhöng hôn theá anh ta ñaõ ñöôïc bieán ñoåi taän goác reã. Vì theá Ñöùc Chuùa Trôøi muoán baøy toû moät laàn nöõa raèng tín höõu thaät laø nhöõng ngöôøi khaùc thöôøng, vaø haønh ñoäng khaùc vôùi ñieàu hoï töøng laøm khi hoï coøn cheát thuoäc linh. Lôøi keát cuûa Chuùa Gieâ-su cuõng chaéc chaén nguï yù ñieàu ñoù “Vaø naøy, Ta thöôøng ôû cuøng caùc ngöôi luoân cho ñeán taän theá” (Mat 28: 20). Ñieàu naøy haù chaúng hôïp lyù ñeå suy nghó raèng söï hieän dieän lieân tuïc cuûa Ñaáng Christ vôùi ngöôøi naøo seõ aûnh höôûng ñeán caùch cö xöû cuûa hoï sao?

Chuùa Gieâ-su Ñònh Nghóa Veà Moân Ñoà

(Jesus Defines Discipleship)

Chuùng ta ñaõ xaùc nhaän muïc tieâu quan troïng hôn heát cuûa Chuùa Gieâ-su daønh cho chuùng ta laø vieäc moân ñoà hoùa, bao goàm vieäc ngöôøi ta aên naên toäi loãi, hoïc taäp vaâng phuïc maïng leänh cuûa Ngaøi. Chuùa Gieâ-su xaùc ñònh roõ hôn nöõa veà moân ñoà trong Giaêng 8:32:

“Neáu caùc ngöôi haèng ôû trong ñaïo ta, thì thaät laø moân ñoà ta, caùc ngöôi seõ bieát leõ thaät, vaø leõ thaät seõ buoâng tha caùc ngöôi”

Theo nhö Chuùa Gieâ-su thì moân ñoà thaät laø ngöôøi cöù ôû, hay soáng trong lôøi Ngaøi. Khi hoïc ñöôïc leõ thaät töø lôøi Ngaøi, hoï daàn daàn “ñöôïc giaûi phoùng” vaø phaàn keá tieáp cuûa maïch vaên chæ ra raèng Chuùa Gieâ-su ñang noùi veà söï giaûi thoaùt khoûi toäi loãi (xem giaêng 8: 34 – 36). Vì theá moät laàn nöõa chuùng ta thaáy raèng theo nhö ñònh nghóa cuûa Chuùa Gieâ-su moân ñoà laø ngöôøi hoïc vaø laøm theo maïng leänh cuûa Chuùa.

Sau ñoù Chuùa Gieâ-su phaùn:

“Naày, ta seõ ñöôïc saùng danh laø theå naøo: aáy laø caùc ngöôi keát nhieàu quaû, thì seõ laøm moân ñoà cuûa ta vaäy” (Giaêng 15:8)

Vaäy theo ñònh nghóa cuûa Chuùa Gieâ-su thì moân ñoà laøm vinh hieån Ñöùc Chuùa Trôøi qua boâng traùi cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi khoâng sinh boâng traùi thì khoâng ñöôïc xaùc nhaän laø moân ñoà cuûa Ngaøi.

Chuùa Gieâ-su laøm saùng toû hôn veà vieäc nhaän bieát boâng traùi cuûa moân ñoà thaät trong Lu-ca 14: 25- 33. Chuùng ta baét ñaàu töø caâu 25

“Coù ñoaøn daân ñoâng cuøng ñi vôùi Chuùa Gieâ-su, Ngaøi xaây laïi cuøng hoï maø phaùn raèng….”

Chuùa Gieâ-su coù thoûa maõn vì coù ñoaøn daân ñoâng “ñi cuøng vôùi Ngaøi” khoâng? Coù phaûi Ngaøi ñaït ñöôïc muïc tieâu khi Ngaøi tìm ñöôïc moät hoäi chuùng ñoâng ñaûo khoâng?

