SÖÏ CHÖÕA LAØNH THIEÂN THÖÔÏNG

CHÖÔNG 16

Ngöôøi ta thöôøng nghó vì Chuùa Gieâ-su laø Con thieân thöôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi coù theå laøm pheùp laï vaø chöõa laønh baát cöù ai baát cöù khi naøo Ngaøi muoán. Nhöng khi xem xeùt Kinh Thaùnh kyõ löôõng, chuùng ta khaùm phaù duø Chuùa Gieâ-su quaû coù thaàn taùnh, Ngaøi thaät ñaõ töï giôí haïn mình trong suoát chöùc vuï taïi theá. Ngaøi töøng noùi “Con chaúng töï mình laøm ñöôïc ñieàu chi heát, ñieàu chi thaáy Cha laøm thì Con laøm” (Giaêng 5:19). Ñieàu naøy roõ raøng chæ ra Chuùa Gieâ-su bò giôùi haïn vaø leä thuoäc vaøo Cha Ngaøi.

Theo Phaoloâ, khi Chuùa Gieâ-su trôû thaønh ngöôøi Ngaøi ñaõ “töï mình laøm troáng khoâng” moät soá ñieàu tröôùc kia Ngaøi sôû höõu vôùi tö caùch laø Ñöùc Chuùa Trôøi:

“Haõy coù ñoàng moät taâm tình nhö Ñaáng Christ ñaõ coù, Ngaøi voán coù hình Ñöùc Chuùa Trôøi, song chaúng coi söï bình ñaúng mình vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi laø söï neân naém giöõ; chính Ngaøi ñaõ töï boû mình ñi, laáy hình toâi tôù vaø trôû neân gioáng nhö loaøi ngöôøi” (Philip 2:5-7, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo)

Chuùa Gieâ-su ñaõ “töï mình laøm troáng khoâng” ñieàu gì? Khoâng phaûi laø thaàn taùnh cuûa Ngaøi. Khoâng phaûi laø söï thaùnh khieát cuûa Ngaøi. Khoâng phaûi laø söï yeâu thöông cuûa Ngaøi. Ñoù chính laø quyeàn naêng sieâu nhieân cuûa Ngaøi. Roõ raøng, Ngaøi khoâng coøn toaøn taïi nöõa (coù maët khaép nôi). Cuõng vaäy, Ngaøi khoâng coøn toaøn tri (bieát taát caû) vaø toaøn naêng (coù taát caû naêng löïc). Chuùa Gieâ-su trôû thaønh moät ngöôøi. Trong chöùc vuï Ngaøi, Ngaøi vaän haønh nhö moät ngöôøi ñöôïc Thaùnh Linh xöùc daàu. Ñieàu naøy quaù roõ raøng khi chuùng ta xem kyõ boán saùch Phuùc AÂm.

Thí duï, chuùng ta coù theå hoûi, Neáu Chuùa Gieâ-su laø Con Thieân thöôïng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taïi sao Ngaøi caàn ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh khi Ngaøi khôûi ñaàu chöùc vuï ôû tuoåi 30? Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi caàn ñöôïc baùp teâm baèng Ñöùc Chuùa Trôøi?

Roõ raøng Chuùa Gieâ-su caàn ñöôïc Baùpteâm Thaùnh Linh ñeå ñöôïc xöùc daàu cho chöùc vuï . Ñoù laø lyù do taïi sao ngay sau khi ñöôïc baùp teâm, chuùng ta ñoïc thaáy Ngaøi giaûng nhöõng lôøi naøy “Thaàn Linh cuûa Chuùa ngöï treân ta, Ngaøi xöùc daàu cho ta ñeå giaûng… ñeå coâng boá… ñeå giaûi phoùng…” (Luca 4:18, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Ñoù cuõng laø lyù do taïi sao Phierô giaûng “Caùc ngöôi bieát theå naøo Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ xöùc daàu Chuùa Gieâ-su ngöôøi Naxareùt baèng Thaùnh Linh vaø quyeàn naêng roài Ngaøi ñi töø nôi naøy qua nôi kia laøm vieäc thieän vaø chöõa laønh nhöõng ngöôøi bò ma quyû öùc hieáp, vì Ñöùc Chuùa Trôøi ôû cuøng ngaøi” (Coâng 10:38; phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Ñoù cuõng laø lyù do taïi sao Chuùa Gieâ-su khoâng laøm pheùp laï cho ñeán luùc Ngaøi ñöôïc Baùp teâm Thaùnh Linh ôû tuoåi ba möôi. Ngaøi coù phaûi laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ôû tuoåi hai möôi laêm khoâng? Chaéc chaén roài. Vaäy taïi sao Ngaøi khoâng laøm pheùp laï maõi ñeán ba möôi tuoåi? Ñôn giaûn vì Chuùa Gieâ-su ñaõ töï mình laøm troáng khoâng veà quyeàn naêng sieâu nhieân maø Ñöùc Chuùa Trôøi coù, vaø Ngaøi phaûi chôø ñôïi cho ñeán luùc Ngaøi ñöôïc maëc laáy quyeàn naêng bôûi Thaùnh Linh.

Theâm Baèng Chöùng Chuùa Gieâ-su Thi Haønh Chöùc Vuï Vôùi

Tö Caùch Laø Moät Ngöôøi Ñöôïc Xöùc Daàu Bôûi Chuùa Thaùnh Linh

(More Proof that Jesus Ministered as a Man Anointed by the Spirit)

Chuùng ta löu yù khi ñoïc caùc Saùch Phuùc AÂm, coù nhöõng laàn Chuùa Gieâ-su coù ñöôïc hieåu bieát sieâu nhieân vaø nhöõng laàn khaùc thì khoâng. Thaät ra, Chuùa Gieâ-su thöôøng ñaët caâu hoûi ñeå coù ñöôïc thoâng tin.

