NHÖÕNG NEÀN TAÛNG CUÛA ÑÖÙC TIN

CHÖÔNG 14

“Vaû, khoâng coù ñöùc tin, thì chaúng heà coù theá naøo ôû cho ñeïp yù Ngaøi; vì keû ñeán gaàn Ñöùc Chuùa Trôøi phaûi tin raèng coù Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngaøi laø Ñaáng hay thöôûng cho keû tìm kieám Ngaøi.” (Heâb 11:6)

Vôùi tö caùch laø nhöõng keû tin, ñöùc tin cuûa chuùng ta ñöôïc xaây treân neàn taûng Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc höõu vaø Ngaøi ñoái xöû vôùi nhöõng ngöôøi tìm kieám Ngaøi khaùc bieät vôùi ngöôøi khoâng tìm kieám Ngaøi. Ngay khi thaät söï tin nhöõng ñieàu naøy, chuùng ta baét ñaàu laøm ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vì chuùng ta laäp töùc tìm kieám Ñöùc Chuùa Trôøi bao goàm vieäc (1) Hoïc bieát yù muoán cuûa Ngaøi, (2) vaâng theo Ngaøi vaø (3) tin caäy lôøi höùa cuûa Ngaøi. Caû ba ñieàu naøy neân laø nhöõng phaàn böôùc ñi haøng ngaøy cuûa chuùng ta.

Chöông naøy chuù yù vaøo böôùc ñi ñöùc tin cuûa chuùng ta. Khoâng may laø nhieàu ngöôøi ñaõ nhaán maïnh vaøo ñöùc tin ñeán choã quaù phi Kinh Thaùnh, quaù nhaán maïnh ñeán laõnh vöïc thaïnh vöôïng vaät chaát. Vì lyù do ñoù, moät soá ngöôøi ngaàn ngaïi tieáp caän vaán ñeà naøy. Nhöng chæ vì coù moät soá ngöôøi bò chìm trong beå bôi hoï khoâng theå laø lyù do khieán chuùng ta khoâng coøn daùm uoáng nöôùc. Chuùng ta coù theå duy trì söï quaân bình vaø hôïp Kinh Thaùnh. Kinh Thaùnh daïy nhieàu veà ñeà taøi naøy vaø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta thöïc haønh ñöùc tin chuùng ta vôùi voâ soá lôøi höùa cuûa Ngaøi.

Chuùa Gieâ-su ñaët göông maãu veà moät ngöôøi coù ñöùc tin cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngaøi mong ñôïi moân ñoà Ngaøi noi göông Ngaøi. Cuõng vaäy, ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà coá gaéng ñaët moät taám göông tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ngöôøi ñoù daïy moân ñoà mình tin caäy lôøi höùa Ñöùc Chuaù Trôøi. Ñieàu naøy raát quan troïng. Khoâng nhöõng khoâng theå laøm ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi neáu khoâng coù ñöùc tin maø coøn khoâng theå nhaän ñöôïc söï ñaùp lôøi caàu nguyeän neáu khoâng coù ñöùc tin (Math 21:22, Gia 1:5-8). Kinh Thaùnh daïy roõ raøng laø ngöôøi nghi ngôø bò töôùc ñi nhöõng phöôùc haïnh maø keû tin nhaän laõnh, Chuùa Gieâ-su noùi “Moïi söï ñeàu ñöôïc cho ngöôøi tin” (Maùc 9:23)

Ñònh Nghóa Ñöùc Tin (Faith Defined)

Ñònh nghóa cuûa Kinh Thaùnh veà ñöùc tin ñöôïc tìm thaáy trong Heâbôrô 11:1:

“Vaû, ñöùc tin laø söï bieát chaéc vöõng vaøng cuûa nhöõng ñieàu mình ñöông troâng mong, laø baèng côù cuûa nhöõng ñieàu mình chaúng xem thaáy.” (Heâbôrô 11:1)

Töø ñònh nghóa naøy chuùng ta hoïc ñöôïc vaøi ñaëc tröng cuûa ñöùc tin. Tröôùc heát moät ngöôøi coù ñöùc tin coù moät söï baûo ñaûm hay söï tin caäy. Ñieàu naøy khaùc vôùi hy voïng vì ñöùc tin laø “söï baûo ñaûm cuûa ñieàu hy voïng“. Hy voïng luoân coù choã cho söï nghi ngôø. Hy voïng luoân noùi “coù theå laø”. Thí duï toâi coù theå noùi “Toâi hy voïng ngaøy hoâm nay trôøi möa ñeå vöôøn toâi ñöôïc töôùi”. Toâi mong öôùc trôøi möa nhöng toâi khoâng chaéc trôøi möa hay khoâng. Ñöùc tin ngöôïc laïi luoân chaéc chaén, laø “söï baûo ñaûm cuûa nhöõng ñieàu chuùng ta hy voïng”.

Ñieàu ngöôøi ta goïi laø ñöùc tin hay nieàm tin, thöôøng thì khoâng laø ñöùc tin theo ñònh nghóa Kinh Thaùnh. Thí duï coù theå nhìn vaøo ñaùm maây ñen treân baàu trôøi vaø noùi “Toâi tin raèng trôøi seõ möa”. Tuy nhieân hoï khoâng chaéc chaén trôøi seõ möa- Hoï chæ nghó raèng coù moät khaû naêng chaéc laø trôøi coù theå möa. Ñoù khoâng phaûi laø ñöùc tin cuûa Kinh Thaùnh. Ñöùc tin Kinh Thaùnh khoâng heà coù yeáu toá nghi ngôø. Noù khoâng chöøa choã cho baát kyø ñieàu gì xuaát hieän khaùc hôn ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa.

