SÖÏ TAÙI SANH

CHÖÔNG 10

Khi moät ngöôøi aên naên tin Chuùa Gieâ-su, hoï ñöôïc “sanh laïi”. Söï taùi sanh chính xaùc coù nghóa gì? Ñaây laø ñieàu maø chöông naøy ñeà caäp ñeán.

Ñeå hieåu ñöôïc söï taùi sinh coù nghóa gì, ích lôïi hôn laø tröôùc heát hieåu veà baûn chaát con ngöôøi. Kinh Thaùnh noùi chuùng ta khoâng chæ laø moät theå lyù maø coøn laø moät höõu theå linh. Thí duï, Phaoloâ vieát:

“Nguyeàn xin chính Ñöùc Chuùa Trôøi bình an khieán anh em neân thaùnh troïn veïn, vaø nguyeàn xin taâm thaàn, linh hoàn, vaø thaân theå cuûa anh em ñeàu ñöôïc giöõ veïn, khoâng choã traùch ñöôïc, khi Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ chuùng ta ñeán” (1Teâ 5:23)

Nhö Phaoloâ baøy toû, chuùng ta coù theå nghó veà chính mình laø moät höõu theå ba phaàn goàm linh, hoàn vaø thaân. Kinh Thaùnh khoâng ñònh nghóa chính xaùc ba phaàn ñoù, vì vaäy chuùng ta coá gaéng heát söùc ñeå phaân bieät chuùng baèng söï hieåu bieát cuûa chuùng ta veà chính töø ngöõ cuûa chuùng. Chuùng ta thöôøng keát luaän raèng thaân theå chuùng ta laø höõu theå vaät lyù goàm thòt, xöông, maùu,v.v”. Linh hoàn chuùng ta laø höõu theå trí tueä vaø caûm xuùc laø taâm trí cuûa chuùng ta. Vaø taâm linh chuùng ta hieån nhieân laø höõu theå thuoäc linh nhö ñieàu söù ñoà Phi-e-rô moâ taû veà oâng, laø “Con ngöôøi beà trong”)

“Nhöng haõy tìm kieám söï trang söùc beà trong giaáu ôû trong loøng, töùc laø söï tinh saïch chaúng hö naùt cuûa taâm thaàn dòu daøng im laëng, aáy laø giaù quí tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi.” (1Phierô 3:4)

Vì linh laø phaàn khoâng theå thaáy baèng maét thuoäc theå neân ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh coù xu höôùng khoâng tin söï toàn taïi cuûa noù. Tuy nhieân Kinh Thaùnh baøy toû roõ raèng taát caû chuùng ta laø nhöõng höõu theå linh. Kinh Thaùnh noùi khi moät ngöôøi cheát, chæ coù thaân theå ngöng hoïat ñoäng, trong khi phaàn linh vaø hoàn cuûa ngöôøi aáy vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng nhö thöôøng. Luùc cheát, hoï töø boû thaân theå ñeå chòu söï phaùn xeùt tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi “Nhöng haõy tìm kieám söï trang söùc beà trong giaáu ôû trong loøng, töùc laø söï tinh saïch chaúng hö naùt cuûa taâm thaàn dòu daøng im laëng, aáy laø giaù quí tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Heb 9:27). Sau söï phaùn xeùt, hoï leân Thieân Ñaøng hay xuoáng ñòa nguïc. Cuoái cuøng, linh vaø hoàn cuûa moãi ngöôøi seõ taùi hôïp vôùi thaân theå hoï qua söï soáng laïi.

Ñònh Nghóa Theâm Veà Nhaân Linh

(The Human Spirit More Defined)

Trong I Phi-e-rô 3:4, Phi-e-rô ñeà caäp linh laø “ngöôøi beà trong”, chæ ra linh laø moät ngöôøi. Cuõng vaäy Phao-loâ ñeà caäp linh laø “ngöôøi beà trong” chæ ra ñieàu oâng tin raèng nhaân linh khoâng chæ laø moät quan nieäm, moät löïc maø laø moät thaân vò.

“Vaäy neân chuùng ta chaúng ngaõ loøng, daàu ngöôøi beà ngoaøi hö naùt, nhöng ngöôøi beà trong cöù ñoåi môùi caøng ngaøy caøng hôn.” (2Cor 4.16 phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

“Ngöôøi beà ngoaøi” roõ raøng ñöôïc moâ taû laø thaân theå vaät lyù, traùi laïi “ngöôøi beà trong” ñònh nghóa laø linh. Khi thaân theå ngaøy caøng giaø, taâm linh khoâng bao giôø giaø vì linh laø ñôøi ñôøi.

Laïi löu yù Phaoloâ ñeà caäp ñeán caû thaân vaø linh laø ngöôøi.Vaäy neân khi baïn hình dung veà linh mình, ñöøng nghó noù nhö moät ñaùm maây thuoäc linh. Toát hôn neân hình dung noù laø moät ngöôøi coù moät hình daïng gioáng baïn. Tuy nhieân, neáu thaân theå baïn giaø ñi thì ñöøng nghó linh cuõng nhö theá. Haõy töôûng töôïng baïn troâng theå naøo trong thôøi kyø ñeïp nhaát ñôøi soáng baïn bôûi linh cuûa baïn khoâng bao giôø giaø ñi! Noù ñöôïc ñoåi môùi töøng ngaøy.

