BAÙP-TEÂM TRONG ÑÖÙC THAÙNH LINH

CHÖÔNG 11

Khi moät ngöôøi ñoïc saùch Coâng vuï Söù ñoà seõ thaáy coâng taùc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh trong Hoäi thaùnh ñaàu tieân thaät roõ raøng trong töøng trang giaáy. Neáu baïn ñem coâng taùc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh ra khoûi saùch Coâng vuï Söù ñoà baïn haàu nhö khoâng coøn gì caû. Thaät ra, Ngaøi ñaõ maëc laáy naêng quyeàn cho caùc moân ñoà ñaàu tieân ñeå “ñaûo loän theá giôùi” (Xem Coâng vuï 17:6 KJV).

Nhöõng nôi treân theá giôùi hieän nay Hoäi thaùnh ñang phaùt trieån nhanh nhaát laø nôi nhöõng ngöôøi theo Chuaù Gieâ-su ñöôïc chuyeån giao vaø maëc laáy naêng quyeàn bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. Ñieàu naøy khoâng neân khieán chuùng ta ngaïc nhieân. Ñöùc Thaùnh Linh coù theå hoaøn taát trong möôøi giaây nhieàu hôn chuùng ta coù theå hoaøn taát möôøi ngaøn naêm noã löïc rieâng. Vì theá cöïc kyø quan troïng ñeå Ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà hieåu ñieàu Kinh Thaùnh daïy veà coâng taùc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh trong ñôøi soáng vaø chöùc vuï cuûa keû tin.

Trong saùch Coâng vuï Söù ñoà chuùng ta thöôøng thaáy göông cuûa keû tin ñöôïc baùp-tem trong Thaùnh Linh vaø maëc laáy quyeàn naêng cho chöùc vuï . Chuùng ta neân khoân ngoan hoïc veà ñeà taøi naøy ñeå neáu coù theå chuùng ta seõ kinh nghieäm ñieàu hoï kinh nghieäm vaø vui höôûng söï giuùp ñôõ laï luøng cuûa Thaùnh linh hoï ñaõ vui höôûng. Maëc duø moät soá ngöôøi xaùc nhaän nhöõng coâng taùc laï luøng nhö vaäy cuûa Ñöùc Thaùnh Linh haïn cheá trong thôøi ñaïi caùc söù ñoà ban ñaàu, toâi khoâng coù moät söï haäu thuaån Kinh Thaùnh, lòch söû hoaëc loâ-gíc naøo cho moät yù kieán nhö vaäy. Ñoù laø moät lyù thuyeát saûn sinh töø söï voâ tín. Nhöõng ngöôøi tin vaøo ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa seõ kinh nghieäm nhöõng phöôùc haïnh ñöôïc höùa. Gioáng nhö ngöôøi Israel voâ tín khoâng ñöôïc vaøo Ñaát Höùa, nhöõng ngöôøi khoâng tin vaøo lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngaøy nay seõ khoâng ñöôïc böôùc vaøo moïi ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi daønh saún cho hoï. Baïn ôû trong nhoùm ngöôøi naøo? Veà phöông dieän caù nhaân, toâi ôû trong voøng nhöõng ngöôøi tin.

Hai Coâng Taùc Bôûi Ñöùc Thaùnh Linh

(Two Works by the Holy Spirit)

Moãi moät ngöôøi thaät söï tin Chuùa Gieâ-su kinh nghieäm moät coâng taùc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh trong ñôøi soáng mình. Con ngöôøi beân trong hoaëc taâm linh cuûa ngöôøi aáy ñöôïc taùi sinh bôûi Thaùnh Linh (xem Tít 3:5) vaø Thaùnh Linh hieän ñang soáng trong ngöôøi aáy (xem Roâma 8:9; 1Cor 6:19). Ngöôøi aáy ñöôïc “sinh bôûi Ñöùc Thaùnh Linh” (Giaêng 3:5).

Do khoâng hieåu ñieàu naøy, nhieàu Cô ñoác nhaân aân töù vaø Nguõ tuaàn maéc sai laàm khi noùi cho nhöõng tín nhaân khaùc laø hoï khoâng coù Thaùnh Linh neáu hoï ñöôïc baùp-tem trong Thaùnh Linh vaø noùi tieáng môùi. Nhöng söï sai laàm naøy raát roõ raøng töø Kinh Thaùnh vaø töø kinh nghieäm. Nhieàu keû tin khoâng thuoäc nhoùm An töù hoaëc Nguõ tuaàn coù nhieàu baèng chöùng veà söï cö truù cuûa Thaùnh Linh hôn soá ngöôøi An töù vaø Nguõ tuaàn! Hoï baøy toû boâng traùi cuûa Thaùnh Linh ñöôïc Phao-loâ lieät keâ trong Galati 5:22-23 ôû moät möùc ñoä cao hôn, laø ñieàu khoâng theå taùch rôøi vôùi vieäc coù söï cö truù cuûa Ñöùc Thaùnh Linh.

Tuy nhieân, chæ vì moät ngöôøi ñöôïc sinh bôûi Thaùnh Linh khoâng ñaûm baûo raèng ngöôøi naøy cuõng ñöôïc baùp-tem trong Ñöùc Thaùnh Linh. Theo Kinh Thaùnh, ñöôïc sinh bôûi Thaùnh Linh vaø ñöôïc baùp-tem trong Ñöùc Thaùnh Linh thöôøng laø 2 kinh nghieäm khaùc bieät nhau.

Khi baét ñaàu khaùm phaù chuû ñeà naøy, chuùng ta tröôùc heát haõy suy nghó ñieàu Chuùa Gieâ-su töøng noùi veà Ñöùc Thaùnh Linh cho ngöôøi ñaøn baø chöa ñöôïc cöùu beân gieáng nöôùc ôû Samari:

“Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñaùp raèng: Ví baèng ngöôi bieát söï ban cho cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø bieát ngöôøi noùi: “Haõy cho ta uoáng” laø ai, thì chaéc ngöôi seõ xin ngöôøi cho uoáng, vaø ngöôøi seõ cho ngöôi nöôùc soáng. Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñaùp raèng: Phaøm ai uoáng nöôùc naày vaãn coøn khaùt maõi; nhöng uoáng nöôùc ta seõ cho, thì chaúng heà khaùt nöõa. Nöôùc ta cho seõ thaønh moät maïch nöôùc trong ngöôøi ñoù, vaêng ra cho ñeán söï soáng ñôøi ñôøi.” (Giaêng 4:10,13-14)

Döôøng nhö hôïp lyù ñeå keát luaän nguoàn nöôùc soáng cö truù beân trong maø Chuùa Gieâ-su noùi töôïng tröng cho Thaùnh Linh laø Ñaáng cö nguï trong keû tin. Veà sau trong saùch Phuùc AÂm Giaêng, Chuùa Gieâ-su laïi söû duïng cuøng moät nhoùm töø “nöôùc soáng” vaø khoâng nghi ngôø gì nöõa Ngaøi ñang noùi veà Ñöùc Thaùnh Linh:

“Ngaøy sau cuøng, laø ngaøy troïng theå trong kyø leã, Ñöùc Chuùa Gieâ-su ôû ñoù, ñöùng keâu leân raèng: Neáu ngöôøi naøo khaùt, haõy ñeán cuøng ta maø uoáng. Keû naøo tin ta thì soâng nöôùc haèng soáng seõ chaûy töø trong loøng mình, y nhö Kinh Thaùnh ñaõ cheùp vaäy. Ngaøi phaùn ñieàu ñoù chæ veà Ñöùc Thaùnh Linh maø ngöôøi naøo tin Ngaøi seõ nhaän laáy; bôûi baáy giôø Ñöùc Thaùnh Linh chöa ban xuoáng, vì Ñöùc Chuùa Gieâ-su chöa ñöôïc vinh hieån.” (Giaêng 7:37-39, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo)

Trong thí duï naøy Chuùa Gieâ-su khoâng noùi veà nöôùc soáng trôû neân “maïch nöôùc vaêng ra cho ñeán söï soáng ñôøi ñôøi”. Hôn theá, thôøi ñieåm naøy nguoàn nöôùc soáng trôû neân nhöõng soâng nöôùc tuoân chaûy saâu thaåm töø beân trong ngöôøi nhaän.