Ñöùc Tin Laø Söï Tin Chaéc Ñieàu Khoâng Thaáy

(Faith is the Conviction of Things Not Seen)

Ñònh nghóa ñöôïc thaáy trong Heâbôrô 11:1 cuõng tuyeân boá ñöùc tin laø “söï tin chaéc nhöõng ñieàu khoâng thaáy”. Vì vaäy, chuùng ta coù theå thaáy ñieàu gì ñoù hoaëc caûm thaáy khoâng baèng nhöõng giaùc quan thuoäc theå. Ñöùc tin thì khoâng ñoøi hoûi.

Giaû söû ngay giôø naøy ai ñoù noùi vôùi baïn “Coù ñieàu gì ñoù toâi khoâng giaûi thích ñöôïc, toâi tin raèng coù moät cuoán saùch trong tay cuûa baïn”. Dó nhieân baïn nghó chaéc coù gì ñoù truïc traëc vôùi ngöôøi naøy roài. Baïn seõ noùi “Taïi sao, baïn khoâng caàn tin toâi coù moät cuoán saùch trong tay, vì baïn coù theå thaáy roõ raøng toâi ñang caàm moät cuoán saùch”.

Ñöùc tin thuoäc veà laõnh vöïc khoâng nhìn thaáy. Thí duï khi toâi ñang vieát nhöõng lôøi naøy, toâi tin raèng coù moät thieân söù ôû gaàn toâi. Thaät ra toâi chaéc chaén veà ñieàu naøy. Taïi sao toâi tin chaéc nhö vaäy? Coù phaûi toâi ñaõ töøng nhìn thaáy thieân söù? Khoâng. Coù phaûi toâi ñang caûm thaáy hoaëc ñang nghe moät thieân söù ñang bay khoâng? Khoâng. Neáu toâi nhìn thaáy hoaëc nghe hoaëc caûm thaáy moät thieân söù thì toâi ñaõ khoâng phaûi tin moät thieân söù ôû gaàn toâi nhöng toâi bieát ñieàu ñoù.

Vaäy ñieàu gì khieán toâi tin chaéc söï coù maët cuûa thieân söù? Söï chaéc chaén cuûa toâi xuaát phaùt töø nhöõng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong Thi Thieân 34:7 Ngaøi höùa “Thieân söù cuûa Chuùa ñoùng traïi xung quanh nhöõng keû kính sôï Ngaøi ñeå giaûi cöùu hoï”. Toâi khoâng coù baèng chöùng naøo cho ñieàu toâi tin ngoaøi ra lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø ñöùc tin thaät cuûa Kinh Thaùnh – “söï bieát chaéc cuûa nhöõng ñieàu khoâng xem thaáy”. Ngöôøi trong theá gian thöôøng duøng caâu “Thaáy thì tin”. Nhöng trong nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñieàu ngöôïc laïi laø söï thaät: “Tin thì thaáy”.

Khi thöïc haønh ñöùc tin cuûa chuùng ta treân moät trong nhöõng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta thöôøng ñoái dieän vôùi nhöõng hoaøn caûnh caùm doã chuùng ta nghi ngôø, hoaëc chuùng ta traûi qua moät khoaûng thôøi gian döôøng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng giöõ lôøi höùa cuûa Ngaøi vì nhöõng hoaøn caûnh chuùng ta khoâng thay ñoåi. Trong nhöõng tröôøng hôïp naøy chuùng ta ñôn giaûn chæ caàn choáng laïi söï nghi ngôø, kieân trì trong ñöùc tin, cöù tin chaéc trong loøng chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi luoân giöõ lôøi Ngaøi. Ngaøi khoâng theå noùi doái (Tít 1:2)

Laøm Theá Naøo Chuùng Ta Coù Ñöôïc Ñöùc Tin?

(How Do We Acquire Faith?)

Vì ñöùc tin chæ ñöôïc döïa treân neàn taûng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, moät nguoàn duy nhaát cho ñöùc tin Kinh Thaùnh laø lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Roâma 10:17 noùi “ñöùc tin ñeán bôûi söï nghe vaø nghe bôûi lôøi Ñaáng Christ” (Roma 10:17, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo). Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû yù chæ cuûa Ngaøi. Chæ khi chuùng ta bieát yù chæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta môùi coù theå tin.

Vì vaäy neáu muoán coù ñöùc tin, baïn phaûi nghe (hay ñoïc) lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc tin khoâng ñeán khi chuùng ta caàu nguyeän xin ñöùc tin, kieâng aên cho coù ñöùc tin hay laø do ai ñoù ñaët tay treân chuùng ta ñeå ban cho ñöùc tin. Ñöùc tin chæ ñeán do nghe lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø moät khi nghe lôøi ñoù, baïn vaãn phaûi quyeát ñònh tin.

Xa hôn vieäc coù ñöùc tin, ñöùc tin chuùng ta cuõng coù theå taêng tröôûng hôn. Kinh Thaùnh ñeà caäp vaøi möùc ñoä ñöùc tin – töø ñöùc tin nhoû ñeán ñöùc tin dôøi nuùi. Ñöùc tin taêng tröôûng hôn neáu ñöôïc nuoâi döôõng vaø thöïc haønh cuõng nhö cô baép cuûa con ngöôøi. Chuùng ta neân tieáp tuïc nuoâi döôõng ñöùc tin cuûa chuùng ta baèng vieäc suy gaãm lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta neân thöïc haønh ñöùc tin baèng vieäc haønh ñoäng vaø phaûn öùng laïi moïi ñieàu moïi söï döïa treân lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu naøy bao goàm nhöõng luùc chuùng ta ñoái dieän nan ñeà, lo laéng vaø nhöõng moái quan taâm. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán con caùi Ngaøi lo laéng veà baát cöù ñieàu gì nhöng tin caäy ngaøi trong moïi tình huoáng (Math 6:25-34, Phil 4:6-8, I Phi 5:7). Töø choái lo laéng laø moät caùch chuùng ta coù theå thöïc haønh ñöùc tin chuùng ta.

