NHÖÕNG NEÀN TAÛNG CUÛA ÑÖÙC TIN

CHÖÔNG 15

Maëc daàu chuû ñeà chöõa laønh thieân thöôïng coù phaàn naøo gaây tranh luaän, nhöng khoâng laø ñieàu khoù hieåu trong Kinh Thaùnh. Thaät ra, moät phaàn möôøi taát caû ñieàu ñöôïc vieát trong boán saùch Phuùc AÂm lieân quan ñeán chöùc vuï chöõa laønh cuûa Chuùa Gieâ-su. Coù nhöõng lôøi höùa veà söï chöõa laønh thieân thöôïng trong Cöïu Öôùc, trong caùc saùch Phuùc AÂm vaø trong caùc thö tín taân öôùc. Ngöôøi bònh coù theå tìm ñöôïc söï khích leä lôùn trong löôïng lôùn nhöõng caâu Kinh Thaùnh xaây döïng ñöùc tin naøy.

Söï quan saùt toång quaùt cuûa toâi khaép theá giôùi laø nôi caùc Hoäi thaùnh ñaày ngöôøi tin keát öôùc cao (moân ñoà thaät), söï chöõa laønh thieân thöôïng thöôøng xaõy ra hôn. Nôi Hoäi thaùnh haâm haåm vaø theá tuïc, söï chöõa laønh thieân thöôïng thöôøng hieám khi xaõy ra.[1] Ñieàu naøy khoâng neân khieán chuùng ta ngaïc nhieân, nhö Chuùa Gieâ-su baûo chuùng ta moät trong nhöõng daáu hieäu seõ theo sau keû tin laø hoï ñaët tay treân keû ñau vaø keû ñau seõ laønh (Maùc 16:18). Neáu chuùng ta phaûi phaùn xeùt caùc Hoäi thaùnh baèng daáu laï Chuùa Gieâ-su tuyeân boá seõ theo sau keû tin, chuùng ta coù theå phaûi keát luaän laø nhieàu Hoäi thaùnh khoâng coù nhöõng ngöôøi tin:

“Ngaøi phaùn cuøng caùc söù ñoà raèng: Haõy ñi khaép theá gian, giaûng Tin laønh cho moïi ngöôøi. Ai tin vaø chòu pheùp baùp teâm, seõ ñöôïc roãi; nhöng ai chaúng tin seõ bò ñoaùn phaït. Vaäy nhöõng keû tin seõ ñöôïc caùc daáu laï naày: Laáy danh ta maø tröø quæ; duøng tieáng môùi maø noùi; baét raén trong tay; neáu uoáng gioáng chi ñoäc, cuõng chaúng haïi gì; heã ñaët tay treân keû ñau, thì keû ñau seõ laønh.” (Maùc 16:15-18)

Ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà noi theo chöùc vuï hoaøn haûo cuûa Ñaáng Christ chaéc seõ söû duïng aân töù cuûa Ngaøi ñeå thuùc ñaåy chöùc vuï chöõa laønh trong taàm aûnh höôûng cuûa mình. Ngöôøi ñoù bieát söï chöõa laønh thieân thöôïng ñaåy maïnh nöôùc Trôøi ít nhaát trong hai caùch. Tröôùc heát, pheùp laï chöõa laønh laø söï quaûng caùo tuyeät vôøi cho Phuùc AÂm, ñieàu maø baát kyø ñöùa treû naøo khi ñoïc caùc saùch Phuùc AÂm hay saùch Coâng vuï Söù ñoà ñeàu hieåu (nhöng nhieàu ngöôøi haàu vieäc Chuùa vôùi nhöõng baèng caáp cao döôøng nhö khoâng hieåu noåi). Thöù nhì, caùc moân ñoà khoûe maïnh khoâng bò ngaên trôû trong chöùc vuï vì nhöõng bònh taät caù nhaân.

Ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà cuõng caàn nhaïy beùn vôùi nhöõng thuoäc vieân trong thaân theå Ñaáng Christ mong öôùc ñöôïc chöõa laønh nhöng khoù khaên ñeå nhaän laõnh. Hoï thöôøng caàn söï höôùng daãn meàm moûng vaø khích leä nheï nhaøng, ñaëc bieät laø neáu hoï ñaõ gia taêng söï ñoái nghòch vôùi baát kyø söù ñieäp chöõa laønh naøo. Ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà ñoái dieän moät choïn löïa: ngöôøi ñoù coù theå traùnh neù daïy veà ñeà taøi chöõa laønh lieân thöôïng, trong tröôøng hôïp ñoù seõ khoâng ai bò vaáp phaïm vaø seõ khoâng coù ai ñöôïc chöõa laønh. Hoaëc ngöôøi ñoù daïy doã trong söï yeâu thöông veà ñeà taøi naøy, chaáp nhaän söï vaáp phaïm vaø giuùp cho ngöôøi khaùc kinh nghieäm söï chöõa laønh. Veà phöông dieän caù nhaân, toâi choïn choïn löïa thöù hai vaø tin ñieàu ñoù laø theo göông Chuùa Gieâ-su.

Söï Chöõa Laønh Taïi Thaäp Giaù (Healing on the Cross)

Choã toát nhaát baét ñaàu hoïc veà söï chöõa laønh thieân thöôïng laø Esai 53, thöôøng ñöôïc xem laø söï tieân tri veà Ñaáng Meâsi. Qua Thaùnh Linh, Esai noùi caùch sinh ñoäng veà söï cheát hy sinh cuûa Chuùa Gieâ-su vaø coâng taùc Ngaøi Hoaøn thaønh treân thaäp töï giaù:

“Thaät ngöôøi ñaõ mang söï ñau oám cuûa chuùng ta, ñaõ gaùnh söï buoàn böïc cuûa chuùng ta; maø chuùng ta laïi töôûng raèng ngöôøi ñaõ bò Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùnh vaø ñaäp, vaø laøm cho khoán khoå. Nhöng ngöôøi ñaõ vì toäi loãi chuùng ta maø bò veát, vì söï gian aùc chuùng ta maø bò thöông, Bôûi söï söûa phaït ngöôøi chòu chuùng ta ñöôïc bình an, bôûi laèn roi ngöôøi chuùng ta ñöôïc laønh bònh. Chuùng ta thaûy ñeàu nhö chieân ñi laïc, ai theo ñöôøng naáy: Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ laøm cho toäi loãi cuûa heát thaûy chuùng ta ñeàu chaát treân ngöôøi.” (EÂsai 53:4-6)

Do söï haø hôi cuûa Thaùnh Linh, Esai tuyeân boá Chuùa Gieâ-su mang laáy söï ñau buoàn vaø buoàn raàu cuûa chuùng ta. Moät baûn dòch toát hôn cuûa ngoân ngöõ goác Heâbôrô chæ ra Chuùa Gieâ-su mang laáy bònh taät vaø söï ñau ñôùn cuõa chuùng ta, nhö nhieàu baûn dòch ñaùng tin caäy chæ ra trong ghi chuù thaâm chieáu.