Hai ñoaïn töông töï naøy trong Phuùc Am Giaêng minh hoaï sinh ñoäng söï khaùc bieät giöõa vieäc ñöôïc sanh bôûi Thaùnh Linh vaø ñöôïc baùp teâm trong Ñöùc Thaùnh Linh. Ñöôïc sinh bôûi Thaùnh Linh chuû yeáu laø ñem ích lôïi cho ngöôøi ñöôïc taùi sinh ñeå ngöôøi ñoù coù theå vui höôûng ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Khi moät ngöôøi ñöôïc sinh bôûi Ñöùc Thaùnh Linh, ngöôøi ñoù coù nguoàn soáng cuûa Thaùnh linh trong mình ñem cho ngöôøi söï soáng ñôøi ñôøi.

Tuy nhieân, ñöôïc baùp-tem trong Ñöùc Thaùnh Linh chuû yeáu ñem ích lôïi cho ngöôøi khaùc vì noù trang bò cho keû tin phuïc vuï ngöôøi khaùc baèng naêng quyeàn cuûa Thaùnh Linh. “Doøng soâng söï soáng” seõ tuoân traøn töø trong loøng hoï mang phöôùc haïnh cuûa Ñöùc Thaùnh Linh ñeán cho ngöôøi khaùc bôûi naêng quyeàn cuûa Thaùnh Linh.

Taïi Sao Baùp-tem Thaùnh Linh Laø Caàn Thieát

(Why the Baptism in the Holy Spirit is Needed)

Thaät chuùng ta raát caàn söï giuùp ñôõ cuûa Ñöùc Thaùnh Linh ñeå phuïc vuï ngöôøi khaùc! Khoâng coù söï giuùp ñôû cuûa Ngaøi, chuùng ta khoâng heà coù hy voïng moân ñoà hoùa muoân daân. Thaät ra ñoù chính laø lyù do Chuùa Gieâ-su höùa baùp-tem Thaùnh Linh cho keû tin – ñeå theá giôùi coù theå nghe Phuùc Am. Ngaøi phaùn cuøng moân ñoà Ngaøi:

“Coøn veà phaàn caùc ngöôi, haõy ñôïi trong thaønh cho ñeán khi ñöôïc maëc laáy quyeàn pheùp töø treân cao.” (Luca 24:49, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo)

Luca cuõng kyù thuaät ñieàu Chuùa Gieâ-su noùi:

“Ngaøi ñaùp raèng: Kyø haïn vaø ngaøy giôø maø Cha ñaõ töï quyeàn ñònh laáy, aáy laø vieäc caùc ngöôi chaúng neân bieát. Nhöng khi Ñöùc Thaùnh Linh giaùng treân caùc ngöôi, thì caùc ngöôi seõ nhaän laáy quyeàn pheùp, vaø laøm chöùng veà ta taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem, caû xöù Giu-ñeâ, xöù Sa-ma-ri, cho ñeán cuøng traùi ñaát”. (Coâng 1:7-8, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Chuùa Gieâ-su baûo caùc moân ñoà Ngaøi thaäm chí ñöøng rôøi khoûi Jerusalem cho ñeán khi hoï “ñöôïc maëc laáy quyeàn pheùp töø treân cao”. Ngaøi bieát hoï veà cô baûn voâ quyeàn voâ naêng chaéc seõ thaát baïi vôùi söù maïng Ngaøi giao phoù cho. Tuy nhieân, chuùng ta ñeå yù thaáy khi hoï ñöôïc baùp teâm trong Thaùnh Linh, Ñöùc Chuùa Trôøi baét ñaàu söû duïng hoï caùch sieâu nhieân ñeå truyeàn baù Phuùc AÂm.

Nhieàu trieäu Cô ñoác nhaân khaép theá giôùi, sau khi ñöôïc baùp teâm trong Thaùnh Linh ñaõ kinh nghieäm moät chieàu kích môùi meû cuûa quyeàn naêng, ñaëc bieät laø khi hoï laøm chöùng cho ngöôøi chöa ñöôïc cöùu. Hoï nhaän thaáy lôøi noùi cuûa hoï theâm phaàn thuyeát phuïc, roài ñoâi khi hoï tröng daãn Kinh Thaùnh maø hoï khoâng nhaän bieát laø mình ñaõ bieát. Moät soá ngöôøi thaáy mình ñöôïc keâu goïi vaø ñöôïc ban aân töù caùch ñaëc bieät cho moät chöùc vuï naøo ñoù chaúng haïn nhö truyeàn giaûng Phuùc Am. Nhöõng ngöôøi khaùc khaùm phaù Ñöùc Chuùa Trôøi söû duïng hoï khi Ngaøi muoán trong vaøi aân töù sieâu nhieân cuûa Thaùnh Linh. Kinh nghieäm cuûa hoï hoaøn toaøn phuø hôïp Kinh Thaùnh. Nhöõng keû choáng ñoái kinh nghieäm cuûa hoï khoâng coù neàn taûng Kinh Thaùnh cho söï choáng ñoái ñoù. Thaät ra, nhöõng ngöôøi ñoù ñang choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi.

Thaät khoâng neân ngaïc nhieân khi chuùng ta nhöõng ngöôøi ñöôïc keâu goïi baét chöôùc Ñaáng Christ ñöôïc keâu goïi baét chöôùc kinh nghieäm cuûa Ngaøi vôùi Ñöùc Thaùnh Linh. Dó nhieân Ngaøi ñöôïc sanh bôûi Thaùnh Linh khi ñöôïc hoaøi thai trong loøng Mary (xem Mathiô 1:20). Ñaáng ñöôïc sanh bôûi Thaùnh Linh roài ñöôïc baùp teâm trong Thaùnh Linh tröôùc khi ñöôïc taán phong trong chöùc vuï mình (xem Mathiô 3:16). Neáu Chuùa Gieâ-su caàn ñöôïc baùp teâm trong Thaùnh Linh ñeå trang bò cho chöùc vuï Ngaøi thì chuùng ta laø ai maø hôn ñöôïc?

Baèng Chöùng Ban Ñaàu Cuûa Baùp-teâm Thaùnh Linh

(The Initial Evidence of the Baptism in the Spirit)

Khi moät keû tin ñöôïc baùp teâm trong Thaùnh Linh, baèng chöùng ñaàu tieân ngöôøi ñoù kinh nghieäm laø noùi moät ngoân ngöõ môùi, ñieàu Kinh Thaùnh noùi ñeán laø “tieáng môùi” hay “tieáng khaùc”. Nhieàu caâu Kinh Thaùnh haäu thuaån cho söï kieän naøy. Chuùng ta haõy cuøng xem xeùt.