Neáu chuùng ta thöïc söï tin ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn, chuùng ta seõ haønh xöû vaø noùi nhö ñoù laø thaät. Neáu baïn tin Chuùa Gieâ-su laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi baïn seõ noùi vaø haønh xöû nhö ngöôøi tin ñieàu naøy. Neáu baïn tin Ñöùc Chuùa Trôøi cung öùng moïi nhu caàu cuûa baïn, baïn seõ noùi vaø haønh xöû nhö vaäy. Neáu baïn tin Ñöùc Chuùa Trôøi muoán baïn maïnh khoûe, baïn seõ noùi vaø haønh xöû nhö vaäy. Kinh Thaùnh ñaày nhöõng thí duï veà nhöõng ngöôøi trong nghòch caûnh ñaõ haønh xöû theo ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhaän laáy keát quaû laø pheùp laï. Chuùng ta xem xeùt sau vaøi tröôøng hôïp trong chöông naøy vaø chöông keá veà söï chöõa laønh thieân thöôïng (Cho moät soá thí duï toát khaùc trong IIVua 4:1-7, Maùc 5:25-34, Luca 19:1-10 vaø Coâng 14:7-10).

Ñöùc Tin Laø Cuûa Taám Loøng (Faith is of the Heart)

ñöùc tin Kinh Thaùnh khoâng vaän haønh trong taâm trí nhöng trong taám loøng. Phaoloâ vieát “Neáu loøng ngöôi tin” (Roâma 10:10a). Chuùa Gieâ-su phaùn:

“Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai seõ bieåu hoøn nuùi naày raèng: Phaûi caát mình leân, vaø quaêng xuoáng bieån, neáu ngöôi chaúng nghi ngaïi trong loøng, nhöng tin chaéc lôøi mình noùi seõ öùng nghieäm, thì ñieàu ñoù seõ thaønh cho”. (Maùc 11:23, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Hoaøn toaøn coù theå coù söï nghi ngôø trong trí nhöng vaãn coù ñöùc tin trong loøng baïn vaø nhaän ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa. Thöïc ra, ña phaàn khi coá gaéng tin lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, taâm trí chuùng ta bò nguõ quan vaø söï löøa doái cuûa Satan aûnh höôõng seõ bò söï nghi ngôø taán coâng. Trong nhöõng luùc nhö theá chuùng ta caàn thay theá nhöõng tö töôûng nghi ngôø baèng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø caàm giöõ ñöùc tin khoâng heà lay ñoäng.

Nhöõng Loãi Ñöùc Tin Thöôøng Gaëp

(Common Faith Mistakes)

Ñoâi laàn khi coá gaéng thöïc haønh ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta khoâng nhaän ñöôïc ñieàu chuùng ta muoán vì chuùng ta khoâng vaän haønh theo lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät trong nhöõng loãi thöôøng gaëp nhaát xaõy ra khi chuùng ta coá gaéng tin nhöõng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng höùa.

Thí du, thaät ñuùng Kinh Thaùnh khi moät caëp vôï choàng tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi coù con vì lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi coù moät lôøi höùa maø hoï coù theå laáy laøm neàn taûng. Toâi bieát nhöõng caëp vôï choàng ñöôïc caùc baùc sæ baûo hoï seõ khoâng bao giôø coù con. Tuy nhieân, hoï choïn tin Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöùng treân hai lôøi höùa döôùi ñaây vaø ngaøy nay hoï laø cha meï cuûa nhöõng ñöùa con khoûe maïnh:

“Ngöôi haõy haàu vieäc Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi; Ngaøi seõ ban ôn cho vaät aên uoáng cuûa ngöôi, vaø tieâu tröø caùc bònh hoaïn giöõa voøng ngöôi. Trong xöù ngöôi seõ chaúng coù ñaøn baø saûo thai hay laø ñaøn baø son seû. Ta seõ cho ngöôi ñöôïc tröôøng thoï.” (Xuaát 23:25-26)

“Ngöôi seõ ñöôïc phöôùc hôn moïi daân: nôi ngöôi seõ chaúng coù ai son seû, hoaëc nam hay nöõ, hoaëc con ñöïc hay con caùi trong baày suùc vaät cuûa ngöôi.” (Phuïc 7:14)

Nhöõng lôøi höùa naøy neân khích leä nhöõng caëp vôï choàng khoâng coù con. Tuy nhieân, coá tin cuï theå laø con trai hay con gaùi laø moät chuyeän khaùc. Trong Kinh Thaùnh khoâng coù lôøi höùa cuï theå naøo khieán chuùng ta coù theå choïn giôùi tính cho con caùi töông lai cuûa chuùng ta. Chuùng ta phaûi ôû trong giôùi haïn Kinh Thaùnh neáu ñöùc tin cuûa chuùng ta laø giaù trò. Chuùng ta chæ coù theå tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi veà ñieàu Ngaøi ñaõ höùa.

Chuùng ta haõy xem xeùt lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø roài quyeát ñònh tin döïa vaøo lôøi höùa naøy:

“Vì seõ coù tieáng keâu lôùn vaø tieáng cuûa thieân söù lôùn cuøng tieáng keøn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì chính mình Chuùa ôû treân trôøi giaùng xuoáng; baáy giôø nhöõng keû cheát trong Ñaáng Christ, seõ soáng laïi tröôùc heát.” (I Teâsa 4:16)

Döïa vaøo caâu Kinh Thaùnh naøy chuùng ta coù theå tin chaéc Chuùa Gieâ-su seõ trôû laïi.

Tuy nhieân, chuùng ta coù theå caàu nguyeän vaø tin raèng ngaøy mai Chuùa Gieâ-su seõ trôû laïi khoâng? Khoâng, vì caâu Kinh Thaùnh naøy vaø khoâng moät caâu Kinh Thaùnh naøo höùa ñieàu naøy. Thaät ra, Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa laø khoâng moät ai coù theå bieát ngaøy giôø trôû laïi cuûa Ngaøi.