Thí duï Ngaøi baûo ngöôøi ñaøn baø Samari beân gieáng laø baø ñaõ coù naêm ñôøi choàng vaø baø ñang chung soáng vôùi moät ngöôøi khoâng phaûi laø choàng baø(Giaêng 4:17-18). Laøm theá naøo Chuùa Gieâ-su bieát ñöôïc ñieàu naøy? Coù phaûi vì Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ñöùc Chuùa Trôøi bieát moïi söï khoâng? Khoâng, neáu nhö vaäy thì Chuùa Gieâ-su coù leõ ñaõ baøy toû khaû naêng naøy thöôøng xuyeân. Maëc daàu Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Ñöùc Chuùa Trôøi bieát moïi vieäc, Chuùa Gieâ-su ñaõ töï laøm mình troáng khoâng söï toaøn naêng cuûa Ngaøi khi Ngaøi thaønh ngöôøi. Chuùa Gieâ-su bieát lòch söû hoân nhaân cuûa ngöôøi ñaøn baø beân gieáng vì luùc ñoù Ñöùc Thaùnh Linh ban cho Ngaøi aân töù “lôøi tri thöùc” (1Cor 12:8), laø khaû naêng sieâu nhieân ñeå bieát nhöõng ñieàu veà hieän taïi vaø quaù khöù (Chuùng ta seõ hoïc theâm chi tieát veà caùc aân töù Thaùnh Linh trong chöông keá).

Chuùa Gieâ-su coù luoân bieát moïi söï khoâng? Khoâng, khi ngöôøi ñaøn baø maát huyeát ñuïng vaøo troân aùo Chuùa Gieâ-su vaø Ngaøi caûm nhaän quyeàn naêng chöõa laønh ra töø Ngaøi, Ngaøi hoûi “Ai ñuïng ñeán troân aùo cuûa ta?” (Maùc 5:30 b). Khi Chuùa Gieâ-su nhìn thaáy moät caây vaû töø ñaøng xa trong Maùc 11:13, Ngaøi ñeán ñeå xem coù theå thaáy traùi khoâng.

Taïi sao Chuùa Gieâ-su khoâng bieát ai ñuïng ñeán Ngaøi? Taïi sao Ngaøi khoâng bieát caây vaû khoâng coù traùi? Vì Ngaøi haønh xöû laø ngöôøi ñöôïc Thaùnh Linh xöùc daàu vôùi caùc aân töù Thaùnh Linh vaän haønh khi Thaùnh Linh muoán (I Cor 12:11, Heâb 2:4). Chuùa Gieâ-su khoâng bieát moïi ñieàu caùch sieâu nhieân tröø khi Thaùnh Linh saún loøng ban cho Ngaøi aân töù “Lôøi tri thöùc”.

Ñieàu naøy laø thaät vôùi chöùc vuï chöõa laønh cuûa Chuùa Gieâ-su. Kinh Thaùnh baøy toû roõ laø Chuùa Gieâ-su khoâng theå chöõa laønh baát cöù ai vaøo baát cöù luùc naøo. Thí duï, chuùng ta ñoïc trong Phuùc AÂm Maùc khi Chuùa Gieâ-su thaêm vieáng queâ nhaø Naxareùt cuûa Ngaøi, Ngaøi khoâng theå hoaøn taát moïi ñieàu Ngaøi muoán laøm.

“Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñi khoûi ñoù, ñeán queâ höông mình, coù caùc moân ñoà cuøng ñi theo. Ñeán ngaøy Sa-baùt, Ngaøi baét ñaàu daïy doã trong nhaø hoäi; thieân haï nghe Ngaøi, laáy laøm laï maø noùi raèng: Ngöôøi bôûi ñaâu ñöôïc nhöõng ñieàu naày? Söï khoân saùng maø ngöôøi ñöôïc ban cho laø gì, vaø theå naøo tay ngöôøi laøm ñöôïc nhöõng pheùp laï döôøng aáy? Coù phaûi ngöôøi laø thôï moäc, con trai Ma-ri, anh em vôùi Gia-cô, Gioâ-seâ, Giu-ñe, vaø Si-moân chaêng? Chò em ngöôøi haù chaúng phaûi ôû giöõa chuùng ta ñaây ö? Chuùng beøn vaáp phaïm vì côù Ngaøi. Song Ñöùc Chuùa Gieâ-su phaùn cuøng hoï raèng: Ñaáng tieân tri chæ bò queâ höông mình, baø con mình vaø trong nhaø mình khinh deå maø thoâi. ÔÛ ñoù, Ngaøi khoâng laøm pheùp laï naøo ñöôïc, chæ ñaët tay chöõa laønh moät vaøi ngöôøi ñau oám; vaø Ngaøi laáy laøm laï vì chuùng chaúng tin. Roài Ngaøi ñi khaép caùc laøng gaàn ñoù maø giaûng daïy.” (Maùc 6:1-6, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo)

Löu yù Maùc khoâng noùi laø Chuùa Gieâ-su khoâng muoán laøm pheùp laï taïi ñaây nhöng Ngaøi khoâng theå. Taïi sao? Vì ngöôøi daân Naxareùt khoâng tin. Hoï khoâng nhaän Chuùa Gieâ-su laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc xöùc daàu nhöng laø con cuûa ngöôøi thôï moäc ñòa phöông. Nhö Chuùa Gieâ-su nhaän xeùt “Moät tieân tri khoâng ñöôïc toân troïng taïi queâ nhaø mình, trong voøng baø con vaø gia ñình mình” (Maùc 6:4). Keát quaû laø Ngaøi chæ chöõa laønh vaøi ngöôøi bò “yeáu ñau” (nhö moät baûn dòch noùi). Chaéc chaén, neáu coù moät nôi Chuùa Gieâ-su muoán laøm pheùp laï vaø chöõa laønh ngöôøi bònh caùch ñaët bieät, thì ñoù coù leõ laø thaønh phoá Ngaøi ñaõ soáng haàu heát ñôøi soáng Ngaøi. Tuy nhieân, Kinh Thaùnh noùi Ngaøi ñaõ khoâng theå laøm ñöôïc.

Theâm AÙnh Saùng Töø Saùch Luca

(More Insight from Luke)

Chuùa Gieâ-su chöõa laønh chuû yeáu baèng hai phöông phaùp khaùc nhau: (1) baèng caùch daïy lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå khích leä ngöôøi bònh coù ñöùc tin ñeå ñöôïc chöõa laønh vaø (2) vaän haønh “caùc aân töù chöõa laønh” khi Thaùnh Linh muoán. Vì vaäy, Chuùa Gieâ-su bò giôùi haïn bôûi hai nhaân toá trong chöùc vuï chöõa laønh cuûa Ngaøi: (1) vì söï voâ tín cuûa ngöôøi bònh vaø (2) vì yù muoán cuûa Ñöùc Thaùnh Linh baøy toû chính Ngaøi qua “caùc aân töù chöõa laønh”.

