CHÖÙC VUÏ CHÖÕA LAØNH CUÛA CHUÙA GIEÂ-SU

CHÖÔNG 17

Kinh Thaùnh ñaày nhöõng thí duï nhöõng ngöôøi nam ngöôøi nöõ baát chôït ñöôïc Thaùnh Linh ban cho khaû naêng sieâu nhieân. Trong Taân öôùc, nhöõng khaû naêng sieâu nhieân naøy goïi laø “aân töù Thaùnh linh”. Chuùng laø nhöõng aân töù trong moät nghóa khoâng theå kieám ñöôïc. Tuy nhieân, chuùng ta ñöøng queân Ñöùc Chuùa Trôøi tieán cöû nhöõng ngöôøi Ngaøi coù theå tin caäy. Chuùa Gieâ-su phaùn “Ai trung tín trong vieäc nhoû cuõng trung tín trong vieäc lôùn, ai baát nghóa trong vieäc nhoû cuõng baát nghóa trong vieäc lôùn” (Luca 16:10). Vì vaäy chuùng ta coù theå troâng ñôïi caùc aân töù ñoù cuûa Thaùnh Linh ñöôïc ban cho nhöõng ngöôøi chöùng minh söï ñaùng tin caäy cuûa hoï tröôùc Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoaøn toaøn bieät rieâng vaø nhöôïng boä Thaùnh Linh laø ñieàu quan troïng, Ñöùc Chuùa Trôøi döôøng nhö caøng söû duïng caùch sieâu nhieân nhöõng ngöôøi nhö vaäy. Noùi khaùc ñi, Ñöùc Chuùa Trôøi töøng duøng moät con löøa noùi tieân tri, vì vaäy Ngaøi coù theå duøng baát kyø ai Ngaøi haøi loøng. Neáu Ngaøi chôø ñôïi cho ñeán luùc chuùng ta hoaøn thieän môùi duøng chuùng ta, thì Ngaøi seõ khoâng theå duøng ai trong chuùng ta ñöôïc!

Trong Taân öôùc, aân töù Thaùnh Linh ñöôïc lieät keâ trong 1Corinh toâ 12, vaø caû thaûy coù 9 aân töù:

“Vaû, ngöôøi naày nhôø Ñöùc Thaùnh Linh, ñöôïc lôøi noùi khoân ngoan; keû kia nhôø moät Ñöùc Thaùnh Linh aáy, cuõng ñöôïc lôøi noùi coù tri thöùc. Bôûi moät Ñöùc Thaùnh Linh, cho ngöôøi naày ñöôïc ñöùc tin; cuõng bôûi moät Ñöùc Thaùnh Linh aáy, cho keû kia ñöôïc ôn chöõa taät bònh; ngöôøi thì ñöôïc laøm pheùp laï; keû thì ñöôïc noùi tieân tri; ngöôøi thì ñöôïc phaân bieät caùc thaàn; keû thì ñöôïc noùi nhieàu thöù tieáng khaùc nhau, ngöôøi thì ñöôïc thoâng giaûi caùc thöù tieáng aáy.” (1Cor 12:8-10)

Bieát ñònh nghóa töøng aân töù nhö theá naøo khoâng quan troïng hôn vieäc ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi söû duïng trong caùc aân töù naøy. Caùc tieân tri, thaày teá leã Cöïu öôùc cuõng nhö nhöõng ngöôøi haàu vieäc Chuùa trong Hoäi thaùnh Taân öôùc ñaàu tieân, taát caû ñeàu vaän haønh trong caùc aân töù Thaùnh linh maø khoâng bieát laøm theá naøo phaân loaïi hay ñònh nghóa chuùng. Tuy nhieân, vì aân töù Thaùnh Linh ñöôïc phaân loaïi cho chuùng ta trong Taân öôùc, ñoù chaéc phaûi laø ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta hieåu. Thaät ra, Phao loâ vieát “Hôûi anh em, coøn veà caùc aân töù thuoäc linh, toâi khoâng muoán anh em khoâng thoâng bieát” (1Cor 12:1).

Chín AÂn Töù Ñöôïc Phaân Loaïi

(The Nine Gifts Categorized)

Chín aân töù cuûa Thaùnh Linh ñöôïc phaân loaïi hôn nöõa trong thôøi ñaïi naøy theo ba nhoùm: (1) caùc aân töù phaùt ngoân laø noùi tieáng laï, thoâng giaûi tieáng laï, vaø noùi tieân tri; (2) caùc aân töù maëc khaûi laø lôøi khoân ngoan, lôøi tri thöùc, vaø phaân bieäc caùc linh; (3) caùc aân töù quyeàn naêng laø laøm pheùp laï, ñöùc tin ñaëc bieät, vaø caùc aân töù chöõa laønh. Ba trong nhöõng aân töù naøy noùi ñieàu gì ñoù; ba aân töù baøy toû ñieàu gì ñoù; vaø ba aân töù laøm ñieàu gì ñoù. Taát caû caùc aân töù naøy ñöôïc baøy toû döôùi giao öôùc cuõ ngoaïi tröø aân töù noùi tieáng laï vaø thoâng giaûi tieáng laï. Hai aân töù naøy laø ñaëc tröng cuûa giao öôùc môùi.

Taân öôùc khoâng cung öùng chæ daãn naøo lieân quan ñeán vieäc söû duïng ñuùng ñaén baát kyø “aân töù quyeàn naêng” naøo vaø raát ít söï chæ daãn veà vieäc söû duïng ñuùng “aân töù maëc khaûi”. Tuy nhieân moät löôïng höôùng daãn noåi baät ñöôïc Phao loâ ñöa ra lieân quan ñeán vieäc söû duïng ñuùng “aân töù phaùt ngoân”, vaø lyù do cho ñieàu naøy coù theå goàm hai maët.

Tröôùc heát, caùc aân töù phaùt ngoân laø nhöõng ôn thöôøng ñöôïc baøy toû trong söï nhoùm laïi cuûa Hoäi thaùnh, trong khi caùc aân töù maëc khaûi thöôøng ñöôïc baøy toû ít hôn, vaø caùc aân töù quyeàn naêng ñöôïc baøy toû ít nhaát. Vì vaäy chuùng ta caàn theâm söï höôùng daãn lieân quan ñeán nhöõng aân töù coù khuynh höôùng ñöôïc baøy toû thöôøng xuyeân hôn trong söï nhoùm laïi cuûa Hoäi thaùnh.

Thöù nhì, caùc aân töù phaùt ngoân döôøng nhö ñoøi hoûi möùc ñoä hôïp taùc lôùn nhaát cuûa con ngöôøi, vì vaäy, chuùng döôøng nhö laø nhöõng aân töù thöôøng bò duøng sai. Thaät deã ñeå theâm vaøo hay huûy boû moät lôøi tieân tri hôn aân töù chöõa laønh.