Dó nhieân chuùng ta coù theå caàu nguyeän hy voïng laø Chuùa seõ trôû laïi ngaøy mai nhöng chuùng ta khoâng neân chaéc chaén nhö vaäy. Khi chuùng ta caàu nguyeän trong ñöùc tin, chuùng ta chaéc raèng ñieàu chuùng ta ñang caàu nguyeän seõ xaõy ra vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa.

Döïa treân cuøng caâu Kinh Thaùnh naøy chuùng ta coù theå tin laø thaân theå qua ñôøi seõ soáng laïi khi Chuùa Gieâ-su taùi laâm. Nhöng chuùng ta coù theå coù ñöùc tin laø nhöõng ngöôøi trong chuùng ta ñang soáng khi Ñaáng Christ trôû laïi seõ nhaän ñöôïc thaân theå phuïc sinh cuøng luùc khi “keû cheát trong Christ’” nhaän ñöôïc thaân theå cuûa hoï hoaëc thaäm chí coù theå nhaän ñöôïc thaân theå phuïc sinh tröôùc khoâng? Khoâng, vì caâu Kinh Thaùnh naøy chæ höùa chuùng ta ñieàu ngöôïc laïi: “Keû cheát trong Christ seõ soáng laïi tröôùc heát”. Thaät ra chính caâu keá noùi tieáp “Thì chuùng ta nhöõng ngöôøi soáng seõ ñöôïc caát leân cuøng gaëp nhau treân khoâng trung” (I Tesa 4:17). Vì vaäy, khoâng coù khaû naêng laø “nhöõng keû cheát trong Christ” seõ khoâng nhaän laáy thaân theå phuïc sinh tröôùc tieân khi Chuùa Gieâ-su trôû laïi. Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa nhö vaäy.

Neáu chuùng ta tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi ñieàu gì ñoù, chuùng ta phaûi chaéc ñoù chính yù Chuùa cho chuùng ta nhaän ñöôïc ñieàu chuùng ta muoán. YÙ Chuùa chæ coù theå ñöôïc xaùc ñònh caùch an toaøn baèng caùch xem xeùt lôøi höùa cuûa Chuùa ghi laïi trong Kinh Thaùnh.

Ñöùc tin haønh ñoäng gioáng nhö trong laõnh vöïc töï nhieân. Thaät ngu daïi ñeå baïn tin laø toâi seõ thaêm nhaø baïn chieàu mai tröø khi tröôùc heát toâi coù höùa vôùi baïn laø toâi seõ ñeán.

Ñöùc tin maø khoâng coù lôøi höùa laøm caên baûn thì khoâng phaûi laø ñöùc tin gì caû – thaät laø ngu daïi. Vì vaäy tröôùc khi baïn caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi ñieàu gì, tröôùc heát baïn phaûi töï hoûi – caâu naøo trong Kinh Thaùnh höùa veà ñieàu toâi ñang mong öôùc? Tröø khi baïn coù moät lôøi höùa baèng khoâng baïn khoâng coù neàn taûng cho ñöùc tin cuûa baïn.

Loãi Thöôøng Gaëp Thöù Hai (A Second Common Mistake)

Nhieàu laàn Cô ñoác nhaân coá tin moät trong nhöõng lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi öùng nghieäm trong ñôøi soáng cuûa hoï maø khoâng chòu thoaû nhöõng ñieàu kieän caëp theo. Thí duï toâi nghe moät Cô ñoác nhaân trích daãn töø Thi thieân 37 vaø noùi “Kinh Thaùnh noùi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho toâi ñieàu loøng toâi ao öôùc. Ñoù laø ñieàu toâi tin”.

Tuy nhieân, Kinh Thaùnh khoâng chæ noùi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho chuùng ta ñieàu loøng chuùng ta ao öôùc. Ñaây laø ñieàu thaät söï ñöôïc noùi:

“Chôù phieàn loøng vì côù keû laøm döõ,Cuõng ñöøng ghen tò keû taäp taønh söï gian aùc. Vì chaúng bao laâu chuùng noù seõ bò phaùt nhö coû, Vaø phaûi heùo nhö coû töôi xanh. Haõy tin caäy Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø laøm ñieàu laønh; Khaù ôû trong xöù, vaø nuoâi mình baèng söï thaønh tín cuûa Ngaøi. Cuõng haõy khoùa i laïc nôi Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Thì Ngaøi seõ ban cho ngöôi ñieàu loøng mình ao öôùc. Haõy phoù thaùc ñöôøng loái mình cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Vaø nhôø caäy nôi Ngaøi, thì Ngaøi seõ laøm thaønh vieäc aáy.” (Thi 37:1-5)

Vaøi ñieàu kieän phaûi ñöôïc thoaû neáu chuùng ta tin Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ban cho ñieàu loøng chuùng ta ao öôùc. Thaät ra, toâi ñeám ít nhaát coù taùm ñieàu kieän trong lôøi höùa treân. Tröø khi ñaùp öùng nhöõng ñieàu kieän naøy, chuùng ta khoâng coù quyeàn nhaän laõnh phöôùc haïnh ñaõ ñöôïc höùa. Ñöùc tin chuùng ta khoâng coù neàn taûng.

Cô ñoác nhaân cuõng thích tröng daãn lôøi höùa trong Philíp 4:19″Ñöùc Chuùa Trôøi toâi seõ cung öùng moïi nhu caàu toâi theo söï giaøu coù cuûa Ngaøi trong nôi vinh hieån”. Tuy nhieân, coù nhöõng ñieàu kieän naøo trong lôøi höùa ñoù khoâng? Roõ raøng laø coù.