Roõ raøng, ña phaàn daân chuùng taïi queâ nhaø Chuùa Gieâ-su khoâng coù ñöùc tin nôi Ngaøi. Daàu hoï nghe nhöõng pheùp laï chöõa laønh cuûa Ngaøi taïi nhöõng thaønh khaùc, hoï khoâng muoán tin Ngaøi coù quyeàn chöõa laønh, keát quaû laø Ngaøi khoâng theå chöõa laønh hoï. Hôn theá, roõ raøng Thaùnh Linh ñaõ khoâng ban Chuùa Gieâ-su “aân töù chöõa laønh” naøo taïi Naxareùt – vì moät lyù do naøo ñoù khoâng ai bieát.

Luca kyù thuaät chi tieát hôn Maùc chính xaùc ñieàu xaõy ra khi Chuùa Gieâ-su vieáng thaêm Naxareùt:

“Ñöùc Chuùa Gieâ-su ñeán thaønh Na-xa-reùt, laø nôi döôõng duïc Ngaøi. Theo thoùi quen, nhaèm ngaøy Sa-baùt, Ngaøi vaøo nhaø hoäi, ñöùng daäy vaø ñoïc. Coù ngöôøi trao saùch tieân tri EÂ-sai cho Ngaøi, Ngaøi dôû ra, gaëp choã coù cheùp raèng: Thaàn cuûa Chuùa ngöï treân ta; Vì Ngaøi ñaõ xöùc daàu cho ta ñaëng truyeàn tin laønh cho keû ngheøo; Ngaøi ñaõ sai ta ñeå rao cho keû bò caàm ñöôïc tha, Keû muø ñöôïc saùng, Keû bò haø hieáp ñöôïc töï do; Vaø ñeå ñoàn ra naêm laønh cuûa Chuùa. Ñoaïn, Ngaøi xeáp saùch, traû laïi cho keû giuùp vieäc, roài ngoài xuoáng; moïi ngöôøi trong nhaø hoäi ñeàu chaêm chæ ngoù Ngaøi. Ngaøi beøn phaùn raèng: Hoâm nay ñaõ ñöôïc öùng nghieäm lôøi Kinh Thaùnh maø caùc ngöôi môùi vöøa nghe ñoù. Ai naáy ñeàu laøm chöùng veà Ngaøi, laáy laøm laï veà caùc lôøi ñaày ôn laønh töø mieäng Ngaøi ra, vaø noùi raèng: Coù phaûi con Gioâ-seùp chaêng?” (Luca 4:16-22)

Chuùa Gieâ-su muoán nhöõng thính giaû cuûa Ngaøi tin Ngaøi laø Ñaáng xöùc daàu ñöôïc höùa trong tieân tri Esai, hy voïng hoï tin vaø nhaän ñöôïc taát caû lôïi ích söï xöùc daàu cuûa Ngaøi, maø theo tieân tri Esai, bao goàm caû söï töï do khoûi söï caàm tuø vaø aùp cheá cuõng nhö ngöôøi muø seõ ñöôïc saùng.[1] Nhöng hoï ñaõ khoâng tin vaø maëc daàu hoï ñöôïc aán töôïng bôûi khaû naêng noùi cuûa Ngaøi, hoï khoâng tin con trai Gioâseùp laø moät ai ñoù ñaëc bieät. Nhaän ra söï nghi ngôø cuûa hoï, Chuùa Gieâ-su ñaùp lôøi:

“Ngaøi phaùn raèng: Chaéc caùc ngöôi laáy lôøi tuïc ngöõ naày maø noùi cuøng ta raèng: Hôõi thaày thuoác, haõy töï chöõa laáy mình; moïi ñieàu chuùng ta nghe ngöôi ñaõ laøm taïi Ca-beâ-na-um, thì cuõng haõy laøm taïi ñaây, laø queâ höông ngöôi. Ngaøi laïi phaùn raèng: Quaû thaät, ta noùi cuøng caùc ngöôi, khoâng coù moät ñaáng tieân tri naøo ñöôïc troïng ñaõi trong queâ höông mình.” (Luca 4:23-24)

Daân chuùng taïi queâ nhaø Chuùa Gieâ-su ñang chôø xem ngaøi coù laøm ñieàu hoï nghe Ngaøi ñaõ laøm taïi Capeânaum khoâng. Thaùi ñoä cuûa hoï khoâng phaûi laø moät ñöùc tin troâng ñôïi nhöng laø söï ngôø vöïc. Do thieáu ñöùc tin hoï ñaõ giôùi haïn Ngaøi thi haønh baát kyø pheùp laï vaø söï chöõa laønh lôùn lao naøo.

Söï Giôùi Haïn Khaùc Cuûa Chuùa Gieâ-su Taïi Naxareùt

(Jesus’ Other Limitation In Nazareth)

Nhöõng lôøi keá cuûa Chuùa Gieâ-su cho ñaùm ñoâng Naxareùt baøy toû Ngaøi cuõng bò giôùi haïn bôûi yù muoán cuûa Thaùnh Linh baøy toû chính Ngaøi qua “caùc aân töù chöõa laønh”:

“Ta noùi thaät cuøng caùc ngöôi, veà ñôøi EÂ-li, khi trôøi ñoùng chaët trong ba naêm saùu thaùng, caû xöù bò ñoùi keùm, trong daân Y-sô-ra-eân coù nhieàu ñaøn baø goùa ; daàu vaäy, EÂ-li chaúng ñöôïc sai ñeán cuøng moät ngöôøi naøo trong ñaùm hoï, nhöng ñöôïc sai ñeán cuøng moät ñaøn baø goùa ôû Sa-reùp-ta, xöù Si-ñoân. Trong ñôøi ñaáng tieân EÂ-li-seâ, daân Y-sô-ra-eân cuõng coù nhieàu keû maéc taät phung; song khoâng coù ai laønh saïch ñöôïc, chæ Na-a-man, ngöôøi xöù Sy-ri maø thoâi.” (Luca 4:25-27)

Chuùa Gieâ-su chæ ra Eli ñaõ khoâng theå hoùa daàu vaø boät ñeå baûo toàn söï soáng cho baát cöù ngöôøi ñaøn baø goùa naøo oâng muoán giöõa voøng Israel trong ba naêm röôõi ñoùi keùm (1Vua 17:9-16). Maëc daàu coù nhieàu ñaøn baø goùa khoå sôû trong Israel thôøi ñoù, Thaùnh Linh ñaõ xöùc daàu Eli giuùp chæ moät ngöôøi ñaøn baø goùa thaäm chí khoâng phaûi laø ngöôøi Isarel. Cuõng vaäy, Eliseâ ñaõ khoâng theå chöõa laønh baát kyø ngöôøi phung naøo oâng muoán. Ñieàu naøy ñöôïc chöùng toû baèng söï kieän laø coù nhieàu ngöôøi phung trong Israel khi Naaman ñöôïc chöõa laønh. Neáu ñoù chæ laø choïn löïa cuûa rieâng oâng, Eliseâ taát nhieân ñaõ chöõa laønh cho nhöõng ngöôøi phung trong Isael tröôùc khi chöõa cho Naaman laø moät keû thôø laïy hình töôïng (2 Vua 5:1-14).