Tröôùc heát, trong nhöõng giaây phuùt cuoái cuøng tröôùc Thaêng thieân, Chuùa Gieâ-su noùi ñeán moät daáu laï seõ caëp theo keû tin laø hoï seõ duøng tieáng môùi maø noùi:

“Ngaøi baûo hoï: “Haõy ñi khaép theá giôùi truyeàn giaûng Phuùc AÂm cho moïi ngöôøi. Ai tin vaø chòu pheùp baùp-tem seõ ñöôïc cöùu roãi, ai khoâng tin seõ bò ñoaùn phaït. Nhöõng ngöôøi tin seõ ñöôïc caùc daáu laï naày keøm theo: Hoï seõ nhaân danh Ta ñuoåi quyû, noùi caùc ngoân ngöõ môùi.” (Maùc 16:15-17, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Moät soá nhaø giaûi kinh xaùc nhaän nhöõng lôøi naøy khoâng neân coù trong Kinh Thaùnh chuùng ta vì khoâng coù moät soá coå baûn cuûa Taân Öôùc. Tuy nhieân, nhieàu Kinh Thaùnh coå vaãn coù nhöõng lôøi naøy vaø chöa coù baûn dòch naøo trong nhieàu baûn dòch Anh ngöõ toâi ñoïc boû phaàn ñoù. Hôn theá, ñieàu Chuùa Gieâ-su noùi trong nhöõng caâu naøy coù töông quan hoaøn haûo vôùi kinh nghieäm cuûa Hoäi thaùnh ñaàu tieân ñöôïc kyù thuaät trong saùch Coâng vuï Söù ñoà.

Coù naêm thí duï trong saùch Coâng vuï söù ñoà veà nhöõng keû tin tröôùc heát ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh. Chuùng ta haõy cuøng xem xeùt caû naêm, vaø khi laøm nhö vaäy chuùng ta seõ tieáp tuïc hoûi hai caâu hoûi: (1) Coù phaûi baùp teâm Thaùnh Linh laø moät kinh nghieäm ñeán sau söï cöùu roãi? Vaø (2) Coù phaûi nhöõng ngöôøi nhaän ñieàu naøy ñeàu noùi tieáng môùi? Ñieàu naøy seõ giuùp chuùng ta hieåu yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho keû tin ngaøy nay.

Jerusalem

Thí duï ñaàu tieân ñöôïc tìm thaáy trong Coâng vuï ñoaïn 2 khi 120 moân ñoà ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh trong ngaøy Leã Nguõ Tuaàn:

“Ñeán ngaøy leã Nguõ tuaàn, moân ñoà nhoùm hoïp taïi moät choã. Thình lình, coù tieáng töø trôøi ñeán nhö tieáng gioù thoåi aøo aøo, ñaày khaép nhaø moân ñoà ngoài. Caùc moân ñoà thaáy löôõi rôøi raïc töøng caùi moät, nhö löôõi baèng löûa hieän ra, ñaäu treân moãi ngöôøi trong boïn mình. Heát thaûy ñeàu ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh, khôûi söï noùi caùc thöù tieáng khaùc, theo nhö Ñöùc Thaùnh Linh cho mình noùi.” (Coâng 2:1-4 phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa laø 120 moân ñoà naøy ñaõ ñöôïc cöùu vaø ñöôïc taùi sanh tröôùc thôøi ñieåm naøy, vì vaäy hoï hoaøn toaøn kinh nghieäm vieäc baùp teâm Thaùnh Linh sau söï cöùu roãi. Tuy nhieân, khoâng theå naøo hoï nhaän ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh tröôùc thôøi ñieåm naøy vì Thaùnh Linh chöa ñöôïc ban cho Hoäi thaùnh maõi ñeán luùc ñoù.

Thaät hieån nhieân laø daáu laï caëp theo laø noùi caùc tieáng môùi.

Samari

Thí duï thöù hai cuûa keû tin ñöôïc baùp teâm ThaùnhLinh ñöôïc tìm thaáy trong Coâng vuï ñoaïn 8 khi Philíp xuoáng thaønh Sa-ma-ri vaø giaûng Phuùc AÂm taïi ñoù:

“Nhöng khi chuùng ñaõ tin Phi-líp, laø ngöôøi rao giaûng Tin laønh cuûa nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi vaø danh Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ cho mình, thì caû ñaøn oâng ñaøn baø ñeàu chòu pheùp baùp-teâm. Chính Si-moân cuõng tin, vaø khi ñaõ chòu pheùp baùp-teâm, thì ôû luoân vôùi Phi-líp; ngöôøi thaáy nhöõng daáu laï pheùp kyø ñaõ laøm ra, thì laáy laøm laï laém. Caùc söù ñoà vaãn ôû taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem, nghe tin xöù Sa-ma-ri ñaõ nhaän laáy ñaïo Ñöùc Chuùa Trôøi, beøn sai Phi-e-rô vaø Giaêng ñeán ñoù. Hai ngöôøi tôùi nôi, caàu nguyeän cho caùc moân ñoà môùi, ñeå cho ñöôïc nhaän laáy Ñöùc Thaùnh Linh. Vì Ñöùc Thaùnh Linh chöa giaùng xuoáng treân moät ai trong boïn ñoù; hoï chæ nhaân danh Ñöùc Chuùa Gieâ-su maø chòu pheùp baùp-teâm thoâi.” (Coâng 8:12-16)

Cô ñoác nhaân Sa-ma-ri roõ raøng ñaõ kinh nghieäm baùp teâm Thaùnh Linh laø kinh nghieäm thöù hai sau söï cöùu roãi. Kinh Thaùnh roõ raøng tuyeân boá tröôùc khi Phierô vaø Gaêing ñeán, ngöôøi Samari ñaõ nhaän laáy “lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi”, ñaõ tin Phuùc AÂm, vaø ñaõ ñöôïc baùp teâm nöôùc. Tuy nhieân khi Phierô vaø Giaêng xuoáng caàu nguyeän cho hoï, Kinh Thaùnh noùi ñeå hoï “nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh”. Coøn coù theå roõ hôn nhö vaäy khoâng?

Nhöõng keû tin ngöôøi Samari coù noùi tieáng laï khi hoï ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh khoâng? Kinh Thaùnh khoâng noùi nhöng coù noùi ñieàu gì ñoù ñaùng kinh ngaïc ñaõ xaõy ra cho hoï. Khi moät ngöôøi teân laø Simoân chöùng kieán ñieàu xaõy ra khi Phierô vaø Giaêng ñaët tay leân caùc Cô ñoác nhaân Samari, oâng ñaõ coá mua khaû naêng ñeå chuyeån giao Thaùnh Linh töø hoï:

“Phi-e-rô vaø Giaêng beøn ñaët tay treân caùc moân ñoà, thì ñeàu ñöôïc nhaän laáy Ñöùc Thaùnh Linh. Si-moân thaáy bôûi caùc söù ñoà ñaët tay leân thì coù ban Ñöùc Thaùnh Linh xuoáng, beøn laáy baïc daâng cho, maø noùi raèng: Cuõng haõy cho toâi quyeàn pheùp aáy, ñeå toâi ñaët tay treân ai thì naáy ñöôïc nhaän laáy Ñöùc Thaùnh Linh.” (Coâng 8:17-19)

Simoân ñaõ nhìn thaáy ñieàu gì quaù aán töôïng vôùi oâng? OÂng cuõng ñaõ nhìn thaáy moät soá pheùp laï khaùc, chaúng haïn nhö ngöôøi ta ñöôïc giaûi cöùu khoûi ma quyû, ngöôøi baïi vaø ngöôøi queø ñöôïc chöõa laønh caùch laï luøng (xem Coâng 8:6-7). Chính oâng tröôùc ñaây cuõng ñaõ dính líu trong taø thuaät laøm kinh ngaïc ngöôøi daân Samari (xem Coâng 8:9-10). Daàu nhö vaäy, ñieàu oâng chöùng kieán khi Phierô vaø Giaêng caàu nguyeän chaéc phaûi raát ngoaïn muïc. Daàu chuùng ta khoâng theå noùi chaéc, nhöng thaät hôïp lyù khi nghó raèng oâng chöùng kieán cuøng hieän töôïng xaõy ra cho moãi Cô ñoác nhaân trong nhöõng laàn khaùc nhaän laõnh Thaùnh Linh trong saùch Coâng vuï – oâng nhìn thaáy vaø nghe hoï noùi tieáng laï.