Neáu baïn xem xeùt vaên maïch cuûa lôøi höùa trong Philip 4:19 baïn seõ khaùm phaù ñoù khoâng phaûi laø lôøi höùa ban cho moïi Cô ñoác nhaân. Ñuùng hôn, ñoù laø moät lôøi höùa ñöôïc ban cho nhöõng Cô ñoác nhaân maø chính hoï laø nhöõng ngöôøi ban cho. Phao loâ bieát Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cung öùng moïi nhu caàu cuûa ngöôøi Philíp vì hoï ñaõ gôûi cuûa daâng cho oâng. Vì hoï tröôùc heát ñaõ tìm kieám nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi nhö Chuùa Gieâ-su truyeàn baûo, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ cung öùng moïi nhu caàu cuûa hoï nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa (Math 6:33). Nhieàu lôøi höùa trong Kinh Thaùnh lieân quan vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi cung öùng nhöõng nhu caàu vaät chaát cuûa chuùng ta keøm theo nhöõng ñieàu kieän tröôùc heát chuùng ta phaûi laø ngöôøi ban cho.

Chuùng ta khoâng coù quyeàn tin Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùp öùng nhu caàu cuûa chuùng ta neáu chuùng ta khoâng vaâng theo ñieàu raên Ngaøi lieân quan ñeán tieàn baïc. Döôùi thôøi giao öôùc cuõ, Ñöùc Chuùa Trôøi baûo daân söï Ngaøi raèng hoï bò ruûa saû vì hoï ñaõ giöõ laïi moät phaàn möôøi, nhöng Ngaøi höùa seõ ban phöôùc cho hoï neáu hoï vaâng lôøi daâng hieán moät phaàn möôøi vaø caùc cuûa daâng (Malachi 3:8-12).

Nhieàu phöôùc haïnh ñöôïc höùa cho chuùng ta trong Kinh Thaùnh tuyø thuoäc vieäc chuùng ta vaâng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì vaäy, tröôùc khi coá tin Ñöùc Chuùa Trôøi ñieàu gì ñoù, chuùng ta tröôùc heát phaûi töï hoûi: “Toâi ñaõ ñaùp öùng taát caû nhöõng ñieàu kieän ñi keøm lôøi höùa naøy chöa?”

Loãi Thöôøng Gaëp Thöù Ba (A Third Common Mistake)

Trong Taân Öôùc, Chuùa Gieâ-su tuyeân boá moät ñieàu kieän aùp duïng moãi khi chuùng ta caàu nguyeän vaø caàu xin ñieàu gì ñoù:

“Ñöùc Chuùa Gieâ-su caát tieáng phaùn raèng: Haõy coù ñöùc tin ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi. Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, ai seõ bieåu hoøn nuùi naày raèng: Phaûi caát mình leân, vaø quaêng xuoáng bieån, neáu ngöôi chaúng nghi ngaïi trong loøng, nhöng tin chaéc lôøi mình noùi seõ öùng nghieäm, thì ñieàu ñoù seõ thaønh cho. Bôûi vaäy ta noùi cuøng caùc ngöôi: Moïi ñieàu caùc ngöôi xin trong luùc caàu nguyeän, haõy tin ñaõ ñöôïc, taát ñieàu ñoù seõ ban cho caùc ngöôi.” (Maùc 11:22-24, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo)

Ñieàu kieân Chuùa Gieâ-su tuyeân boá laø tin chuùng ta ñaõ nhaän laõnh khi chuùng ta caàu nguyeän. Nhieàu Cô ñoác nhaân coá gaéng caùch sai laàm thöïc haønh ñöùc tin mình baèng caùch tin hoï ñaõ nhaän laõnh khi hoï thaáy söï ñaùp lôøi caàu nguyeän. Hoï tin hoï seõ nhaän laõnh chöù khoâng phaûi hoï ñaõ nhaän laõnh.

Khi caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi ñieàu Ngaøi höùa, chuùng ta neân tin chuùng ta nhaän ñöôïc söï ñaùp lôøi khi chuùng ta caàu nguyeän vaø baét ñaàu taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi cho söï ñaùp lôøi ngay luùc ñoù. Chuùng ta phaûi tin chuùng ta coù söï ñaùp lôøi tröôùc khi nhìn thaáy noù chöù khoâng phaûi laø sau ñoù. Chuùng ta neân thöïc hieän lôøi thænh caàu cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi söï taï ôn, nhö Phao loâ ñaõ vieát:

“Chôù lo phieàn chi heát, nhöng trong moïi söï haõy duøng lôøi caàu nguyeän, naøi xin, vaø söï taï ôn maø trình caùc söï caàu xin cuûa mình cho Ñöùc Chuùa Trôøi.” (Philíp 4:6)

Nhö toâi ñaõ noùi tröôùc ñaây, neáu coù ñöùc tin trong loøng, lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa chuùng ta töï nhieân ñuùng vôùi ñieàu chuùng ta tin. Chuùa Gieâ-su phaùn “Do loøng ñaày daãy neân mieäng noùi ra” (Math 12:34).

Moät soá Cô ñoác nhaân sai laàm khi cöù xin laäp ñi laäp laïi veà cuøng moät ñieàu, cho thaáy hoï khoâng tin laø hoï ñaõ nhaän laõnh. Neáu tin chuùng ta ñaõ nhaän laõnh khi caàu nguyeän thì khoâng caàn phaûi laäp laïi cuøng moät lôøi thænh caàu. Cöù laäp ñi laäp laïi cuøng moät ñieàu laø nghi ngôø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng nghe khi chuùng ta caàu nguyeän laàn ñaàu.

Chuùa Gieâ-su Coù Caàu Xin Cuøng Moät Ñieàu Hôn Moät Laàn Khoâng?

(Didn’t Jesus Make the Same Request More Than Once?)