Linh cuûa baïn laø phaàn ñöôïc taùi sinh cuûa baïn (Neáu baïn tin Chuùa Gieâ-su). Linh cuûa baïn ñöôïc noái keát vôùi Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (xem 1Cor 6:17), vaø Ngaøi laø Ñaáng höôùng daãn baïn khi baïn böôùc theo Chuùa Gieâ-su (Roâma 10:14)

Kinh Thaùnh daïy Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng laø thaàn linh” (Giaêng 4:24), caû thieân söù vaø ma quyû cuõng vaäy. Hoï ñeàu coù hình theå vaø ñeàu toàn taïi trong laõnh vöïc linh. Tuy nhieân, laõnh vöïc linh khoâng theå caûm nhaän ñöôïc baèng nhöõng giaùc quan thuoäc theå cuûa chuùng ta. Coá gaéng tieáp xuùc vôùi theá giôùi linh baèng giaùc quan vaät lyù cuûa chuùng ta cuõng gioáng nhö coá gaéng caûm nhaän nhöõng tín hieäu ra-ñi-oâ baèng tay mình. Chuùng ta khoâng theå caûm nhaän baèng nhöõng giaùc quan thuoäc theå raèng nhöõng soùng thanh aâm cuûa ñaøi ñang di chuyeån xuyeân qua caên phoøng, nhöng ñieàu ñoù khoâng chöùng toû laø khoâng coù soùng phaùt thanh hieän dieän. Caùch duy nhaát ñeå doø taàn soá ra-ñi-oâ laø môû ra-ñi-oâ.

Ñieàu naøy cuõng thaät vôùi laõnh vöïc thuoäc linh. Chæ vì laõnh vöïc linh khoâng theå caûm nhaän ñöôïc baèng caùc giaùc quan vaät lyù khoâng coù nghóa laø noù khoâng toàn taïi. Noù thaät coù hieän höõu, duø ngöôøi ta coù nhaän bieát hay khoâng, hoï laø moät phaàn cuûa laõnh vöïc linh vì hoï laø nhöõng linh theå. Hoï hoaëc lieân heä linh vôùi Satan (neáu khoâng chòu aên naên) hoaëc lieân heä linh vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi (neáu ñöôïc taùi sanh). Moät soá nhaø thoâng linh ñaõ hoïc bieát caùch lieân heä vôùi theá giôùi linh ra sao qua nhaân linh cuûa hoï, nhöng hoï ñang tieáp xuùc laõnh ñòa cuûa Satan, vöông quoác cuûa söï toái taêm.

Thaân Theå Ñôøi Ñôøi (Eternal Bodies)

Khi nghieân cöùu vaán ñeà naøy, haõy cho toâi ñeà caäp ñoâi ñieàu veà thaân theå cuûa chuùng ta. Maëc duø cuoái cuøng thaân theå phaûi cheát, söï cheát thuoäc theå naøy khoâng phaûi laø vónh vieãn. Seõ coù moät ngaøy chính Chuùa seõ phuïc sinh moãi thaân theå ngöôøi cheát. Chuùa Gieâ-su phaùn:

“Chôù laáy ñieàu ñoù laøm laï; vì giôø ñeán, khi moïi ngöôøi ôû trong moà maû nghe tieáng Ngaøi vaø ra khoûi; ai ñaõ laøm laønh thì soáng laïi ñeå ñöôïc soáng, ai ñaõ laøm döõ thì soáng laïi ñeå bò xeùt ñoaùn.” (Giaêng 5:28-29)

Söù ñoà Giaêng vieát trong saùch Khaûi Huyeàn veà söï soáng laïi cuûa thaân theå ngöôøi khoâng coâng bình xaûy ra ít nhaát moät ngaøn naêm sau söï soáng laïi cuûa ngöôøi coâng bình:

“Hoï (nhöõng thaùnh ñoà tuaân ñaïo trong suoát kyø Ñaïi naïn) ñeàu soáng laïi vaø ñoàng trò vì vôùi Ñaáng Christ trong moät ngaøn naêm. Nhöõng ngöôøi cheát khaùc chöa ñöôïc söï soáng laïi cho ñeán khi heát haïn moät ngaøn naêm. Ñaây laø söï soáng laïi thöù nhaát.[1] Phöôùc haïnh vaø thaùnh khieát thay laø nhöõng ngöôøi ñöôïc döï phaàn trong söï soáng laïi thöù nhaát! Söï cheát thöù nhì khoâng coù quyeàn gì treân hoï, nhöng hoïc seõ laøm thaày teá leã cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cuûa Chuùa Cöùu Theá vaø ñoàng trò vôùi Ngaøi suoát moät ngaøn naêm” (Khaûi 20:4b-6)

Kinh Thaùnh cuõng baùo cho bieát thôøi ñieåm Chuùa Gieâ-su trôû laïi caát röôùc Hoäi thaùnh, moïi thaân theå cheát cuûa ngöôøi coâng bình ñöôïc soáng laïi vaø ñöôïc keát hieäp vôùi taâm linh hoï khi hoï ñöôïc caát leân vaø gaëp Chuùa taïi nôi khoâng trung:

“Vì neáu chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñaõ cheát vaø soáng laïi, thì cuõng vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñem nhöõng keû nguû trong Ñöùc Chuùa Gieâ-su cuøng ñeán vôùi Ngaøi. Vaû, naày laø ñieàu chuùng toâi nhôø lôøi Chuùa maø rao baûo cho anh em: chuùng ta laø keû soáng, coøn ôû laïi cho ñeán kyø Chuùa ñeán, thì khoâng leân tröôùc nhöõng ngöôøi ñaõ nguû roài. Vì seõ coù tieáng keâu lôùn vaø tieáng cuûa thieân söù lôùn cuøng tieáng keøn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chính mình Chuùa ôû treân trôøi giaùng xuoáng; baáy giôø nhöõng keû cheát trong Ñaáng Christ, seõ soáng laïi tröôùc heát. Keá ñeán chuùng ta laø keû soáng, maø coøn ôû laïi, seõ cuøng nhau ñeàu ñöôïc caát leân vôùi nhöõng ngöôøi aáy giöõa ñaùm maây, taïi nôi khoâng trung maø gaëp Chuùa, nhö vaäy chuùng ta seõ ôû cuøng Chuùa luoân luoân. Theá thì, anh em haõy duøng lôøi ñoù maø yeân uûi nhau.” (1Tesalonica 4:14-17)

Ñöùc Chuùa Trôøi naén neân con ngöôøi ñaàu tieân töø buïi ñaát vaø khoâng khoù gì cho Ngaøi ñeå laáy nhöõng yeáu toá töø thaân theå moãi ngöôøi vaø taùi taïo hoï töø cuøng nhöõng chaát lieäu.

Lieân quan ñeán söï soáng laïi cuûa thaân theå Phaoloâ vieát:

“Söï soáng laïi cuûa keû cheát cuõng nhö vaäy. Thaân theå ñaõ gieo ra laø hay hö naùt, maø soáng laïi laø khoâng hay hö naùt; ñaõ gieo ra laø nhuïc, maø soáng laïi laø vinh; ñaõ gieo ra laø yeáu, maø soáng laïi laø maïnh; ñaõ gieo ra laø theå huyeát khí, maø soáng laïi laø theå thieâng lieâng. Neáu ñaõ coù theå huyeát khí, thì cuõng coù theå thieâng lieâng; Hôõi anh em, toâi ñoaùn quyeát raèng thòt vaø maùu chaúng höôûng nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc, vaø söï hay hö naùt khoâng höôûng söï khoâng hay hö naùt ñöôïc. Naày laø söï maàu nhieäm toâi toû cho anh em: Chuùng ta khoâng nguû heát, nhöng heát thaûy ñeàu seõ bieán hoùa, trong giaây phuùt, trong nhaùy maét, luùc tieáng keøn choùt; vì keøn seõ thoåi, keû cheát ñeàu soáng laïi ñöôïc khoâng hay hö naùt, vaø chuùng ta ñeàu seõ bieán hoùa. Vaû, theå hay hö naùt naày phaûi maëc laáy söï khoâng hay hö naùt, vaø theå hay cheát naày phaûi maëc laáy söï khoâng hay cheát. (1Coâr 15: 42-44; 50-53)

Löu yù raèng ñaëc tính sieâu vieät cuûa thaân theå môùi chuùng ta laø ñôøi ñôøi vaø khoâng bò hö naùt. Seõ chaúng bao giôø giaø, bò beänh hoaëc cheát. Thaân theå môùi chuùng ta gioáng nhö thaân theå cuûa Chuùa Gieâ-su sau khi phuïc sinh.

Nhöng chuùng ta laø coâng daân treân trôøi; aáy laø töø nôi ñoù maø chuùng ta troâng ñôïi Cöùu Chuùa mình laø Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ, Ngaøi seõ bieán hoùa thaân theå heøn maït chuùng ta ra gioáng nhö thaân theå vinh hieån Ngaøi, y theo quyeàn pheùp Ngaøi coù ñeå phuïc muoân vaät.” (Philíp 3:20-21)

Söù ñoà Giaêng cuõng xaùc nhaän leõ thaät dieäu kyø naøy:

Hôõi keû raát yeâu daáu, chính luùc baây giôø chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, coøn veà söï chuùng ta seõ ra theå naøo, thì ñieàu ñoù chöa ñöôïc baøy toû. Chuùng ta bieát raèng khi Ngaøi hieän ñeán, chuùng ta seõ gioáng nhö Ngaøi, vì seõ thaáy Ngaøi nhö voán coù thaät vaäy. (1Giaêng 3:2)

Cho duø taâm trí chuùng ta khoâng theå hieåu heát ñöôïc ñieàu naøy, nhöng chuùng ta tin vaø vui möøng trong nhöõng ñieàu seõ xaûy ñeán.[2]

Chuùa Gieâ-su Noùi Veà Söï Taùi Sinh

(Jesus On The New Birth)

Chuùa Gieâ-su laàn noï noùi vôùi moät laõnh ñaïo Do Thaùi teân laø Ni-coâ-ñem veà söï caàn thieát cuûa söï taùi sanh taâm linh con ngöôøi do haønh ñoäng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh.

