BAØI GIAÛNG TREÂN NUÙI

CHÖÔNG 9

Baïn coù theå ngaïc nhieân bieát raèng Chuùa Gieâ-su coù moät ngöôøi giaûng ñaïo yeâu thích. Baïn coù leõ ngaïc nhieân hôn nöõa ñeå bieát ngöôøi giaûng ñaïo maø Chuùa yeâu thích ñoù laø moät ngöôøi Baùptít Giaêng Baùptít, dó nhieân roài! Chuùa Gieâ-su noùi veà Giaêng,

Quaû thaät ta noùi cuøng caùc ngöôi, trong nhöõng ngöôøi bôûi ñaøn baø sanh ra, khoâng coù ai ñöôïc toân troïng hôn Giaêng Baùptít (Mathiô 11:11a)

Vì taát caû moïi ngöôøi “ñöôïc sanh bôûi ñaøn baø”, ñaây laø moät caùch noùi khaùc raèng, theo nhö söï öôùc löôïng cuûa Chuùa Gieâ-su, Giaêng Baùptít laø ngöôøi toân troïng nhaát töø tröôùc ñeán luùc baáy giôø. Taïi sao Chuùa Gieâ-su caûm nhaän nhö vaäy laø moät ñieàu chæ coù theå phoûng ñoaùn. Nhöng noù döôøng nhö raát hôïp lyù ñeå suy nghó raèng Chuùa Gieâ-su nghó cao troïng veà Giaêng bôûi vì phaåm chaát thuoäc linh cuûa Giaêng. Neáu laø nhö vaäy, chuùng ta chaéc laø khoân ngoan ñeå hoïc vaø baét chöôùc theo nhöõng phaåm chaát thuoäc linh ñoù. Toâi ñaõ tìm gaëp ñöôïc baûy phaåm chaát thuoäc linh ñaùng ñöôïc ca tuïng cuûa Giaêng Baùptít. Maëc duø chöùc vuï cuûa Giaêng ñaïi dieän ñieån hình nhaát cuûa chöùc vuï cuûa moät ngöôøi truyeàn giaùo, taát caû baûy phaåm chaát thuoäc linh naøy thích hôïp cho baát cöù toâi tôù naøo haàu vieäc tin laønh. Haõy xem xeùt phaåm chaát thöù nhaát cuûa baûy phaåm chaát:

Phaåm Chaát Tröôùc Heát Cuûa Giaêng

(John’s First Quality)

Naøy laø lôøi chöùng cuûa Giaêng, khi daân Giuña sai maáy thaày teá leã, maáy ngöôøi Leâvi töø thaønh Gieârusalem ñeán hoû ngöôøi raèng: OÂng laø ai? Ngöôøi xöng ra, chaúng choái chi heát, xöng raèng mình khoâng phaûi laø Ñaáng Christ. Hoï laïi hoûi: Vaäy thì oâng laø ai? Phaûi laø EÂli chaêng? Ngöôøi traû lôøi: Khoâng phaûi. OÂng phaûi laø ñaáng tieân tri chaêng? Ngöôøi traû lôøi: Khoâng phaûi. Hoï beøn noùi: Vaäy thì oâng laø ai? haàu cho chuùng toâi traû lôøi cuøng nhöõng ngöôøi ñaõ sai chuùng toâi ñeán. OÂng töï xöng mình laø ai? Ngöôøi traû lôøi: Ta laø tieáng cuûa ngöôøi keâu trong ñoàng vaéng raèng: Haõy ban ñöôøng cuûa Chuùa cho baèng, nhöng ñaáng tieân tri EÂsai ñaõ noùi. (Giaêng 1:19-23).

Giaêng bieát söï keâu goïi mình vaø ñeo ñuoåi noù.