Dó nhieân, Chuùa Gieâ-su caàu nguyeän cuøng moät thænh caàu ba laàn trong moät laàn caàu nguyeän khi ôû trong vöôøn Gheátseâmaneâ (Math 26:39-44). Nhöng xin nhôù laø Ngaøi khoâng ñang caàu nguyeän trong ñöùc tin theo yù chæ ñaõ ñöôïc baøy toû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Thaät ra, khi caàu nguyeän ba laàn cho vieäc traùnh khoûi thaäp töï giaù, Ngaøi bieát lôøi thænh caàu mình nghòch vôùi yù chæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø lyù do taïi sao Ngaøi ba laàn thuaän phuïc yù chæ cuûa Cha trong cuøng lôøi caàu nguyeän.

Cuøng lôøi caàu nguyeän ñoù cuûa Chuùa Gieâ-su thöôøng ñöôïc duøng sai traät nhö kieåu maåu cho moïi lôøi caàu nguyeän nhö moät soá ngöôøi daïy chuùng ta neân luoân keát thuùc moïi lôøi caàu nguyeän baèng caâu “Nguyeän yù Cha ñöôïc neân” hoaëc “Daàu vaäy khoâng theo yù con nhöng yù Cha ñöôïc neân” theo göông Chuùa Gieâ-su.

Moät laàn nöõa, chuùng ta phaûi nhôù Chuùa Gieâ-su thöïc hieän söï thænh caàu maø Ngaøi bieát ñoù khoâng laø yù chæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Theo göông Ngaøi khi chuùng ta ñang caàu nguyeän theo yù Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laø moät loãi laàm vaø phoâ baøy moät söï thieáu ñöùc tin. Thí duï caàu nguyeän “Laïy Chuùa, con xöng nhaän toäi con cuøng Ngaøi vaø con caàu xin neáu laø yù Ngaøi xin haõy tha thöù cho con” toû ra coù theå yù Ñöùc Chuùa Trôøi laø khoâng tha thöù cho toäi cuûa toâi. Dó nhieân chuùng ta bieát Kinh Thaùnh höùa Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tha thöù khi chuùng ta xöng toäi mình (IGiaêng 1:9). Do ñoù, lôøi caàu nguyeän nhö vaäy baøy toû söï thieáu ñöùc tin cuûa moät ngöôøi theo yù chæ ñaõ ñöôïc baøy toû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng keát thuùc moïi lôøi caàu nguyeän baèng caâu “Daàu vaäy khoâng theo yù con nhöng yù Cha ñöôïc neân”. Chæ moät thí duï duy nhaát Ngaøi caàu nguyeän theo caùch ñoù, ñoù laø luùc Ngaøi phoù thaùc chính mình thöïc thi yù chæ cuûa Cha, bieát raèng söï khoå naïn Ngaøi chòu laø yù Cha.

Noùi khaùc ñi, neáu chuùng ta khoâng bieát yù chæ Ñöùc Chuùa Trôøi trong moät hoaøn caûnh vì Ngaøi khoâng baøy toû, thaät thích hôïp keát thuùc lôøi caàu nguyeän chuùng ta baèng caâu “Nguyeän yù Cha ñöôïc neân”. Gia cô vieát:

“Hôõi anh em, laø keû noùi raèng: Hoâm nay hoaëc ngaøy mai, ta seõ ñi ñeán thaønh kia, ôû ñoù moät naêm, buoân baùn vaø phaùt taøi, song ngaøy mai seõ ra theá naøo, anh em chaúng bieát! Vì, söï soáng cuûa anh em laø chi? Chaúng qua nhö hôi nöôùc, hieän ra moät laùt roài laïi tan ngay. Anh em phaûi noùi traùi laïi: Ví baèng Chuùa muoán, vaø ta coøn soáng, thì ta seõ laøm vieäc noï vieäc kia. Kìa anh em laáy nhöõng lôøi kieâu ngaïo maø khoe mình! Phaøm khoe khoang nhö vaäy laø xaáu”. (Giacô 4:13-16)

Chuùng ta neân laøm gì khi ñaõ caàu xin döïa treân lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñaùp öùng moïi ñieàu kieän? Chuùng ta neân lieân tuïc taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi veà söï ñaùp lôøi chuùng ta tin mình ñaõ nhaän ñöôïc cho ñeán khi ñieàu ñoù thöïc söï xaõy ra. Chính qua ñöùc tin vaø loøng nhòn nhuïc maø chuùng ta höôûng ñöôïc lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Heâb 6:12). Satan chaéc chaén seõ coá ñaùnh baïi chuùng ta baèng caùch ñem ñeán söï nghi ngôø vaø chuùng ta phaûi nhaän bieát taâm trí mình laø baõi chieán tröôøng. Khi tö töôûng nghi ngôø taán coâng, chuùng ta ñôn giaûn chæ caàn thay theá nhöõng tö töôûng naøy baèng nhöõng tö töôûng döïa treân lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø noùi ra lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong ñöùc tin. Khi laøm vaäy, Satan phaûi chaïy troán (Gia 4:7, I Phie 5:8-9).

Moät Thí Duï Cuûa Ñöùc Tin Haønh Ñoäng

(An Example of Faith in Action)

Moät trong nhöõng thí duï Kinh Thaùnh coå ñieån veà ñöùc tin haønh ñoäng laø caâu chuyeän Phierô ñi treân maët nöôùc. Chuùng ta haõy ñoïc laïi caâu chuyeän cuûa oâng vaø xem chuùng ta coù theå hoïc ñöôïc ñieàu gì.