Caû Eli vaø Eliseâ ñeàu laø tieân tri – nhöõng ngöôøi ñöôïc Thaùnh Linh xöùc daàu ñöôïc duøng trong vaøi aân töù Thaùnh Linh khi Thaùnh Linh muoán. Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng sai Eli ñeán vôùi nhöõng ngöôøi ñaøn baø goùa khaùc? Toâi khoâng bieát. Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng duøng Eliseâ chöõa laønh moät soá ngöôøi phung khaùc? Toâi khoâng bieát. Khoâng ai bieát ngoaøi ra Ñöùc Chuùa Trôøi.

Tuy nhieân, hai caâu chuyeän Cöïu Öôùc töông töï naøy khoâng chöùng minh yù Chuùa khoâng muoán cung öùng nhu caàu cuûa moïi ngöôøi goùa buïa hay chöõa laønh moïi ngöôøi phung. Daân Israel coù theå ñaõ keát thuùc naïn ñoùi cuûa hoï trong thôøi cuûa Eli neáu hoï vaø vò vua gian aùc cuûa hoï (Ahaùp) aên naên toäi. Ñoùi keùm laø moät hình thöùc phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vaø moïi ngöôøi phung trong Israel coù theå ñaõ ñöôïc chöõa laønh vì vaâng lôøi vaø tin lôøi giao öôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï, laø ñieàu nhö chuùng ta ñaõ thaáy, goàm caû söï chöõa laønh thuoäc theå.

Chuùa Gieâ-su baøy toû cho thính giaû Ngaøi taïi Naxareùt laø Ngaøi cuøng chòu söï giôùi haïn nhö Eli vaø Eliseâ chòu. Vì vaøi lyù do, Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ khoâng cho Chuùa Gieâ-su baát kyø “aân töù chöõa laønh” naøo taïi Naxareùt. Söï kieän naøy, keøm vôùi söï voâ tín cuûa daân Naxareùt, keát quaû khoâng coù pheùp laï ñaùng keå naøo ñöôïc Chuùa Gieâ-su thöïc thi taïi queâ nhaø Ngaøi.

Nhìn Vaøo “Moät aân Töù Chöõa Laønh” Qua Chuùa Gieâ-su

(A Look at One “Gift of Healing” Through Jesus)

Neáu hoïc nhöõng kyù thuaät cuûa Phuùc AÂm veà vaøi söï chöõa laønh ñöôïc Chuùa Gieâ-su thöïc hieän, chuùng ta thaáy phaàn ñoâng daân chuùng ñöôïc chöõa laønh khoâng phaûi qua “aân töù chöõa laønh” nhöng qua ñöùc tin cuûa hoï. Chuùng ta haõy xem xeùt söï khaùc bieät giöõa hai loaïi chöõa laønh baèng caùch xem xeùt nhöõng thí duï cuûa caû hai. Tröôùc heát chuùng ta haõy nghieân cöùu caâu chuyeän ngöôøi queø taïi ao Beâteátña, ñöôïc chöõa laønh khoâng do ñöùc tin nhöng do “aân töù chöõa laønh” qua Chuùa Gieâ-su.

“Soá laø, taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem, gaàn cöûa Chieân, coù moät caùi ao, tieáng Heâ-bô-rô goïi laø Beâ-teát-ña, xung quanh ao coù naêm caùi voøm cöûa. Nhöõng keû ñau oám, muø quaùng, taøn taät, baïi xuoäi naèm taïi ñoù raát ñoâng, (chôø khi nöôùc ñoäng; vì moät thieân söù thænh thoaûng giaùng xuoáng trong ao, laøm cho nöôùc ñoäng; luùc nöôùc ñaõ ñoäng roài, ai xuoáng ao tröôùc heát, baát kyø maéc bònh gì, cuõng ñöôïc laønh). Nôi ñoù, coù moät ngöôøi bò bònh ñaõ ñöôïc ba möôi taùm naêm. Ñöùc Chuùa Gieâ-su thaáy ngöôøi naèm, bieát raèng ñau ñaõ laâu ngaøy, thì phaùn: Ngöôi coù muoán laønh chaêng? Ngöôøi bònh thöa raèng: Laïy Chuùa, toâi chaúng coù ai ñeå quaêng toâi xuoáng ao trong khi nöôùc ñoäng; luùc toâi ñi ñeán, thì keû khaùc ñaõ xuoáng ao tröôùc toâi roài. Ñöùc Chuùa Gieâ-su phaùn raèng: Haõy ñöùng daäy, vaùc giöôøng ngöôi vaø ñi. Töùc thì ngöôøi aáy ñöôïc laønh, vaùc giöôøng mình vaø ñi. Vaû, baáy giôø laø ngaøy Sa-baùt.” (Giaêng 5:2-9)

Laøm theá naøo chuùng ta bieát ngöôøi naøy ñöôïc chöõa laønh, khoâng phaûi bôûi ñöùc tin oâng, nhöng qua “aân töù chöõa laønh”? Coù vaøi söï bieåu thò.

Tröôùc heát, löu yù laø ngöôøi naøy khoâng tìm Chuùa Gieâ-su. Ñuùng hôn, Chuùa Gieâ-su tìm thaáy oâng ñang ngoài caïnh ao. Neáu ngöôì naøy tìm Chuùa Gieâ-su, ñoù coù theå laø moät bieåu thò cuûa ñöùc tin veà phaàn oâng.

Thöù hai, Chuùa Gieâ-su khoâng noùi ñöùc tin oâng chöõa laønh oâng, nhö Ngaøi thöôøng noùi khi chöõa laønh nhöõng ngöôøi khaùc.