Töø Heâbôrô dòch söï ñau buoàn trong Esai 53:4 laø töø choli cuõng ñöôïc tìm thaáy trong Phuïc truyeàn 7:15, 28:61; I Vua 17:17; II Vua 1:2, 8:8 vaø II Söû 16:12, 21:15. Trong taát caû nhöõng tröôøng hôïp naøy noù ñöôïc dòch laø bònh taät hoaëc bònh.

Töø dòch veà söï buoàn raàu trong tieáng Heâbôrô maø makob cuõng coù theå ñöôïc tìm thaáy trong Gioùp 14:22 vaø 33:19. Trong caû hai tröôøng hôïp naøy noù ñöôïc dòch laø ñau ñôùn.

Vôùi taát caû ñieàu naøy, Esai 53:4 ñöôïc dòch chính xaùc hôn laø “Thaät chính Ngaøi ñaõ mang laáy bònh taät cuûa chuùng ta vaø söï ñau ñôùn cuûa chuùng ta”. Thöïc teá naøy ñöôïc xaùc nhaän bôûi söï trích daãn cuûa Mathiô veà Esai 53:4 trong Phuùc AÂm: “Chính Ngaøi ñaõ laáy ñi söï ñau yeáu cuûa chuùng ta vaø ñem ñi bònh taät cuûa chuùng ta” (Math 8:17).

Khoâng theå troán traùnh nhöõng söï kieän naøy, moät soá coá thuyeát phuïc chuùng ta Esai ñang noùi cho chuùng ta veà nhöõng “bònh taät thuoäc linh”. Tuy nhieân, söï trích daãn cuûa Mathiô veà Esai 53:4 khoâng coøn nghi ngôø laø Esai ñang noùi veà bònh taät thuoäc theå theo nghóa ñen. Chuùng ta haõy ñoïc theo maïch vaên cuûa noù:

“Ñeán chieàu, ngöôøi ta ñem cho Ñöùc Chuùa Gieâ-su nhieàu keû bò quæ aùm, Ngaøi laáy lôøi noùi maø ñuoåi quæ ra; cuõng chöõa ñöôïc heát thaûy nhöõng ngöôøi bònh, vaäy cho ñöôïc öùng nghieäm lôøi cuûa Ñaáng tieân tri EÂ-sai ñaõ noùi raèng: Chính Ngaøi ñaõ laáy taät nguyeàn cuûa chuùng ta, vaø gaùnh bònh hoaïn cuûa chuùng ta.” (Math 8:16-17, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo)

Mathiô roõ raøng tuyeân boá raèng söï chöõa laønh thuoäc theå ñöôïc thöïc hieän bôûi Chuùa Gieâ-su laø söï öùng nghieäm cuûa Esai 53:4. Vì vaäy, khoâng nghi ngôø gì laø Esai 53:4 chæ veà Ñaáng Christ mang laáy ñau yeáu vaø bònh taät thuoäc theå cuûa chuùng ta.[2] Y nhö Kinh Thaùnh noùi Chuùa Gieâ-su ñaõ mang laáy toäi loãi chuùng ta (Esai 53:11), Kinh Thaùnh cuõng noùi Ngaøi ñaõ mang laáy bònh taät vaø ñau yeáu cuûa chuùng ta, ñaây laø tin töùc neân khieán moïi ngöôøi bònh vui möøng. Vì teá leã ñeàn toäi cuûa Ngaøi, Chuùa Gieâ-su ñaõ cung öùng cho chuùng ta söï cöùu roãi vaø söï chöõa laønh.

Moät Caâu Hoûi Ñöôïc Ñaët Ra

(A Question Asked)

Nhöng neáu ñoù laø thaät, moät soá ngöôøi hoûi, thì taïi sao khoâng phaûi laø moïi ngöôøi ñöôïc chöõa laønh? Caâu traû lôøi cho caâu hoûi naøy ñöôïc traû lôøi toát nhaát baèng vieäc hoûi moät caâu hoûi khaùc: Taïi sao khoâng phaûi moïi ngöôøi ñöôïc taùi sanh? Taát caû khoâng ñöôïc taùi sanh vì hoaëc hoï chöa ñöôïc nghe Phuùc AÂm hoaëc hoï khoâng tin Phuùc AÂm ñoù. Vì vaäy cuõng vaäy moãi ngöôøi phaûi chieám höõu söï chöõa laønh cho mình qua ñöùc tin cuûa chính mình. Nhieàu ngöôøi chöa töøng ñöôïc nghe leõ thaät tuyeät vôøi laø Chuùa Gieâ-su mang laáy bònh taät cuûa hoï; ngöôøi khaùc ñöôïc nghe nhöng töø khöôùc noù.

Thaùi ñoä cuûa Ñöùc Chuùa Cha vôùi bònh taät baøy toû raát roõ raøng bôûi chöùc vuï cuûa Con yeâu daáu Ngaøi, laø Ñaáng laøm chöùng veà chính mình:

“Vaäy, Ñöùc Chuùa Gieâ-su caát tieáng phaùn cuøng hoï raèng: Quaû thaät, quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, Con chaúng töï mình laøm vieäc gì ñöôïc; chæ laøm ñieàu chi maø Con thaáy Cha laøm; vì moïi ñieàu Cha laøm, Con cuõng laøm y nhö vaäy.” (Giaêng 5:19)

Chuùng ta ñoïc saùch Heâbôrô thaáy Chuùa Gieâ-su laø “daáu aán cuûa baûn theå Ngaøi” (Heâb 1:3). Khoâng coøn thaéc maéc veà thaùi ñoä cuûa Chuùa Gieâ-su vôùi bònh taät ñöôïc ñoàng nhaát hoùa vôùi thaùi ñoä cuûa Cha Ngaøi vôùi bònh taät.

Thaùi ñoä cuûa Chuùa Gieâ-su laø gì? Chöa laàn naøo Chuùa Gieâ-su quay laïi vôùi moät ai ñeán xin Ngaøi chöõa laønh. Chöa laàn naøo Ngaøi noùi cuøng moät ngöôøi bònh mong öôùc ñöôïc chöõa laønh laø “Khoâng, yù Chuùa khoâng muoán chöõa laønh ngöôi vì vaäy ngöôi cöù chòu bònh ñi”. Chuùa Gieâ-su luoân chöõa laønh ngöôøi bònh ñeán cuøng Ngaøi, vaø moät khi hoï ñöôïc laønh Ngaøi thöôøng baûo hoï laø ñöùc tin hoï ñaõ chöõa laønh hoï. Hôn theá, Kinh Thaùnh tuyeân boá Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng heà thay ñoåi (Malachi 3:6) vaø Chuùa Gieâ-su Christ “hoâm qua, hoâm nay cho ñeán ñôøi ñôøi khoâng heà thay ñoåi: (Heâb 13:8).