“Keá ñoù, Ngaøi lieàn hoái moân ñoà xuoáng thuyeàn, qua tröôùc bôø beân kia, trong khi Ngaøi ñang truyeàn cho daân chuùng tan ñi. Xong roài, Ngaøi leân nuùi ñeå caàu nguyeän rieâng; ñeán chieàu toái, Ngaøi ôû ñoù moät mình. Baáy giôø, thuyeàn ñaõ ra giöõa bieån roài, vì gioù ngöôïc, neân bò soùng voã. Song ñeán canh tö ñeâm aáy, Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñi boä treân maët bieån maø ñeán cuøng moân ñoà. Khi thaáy Ngaøi ñi boä treân maët bieån, thì moân ñoà boái roái maø noùi raèng: AÁy laø moät con ma; roài sôï haõi maø la leân. Nhöng Ñöùc Chuùa Gieâ-su lieàn phaùn raèng: Caùc ngöôi haõy yeân loøng; aáy laø ta ñaây, ñöøng sôï! Phi-e-rô beøn thöa raèng: Laïy Chuùa, neáu phaûi Chuùa, xin khieán toâi ñi treân maët nöôùc maø ñeán cuøng Chuùa. Ngaøi phaùn raèng: Haõy laïi ñaây! Phi-e-rô ôû treân thuyeàn böôùc xuoáng, ñi boä treân maët nöôùc maø ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Gieâ-su. Song khi thaáy gioù thoåi, thì Phi-e-rô sôï haõi, hoøng suïp xuoáng nöôùc, beøn la leân raèng: Chuùa ôi, xin cöùu laáy toâi! Töùc thì Ñöùc Chuùa Gieâ-su giô tay ra naém laáy ngöôøi, maø noùi raèng: Hôõi ngöôøi ít ñöùc tin, sao ngöôi hoà nghi laøm vaäy? Ngaøi cuøng Phi-e-rô leân thuyeàn roài, thì gioù yeân laëng. Caùc ngöôøi trong thuyeàn beøn ñeán quì laïy Ngaøi maø noùi raèng: Thaày thaät laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi!” (Math 14:22-33)

Ñaùng chuù yù laø caùc moân ñoà Chuùa Gieâ-su bò vöôùng moät côn baûo döõ doäi khaùc tröôùc ñoù trong con taøu treân bieån Galileâ (Math 8:23-27). Trong suoát söï kieän naøy Chuùa Gieâ-su ôû cuøng hoï vaø sau khi deïp yeân côn baûo baèng lôøi quôû traùch, Ngaøi cuõng quôû traùch caùc moân ñoà Ngaøi veà vieäc thieáu ñöùc tin cuûa hoï. Tröôùc khi vaøo haønh trình naøy, Ngaøi ñaõ noùi cho hoï yù muoán cuûa Ngaøi laø qua bôø beân kia (Maùc 4:35). Tuy nhieân, khi côn baûo noåi leân, hoï bò hoaøn caûnh thuyeát phuïc ñeán noåi tin laø hoï seõ phaûi cheát. Chuùa troâng ñôïi ít nöõa hoï cuõng khoâng sôï.

Tuy nhieân, laàn naøy Chuùa Gieâ-su baûo hoï töï vöôït bieån Galileâ. Ngaøi chaéc ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét nhö vaäy vaø chaéc Ñöùc Chuùa Trôøi bieát moät côn gioù ngöôïc seõ noåi leân trong ñeâm ñoù. Vì vaäy, Chuùa cho pheùp hoï ñoái dieän moät thöû thaùch nhoû vôùi ñöùc tin hoï. Vì nhöõng côn gioù ngöôïc, thay vì chæ ñi vaøi giôø thì laïi maát caû ñeâm. Chuùng ta phaûi nhìn nhaän söï chòu ñöïng cuûa caùc moân ñoà nhöng khoâng theå khieán chuùng ta khoâng thaàm hoûi coù ai trong hoï coá vaän duïng ñöùc tin ñeå laøm yeân côn baûo khoâng, ñieàu hoï ñaõ thaáy Chuùa Gieâ-su thöïc hieän chæ tröôùc ñoù vaøi ngaøy. Thaät thích thuù, Phuùc AÂm Maùc baùo caùo laø khi Chuùa Gieâ-su ñi treân maët nöôùc ñeán cuøng hoï “Ngaøi ñònh vöôït qua hoï” (Maùc 6:48). Ngaøi ñònh ñeå hoï ñoái dieän nan ñeà moät mình khi Ngaøi vöôït qua hoï ñaày pheùp laï! Ñieàu naøy döôøng nhö chæ ra hoï ñaõ khoâng caàu nguyeän hoaëc nhìn vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi töï hoûi bao nhieâu laàn Ngöôøi- Laøm- Pheùp – Laï ñi ngang qua chuùng ta khi chuùng ta caêng thaúng vôùi maùi cheøo cuûa cuoäc ñôøi choáng laïi nhöõng soùng gioù nan ñeà.

Nguyeân Taéc Ñöùc Tin (Principles of Faith)

Chuùa Gieâ-su traû lôøi ñeå thaùch thöùc Phierô chæ baèng moät töø: “Ñeán”. Neáu Phierô coá gaéng ñi treân maët nöôùc tröôùc lôøi ñoù, coù leõ oâng ñaõ chìm ngay vì khoâng coù lôøi höùa naøo laøm neàn taûng cho ñöùc tin oâng. Coù leõ oâng ñaõ böôùc ra trong söï töï phuï hôn laø bôûi ñöùc tin. Töông töï, ngay caû sau khi Chuùa Gieâ-su phaùn lôøi cuûa Ngaøi, neáu coù moät moân ñoà khaùc coá ñi treân maët nöôùc, hoï cuõng coù theå chìm laäp töùc vì Chuùa Gieâ-su chæ ban lôøi höùa cuûa Ngaøi cho Phierô. Khoâng moät ngöôøi naøo trong hoï ñaùp öùng ñieàu kieän cuûa lôøi höùa vì khoâng coù ngöôøi naøo trong hoï laø Phierô. Cuõng vaäy, tröôùc khi baát cöù ai trong chuùng ta coá tin moät lôøi höùa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta phaûi chaéc raèng lôøi höùa ñoù aùp duïng cho chuùng ta vaø chuùng ta ñang ñaùp öùng nhöõng ñieàu kieän cuûa lôøi höùa.

