CAÙC AÂN TÖÙ THAÙNH LINH

CHÖÔNG 18

 

Nhöng ñaõ ban aân suûng cho moãi moät ngöôøi trong chuùng ta theo löôïng söï ban cho cuûa Ñaáng Christ ” AÁy chính Ngaøi ñaõ cho ngöôøi naày laøm söù ñoà, keû kia laøm tieân tri, ngöôøi khaùc laøm thaày giaûng Tin laønh, keû khaùc nöõa laøm muïc sö vaø giaùo sö, ñeå caùc thaùnh ñoà ñöôïc troïn veïn veà coâng vieäc cuûa chöùc dòch vaø söï gaây döïng thaân theå Ñaáng Christ, cho ñeán chöøng chuùng ta thaûy ñeàu hieäp moät trong ñöùc tin vaø trong söï hieåu bieát Con Ñöùc Chuùa Trôøi, maø neân baäc thaønh nhaân, ñöôïc taàm thöôùc voùc giaïc troïn veïn cuûa Ñaáng Christ (EÂ-pheâ-soâ 4:7, 11-13).

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp trong Hoäi thaùnh, thöù nhöùt laø söù ñoà, thöù nhì laø ñaáng tieân tri, thöù ba laø thaày giaùo, keá ñeán keû laøm pheùp laï, roài keû ñöôïc ôn chöõa bònh, cöùu giuùp, cai quaûn, noùi caùc thöù tieáng (I Coâr 12:28).

Caùc chöùc vuï treân thöôøng goïi laø aân töù chöùc vuï , ñoù laø nhöõng söï keâu goïi vaø caùc khaû naêng khaùc nhau ñöôïc ban cho caùc tín höõu naøo ñaáy khieán cho hoï coù khaû naêng ñöùng trong chöùc vuï söù ñoà, tieân tri, truyeàn giaûng, muïc sö hoaëc giaùo sö. Khoâng moät ngöôøi naøo coù theå töï ñaët chính mình vaøo nhöõng chöùc vuï naày. Ñuùng hôn laø ngöôøi ñoù phaûi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi vaø ban ôn.

Moät ngöôøi coù theå coù nhieàu hôn moät trong naêm chöùc vuï naày, nhöng chæ nhöõng söï keát hôïp naøo ñoù thì môùi coù theå thöïc hieän ñöôïc. Ví duï, coù theå laø moät tín höõu coù leõ ñöôïc keâu goïi vaøo chöùc vuï muïc sö vaø giaùo sö hoaëc tieân tri vaø giaùo sö. Tuy nhieân seõ khoâng chaéc laém khi moät ngöôøi coù theå vöøa laø muïc sö vaø laø nhaø truyeàn giaûng ñôn giaûn laø vì chöùc vuï sö ñoøi hoûi ngöôøi ñoù phaûi ôû moät choã ñeå phuïc vuï baày chieân ôû Hoäi thaùnh ñòa phöông, do vaäy ngöôøi ñoù khoâng theå laøm troïn söï keâu goïi laø moät nhaø truyeàn giaûng vì ñoøi hoûi phaûi ñi thöôøng xuyeân.

Cho duø caû naêm chöùc vuï naày ñeàu ñöôïc ban cho khaùc nhau daønh cho nhöõng muïc ñích khaùc nhau, nhöng taát caû ñeàu ñöôïc ban cho Hoäi thaùnh cho moät muïc ñích chung- “trang bò caùc thaùnh cho coâng vieäc chöùc dòch” (EÂ-pheâ-soâ 4:12). [1] Muïc ñích cuûa moãi moät chöùc vuï laø trang bò nhöõng ngöôøi thaùnh (coøn coù nghóa laø “caùc thaùnh”) cho caùc coâng vieäc chöùc dòch. Tuy nhieân, raát thöôøng ngöôøi ôû trong chöùc vuï naày laøm nhö hoï ñöôïc goïi khoâng phaûi ñeå trang bò caùc thaùnh cho chöùc dòch, nhöng ñeå tieáp ñaõi nhöõng ngöôøi xaùc thòt ngoài trong caùc buoåi nhoùm – nhöõng buoåi nhoùm cuûa Hoäi thaùnh. Moãi moät ngöôøi ñaõ ñöôïc goïi ñeán moät trong nhöõng chöùc vuï naày thì neân thöôøng xuyeân ñaùnh giaù söï ñoùng goùp cuûa ngöôøi “trong vieäc trang bò caùc thaùnh cho coâng vieäc chöùc dòch”. Neáu moãi moät ngöôøi phuïc vuï trong caùc chöùc vuï ñoù ñaõ laøm vaäy, thì nhieàu ngöôøi seõ loaïi ra nhieàu hoaït ñoäng maø ñöôïc nhìn nhaän nhö laø “chöùc vuï ” caùch sai laàm.

Moät Soá AÂn Töù chöùc Vuï Chæ Ban Cho

Hoäi Thaùnh Ñaàu Tieân Thoâi Sao?

(Were Some Ministry Gifts Only For the Early Church?)

Caùc aân töù chöùc vuï naày seõ ñöôïc ban cho Hoäi thaùnh trong voøng bao laâu? Chuùa Gieâ-su seõ ban nhöõng aân töù chöùc vuï cho ñeán bao laâu caùc thaùnh cuûa Ngaøi caàn ñöôïc trang bò cho chöùc dòch, toái thieåu cho tôùi luùc Ngaøi ñeán. Hoäi thaùnh luoân luoân caàn nhöõng aân töù naày cho nhöõng ngöôøi môùi tin nhaän Chuùa caàn ñöôïc tröôûng thaønh, vaø taát caû chuùng ta coøn coù choã ñeå taêng tröôûng thuoäc linh.