Thöù ba, khi ngöôøi naøy sau ñoù bò ngöôøi Giuña hoûi xem ai ñaõ baûo oâng “ñöùng daäy vaø böôùc ñi”, oâng traû lôøi laø thaäm chí oâng khoâng bieát Ngöôøi ñoù laø ai. Vì vaäy roõ raøng khoâng phaûi ñöùc tin oâng nôi Chuùa Gieâ-su khieán oâng ñöôïc chöõa laønh. Ñaây laø tröôøng hôïp raát roõ veà ngöôøi ñöôïc chöõa laønh qua “aân töù chöõa laønh” ñöôïc baøy toû khi Ñöùc Thaùnh Linh muoán.

Cuõng löu yù laø maëc daàu coù moät soá ñoâng nhöõng ngöôøi bònh chôø nöôùc ñoäng, Chuùa Gieâ-su chæ chöõa laønh moät caù nhaân vaø ñeå laïi phía sau nhieàu ngöôøi bònh. Taïi sao? Laàn nöõa toâi khoâng bieát. Nhöng laàn nöõa, söï kieän naøy khoâng chöùng minh laø yù Chuùa muoán cho ai ñoù cöù bò bònh. Baát cöù vaø taát caû ngöôøi bònh naøo cuõng coù theå ñöôïc chöõa laønh bôûi ñöùc tin nôi Chuùa Gieâ-su. Thaät ra, ñieàu naøy cuõng coù theå laø lyù do taïi sao chæ ngöôøi naøy ñöôïc chöõa laønh sieâu nhieân – ñeå loâi cuoán söï chuù yù cuûa nhöõng ngöôøi bònh ñeán cuøng Chuùa Gieâ-su, Ñaáng coù theå vaø muoán chöõa laønh hoï neáu hoï chæ tin maø thoâi.

Nhieàu laàn, “aân töù chöõa laønh” rôi vaøo phaïm truø “daáu kyø pheùp laï”, ñoù laø nhöõng pheùp laï ñöôïc chæ ñònh ñeå thu huùt chuù yù vaøo Chuùa Gieâ-su. Ñoù laø lyù do taïi sao nhöõng nhaø truyeàn giaûng Phuùc AÂm Taân öôùc nhö Philíp ñöôïc trang bò vôùi caùc “aân töù chöõa laønh” vì pheùp laï hoï thöïc hieän ñem söï chuù yù ñeán Phuùc AÂm maø hoï giaûng (Coâng 8:5-8).

Nhöõng Cô ñoác nhaân bònh khoâng neân ñi tìm ngöôøi coù “aân töù chöõa laønh” ñeán vaø chöõa laønh mình vì ngöôøi ñoù vaø aân töù ñoù coù theå khoâng heà ñeán. Söï chöõa laønh ñöôïc saún coù bôûi ñöùc tin nôi Chuùa Gieâ-su vaø maëc daàu khoâng phaûi moïi ngöôøi seõ ñöôïc chöõa laønh qua aân töù chöõa laønh, nhöng moãi ngöôøi coù theå ñöôïc laønh qua ñöùc tin cuûa mình. An töù chöõa laønh ñöôïc ñaët ñeå trong Hoäi thaùnh chuû yeáu ñeå nhöõng ngöôøi khoâng tin coù theå ñöôïc chöõa laønh vaø roài seõ ñem chuù yù cho Phuùc AÂm. Ñieàu naøy khoâng noùi laø Cô ñoác nhaân seõ khoâng heà ñöôïc laønh bôûi aân töù chöõa laønh. Tuy nhieân, Ñöùc Chuùa Trôøi troâng ñôïi con caùi Ngaøi ñöôïc chöõa laønh bôûi ñöùc tin.

Thí Duï Moät Ngöôøi Ñöôïc Chöõa Laønh Bôûi Ñöùc Tin

(One Example of a Person Healed By His Faith)

Batimeâ laø ngöôøi muø ñöôïc chöõa laønh bôûi ñöùc tin oâng nôi Chuùa Gieâ-su. Chuùng ta haõy ñoïc caâu chuyeän oâng trong Phuùc AÂm Maùc.

“Keá ñoù, Ñöùc Chuùa Gieâ-su vaø moân ñoà ñeán thaønh Gieâ-ri-coâ. Ngaøi vaø moân ñoà cuøng moät ñoaøn daân ñoâng ñang töø ñoù laïi ñi, thì coù moät ngöôøi aên maøy muø teân laø Ba-ti-meâ, con trai cuûa Ti-meâ, ngoài beân ñöôøng. Vì ñaõ nghe noùi aáy laø Ñöùc Chuùa Gieâ-su, ngöôøi Na-xa-reùt, ngöôøi vuøng la leân maø raèng: Hôõi Ñöùc Chuùa Gieâ-su, con vua Ña-vít, xin thöông toâi cuøng! Coù nhieàu keû raày ngöôøi, bieåu nín ñi; song ngöôøi laïi keâu lôùn hôn nöõa raèng: Hôõi con vua Ña-vít, xin thöông toâi cuøng! Ñöùc Chuùa Gieâ-su döøng laïi phaùn raèng: Haõy keâu ngöôøi ñeán. Chuùng keâu ngöôøi muø ñeán, maø noùi raèng: Haõy vöõng loøng, ñöùng daäy, Ngaøi goïi ngöôi. Ngöôøi muø boû aùo ngoaøi, böôùc tôùi ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Gieâ-su. Ñöùc Chuùa Gieâ-su beøn caát tieáng phaùn raèng: Ngöôi muoán ta laøm chi cho ngöôi? Ngöôøi muø thöa raèng: Laïy thaày, xin cho toâi ñöôïc saùng maét. Ñöùc Chuùa Gieâ-su phaùn: Ñi ñi, ñöùc tin ngöôi ñaõ chöõa laønh ngöôi roài.” (Maùc 10:46-52)

Tröôùc heát löu yù laø Chuùa Gieâ-su khoâng tìm Batimeâ. (Ñieàu naøy traùi ngöôøi hoaøn toaøn vôùi ñieàu xaõy ra cho ngöôøi ñaøn oâng taïi ao Beâteátña). Thaät ra, Chuùa Gieâ-su ñi ngang qua oâng vaø neáu Batimeâ khoâng la leân thì Chuùa Gieâ-su vaãn cöù ñi tieáp. Ñieàu naøy nghóa laø Batimeâ coù theå ñaõ khoâng ñöôïc chöõa laønh.