Phierô böôùc ra treân maët nöôùc. Ñoù chính laø thôøi ñieåm oâng tin, maëc daàu khoâng nghi ngôø gì oâng laø ngöôøi ñaõ keâu lôùn vì sôï ma vaøi giaây tröôùc cuõng nghi ngôø khi oâng thöïc hieän böôùc ñaàu tieân. Nhöng ñeå nhaän ñöôïc pheùp laï, oâng phaûi haønh ñoäng trong ñöùc tin. Ong ñaõ phaûi baùm vaøo coät buoàm vaø nhuùng ngoùn caùi mình ra ngoaøi bong taøu xem thöû nöôùc coù theå naâng ñôû troïng löôïng oâng hay khoâng, oâng coù leõ chöa töøng kinh nghieäm pheùp laï. Cuõng vaäy, tröôùc khi nhaän ñöôïc baát kyø pheùp laï naøo, chuùng ta phaûi töï keát öôùc tin caäy lôøi höùa Ñöùc Chuùa Trôøi ñuùng luùc vaø haønh ñoäng treân ñieàu chuùng ta tin. Luoân coù luùc ñöùc tin chuùng ta bò thöû thaùch. Ñoâi khi luùc ñoù chæ ngaén thoâi, ñoâi khi laâu hôn. Nhöng seõ coù nhöõng khoaûng thôøi gian chuùng ta phaûi baát chaáp lôøi chöùng cuûa giaùc quan vaø haønh ñoäng treân lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ban ñaàu Phierô ñi tôùi raát toát. Nhöng khi oâng xem xeùt tính baát naêng ñieàu mình ñang laøm, ñeå yù ñeán gioù vaø soùng thì oâng sôï. Coù leõ oâng ngöøng böôùc vaø sôï böôùc böôùc keá tieáp. Vaø oâng, ngöôøi töøng kinh nghieäm pheùp laï, thaáy mình ñang chìm. Chuùng ta caàn tieáp tuïc trong ñöùc tin moät khi chuùng ta ñaõ baét ñaàu, tieáp tuïc haønh ñoäng theo ñöùc tin cuûa chuùng ta. Haõy cöù ñi tôùi.

Phierô chìm vì oâng nghi ngôø. Ngöôøi ta thöôøng khoâng thích nhaän loãi veà mình vì vieäc thieáu ñöùc tin cuûa mình. Hoï thaø ñoå loãi cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Nhöng baïn nghó Chuùa Gieâ-su seõ phaûn öùng theá naøo neáu Ngaøi nghe Phierô khi quay laïi taøu an toaøn noùi cuøng caùc moân ñoà khaùc “YÙ Chuùa chæ cho toâi ñi nöõa ñöôøng ñeán cuøng Chuùa Gieâ-su”?

Phierô thaát baïi vì oâng sôï haõi vaø maát ñöùc tin. Ñoù laø nhöõng söï kieän roõ raøng. Chuùa Gieâ-su khoâng ñònh toäi oâng, nhöng laäp töùc ñöa tay Ngaøi cho Phierô coù caùi chaéc chaén ñeå baùm vaøo. Vaø Ngaøi laäp töùc hoûi oâng taïi sao oâng nghi ngôø. Phierô khoâng coù lyù do chaùnh ñaùng naøo ñeå nghi ngôø vì lôøi cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi thì chaéc chaén hôn baát cöù ñieàu gì. Khoâng moät ai trong chuùng ta coù moät lyù do chaùnh ñaùng naøo ñeå nghi ngôø lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, sôï haõi hay lo laéng.

Kinh Thaùnh ñaày nhöõng chieán thaéng laø keát quaû cuûa ñöùc tin vaø thaát baïi laø keát quaû cuûa söï nghi ngôø. Gioâsueâ vaø Caleùp chieám ñöôïc Xöù Höùa vì ñöùc tin hoï trong khi ña phaàn ngöôøi ñoàng thôøi hoï cheát trong ñoàng vaéng vì söï nghi ngôø (Daân 14:26-30). Moân ñoà cuûa Chuùa Gieâ-su ñöôïc cung öùng nhu caàu khi ñi ra töøng ñoâi giaûng Phuùc Am (Luca 22:35) nhöng töøng ñuoåi quæ thaát baïi vì söï voâ tín cuûa hoï (Math 17:19-20). Nhieàu ngöôøi nhaän laáy pheùp laï chöõa laønh trong chöùc vuï cuûa Ñaáng Christ trong khi ña phaàn ngöôøi bònh taïi queâ höông Ngaøi vaãn tieáp tuïc ñau bònh vì söï voâ tín cuûa hoï (Maùc 6:5-6).

Gioáng hoï, caù nhaân toâi töøng kinh nghieäm thaønh coâng vaø thaát baïi tuyø theo ñöùc tin hay söï nghi ngôø cuûa toâi. Toâi seõ khoâng cay ñaéng vì söï thaát baïi mình vaø ñoå loãi cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi seõ khoâng ñöôïc xöng coâng bình baèng vieäc ñoå loãi cho Chuùa. Toâi seõ khoâng tìm nhöõng söï giaûi thích thaàn hoïc phöùc taïp hö caáu cho yù chæ ñaõ ñöôïc baøy toû roõ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi bieát Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng theå noùi doái. Vì vaäy khi thaát baïi toâi chæ aên naên söï voâ tín cuûa mình vaø baét ñaàu böôùc ñi laïi treân nöôùc. Toâi ñeå yù Chuùa Gieâ-su luoân tha thöù toâi vaø cöùu toâi khoûi söï chìm ñaém!

Söï quyeát ñònh ñaõ ñöôïc xaùc ñònh: Tin thì ñöôïc phöôùc; nghi ngôø thì khoâng ñöôïc! Ngöôøi Ñaøo taïo moân ñoà böôùc theo göông cuûa Chuùa Gieâ-su. Chính Ngaøi ñaày ñöùc tin vaø quôû traùch caùc moân ñoà Ngaøi” Haõy coù ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi” (Maùc 11:22).