Nhöng ruûi thay, coù moät soá ngöôøi ñaõ keát luaän raèng ngay hoâm nay chæ coù hai chöùc vuï coøn toàn taïi- ñoù laø chöùc vuï muïc sö vaø truyeàn giaûng- hình nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thay ñoåi keá hoaïch cuûa Ngaøi. Khoâng, chuùng ta vaãn raát caàn chöùc vuï söù ñoà, tieân tri vaø giaùo sö nhö Hoäi thaùnh ñaàu tieân ñaõ caàn. Lyù do chuùng ta khoâng thaáy söï baøy toû caùc aân töù naày ôû giöõa nhieàu Hoäi thaùnh khaép nôi treân theá giôùi ñôn giaûn laø vì Chuùa Gieâ-su chæ ban nhöõng aân töù naày cho Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi, khoâng phaûi cho nhöõng Hoäi thaùnh giaû taïo, baát khieát, rao giaûng Phuùc AÂm giaû doái. Trong Hoäi thaùnh giaû taïo chæ coù theå ñöôïc thaáy nhöõng ngöôøi coá gaéng moät caùch yeáu ñuoái ñeå laøm troïn vai troø cuûa moät soá aân töù chöùc vuï (haàu heát laø chöùc vuï muïc sö vaø coù leõ laø moät ít nhaø truyeàn giaûng), Nhöng nhöõng chöùc vuï naày raát khoù gioáng vôùi nhöõng aân töù chöùc vuï ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi vaø söï xöùc daàu Chuùa Gieâ-su ñaõ ban cho Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi. Nhöõng chöùc vuï naày khoâng thöïc söï trang bò caùc thaùnh ñoà cho coâng vieäc chöùc dòch, bôûi vì chính Phuùc AÂm maø hoï rao giaûng khoâng ñöa ñeán söï neân thaùnh; Phuùc AÂm ñoù chæ löøa doái ngöôøi ta nghó raèng hoï ñöôïc tha thöù. Vaø nhöõng ngöôøi naày khoâng coù söï khao khaùt ñöôïc trang bò cho söï phuïc vuï. Hoï khoâng muoán töø boû chính mình vaùc thaäp töï giaù mình theo Chuùa Gieâ-su.

Laøm Sao Baïn Bieát Mình Ñöôïc Keâu Goïi Hay Khoâng?

(How Do You Know if You Are Called?)

Laøm sao moät ngöôøi bieát mình ñöôïc keâu goïi vaøo moät trong naêm chöùc vuï naày trong Hoäi thaùnh? Tröôùc tieân vaø toái caàn nhaát laø ngöôøi ñoù seõ caûm thaáy söï keâu goïi thaùnh töø Chuùa. Chính ngöôøi ñoù caûm thaáy gaùnh naëng phaûi laøm troïn coâng vieäc naøo ñoù. Ñieàu naày coøn hôn caû vieäc chæ thaáy moät nhu caàu coù theå ñöôïc ñaùp öùng. Ñuùng hôn laø ñoùi khaùt söï ban cho cuûa Chuùa ôû trong loøng thoâi thuùc ngöôøi ñoù böôùc vaøo moät chöùc vuï naøo ñoù. Neáu ngöôøi ñoù thöïc söï ñöôïc Chuùa keâu goïi, thì ngöôøi ñoù khoâng theå naøo thoûa loøng ñöôïc cho ñeán khi ngöôøi ñoù baét ñaàu laøm troïn söï keâu goïi cuûa mình. Ñieàu naày chaúng lieân quan gì ñeán vieäc ñöôïc moät ngöôøi naøo ñoù hay moät ban naøo ñoù cuûa loaøi ngöôøi boå nhieäm. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng keâu goïi.

Thöù hai laø ngöôøi thaät söï ñöôïc Chuùa keâu goïi seõ thaáy chính Ñöùc Chuùa Trôøi trang bò cho mình ñeå laøm troïn coâng vieäc Ngaøi ñaõ giao phoù. Moãi moät trong naêm chöùc vuï mang theo cho mình söï xöùc daàu sieâu nhieân khieán cho ngöôøi ñoù coù khaû naêng laøm ñöôïc nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ keâu goïi ngöôøi ñoù laøm. Söï keâu goïi ñi keøm vôùi söï xöùc daàu. Neáu khoâng coù söï xöùc daàu thì khoâng coù söï keâu goïi. Moät ngöôøi coù theå coù nguyeän voïng laøm moät chöùc vuï naøo ñoù, hoïc boán naêm tröôøng Kinh-thaùnh vaø trang bò kieán thöùc Kinh-thaùnh cho chöùc vuï ñoù, nhöng neáu khoâng coù söï xöùc daàu töø nôi Chuùa, thì ngöôøi ñoù khoâng coù söï thaønh coâng thaät söï.

Thöù ba laø ngöôøi ñoù seõ thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ môû caùnh cöûa cô hoäi cho ngöôøi ñoù ñeå taäp taønh nhöõng aân töù cuï theå cuûa mình. Theo caùch naày, ngöôøi ñoù coù theå chöùng minh chính mình laø trung tín, vaø roài cuoái cuøng, ngöôøi ñoù seõ ñöôïc giao cho nhöõng cô hoäi lôùn hôn, nhöõng traùch nhieäm lôùn hôn vaø caùc aân töù lôùn hôn.