Söï Chöõa Laønh Ñöôïc Tuyeân Boá

(Healing Proclaimed)

Thaät khoâng may, söï cöùu roãi ngaøy nay ñaõ bò giaûm thieåu coøn ít hôn söï tha toäi. Nhöng töø Hy laïp thöôøng ñöôïc dòch “ñöôïc cöùu roãi” hay “söï cöùu roãi” aùm chæ nhöõng quan nieäm khoâng nhöõng chæ laø ñöôïc tha thöù, nhöng coøn laø söï giaûi cöùu vaø chöõa laønh hoaøn toaøn.[3] Chuùng ta haõy xem xeùt moät ngöôøi trong Kinh Thaùnh kinh nghieäm söï cöùu roãi trong nghóa ñaày troïn cuûa noù. Ong ñöôïc chöõa laønh bôûi ñöùc tin cuûa mình khi nghe Phaoloâ giaûng Phuùc AÂm trong thaønh phoá mình.

“Thì hai söù ñoà ñaõ bieát tröôùc, beøn troán traùnh trong caùc thaønh xöù Ly-cao-ni, laø thaønh Lít-trô, thaønh Ñeït-bô, vaø mieàn chung quanh ñoù,maø giaûng Tin laønh. Phao-loâ vaø Ba-na-ba taïi thaønh Lít-trô. Nôi thaønh Lít-trô coù moät ngöôøi lieät chaân, queø töø luùc môùi sanh ra, chaúng heà ñi ñöôïc. Ngöôøi ngoài vaø nghe Phao-loâ giaûng. Phao-loâ chaêm maét treân ngöôøi, thaáy coù ñöùc tin ñeå chöõa laønh ñöôïc, beøn noùi lôùn tieáng raèng: Ngöôi haõy chôø daäy, ñöùng thaúng chaân leân. Ngöôøi nhaûy moät caùi, roài ñi. (Coâng 14:6-10)

Löu yù laø maëc daàu Phaoloâ ñang giaûng “Phuùc AÂm”, ngöôøi naøy nghe ñieàu gì ñoù saûn sinh ñöùc tin trong loøng oâng ñeå nhaän söï chöõa laønh thuoäc theå. Toái thieåu, oâng phaûi nghe Phaoloâ noùi ñieàu gì ñoù veà chöùc vuï chöõa laønh cuûa Chuùa Gieâ-su vaø theå naøo Chuùa Gieâ-su ñaõ chöõa laønh moãi ngöôøi trong ñöùc tin caàu xin chöõa laønh. Coù leõ Phaoloâ cuõng ñeà caäp lôøi tieân tri cuûa Esai veà Chuùa Gieâ-su mang laáy ñau yeáu vaø bònh taät cuõa chuùng ta. Chuùng ta khoâng bieát, nhöng vì “ñöùc tin ñeán bôûi nghe” (Roâma 10:17), ngöôøi baïi naøy phaûi nghe ñieàu gì ñoù phaùt sinh ñöùc tin trong oâng ñeå ñöôïc laønh. Ñoâi ñieàu Phaoloâ noùi ñaõ thuyeát phuïc oâng laø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán oâng cöù bò baïi maõi.

Chính Phao loâ phaûi tin Ñöùc Chuùa Trôøi muoán ngöôøi naøy ñöôïc laønh, neáu khoâng lôøi oâng khoâng bao giôø thuyeát phuïc ñöôïc ngöôøi naøy coù ñöùc tin cho söï chöõa laønh hoaëc oâng ñaõ khoâng baûo ngöôøi naøy ñöùng leân. Ñieàu gì xaõy ra neáu Phaoloâ noùi ñieàu maø nhieàu dieãn giaû ngaøy nay noùi? Ñieàu gì xaõy ra neáu oâng giaûng laø “YÙ muoán Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán moïi ngöôøi ñöôïc laønh”? Ngöôøi ñaøn oâng coù leõ ñaõ khoâng coù ñöùc tin ñeå ñöôïc laønh. Coù leõ ñieàu naøy giaûi thích taïi sao nhieàu ngöôøi hoâm nay khoâng ñöôïc chöõa laønh. Chính caùc dieãn giaû neân taïo caûm höùng cho ngöôøi ta coù ñöùc tin chöõa laønh hay huyû phaù ñöùc tin cuûa hoï.

Laïi löu yù laø ngöôøi naøy ñöôïc laønh bôûi ñöùc tin cuûa mình. Neáu khoâng tin thì oâng ñaõ cöù bò baïi daàu roõ raøng yù Chuùa cho oâng laø ñöôïc laønh. Hôn theá, coù leõ cuõng coù nhöõng ngöôøi bònh khaùc trong ñaùm ñoâng ngaøy ñoù nhöng chuùng ta khoâng thaáy coù söï kyù thuaät naøo ghi laïi ngöôøi naøo khaùc ñöôïc chöõa laønh. Neáu thaät nhö vaäy thì taïi sao hoï khoâng ñöôïc laønh? Cuøng moät lyù do ñoù cho nhieàu ngöôì chöa tin trong ñaùm ñoâng ngaøy ñoù ñaõ khoâng ñöôïc taùi sanh – vì hoï ñaõ khoâng tin söù ñieäp cuûa Phaoloâ.

Chuùng ta ñöøng bao giôø keát luaän laø yù Chuùa khoâng muoán chöõa laønh moïi ngöôøi döïa treân döõ kieän coù moät soá ngöôøi khoâng ñöôïc laønh. Cuõng y vaäy khi keát luaän yù Chuùa khoâng muoán moïi ngöôøi taùi sanh vì coù moät soá ngöôøi khoâng ñöôïc taùi sanh. Moãi ngöôøi phaûi tin Phuùc AÂm cho chính mình neáu ngöôøi ñoù muoán ñöôïc cöùu, moãi ngöôøi phaûi tin cho chính mình neáu ngöôøi ñoù muoán ñöôïc chöõa laønh.