Theo Nhö Thaùnh Linh Muoán (As the Spirit Wills)

Thaät quan troïng caàn nhaän bieát caùc aân töù Thaùnh Linh ñöôïc ban cho khi Thaùnh Linh muoán chöù khoâng phaûi khi con ngöôøi muoán. Kinh Thaùnh laøm roõ laø:

“Moïi ñieàu ñoù laø coâng vieäc cuûa ñoàng moät Ñöùc Thaùnh Linh maø thoâi, theo yù Ngaøi muoán, phaân phaùt söï ban cho rieâng cho moãi ngöôøi.” (1Cor 12:11, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

“Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng duøng nhöõng daáu kyø söï laï vaø ñuû thöù pheùp maàu, laïi duøng söï ban cho cuûa Ñöùc Thaùnh Linh maø Ngaøi ñaõ theo yù muoán mình phaùt ra, ñeå laøm chöùng vôùi caùc keû ñoù”. (Heb 2:4, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo).

Moät ngöôøi coù theå ñöôïc söû duïng thöôøng xuyeân trong caùc aân töù naøo ñoù, nhöng khoâng ai sôû höõu baát kyø aân töù naøo. Chæ vì baïn töøng ñöôïc xöùc daàu laøm pheùp laï khoâng chæ ra baïn coù theå laøm pheùp laï baát cöù khi naøo baïn muoán; hay cuõng khoâng baûo ñaûm baïn seõ laïi ñöôïc söû duïng laøm pheùp laï.

Chuùng ta seõ nghieân cöùu qua vaø xem xeùt vaøi thí duï Kinh Thaùnh cho töøng aân töù. Tuy nhieân, xin nhôù laø Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå baøy toû aân suûng vaø quyeàn naêng ngaøi trong haøng haø voâ soá caùch, vì vaäy khoâng theå ñònh nghóa chính xaùc laøm theá naøo moãi aân töù moãi luùc moãi vaän haønh nhö theá naøo. Hôn nöõa, khoâng coù ñònh nghóa naøo trong Kinh Thaùnh veà chín aân töù Thaùnh Linh – taát caû ñieàu chuùng ta coù chæ laø nhöõng nhaõn hieäu. Vì vaäy chuùng ta chæ coù theå nhìn vaøo nhöõng thí duï trong Kinh Thaùnh vaø coá xaùc ñònh moãi aân töù ñöôïc lieät vaøo nhaõn hieäu naøo, cuoái cuøng nhôø nhöõng khaùc bieät roõ raøng cuûa chuùng ñeå ñònh nghóa chuùng. Vì coù nhieàu caùch Thaùnh Linh coù theå baøy toû chính Ngaøi qua caùc aân töù sieâu nhieân, thaät khoâng khoân ngoan khi quaù khaéc khe ñònh nghóa chuùng. Moät soá aân töù döôøng nhö laø söï keát hôïp cuûa vaøi aân töù. Veà ñieàu naøy Phao loâ vieát:

“Vaû, coù caùc söï ban cho khaùc nhau, nhöng chæ coù moät Ñöùc Thaùnh Linh. Coù caùc chöùc vuï khaùc nhau, nhöng chæ coù moät Chuùa. Coù caùc vieäc laøm khaùc nhau, nhöng chæ coù moät Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng laøm moïi vieäc trong moïi ngöôøi. Ñöùc Thaùnh Linh toû ra trong moãi moät ngöôøi, cho ai naáy ñeàu ñöôïc söï ích chung.” (ICor 12:4-7, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo)

Caùc aân Töù Quyeàn Naêng (The Power Gifts)

1/ Caùc aân töù chöõa laønh (The gifts of healings) aân töù chöõa laønh roõ raøng coù lieân quan ñeán vieäc ngöôøi bònh ñöôïc laønh. Chuùng thöôøng ñöôïc ñònh nghóa laø moät söï can thieäp sieâu nhieân baát ngôø ñeå chöõa laønh thuoäc theå cho ngöôøi bònh, toâi khoâng theå nhìn thaáy baát kyø lyù do naøo ñeå thaéc maéc veà ñieàu naøy. Trong chöông tröôùc chuùng ta ñaõ xem xeùt moät thí duï veà aân töù chöaõ laønh baøy toû qua Chuùa Gieâ-su khi Ngaøi chöõa laønh ngöôøi queø taïi ao Beâ-teát-ña (Giaêng 5:2-17).

Ñöùc Chuùa Trôøi söû duïng EÂ-li-seâ chöõa laønh ngöôøi phung Naman ngöôøi Siry laø ngöôøi thôø laïy hình töôïng (IVua 5:1-14). Nhö ñöôïc hoïc khi xem xeùt lôøi cuûa Chuùa Gieâ-su trong Luca 4:27 lieân quan ñeán vieäc Naaman ñöôïc chöõa laønh, EÂ-li-seâ khoâng theå chöõa laønh baát kyø ngöôøi phung naøo oâng muoán. OÂng ñöôïc thaàn caûm caùch sieâu nhieân baát chôït ñeå höôùng daãn Naman dìm mình xuoáng soâng Gioâ ñanh baûy laàn vaø cuoái cuøng khi Naman vaâng lôøi, oâng ñöôïc saïch bònh phung.

Ñöùc Chuùa Trôøi söû duïng Phi-e-rô chöõa laønh ngöôøi queø taïi cöûa Ñeïp qua aân töù chöõa laønh (Coâng 3:1-10). Khoâng chæ ngöôøi queø ñöôïc laønh, nhöng daáu laï sieâu nhieân ñoù coøn keùo nhieàu ngöôøi ñeán nghe Phuùc AÂm töø mieäng Phi-e-rô, vaø ngaøy ñoù coù khoaûng 5000 ngöôøi ñöôïc theâm vaøo Hoäi thaùnh. An töù chöõa laønh thöôøng ñöôïc phuïc vuï cho moät ñích keùp laø chöõa laønh ngöôøi bònh vaø keùo ngöôøi chöa ñöôïc cöùu ñeán cuøng Ñaáng Christ.

Khi Phierô rao truyeàn söù ñieäp mình cho nhöõng ngöôøi nhoùm laïi ngaøy hoâm ñoù, oâng noùi:

“Phi-e-rô thaáy vaäy, beøn noùi vôùi daân chuùng raèng: Hôõi ngöôøi Y-sô-ra-eân, sao caùc ngöôi laáy laøm laï veà vieäc vöøa xaûy ñeán? Sao caùc ngöôi ngoù söûng chuùng ta, döôøng nhö chuùng ta ñaõ nhôø quyeàn pheùp hay laø nhaân ñöùc rieâng cuûa mình maø khieán ngöôøi naày ñi ñöôïc vaäy?” (Coâng 3:12)

Phierô nhaän bieát khoâng phaûi chính oâng coù quyeàn naêng gì trong mình, hay vì söï thaùnh khieát lôùn cuûa oâng, maø chính Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ duøng oâng ñeå chöõa laønh ngöôøi queø. Haõy nhôù Phierô, chæ hai thaùng tröôùc pheùp laï naøy, ñaõ choái laø mình chöa heà bieát Chuùa Gieâ-su. Vì Ñöùc Chuùa Trôøi söû duïng Phierô caùch laï luøng trong nhöõng trang ñaàu cuûa Coâng vuï söù ñoà neân khieán chuùng ta tin caäy laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng seõ duøng chuùng ta khi Ngaøi muoán.