Khoâng, Chuùa Gieâ-su khoâng thoûa loøng vôùi ñoaøn daân ñoâng ñang quanh quaån beân Ngaøi, nghe Ngaøi giaûng, xem pheùp laï Ngaøi laøm vaø thænh thoaûng aên baùnh cuûa Ngaøi. Chuùa Gieâ-su ñang tìm kieám ngöôøi yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi caû taám loøng, taâm trí, taâm hoàn vaø söùc löïc mình. Ngaøi muoán ngöôøi ta vaâng theo maïng leänh cuûa Ngaøi, Ngaøi caàn coù nhöõng moân ñoà. Vì vaäy, Ngaøi phaùn vôùi ñoaøn daân ñoâng ñang ñi theo Ngaøi:

Neáu coù ai ñeán theo Ta, maø khoâng gheùt cha meï, vôï con, anh em, chò em mình, vaø söï soáng nöõa, thì khoâng ñöôïc laøm moân ñoà Ta (Lu-ca 14:26)

Khoâng coù gì sai laàm veà ñieàu naøy: Chuùa Gieâ-su ñaët ra yeâu caàu cho moät ngöôøi muoán trôû thaønh moân ñoà Ngaøi. Nhöng coù phaûi laø moân ñoà Ngaøi phaûi thaät söï gheùt nhöõng ngöôøi hoï yeâu thöông caùch töï nhieân khoâng? Ñieàu naøy döôøng nhö khoâng gioáng vôùi maïng leänh trong Kinh thaùnh daïy chuùng ta toân kính cha meï, yeâu ngöôøi phoái ngaãu vaø thöông con caùi.

Chuùa Gieâ-su duøng pheùp cöôøng ñieäu ñeå nhaán maïnh. Ngaøi khoâng muoán gì hôn ñieàu: Neáu chuùng ta laø moân ñoà cuûa Ngaøi, chuùng ta phaûi yeâu Ngaøi hôn taát caû, treân caû tình yeâu töï nhieân maø chuùng ta daønh cho nhöõng ngöôøi thaân yeâu nhaát. Söï ñoøi hoûi cuûa Chuùa Gieâ-su thì hoaøn toaøn hôïp lyù, vì Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø chuùng ta phaûi yeâu Ngaøi heát loøng, heát taâm trí, heát taâm hoàn vaø söùc löïc mình.

Ñöøng queân raèng – coâng vieäc cuûa muïc sö laø moân ñoà hoùa, ñieàu ñoù coù nghóa laø hoï phaûi saûn sinh ra nhöõng con ngöôøi yeâu Chuùa Gieâ-su hôn heát, yeâu meán Ngaøi nhieàu, nhieàu hôn ngay caû tình yeâu hoï daønh cho vôï, cho choàng, cho con caùi hay cha meï hoï. Ñaây laø thôøi ñieåm ñeå moãi muïc sö ñang ñoïc saùch naøy töï hoûi chính mình: “Toâi coù ñang saûn sinh ra maãu ngöôøi nhö theá khoâng?”

Laøm sao chuùng ta bieát moät ngöôøi yeâu meán Chuùa Gieâ-su? Chuùa Gieâ-su phaùn trong Giaêng 14:21 “Neáu caùc ngöôi yeâu ta seõ vaâng giöõ maïng leänh ta”. Vì vaäy chaéc chaén hôïp lyù ñeå keát luaän raèng ai yeâu meán Chuùa Gieâ-su hôn vôï choàng, con caùi vaø cha meï, thì hoï cuõng laø ngöôøi vaâng giöõ caùc maïng leänh Ngaøi. Moân ñoà cuûa Chuùa Gieâ-su vaâng theo maïng leänh cuûa Ngaøi.

Ñoøi Hoûi Thöù Nhì (A Second Requirement)

Chuùa Gieâ-su tieáp tuïc noùi cuøng ñoaøn daân ñoâng ñang theo Ngaøi trong ngaøy ñoù baèng lôøi naøy:

“Coøn ai khoâng vaùc thaäp töï giaù mình maø theo ta, cuõng khoâng ñöôïc laøm moân ñoà ta” (Lu-ca 14: 27)

Ñaây laø ñoøi hoûi thöù hai maø Chuùa Gieâ-su ñöa ra cho moân ñoà Ngaøi. Chuùa muoán noùi gì ôû ñaây? Coù phaûi moân ñoà thaät söï phaûi vaùc moät thanh goã daøi vaø lôùn treân vai hoï khoâng? Khoâng, moät laàn nöõa Chuùa Gieâ-su söû duïng hình boùng.

Neáu khoâng noùi laø taát caû thì haàu heát thính giaû ngöôøi Giu-ña trong thôøi Chuùa Gieâ-su ñaõ chöùng kieán caùch haønh hình moät töû toäi baèng thaäp töï giaù. Ngöôøi La-maõ ñoùng ñinh caùc töû toäi doïc theo nhöõng con ñöôøng chính beân ngoaøi coång thaønh ñeå ñe doïa toäi phaïm.