Nhöõng Baèng Chöùng Hôn Nöõa Veà YÙ Muoán Chöõa Laønh

Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi

(Further Proof of God “s Will to Heal)

Döôùi giao öôùc cuõ, söï chöõa laønh thuoäc theå ñöôïc bao goàm trong giao öôùc cuûa Israel vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ vaøi ngaøy sau khi rôøi khoûi Ai caäp, Ñöùc Chuùa Trôøi thöïc hieän lôøi höùa naøy cuøng daân Isarel:

“Ngaøi phaùn raèng: Neáu ngöôi chaêm chæ nghe lôøi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, laøm söï ngay thaúng tröôùc maët Ngaøi, laéng tai nghe caùc ñieàu raên vaø giöõ moïi luaät leä Ngaøi, thì ta chaúng giaùng cho ngöôi moät trong caùc bònh naøo maø ta ñaõ giaùng cho xöù EÂ-díp-toâ; vì ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Ñaáng chöõa bònh cho ngöôi.” (Xuaát 15:26)

Baát cöù ngöôøi naøo thaønh thaät seõ phaûi ñoàng yù laø söï chöõa laønh thuoäc theå bao goàm trong giao öôùc cuûa Israel vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi coøn tuyø thuoäc vaøo söï vaâng lôøi cuûa daân söï. (Ngaãu nhieân Phaoloâ ñaõ laøm roõ ñieàu naøy trong I Cor 11:27-31 laø söùc khoûe thuoäc theå döôùi thôøi giao öôùc môùi cuõng tuyø thuoäc vaøo söï vaâng lôøi cuûa chuùng ta).

Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng höùa ñieàu naøy cho daân Israel:

“Ngöôi haõy haàu vieäc Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi; Ngaøi seõ ban ôn cho vaät aên uoáng cuûa ngöôi, vaø tieâu tröø caùc beänh hoaïn giöõa voøng ngöôi. Trong xöù ngöôi seõ chaúng coù ñaøn baø saûo thai hay laø ñaøn baø son seû. Ta seõ cho ngöôi ñöôïc tröôøng thoï.” (Xuaát 23:25-26, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

“Ngöôi seõ ñöôïc phöôùc hôn moïi daân: nôi ngöôi seõ chaúng coù ai son seû, hoaëc nam hay nöõ, hoaëc con ñöïc hay con caùi trong baày suùc vaät cuûa ngöôi. Ñöùc Gieâ-hoâ-va seõ khieán caùc taät bònh lìa xa ngöôi; vaø nhöõng bònh laây cuûa xöù EÂ-díp-toâ kia, maø ngöôi ñaõ bieát, thì Ngaøi seõ chaúng giaùng cho ngöôi ñaâu, nhöng giaùng cho nhöõng keû naøo gheùt ngöôi.” (Phuïc 7:14-15, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Neáu söï chöõa laønh thuoäc theå coù trong giao öôùc cuõ, moät ngöôøi coù theå töï hoûi laøm theá naøo noù khoâng ñöôïc bao goàm trong giao öôùc môùi, neáu thaät giao öôùc môùi toát hôn giao öôùc cuõ nhö Kinh Thaùnh ñaõ tuyeân boá:

“Nhöng thaày teá leã thöôïng phaåm chuùng ta ñaõ ñöôïc moät chöùc vuï raát toân troïng hôn, vì Ngaøi laø Ñaáng trung baûo cuûa giao öôùc toát hôn, maø giao öôùc aáy laäp leân treân lôøi höùa toát hôn.” (Heâb 8:6, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Nhöõng Baèng Chöùng Ñöôïc Theâm Vaøo

(Yet Further Proof)

Kinh Thaùnh coù nhieàu caâu ñöa ra nhöõng baèng chöùng khoâng theå choái caõi laø yù Chuùa muoán chöõa laønh moïi ngöôøi. Toâi xin lieät keâ ra ba caâu roõ nhaát:

“Hôõi linh hoàn ta, khaù ngôïi khen Ñöùc Gieâ-hoâ-va! Moïi ñieàu gì ôû trong ta haõy ca tuïng danh thaùnh cuûa Ngaøi! Hôõi linh hoàn ta, haõy ngôïi khen Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Chôù queân caùc aân hueä cuûa Ngaøi. AÁy laø Ngaøi tha thöù caùc toäi aùc ngöôi, Chöõa laønh moïi beänh taät ngöôi” (Thi 103:1-3, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo)

Ñieàu Cô ñoác nhaân tranh luaän vôùi lôøi tuyeân boá cuûa Ñavít laø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán tha thöù moïi toäi loãi chuùng ta khoâng? Tuy nhieân Ñavít tin laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng muoán chöõa laønh caøng nhieàu bònh taät cuûa chuùng ta caøng toát -taát caû

“Hôõi con, haõy chaêm chæ veà caùc lôøi ta, Khaù nghieâng tai nghe nhöõng baøi giaûng thuyeát ta. Caùc lôøi aáy chôù ñeå xa khoûi maét con, Haõy giöõ laáy nôi loøng con. Vì lôøi aáy laø söï soáng cho ngöôøi naøo tìm ñöôïc noù, Vaø söï khoûe maïnh cho toaøn thaân theå cuûa hoï.” (Chaâm 4:20-22, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

“Trong anh em coù ai ñau oám chaêng? Haõy môøi caùc tröôûng laõo Hoäi thaùnh ñeán, sau khi nhaân danh Chuùa xöùc daàu cho ngöôøi bònh ñoaïn, thì caùc tröôûng laõo haõy caàu nguyeän cho ngöôøi. Söï caàu nguyeän bôûi ñöùc tin seõ cöùu keû bònh, Chuùa seõ ñôõ keû aáy daäy; neáu keû bònh coù phaïm toäi, cuõng seõ ñöôïc tha.” (Giacô 5:14-15, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Löu yù laø lôøi höùa cuoái cuøng thuoäc veà baát kyø ngöôøi bònh naøo. Cuõng löu yù laø khoâng phaûi caùc tröôûng laõo hay laø daàu ñaõ ñem ñeán söï chöõa laønh nhöng laø “lôøi caàu nguyeän bôûi ñöùc tin”.

ñöùc tin cuûa cuûa caùc tröôûng laõo hay cuûa ngöôøi bònh? Chính laø ñöùc tin cuûa caû hai. Ñöùc tin cuûa ngöôøi bònh ñöôïcbaøy toû, ít nhaát moät phaàn, qua vieäc môøi nhöõng tröôûng laõo cuûa Hoäi thaùnh ñeán. Söï voâ tín cuûa ngöôøi bònh coù theå voâ hieäu hoùa lôøi caàu nguyeän cuûa caùc tröôûng laõo. Loaïi caàu nguyeän Giacô vieát laø moät thí duï toát veà söï “caàu nguyeän hieäp moät” maø Chuùa Gieâ-su ñeà caäp ñeán trong Mathiô 18:19. Caû hai beân lieân quan trong loaïi caàu nguyeän naøy phaûi “ñoàng yù”. Neáu moät ngöôøi tin maø ngöôøi kia khoâng tin thì hoï khoâng hieäp nhaát vôùi nhau.

Chuùng ta cuõng bieát vaøi phaân ñoaïn Kinh Thaùnh cho laø Satan laø nguyeân nhaân cuûa bònh taät (Gioùp 2:7, Luca 13:16, Coâng 10:38, I Cor 5:5). Do ñoù coù theå döïa treân laäp tröôøng ñoù cho laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ choáng traû coâng vieäc cuûa Satan treân thaân theå cuûa con caùi Ngaøi. Cha cuûa chuùng ta yeâu thöông chuùng ta hôn baát kyø ngöôøi cha naøo treân ñaát yeâu thöông con caùi mình (Math 7:11) vaø toâi chöa heà gaëp moät ngöôøi cha naøo laïi muoán con caùi mình bò bònh.