Baây giôø haõy nghó veà ñieàu naøy. Ñieàu gì xaõy ra neáu Batimeâ ngoài ñoù vaø töï nhuû “AØ, neáu yù Chuùa Gieâ-su muoán toâi ñöôïc laønh, thì Ngaøi seõ ñeán vaø chöõa laønh toâi. “Ñieàu gì seõ xaõy ra? Batimeâ coù theå ñaõ khoâng bao giôø ñöôïc laønh maëc daàu caâu chuyeän naøy cho thaáy laø chính yù Chuùa Gieâ-su muoán oâng ñöôïc laønh. Daáu hieäu ñaàu tieân cuûa ñöùc tin oâng laø oâng keâu leân cuøng Chuùa Gieâ-su.

Thöù hai, löu yù laø Batimeâ ñaõ khoâng naûn loøng vì nhöõng ngöôøi ñang coá baét oâng im laëng. Khi ngöôøi ta coá baét oâng im laëng, oâng laïi keâu leân “caøng hôn” (Maùc 10:48). Ñieàu naøy chæ ra ñöùc tin cuûa oâng.

Thöù ba, löu yù laø Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng ñaùp laïi tieáng keâu ñaàu tieân cuûa oâng. Dó nhieân, coù theå Ngaøi khoâng nghe khi oâng keâu laàn ñaàu, nhöng neáu nghe, Ngaøi ñaõ khoâng ñaùp laïi. Noùi khaùc ñi, Chuaù Jesus ñeå ñöùc tin oâng bò thöû thaùch.

Neáu Batimeâ boû cuoäc sau khi keâu la chæ moät laàn, oâng chaéc ñaõ khoâng ñöôïc chöõa laønh. Chuùng ta cuõng vaäy, ñoâi khi phaûi kieân nhaãn trong ñöùc tin vì nhieàu laàn döôøng nhö ñöùc tin chuùng ta seõ khoâng ñöôïc ñaùp lôøi. Ñoù laø luùc ñöùc tin chuùng ta bò thöû thaùch, vì vaäy chuùng ta caàn tieáp tuïc ñöùng vöõng, töø choái bò naûn loøng vì nghòch caûnh.

Söï Bieåu Thò Hôn Nöõa Veà Ñöùc Tin Cuûa Batimeâ

(Further Indications of Bartimaeus’ Faith)

Khi Chuùa Gieâ-su cuoái cuøng goïi oâng ñeán, Kinh Thaùnh noùi Batimeâ “neùm aùo khoaùc cuûa mình”. Söï hieåu bieát cuûa toâi laø ngöôøi muø trong thôøi Chuùa Gieâ-su khoaùc moät loaïi aùo ñeå nhaän dieän hoï giöõa ñaùm ñoâng laø bò muø. Neáu ñaây laø thaät, coù leõ Batimeâ neùm ñi chieác aùo khoaùc khi Chuùa Gieâ-su goïi oâng vì tin oâng seõ khoâng caàn ñöôïc nhaän dieän laø ngöôøi muø nöõa. Neáu vaäy, ñöùc tin oâng laïi thaät roõ raøng.

Hôn theá, khi Batimeâ neùm aùo khoaùc mình, Kinh Thaùnh noùi oâng “nhaûy leân”, chæ ra söï tham döï tích cöïc cuûa oâng laø ñieàu gì ñoù toát ñeïp seõ xaõy ra cho oâng. Ngöôøi coù ñöùc tin chöõa laønh thaät phaán khích khi caàu nguyeän Ñöùc Chuùa Trôøi chöõa laønh hoï vì hoï ñang troâng ñôïi nhaän laõnh.

Löu yù laø Chuùa Gieâ-su thöû thaùch ñöùc tin Batimeâ laàn nöõa khi oâng ñöùng tröôùc Ngaøi. Ngaøi hoûi Batimeâ muoán ñieàu gì, vaø töø söï traû lôøi cuûa Batimeâ, roõ raøng laø oâng tin Chuùa Gieâ-su coù theå vaø muoán chöõa laønh oâng khoûi muø loaø.

Cuoái cuøng, Chuùa Gieâ-su baûo oâng chính ñöùc tin oâng khieán oâng ñöôïc laønh. Neáu Batimeâ coù theå ñöôïc chöõa laønh bôûi ñöùc tin thì baát cöù ai khaùc cuõng ñöôïc vaäy vì Ñöùc Chuùa Trôøi “khoâng taây vò ai heát”.

Ñeå Nghieân Cöùu Theâm (For Further Study)

Döôùi ñaây toâi lieät keâ hai möôi moát tröôøng hôïp chöõa laønh ñaëc bieät Chuùa Gieâ-su thöïc hieän ñöôïc kyù thuaät trong boán saùch Phuùc AÂm. Dó nhieân, Chuùa Gieâ-su chöõa laønh hôn 21 ngöôøi, nhöng trong taát caû nhöõng tröôøng hôïp naøy chuùng ta bieát vaøi chi tieát veà caù nhaân ngöôøi bònh vaø ngöôøi ñoù ñöôïc laønh theå naøo.

Toâi phaân danh saùch döôùi ñaây thaønh hai laõnh vöïc chính – nhöõng ngöôøi ñöôïc chöõa laønh bôûi ñöùc tin vaø nhöõng ngöôøi ñöôïc chöõa laønh qua aân töù chöõa laønh. Toâi löu yù laø trong moät soá tröôøng hôïp khi ngöôøi ta ñöôïc chöõa laønh bôûi ñöùc tin, Chuùa Gieâ-su baûo hoï im laëng veà vieäc hoï ñöôïc laønh. Ñieàu naøy chæ theâm ra nhöõng tröôøng hôïp naøy khoâng phaûi laø “aân töù chöõa laønh” vì ngöôøi bònh khoâng ñöôïc chöõa laønh ñeå quaûng caùo cho Chuùa Gieâ-su hay Phuùc AÂm.

Nhöõng Tröôøng Hôïp Ñöùc Tin Ñöôïc Ñeà Caäp Ñeán

Laø Lyù Do Cuûa Söï Chöõa Laønh:

(Cases Where Faith or Believing as the Cause of Healing:)

1. Ñaày tôù cuûa thaày ñoäi (hoaëc “caäu beù”): Math 8:5-13; Luca 7:2-10″Haõy xaõy ra cho ngöôi nhö ñieàu ngöôi tin”.

2. Ngöôøi baïi ñöôïc doøng xuoáng töø maùi nhaø: Mathi 9:2-8, Maùc 2:3-11, Luca 5:18-26″Thaáy ñöùc tin hoï… Ngaøi phaùn… ‘Haõy veà nhaø” ’.