Vì lyù do naøy, toâi cho laø cuïm töø “vaùc thaäp giaù mình” laø söï dieãn ñaït quen thuoäc trong thôøi Chuùa Gieâ-su. Moãi toäi phaïm bò ñoùng ñinh ñeàu nghe lính La-maõ noùi: “Haõy vaùc thaäp töï giaù leân vaø theo ta”. Nhöõng töø ñoù laø lôøi ñe doïa khuûng khieáp, laø khi hoï bieát laø noù baùo hieäu ngaøy giôø thoáng khoå cuøng cöïc saép xaûy ra. Vì vaäy cuïm töø nhö vaäy ñöôïc hieåu qua caùch dieãn ñaït thoâng thöôøng, coù nghóa laø “Haõy saün saøng chaáp nhaän söï khoå cöïc treân ñöôøng loái cuûa caùc ngöôi”.

Toâi töôûng töôïng ra caûnh nhöõng ngöôøi cha noùi vôùi con mình: “naày, con trai, ba bieát con gheùt vieäc ñaøo hoá xí. Vì laø coâng vieäc hoâi thoái vaø dô baån. Nhöng ñoù laø traùch nhieäm cuûa con moãi thaùng moät laàn, vì vaäy haõy vaùc thaäp töï giaù cuûa con. Haõy ñi ñaøo hoá xí.” Toâi töôûng töôïng ra caûnh ngöôøi vôï noùi vôùi choàng “Anh ôi, em bieát anh khoâng thích ñoùng thueá cho ngöôøi La-maõ. Nhöng hoâm nay ngaøy cuoái cuøng, vaø quan thaâu thueá saép söûa ñeán. Neân vaùc thaäp töï giaù ñi! Haõy ñoùng tieàn cho ngöôøi ta.”

Mang thaäp töï giaù cuûa mình ñoàng nghóa vôùi vieäc töø boû chính mình, vaø Chuùa Gieâ-su cuõng ñeà caäp ñieàu naøy trong Mat 16:24. “Neáu ai muoán theo ta, thì phaûi lieàu mình vaùc thaäp töï giaù mình maø theo ta”. Caâu naøy coù theå ñöôïc dieãn nghóa ra laø: “Neáu ai muoán theo ta, thì phaûi gaït boû chöông trình rieâng cuûa mình, chaáp nhaän nhöõng khoù khaên phaûi coù nhö laø keát quaû söï choïn löïa cuûa mình, vaø haõy theo ta.”

Vì theá nhöõng moân ñoà thaät laø ngöôøi saün loøng chòu khoå ñeå theo Chuùa Gieâ-su. Hoï ñaõ tính tröôùc giaù phaûi traû khi theo Chuùa, vaø bieát raèng söï khoå nhoïc laø ñieàu khoâng traùnh ñöôïc, daán thaân vôùi yù chí phaûi hoaøn taát cuoäc ñua. Söï giaûi nghóa naøy ñöôïc haäu thuaån bôûi ñieàu Chuùa Gieâ-su daïy trong phaàn tieáp theo veà giaù phaûi traû ñeå theo Chuùa. Hai minh hoïa sau baøy toû yù cuûa Ngaøi:

Vaû trong caùc ngöôi coù ai laø ngöôøi muoán xaây moät caùi thaùp, maø tröôùc khoâng nguoàn phí toån cho bieát mình coù ñuû cuûa ñaëng laøm xong vieäc cuøng chaêng sao? E khi ñuû xaây neàn roài, khoâng laøm xong ñöôïc, thì moïi ngöôøi thaáy lieàn cheâ cöôøi noùi raèng: Ngöôøi naøy khôûi coâng xaây, maø khoâng theå laøm xong ñöôïc. Hay laø coù vua naøo ñi ñaùnh traän cuøng vua khaùc, maø tröôùc khoâng ngoài baøn luaän xem mình ñem ñi moät muoân tính coù theå ñòch noåi vua kia ñem hai muoân cuøng chaêng sao? Baèng chaúng noåi, khi vua kia coøn ôû xa, sai söù ñi xin hoøa. (Luca 14:28-32)

Ñieàu Chuùa Gieâ-su muoán noùi raát roõ raøng: “neáu caùc ngöôi muoán laøm moân ñoà ta, haõy tính tröôùc giaù phaûi traû, keûo phaûi boû cuoäc khi gaëp khoù khaên. Moân ñoà thaät phaûi chaáp nhaän khoù khaên xaåy ñeán nhö laø keát quaû cuûa vieäc theo Ta.”