Khi Phierô coá gaéng giaûi thích ngöôøi naøy ñöôïc laønh nhö theá naøo, chaéc laø oâng khoâng phaân loaïi ñoù laø “aân töù chöõa laønh”. Taát caû ñieàu Phierô bieát laø oâng vaø Giaêng ñi ngang qua moät ngöôøi queø vaø baát chôït oâng thaáy chính mình ñöôïc xöùc daàu vôùi ñöùc tin khieán cho ngöôøi bònh ñöôïc laønh. Vì vaäy, oâng truyeàn lònh ngöôøi ñoù böôùc ñi trong Danh Chuùa Gieâ-su, naém laáy tay phaûi cuûa ngöôøi ñoù vaø ñôû ngöôøi daäy. Ngöôøi queø baét ñaàu “böôùc ñi, nhaûy leân vaø ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi”. Ñaây laø söï giaûi thích cuûa Phierô:

“AÁy laø bôûi ñöùc tin trong danh Ngaøi, neân danh Ngaøi laøm cho vöõng ngöôøi naày laø ngöôøi caùc ngöôi thaáy vaø bieát; nghóa laø ñöùc tin bôûi Ngaøi maø ra, ñaõ ban cho ngöôøi naày söï maïnh khoûe troïn veïn, taïi tröôùc maët heát thaûy caùc ngöôi.” (Coâng 3:16)

Caàn moät ñöùc tin ñaëc bieät ñeå naém tay ngöôøi queø, ñôû ngöôøi daäy vaø troâng ñôïi ngöôøi böôùc ñi! Keøm theo aân töù chöõa laønh ñaëc bieät naøy söï chuyeån giao ñöùc tin coù theå cuõng caàn ñeå ñieàu ñoù ñöôïc thöïc hieän.

Moät soá gôïi yù lyù do aân töù naøy laø soá nhieàu (caùc aân töù chöõa laønh) vì coù caùc aân töù khaùc nhau chöõa caùc bònh khaùc nhau. Nhöõng ngöôøi thöôøng ñöôïc duøng trong aân töù chöõa laønh ñoâi luùc khaùm phaù raèng coù nhöõng bònh ñaëc bieät ñöôïc chöõa laønh qua chöùc vuï hoï thöôøng xuyeân hôn nhöõng bònh khaùc. Thí duï, nhaø truyeàn giaûng Phuùc AÂm Philíp döôøng nhö coù söï thaønh coâng ñaëc bieät trong vieäc chöõa laønh ngöôøi baïi vaø queø (Coâng 8:7). Coù moät soá nhaø truyeàn giaûng Phuùc AÂm trong theá kyû qua, coù söï thaønh coâng lôùn hôn vôùi ngöôøi muø vaø ñieác hay nhöõng vaán ñeà veà tim v.v… phuï thuoäc vaøo caùc aân töù chöõa laønh thöôøng xuyeân ñöôïc baøy toû qua chöùc vuï hoï.

2/ AÂn töù ñöùc tin vaø aân töù laøm pheùp laï (The gift of faith and the working of miracles): aân töù ñöùc tin vaø aân töù laøm pheùp laï döôøng nhö raát gioáng nhau. Vôùi caû hai aân töù naøy, moät caù nhaân baát chôït ñöôïc xöùc daàu nhaän ñöôïc ñöùc tin cho ñieàu baát naêng. Söï khaùc bieät giöõa hai aân töù thöôøng ñöôïc baøy toû theo caùch naøy: Vôùi aân töù ñöùc tin, caù nhaân ñöôïc xöùc daàu ñöôïc ban cho ñöùc tin ñeå nhaän moät pheùp laï cho chính mình, trong khi aân töù laøm pheùp laï, caù nhaân ñöôïc ban cho ñöùc tin ñeå laøm pheùp laï cho ngöôøi khaùc.

AÂn töù ñöùc tin ñoâi khi ñöôïc xem nhö laø “aân töù ñaëc bieät” vì ñoù laø moät söï chuyeån giao ñöùc tin vöôït quaù ñöùc tin bình thöôøng. Ñöùc tin bình thöôøng ñeán khi nghe lôøi höùa Ñöùc Chuùa Trôøi coøn ñöùc tin ñaëc bieät ñeán qua söï chuyeån giao töùc khaéc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Nhöõng ai kinh nghieäm aân töùc ñöùc tin ñaëc bieät naøy thì hoï ñeàu noùi raèng gioáng nhö moät ñieàu baát khaû naêng thaønh khaû naêng ñoái vôùi hoï, vaø söï thaät hoï khoâng coù khaû naêng nghi ngôø. Ñieàu naøy cuõng gioáng nhö aân töù laøm pheùp laï.

Caâu chuyeän Ña-ni-eân vaø ba baïn, Sa-ñô-raéc, Meâ-saéc vaø A-beát-neâ-goâ cho moät thí duï roõ raøng veà “ñöùc tin ñaëc bieät” theå naøo khieán khoâng theå nghi ngôø ñöôïc. Khi hoï bò neùm vaøo loø löõa höøng vì khoâng thôø laïy pho töôïng cuûa Vua, hoï thaûy ñeàu ñöôïc ban cho aân töù ñöùc tin ñaëc bieät. Caàn coù ñöùc tin hôn ñöùc tin bình thöôøng ñeå coù theå soáng coøn khi bò neùm vaøo ngoïn löûa höøng! Chuùng ta haõy nhìn vaøo ñöùc tin cuûa ba ngöôøi treû naøy baøy toû tröôùc maët vua:

“Sa-ñô-raéc, Meâ-saùc vaø A-beát-Neâ-goâ taâu laïi cuøng vua raèng: Hôõi Neâ-bu-caùt-neát-sa, veà söï naày, khoâng caàn chi chuùng toâi taâu laïi cho vua. Naày, hôõi vua! Ñöùc Chuùa Trôøi maø chuùng toâi haàu vieäc, coù theå cöùu chuùng toâi thoaùt khoûi loø löûa höïc, vaø chaéc cöùu chuùng toâi khoûi tay vua. Daàu chaúng vaäy, hôõi vua, xin bieát raèng chuùng toâi khoâng haàu vieäc caùc thaàn cuûa vua, vaø khoâng thôø phöôïng pho töôïng vaøng maø vua ñaõ döïng.” (Ña 3:16-18, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo)

Löu yù laø aân töù naøy vaän haønh tröôùc khi hoï ñöôïc neùm vaøo loø löûa. Trong trí hoï khoâng coøn nghi ngôø laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ giaûi cöùu hoï.

EÂ-li vaän haønh trong aân töù ñöùc tin ñaëc bieät naøy khi oâng ñöôïc nuoâi moãi ngaøy bôûi chim quaï trong ba naêm röôõi ñoùi keùm döôùi thôøi vua A-haùp gian aùc trò vì. Caàn coù ñöùc tin hôn ñöùc tin bình thöôøng ñeå tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi söû duïng chim ñem thöùc aên saùng vaø toái cho baïn. Maëc daàu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng höùa vôùi chuùng ta baát kyø nôi naøo trong lôøi Ngaøi laø chim quaï seõ ñem thöùc aên moãi ngaøy cho chuùng ta, chuùng ta coù theå duøng ñöùc tin bình thöôøng cuûa mình tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi cung öùng moïi nhu caàu chuùng ta- vì ñoù laø moät lôøi höùa (Math 6:25-34).