Saulô Treân Ñöôøng Ñamaùch (Saul in Damascus)

Laàn ñeà caäp thöù ba trong saùch Coâng vuï söù ñoà veà ngöôøi nhaän laõnh Thaùnh Linh laø tröôøng hôïp cuûa Saulô ngöôøi Taïtsô veà sau ñöôïc bieát ñeán laø söù ñoà Phaoloâ. OÂng ñaõ ñöôïc cöùu treân ñöôøng Ñamaùch vaø bò muø trong ít laâu. Ba ngaøy sau söï hoaùn caûi cuûa oâng, moät ngöôøi teân laø Anania ñaõ ñöôïc sai ñeán vôùi oâng caùch thaàn höïu:

“A-na-nia beøn ñi, vaøo nhaø, roài ñaët tay treân mình Sau-lô maø noùi raèng: Hôõi anh Sau-lô, Chuùa laø Gieâ-su naày, ñaõ hieän ra cuøng anh treân con ñöôøng anh ñi tôùi ñaây, ñaõ sai toâi ñeán, haàu cho anh ñöôïc saùng maét laïi vaø ñaày Ñöùc Thaùnh Linh. Töùc thì coù caùi chi nhö caùi vaûy töø maét ngöôøi rôùt xuoáng, thì ngöôøi ñöôïc saùng maét; roài chôø daäy vaø chòu pheùp baùp-teâm.” (Coâng 9:17-18)

Khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa Saulô ñöôïc taùi sanh tröôùc khi Anania ñeán caàu nguyeän cho oâng. OÂng tin vaøo Chuùa Gieâ-su khi oâng coøn treân ñöôøng Ñamaùch vaø oâng ñaõ töùc thì vaâng theo söï höôùng daãn cuûa Chuùa. Theâm vaøo ñoù, khi Anania laàn ñaàu gaëp Saulô ñaõ goïi oâng laø “Anh Saulô”. Löu yù laø Anania baûo Saulô laø oâng ñeán ñeå Saulô ñöôïc saùng maét vaø ñaày daãy Thaùnh Linh. Vì vaäy vôùi Saulô, ñöôïc ñaày daãy hay ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh xaõy ra ba ngaøy sau khi oâng ñöôïc cöùu.

Kinh Thaùnh khoâng kyù thuaät laïi söï kieän thöïc teá vieäc Sau lô ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh, nhöng chaéc ñieàu naøy xaõy ra khoâng laâu sau khi Anania ñeán nôi Saulô ñang ôû. Khoâng coøn nghi ngôø gì laø Saulô ñaõ noùi tieáng laï cuøng thôøi ñieåm ñoù vì veà sau oâng noùi trong ICoârinhtoâ 14:18″Taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi vì toâi ñaõ noùi tieáng laï nhieàu hôn anh em heát thaûy”.

Seâsareâ (Caesarea)

Söï ñeà caäp thöù tö veà nhöõng keû tin ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh ñöôïc thaáy trong Coâng vuï ñoaïn 10. Söù ñoà Phierô ñaõ ñöôïc sai phaùi caùch thaàn höïu ñeå giaûng Phuùc AÂm taïi thaønh Seâsareâ cho gia ñình Coït-naây. Ngay sau khi Phierô baøy toû söï cöùu roãi naøy ñöôïc nhaän laõnh qua ñöùc tin nôi Chuùa Gieâ-su thì toaøn theå thính giaû ngöôøi ngoaïi cuûa oâng laäp töùc ñaùp öùng trong ñöùc tin, vaø Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ giaùng xuoáng treân hoï:

“Khi Phi-e-rô ñöông noùi, thì Ñöùc Thaùnh Linh giaùng treân moïi ngöôøi nghe ñaïo. Caùc tín ñoà ñaõ chòu pheùp caét bì, laø nhöõng keû ñoàng ñeán vôùi Phi-e-rô, ñeàu laáy laøm laï, vì thaáy söï ban cho Ñöùc Thaùnh Linh cuõng ñoå ra treân ngöôøi ngoaïi nöõa. Vì caùc tín ñoà ñoù nghe hoï noùi tieáng ngoaïi quoác vaø khen ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Baáy giôø Phi-e-rô laïi caát tieáng noùi raèng: Ngöôøi ta coù theå töø choái nöôùc veà pheùp baùp-teâm cho nhöõng keû ñaõ nhaän laáy Ñöùc Thaùnh Linh cuõng nhö chuùng ta chaêng? Ngöôøi laïi truyeàn laøm pheùp baùp teâm cho hoï nhaân danh Ñöùc Gieâ-su Christ.” (Coâng 10:44-48a).

Trong tröôøng hôïp naøy, döôøng nhö caùc thaønh vieân trong gia ñình Coït- naây, laø nhöõng ngöôøi ngoaïi ñaàu tieân tin nhaän Chuùa Gieâ-su ñöôïc taùi sanh vaø ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh cuøng luùc.

Neáu nghieân cöùu nhöõng caâu Kinh Thaùnh caän keà vaø boái caûnh lòch söû, thaät roõ raøng taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng chôø Phierô vaø nhöõng keû tin thaùp tuøng oâng ñaët tay leân nhöõng ngöôøi ngoaïi môùi tin naøy ñeå nhaän laõnh Thaùnh Linh. Phierô vaø nhöõng tín nhaân Do Thaùi khaùc thaät khoù khaên ñeå tin laø nhöõng Ngöôøi Ngoaïi ñoù coù theå ñöôïc cöùu ñöøng noùi chi laø nhaän laõnh Thaùnh Linh! Hoï döôøng nhö chöa heà caàu nguyeän cho ngöôøi nhaø Coïtnaây nhaän laõnh baùp teâm Thaùnh Linh, vì vaäy Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ teå trò haønh ñoäng. Ñöùc Chuùa Trôøi ñang daïy Phierô vaø nhöõng ñoàng baïn cuûa oâng ñoâi ñieàu veà aân suûng laï luøng cuûa Ngaøi cho daân Ngoaïi.