3. Con gaùi cuûa Giairu: Math 9:18-26, Maùc 5:22-43, Luca 8:41-56″Ñöøng sôï, chæ tin maø thoâi” … Vaø Ngaøi nghieâm caám hoï khoâng cho ai bieát veà vieäc naøy”.

4. Ngöôøi ñaøn baø bò maát huyeát: Math 9:20-22, Maùc 5:25-34, Luca 8:42-48″ñöùc tin ngöôi khieán ngöôi ñöôïc laønh”.

5. Hai ngöôøi muø: Math 9:27-31″Theo nhö ñieàu ngöôi tin thì ñöôïc thaønh vaäy… Vaø ñöøng ñeå ai bieát veà vieäc naøy”.

6. Ngöôøi muø Ba ti meâ: Maùc 10:46-52, Luca 18:35-43″ñöùc tin ngöôi khieán ngöôi ñöôïc laønh”.

7. Möôøi ngöôøi phung: Luca 17:12-19″ñöùc tin ngöôi khieán ngöôi ñöôïc laønh”.

8. Con trai cuûa vieân quan: Giaêng 4:46-53″Ngöôøi tin lôøi Chuùa Gieâ-su phaùn cuøng mình”.

Trong boán tröôøng hôïp tieáp theo, ñöùc tin cuûa ngöôøi bònh khoâng ñöôïc ñaëc bieät ñeà caäp nhöng ñöôïc aùm chæ trong lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa ngöôøi ñoù. Thí duï, hai trong soá möôøi ngöôøi muø ôû treân keâu leân cuøng Chuùa Gieâ-su khi Ngaøi ñi ngang qua nhö trong tröôøng hôïp ngöôøi muø Bati meâ. Taát caû ngöôøi bònh trong 4 tröôøng hôïp tieáp theo tìm kieám Chuùa Gieâ-su, moät bieåu thò roõ raøng veà ñöùc tin cuûa hoï. Ba trong boán tröôøng hôïp tieáp theo, Chuùa Gieâ-su noùi vôùi ngöôøi ñöôïc laønh laø khoâng ñöôïc cho ai bieát ñieàu xaõy ra, chæ ra theâm nhöõng tröôøng hôïp naøy khoâng phaûi laø “aân töù chöõa laønh”.

9. Ngöôøi phung khoâng bieát roõ yù Chuùa: Math 8:2-4, Maùc 1:40-45, Luca 5:12-14″Khoâng ñöôïc noùi cho ai”.

10. Hai ngöôøi muø (coù leõ moät ngöôøi laø Bati meâ): Math 20:30-40″Hoï keâu leân ‘Laïy Chuùa, xin thöông xoùt toâi cuøng!’

11. Ngöôøi caâm vaø ñieác: Maùc 7:32-36″Ngaøi truyeàn hoï khoâng ñöôïc noùi cho ai bieát”.

12. Ngöôøi muø: Maùc 8:22-26″Khoâng ñöôïc vaøo laøng”.

Ngöôøi trong hai tröôøng hôïp cuoái sau ñaây ñöôïc chöõa laønh qua ñöùc tin khoâng phaûi laø ñöôïc chöõa laønh – hoï ñöôïc giaûi cöùu khoûi ma quyõ. Chuùa Gieâ-su ban thöôûng cho ñöùc tin hoï baèng vieäc giaûi cöùu.

13. Caâu beù bò ñoäng kinh: Math 17:14-18, Maùc 9:17-27, luca 9:38-42″Chuùa Gieâ-su phaùn cuøng ngöôøi ‘Moïi söï ñeàu ñöôïc cho ngöôøi tin’. Töùc thì cha cuûa ñöùa treû keâu leân ‘Toâi tin, xin haõy giuùp cho söï khoâng tin cuûa toâi’.

14. Con gaùi cuûa ngöôøi ñaøn baø Sy-roâ-phoâ-ni-ci: Math 15:22-28, Maùc 7:25-30″Hôûi baø kia, ñöùc tin baø thaät lôùn, moïi söï ngöôi mong seõ ñöôïc thaønh vaäy”.

Nhöõng Tröôøng Hôïp Ñöôïc Chöõa Laønh Qua “AÂn Töù Chöõa Laønh”:

(Cases of People Healed Through “Gifts of Healings”:)

Baûy tröôøng hôïp sau cuøng laø nhöõng ngöôøi roõ raøng ñöôïc laønh qua aân töù chöõa laønh. Tuy nhieân, trong ba tröôøng hôïp ñaàu, vaâng lôøi laø moät maïng lònh cuï theå Chuùa Gieâ-su ñoøi hoûi tröôùc khi ngöôøi bònh coù theå ñöôïc laønh. Khoâng tröôøng hôïp naøo trong nhöõng tröôøng hôïp naøy Chuùa Gieâ-su baûo ngöôøi bònh khoâng ñöôïc noùi cho ai bieát veà söï chöõa laønh cuûa Ngaøi. Vaø khoâng tröôøng hôïp naøo trong nhöõng tröôøng hôïp naøy ngöôøi bònh tìm kieám Chuùa Gieâ-su.

15. Ngöôøi nam bò teo tay: Math 12:9-13, Maùc 3″1-5, Luca 6:6-10″Haõy choãi daäy, böôùc tôùi…. Haõy ñöa tay ngöôi ra”.

16. Ngöôøi ñaøn oâng taïi ao Beâ-teát-ña: Giaêng 5:2-9″Haõy choãi daäy, vaùc giöôøng ngöôi maø ñi”.

17. Ngöôøi muø luùc sinh ra: Giaêng 9:1-38″Haõy ñi röûa taïi ao Si loâ eâ”.

18. Baø gia Phi-e-rô: Math 8:14-15, Maùc 1:30-31, Luca 4:38-39.

19. Ngöôøi ñaøn baø coøng löng 18 naêm: Luca 13:11-16

20. Ngöôøi nam bò phuø thuûng: Luca 14:2-4

21. Ñaày tôù cuûa thaày teá leã caû: Luca 22:50-51

Löu yù laø trong 21 tröôøng hôïp treân, khoâng coù tröôøng hôïp naøo moät ngöôøi lôùn ñöôïc chöõa laønh do ñöùc tin moät ngöôøi lôùn khaùc. Trong moãi tröôøng hôïp khi moät ngöôøi ñöôïc chöõa laønh bôûi ñöùc tin cuûa ngöôøi khaùc, thì luoân laø moät ñöùa treû ñöôïc laønh qua ñöùc tin cha meï mình (Thí duï 1.3,8,13 vaø 14).