Thaät raát laø quan troïng cho nhöõng ngöôøi toâi tôù haàu vieäc bieát söï keâu goïi mình vaø ñeo ñuoåi noù. Neáu baïn laø moät ngöôøi truyeàn giaùo, baïn khoâng neân coá gaéng laøm moät muïc sö. Neáu khoâng thì seõ chæ thaáy söï thaát baïi.

Laøm sao baïn bieát söï keâu goïi mình? Tröôùc heát, bôûi tìm kieám Chuùa, laø Ñaáng ñaõ keâu goïi baïn. Thöù nhì, bôûi xem xeùt aân töù cuûa baïn. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi baïn laøm moät ngöôøi rao giaûng tin laønh, Ngaøi seõ trang bò baïn cho con vieäc ñoù. Thöù ba, bôûi söï xaùc nhaän cuûa nhöõng ngöôøi khaùc thaáy roõ veà aân töù cuûa baïn.

Khi baïn bieát roõ söï keâu goïi cuûa mình, baïn neân ñeo ñuoåi noù vôùi taát caû taám loøng, ñöøng ñeå chöùng ngaïi vaät naøo caûn trôû mình. Nhieàu ngöôøi ngoài chôø ñôïi cho Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå laøm nhöõng gì maø Ngaøi ñoøi hoûi hoï laøm. Noâeâ khoâng ngoài chôø ñôïi cho Ñöùc Chuùa Trôøi ñoùng moät chieác taøu.

Nhö thöôøng ñeà caäp, töø ngöõ “chöùc vuï “ ñöôïc chuù giaûi COÂNG VIEÄC. Satan chaéc chaén seõ coá gaéng ngaên caûn khoâng cho baïn laøm thaønh söï keâu goïi treân ñôøi soáng mình, nhöng baïn phaûi choáng traû noù vaø tieán tôùi bôûi ñöùc tin. Giaêng moät ngaøy noï khôûi xöôùng giaûng xung quanh vuøng Gioâñanh. Baïn coù theå chaéc raèng nhöõng ñaùm ñoâng ñaàu tieân nhoû hôn nhieàu nhöõng ñaùm ñoâng sau naøy. Baïn coù theå chaéc raèng nhieàu ngöôøi choïc queâ oâng vaø oâng ñaõ kinh nghieäm söï baét bôù. Nhöng maø oâng ñaõ khoâng ngöøng böôùc. Muïc tieâu duy nhaát cuûa oâng laø laøm ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa mình laø Ñaáng ñaõ keâu goïi oâng vaø trong chöùc vuï .

Phaåm chaát thuoäc linh ñaàu tieân cuûa Giaêng thaät ñaùng cho chuùng ta noi theo laø: Giaêng bieát söï keâu goïi mình vaø ñeo ñuoåi noù.

Phaåm Chaát Thöù Hai Cuûa Giaêng

(John’s Second Quality)

Luùc aáy, Giaêng Baùptít ñeán giaûng ñaïo trong ñoàng vaéng xöù Giuñeâ, raèng: Caùc ngöôi phaûi aên naên, vì nöôùc thieân ñaøng ñaõ ñeán gaàn! (Mathiô 3:1-2)

Roõ raøng raèng Chuùa Gieâ-su ñaùng giaù raát cao veà thoâng ñieäp ñôn giaûn cuûa Giaêng, nhö noù laø chính thoâng ñieäp maø Ñöùc Chuùa Trôøi giaûng khaép nôi naøo Ngaøi ñi ñeán (xem Mathiô 4:17). Giaêng keâu goïi moïi ngöôøi aên naên “quay khoûi ñôøi soáng toäi loãi vaø höôùng ñeán ñôøi soáng coâng bình. OÂng bieát raèng moâi quan heä vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi baét ñaàu vôùi söï aên naên, vaø nhöõng ai khoâng aên naên seõ bò quaêng vaøo trong ñòa nguïc.