Ñieàu gì thuyeát phuïc Phierô vaø nhöõng tín nhaân Do Thaùi khaùc laø ngöôøi nhaø Coït-naây thaät ñaõ ñöôïc nhaän laõnh Thaùnh Linh? Lu-ca vieát “Vì caùc tín ñoà ñoù nghe hoï noùi tieáng ngoaïi quoác vaø khen ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi”. (Coâng 10:46). Phierô tuyeân boá raèng daân Ngoaïi ñaõ nhaän laõnh Thaùnh Linh cuõng nhö 120 moân ñoà ñaõ nhaän trong ngaøy Leã Nguõ Tuaàn (xem 10:47)

EÂpheâsoâ (Ephesus)

Söï ñeà caäp laàn thöù naêm veà vieäc nhöõng keû tin nhaän laõnh baùp teâm Thaùnh Linh ñöôïc thaáy trong Coâng vuï ñoaïn 19. Khi ñi khaép thaønh Epheâsoâ, söù ñoà Phao loâ gaëp moät soá moân ñoà vaø hoûi hoï caâu hoûi sau: “Ngöôøi hoûi raèng: Töø khi anh em tin, coù laõnh ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh chaêng!” (Coâng 19:2)

Phaoloâ, ngöôøi vieát ña phaàn caùc thö tín TaânÖôùc, roõ raøng tin raèng coù theå moät ngöôøi tin Chuùa Gieâ-su nhöng khoâng nhaän ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh trong moät nghóa naøo ñoù. Neáu khoâng oâng ñaõ khoâng hoûi moät caâu nhö vaäy.

Nhöõng ngöôøi ñoù traû lôøi raèng hoï chöa töøng ñöôïc nghe veà Thaùnh Linh naøo. Thaät ra, hoï chæ ñöôïc nghe veà Ñaáng Meâsi seõ ñeán qua Giaêng Baùptít laø ngöôøi ñaõ laøm baùp teâm cho hoï. Phao loâ lieàn baùp teâm nöôùc laïi cho hoï vaø laàn naøy hoï kinh nghieäm pheùp baùp teâm Cô ñoác thaät söï. Sau cuøng Phaoloâ ñaët tay leân hoï ñeå hoï coù theå nhaän laõnh Thaùnh Linh:

Chuùng nghe baáy nhieâu lôøi, beøn chòu pheùp baùp-teâm nhaân danh Ñöùc Chuùa Gieâ-su. Sau khi Phao-loâ ñaõ ñaët tay leân, thì coù Ñöùc Thaùnh Linh giaùng treân chuùng, cho noùi tieáng ngoaïi quoác vaø lôøi tieân tri. Coäng heát thaûy ñoä möôøi hai ngöôøi.(Coâng 19:5-7)

Laïi moät laàn nöõa thaät roõ raøng laø baùp teâm Thaùnh Linh ñeán sau söï cöùu roãi, baát chaáp 12 ngöôøi naøy ñöôïc taùi sanh hay chöa tröôùc khi gaëp Phaoloâ. Laïi moät laàn nöõa, daáu hieäu ñi keøm theo vieäc baùp teâm Thaùnh Linh cuûa hoï laø noùi tieáng laï (trong tröôøng hôïp naøy goàm caû noùi tieân tri).

Quyeát Ñònh (The Verdict)

Chuùng ta haõy cuøng oân laïi naêm tröôøng hôïp. Trong ít nhaát 4 trong 5 tröôøng hôïp naøy, baùp teâm Thaùnh Linh laø moät kinh nghieäm xaõy ra sau söï cöùu roãi.

Ba trong nhöõng tröôøng hôïp naøy, Kinh Thaùnh tuyeân boá roõ raèng ngöôøi nhaän baùp teâm ñaõ noùi tieáng laï. Hôn theá, trong laàn gaëp gôõ cuûa Phaoloâ vôùi Anania, vieäc oâng kinh nghieäm ñöôïc baùp teâm trong Thaùnh Linh ñaõ khoâng thaät söï ñöôïc moâ taû nhöng chuùng ta bieát laø cuoái cuøng oâng cuõng ñaõ noùi tieáng laï. Ñieàu naøy ñöôïc chæ ra trong tröôøng hôïp thöù tö.

Trong tröôøng hôïp coøn laïi, ñieàu gì ñoù sieâu nhieân ñaõ xaõy ra khi nhöõng keû tin taïi Samari nhaän laõnh Thaùnh Linh vì Simoân ñaõ coá mua naêng quyeàn ñeå chuyeån giao Thaùnh Linh.

Vì vaäy, baèng chöùng quaù roõ raøng. Trong Hoäi thaùnh ñaàu tieân, nhöõng tín ñoà taùi sanh nhaän ñöôïc kinh nghieäm thöù hai vôùi Ñöùc Thaùnh Linh, vaø khi ñoù, hoï noùi tieáng môùi. Ñieàu naøy khoâng neân khieán chuùng ta ngaïc nhieân vì Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi raèng nhöõng keû tin Ngaøi seõ duøng tieáng môùi maø noùi.

Vì vaäy chuùng ta coù moät baèng chöùng keát luaän laø moät ngöôøi ñöôïc taùi sanh cuõng neân kinh nghieäm moät coâng taùc khaùc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh ñoù laø ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh. Hôn theá nöõa, moãi moät keû tin neân troâng ñôïi vieäc noùi tieáng laï khi mình ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh.

Laøm Theá Naøo Ñeå Nhaän Laõnh Baùp Teâm Thaùnh Linh

(How to Receive the Baptism in the Holy Spirit)

Gioáng nhö taát caû caùc aân töù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Thaùnh Linh ñöôïc nhaän laõnh bôûi ñöùc tin (xem Galati 3:5). Ñeå coù ñöùc tin nhaän laõnh, moät keû tin tröôùc heát phaûi ñöôïc thuyeát phuïc veà yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho mình laø phaûi nhaän ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh. Neáu ngöôøi ñoù coøn buaâng khuaâng nghi ngôø thì seõ khoâng nhaän ñöôïc (xem Gia cô 1:6-7)

Khoâng moät keû tin naøo coù moät lyù do thích hôïp ñeå tin Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán ngöôøi ñoù nhaän laõnh baùp teâm Thaùnh Linh vì Chuùa Gieâ-su ñaõ noùi roõ yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà vaán ñeà naøy:

“Vaäy neáu caùc ngöôi laø ngöôøi xaáu, coøn bieát cho con caùi mình vaät toát thay, huoáng chi Cha caùc ngöôi ôû treân trôøi laïi chaúng ban Ñöùc Thaùnh Linh cho ngöôøi xin Ngaøi!” (Luca 11:13).

Lôøi höùa naøy töø moâi mieäng Chuùa Gieâ-su ñaùng thuyeát phuïc moãi con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi yù muoán Ngaøi laø ngöôøi nam, ngöôøi nöõ ñoù coù theå nhaän ñöôïc Thaùnh Linh.

Cuøng caâu Kinh Thaùnh naøy cuõng haäu thuaån leõ thaät vieäc ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh xaõy ra sau söï cöùu roãi, vì taïi ñaây Chuùa Gieâ-su höùa con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (chæ laø nhöõng ngöôøi coù Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cha Thieân Thöôïng cuûa hoï) laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban ThaùnhLinh cho hoï neáu hoï caàu xin. Roû raøng, neáu kinh nghieäm duy nhaát moät ngöôøi coù theå coù vôùi Thaùnh Linh laø ñöôïc taùi sanh vaøo thôøi ñieåm ñöôïc cöùu, thì lôøi höùa cuûa Chuùa Gieâ-su chaúng coù yù nghóa gì. Khoâng gioáng nhö söï saûn sinh cheát choùc naøo ñoù cuûa caùc nhaø thaàn hoïc hieän ñaïi, Chuùa Gieâ-su tin thaät xöùng hôïp cho ngöôøi ñöôïc taùi sanh caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå nhaän Thaùnh Linh.