Moãi söï chöõa laønh ñöôïc thöïc hieän qua ChuùaJesus trong chöùc vuï taïi theá cuûa Ngaøi, moãi söï chöõa laønh ñöôïc kyù thuaät trong saùch Coâng vuï söù ñoà neân khích leä chuùng ta tin laø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta khoûe maïnh. Chuùa Gieâ-su thöôøng chöõa laønh nhöõng ngöôøi tìm Ngaøi chöõa laønh vaø Ngaøi ban thöôûng cho ñöùc tin cuûa hoï baèng pheùp laï. Ñieàu naøy chöùng toû Chuùa Gieâ-su khoâng löïa ra nhöõng ngöôøi ñaëc bieät naøo Ngaøi muoán chöõa laønh. Baát cöù ngöôøi bònh naøo cuõng coù theå ñeán vôùi Ngaøi trong ñöùc tin vaø ñöôïc chöõa laønh. Ngaøi muoán chöõa laønh hoï caû nhöng Ngaøi ñoøi hoûi phaàn hoï phaûi coù ñöùc tin.

Traû Lôøi Moät Soá Phaûn Ñoái Thöôøng Gaëp

(Answers to Some Common Objections)

Coù leõ söï phaûn ñoái thöôøng gaëp hôn caû veà vaán ñeà naøy laø ñieàu khoâng ñöôïc xaây treân neàn taûng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi nhöng treân kinh nghieäm con ngöôøi. Coù theå laø ñieàu gì ñoù nhö vaày: “Toâi bieát moät nöõ Cô ñoác nhaân raát tuyeän vôøi ñaõ caàu nguyeän ñeå ñöôïc laønh bònh ung thö nhöng baø ñaõ cheát. Ñieàu ñoù chöùng toû laø yù Chuùa khoâng muoán chöõa laønh taát caû”.

Chuùng ta ñöøng bao giôø coá khaúng ñònh yù Chuùa bôûi moät ñieàu gì khaùc hôn laø Lôøi Ngaøi. Thí duï, neáu baïn ngöôïc thôøi gian vaø nhìn daân Israel löu laïc trong ñoàng vaéng boán möôi naêm trong khi xöù ñöôïm söõa vaø maät ñang chôø ñôïi beân kia soâng Gioâ ñanh, baïn coù theå keát luaän laø yù Chuùa khoâng muoán daân Israel vaøo Xöù Höùa. Nhöng neáu baïn bieát Kinh Thaùnh thì khoâng phaûi nhö vaäy. Chính yù Chuùa muoán daân Israel vaøo Xöù Höùa nhöng hoï ñaõ khoâng vaøo ñöôïc vì söï voâ tín cuûa hoï (Heâb 3:19).

Coøn taát caû nhöõng ngöôøi hieän nay trong hoaû nguïc thì sao? Chính yù Chuùa muoán cho hoï ôû thieân ñaøng nhöng hoï ñaõ khoâng thoaû nhöõng ñieàu kieän aên naên vaø ñöùc tin trong Chuùa Gieâ-su. Cuõng vaäy, chuùng ta khoâng theå khaúng ñònh yù Chuùa lieân quan ñeán vieäc chöõa laønh baèng caùnh nhìn vaøo ngöôøi bònh. Chæ vì moät Cô ñoác nhaân caàu nguyeän xin chöõa laønh maø khoâng nhaän ñöôïc, ñieàu ñoù cuõng khoâng chöùng minh laø yù Chuùa khoâng muoán chöõa laønh taát caû. Neáu moät Cô ñoác nhaân ñaùp öùng nhöõng ñieàu kieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì ngöôøi ñoù leõ ra phaûi ñöôïc chöõa laønh neáu khoâng Ñöùc Chuùa Trôøi laø keû noùi doái. Khi chuùng ta khoâng nhaän ñöôïc söï chöõa laønh vaø ñoå loãi Ñöùc Chuùa Trôøi vôùi lôøi baøo chöõa laø söï chöõa laønh khoâng phaûi laø yù Chuùa, chuùng ta khoâng khaùc gì nhöõng ngöôøi Israel voâ tín cheát trong ñoàng vaéng tuyeân boá yù Chuùa khoâng muoán hoï vaøo Xöù Höùa. Toát hôn chuùng ta neân haï loøng kieâu ngaïo cuûa mình xuoáng vaø thöøa nhaän mình coù loãi.

Nhö toâi ñaõ noùi trong chöông tröôùc veà ñöùc tin, nhieàu Cô ñoác nhaân chaân thaønh ñaõ keát thuùc lôøi caàu nguyeän xin chöõa laønh cuûa hoï baèng moät cuïm töø huyû phaù ñöùc tin laø “Neáu laø yù Chuùa. “Ñieàu naøy chæ ra hoï ñaõ khoâng caàu nguyeän trong ñöùc tin vì hoï khoâng chaéc yù Chuùa laø gì. Qua phaàn chöõa laønh, yù Chuùa thaät roõ raøng nhö chuùng ta ñaõ thaáy. Neáu baïn bieát Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chöõa laønh baïn, seõ khoâng coù lyù do gì theâm vaøo caâu “Neáu laø yù Chuùa” vaøo lôøi caàu nguyeän cuûa baïn. Ñieàu ñoù cuõng töông töï khi noùi vôùi Chuùa “Chuùa ôi, con bieát Ngaøi höùa chöõa laønh cho con, nhöng e laø Ngaøi ñang noùi doái veà ñieàu naøy, con caàu xin Ngaøi chöõa laønh cho con neáu ñoù thaät söï laø yù Ngaøi.”

Ngaøi cuõng chaéc seõ kyû luaät nhöõng keû tin khoâng vaâng lôøi baèng caùch cho pheùp bònh taät laøm khoå hoï, thaäm chí ñeán choã cho pheùp hoï phaûi cheát sôùm trong moät soá tröôøng hôïp. Nhöõng keû tin nhö vaäy roõ raøng caàn phaûi aên naên tröôùc khi nhaän ñöôïc söï chöõa laønh (ICor 11:27-32). Coù nhöõng ngöôøi, do xao laõng chaêm soùc thaân theå mình cuõng töï môû cöûa cho bònh taät. Cô ñoác nhaân caàn khoân ngoan duy trì cheá ñoä aên uoáng laønh maïnh, aên ít ñi, taäp theå duïc ñeàu ñaën vaø nghæ ngôi caàn thieát.

Söï Phaûn Ñoái Thöôøng Gaëp Thöù Hai

(A Second Common Objection)

Ngöôøi ta cuõng thöôøng noùi “Phao loâ coù caùi daèm xoùc trong xaùc thòt, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng chöõa laønh oâng.”