Khoâng gioáng nhö nhieàu nhaø truyeàn giaùo thôøi nay, Giaêng khoâng bao giôø nhaéc ñeán tình yeâu Ñöùc Chuùa Trôøi. OÂng cuõng khoâng noùi veà “nhöõng nhu caàu caàn thieát” cuûa ngöôøi ta nhö laø nhöõng phöông tieän ñeå haáp daãn hoï ñeå caàu nguyeän moät lôøi caàu nguyeän voâ nghóa veà “tieáp nhaän Chuùa Gieâ-su”, ñeå roài hoï coù theå baét ñaàu kinh nghieäm “moät ñôøi soáng sung maõn”. OÂng khoâng coù daãn ngöôøi ta tin raèng hoï veà cô baûn laø nhöõng con ngöôøi toát maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán ñem hoï vaøo thieân ñaøng neáu hoï chæ caàn nhaän bieát raèng söï cöùu roãi khoâng phaûi ñeán töø nhöõng coâng vieäc laøm. Nhöng maø oâng coi hoï nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi coi hoï – noãi loaïn vôùi nguy cô ñoái dieän vôùi nhöõng haäu quaû ñôøi ñôøi veà toäi loãi mình. OÂng nghieâm trang caûnh baùo hoï veà côn thaïnh noä haàu ñeán. OÂng muoán hoï hieåu chaéc chaén raèng neáu hoï khoâng thay ñoåi loøng vaø nhöõng haønh ñoäng cuûa mình, hoï seõ hö maát.

Vaäy thì phaåm chaát thöù hai ñaùng cho moïi ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà noi theo maø Giaêng sôû höõu laø ñaây: Giaêng rao truyeàn raèng söï aên naên laø böôùc ñaàu tieân trong moái quan heä vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi.

Phaåm Chaát Thöù Ba Cuûa Giaêng (John’s Third Quality)

Vaû, giaêng maëc aùo baèng loâng laïc ñaø, buoäc daây löng baèng da; aên, thì aên nhöõng chaâu chaáu vaø maät ong röøng (Mathiô 3:4)

Giaêng chaéc khoâng thích hôïp hình aûnh cuûa “ngöôøi giaûng Phuùc AÂm theo chieàu höôùng phoàn vinh” thôøi nay. Thaät ra hoï seõ khoâng bao giôø cho pheùp moät ngöôøi nhö laø Giaêng vaøo toøa giaûng cuûa Hoäi thaùnh mình bôûi vì oâng khoâng aên maëc nhö nhöõng phaàn töû thaønh coâng. Nhöng Giaêng laø moät ngöôøi chaân thaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñuoåi khoâng coù lyù thuù theo nhöõng kho baùu theá gian hoaëc gaây aán töôïng cho nhöõng ngöôøi khaùc vôùi veû beà ngoaøi cuûa oâng vì bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn xem taám loøng beà trong. OÂng soáng ñôn giaûn, vaø cuoäc soáng cuûa oâng khoâng laøm cho moät ai vaáp phaïm khi hoï nhìn thaáy ñoäng cô cuûa oâng khoâng phaûi laø tieàn baïc. Ñieàu naøy traùi nghòch cuøng vôùi nhieàu ngöôøi haàu vieäc Chuùa thôøi nay khaép nôi treân theá giôùi, laø nhöõng keû lôïi duïng tin laønh nhaèm muïc ñích lôïi ích caù nhaân.

Phaåm chaát thöù ba cuûa Giaêng ñöôïc chæ veà oâng laø ngöôøi giaûng daïy öa meán cuûa Chuùa Gieâ-su laø ñieàu naøy: Giaêng soáng ñôn giaûn.