Neáu moät ngöôøi khoâng caûm thaáy söï thoâi thuùc thieâng thöôïng trong loøng vaø söï keâu goïi vaøo moät trong naêm aân töù chöùc vuï , hoaëc ngöôøi ñoù khoâng thaáy söï keâu goïi ñaëc bieät naøo ñeå laøm troïn coâng vieäc Chuùa ñaõ giao phoù, Hoaëc khoâng coù cô hoäi daáy leân ñeå duøng caùc aân töù maø ngöôøi ñoù nghó laø mình coù, thì ngöôøi ñoù khoâng neân raùng söùc ñeå trôû neân ngöôøi maø Ñöùc chuùa trôøi ñaõ khoâng keâu goïi ngöôøi ñoù trôû thaønh. Toát hôn heát laø ngöôøi ñoù neân laøm vieäc nhö laø nguoàn phöôùc ôû giöõa voøng thaân theå Hoäi thaùnh ñòa phöông cuûa mình, haøng xoùm cuûa mình vaø ngay taïi coâng sôû laøm vieäc cuûa mình. Cho duø ngöôøi ñoù khoâng ñöôïc keâu goïi vaøo chöùc vuï “naêm maët,” thì ngöôøi ñoù vaãn ñöôïc keâu goïi ñeå phuïc vuï bôûi caùc aân töù Chuùa ñaõ ban cho mình, vaø ngöôøi ñoù neân coá chöùng toû mình trung tín.

Maëc duø Kinh-thaùnh khoâng ñeà caäp ñeán chöùc vuï naêm maët, nhöng ñieàu naày khoâng coù nghóa laø moãi moät ngöôøi ñöùng vaøo chöùc vuï naøo ñoù seõ coù moät chöùc vuï tö ñoàng. Phao-loâ ñaõ vieát raèng coù “nhieàu chöùc vuï khaùc nhau” (I Coâr 12:5), coù theå taïo ra nhöõng möùc ñoä khaùc nhau giöõa nhöõng ngöôøi ñang ôû cuøng moät chöùc vuï . Hôn theá nöõa, döôøng nhö coù nhöõng möùc ñoä xöùc daàu khaùc nhau ôû treân nhöõng ngöôøi ñoù trong nhöõng chöùc vuï naày, vì vaäy chuùng ta ñaõ coù theå phaân loaïi moãi chöùc vuï baèng möùc ñoä xöùc daàu. Chaúng haïn, coù moät soá giaùo sö döôøng nhö ñöôïc xöùc daàu theo moät caùch naøo ñoù hôn nhöõng giaùo sö khaùc. Cuõng gioáng nhö vaäy ñoái vôùi caùc aân töù chöùc vuï khaùc. Caù nhaân toâi tin raèng baát cöù moät ngöôøi haàu vieäc Chuùa naøo coù theå laøm nhöõng ñieàu gì ñoù maø nhöõng ñieàu ñoù seõ ñem ñeán vieäc gia taêng söï xöùc daàu treân chöùc vuï cuûa mình, nhö theá ngöôøi ñoù chöùng toû mình trung tín qua moät giai ñoaïn vaø thaät söï bieät rieâng mình ra thaùnh cho Ñöùc Chuùa Trôøi.

Xem Kyõ Hôn Veà chöùc Vuï Söù Ñoà

(A Closer Look at the Officement of Aposlte)

Tieáng Hy-laïp dòch töø söù ñoà laø apostolos, coù nghóa ñen laø “ngöôøi ñöôïc sai ñi.” Söù ñoà theo ñuùng nghóa cuûa taân-öôùc laø moät tín höõu ñöôïc Chuùa sai ñi ñeán moät nôi naøo ñoù hay nhöõng nôi naøo ñoù ñeå thieát laäp Hoäi thaùnh. Ngöôøi ñoù ñaët neàn taûng thuoäc linh veà vieäc “xaây döïng Hoäi thaùnh theo ñöôøng loái cuûa Chuùa” vaø moät möùc ñoä naøo ñoù thì so saùnh gioáng nhö moät “nhaø thaàu toång quaùt,” nhö chính söù ñoà Phao-loâ ñaõ vieát:

Vaû, chuùng toâi laø baïn cuøng laøm vieäc vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi; anh em laø ruoäng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caøy, nhaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi xaây. Theo ôn Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho toâi, toâi ñaõ laäp neàn nhö moät tay thôï kheùo, maø coù keû khaùc caát leân treân (I Coâr 3:9-10a).

Moät “tay thôï kheùo” hoaëc nhaø thaàu toång quaùt, giaùm saùt toaøn boä tieán trình xaây döïng- ngöôøi naày nhìn thaáy tröôùc coâng trình ñaõ laøm xong. Ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø moät chuyeân gia gioáng nhö ngöôøi thôï moäc hoaëc thôï xaây. Chaéc leõ ngöôøi ñoù bieát laøm thôï moäc vaø thôï xaây, nhöng coù theå khoâng laøm moäc gioûi nhö ngöôøi thôï moäc hoaëc xaây gioûi gioáng nhö ngöôøi thôï xaây. Cuõng gioáng nhö vaäy, ngöôøi söù ñoà coù khaû naêng laøm coâng vieäc cuûa moät ngöôøi truyeàn giaûng hoaëc muïc sö, nhöng chæ trong thôøi gian giôùi haïn khi ngöôøi ñoù laäp Hoäi thaùnh (söù ñoà Phao-loâ thöôøng ôû laïi moät nôi töø saùu thaùng ñeán ba naêm).