“Ñöùc Chuùa Gieâ-su caát tieáng ñaùp raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng ngöôi,neáu moät ngöôøi chaúng sanh laïi, thì khoâng theå thaáy ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Ni-coâ-ñem thöa raèng: Ngöôøi ñaõ giaø thì sanh laïi laøm sao ñöôïc? Coù theå naøo trôû vaøo loøng meï sinh laïi laàn thöù hai sao? Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñaùp raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng ngöôi, neáu moät ngöôøi chaúng nhôø nöôùc vaø Thaùnh Linh maø sanh, thì khoâng vaøo ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Heå chi sanh bôûi xaùc thòt laø xaùc thòt; heå chi sanh bôûi Thaùnh Linh laø thaàn. Chôù laáy laøm laï veà ñieàu ta ñaõ noùi vôùi ngöôi: Caùc ngöôi phaûi sanh laïi” (Giaêng 3:3-7).

Ban ñaàu, Ni-coâ-ñem nghó Chuùa Gieâ-su noùi veà söï sanh laïi thuoäc theå khi Ngaøi phaùn moät ngöôøi phaûi ñöôïc sanh laïi môùi ñöôïc vaøo nöôùc trôøi. Tuy nhieân, Chuùa Gieâ-su noùi roõ raèng Ngaøi ñang noùi veà söï sanh laïi thuoäc linh. Ñoù laø taâm linh moät ngöôøi phaûi ñöôïc taùi sanh.

Lyù do chuùng ta caàn söï sanh laïi thuoäc linh vì taâm linh chuùng ta ñaõ bò hoen oá vôùi baûn chaát gian aùc toäi loãi. Baûn chaát toäi loãi thöôøng ñöôïc Kinh Thaùnh noùi ñeán laø söï cheát. Ñeå hieåu hôn, chuùng ta seõ noùi veà baûn chaát xaáu xa ñoù laø söï cheát thuoäc linh ñeå chuùng ta coù theå phaân bieät ñöôïc giöõa noù vaø söï cheát thuoäc theå (laø khi thaân theå ngöng hoaït ñoäng)

Ñònh Nghóa Söï Cheát Thuoäc Linh

(Spiritual Death Defined)

Phao loâ moâ taû veà yù nghóa söï cheát thuoäc linh coù nghóa gì trong EÂ-pheâ-soâ2:1-3

“Coøn anh em ñaõ cheát vì laàm loãi vaø toäi aùc mình, ñeàu laø nhöõng söï anh em xöa ñaõ hoïc ñoøi, theo thoùi quen ñôøi naày, vaâng phuïc vua caàm quyeàn choán khoâng trung, töùc laø thaàn hieän ñöông haønh ñoäng trong caùc con baïn nghòch. Chuùng ta heát thaûy cuõng ñeàu ôû trong soá aáy, tröôùc kia soáng theo tö duïc xaùc thòt mình, laøm troïn caùc söï ham meâ cuûa xaùc thòt vaø yù töôûng chuùng ta, töï nhieân laøm con cuûa söï thaïnh noä, cuõng nhö moïi ngöôøi khaùc.”

Roõ raøng Phao-loâ khoâng chæ veà söï cheát theå xaùc vì oâng ñang vieát cho nhöõng ngöôøi ñang soáng khoûe maïnh. Tuy vaäy oâng noùi hoï ñaõ töøng “cheát trong söï laàm loãi vaø toäi aùc cuûa mình”.

Chính toäi loãi ñaõ môû cöûa cho söï cheát thuoäc linh (xem Roâ-ma 5:12). Cheát thuoäc linh nghóa laø coù moät baûn chaát toäi loãi trong taâm linh baïn. Löu yù Phao-loâ noùi hoï “töï nhieân ñaõ laø con cuûa söï thònh noä”.

Ngoaøi ra, cheát thuoäc linh, veà moät yù nghóa naøo ñoù, laø sôû höõu baûn chaát Satan trong taâm linh baïn. Phao loâ noùi nhöõng ngöôøi cheát thuoäc linh coù linh cuûa “keû caàm quyeàn choán khoâng trung” ñang haønh ñoäng trong hoï. “Keû caàm quyeàn choán khoâng trung” naøy khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa ñoù laø ma quyû (xem EÂ-pheâ-soâ 6:12), vaø linh ma quyû ñang haønh ñoäng trong taát caû moïi ngöôøi khoâng ñöôïc cöùu.