Phaåm Chaát Thöù Tö Cuûa Giaêng (John’s Fourth Quality)

Vaäy, Giaêng noùi cuøng ñoaøn daân ñeán ñeå chòu mình laøm pheùp baùptem raèng: Hôõi doøng doõi raén luïc, ai ñaõ daïy caùc ngöôi traùnh khoûi côn thaïnh noä ngaøy sau? Theá thì, haõy keát quaû xöùng ñaùng vôùi söï aên naên; vaø ñöøng töï noùi raèng: AÙpraham laø toå phuï chuùng ta; vì ta noùi cuøng caùc ngöôi, Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå khieán töø nhöõng ñaù naày sanh ra con caùi cho AÙpraham ñöôïc. (Luca 3:7-8)

Khi chöùc vuï cuûa Giaêng baét ñaàu ñuïng chaïm nhieàu ngöôøi hôn, oâng ñaõ toû ra khoâng thoaû thoaû hieäp (laøm phoâi phai) thoâng ñieäp cuûa mình. Giaêng coù leõ ngay caû trôû neân nghi ngôø ñoái vôùi nhöõng ñoäng cô cuûa ngöôøi khaùc khi oâng nhaän thaáy laøm baùptem ñaõ ñöôïc trôû neân raát phoå bieán. Ngay caùc thaày thoâng giaùo vaø ngöôøi Pharisi ñoå xoâ ñi ñöôøng ñeán soâng Gioâñanh (xem Mathiô 3:7). OÂng sôï raèng coù nhieàu ngöôøi khaùc chæ ñi theo vôùi ñaùm ñoâng. Vì theá oâng laøm taát caû gì maø oâng coù theå ñeå giöõ hoï khoûi bò löøa doái chính mình, ñaïp ñoå baát cöù truï ñieåm naøo maø uûng hoä söï löøa doái cuûa hoï. OÂng khoâng muoán baát kyø ai nghó raèng chæ laøm baùptem thì cöùu ñöôïc hoï, hoaëc chæ noùi lôøi aên naên coù theå giöõ hoï thoaùt khoûi ñòa nguïc. OÂng caûnh baùo raèng söï aên naên thaät saûn sinh boâng traùi cuûa söï vaâng lôøi.

Hôn theá nöõa, bôûi vì nhieàu ngöôøi Giuña coi chính hoï ñöôïc cöùu vì hoï laø doøng doûi cuûa AÙpraham, Giaêng ñaõ laät taåy nieàm tin sai traät veà söï hy voïng ñoù.

Phaåm chaát ñaùng ngôïi khen thöùc tö cuûa Giaêng laø: OÂng yeâu thöông ngöôøi khaùc ñuû ñeå noùi cho hoï bieát leõ thaät. OÂng seõ khoâng bao giôø laøm vöõng loøng keû khoâng aên naên, keû khoâng thaùnh khieát raèng hoï ñang treân con ñöôøng daãn ñeán thieân ñaøng.

Phaåm Chaát Thöù Naêm Cuûa Giaêng (John’s Fifth Quality)

Giaêng seõ khoâng baùptem nhöõng ai toû veû khoâng aên naên, vaø oâng khoâng muoán cuõng coá söï töï löøa doái cuûa baát kyø moät ai. OÂng baùptem nhöõng ngöôøi” khi hoï xöng toäi loãi mình” (Mathiô 3:6). OÂng caûnh baùo nhöõng ngöôøi ñeán vôùi oâng:

Baây giôø caùi buùa ñaõ ñeå keà reã caây; vaäy heã caây naøo khoâng sanh traùi toát, thì seõ phaûi ñoán vaø chuïm” Tay Ngaøi caàm nia maø deâ thaät saïch saân luùa mình, vaø Ngaøi seõ chöùa luùa vaøo kho, coøn rôm ra thì ñoát trong löûa chaúng heà taét. (Mathiô 3:10,12)

Giaêng khoâng sôï noùi leõ thaät veà ñòa nguïc, moät ñeà taøi maø thöôøng bò traùnh neù bôûi nhöõng ngöôøi giaûng laø nhöõng keû coá ñöôïc söï noåi tieáng hôn laø mang nhieàu linh hoàn veà cho vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi. Giaêng cuõng khoâng neà haø ñeå rao truyeàn cuøng moät chuû ñeà chuùng ta khaùm phaù trong Baøi Giaûng Treân Nuùi cuûa Ñaáng Christ – chæ coù nhöõng keû thaùnh khieát höôûng ñöôïc vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöõng ai khoâng sanh traùi toát seõ bò neùm vaøo loø löûa.