Laøm pheùp laï laø ñieàu ñöôïc vaän haønh thöôøng xuyeân trong chöùc vuï cuûa Moâise. Ong vaän haønh trong aân töù naøy khi oâng reõ Bieån Ñoû (Xuaát 14:13-31) vaø khi caùc dòch leä ñeán treân EÂ-díp-toâ.

Chuùa Gieâ-su laøm pheùp laï khi Ngaøi nuoâi cho 5000 ngöôøi baèng caùch nhaân boäi vaøi con caù vaø vaøi oå baùnh (Math 14:15-21).

Khi Phao loâ khieán EÂ-li-ma bò muø vì ngöôøi naøy caûn trôû chöùc vuï Phao loâ taïo ñaûo Chíp- rô, ñoù cuõng laø moät thí duï veà vieäc laøm pheùp laï (Coâng 13:4-12).

Caùc AÂn Töù Khaûi Thò (The Revelation Gifts)

1/ Lôøi tri thöùc vaø lôøi khoân ngoan (The word of knowledge and word of wisdom): aân töù lôøi tri thöùc thöôøng ñöôïc ñònh nghóa laø söï chuyeån giao sieâu nhieân baát chôït thoâng tin naøo ñoù trong quaù khöù hay hieän taïi. Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñaáng coù taát caû söï hieåu bieát, seõ töøng hoài töøng luùc chuyeån giao phaàn nhoû cuûa tri thöùc ñoù, coù leõ ñoù laø lyù do taïi sao goïi laø moät lôøi tri thöùc. Moät lôøi laø moät phaàn nhoû cuûa moät caâu, vaø moät lôøi tri thöùc coù leõ laø moät phaàn nhoû cuûa tri thöùc Ñöùc Chuùa Trôøi.

Lôøi khoân ngoan raát gioáng lôøi tri thöùc, nhöng noù thöôøng ñöôïc ñònh nghóa laø söï chuyeån giao sieâu nhieân baát chôït cuûa tri thöùc veà nhöõng söï kieän cuûa töông lai. Quan nieäm khoân ngoan thöôøng lieân quan ñeán nhöõng ñieàu lieân quan ñeán töông lai. Moät laàn nöõa, nhöõng ñònh nghóa naøy coù tính hôi lyù thuyeát.

Chuùng ta cuøng xem xeùt moät thí duï Cöïu Öôùc veà lôøi tri thöùc. Sau khi EÂ-li-seâ chöõa laønh ngöôøi phung Naman ngöôøi Siry, Namna daâng cho EÂ-li-seâ moät soá tieàn lôùn baøy toû loøng bieát ôn vieäc oâng ñöôïc laønh. EÂ-li-seâ töø choái quaø taëng ñoù keûo e coù ngöôøi nghó laø söï chöõa laønh cuûa Naaman ñöôïc mua thay vì laø söï ban ôn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Tuy nhieân, ñaày tôù cuûa EÂ-li-seâ laø Gheâ-ha-xi thaáy coù moät cô hoäi ñeå trôû neân giaøu coù, oâng ñaõ bí maät nhaän moät phaàn soá tieàn Naaman döï ñònh daâng. Sau khi Gheâ-ha-xi ñem choân nhöõng neùn baïc oâng coù ñöôïc töø söï gian doái naøy thì ñeán trình dieän EÂ-li-seâ. Roài chuùng ta ñoïc thaáy:

“Ngöôøi beøn ra maét EÂ-li-seâ, chuû mình; ngöôøi hoûi raèng: ÔÙ Gheâ-ha-xi, ngöôi ôû ñaâu ñeán? Ngöôøi thöa raèng: Toâi tôù thaày khoâng coù ñi ñaâu. Nhöng EÂ-li-seâ tieáp raèng: Khi ngöôøi kia xuoáng khoûi xe ñaëng ñi ñoùn ngöôi, loøng ta haù chaúng ôû cuøng ngöôi sao?” (2Vua 5:25-26a)

Ñöùc Chuùa Trôøi Ñaáng bieát roõ söï tham lam nhô baån cuûa Gheâ-ha-xi, ñaõ baøy toû ñieàu naøy caùch sieâu nhieân cho EÂ-li-seâ. Tuy nhieân caâu chuyeän naøy cho thaáy roõ EÂ-li-seâ khoâng “sôû höûu” aân töù lôøi tri thöùc; vì laø oâng khoâng bieát heát moïi ñieàu veà moïi ngöôøi trong moïi luùc. Neáu ñieàu naøy laø nhö vaäy, Gheâ-ha-xi khoâng heà mô maøng ñeá vieäc oâng coù theå che ñaäy toäi loãi mình. EÂ-li-seâ chæ bieát söï vieäc caùch sieâu nhieân khi Ñöùc Chuùa Trôøi thænh thoaûng baøy toû nhöõng ñieàu naøy cho oâng. An töù ñöôïc vaän haønh khi Thaùnh Linh muoán.

Chuùa Gieâ-su vaän haønh trong aân töù Lôøi tri thöùc khi Ngaøi noùi ngöôøi ñaøn baø beân gieáng nöôùc Samari laø baø coù naêm ñôøi choàng (Giaêng 4:17-18).

Phi-e-rô ñöôïc duøng trong aân töù naøy khi oâng bieát caùch sieâu nhieân laø Anania vaø Saphira ñang noùi doái vôùi hoäi chuùng veà vieäc daâng heát cho Hoäi thaùnh troïn soá tieàn maø hoï môùi baùn ñaát (Coâng 5:1-11).

Veà aân töù lôøi khoân ngoan, chuùng ta thaáy söï baøy toû thöôøng xuyeân cuûa aân töù naøy qua taát caû caùc tieân tri Cöïu öôùc. Baát cöù khi naøo hoï tieân baùo veà moät söï kieän töông lai, lôøi khoân ngoan ñang vaän haønh. Chuùa Gieâ-su ñöôïc ban aân töù naøy cuõng raát thöôøng xuyeân. Ngaøi tieân ñoaùn söï huyû dieät thaønh Jerusalem, söï ñoùng ñinh cuûa Ngaøi, vaø nhöõng söï kieän seõ xaõy ñeán cho theá giôùi tröôùc khi Ngaøi trôû laïi (Luca 17:22-36, 21:6-28).

Söù ñoà Giaêng ñöôïc söû duïng trong aân töù naøy khi nhöõng söï phaùn xeùt veà Kyø Ñaïi naïn ñöôïc baøy toû cho oâng. Nhöõng ñieàu naøy oâng kyù thuaät cho chuùng ta trong suoát saùch Khaûi Huyeàn.

2/ Ôn Phaân bieät caùc linh (The gift of discerning of spirits): Ôn phaân bieät caùc linh thöôøng ñöôïc ñònh nghóa laø khaû naêng sieâu nhieân baát chôït ñeå thaáy hay khaùc ñi ñeå phaân bieät ñieàu xaõy ra trong laõnh vöïc linh.