Ñoøi Hoûi Thöù Ba (A Third Requirement)

Chuùa Gieâ-su ñöa ra theâm cho ñoaøn daân ñoâng trong ngaøy hoâm ñoù moät ñoøi hoûi nöõa daønh cho moân ñoà:

“Nhö vaäy, neáu ai trong caùc ngöôi khoâng boû moïi söï mình coù, thì khoâng ñöôïc laøm moân ñoà ta” (Luca 14:33)

Moät laàn nöõa coù theå keát luaän raèng Chuùa Gieâ-su söû duïng thuaät cöôøng ñieäu. Chuùng ta khoâng caàn töø boû moïi taøi saûn ñeå trôû neân khoâng nôi nöông thaân, khoâng manh aùo, khoâng thöùc aên. Tuy nhieân, chuùng ta phaûi töø boû heát cuûa caûi theo nghóa laø chuùng ta daâng quyeàn sôû höõu taøi saûn cho Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán möùc ñoä laø chuùng ta khoâng coøn haàu vieäc ma-moân, nhöng haàu vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi baèng ma-moân cuûa chuùng ta. Dó nhieân keát quaû cuõng coù theå laø töø boû nhieàu taøi saûn khoâng caàn thieát ñeå soáng ñôn giaûn nhö ngöôøi quaûn gia cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chia xeû cho nhau nhö caùc tín höõu trong Hoäi thaùnh ñaàu tieân maø chuùng ta ñoïc ôû saùch Coâng Vuï Caùc Söù Ñoà. Laøm moân ñoà cuûa Ñaáng Christ coù nghóa laø vaâng phuïc meänh leänh Ngaøi vaø Ngaøi truyeàn leänh cho ngöôøi theo Ngaøi khoâng ñöôïc chaát chöùa chaâu baùu döôùi ñaát nhöng phaûi chöùa treân Thieân Ñaøng.

Toùm laïi, theo lôøi Chuùa Gieâ-su, neáu toâi laø moân ñoà cuûa Ngaøi, thì toâi phaûi sinh ra boâng traùi. Toâi phaûi yeâu Ngaøi hôn heát, thaäm chí hôn caû ngöôøi thaân caän trong gia ñình. Toâi phaûi saün saøng ñoái dieän vôùi khoù khaên caàn thieát, laø ñieàu xaûy ñeán khi quyeát ñònh theo Chuùa. Toâi phaûi laøm theo nhöõng ñieàu Ngaøi daïy veà thu nhaäp vaø taøi saûn (vaø nhieàu maïng lònh ñeà caäp ñeán vaán ñeà naøy, vì vaäy toâi khoâng löøa doái mình, nhö nhieàu ngöôøi thöôøng laøm, maø phaûi noùi raèng “neáu Chuùa baûo toâi laøm gì vôùi taøi saûn cuûa mình, thì toâi laøm theo”).

Vaø coù nhöõng maãu moân ñoà chaân thaønh cuûa Chuùa maø muïc sö chuùng ta coù nhieäm vuï ñaøo taïo neân! Ñoù laø muïc tieâu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi! Chuùng ta ñöôïc keâu goïi trôû thaønh nhöõng muïc sö ñaøo taïo moân ñoà.

Ñaây laø leõ thaät neàn taûng maø nhieàu muïc sö treân theá giôùi ñang hoaøn toaøn boû qua. Neáu phaûi ñaùnh giaù chöùc vuï cuûa hoï nhö toâi ñaõ laøm, thì hoï seõ phaûi keát luaän nhö toâi, ñoù laø coøn xa caùch söï öôùc ao vaø mong ñôïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Khi toâi suy xeùt möùc ñoä trung thaønh vôùi Ñaáng Christ toû ra trong hoäi chuùng, thì khoâng moät chuùt löôõng löï toâi bieát coù nhieàu ngöôøi khoâng ñöôïc keå nhö nhöõng moân ñoà thaät.

Hôõi caùc muïc sö, haõy nhìn vaøo hoäi chuùng cuûa mình, coù bao nhieâu tín ñoà cuûa baïn ñöôïc Chuùa Gieâ-su keå laø moân ñoà cuûa Ngaøi theo nhö tieâu chuaån trong Lu-ca 14:26-33? Hôõi nhöõng nhaø truyeàn giaùo, söù ñieäp cuûa caùc baïn coù saûn sinh ra nhöõng con ngöôøi taän taâm vaâng theo moïi maïng leänh cuûa Ñaáng Christ khoâng?