Neáu Giaêng coøn soáng ngaøy hoâm nay, oâng chaéc chaén seõ bò chæ trích bôûi nhieàu Cô Ñoác nhaân töï xöng nhö laø moät “ngöôøi giaûng löûa ñòa nguïc vaø dieâm sinh”, moät “tieân tri saàu thaûm voâ voïng”, “khoâng nhaïy caûm ñoái vôùi ngöôøi tìm kieám”, hoaëc teä hôn nhö laø “tieâu cöïc”, “keát aùn”, “luaät phaùp”, hay laø “coâng bình rieâng”. Nhöng Giaêng laø ngöôøi giaûng öa meán cuûa Chuùa Gieâ-su. Giaêng giaûng veà ñòa nguïc vaø laøm saùng toû loaïi ngöôøi naøo ñang treân con ñöôøng ñeán ñoù. Lyù thuù thay, Luca noùi veà thoâng ñieäp cuûa Giaêng nhö laø “Tin Laønh” (Luca 3:18).

Phaåm Chaát Thöù Saùu Cuûa Giaêng (John’s Sixth Quality)

Maëc duø Giaêng ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaïi duïng vaø trôû neân raát noåi tieáng vôùi nhöõng ñaùm ñoâng, oâng bieát raèng oâng khoâng laø gì caû khi saùnh vôùi Chuùa Gieâ-su, vaø vì theá oâng luoân luoân toân ngôïi Chuùa cuûa mình:

Veà phaàn ta, ta laáy nöôùc maø laøm pheùp baùptem cho caùc ngöôi aên naên; song Ñaáng ñeán sau ta coù quyeàn pheùp hôn ta, ta khoâng ñaùng xaùch giaøy Ngaøi. AÁy laø Ñaáng seõ laøm pheùp baùptem cho caùc ngöôi baèng Ñöùc Thaùnh Linh vaø baèng löûa. (Mathiô 3:11)

Söï töï ñaùng giaù cuûa Giaêng khaùc nghòch nhö theá naøo ñoái vôùi söï kieâu caêng maø thöôøng ñöôïc phoâ tröông cuûa “nhöõng toâi tôù haàu vieäc” trong thôøi cuûa chuùng ta. Maøu saéc caùc taïp chí veà muïc vuï cuûa hoï chöùa ñöïng nhöõng hình aûnh veà hoï trong moïi trang giaáy, trong khi Chuùa Gieâ-su ñöôïc nhaéc ñeán raát ít. Hoï dieãu haønh nhö nhöõng con coâng böôùc treân caùc saâu khaáu toøa giaûng trong Hoäi thaùnh, taùn döông chính mình tröôùc caëp maét cuûa nhöõng ngöôøi ñi theo hoï. Hoï khoâng theå naøo ñuïng ñeán ñöôïc vaø khoâng theå vôùi ñeán ñöôïc, ñaày daãy chính hoï vôùi söï töï quan troïng cuûa mình. Vaøi ngöôøi trong boïn hoï ra sai khieán ngay caû thieân söù vaø Ñöùc Chuùa Trôøi! Coøn Giaêng thì coi chính mình khoâng xöùng ñaùng xaùch giaøy cuûa Chuùa Gieâ-su laø ñieàu ñöôïc coi nhö moät coâng vieäc cuûa moät keû ñaày tôù heøn moïn. OÂng phaûn ñoái khi Chuùa Gieâ-su ñeán cuøng oâng ñeå ñöôïc baùptem, vaø laàn nöõa oâng nhaän bieát Chuùa Gieâ-su laø Ñaáng Christ, OÂng lieàn höôùng moïi ngöôøi veà Ngaøi, coâng boá Ngaøi laø “Chieân con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi” (Giaêng 1:29). “Ngaøi phaûi daáy leân, ta phaûi haï xuoáng” (Giaêng 3:30) ñaõ trôû neân phöông chaâm khieâm nhöôøng cuûa Giaêng.