Ngöôøi söù ñoà raát gioûi trong vieäc thieát laäp caùc Hoäi thaùnh vaø roài giaùm saùt caùc Hoäi thaùnh ñoù ñeå giöõ cho Hoäi thaùnh theo ñuùng ñöôøng loái cuûa Chuùa. Ngöôøi söù ñoà coù traùch nhieäm laäp caùc tröôûng laõo/ caùc giaùm muïc ñeå chaên daét moãi moät hoäi chuùng maø ngöôøi ñoù ñaõ thieát laäp (xem coâng-vuï 14:21-23; Tít 1:5).

Caùc Söù Ñoà Thaät Vaø Giaû (True and False Apostles)

Ngaøy nay, döôøng nhö moät soá ngöôøi haàu vieäc Chuùa muoán coù uy quyeàn treân caùc Hoäi thaùnh, hoï voäi vaøng coâng boá mình ñöôïc keâu goïi laø söù ñoà. Nhöng haàu heát caùc vò ñoù ñeàu coù vaán ñeà lôùn. Bôûi vì hoï chaúng laäp ñöôïc Hoäi thaùnh naøo caû (hoaëc coù leõ chæ moät hoaëc hai) vaø khoâng coù caùc aân töù vaø söï xöùc daàu cuûa moät söù ñoà theo Kinh-thaùnh, chaéc hoï thaáy nhöõng muïc sö deã tin cho pheùp hoï coù uy quyeàn treân Hoäi thaùnh cuûa hoï. Neáu baïn laø moät muïc sö, thì bò maéc löøa bôûi nhöõng ngöôøi söù ñoà töï toân, giaû doái ñoùi khaùt quyeàn löïc naày. Hoï thöôøng laø ñoùi ñoäi loát chieân. Thöôøng khi hoï chaïy theo tieàn baïc. Kinh-thaùnh caûnh baùo choáng laïi caùc söù ñoà giaû (2 Coâr 11:13; Khaûi-huyeàn 2:2). Neáu hoï phaûi noùi vôùi baïn raèng hoï laø söù ñoà, thì ñieàu ñoù coù theå ñaõ chæ cho thaáy raèng hoï khoâng phaûi laø söù ñoà. Chính keát quaû coâng vieäc cuûa hoï noùi leân ñieàu ñoù.

Moät muïc sö thieát laäp Hoäi thaùnh cuûa mình vaø laøm muïc sö Hoäi thaùnh ñoù nhieàu naêm thì khoâng phaûi laø moät söù ñoà. Coù leõ, nhöõng muïc sö nhö theá coù theå ñöôïc xem nhö laø “nhöõng muïc sö coù chöùc vuï söù ñoà” vì hoï ñaõ ñi tieân phong môû Hoäi thaùnh cho mình. Song hoï khoâng ñöùng trong chöùc vuï söù ñoà bôûi vì moät söù ñoà môû caùc Hoäi thaùnh lieân tuïc.

Moät “giaùo só” thöïc söï ñöôïc Chuùa sai ñi vaø ñöôïc xöùc daàu, nhö ngaøy hoâm nay hoï thöôøng ñöôïc goïi, thì söï keâu goïi chính cuûa hoï laø thieáp laäp caùc Hoäi thaùnh, ñaõ coù theå ñöùng trong chöùc vuï cuûa moät söù ñoà. Maët khaùc, caùc giaùo só laøm coâng vieäc thieát laäp caùc tröôøng Kinh-thaùnh hoaëc huaán luyeän caùc muïc sö seõ khoâng goïi laø söù ñoà nhöng laø giaùo sö.

chöùc vuï cuûa söù ñoà thaät ñöôïc noåi baät baèng daáu kyø vaø pheùp laï, laø nhöõng coâng cuï ñeå giuùp ñôõ ngöôøi ñoù thieát laäp caùc Hoäi thaùnh. Phao-loâ ñaõ vieát:

Vì daàu toâi khoâng ra gì, cuõng chaúng keùm caùc söù ñoà raát lôùn kia chuùt naøo. Caùc baèng côù veà chöùc söù ñoà toâi ñaõ toû ra trong anh em bôûi söï nhòn nhuïc moïi ñaøng, bôûi caùc daáu laï, caùc söï khaùc thöôøng, vaø caùc pheùp laï (2 Coâr 12:11b-12).

Neáu moät ngöôøi khoâng coù nhöõng daáu kyø vaø pheùp laï keøm theo chöùc vuï cuûa mình, thì ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø söù ñoà. Hieån nhieân nhöõng söù ñoà thaät raát hieám, vaø caùc söù ñoà naày khoâng coù maët nhöõng Hoäi thaùnh giaû taïo, baát khieát vaø rao giaûng Phuùc AÂm moät caùch giaû doái. Toâi ñaõ thaáy caùc Hoäi thaùnh toàn taïi ôû ngay giöõa theá gian maø vaãn chaúng bieát gì veà Phuùc AÂm caû.

Caáp Baäc Cao Cuûa Söù Ñoà

(The High Rank of the Apostle)

Trong caû hai baûng lieät keâ cuûa Taân-öôùc veà aân töù chöùc vuï , thì chöùc vuï söù ñoà ñöôïc lieät keâ ñaàu tieân, cho thaáy raèng ñaây laø söï keâu goïi cao nhaát (EÂ-pheâ-soâ 4:11; I Coâr 12: 28).