Ñaây laø luùc maø chuùng ta löôïng giaù chöùc vuï cuûa mình, tröôùc khi chuùng ta ñeàu öùng haàu tröôùc Chuùa Gieâ-su trong söï ñaùnh giaù cuoái cuøng. Neáu toâi ñang xa caùch muïc tieâu cuûa Ngaøi, thì toát hôn laø toâi khaùm phaù ngay luùc naøy tröôùc khi quaù treã. Baïn seõ laøm nhö vaäy chöù?

YÙ Töôûng Nghieâm Tuùc Cuoái Cuøng

(A Final Sobering Thought)

Roõ raøng Chuùa Gieâ-su muoán moïi ngöôøi trôû neân moân ñoà cuûa Ngaøi nhö lôøi Ngaøi baøy toû vôùi ñoaøn daân ñoâng ñöôïc cheùp laïi trong Luca 14:26-33. Thì thaät laø quan troïng bieát bao ñeå trôû neân moân ñoà cuûa Ngaøi. Moät ngöôøi seõ nhö theá naøo neáu khoâng muoán trôû neân moân ñoà cuûa Chuùa? Chuùa Gieâ-su traû lôøi caâu hoûi naøy trong phaàn cuoái baøi giaûng ôû Luca 14:

Muoái laø gioáng toát, nhöng neáu muoái maát maën, thì laáy chi laøm cho noù maën laïi ñöôïc? Khoâng duøng chi ñöôïc cho ruoäng hoaëc cho phaân; ngöôøi ta phaûi boû noù ra ngoaøi. Ai coù tai maø nghe, haõy nghe! (Luca 14:34-35)

Löu yù ñaây khoâng phaûi laø caâu noùi khoâng coù lieân keát. Vì noù baét ñaàu vôùi töø vaäy neân.

Muoái thì caàn phaûi maën, ñoù laø ñieàu khieán noù thaønh muoái. Nhöng neáu noù maát maën ñi thì trôû neân voâ duïng vaø bò “neùm ra ngoaøi”.

Ñieàu naøy lieân heä gì vôùi nhöõng moân ñoà? Gioáng nhö theå muoái ñöôïc mong ñôïi phaûi maën, vaø Chuùa Gieâ-su cuõng mong ñôïi moân ñoà Ngaøi nhö theá. Vì Ngaøi laø Chuùa neân traùch nhieäm hôïp lyù nhaát cuûa chuùng ta laø yeâu meán Ngaøi treân heát maø mang thaäp töï giaù cuûa mình. Neáu khoâng trôû neân moân ñoà cuûa Ngaøi, töùc töø choái lyù do khieán chuùng ta hieän höõu. Chuùng ta chaúng ích lôïi gì vaø soá phaän bò “neùm ra ngoaøi”. Nghe khoâng gioáng ôû thieân ñaøng phaûi khoâng?

Laàn khaùc Chuùa Gieâ-su noùi cuøng moân ñoà Ngaøi (xem Mat 5:1):

Caùc ngöôi laø muoái cuûa ñaát; song neáu maát maën ñi, thì seõ laáy gioáng chi maø laøm cho maën laïi? Muoái aáy khoâng duøng chi ñöôïc nöõa, chæ phaûi quaêng ra ngoaøi vaø bò ngöôøi ta ñaïp döôùi chaân. (Mat 5:13)

Thaät söï coù nhöõng caûnh caùo cuoái cuøng. Tröôùc heát chæ nhöõng ai laø muoái (laø moät hình boùng roõ raøng cho söï “vaâng lôøi chaân thaønh”) laø höõu ích cho Chuùa. Coøn laïi “chaúng xöùng ñaùng cho ñieàu gì…. neân phaûi bò quaêng ra ngoaøi vaø bò ñaïp döôùi chaân”. Thöù hai laø moät ngöôøi töøng laø “muoái”, nhöng cuõng coù theå “maát maën”, neáu khoâng Chuùa Gieâ-su khoâng caàn phaûi caûnh caùo moân ñoà Ngaøi ñieàu naøy. Leõ thaät naøy ngöôïc laïi vôùi nhöõng gì nhieàu ngöôøi ngaøy hoâm nay laø moät ngöôøi coù theå laøm tín ñoà ôû thieân ñaøng nhöng khoâng caàn phaûi laø moân ñoà cuûa Ñaáng Christ, hoaëc moät ngöôøi khoâng theå ñaùnh maát tình traïng cöùu roãi cuûa mình. Chuùng ta seõ suy xeùt ñeán nhöõng lyù töôûng laàm laïc naøy chi tieát hôn trong nhöõng chöông sau.

 


[1]