Chuùa Gieâ-su noùi cho nhöõng ngöôøi Do Thaùi khoâng taùi sanh raèng:

“Caùc ngöôi bôûi cha mình, laø ma quæ, maø sanh ra; vaø caùc ngöôi muoán laøm neân söï öa muoán cuûa cha mình. Vöøa luùc ban ñaàu noù ñaõ laø keû gieát ngöôøi, chaúng beàn giöõ ñöôïc leõ thaät, vì khoâng coù leõ thaät trong noù ñaâu. Khi noù noùi doái, thì noùi theo taùnh rieâng mình, vì noù voán laø keû noùi doái vaø laø cha söï noùi doái.” (Giaêng 8:44)

Töø moät quan ñieåm thuoäc linh, nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc taùi sanh khoâng nhöõng chæ coù baûn taùnh cuûa Satan ôû trong linh hoï, nhöng Satan coøn laø cha thuoäc linh cuûa hoï. Hoï töï nhieân haønh xöû nhö ma quyû. Hoï laø nhöõng keû gieát ngöôøi vaø noùi doái.

Khoâng phaûi taát caû nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc cöùu ñeàu phaïm toäi gieát ngöôøi nhöng hoï bò thuùc ñaåy bôûi cuøng loøng caêm giaän nhö keû gieát ngöôøi, hoï seõ gieát ngöôøi neáu hoï khoâng thoaùt khoûi söï thuø gheùt ñoù. Söï hôïp phaùp hoùa veà naïn phaù thai trong nhieàu quoác gia minh chöùng thöïc teá naøy. Nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc cöùu seõ gieát ngay caû nhöõng ñöùa treû chöa chaøo ñôøi cuûa hoï.

Ñaây laø lyù do taïi sao moät ngöôøi caàn phaûi kinh nghieäm söï taùi sanh thuoäc linh. Khi moät ngöôøi kinh nghieäm ñieàu naøy thì baûn chaát satan toäi loãi ñoù ñöôïc caát boû khoûi taâm linh ngöôøi ñoù vaø baûn tính thaùnh khieát cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc thay theá vaøo. Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán vaø cö nguï trong taâm linh ngöôøi. Ngöôøi ñoù khoâng coøn “cheát thuoäc linh” nöõa nhöng ñöôïc laøm “soáng laïi thuoäc linh”. Taâm linh ngöôøi ñoù khoâng coøn cheát nöõa nhöng soáng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Thay vì laø moät con thuoäc linh cuûa Satan thì thaønh con thuoäc linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Söï Caûi Caùch Khoâng Theå Thay Theá Cho Söï Taùi Sanh

(Reformation is No Substitute for Regeneration)

Vì ngöôøi khoâng ñöôïc cöùu thì taâm linh cheát, hoï khoâng bao giôø ñöôïc cöùu do söï töï caûi caùch cuûa hoï, baát chaáp hoï coá gaéng khoù nhoïc côû naøo. Ngöôøi khoâng ñöôïc cöùu caàn moät baûn tính môùi chöù khoâng chæ môùi do nhöõng haønh ñoäng beân ngoaøi. Baïn coù theå laáy moät con heo taém röõa cho noù thaät saïch seõ deã coi, xòt daàu thôm cho noù vaø buoäc nô hoàng vaøo coå noù nhöng taát caû nhöõng gì baïn coù laø moät con heo saïch seõ maø thoâi! Baûn chaát noù cuõng y nhö vaäy. Chaúng bao laâu noù seõ hoâi haùm vaø laên laïi trong buøn.

Y nhö vaäy vôùi nhöõng ngöôøi theo toân giaùo khoâng ñöôïc taùi sinh. Hoï coù theå ñöôïc trau chuoát moät ít beân ngoaøi nhöng beân trong thì vaãn dô baån nhö tröôùc. Chuùa Gieâ-su noùi vôùi moät soá ngöôøi theo toân giaùo trong thôøi cuûa Ngaøi.

“Khoán cho caùc ngöôi, thaày thoâng giaùo vaø ngöôøi Pha-ri-si, laø keû giaû hình! Vì caùc ngöôi röûa beà ngoaøi cheùn vaø maâm, nhöng ôû trong thì ñaày daãy söï aên cöôùp cuøng söï quaù ñoä. Hôõi ngöôøi Pha-ri-si muø kia, tröôùc heát phaûi lau beà trong cheùn vaø maâm, haàu cho beà ngoaøi cuõng ñöôïc saïch seõ. Khoán cho caùc ngöôi, thaày thoâng giaùo vaø ngöôøi Pha-ri-si, laø keû giaû hình! Vì caùc ngöôi gioáng nhö moà maû toâ traéng beà ngoaøi cho ñeïp, maø beà trong thì ñaày xöông ngöôøi cheát vaø moïi thöù dô daùy. Caùc ngöôi cuõng vaäy, beà ngoaøi ra daùng coâng bình, nhöng ôû trong thì chan chöùa söï giaû hình vaø toäi loãi.” (Mathiô 23:25-28)

Lôøi cuûa Chuùa Gieâ-su laø moät moâ taû thích hôïp veà nhöõng ngöôøi theo toân giaùo nhöng chöa kinh nghieäm söï taùi sinh cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Söï taùi sinh laøm saïch con ngöôøi beân trong chöù khoâng phaûi chæ beân ngoaøi.

Ñieàu Gì Xaûy Ra Cho Phaàn Hoàn Khi Phaàn Linh Ñöôïc Taùi Sinh?

(What Happens to the Soul When the Spirit is Reborn?)