Tuy nhieân, y töôûng caùi daèm xoùc cuûa Phao loâ laø bònh taät chæ laø moät lyù thuyeát thaàn hoïc teä haïi trong aùnh saùng cuûa söï kieän Phao loâ cho chuùng ta bieát daèm xoùc cuûa oâng chính xaùc laø gì – moät söù giaû cuûa Satan:

“Vaäy neân, e raèng toâi leân mình kieâu ngaïo bôûi söï cao troïng caû theå cuûa nhöõng söï toû ra aáy chaêng, thì ñaõ cho moät caùi giaèm xoùc vaøo thòt toâi, töùc laø quæ söù cuûa Sa-tan, ñeå vaû toâi, vaø laøm cho toâi ñöøng kieâu ngaïo. Ñaõ ba laàn toâi caàu nguyeän Chuùa cho noù lìa xa toâi. Nhöng Chuùa phaùn raèng: aân suûng ta ñuû cho ngöôi roài, vì söùc maïnh cuûa ta neân troïn veïn trong söï yeáu ñuoái. Vaäy toâi seõ raát vui loøng khoe mình veà söï yeáu ñuoái toâi, haàu cho söùc maïnh cuûa Ñaáng Christ ôû trong toâi.” (II Cor 12:7-9, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Töø ñöôïc dòch söù giaû ôû ñaây laø töø “angelos” trong tieáng Hy laïp cuõng ñöôïc dòch laø thieân söù hay nhöõng thieân söù trong hôn 160 choã ñöôïc tìm thaáy trong Taân Öôùc. Caùi daèm xoùc trong xaùc thòt Phaoloâ laø moät thieân söù cuûa Satan ñöôïc sai ñeán ñeå choáng choïi oâng; ñoù khoâng laø bònh taät gì caû.

Cuõng löu yù laø khoâng coù söï ñeà caëp veà lôøi caàu nguyeän cuûa Phao loâ xin chöõa laønh hay coù ñieàu naøo chæ ra laø Ñöùc Chuùa Trôøi töø choái chöõa laønh oâng. Ba laàn, Phaoloâ ñôn thuaàn caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi caát ñi thieân söù choáng choïi naøy vaø Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn laø aân suûng cuûa Ngaøi ñaõ ñuû cho oâng.

Ai laø ngöôøi cho Phao loâ chieác daèm xoùc naøy? Moät soá ngöôøi tin ñoù laø satan vì chieác daèm ñöôïc goïi laø “söù giaû cuûa Satan”. Ngöôøi khaùc tin chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi vì caùi daèm xoùc roõ raøng ñöôïc ban cho ñeå Phaoloâ khoâng kieâu ngaïo. Chính Phaoloâ noùi “Ñeå giöõ toâi khoûi söï toân mình leân”.

Baûn dòch King Jmes dòch nhöõng caâu naøy khaùc bieät ñoâi chuùt. Thay vì noùi “ñeå giöõ toâi khoûi vieäc töï toân mình leân” thì dòch laø “keûo e toâi ñöôïc toân leân quaù möùc”. Ñaây laø moät khaùc bieät quan troïng vì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng choáng cöï vieäc chuùng ta ñöôïc toân leân. Thaät ra, Ngaøi höùa seõ toân chuùng ta leân neáu chuùng ta töï haï mình xuoáng. Vì vaäy raát coù theå Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng toân leân vaø Satan ñang coá ngaên caûn vieäc toân Phaoloâ leân baèng caùch aán ñònh moät thieân söù choáng ñoái cuï theå ñeå khuaáy roái trong nhöõng nôi Phaoloâ ñeán. Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn Ngaøi duøng moïi hoaøn caûnh cho söï vinh hieån Ngaøi vì quyeàn naêng Ngaøi coù theå baøy toû caøng hôn trong ñôøi soáng cuûa Phaoloâ laø keát quaû cuûa söï yeáu ñuoái cuûa oâng.

Baát chaáp nhö vaäy, noùi Phaoloâ bò bònh vaø Ñöùc Chuùa Trôøi töø choái chöõa laønh oâng laø moät söï boùp meùo traéng trôïn ñieàu Kinh Thaùnh thaät söï noùi. Trong phaân ñoaïn veà caùi daèm xoùc trong xaùc thòt oâng, Phaoloâ khoâng heà ñeà caäp ñeán bònh tình naøo vaø khoâng coù gì gioáng nhö söï töø choái veà phía Ñöùc Chuùa Trôøi chöõa bònh oâng. Neáu moät ngöôøi chaân thaønh ñoïc qua danh saùch cuûa Phaoloâ veà moïi thöû thaùch cuûa oâng trong 2Cor 11:23-30, ngöôøi ñoù seõ khoâng thaáy bònh taät naøo ñöôïc ñeà caäp ñeán.

Söï Tæ Mæ Veà Cuøng Moät Ñeà Taøi

(An Elaboration on the Same Theme)

Moät soá ngöôøi phaûn ñoái söï giaûi nghóa cuûa toâi veà caùi daèm xoùc cuûa Phaoloâ noùi “Nhöng khoâng phaûi chính Phaoloâ ñaõ noùi trong Galati laø laàn ñaàu khi giaûng Phuùc AÂm cho hoï oâng bò bònh sao? Ong khoâng noùi veà caùi daèm trong xaùc thòt cuûa oâng ñaáy aø?”

Ñaây chính xaùc laø ñieàu oâng vieát trong thö oâng cho ngöôøi Galati:

“Anh em bieát raèng aáy laø ñöông luùc xaùc thòt yeáu ñuoái maø toâi truyeàn Tin laønh cho anh em laàn thöù nhöùt, vì xaùc thòt toâi yeáu ñuoái sanh ra söï reøn thöû cho anh em maëc daàu, anh em cuõng chaúng khinh toâi, chaúng choái toâi, maø laïi tieáp röôùc toâi nhö moät vò thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thaät nhö chính mình Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ.” (Galati 4:13-14)

Töø Hy laïp ñöôïc dòch laø bònh taät ôû ñaây trong Galati 4:13 laø asthenia, nghóa ñen laø “yeáu ñuoái”. Noù coù theå nghóa laø yeáu ñuoái vì bònh taät nhöng noù khoâng phaûi nhö vaäy.

Thí duï Phaoloâ vieát “Söï yeáu ñuoái cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì maïnh hôn ngöôøi ta” (1Cor 1:25, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo). Töø ñöôïc dòch laø yeáu ñuoái trong thí duï naøy cuõng laø töø asthenia. Noù khoâng theå taïo baát kyø caûm giaùc naøo cho caùc dòch giaû dòch laø “söï bònh taät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maïnh hôn ngöôøi ta” (Math 26:41, I Phie 3:7, nôi töø asthenia ñöôïc dòch laø yeáu ñuoái vaø khoâng theå ñöôïc dòch laø bònh taät).