Moät khaûi töôïng, ñöôïc nhìn thaáy baèng maét hay taâm trí cuûa keû tin coù theå ñöôïc phaân loaïi laø ôn phaân bieät caùc linh. An töù naøy coù theå cho pheùp keû tin nhìn thaáy thieân söù, ma quæ, thaäm chí chính Chuùa Gieâ-su nhö Phao loâ ñaõ thaáy ñoâi laàn (Coâng 18:9-10, 22:17-21; 23:11).

Khi EÂ-li-seâ vaø ñaày tôù oâng bò quaân ñoäi Syri röôït ñuoåi, hoï bò keït taïi thaønh Ñoâ-than. Luùc ñoù, ñaày tôù EÂ-li-seâ nhìn leân nhöõng töôøng thaønh, nhìn thaáy haøng haø sa soá quaân ñoäi, thì raát lo laéng:

“EÂ-li-seâ ñaùp raèng: Chôù sôï, nhöõng ngöôøi ôû vôùi chuùng ta ñoâng hôn nhöõng ngöôøi ôû vôùi chuùng noù. Ñoaïn, EÂ-li-seâ caàu nguyeän maø raèng: Ñöùc Gieâ-hoâ-va oâi, xin môû maét keû toâi tôù toâi, ñeå noù thaáy ñöôïc. Ñöùc Gieâ-hoâ-va môû maét ngöôøi ra, thì ngöôøi thaáy nuùi ñaày nhöõng ngöïa vaø xe baèng löûa ôû xung quanh EÂ-li-seâ.” (2Vua 6:16-17)

Baïn coù bieát laø caùc thieân söù côûi ngöïa vaø xe ngöïa thuoäc linh xung quanh khoâng? Baïn seõ nhìn thaáy ñieàu naøy ngaøy naøo ñoù treân thieân ñaøng, nhöng ñaày tôù EÂ-li-seâ ñöôïc ban cho khaû naêng nhìn thaáy ñieàu naøy treân ñaát.

Qua aân töù naøy, moät ngöôøi tin coù theå phaân bieät moät taø linh chieám chieám höõu moät ngöôøi vaø coù khaû naêng nhaän dieän ñoù laø loaïi linh gì.

AÂn töù naøy goàm khoâng nhöõng chæ nhìn thaáy trong laõnh vöïc linh nhöng coøn thaáy baát kyø loaïi phaân bieät naøo khaùc trong laõnh vöïc linh. Thí duï, noù coù theå bao goàm nghe ñieàu gì ñoù trong laõnh vöïc linh, nhö chính tieáng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng haïn.

Cuoái cuøng, aân töù naøy khoâng nhö moät soá ngöôøi nghó laø “aân töù phaân bieät”. Ngöôøi ta tuyeân boá coù aân töù naøy ñoâi khi nghó laø hoï coù theå phaân bieät ñoäng cô cuûa ngöôøi khaùc, nhöng aân töù cuûa hoï coù theå ñöôïc moâ taû ñuùng hôn laø “aân töù chæ trích vaø xeùt ñoaùn ngöôøi khaùc”. Söï thaät laø baïn coù leõ coù “aân töù” ñoù tröôùc khi baïn ñöôïc cöùu vaø giôø ñaây khi ñaõ ñöôïc cöùu, Ñöùc Chuùa Trôøi muoán giaûi cöùu baïn khoûi ñieàu ñoù maõi maõi!

Caùc AÂn Töù Phaùt Ngoân (The Utterance Gift)

1/ AÂn töù noùi tieân tri (The gift of prophecy): aân töù noùi tieân tri laø moät khaû naêng sieâu nhieân baát chôït noùi do söï thaàn caûm thieân thöôïng baèng ngoân ngöõ ñöôïc bieát cuûa ngöôøi noùi. Noù coù theå luoân baét ñaàu laø “Chuùa phaùn nhö vaày”.

An töù naøy khoâng phaûi laø söï giaûng hay daïy. Söï giaûng vaø daïy ñöôïc thaàn caûm chöùa ñöïng yeáu toá tieân tri vì chuùng ñöôïc Thaùnh Linh xöùc daàu, nhöng khoâng laø noùi tieân tri theo nghóa nghieâm tuùc nhaát. Nhieàu laàn moät dieån giaû hoaëc moät giaùo sö ñöôïc xöùc daàu seõ baát chôït noùi nhöõng ñieàu ñöôïc thaàn caûm baát chôït maø ngöôøi ñoù khoâng ñònh noùi, nhöng ñoù thaät khoâng phaûi laø noùi tieân tri, maëc daàu toâi cho ñoù coù theå laø mang tính tieân tri.

An töù noùi tieân tri töï noù laø gaây döïng, khích leä vaø an uûi:

“Coøn nhö keû noùi tieân tri, thì noùi vôùi ngöôøi ta ñeå gaây döïng, khuyeân baûo vaø yeân uûi.” (I Cor 14:3)

Vì vaäy aân töù noùi tieân tri töï noù khoâng coù söï khaûi thò trong ñoù. Nghóa laø noù khoâng baøy toû ñieàu gì veà quaù khöù, hieän taïi hoaëc töông lai nhö laø lôøi khoân ngoan hay lôøi tri thöùc. Tuy nhieân nhö toâi ñaõ noùi tröôùc ñaây, caùc aân töù Thaùnh Linh coù theå vaän haønh noái keát vôùi nhau, vì vaäy, lôøi khoân ngoan vaø lôøi tri thöùc coù theå ñöôïc chuyeån taûi qua vieäc noùi tieân tri.

Khi chuùng ta nghe moät ngöôøi noùi tieân tri trong söï nhoùm laïi noùi tröôùc veà nhöõng söï kieän trong töông lai, chuùng ta thaät ra khoâng chæ nghe moät lôøi tieân tri; chuùng ta nghe moät lôøi khoân ngoan ñöôïc chuyeån taûi qua aân töù noùi tieân tri. An töù tieân tri ñôn thuaàn laø nhö ai ñoù ñang ñoïc nhöõng lôøi khích leä töø Kinh Thaùnh, chaúng haïn nhö “Haõy maïnh meû trong Chuùa vaø trong söùc toaøn naêng cuûa Ngaøi” vaø “Ta chaúng heà lìa ngöôi chaúng boû ngöôi ñaâu”.

Moät soá ngöôøi ñöôïc thuyeát phuïc laø lôøi tieân tri Taân öôùc chaúng bao giôø coù baát cöù ñieàu gì “tieâu cöïc”, baèng khoâng noù khoâng phuø hôïp vôùi tham soá “gaây döïng, khích leä, an uûi”. Tuy nhieân, ñieàu ñoù khoâng ñuùng. Haïn cheá ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå noùi cuøng daân söï Ngaøi, vaø chæ cho pheùp Ngaøi noùi ñieàu hoï cho laø “tích cöïc” thaäm chí laø hoï ñaùng bò quôû traùch, laø toân moät ngöôøi treân Ñöùc Chuùa Trôøi. Söï quôû traùch coù theå ñöôïc phaân loaïi roõ raøng laø gaây döïng vaø khích leä. Toâi löu yù laø caùc söù ñieäp Chuùa cho baûy Hoäi thaùnh taïi Asi, ñöôïc kyù thuaät trong saùch Khaûi Huyeàn chaéc chaén coù chöùa ñöïng yeáu toá quôû traùch. Chuùng ta seõ boû chuùng ñi sao? Toâi khoâng nghó nhö theá.