Khi linh cuûa moät ngöôøi ñöôïc taùi sinh, hoàn cuûa ngöôøi ñoù treân thöïc teá ban ñaàu chöa ñöôïc aûnh höôûng (neáu khoâng phaûi laø ngöôøi ñoù ñaõ quyeát ñònh trong trí mình ñeå theo Chuùa Gieâ-su).

Ñöùc Chuùa Trôøi daãu sao vaãn mong ñôïi chuùng ta laøm gì ñoù cho phaàn hoàn chuùng ta khi chuùng ta ñaõ thaønh con caùi Ngaøi. Hoàn chuùng ta (taâm trí) neân ñöôïc laøm môùi laïi baèng Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå chuùng ta suy nghó nhö ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta suy nghó. Chính qua vieäc laøm môùi laïi taâm trí maø söï bieån ñoåi lieân tuïc beân ngoaøi ñöôïc reøn luyeän trong ñôøi soáng chuùng ta khieán chuùng ta trôû neân gioáng Chuùa Gieâ-su hôn

“Ñöøng laøm theo ñôøi naày, nhöng haõy bieán hoùa bôûi söï ñoåi môùi cuûa taâm thaàn mình, ñeå thöû cho bieát yù muoán toát laønh, ñeïp loøng vaø troïn veïn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø theå naøo.” (Roâma 12:2)

Giacô cuõng vieát veà cuøng tieán trình naøy trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi tin:

“Vaäy, haõy boû ñi moïi ñieàu oâ ueá vaø moïi ñieàu gian aùc coøn laïi, ñem loøng nhu mì nhaän laáy lôøi ñaõ troàng trong anh em, laø lôøi cöùu ñöôïc linh hoàn cuûa anh em” (Giacô 1:21)

Löu yù raèng Giacô ñang vieát cho Cô ñoác nhaân – laø nhöõng ngöôøi coù taâm linh ñaõ ñöôïc sanh laïi. Nhöng hoï caàn phaûi coù moät phaàn hoàn ñöôïc cöùu, vaø ñieàu naøy chæ xaûy ra khi hoï khieâm nhöôøng nhaän lôøi “ñaõ troàng”. Ñaây laø lyù do taïi sao nhöõng ngöôøi môùi tin caàn phaûi ñöôïc daïy lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

Phaàn Coøn Laïi Cuûa Taâm Taùnh Cuõ

(The Residue of the Old Nature)

Sau söï taùi sinh, Cô ñoác nhaân nhanh choùng khaùm phaù ra hoï laø ngöôøi coù hai baûn taùnh vaø kinh nghieäm ñieàu Phao-loâ goïi laø cuoäc chieán giöõa “Thaùnh Linh vaø xaùc thòt”.

“Vì xaùc thòt coù nhöõng ñieàu öa muoán traùi vôùi nhöõng ñieàu cuûa Thaùnh Linh, Thaùnh Linh coù nhöõng ñieàu öa muoán traùi vôùi cuûa xaùc thòt; hai beân traùi nhau döôøng aáy, neân anh em khoâng laøm ñöôïc ñieàu mình muoán laøm.” (Galati 5:17)

Phaàn coøn laïi cuûa taâm taùnh toäi loãi cuõ Phao loâ chæ ra laø “xaùc thòt”. Hai baûn taùnh naøy trong chuùng ta taïo ra nhöõng öôùc muoán khaùc nhau maø neáu ñöôïc nhöôïng boä seõ sanh ra nhöõng haønh ñoäng vaø caùch soáng khaùc nhau. Haõy löu yù söï töông phaûn Phao-loâ chæ ra giöõa “coâng vieäc cuûa xaùx thòt” vaø “traùi cuûa Ñöùc Thaùnh Linh”

“Vaû, caùc vieäc laøm cuûa xaùc thòt laø roõ raøng laém: AÁy laø gian daâm, oâ ueá, luoâng tuoàng, thôø hình töôïng, phuø pheùp, thuø oaùn, tranh ñaáu, ghen gheùt, buoàn giaän, caõi laãy, baát bình, beø ñaûng, ganh goå, say söa, meâ aên uoáng, cuøng caùc söï khaùc gioáng nhö vaäy. Toâi noùi tröôùc cho anh em, nhö toâi ñaõ noùi roài: Heã ai phaïm nhöõng vieäc theå aáy thì khoâng ñöôïc höôûng nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng traùi cuûa Thaùnh Linh, aáy laø loøng yeâu thöông, söï vui möøng, bình an, nhòn nhuïc, nhaân töø, hieàn laønh, trung tín, meàm maïi, tieát ñoä: Khoâng coù luaät phaùp naøo caám caùc söï ñoù.” (Galati 5: 19-23)

Roõ raøng coù nhöõng Cô ñoác nhaân nhöôïng boä xaùc thòt; neáu khoâng Phaoloâ ñaõ khoâng caûnh baùo hoï neáu hoï laøm theo xaùc thòt, hoï seõ khoâng höôûng ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong thö göûi cho ngöôøi Roâ-ma Phaoloâ cuõng vieát veà hai baûn tính cuûa moãi Cô ñoác nhaân vaø caûnh baùo veà cuøng haäu quaû soáng cuûa vieäc nhöôïng boä theo tính xaùc thòt.