Theo Chuùa Gieâ-su, chæ coù hai ñieàu kieän caàn ñaùp öùng cho moät ngöôøi nhaän Thaùnh Linh. Tröôùc tieân, Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi laø Cha cuûa ngöôøi ñoù, laø ñieàu seõ ñöôïc neáu ngöôøi ñoù ñöôïc taùi sanh. Thöù nhì, baïn phaûi caàu xin Ngaøi cho Thaùnh Linh.

Maëc daàu nhaän laõnh Thaùnh Linh qua vieäc ñaët tay laø ñieàu cuûa Kinh Thaùnh (xem Coâng 8:17, 19:6), ñoù khoâng phaûi laø ñieàu caàn thieát tuyeät ñoái. Baát kyø Cô ñoác nhaân naøo cuõng coù theå töï mình nhaän laõnh Thaùnh Linh trong choã caàu nguyeän cuûa mình. Ngöôøi ñoù ñôn giaûn chæ caàu xin, nhaän laõnh bôûi ñöùc tin, vaø baét ñaàu noùi tieáng laï ñöôïc ban cho mình noùi.

Nhöõng Söï Sôï Haõi Thoâng Thöôøng (Common Fears)

Vaøi ngöôøi lo laéng laø neáu hoï caàu nguyeän xin Thaùnh Linh, hoï seõ töï môû ra cho taø linh thay vì Thaùnh Linh. Tuy nhieân, taïi ñaây khoâng coù moät neàn taûng naøo cho lo laéng nhö vaäy. Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa:

“Vaäy neáu caùc ngöôi laø ngöôøi xaáu, coøn bieát cho con caùi mình vaät toát thay, huoáng chi Cha caùc ngöôi ôû treân trôøi laïi chaúng ban Ñöùc Thaùnh Linh cho ngöôøi xin Ngaøi!” (Luca 11:13).

Neáu chuùng ta caàu xin Thaùnh Linh, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho chuùng ta Thaùnh Linh, chuùng ta khoâng neân lo sôï seõ nhaän ñöôïc ñieàu gì khaùc.

Moät soá ngöôùi quan taâm laø khi hoï noùi tieáng laï chæ laø töï hoï töï noùi ra nhöõng tieáng voâ nghóa hôn laø ngoân ngöõ sieâu nhieân ñöôïc Thaùnh Linh ban cho. Tuy nhieân neáu baïn coá gaéng cheá ra moät ngoân ngöõ ñaùng tin tröôùc khi ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh, baïn seõ thaáy ñieàu naøy laø khoâng theå ñöôïc. Noùi khaùc ñi, baïn phaûi hieåu neáu baïn noùi tieáng laï baïn seõ phaûi söû duïng moâi, löôõi vaø daây thanh aâm cuûa baïn caùch coù yù thöùc. Ñöùc Thaùnh Linh khoâng noùi cho baïn – Ngaøi chæ cho baïn söï noùi ra (utterance). Ngaøi laø Ñaáng Giuùp ñôû cuûa chuùng ta chöù khoâng phaûi laø ngöôøi laøm thay cuûa chuùng ta. Baïn phaûi thöïc hieän haønh ñoäng noùi ra gioáng nhö Kinh Thaùnh daïy:

“Heát thaûy ñeàu ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh, khôûi söï noùi caùc thöù tieáng khaùc, theo nhö Ñöùc Thaùnh Linh cho mình noùi” (Coâng 2:4, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

“Sau khi Phao-loâ ñaõ ñaët tay leân, thì coù Ñöùc Thaùnh Linh giaùng treân chuùng, cho noùi tieáng ngoaïi quoác vaø lôøi tieân tri.” (Coâng 19:6, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Sau khi moät keû tin caàu xin aân töù Thaùnh Linh, ngöôøi ñoù neân tin vaø troâng ñôïi noùi tieáng laï. Vì Ñöùc Thaùnh Linh ñöôïc nhaän laõnh bôûi ñöùc tin, ngöôøi nhaän khoâng neân troâng chôø kinh nghieäm nhöõng caûm nhaän ñaëc bieät hay nhöõng caûm giaùc thuoäc theå lyù. Ngöôøi ñoù chæ neân ñôn giaûn môû mieäng vaø baét ñaàu noùi nhöõng aâm töø môùi seõ taïo neân ngoân ngöõ maø Thaùnh Linh ban cho mình. Tröø khi keû tin ñoù baét ñaàu noùi bôûi ñöùc tin neáu khoâng seõ chaúng coù söï noùi ra naøo ra töø mieäng ngöôøi ñoù. Ngöôøi ñoù phaûi noùi vaø Ñöùc Thaùnh Linh seõ ban cho söï noùi ra.

Nguoàn Cuûa Söï Noùi Ra (The Source Of The Uterance)

Theo Phaoloâ, khi moät keû tin caàu nguyeän tieáng laï, khoâng phaûi taâm trí maø chính laø taâm linh ngöôøi ñoù caàu nguyeän:

“Vì neáu toâi caàu nguyeän baèng tieáng laï, thì taâm thaàn toâi caàu nguyeän, nhöng trí khoân toâi lô löûng. Vaäy thì toâi seõ laøm theá naøo? Toâi seõ caàu nguyeän theo taâm thaàn, nhöng cuõng caàu nguyeän baèng trí khoân. Toâi seõ haùt theo taâm thaàn, nhöng cuõng haùt baèng trí khoân” (1Cor 14:14-15).

Phaoloâ noùi khi oâng caàu nguyeän trong tieáng môùi, taâm trí oâng khoâng coù keát quaû. Nghóa laø taâm trí oâng khoâng coù phaàn trong ñoù, oâng khoâng hieåu ñieàu oâng ñang caàu nguyeän trong tieáng laï. Vì vaäy, thay vì luùc naøo cuõng caàu nguyeän trong tieáng laï maø khoâng hieåu ñieàu mình caàu nguyeän, Phaoloâ cuõng daønh thì giôø caàu nguyeän baèng taâm trí trong chính ngoân ngöõ cuûa mình. OÂng daønh thôøi gian haùt trong tieáng môùi cuõng nhö cuõng nhö haùt baèng ngoân ngöõ meï ñeû. Coù choã cho caû hai loaïi caàu nguyeän vaø ca haùt vaø chuùng ta neân khoân ngoan theo thí duï quaân bình cuûa Phaoloâ.

Cuõng löu yù laø vôùi Phaoloâ vieäc noùi tieáng laï laø tuyø theo yù muoán cuûa oâng cuõng nhö noùi trong ngoân ngöõ meõ ñeû. OÂng noùi: “Toâi seõ caàu nguyeän baèng taâm linh vaø toâi cuõng caàu nguyeän baèng taâm trí”. Nhöõng nhaø pheâ bình thöôøng xaùc nhaän neáu noùi tieáng laï hieän ñaïi thaät laø aân töù cuûa Thaùnh Linh thì ngöôøi ñoù seõ khoâng coù khaû naêng ñieàu khieån noù ñeå ngöôøi ñoù khoâng phaïm toäi ñieàu khieån Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng moät yù töôûng nhö vaäy khoâng coù neàn taûng. Noùi tieáng laï hieän ñaïi hay coå xöa laø ôû ñöôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa caù nhaân ngöôøi ñoù nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ hoaïch ñònh nhö vaäy. Nhöõng nhaø pheâ bình cuõng noùi laø ngöôøi coù tay thaät söï do Ñöùc Chuùa Trôøi taïo ra khoâng ñöôïc ñieàu khieån tay cuûa hoï, vaø nhöõng ngöôøi quyeát ñònh söû duïng tay mình caùch coù yù thöùc ñang noã löïc ñieàu khieån Ñöùc Chuùa Trôøi.