Khi Phaoloâ laàn ñaàu ñeán thaêm Galati, nhö ñöôïc kyù thuaät trong saùch Coâng vuï söù ñoà, khoâng ñeà caëp ñeán vieäc oâng bò bònh. Tuy nhieân coù ñeà caäp ñeán vieäc oâng bò neùm ñaù vaø boû cho cheát, vaø roài hoaëc oâng soáng laïi töø keû cheát hoaëc oâng hoài sinh ñaày pheùp laï (Coâng 14:5-7,19-20). Thaät ra thaân theå cuûa Phaoloâ sau khi bò neùm ñaù vaø boû cheát coù theå ñaõ trong tình traïng khuûng khieáp vôùi nhöõng veát caét vaø thaâm baàm khaép nôi.

Phaoloâ khoâng bò bònh taïi Galati laø moät thöû thaùch cho nhöõng ngöôøi nghe oâng. Dó nhieân laø, thaân theå oâng yeáu ñuoái sau khi môùi bò neùm ñaù. Raát coù theå oâng vaãn mang daáu veát söï baét bôù cuûa oâng taïi Galati khi vieát thö cho ngöôøi Galati vì oâng keát thuùc thö naøy baèng caâu:

“Öôùc gì töø nay veà sau, chaúng ai laøm khoù cho toâi, vì trong mình toâi coù ñoát daáu veát cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ-su vaäy.” (Gal 6:17)

Söï Phaûn Ñoái Khaùc:

“Toâi Chòu Khoå Vì Söï Vinh Hieån Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi”

(Another Objection: “I’m Suffering for the Glory of God “)

Söï phaûn ñoái naøy ñöôïc söû duïng do nhöõng ngöôøi laáy moät caâu trong chuyeän goïi Laxarô soáng laïi laøm neàn taûng tuyeân boá vieäc hoï ñang chòu khoå vì bònh laø cho söï vinh hieån Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùa Gieâ-su noùi lieân quan ñeán Laxarô:

“Ñöùc Chuùa Gieâ-su vöøa nghe lôøi ñoù, beøn phaùn raèng: Bònh naày khoâng ñeán cheát ñaâu, nhöng vì söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, haàu cho Con Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi ñoù ñöôïc saùng danh.” (Giaêng 11:4)

Chuùa Gieâ-su khoâng noùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc vinh hieån laø keát quaû cuûa bònh taät cuûa Laxarô, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc vinh hieån khi Laxarô ñöôïc chöõa laønh vaø soáng laïi töø keû cheát. Noùi khaùc ñi, keát quaû cuoái cuøng cuûa ngöôøi bònh khoâng phaûi laø söï cheát nhöng laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc vinh hieån. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ñöôïc vinh hieån trong bònh taät; Ngaøi ñöôïc vinh hieån trong söï chöõa laønh (Math 9:8; 15:31; Luca 7:16, 13:3 vaø 17:15 noùi ñeán vieäc chöõa laønh ñem söï vinh hieån cho Ñöùc Chuùa Trôøi)

Söï Phaûn Ñoái Khaùc:

“Phaoloâ Noùi OÂng Ñeå Troâphim Ñang Bònh Laïi Meâlitum”

(Another Objection: “Paul Said He Left Trophimus Sick at Miletum)

Tình côø toâi ñang vieát caâu naøy taïi moät thaønh phoá taïi Ñöùc. Khi toâi rôøi khoûi queâ nhaø mình taïi Myõ tuaàn qua, toâi ñeå moät soá ngöôøi bònh ôû laïi. Toâi ñeå laïi nhöõng bònh vieän ñaày nhöõng ngöôøi bònh. Nhöng ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø yù Chuùa khoâng muoán cho hoï ñöôïc laønh. Chæ vì Phaoloâ ñeå laïi moät ngöôøi bònh taïi moät thaønh phoá oâng ñeán thaêm khoâng theå laø baèng chöùng yù Chuùa khoâng muoán cho ngöôøi ñoù ñöôïc laønh. Coøn veà nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc cöùu Phaoloâ boû laïi ñaøng sau? Ñieàu ñoù coù chöùng minh yù Chuùa khoâng muoán cho hoï ñöôïc cöùu khoâng? Hoaøn toaøn khoâng.

Söï Phaûn Ñoái Khaùc: “Toâi Gioáng Nhö Gioùp!”

(Another Objection: I “m Just Like Job!”)

Ngôïi khen Chuùa! Neáu baïn ñoïc keát thuùc cuûa caâu chuyeän veà Gioùp, baïn bieát laø oâng ñöôïc chöõa laønh. Khoâng phaûi yù Chuùa muoán Gioùp cöù bò bònh, vaø khoâng phaûi yù Chuùa cho baïn laø cöù bò bònh. Caâu chuyeän cuûa Gioùp taùi xaùc nhaän yù Chuùa luoân muoán chöõa laønh.

Söï Phaûn Ñoái Khaùc:

Lôøi Khuyeân Cuûa Phaoloâ Veà Daï Daøy Cuûa Timoâtheâ

(Another Objection: Paul’s Advice to Timothy About His Stomach)

Chuùng ta bieát Phaoloâ baûo Timoâtheâ duøng ít röïôu vì côù daï daøy cuûa oâng vaø oâng thöôøng bò ñau yeáu luoân (I Tim 5:23)

Thaät ra, Phaoloâ baûo Timoâtheâ ngöng duøng nöôùc vaø duøng ít röôïu vì côù daï daøy cuûa oâng vaø söï ñau yeáu thöôøng xuyeân. Ñieàu naøy döôøng nhö chæ ra coù ñieàu gì ñoù truïc traëc vôùi nöôùc. Hieån nhieân, neáu baïn uoáng nöôùc bò oâ nhieãm, baïn neân ngöng duøng noù vaø baét ñaàu ñoåi uoáng thöù khaùc hoaëc khoâng baïn seõ coù vaán ñeà veà daï daøy nhö Timoâtheâ.

Söï Phaûn Ñoái Khaùc: “Chuùa Gieâ-su Chæ Chöõa Laønh

Ñeå Chöùng Minh Thaàn Taùnh Cuûa Ngaøi”

(Another Objection: “Jesus Only Healed to Prove His Deity”)

Moät soá ngöôøi muoán chuùng ta tin lyù do duy nhaát Chuùa Gieâ-su chöõa laønh laø ñeå chöùng minh thaàn taùnh cuûa Ngaøi. Hieän nay thaàn taùnh cuûa Ngaøi ñaõ ñöôïc minh chöùng roõ raøng, Ngaøi khoâng caàn chöõa laønh nöõa.