Khoâng moät ngöôøi naøo baét ñaàu chöùc vuï cuûa mình nhö laø moät söù ñoà. Cuoái cuøng, ngöôøi ñoù coù theå ñöôïc keâu goïi laø söù ñoà, nhöng ngöôøi ñoù seõ khoâng baét ñaàu trong chöùc vuï ñoù. Tröôùc tieân, ngöôøi ñoù phaûi chöùng toû mình trung tín qua moät giai ñoaïn nhieàu naêm trong vieäc giaûng vaø daïy, roài thì cuoái cuøng, ngöôøi ñoù seõ ñöùng trong chöùc vuï maø Chuùa ñaõ saém saún cho mình. Phao-loâ ñaõ ñöôïc keâu goïi laøm söù ñoà töø trong buïng meï, nhöng oâng ta ñaõ traûi qua nhieàu naêm trong chöùc vuï troïn thôøi gian tröôùc khi oâng ta ñöùng vaøo chöùc vuï söù ñoà sau naày (Ga-la-ti 1:15-2:1). Kyø thöïc, oâng ta baét ñaàu nhö laø moät giaùo sö vaø tieân tri (Coâng-vuï 13:1-2), vaø sau naày oâng ñöôïc thaêng chöùc leân laøm söù ñoà khi oâng ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh sai ñi (Coâng-vuï 14:14).

Chuùng ta thaáy coù ñeà caäp ñeán nhöõng söù ñoà khaùc nöõa ngoaøi Phao-loâ vaø möôøi hai söù ñoà ñaàu tieân trong Coâng-vuï 1:15-26; 14:14; Roâ-ma 16:7; 2 Coâr 8:23; Ga-la-ti 1:17-19; Phi-líp 2:25 vaø I Teâ-sa-loâ-ni-ca 1:1; 2:6 (Töø söù giaû ñöôïc dòch trong 2 Coâr 8:23 vaø Phi-líp 2:25 laø apostolos tieáng Hy-laïp). Ñieàu naày xua tan ñi loaïi thaàn hoïc cho raèng chöùc vuï söù ñoà ñaõ ñöôïc giôùi haïn chæ trong voøng möôøi hai söù ñoà ñaàu tieân thoâi.

Tuy nhieân, chæ coù möôøi hai söù ñoà coù theå ñöôïc phaân loaïi nhö laø “Söù ñoà cuûa Chieân Con,” vaø chæ coù möôøi hai ngöôøi naày seõ coù moät ñòa vò ñaëc bieät trong moät nghìn naêm cai trò cuûa Ñaáng Christ (Ma-thi-ô 19:28; Khaûi-huyeàn 21:14). Chuùng ta khoâng coøn caàn nhöõng söù ñoà gioáng nhö Phi-e-rô, Giacô vaø Giaêng laø nhöõng ngöôøi ñöôïc soi daãn ñaëc bieät nhaát ñeå vieát Kinh-thaùnh, bôûi vì söï khaûi thò Kinh-thaùnh ñöôïc troïn veïn. Tuy nhieân, ngaøy hoâm nay chuùng ta vaãn caàn nhöõng söù ñoà ñi thieát laäp Hoäi thaùnh baèng quyeàn naêng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, gioáng nhö Phao-loâ vaø caùc söù ñoà khaùc ñaõ laøm, nhö ñöôïc moâ taû trong saùch Coâng-vuï.

Chöùc Vuï Tieân Tri (The Office of Prophet)

Tieân tri laø ngöôøi nhaän khaûi thò sieâu nhieân vaø noùi ra bôûi söï soi daãn thieâng thöôïng. Taát nhieân, ngöôøi ñoù thöôøng xuyeân ñöôïc duøng caùc aân töù thuoäc linh noùi tieân tri cuõng nhö caùc aân töù khaûi thò nhö: lôøi noùi khoân ngoan, lôøi tri thöùc, vaø ôn phaân bieät caùc thaàn.

Baát cöù tín höõu naøo ñeàu coù theå ñöôïc Chuùa duøng trong aân töù tieân tri khi Ñöùc Thaùnh Linh muoán, nhöng ñieàu ñoù khoâng phaûi khieán ngöôøi ñoù trôû thaønh moät tieân tri. Tröôùc heát, tieân tri laø ngöôøi haàu vieäc Chuùa coù theå giaûng hoaëc daïy coù söï xöùc daàu. Bôûi vì döôøng nhö tieân tri laø söï keâu goïi cao nhaát ñöùng thöù nhì (Thöù töï ñöôïc lieät keâ ra trong I Coâr 12:28), cho duø laø ngöôøi haàu vieäc Chuùa troïn thôøi gian cuõng khoâng ñöôïc ñaët vaøo chöùc vuï tieân tri cho ñeán khi ngöôøi ñoù coù nhieàu naêm trong chöùc vuï . Neáu ngöôøi ñoù ôû trong chöùc vuï thì ngöôøi ñoù seõ coù söï trang bò sieâu nhieân ñi cuøng vôùi chöùc vuï .

Hai ngöôøi ñöôïc goïi laø tieân tri trong Taân-öôùc ñoù laø Giu-ñe vaø Sila. Chuùng ta ñoïc trong Coâng-vuï 15:31 thaáy hoï noùi tieân tri cho Hoäi thaùnh raát laâu taïi Antioát.