Ñaáy laø phaåm chaát thöù saùu cuûa Giaêng ñaõ giuùp laø oâng trôû neân ngöôøi giaûng Chuùa Gieâ-su öa meán. Giaêng ñaõ haï chính mình vaø toân cao Chuùa Gieâ-su. OÂng khoâng coù chuùt khao khaùt naøo cho söï töï taâng boùc mình.

Phaåm Chaát Thöù Baûy Cuûa Giaêng (John’s Sevn Quality)

Nhöõng ngöôøi giaûng ñaïo ngaøy nay thöôøng noùi chung chung caùch maäp môø keûo hoï xuùc phaïm ñeán ngöôøi khaùc. Thaät raát laø deã daøng ñeå giaûng, “Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta laøm nhöõng gì ñuùng!” Cô Ñoác nhaân thieät vaø giaû ñeàu noùi “Amen” gioáng nhau ñoái vôùi söï giaûng daïy nhö vaäy. Nhieàu ngöôøi giaûng ñaïo cuõng thaáy quaù deã noùi ñi noùi laïi lieân tuïc veà nhöõng toäi loãi kinh tôûm cuûa theá gian, neù traùnh nhaéc ñeán baát cöù toäi loãi töông töï nhö theá trong Hoäi thaùnh. Ví duï, hoï coù theå noåi giaän nghòch cuøng tranh aûnh khieâu daâm, nhöng khoâng daùm ñeà caäp ñeán phim aûnh baïo ñoäng vaø phim aûnh loaïn luaân vaø nhöõng DVD ñöôïc coi vaø ñöôïc thu thaäp bôûi nhieàu ngöôøi trong Hoäi thaùnh. Söï sôï loaøi ngöôøi ñaõ troùi buoäc hoï. Nhöng maø Giaêng ñaõ khoâng ngöøng ngaïi giaûng caùch roõ raøng. Luca töôøng thuaät laïi nhö sau:

Chuùng beøn hoûi Giaêng raèng: Vaäy thì chuùng toâi seõ phaûi laøm gì? Ngöôøi ñaùp raèng: Coù ai hai aùo haõy laáy moät caùi cho ngöôøi khoâng coù, vaø ai coù ñoà aên cuõng neân laøm nhö vaäy. Cuõng coù nhöõng ngöôøi thaâu thueá ñeå chòu pheùp baùptem, hoï hoûi raèng: Thöa thaày, chuùng toâi phaûi laøm gì? Ngöôøi noùi raèng: Ñöøng ñoøi chi ngoaøi soá luaät ñònh. Quaân lính cuõng hoûi raèng: Coøn chuùng toâi phaûi laøm gì? Ngöôøi noùi raèng: Ñöøng haø hieáp, ñöøng phænh gaït ai heát, nhöng haõy baèng loøng veà löông höôùng mình. (Luca 3: 10-14)

Ñieàu quan taâm laø naêm trong saùu chæ daãn chi tieát maø Giaêng daïy ñeàu coù lieân heä ñeán tieàn baïc hoaëc nhöõng vaät chaát. Giaêng ñaõ khoâng sôï giaûng veà boån phaän cuûa ngöôøi phuïc vuï nhö ñöôïc lieân heä vôùi luaät vôùi luaät vaøng vaø ñieàu raên lôùn thöù nhì. Giaêng cuõng khoâng chôø ñôïi moät vaøi naêm cho ñeán khi nhöõng “tín ñoà” môùi saün saøng cho nhöõng khaùi nieäm naëng kyù nhö vaäy! OÂng tin raèng khoâng theå naøo phuïc vuï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ma-moân cuøng moät luùc, vaø cuõng theá, boå phaän ngöôøi phuïc vuï chuû yeáu laø quan troïng töø luùc khôûi ñaàu.