“Vaäy neáu Ñaáng Christ ôû trong anh em, thì thaân theå cheát nhaân côù toäi loãi, maø thaàn linh soáng nhaân côù söï coâng bình. Vaäy, hôõi anh em, chuùng ta chaúng maéc nôï xaùc thòt ñaâu, ñaëng soáng theo xaùc thòt. Thaät theá, neáu anh em soáng theo xaùc thòt thì phaûi cheát; song neáu nhôø Thaùnh Linh, laøm cho cheát caùc vieäc cuûa thaân theå, thì anh em seõ soáng. Vì heát thaûy keû naøo ñöôïc Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daét daãn, ñeàu laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Roâma 8:10, 12-14, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Ñaây roõ raøng laø moät söï caûnh baùo cho Cô ñoác nhaân. Soáng (chæ veà moät söï thöïc haønh ñeàu ñaën) theo xaùc thòt daãn ñeán söï cheát. Phao loâ chaéc phaûi ñöôïc caûnh baùo veà söï cheát thuoäc linh, bôûi vì moïi ngöôøi cuoái cuøng ñeàu phaûi cheát thuoäc theå, ngay caû Cô ñoác nhaân laø ngöôøi “laøm cho cheát coâng vieäc cuûa xaùc thòt”.

Moät Cô ñoác nhaân coù theå taïm thôøi sa vaøo moät toäi trong nhöõng toäi Phao loâ lieät keâ; nhöng khi moät ngöôøi tin phaïm toäi, ngöôøi aáy seõ caûm thaáy bò caùo traùch vaø hy voïng seõ aên naên. Ai xöng nhaän toäi mình vaø xin söï tha thöù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taát nhieân seõ ñöôïc taåy saïch (xem 1Giaêng 1:9).

Khi moät Cô ñoác nhaân phaïm toäi, khoâng coù nghóa laø ngöôøi aáy ñaõ gaãy ñoå moái quan heä vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi – nhöng coù nghóa laø gaãy ñoå moái thoâng coâng cuûa mình, ngöôøi aáy vaãn laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöng giôø ñaây laø ñöùa con khoâng vaâng lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu keû tin ñoù khoâng xöng nhaän toäi mình, ngöôøi ñoù ñaët mình vaøo choã bò Chuùa kyû luaät.

Söï Tranh Chieán (The War)

Neáu baïn thaáy mình ao öôùc laøm nhöõng ñieàu baïn bieát laø sai thì baïn ñaõ kinh nghieäm “öôùc muoán cuûa muoán xaùc thòt”. Khoâng nghi ngôø gì nöõa baïn cuõng khaùm phaù ra khi bò xaùc thòt caùm doã laøm ñieàu sai, ñieàu gì ñoù trong baïn choáng laïi söï caùm doã ñoù. Ñoù laø “Öôùc muoán cuûa Thaùnh Linh”. Vaø neáu baïn bieát ñöôïc caûm giaùc caùo traùch ñeán töø beân trong baïn khi baïn nhöôïng boä söï caùm doã thì baïn nhaän ra tieáng cuûa taâm linh baïn maø chuùng ta goïi laø “löông taâm”.

Ñöùc Chuaù Trôøi bieát roõ nhöõng öôùc ao xaùc thòt chuùng ta caùm doã chuùng ta laøm sai. Tuy nhieân ñoù khoâng phaûi laø lôøi baøo chöõa cho chuùng ta ñeå bieän hoä cho nhöõng öôùc muoán cuûa xaùc thòt. Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn mong ñôïi chuùng ta haønh ñoäng trong söï vaâng lôøi vaø thaùnh khieát vaø ñeå chieán thaéng baûn taùnh xaùc thòt.

“Vaäy toâi noùi raèng: Haõy böôùc ñi theo Thaùnh Linh, chôù heà laøm troïn nhöõng ñieàu öa muoán cuûa xaùc thòt.” (Galati 5:16)

Khoâng coù moät coâng thöùc thaàn dieäu naøo ñeå chieán thaéng xaùc thòt. Phao loâ chæ ñôn giaûn noùi chuùng ta neân “Böôùc theo Thaùnh Linh” vaø chuùng ta “seõ khoâng thöïc hieän nhöõng öôùc muoán cuûa xaùc thòt” (Gal 5:16). Khoâng moät Cô ñoác nhaân naøo coù öu theá hôn Cô ñoác nhaân naøo trong laõnh vöïc naøy. Böôùc theo Thaùnh Linh ñôn giaûn chæ laø moät quyeát ñònh chuùng ta caàn thöïc hieän vaø söï taän hieán cuûa chuùng ta cho Chuaù coù theå ñöôïc ño baèng möùc ñoä chuùng ta khoâng nhöôïng boä nhöõng öôùc muoán cuûa xaùc thòt.