Giu-ñe vaø Si-la chính laø keû tieân tri, cuõng laáy nhieàu lôøi giaûng maø khuyeân baûo, vaø giuïc loøng anh em maïnh meõ.

Moät ví duï khaùc nöõa cuûa Taân-öôùc noùi tieân tri A-ga-buùt. Trong Coâng-vuï 11:27-28, chuùng ta ñoïc thaáy:

Trong nhöõng ngaøy ñoù, coù maáy ngöôøi tieân tri töø thaønh Gieâ-ru-sa-lem xuoáng thaønh An-ti-oát. Trong boïn coù moät ngöôøi teân laø A-ga-buùt ñöùng daäy, bôûi Ñöùc Thaùnh Linh noùi tieân tri raèng seõ coù söï ñoùi keùm treân khaép ñaát; thaät vaäy, söï ñoùi keùm naày xaûy ñeán trong ñôøi Cô-loát trò vì.

Chuù yù thaáy A-ga-buùt ñöôïc ban cho lôøi noùi khoân ngoan – moät ñieàu gì ñoù noùi veà töông lai ñöôïc baøy toû ra cho oâng. Taát nhieân A-ga-buùt ñaõ khoâng bieát moïi thöù seõ xaûy ra trong töông lai, oâng chæ bieát nhöõng gì Chuùa Thaùnh Linh ñaõ muoán baøy toû ra cho oâng.

Trong Coâng-vuï 21:10-11, coù moät ví duï khaùc nöõa veà lôøi noùi khoân ngoan vaän haønh qua chöùc vuï cuûa A-ga-buùt. Laàn naày thì lôøi noùi khoân ngoan naày vì ích lôïi cuûa moät ngöôøi, laø Phao-loâ:

Chuùng ta ôû ñoù ñaõ maáy ngaøy, coù moät ngöôøi tieân tri teân laø A-ga-buùt ôû xöù Giu-ñeâ xuoáng. Ngöôøi ñeán thaêm chuùng ta, roài laáy daây löng cuûa Phao-loâ troùi chaân tay mình, maø noùi raèng: “Naày laø lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn: ‘Taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem, daân Giu-ña seõ troùi ngöôøi coù daây löng naày nhö vaäy, maø noäp trong tay ngöôøi ngoaïi ñaïo’”.

Theo giao-öôùc môùi vieäc chaïy ñeán caùc tieân tri ñeå tìm söï höôùng daãn cho caù nhaân mình coù ñuùng vôùi Kinh-thaùnh khoâng? Khoâng, chaúng ñuùng chuùt naøo, lyù do laø vì taát caû caùc tín höõu ñeàu coù Ñöùc Thaùnh Linh ôû trong hoï ñoù ñeå daãn daét hoï. Ngöôøi tieân tri chæ neân xaùc chöùng cho tín höõu ñoù nhöõng gì ngöôøi ñoù ñaõ bieát laø söï chæ daãn cuûa Chuùa trong chính taâm linh ngöôøi ñoù. Chaúng haïn, khi A-ga-buùt noùi tieân tri cho Phao-loâ, thì oâng ñaõ khoâng cho Phao-loâ söï chæ daãn veà nhöõng gì Phao-loâ neân laøm theo; OÂng ta chæ xaùc chöùng veà nhöõng gì Phao-loâ ñaõ bieát tröôùc roài vaøo moät thôøi ñieåm naøo ñoù.

Nhö ñaõ trình baøy tröôùc ñaây, Phao-loâ ñaõ ôû trong chöùc vuï tieân tri (vaø giaùo sö) tröôùc khi oâng ñöôïc keâu goïi vaøo chöùc vuï söù ñoà (Coâng-vuï 13:1). Chuùng ta bieát raèng Phao-loâ ñaõ nhaän maëc khaûi töø Chuùa theo Ga-la-ti 1:11-12, vaø oâng cuõng coù nhieàu khaûi töôïng (Coâng-vuï 9:1-9; 18:9-10; 22:17-21; 23:11; 2 Coâr 12:1-4).

Vôùi tö caùch laø nhöõng söù ñoà thaät, chuùng ta khoâng thaáy nhöõng söù ñoà thaät trong Hoäi thaùnh giaû. Nhöõng Hoäi thaùnh giaû ñaõ (vaø ñang) xa laùnh nhöõng söù ñoà thaät nhö Sila, Giu-ñe hoaëc A-ga-buùt. Lyù do laø vì caùc tieân tri thaät seõ ñem söï maëc khaûi khoâng haøi loøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà vieäc khoâng vaâng lôøi cuûa caùc Hoäi thaùnh ñoù (gioáng nhö Giaêng ñaõ laøm cho haàu heát caùc Hoäi thaùnh ôû Tieåu-AÙ trong hai chöông ñaàu cuûa saùch Khaûi-huyeàn). Hoäi thaùnh giaû taïo seõ khoâng côûi môû cho ñeàu ñoù.

Chöùc Vuï Giaùo Sö (The Office of Teacher)

Theo thöù töï ñaõ lieät keâ trong saùch I Coâr 12:28, thì chöùc vuï giaùo sö laø söï keâu goïi cao nhaát ñöùng vò trí thöù ba. Ngöôøi giaùo sö laø moät ngöôøi ñöôïc xöùc daàu ñeå daïy Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Chæ vì ngöôøi ñoù daïy Kinh-thaùnh khoâng coù nghóa laø ngöôøi ñoù laø giaùo sö Taân-öôùc. Nhieàu ngöôøi daïy chæ vì hoï thích hoaëc caûm thaáy bò eùp daïy, nhöng vì ngöôøi ñoù laø ngöôøi ôû trong chöùc vuï giaùo sö ñöôïc ban ôn moät caùch sieâu nhieân ñeå daïy doã. Ngöôøi ñoù thöôøng ñöôïc ban cho söï maëc khaûi sieâu nhieân lieân quan ñeán Lôøi Chuùa vaø coù theå giaûi thích Kinh-thaùnh theo moät caùch naøo ñoù maø laøm cho Kinh-thaùnh trôû neân deã hieåu vaø deã aùp duïng.