Moät khi baïn ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh, baïn coù theå deã daøng töï chöùng minh laø vieäc noùi tieáng môùi cuûa baïn xuaát phaùt töø taâm linh thay vì taâm trí cuûa baïn. Tröôùc tieân, haõy thöû tieáp tuïc noùi chuyeän vôùi ai ñoù cuøng luùc baïn ñang ñoïc cuoán saùch naøy. Baïn seõ thaáy baïn khoâng theå laøm caû hai vieäc trong cuøng moät luùc. Tuy nhieân, baïn seõ khaùm phaù baïn coù theå tieáp tuïc noùi tieáng laï ñang khi baïn tieáp tuïc ñoïc cuoán saùch naøy. Lyù do laø vì baïn khoâng söû duïng taâm trí cuûa baïn khi noùi tieáng laï – söï noùi ñoù xuaát phaùt töø taâm linh baïn. Vì vaäy khi duøng taâm linh ñeå caàu nguyeän, baïn coù theå duøng taâm trí cuûa mình ñoïc vaø hieåu.

Baây Giôø Baïn Ñöôïc Baùp Teâm Thaùnh Linh

(Now That you Are Baptized in the Holy Spirit)

Haõy ghi nhôù lyù do Ñöùc Chuùa Trôøi ban baùp teâm Thaùnh Linh cho baïn chuû yeáu laø maëc laáy naêng quyeàn cho baïn ñeå laøm chöùng nhaân cho Ngaøi qua vieäc toû baøy boâng traùi vaø aân töù cuûa Thaùnh Linh (xem I Cor 12:4-11, Gal 5:22-23). Vì vieäc soáng ñôøi soáng gioáng Ñaáng Christ vaø baøy toû tình yeâu, vui möøng vaø bình an cuûa Ngaøi cho theá gian, cuõng nhö vieäc baøy toû nhöõng aân töù sieâu nhieân cuûa Thaùnh Linh, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ duøng baïn keùo ngöôøi khaùc ñeán vôùi chính Ngaøi. Khaû naêng noùi tieáng laï chæ laø moät trong nhöõng “doøng soâng nöôùc soáng” tuoân traøn töø trong loøng baïn.

Cuøng haõy nhôù Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta khaû naêng vöôn tôùi moïi ngöôøi treân ñaát baèng Phuùc AÂm (xem Coâng 1:8). Khi noùi tieáng laï, chuùng ta neân nhaän bieát ngoân ngöõ chuùng ta ñang noùi coù theå roõ raøng laø ngoân ngöõ baûn xöù cuûa vaøi boä toäc xa xoâi hay ngoân ngöõ ngoaïi quoác. Moãi khi caàu nguyeän tieáng laï, chuùng ta neân löu taâm laø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán muoân daân muoân tieáng nghe veà Chuùa Gieâ-su. Chuùng ta neân caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi xem muoán chuùng ta döï phaàn theå naøo trong vieäc hoaøn taát Ñaïi maïng Leänh cuûa Ngaøi.

Noùi tieáng laï laø ñieàu chuùng ta neân laøm caøng nhieàu caøng toát. Phaoloâ, moät nhaø maùy ñieän thuoäc linh, vieát “Taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi toâi noùi tieáng môùi nhieàu hôn heát thaûy anh em” (1Cor 14:18). OÂng vieát nhöõng lôøi naøy cho moät Hoäi thaùnh caàu nguyeän tieáng laï raát nhieàu (maëc duø thöôøng laø duøng khoâng ñuùng luùc). Vì vaäy, Phaoloâ chaéc haún ñaõ noùi tieáng laï nhieàu hôn hoï. Caàu nguyeän tieáng laï giuùp chuùng ta luoân trong söï yù thöùc veà Thaùnh Linh laø Ñaáng soáng vôùi chuùng ta, vaø seõ giuùp chuùng ta “caàu nguyeän khoâng thoâi” nhö Phao loâ daïy trong 1Teâsaloânica 5:17.

Phao loâ cuõng daïy noùi tieáng laï gaây döïng ñöôïc keû tin (xem 1Cor 14:4). Ñieàu naøy nghóa laø noùi tieáng laï seõ gaây döïng thuoäc linh chuùng ta. Vì vieäc caàu nguyeän tieáng laï, trong caùch chuùng ta khoâng theå hieåu heát, coù theå laøm maïnh meõ ngöôøi beà trong chuùng ta. Noùi tieáng laï neân ñöôïc söû duïng moãi ngaøy ñeå laøm phong phuù ñôøi soáng thuoäc linh keû tin chöù khoâng chæ laø kinh nghieäm moät laàn luùc ñöôïc ñoå ñaày Thaùnh Linh.

Moät khi baïn ñaõ ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh, toâi khích leä baïn neân daønh thôøi gian moãi ngaøy ñeå caàu nguyeän cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi baèng ngoân ngöõ môùi cuûa baïn. Ñieàu naøy seõ giuùp naâng cao ñôøi soáng vaø söï taêng tröôûng thuoäc linh cuûa baïn.

Traû Lôøi Moät Soá Caâu Hoûi Thöôøng Gaëp

(Answers to a Few Common Questions)

Chuùng ta coù theå noùi chaéc laø taát caû nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc noùi tieáng laï laø nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh khoâng? Caù nhaân toâi khoâng nghó nhö vaäy.

Toâi luoân khích leä ngöôøi ta troâng ñôïi vieäc noùi tieáng laï khi toâi caàu nguyeän cho hoï nhaän baùp teâm Thaùnh Linh, coù leõ 95% soá hoï nhaän ñöôïc trong voøng vaøi giaây khi toâi caàu nguyeän cho hoï. Coù theå ñeán haøng ngaøn ngöôøi trong nhöõng naêm qua.

Tuy nhieân toâi chöa töøng noùi moät Cô ñoác nhaân caàu nguyeän nhaän baùp teâm Thaùnh Linh maø khoâng noùi ñöôïc tieáng laï laø ngöôøi chöa ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh, vì baùp teâm Thaùnh Linh ñöôïc nhaän bôûi ñöùc tin vaø noùi tieáng laï laø söï töï nguyeän. Tuy nhieân neáu coù cô hoäi chia xeû cho moät tín höõu ñaõ caàu nguyeän nhaän baùp teâm Thaùnh Linh nhöng chöa noùi tieáng laï, toâi tröôùc heát seõ chæ cho ngöôøi ñoù nhöõng caâu Kinh Thaùnh trong Coâng vuï söù ñoà veà ñeà taøi naøy. Roài toâi cuõng seõ chæ cho tín höõu ñoù theå naøo Phaoloâ vieát oâng kieåm soaùt vieäc oâng noùi tieáng laï hay khoâng. Gioáng nhö Phaoloâ, toâi coù theå noùi tieáng laï baát cöù khi naøo toâi muoán, vì vaäy toâi coù theå quyeát ñònh neáu toâi muoán toâi seõ khoâng bao giôø noùi tieáng laï laïi. Vì vaäy toâi coù theå nghó tôùi vieäc ñöôïc baùp teâm caùch coù yù thöùc vaø khoâng noùi tieáng laï laàn ñaàu vì khoâng coäng taùc vôùi Thaùnh Linh trong vieäc noùi ra.