2/ AÂn töù noùi tieáng laï vaø thoâng giaûi tieáng laï (The Gift of various kinds of tongues and the interpretation of tongues): aân töù noùi tieáng laï laø khaû naêng sieâu nhieân baát chôït noùi trong moät ngoân ngöõ maø ngöôøi noùi khoâng bieát. An töù naøy thöôøng ñöôïc ñi keøm vôùi aân töù thoâng giaûi tieáng laï, laø khaû naêng sieâu nhieân baát chôït thoâng giaûi ñieàu ñöôïc noùi trong ngoân ngöõ khoâng bieát naøy.

AÂn töù naøy ñöôïc goïi laø thoâng giaûi tieáng laï chöù khoâng phaûi laø dòch tieáng laï. Vì vaäy chuùng ta ñöøng troâng chôø vieäc dòch töøng tieáng moät cuûa söù ñieäp tieáng laï. Vì côù ñoù coù theå coù moät “söù ñieäp tieáng laï” ngaén vaø moät söù ñieäp thoâng giaûi tieáng laï daøi vaø ngöôïc laïi.

An töù thoâng giaûi tieáng laï raát gioáng vieäc noùi tieân tri vì noù cuõng khoâng chöùa ñöïng söï khaûi thò naøo vaø thöôøng laø cho vieäc gaây döïng, khích leä, an uûi. Chuùng ta haàu nhö coù theå noùi, theo I Coârinhoâ 14:5, noùi tieáng laï ñi keøm söï thoâng giaûi tieâng laï töông ñöông vôùi noùi tieân tri:

“Toâi öôùc ao anh em ñeàu noùi tieáng laï caû, song toâi coøn öôùc ao hôn nöõa laø anh em noùi tieân tri. Ngöôøi noùi tieân tri laø troïng hôn keû noùi tieáng laï maø khoâng giaûi nghóa ñeå cho Hoäi thaùnh ñöôïc gaây döïng.” (I Cor 14:5)

Nhö toâi ñaõ noùi tröôùc ñaây, khoâng coù söï höôùng daãn naøo töø Kinh Thaùnh lieân quan ñeán vieäc vaän haønh aân töù quyeàn naêng nhö theá naøo, coù raát ít söï höôùng daãn veà vaän haønh aân töù khaûi thò nhö theá naøo, nhöng coù raát nhieàu söï höôùng daãn veà vieäc vaän haønh aân töù phaùt ngoân nhö theá naøo. Vì coù vaøi söï roái raém trong Hoäi thaùnh Coâ-rinh-toâ veà vieäc vaän haønh aân töù phaùt ngoân, Phao loâ daønh haàu heát ñoaïn 14 trong Coâ-rinh-toâ thöù nhaát cho vaán ñeà naøy.

Nan ñeà ñaàu tieân lieân quan ñeán vieäc duøng ñuùng vieäc noùi tieáng laï, vì nhö ñaõ hoïc trong chöông tröôùc veà Baùp teâm Thaùnh Linh, moãi keû tin ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh coù khaû naêng caàu nguyeän tieáng laï baát cöù khi naøo ngöôøi ñoù muoán. Ngöôøi Coâ-rinh-toâ thöïc hieän vieäc noùi tieáng laï raát nhieàu trong caùc buoåi nhoùm Hoäi thaùnh cuûa hoï, nhöng ña phaàn laø laøm trong söï maát traät töï.

Söï Söû Duïng Khaùc Nhau Cuûa Tieáng Laï

(The Different Uses of Other Tongues)

Thaät voâ cuøng quan troïng khi chuùng ta hieåu ñöôïc söï khaùc bieät giöõa vieäc noùi tieáng laï trong nôi taäp theå vaø nôi rieâng tö. Duø moãi ngöôøi ñöôïc baùp teâm Thaùnh Linh coù theå noùi tieáng laï baát cöù luùc naøo, ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ söû duïng ngöôøi ñoù trong aân töù noùi tieáng laï giöõa nôi taäp theå. Söï söû duïng chính yeáu cuûa vieäc noùi tieáng laï laø trong ñôøi soáng tænh nguyeän caù nhaân cuûa moãi keû tin. Tuy nhieân, ngöôøi Coâ-rinh-toâ khi nhoùm laïi vôùi nhau cuøng moät luùc noùi tieáng laï maø khoâng coù söï thoâng giaûi naøo, vaø dó nhieân, khoâng ai ñöôïc giuùp ñôû hoaëc gaây döïng bôûi ñieàu naøy (1Cor 14:6-12, 16-19,23,26-28).

Moät caùch ñeå phaân bieät giöõa vieäc noùi tieáng laï giöõa nôi taäp theå vaø taïi nôi rieâng tö laø phaân loaïi vieäc duøng nôi rieâng tö laø caàu nguyeän trong tieáng laï vaø nôi taäp theå laø noùi tieáng laï. Phao loâ ñeà caäp caû hai caùch duøng naøy trong ñoaïn 14 cuûa thö Coâ-rinh-toâ thöù nhaát cuûa oâng. Söï khaùc bieät laø gì?

Khi chuùng ta caàu nguyeän tieáng laï, taâm linh chuùng ta caàu nguyeän cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi (1Cor 14:2, 14). Tuy nhieân khi moät ngöôøi naøo ñoù baát chôït ñöôïc xöùc daàu vôùi aân töù noùi tieáng laï, ñoù laø moät söù ñieäp töø Ñöùc Chuùa Trôøi cho hoäi chuùng (1Cor 14:5) vaø noù ñöôïc hieåu khi aân töù thoâng giaûi ñöôïc ban cho.

Theo Kinh Thaùnh, chuùng ta coù theå caàu nguyeän tieáng laï khi chuùng ta muoán (1Cor 14:15), nhöng aân töù noùi tieáng laï chæ vaän haønh khi Thaùnh Linh muoán (1Cor 12:11).

An töù noùi tieáng laï thöôøng ñöôïc ñi keøm aân töù thoâng giaûi tieáng laï. Tuy nhieân, vieäc caàu nguyeän tieáng laï rieâng thöôøng khoâng ñöôïc thoâng giaûi. Phao loâ noùi khi oâng caàu nguyeän laï taâm trí oâng khoâng keát quaû (1Cor 14:14).

Khi moät caù nhaân caàu nguyeän tieáng laï chæ ngöôøi ñoù ñöôïc gaây döïng (1Cor 14:4), nhöng toaøn hoäi chuùng ñöôïc gaây döïng khi aân töù noùi tieáng laï baøy toû ñi keøm vôùi aân töù thoâng giaûi tieáng laï (1Cor 14:4b-5).