Ngoaïi leä duy nhaát coù theå laø thí duï soá 1, ñaày tôù cuûa thaày ñoäi. Tuy nhieân töø Hy laïp dòch ñaày tôù laø töø pais, cuõng coù theå ñöôïc dòch laø caäu beù nhö trong Math 17:18 “ Caäu lieàn ñöôïc chöõa laønh” (phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Neáu ñoù thaät söï laø ñaày tôù cuûa thaày ñoäi chöù khoâng phaûi laø con trai oâng, ñöùa ñaày tôù naøy chaéc phaûi laø moät caäu trai treû. Vì vaäy, ngöôøi thaày ñoäi coù traùch nhieäm cho caäu laø ngöôøi canh giöõ hôïp phaùp vaø coù theå thöïc haønh ñöùc tin ñaïi dieän cuûa oâng nhö baát kyø ngöôøi baäc cha meï naøo cho con mình.

Ñieàu naøy daïy khoâng chaéc chaén ñöùc tin moät ngöôøi lôùn coù theå ñem söï chöõa laønh cho moät ngöôøi lôùn khaùc. Vaâng, moät ngöôøi lôùn coù theå caàu nguyeän hieäp nhaát cuøng ngöôøi lôùn khaùc caàn ñöôïc chöõa laønh, nhöng söï voâ tín cuûa ngöôøi bònh coù theå voâ hieäu hoùahoaøn toaøn ñöùc tin cuûa ngöôøi kia.

Tuy nhieân, con caùi chuùng ta coù theå ñöôïc laønh qua ñöùc tin cuûa chuùng ta cho ñeán moät ñoä tuoåi naøo ñoù. Tuy nhieân, chuùng cuoái cuøng seõ ñaït ñeán ñoä tuoåi Ñöùc Chuùa Trôøi troâng ñôïi chuùng nhaän laõnh töø Ngaøi treân neàn taûng ñöùc tin cuûa chính chuùng.

Toâi khích leä baïn nghieân cöùu kyõ töøng thí duï treân trong chính Kinh thaùnh baïn ñeå laøm maïnh meõ ñöùc tin baïn trong söï cung öùng chöõa laønh cuûa Chuùa chuùng ta.

Söï Xöùc Daàu Chöõa Laønh (The Healing Anointing)

Cuoái cuøng, thaät quan troïng ñeå bieát Chuùa Gieâ-su ñöôïc xöùc daàu baèng naêng quyeàn chöõa laønh roõ raøng trong suoát chöùc vuï taïi theá cuûa Ngaøi. Ñoù laø, ngaøi coù theå thaät söï caûm thaáy söï xöùc daàu ñoù ra khoûi thaân theå Ngaøi, trong moät soá tröôøng hôïp, ngöôøi bònh ñöôïc chöõa laønh coù theå caûm nhaän söï xöùc daàu ñoù khi noù ñi vaøo cô theå hoï. Thí duï, Luca 6:19 noùi “Moïi ngöôøi ñeàu coá chaïm ñeán Ngaøi, vì quyeàn naêng ra töø Ngaøi chöõa laønh hoï caû”.

Roõ raøng söï xöùc daàu chöõa laønh thaäm chí thaám ñaãm aùo ngaøi, neáu ngöôøi bònh ñuïng ñeán aùo Ngaøi trong ñöùc tin, söï xöùc daàu chöõa laønh ñoù seõ traøn vaøo cô theå ngöôøi bònh. Chuùng ta ñoïc trong Maùc 6:56:

“Ngaøi ñeán nôi naøo, hoaëc laøng, thaønh, hay laø choán nhaø queâ, ngöôøi ta ñem ngöôøi ñau ñeå taïi caùc chôï, vaø xin Ngaøi cho pheùp mình ít nöõa ñöôïc rôø ñeán troân aùo Ngaøi; nhöõng keû ñaõ rôø ñeàu ñöôïc laønh bònh caû.”

Ngöôøi ñaøn baø bò maát huyeát (Maùc 5:25-34) ñöôïc laønh chæ vì ñuïng vaøo troân aùo Chuùa Gieâ-su vaø troâng ñôïi trong ñöùc tin ñöôïc laønh.

Khoâng chæ Chuùa Gieâ-su ñöôïc xöùc daàu vôùi söï xöùc daàu chöõa laønh hieån nhieân, nhöng söù ñoà Phao loâ cuõng vaäy trong nhöõng naêm sau cuûa chöùc vuï oâng:

“Ñöùc Chuùa Trôøi laïi duøng tay Phao-loâ laøm caùc pheùp laï khaùc thöôøng, ñeán noãi ngöôøi ta laáy khaên vaø aùo ñaõ baän vaøo mình ngöôøi maø ñeå treân caùc keû ñau yeáu; thì hoï ñöôïc laønh beänh, vaø ñöôïc cöùu khoûi quæ döõ.” (Coâng 19:11-12)

Söï xöùc daàu chöõa laønh hieån nhieân naøy thaám ñaãm baát kyø chieác aùo naøo chaïm ñeán thaân theå Phao loâ, roõ raøng chæ ra quaàn aùo laø moät vaät daãn toát cho quyeàn naêng chöõa laønh!

Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn khoâng ñoåi töø thôøi cuûa Chuùa Gieâ-su hay Phao loâ, vì vaäy chuùng ta ñöøng ngaïc nhieân neáu Ñöùc Chuùa Trôøi xöùc daàu moät soá toâi tôù ngaøi ngaøy nay baèng söï xöùc daàu chöõa laønh nhö vaäy, nhö Ngaøi ñaõ laøm vôùi Chuùa Gieâ-su hay Phao loâ. Tuy nhieân nhöõng aân töù naøy khoâng ñöôïc ban cho nhöõng ngöôøi taäp vieäc, nhöng chæ cho nhöõng ngöôøi töï chöùng minh mình laø trung tín vaø ñöôïc thuùc ñaåy caùch khoâng ích kyû qua moät khoaûng thôøi gian.

 


[1] Moïi ñieàu naøy chæ veà söï chöõa laønh thuoäc theå. Beänh taät coù theå keå nhö söï aùp cheá, khi kinh thaùnh noùi raèng “ Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ xöùc cho Chuùa Gieâ su Christ baèng Ñöùc Thaùnh Linh vaø quyeàn pheùp, ñeå Ngaøi ñi töø nôi noï ñeán choå kia laøm phöôùc vaø chöõa laønh heát thaûy nhöõng ngöôøi bò ma quyõ aùp cheá” (Coâng vuï 10:38)