Phao loâ vieát töông töï:

“Vaû, nhöõng keû thuoäc veà Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ ñaõ ñoùng ñinh xaùc thòt vôùi tình duïc vaø daâm duïc mình treân thaäp töï giaù roài.” (Galati 5:24)

Löu yù laø Phao loâ noùi nhöõng ngöôøi thuoäc veà Ñaáng Christ ñaõ (thì quaù khöù) ñoùng ñinh xaùc thòt. Ñieàu ñoù xaûy ra khi chuùng ta aên naên vaø tin vaøo Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su. Chuùng ta ñaõ ñoùng ñinh baûn taùnh toäi loãi, quyeát ñònh vaâng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø choáng traû toäi loãi. Vì vaäy hieän nay khoâng phaûi laø vaán ñeà ñoùng ñinh xaùc thòt nhöng laø giöõ xaùc thòt bò ñoùng ñinh.

Khoâng phaûi luoân deã daøng giöõ xaùc thòt bò ñoùng ñinh, nhöng ñoù laø ñieàu coù theå. Neáu chuùng ta haønh ñoäng theo söï daãn daét cuûa con ngöôøi beà trong hôn laø nhöôïng boä nhöõng thoâi thuùc cuûa xaùc thòt thì chuùng ta seõ baøy toû söï soáng cuûa Ñaáng Christ vaø böôùc ñi trong söï thaùnh khieát tröôùc maët Ngaøi.

Baûn Chaát Cuûa Taâm Linh Ñöôïc Taùi Taïo

(The Nature of our Recreated Spirits)

Coù moät töø moâ taû hay nhaát veà baûn chaát cuûa taâm linh ñöôïc taùi taïo cuûa chuùng ta vaø töø ñoù laø Christ. Qua Ñöùc Thaùnh Linh, Ñaáng coù baûn taùnh ñoàng nhaát nhö Chuùa Gieâ-su, chuùng ta thaät söï coù baûn taùnh cuûa Chuùa Gieâ-su soáng trong chuùng ta. Phao loâ vieát: “Toâi soáng khoâng phaûi laø toâi soáng nöõa nöõa nhöng Ñaáng Christ soáng trong toâi” (Galati 2:20).

Vì chuùng ta coù khaû naêng vaø baûn taùnh cuûa Ngaøi trong chuùng ta, chuùng ta coù moät tieàm naêng kyø dieäu ñeå soáng gioáng nhö Chuùa Gieâ-su. Chuùng ta thaät ra khoâng caàn theâm tình yeâu, loøng kieân nhaãn hoaëc söï tieát ñoä – vì chuùng ta coù Ñaáng yeâu thöông, kieân nhaãn vaø tieát ñoä nhaát soáng trong chuùng ta. Moïi ñieàu chuùng ta caàn laøm laø cho pheùp Ngaøi soáng qua chuùng ta.

Tuy nhieân, taát caû chuùng ta ñieàu coù moät keû thuø lôùn chieán ñaáu ñeå choáng laïi baûn taùnh cuûa Chuùa Gieâ-su vaø aån mình qua vieäc bieåu loä chính noù qua chuùng ta. Ñoù laø xaùc thòt cuûa chuùng ta. Khoâng ngaïc nhieân gì khi Phaoloâ noùi chuùng ta phaûi ñoùng ñinh xaùc thòt cuûa chuùng ta. Chính traùch nhieäm cuûa chuùng ta phaûi laøm ñieàu gì ñoù vôùi xaùc thòt mình vaø thaät phí thôøi gian ñeå caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi laøm gì vôùi noù. Phao loâ cuõng gaëp raéc roái vôùi baûn taùnh xaùc thòt oâng vaø oâng ñaõ chòu traùch nhieäm vaø thaéng hôn noù:

“Song toâi ñaõi thaân theå toâi caùch nghieâm khaéc, baét noù phaûi phuïc, e raèng sau khi toâi ñaõ giaûng daïy keû khaùc, maø chính mình phaûi bò boû chaêng.” (I Cor 9:27)

Cuõng vaäy, baïn seõ phaûi khieán cho thaân theå cuûa mình laøm noâ leä cho taâm linh mình neáu baïn muoán böôùc ñi caùch thaùnh khieát tröôùc Chuùa. Baïn coù theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù!

 


[1] Vì Giaêng noùi ñaây laø “söï soáng laïi tröôùc heát”, ñieàu naøy khieán chuùng ta tin raèng chöa töøng coù moät söï phuïc sinh ñaïi chuùng naøo dieãn ra tröôùc ñoù. Vì noù dieãn ra vaøo cuoái cuûa hoaïn naïn toaøn caàu khi Chuùa Gieâ-su trôû laïi, neân noù ngöôïc laïi vôùi yù töôûng cho raèng coù söï caát leân tröôùc ñaïi naïn, nhö chuùng ta bieát raèng seõ coù söï phuïc sinh ñaïi chuùng khi Chuùa Gieâ-su töø thieân ñaøng ñeå caát hoäi thaùnh leân theo nhö 1Teâ-sa-loâ-ni-ca 4:13-17. Chuùng ta seõ nghieân cöùu theâm trong phaàn sau ôû chöông söï caát leân vaø taän theá.

[2] Ñeå nghieân cöùu theâm veà chuû ñeà phuïc sinh, haõy xem Ña-ni-eân 12:1-2; Daân 11:23-26, Coângvuï 24:14-15, 1Coâr 15:1-57