A-boâ-loâ laø moät ví duï cuûa Taân-öôùc veà ngöôøi ñöùng trong chöùc vuï naày. Phao-loâ ñaõ so saùnh chöùc vuï söù ñoà cuûa oâng vaø chöùc vuï giaùo sö cuûa A-boâ-loâ trong I Coâr baèng caùch noùi:

Toâi ñaõ troàng, A-boâ-loâ ñaõ töôùi, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho lôùn leân…Toâi ñaõ laäp neàn nhö moät tay thôï kheùo, maø coù keû khaùc caát leân treân” (I Coâr 3:6, 10b).

A-boâ-loâ laø giaùo sö ñaõ khoâng môû Hoäi thaùnh goác hoaëc laäp neàn. Thay vaøo ñoù, oâng ñaõ töôùi nöôùc cho nhöõng choài môùi baèng Lôøi Chuùa vaø xaây döïng nhöõng vaùch töôøng treân neàn ñaõ laäp saün.

A-boâ-loâ cuõng ñöôïc nhaéc ñeán trong Coâng-vuï 18:27-28:

Ngöôøi toan sang xöù A-chai, thì anh em giuïc loøng cho vaø vieát thô gôûi daën moân ñoà phaûi tieáp ñaõi ngöôøi töû teá. Khi tôùi roài, ngöôøi ñöôïc nhôø ôn Ñöùc Chuùa Trôøi maø boå ích cho keû ñaõ tin theo. Vì ngöôøi heát söùc beû baùc ngöôøi Giu-ña giöõa thieân haï, laáy Kinh Thaùnh maø baøy toû raèng Ñöùc Chuùa Gieâ-su laø Ñaáng Christ.

Chuù yù thaáy raèng A-boâ-loâ raát giuùp ích cho nhöõng ngöôøi ñaõ tin Chuùa vaø söï daïy doã cuûa oâng ñöôïc bieát laø “quyeàn naêng”. Söï daïy doã ñöôïc xöùc daàu luoân luoân coù quyeàn naêng.

Ñoái vôùi Hoäi thaùnh, chöùc vuï daïy doã quan troïng nhieàu hôn vieäc laøm pheùp laï hoaëc caùc aân töù chöõa laønh. Ñoù laø lyù do taïi sao chöùc vuï ñöôïc lieät keâ tröôùc nhöõng aân töù chöùc vuï ñoù trong I Coâr 12:28:

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp trong Hoäi thaùnh, thöù nhöùt laø söù ñoà, thöù nhì laø ñaáng tieân tri, thöù ba laø thaày giaùo, keá ñeán keû laøm pheùp laï, roài keû ñöôïc ôn chöõa bònh, cöùu giuùp, cai quaûn, noùi caùc thöù tieáng.

Ruûi thay, ñoâi khi caùc tín höõu bò cuoán huùt muoán thaáy pheùp laï hôn laø muoán nghe söï daïy doã Lôøi Chuùa roõ raøng seõ saûn sinh ra söï tröôûng thaønh thuoäc linh vaø söï thaùnh khieát trong ñôøi soáng cuûa hoï.

Kinh-thaùnh noùi veà caû vieäc giaûng vaø daïy. Daïy coù tính loâ-gíc vaø cung caáp trí thöùc hôn, trong khi ñoù giaûng coù tính truyeàn caûm höùng vaø thuùc giuïc hôn. Nhöõng ngöôøi truyeàn giaûng thöôøng giaûng. Caùc giaùo sö vaø muïc sö thöôøng thöôøng daïy. Caùc söù ñoà thöôøng giaûng vaø daïy. Ñieàu ñaùng tieác laø moät soá tín höõu khoâng coâng nhaän giaù trò cuûa vieäc daïy. Thaäm chí moät soá cho raèng chæ khi caùc dieãn giaû ñöôïc xöùc daàu laø luùc hoï giaûng lôùn vaø nhanh! Khoâng ñuùng nhö vaäy.

Chuùa Gieâ-su laø ví duï toát nhaát veà moät giaùo söï ñöôïc xöùc daàu. Söï daïy doã cuûa Ngaøi ñaõ chieám moät phaàn öu theá noåi troäi cuûa chöùc vuï Ngaøi ñeán noãi nhieàu ngöôøi goïi Ngaøi laø “Thaày” (Ma-thi-ô 8:19; Maùc 5:35; Giaêng 11:28).

Caùc caâu Kinh-thaùnh noùi veà chöùc vuï giaùo sö vaø söï daïy doã, xem Coâng-vuï 2:42; 5:21,25,28,42; 11:22-26; 13:1; 15:35; 18:11; 20:18-20; 28:30-31; Roâ-ma 12:6-7; I Coâr 4:17; Ga-la-ti 6:6; Coâ-loâ-se 1:28; I Ti-moâ-theâ 4:11-16; 5:17; 6:2; 2 Ti-moâ-theâ 1:11; 2:2 vaø Giacô 3:1. Nhöõng caâu Kinh-thaùnh ñaõ lieät keâ ra cho chuùng ta bieát raèng caùc giaùo sö seõ chòu söï ñoaùn xeùt nghieâm ngaët hôn, vì vaäy hoï phaûi raát thaän troïng vôùi nhöõng gì hoï daïy. Hoï chæ neân daïy Lôøi Chuùa thoâi.