Vì vaäy laàn nöõa, khi coù cô hoäi chia xeû vôùi moät Cô ñoác nhaân caàu nguyeän trong ñöùc tin ñeå nhaän baùp teâm Thaùnh Linh nhöng khoâng noùi tieáng laï, toâi seõ khoâng noùi (vaø cuõng khoâng tin) laø ngöôøi ñoù khoâng ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh. Toâi ñôn giaûn chæ giaûi thích cho ngöôøi ñoù theå naøo vieäc noùi tieáng laï khoâng phaûi laø ñieàu Ñöùc Thaùnh Linh haønh ñoäng khoâng caàn ñeán chuùng ta. Toâi giaûi thích laø Thaùnh Linh ban cho söï noùi ra nhöng chuùng ta phaûi noùi cuõng nhö khi moät ngöôøi noùi ra ngoân ngöõ meï ñeû cuûa mình. Roài toâi seõ khích leä ngöôøi ñoù coäng taùc cuøng Thaùnh Linh vaø baét ñaàu noùi tieáng laï. Döôøng nhö ña phaàn khoâng moät ngoaïi leä naøo, moïi ngöôøi ñeàu nhanh choùng nhaän ñöôïc.

Phao Loâ Khoâng Töøng Vieát Laø

Caû Thaûy Ñeàu Noùi Tieáng Laï Hay Sao?

(Didn “t Paul Write that Not All Speak With Tongues?)

Caâu hoûi hoa myõ cuûa Phaoloâ laø “Coù phaûi caû thaûy ñeàu noùi tieáng laï sao?” (1Cor 12:30) cho caâu traû lôøi roõ raøng laø “Khoâng”, phaûi ñöôïc laøm caân ñoái trong phaàn coøn laïi cuûa Taân Öôùc. Caâu hoûi cuûa oâng ñöôïc tìm thaáy trong vaên maïch söï höôùng daãn cuûa oâng veà caùc aân töù Thaùnh Linh laø ñieàu chæ ñöôïc baøy toû khi Thaùnh Linh muoán (xem 1Cor 12:11). Phaoloâ ñang ñaëc bieät vieát veà aân töù “Noùi tieáng laï” (1Cor 12:10) maø theo Phaoloâ phaûi luoân ñöôïc ñi keøm vôùi aân töù thoâng giaûi tieáng laï. AÂn töù ñaëc bieät naøy coù theå khoâng phaûi laø ñieàu ngöôøi Coârinhtoâ luoân baøy toû trong Hoäi thaùnh khi hoï noùi tieáng laï coâng khai maø khoâng coù söï thoâng giaûi naøo. Chuùng ta neân hoûi: “Taïi sao Thaùnh Linh laïi ban cho aân töù Noùi tieáng laï cho ai ñoù coâng khai trong buoåi nhoùm maø laïi khoâng ban cho aân töù thoâng giaûi?”. Caâu traû lôøi laø Ngaøi khoâng muoán nhö vaäy. Neáu khoâng thì Ñöùc Thaùnh Linh coù theå khôûi xöôùng nhöõng ñieàu khoâng phaûi laø yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ngöôøi Coârinhtoâ chaéc phaûi ñang caàu nguyeän tieáng laï lôùn tieáng trong caùc buoåi nhoùm cuûa hoï maø khoâng coù söï thoâng giaûi naøo luùc ñoù. Vì vaäy, chuùng ta hoïc bieát noùi tieáng laï coù hai caùch söû duïng khaùc nhau. Moät laø caàu nguyeän tieáng laï laø ñieàu Phaoloâ noùi neân ñöôïc thöïc hieän caùch rieâng tö. Caùch noùi tieáng laï khoâng ñi keøm theo söï thoâng giaûi khi Phaoloâ vieát “Taâm linh toâi caàu nguyeän coøn trí khoân toâi baát ñoäng” (1Cor 14:14). Roõ raøng, Phaoloâ khoâng luoân bieát ñieàu oâng noùi khi caàu nguyeän tieáng laï. Phaàn oâng khoâng coù söï hieåu bieát, phaàn hoï cuõng khoâng coù söï thoâng giaûi.

Tuy nhieân cuõng coù moät söï söû duïng tieáng laï cho söï nhoùm laïi cuûa Hoäi thaùnh, laø ñieàu thöôøng ñi keøm vôùi aân töù thoâng giaûi tieáng laï. Ñieàu naøy xaõy ra khi Thaùnh Linh haønh ñoäng treân moät ngöôøi khi Ngaøi muoán ban aân töù ñoù cho ngöôøi ñoù. Ngöôøi naøy seõ coâng khai noùi ra vaø roài coù moät söï thoâng giaûi ñöôïc ban cho. Tuy nhieân Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng duøng moïi ngöôøi nhö vaäy. Ñoù laø lyù do taïi sao Phaoloâ vieát khoâng phaûi moïi ngöôøi ñeàu noùi tieáng laï. Khoâng phaûi taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc Chuùa duøng trong aân töù noùi tieáng laï ñöôïc ban cho caùch töï phaùt ñoät ngoät naøy, cuõng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng duøng moïi ngöôøi trong aân töù thoâng giaûi tieáng laï. Ñoù laø caùch duy nhaát ñeå giaûi toaû caâu hoûi hoa myõ cuûa Phaoloâ “Coù phaûi caû thaûy ñeàu noùi tieáng laï sao?” vôùi phaàn coøn laïi maø Kinh Thaùnh daïy doã.

Toâi coù theå noùi tieáng laï baát cöù khi naøo toâi muoán gioáng nhö Phaoloâ noùi.Vì vaäy roõ raøng khoâng phaûi Phaoloâ hay toâi theå noùi tieáng laï “khi Ñöùc Thaùnh Linh muoán” nhöng khi chuùng toâi muoán. Vì vaäy ñieàu chuùng toâi ñang laøm baát cöù khi naøo chuùng toâi muoán khoâng theå laø aân töù noùi tieáng laï laø ñieàu chæ xaõy ra “khi Thaùnh Linh muoán”. Hôn theá nöõa, Phao loâ cuõng gioáng nhö toâi noùi tieáng laï caùch rieâng tö maø khoâng hieåu ñieàu oâng noùi, vaäy ñoù khoâng theå laø aân töù noùi tieáng laï oâng vieát trong I Coârinhtoâ laø ñieàu oâng noùi phaûi luoân ñi keøm vôùi aân töù thoâng giaûi tieáng laï.

Chæ coù ñoâi laàn hieám hoi toâi noùi tieáng laï trong söï hoäi hieäp coâng khai. Ñoù chæ laø khi toâi caûm nhaän Thaùnh Linh haønh ñoäng treân toâi ñeå laøm vaäy, maëc daàu toâi (cuõng nhö ngöôøi Coârinhtoâ ñaõ laøm) coù theå caàu nguyeän tieáng laï lôùn tieáng baát cöù khi naøo toâi muoán trong Hoäi thaùnh maø khoâng caàn söï thoâng giaûi naøo. Khi toâi caûm nhaän Ñöùc Thaùnh Linh haønh ñoäng treân toâi vôùi ôn naøy, phaûi luoân coù söï thoâng giaûi ñeå gaây döïng thaân theå Chuùa.

Keát laïi, chuùng ta phaûi giaûi kinh caùch haøi hoaø. Nhöõng ngöôøi keát luaän laø khoâng phaûi moïi keû tin ñeàu noùi tieáng laï vì caâu hoûi hoa myõ cuûa Phaoloâ trong ICor 12:30, ñang boû qua nhieàu caâu Kinh Thaùnh khaùc khoâng phuø hôïp vôùi söï giaûi nghóa cuûa hoï. Vì loãi naøy cuûa hoï, hoï ñang boû qua moät phöôùc haïnh töø Ñöùc Chuùa Trôøi.