Ñieàu naøy mang chuùng ta ñeán moät ñieåm khaùc. Giaêng khoâng chuù taâm vaøo nhöõng ñieàu nhoû nhoi khoâng quan troïng, noùi lieân tuïc laäp ñi laäp laïi veà caùch aên maëc vaø nhöõng vaán ñeà thaùnh khieát khaùc lieân quan ñeán veû beà ngoaøi. OÂng chuù taâm vaøo “nhöõng chu caáp naëng kyù hôn veà luaät phaùp” (Mathiô 23:23). Ñieàu quan troïng nhaát laø yeâu thöông keû laân caän nhö chính mình vaø ñoái xöû vôùi ngöôøi khaùc nhö laø mình muoán ñöôïc ñoái xöû. Ñieàu ñoù coù nghóa laø chia seõ ñoà aên vaø quaàn aùo vôùi nhöõng keû thieáu thoán nhöõng nhu caàu caên baûn nhö vaäy, ñoái ñaõi chaân thaät vôùi laãn nhau vaø thoaû loøng vôùi nhöõng gì mình coù.

Ñaáy laø phaåm chaát thöù baûy cuûa Giaêng ñaõ laøm oâng trôû neân gaàn guõi vôùi Chuùa Gieâ-su: OÂng khoâng giaûng chung chung caùch maäp môø, nhöng neâu nhöõng ñieàu chi tieát ra cho daân söï neân laøm ñeå laøm ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, ngay caû nhöõng ñieàu lieân quan ñeán traùch nhieäm cuûa ngöôøi phuïc vuï. Vaø oâng ñaõ chuù taâm vaøo ñieàu quan troïng nhaát.

Keát Luaän (In Conclusion)

Moät muïc sö hoaëc chöùc vuï giaùo sö dó nhieân seõ ñöôïc phaùt hoïa bôûi moät khoaûng caùch veà nhöõng vaán ñeà heä troïng roäng hôn laø ôû trong chöùc vuï cuûa Giaêng. Giaêng giaûng cho nhöõng keû khoâng aên naên. Nhöõng muïc sö vaø giaùo sö coù nhieäm vuï daïy doã nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc aên naên roài. Söï daïy doã hoï döïa treân nhöõng ñieàu Chuùa Gieâ-su noùi cuøng nhöõng moân ñoà cuûa Ngaøi vaø nhöõng ñieàu ñöôïc ghi laïi trong nhöõng thö tín cuûa Taân Öôùc.

Nhöng chuùng ta thöôøng thaát baïi trong vieäc nhaän dieän chính xaùc nhöõng khaùng thính giaû cuûa mình, vaø ngaøy nay döôøng nhö nhöõng toäi nhaân thöôøng ñöôïc giaûng cho nhö hoï laø nhöõng thaùnh ñoà! Chæ vì ngöôøi ta ngoài ôû trong moät toaønhaø thôø khoâng coù nghóa laø coâng vieäc cuûa chuùng ta laø phaûi laøm vöõng hoï veà söï cöùu roãi cuûa hoï, ñaët bieät laø neáu ñôøi soáng hoï khoâng coù moät yeáu toá naøo khaùc bieät vôùi nhöõng keû ôû trong theá gian. Ngaøy nay coù moät nhu caàu khaån thieát cho haøng trieäu trieäu “Giaêng Baùptít” ñeå giaûng treân buït giaûng cuûa caùc Hoäi thaùnh. Baïn seõ troåi leân ñaùp lôøi thaùch thöùc naøy chaêng? Baïn coù muoán trôû thaønh moät ngöôøi giaûng ñaïo maø Ñöùc Chuùa Gieâ-su öa meán khoâng?