Moãi keû tin neân caàu nguyeän trong tieáng laï moãi ngaøy nhö moät phaàn söï thoâng coâng haøng ngaøy vôùi Chuùa, Moät trong nhöõng ñieàu tuyeät vôøi cuûa vieäc caàu nguyeän tieáng laï laø khoâng ñoøi hoûi vieäc söû duïng taâm trí cuûa baïn. Ñieàu ñoù coù nghóa laø baïn coù theå caàu nguyeän tieáng laï khi taâm trí baïn baän bòu vôùi coâng vieäc cuûa baïn hay vôùi ñieàu gì ñoù. Phao loâ noùi cuøng ngöôøi Coâ-rinh-toâ “Toâi taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi vì toâi noùi tieáng laï nhieàu hôn heát thaûy anh em” (1Cor 14:18, phaàn nhaán maïnh ñöôïc theâm vaøo). OÂng chaéc phaûi daønh nhieàu thôøi gian noùi tieáng laï hôn haún toaøn theå Hoäi thaùnh Coâ-rinh-toâ!

Phao loâ cuõng vieát laø khi chuùng ta caàu nguyeän tieáng laï, chuùng ta ñoâi khi “chuùc phöôùc Chuùa” (1Cor 14:16-17). Ba laàn söï caàu nguyeän tieáng laï cuûa toâi ñöôïc nhöõng ngöôøi coù maët hieåu ñöôïc ngoân ngöõ maø toâi caàu nguyeän. Caû ba laàn toâi ñeàu noùi tieáng Nhaät. Moät laàn toâi noùi vôùi Chuùa “Ngaøi thaät toát thay” trong tieáng Nhaät. Laàn khaùc toâi noùi “Caùm ôn Ngaøi nhieàu laém”. Vaø laàn khaùc toâi noùi “Xin haõy ñeán mau choùng, xin haõy ñeán mau choùng, con ñang chôø ñôïi”. Thaät ñaùng kinh ngaïc khoâng? Toâi chöa töøng hoïc moät töø tieáng Nhaät naøo nhöng ít nhaát ba laàn toâi ñaõ “chuùc phöôùc Chuùa” baèng tieáng Nhaät!

Söï Höôùng Daãn Cuûa Phao Loâ Veà Vieäc Noùi Tieáng Laï

(Paul’s Instructions for Speaking in Tongues)

Söï höôùng daãn cuûa Phao loâ cho Hoäi thaùnh Coâ-rinh-toâ raát cuï theå. Trong baát kyø söï nhoùm laïi naøo, soá ngöôøi ñöôïc pheùp noùi tieáng laï caùch coâng khai ñöôïc giôùi haïn laø hai hoaëc ba ngöôøi. Hoï khoâng neân noùi tieáng laï cuøng luùc, nhöng neân chôø ñôïi noùi trong löôït mình (1Cor 14:27).

Phao loâ ñaõ khoâng nhaát thieát aùm chæ laø chæ coù ba “söù ñieäp tieáng laï” ñöôïc pheùp, nhöng laø khoâng neân hôn ba ngöôøi noùi tieáng laï trong baát kyø buoåi nhoùm naøo. Moät soá ngöôøi nghó laø neáu coù hôn ba ngöôøi thöôøng ñöôïc söû duïng trong aân töù noùi tieáng laï, baát cöù ngöôøi naøo trong hoï coù theå nhöôïng boä Thaùnh Linh vaø ñöôïc ban cho “söù ñieäp tieáng laï” maø Thaùnh Linh mong muùoân ñöôïc baøy toû trong Hoäi thaùnh. Neáu khoâng phaûi nhö vaäy thì söï höôùng daãn cuûa Phao loâ thaät ñaõ haïn cheá Thaùnh Linh vì giôùi haïn soá söù ñieäp tieáng laï coù theå ñöôïc baøy toû trong moät buoåi nhoùm Hoäi thaùnh. Neáu Thaùnh Linh khoâng töøng cho hôn ba söù ñieäp tieáng laï trong moät buoåi nhoùm, khoâng caàn thieát cho Phao loâ ñöa ra nhöõng höôùng daãn nhö vaäy.

Cuøng ñieàu ñoù cuõng raát roõ raøng vôùi söï thoâng giaûi tieáng laï. Ngöôøi ta nghó raèng coù leõ hôn moät ngöôøi trong buoåi nhoùm coù theå nhöôïng boä Thaùnh Linh vaø thoâng giaûi “söù ñieäp tieáng laï”. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy ñöôïc xem laø “nhöõng ngöôøi thoâng giaûi” (1Cor 14:28), khi hoï thöôøng ñöôïc söû duïng trong aân töù thoâng giaûi tieáng laï. Neáu ñoù laø thaät, coù leõ ñaây laø ñieàu Phao loâ aùm chæ khi oâng höôùng daãn “chæ moät ngöôøi thoâng giaûi thoâi” (1Cor 14;27). Coù leõ oâng khoâng noùi laø chæ moät ngöôøi thoâng giaûi toaøn boä söù ñieäp tieáng laï, ñuùng hôn oâng ñang caûnh baùo “söï thoâng giaûi kình” (caïnh tranh) cho cuøng moät söù ñieäp. Neáu moät ngöôøi thoâng giaûi thoâng giaûi söù ñieäp tieáng laï, thì ngöôøi thoâng giaûi khaùc khoâng ñöôïc pheùp thoâng giaûi cuøng söù ñieäp ñoù duø ngöôøi ñoù nghó mình coù theå ñöa ra moät söï thoâng giaûi toát hôn.

Noùi chung, moïi söï neân ñöôïc thöïc hieän “cho phaûi pheùp vaø coù thöù töï” trong söï nhoùm laïi cuûa Hoäi thaùnh – Chuùng khoâng neân laø môù loän xoän cuøng luùc, roái loaïn vaø thaäm chí laø noùi tranh nhau. Theâm vaøo ñoù, nhöõng keû tin caàn nhaïy beùn khi ngöôøi khoâng tin coù maët trong buoåi nhoùm nhö Phao loâ vieát:

“Vaäy, khi caû Hoäi thaùnh nhoùm laïi moät nôi, neáu ai naáy ñeàu noùi tieáng laï, maø coù keû taàm thöôøng hoaëc ngöôøi chaúng tin vaøo nghe, hoï haù chaúng noùi anh em laø ñieân cuoàng sao?” (1Cor 14:23)

Ñoù chính xaùc laø vaán ñeà cuûa Hoäi thaùnh Coâ-rinh-toâ, moïi ngöôøi ñoàng thôøi ñeàu noùi tieáng laï vaø thöôøng laø khoâng coù söï thoâng giaûi.