Ñieàu naøy hoaøn toaøn sai. Quaû thaät laø pheùp laï cuûa Chuùa Gieâ-su ñaõ xaùc nhaän thaàn taùnh cuûa Ngaøi, nhöng ñoù khoâng phaûi laø lyù do duy nhaát Ngaøi chöõa laønh keû bònh trong suoát chöùc vuï taïi theá cuûa Ngaøi. Nhieàu laàn Chuùa Gieâ-su caám nhöõng ngöôøi Ngaøi chöõa laønh noùi cho baát cöù ai ñieàu xaõy ra cho hoï (Math 8:4, 9:6,30; 12:13-16, Maùc 5:43,7:36; 8:26). Neáu Chuùa Gieâ-su chöõa laønh ngöôøi ta cho moät muïc ñích ñôn ñoäc laø chöùng minh thaàn taùnh cuûa Ngaøi, Ngaøi ñaùng leõ phaûi noùi nhöõng ngöôøi naøy noùi cho moïi ngöôøi ñieàu Ngaøi ñaõ laøm cho ho chöù!

Vaäy ñoäng cô naøo ñaèng sau söï chöõa laønh cuûa Chuùa Gieâ-su? Nhieàu laàn Kinh Thaùnh noùi Ngaøi chöõa laønh vì Ngaøi “ñoäng loøng thöông xoùt” (Math 9:35-36, 14:14, 20:34, Maùc 1:41, 5:19; Luca 7:13). Lyù do Chuùa Gieâ-su chöõa laønh laø vì Ngaøi yeâu daân chuùng vaø ñaày loøng traéc aån. Coù phaûi Chuùa Gieâ-su ñaõ keùm ñi loøng traéc aån töø sau khi Ngaøi thi haønh chöùc vuï treân ñaát khoâng? Coù phaûi tình yeâu Ngaøi ñaõ giaûm suùt? Hoaøn toaøn khoâng!

Söï Phaûn Ñoái Khaùc:

“Ñöùc Chuùa Trôøi Muoán Toâi Bònh Vì Moät Lyù Do Naøo Ñoù”.

(Another Objection: “God Wants Me to be Sick for Some Reason.”)

Ñieàu naøy laø khoâng theå trong aùnh saùng cuûa toaøn theå Kinh Thaùnh maø chuùng ta xem xeùt. Neáu baïn cöù khaêng khaêng trong söï khoâng vaâng lôøi, thì thaät Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå cho pheùp baïn bònh ñeå ñem baïn ñeán söï aên naên. Nhöng yù Ngaøi khoâng muùoân baïn cöù bònh. Ngaøi muoán baïn aên naên vaø ñöôïc chöõa laønh.

Theâm vaøo ñoù, neáu Ñöùc Chuùa Trôøi muoán baïn bònh thì taïi sao baïn ñi baùc sæ vaø duøng thuoác vôùi hy voïng ñöôïc chöõa laønh? Coù phaûi baïn ñang coá ra khoûi “yù Chuùa” khoâng?

Söï Phaûn Ñoái Sau Cuøng:

“Neáu Toâi Khoâng Bò Bònh Thì Laøm Sao Toâi Cheát Ñöôïc?”

A Final Objection: “If We Never Suffer Disease, How Will We Die?”)

Chuùng ta bieát Kinh Thaùnh daïy thaân theå chuùng ta ñang hö naùt (2 Cor 4:16). Chuùng ta khoâng theå laøm gì ñeå ngöng vieäc toùc ngaøy caøng baïc vaø thaân theå ngaøy caøng giaø. Thaäm chí taàm nhìn vaø nghe cuûa chuùng ta cuõng khoâng toát nhö khi chuùng ta coøn treû. Chuùng ta khoâng theå chaïy nhanh nhö tröôùc. Tim chuùng ta cuõng khoâng khoûe nhö tröôùc. Chuùng ta ngaøy caøng giaø yeáu ñi.

Nhöng ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø chuùng ta phaûi cheát vì bònh taät. Thaân theå chuùng ta coù theå ñôn giaûn giaø yeáu ñi vaø khi ñoù, thaàn linh chuùng ta seõ lìa khoûi thaân theå chuùng ta khi Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi chuùng ta veà nhaø treân trôøi. Nhieàu keû tin ñaõ cheát nhö vaäy. Taïi sao khoâng phaûi laø baïn?

 


[1] ÔÛ soá hoäi thaùnh vuøng Baéc Myõ, moät muïc sö phaûi lieàu lænh môùi daïy chuû ñeà naøy vì söï choáng ñoái töø nhöõng ngöôøi xöng mình laø tín ñoà. Chuùa Gieâ su cuõng vaäy ñoái dieän vôùi söï choáng ñoái vaø voâ tín laøm caûn trôû chöùc vuï chöõa laønh cuûa Ngaøi (xem Maùc 6:1-6)

[2] Naém giöõ baát cöù ñieàu gì ñeå giöõ hoï voâ tín, moät vaøi ngöôøi coá thuyeát phuïc chuùng ta raèng Chuùa Gieâ su hoaøn toaøn laøm troïn EÂ-sai 53:4 qua vieäc chöõa laønh moïi ngöôøi taïi Ca-beâ-na-um toái hoâm ñoù. Nhöng EÂ-sai noùi raèng Chuùa mang laáy taät bònh chuùng ta nhö oâng noùi raèng Chuùa cuõng chòu vuøi daäp vì söï gian aùc chuùng ta (so saùnh EÂ-sai 53:4 vaø 5). Chuùa Gieâ su mang laáy moïi taät beänh cuûa chính ngöôøi Ngaøi chòu thöông taät cho toäi loãi cuûa hoï. Vì theá, Mathiô chæ toû ra raèng chöùc vuï chöõa laønh cuûa Chuùa Gieâ su taïi Ca-beâ-na-um coâng nhaän raèng Ngaøi laø Ñaáng Meâsi ñöôïc noùi ñeán trong Eâsai 53, chính laø Ñaáng mang söï gian aùc vaø taät beänh cuûa chuùng ta.

[3] Ví duï, Chuùa Gieâ su noùi vôùi ngöôøi ñaøn baø maø Ngaøi ñaõ chöõa khoûi beänh rong huyeát “ Hôõi con gaùi ta, ñöùc tin con ñaõ chöõa laønh con” (Maùc 5:34). Töø Hy laïp ñöôïc dòch “chöõa laønh” trong caâu naøy laø (SOZO) vaø möôøi laàn lkhaùc trong taân öôùc ñöôïc dòch laø “cöùu” vaø hôn 80 laàn ñöôïc dòch laø “ñöôïc cöùu”. Ví duï, töø naøy ñöôïc dòch laø “ñöôïc cöùu” trong EÂ-pheâ-soâ 2:5. Vì theá chuùng ta söï chöõa laønh thaân theå ñöôïc öùng duïng trong yù nghóa cuûa töø Hy laïp thöôøng ñöôïc dòch laø “ñöôïc cöùu”