Vaøi Höôùng Daãn Lieân Quan Ñeán aân Töù Khaûi Thò

(Some Instruction Concerning Revelation Gifrs)

Phao loâ ñöa ra vaøi söï höôùng daãn lieân quan ñeán “caùc aân töù khaûi thò” khi ñöôïc baøy toû qua caùc tieân tri:

Ngöôøi noùi tieân tri cuõng chæ neân coù hai hoaëc ba ngöôøi noùi maø thoâi, coøn nhöõng keû khaùc thì suy xeùt. Song, neáu moät ngöôøi trong boïn ngöôøi ngoài, coù lôøi toû söï kín nhieäm, thì ngöôøi tröôùc nhöùt phaûi nín laëng. Bôûi vì anh em ñeàu cöù laàn löôït maø noùi tieân tri ñöôïc caû, ñeå ai naáy ñeàu ñöôïc daïy baûo, ai naáy ñeàu ñöôïc khuyeân lôn. Taâm thaàn cuûa caùc ñaáng tieân tri suy phuïc caùc ñaáng tieân tri. Vaû, Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng phaûi laø Chuùa söï loaïn laïc, beøn laø Chuùa söï hoøa bình. Haõy laøm nhö trong caû Hoäi thaùnh cuûa caùc thaùnh ñoà, (1Cor 14:29-33)

Gioáng nhö coù nhöõng thaønh vieân trong Hoäi thaùnh Coâ-rinh-toâ nhöõng ngöôøi roõ raøng thöôøng ñöôïc söû duïng trong aân töù thoâng giaûi tieáng laï ñöôïc bieát nhö laø “ngöôøi thoâng giaûi”, thì cuõng coù nhöõng ngöôøi thöôøng ñöôïc söû duïng trong aân töù tieân tri vaø khaûi thò ñöôïc bieát nhö laø “nhöõng tieân tri”. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng phaûi laø caùc tieân tri cuøng loaïi nhö caùc tieân tri Cöïu Öôùc hay thaäm chí nhö A-ga-buùt trong Taân Öôùc (Coâng 11:28, 21:10). Ñuùng hôn, chöùc vuï cuûa hoï neân ñöôïc giôùi haïn vôùi Hoäi thaùnh ñòa phöông cuûa hoï.

Maëc daàu coù theå coù hôn ba tieân tri nhö vaäy coù maët trong buoåi nhoùm Hoäi thaùnh, Phao loâ laïi ñaët ra nhöõng giôùi haïn, ñaëc bieät giôùi haïn chöùc vuï tieân tri chæ laø “hai hoaëc ba ngöôøi tieân tri”. Ñieàu naøy laïi gôïi yù laø khi Thaùnh Linh ñang ban caùc aân töù trong buoåi nhoùm, hôn moät ngöôøi coù theå nhöôïng boä ñeå nhaän nhöõng aân töù naøy. Neáu khoâng phaûi nhö vaäy, söï höôùng daãn cuûa Phao loâ coù theå khieán vieäc Thaùnh Linh ban aân töù coù theå khoâng bao giôø ñöôïc Hoäi thaùnh vui höôûng, khi oâng giôùi haïn bao nhieâu tieân tri ñöôïc noùi.

Neáu coù hôn ba tieân tri hieän dieän, nhöõng ngöôøi khaùc, maëc daàu kieàm cheá khoâng noùi, cuõng coù theå giuùp baèng caùch xem xeùt ñieàu ñöôïc noùi. Ñieàu naøy cuõng coù theå chæ ra khaû naêng cuûa hoï phaân bieät ñieàu Thaùnh Linh ñang noùi vaø coù theå aùm chæ chính hoï coù theå nhöôïng boä Thaùnh Linh ñeå ñöôïc söû duïng trong chính caùc aân töù ñöôïc baøy toû qua caùc tieân tri khaùc. Noùi khaùc ñi hoï chæ coù theå phaùn xeùt caùc lôøi tieân tri vaø söï khaûi thò caùch toång quaùt bôûi ñoan chaéc laø hoï ñoàng yù vôùi söï khaûi thò Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho (gioáng nhö trong Kinh Thaùnh), ñoâi ñieàu maø baát kyø ngöôøi tin tröôûng thaønh naøo coù theå laøm.

Phao loâ tuyeân boá laø nhöõng tieân tri naøy coù theå laàn löôït noùi tieân tri ñöôïc caû (I Cor 14:31) vaø raèng “taâm thaàn caùc tieân tri suy phuïc caùc tieân tri” (1Cor 14:32), chæ ra raèng moãi tieân tri moãi tieân tri coù theå keàm cheá chính mình khoâng ngaét lôøi ngöôøi khaùc, ngay caû khi ñöa ra moät lôøi tieân tri hoaëc khaûi thò töø Thaùnh Linh ñeå chia xeû cuøng hoäi chuùng. Ñieàu naøy chæ ra laø Thaùnh Linh coù theå ban cho caùc aân töù cuøng luùc cho vaøi tieân tri coù maët trong buoåi nhoùm, nhöng moãi tieân tri coù theå vaø neân keàm cheá khi söï khaûi thò hay lôøi tieân tri cuûa mình ñöôïc chia xeû cho Hoäi thaùnh.

Ñieàu naøy cuõng ñuùng lieân quan ñeán baát kyø aân töù phaùt ngoân naøo coù theå ñöôïc baøy toû qua baát kyø keû tin naøo. Neáu moät ngöôøi nhaän moät söù ñieäp tieáng laï hay söù ñieäp tieân tri töø Chuùa, ngöôøi ñoù coù theå giöõ ñieàu ñoù laïi cho ñeán ñuùng thôøi ñieåm cuûa buoåi nhoùm. Coù theå sai khi ngaét lôøi tieân tri hay lôøi giaûng cuûa ai ñoù ñeå ñöa ra lôøi tieân tri cuûa mình.

Khi Phao loâ noùi “Anh em laàn löôït thaûy ñeàu noùi tieân tri ñöôïc caû” (1Cor 14:31), nhôù raèng oâng ñang noùi trong boái caûnh caùc tieân tri ñaõ nhaän laõnh nhöõng lôøi tieân tri. Moät soá ngöôøi khoâng may ñaõ laáy lôøi Phao loâ ra khoûi vaên maïch, noùi raèng moïi keû tin coù theå noùi tieân tri taïi moïi buoåi nhoùm cuûa Hoäi thaùnh. An töù tieân tri ñöôïc ban cho khi Thaùnh Linh muoán.

Ngaøy nay, hôn bao giôø heát, Hoäi thaùnh caàn söï giuùp ñôû cuûa Thaùnh Linh, quyeàn naêng, söï hieän dieän vaø aân töù cuûa Ngaøi. Phao loâ höôùng daãn nhöõng tín ñoà Coâ-rinh-toâ “khao khaùt caùc aân töù thuoäc linh, ñaëc bieät laø ôn noùi tieân tri ” (1Cor 14:1). Ñieàu naøy chæ ra möùc ñoä khao khaùt cuûa chuùng ta coù lieân quan ñeán söï baøy toû cuûa aân töù Thaùnh Linh, neáu khoâng Phao loâ ñaõ khoâng ñöa ra moät höôùng daãn nhö vaäy. Ngöôøi ñaøo taïo moân ñoà khao khaùt ñöôïc Chuùa söû duïng cho söï vinh hieån cuûa Ngaøi, seõ thaät söï khao khaùt caùc aân töù thuoäc linh vaø seõ daïy caùc moân ñoà mình cuõng laøm nhö vaäy.