Chöùc Vuï Truyeàn Giaùo (The Office of Evangelist)

Ngöôøi truyeàn giaùo laø ngöôøi ñöôïc xöùc daàu ñeå giaûng Phuùc AÂm. Söù ñieäp cuûa ngöôøi ñoù ñöôïc soaïn ñeå ñöa ngöôøi ta ñeán söï aên naên vaø tin nhaän Chuùa Gieâ-su Christ. Nhöõng söù ñieäp ñoù ñöôïc caëp theo bôûi caùc pheùp laï ñeå thu huùt söï chuù yù nhöõng ngöôøi chöa tin vaø caùo traùch hoï bôûi söï chaân thaät söù ñieäp cuûa oâng.

Coù nhieàu nhaø truyeàn giaûng trong Hoäi thaùnh ñaàu tieân laø chuyeän khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, nhöng chæ coù moät ngöôøi duy nhaát ñöôïc keå ra trong saùch Coâng-vuï nhö laø moät nhaø truyeàn giaûng. Teân oâng laø Phi-líp: “Vaøo nhaø Phi-líp, laø ngöôøi giaûng Tin laønh, moät trong baûy thaày phoù teá, roài ôû laïi ñoù” (Coâng-vuï 21:8).

Phi-líp ñaõ baét ñaàu chöùc vuï cuûa mình nhö laø moät thaày phoù teá (hoaëc coù leõ laø “chaáp söï”) ngöôøi phuïc vuï baøn tieäc (Coâng-vuï 6:1-6). OÂng ta ñöôïc thaêng chöùc leân chöùc vuï truyeàn gi£ng trong thôøi ñieåm Hoäi thaùnh bò baét bôù coù lieân quan ñeán söï tuaän ñaïo cuûa EÂ-tieân. Laàn ñaàu tieân oâng giaûng Phuùc AÂm taïi thaønh Sa-ma-ri:

Phi-líp cuõng vaäy, xuoáng trong thaønh Sa-ma-ri maø giaûng veà Ñaáng Christ taïi ñoù. Ñoaøn daân nghe ngöôøi giaûng vaø thaáy caùc pheùp laï ngöôøi laøm, thì ñoàng loøng laéng tai nghe ngöôøi noùi; vì coù nhöõng taø ma keâu lôùn tieáng leân maø ra khoûi nhieàu keû bò aùm, cuøng keû baïi vaø queø ñöôïc chöõa laønh, cuõng nhieàu. Taïi côù ñoù, trong thaønh ñöôïc vui möøng khoân xieát (Coâng-vuï 8:5-8).

Chuù yù thaáy raèng Phi-líp ñaõ coù moät söù ñieäp- Ñaáng christ. Muïc tieâu cuûa oâng ta laø baét ñaàu moân ñoà moân ñeà, nghóa laø nhöõng ngöôøi vaâng phuïc böôùc theo Ñaáng Christ. Vì vaäy, oâng ñaõ rao giaûng Ñaáng Christ nhö laø ngöôøi laøm pheùp laï, Con Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa, Ñaáng Cöùu Theá vaø laø Quan xeùt saép trôû laïi. OÂng ta ñaõ thuùc giuïc ngöôøi ta aên naên vaø theo Chuùa cuûa mình.

Cuõng chuù yù thaáy raèng Phi-líp ñöôïc trang bò baèng nhöõng daáu kyø vaø pheùp laï sieâu nhieân ñeå xaùc chöùng cho söù ñieäp cuûa mình. Moät ngöôøi ñöùng trong chöùc vuï truyeàn giaûng seõ ñöôïc xöùc daàu baèng nhöõng aân töù chöõa laønh vaø caùc aân töù thuoäc linh khaùc. Hoäi thaùnh giaû taïo chæ coù nhöõng nhaø truyeàn giaûng giaû taïo laø nhöõng ngöôøi coâng boá Phuùc AÂm giaû taïo. Ngaøy nay, theá giôùi ñaày daãy nhöõng nhaø truyeàn giaûng nhö theá, vaø ñieàu hieån nhieân laø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng xaùc chöùng söù ñieäp cuûa hoï baèng nhöõng pheùp laï vaø söï chöõa laønh. Lyù do ñôn giaûn laø hoï khoâng rao giaûng Phuùc AÂm cuûa Ngaøi. Hoï khoâng thöïc söï rao giaûng Ñaáng Christ. Hoï thöôøng rao giaûng veà nhu caàu cuûa con ngöôøi vaø Ñaáng Christ coù theå ban cho hoï ñôøi soáng dö daät ra laøm sao, hoaëc hoï giaûng veà coâng thöùc söï cöùu roãi maø khoâng coù söï aên naên keøm theo. Hoï daãn ngöôøi ta ñeán vôùi söï quy ñaïo giaû taïo xoa dòu toäi loãi cuûa hoï nhöng khoâng cöùu roãi ngöôøi ta ñöôïc. Keát quaû söï rao giaûng cuûa hoï laø khieán cho ngöôøi ta ít coù cô hoäi taùi sanh hôn, bôûi vì baây giôø ngöôøi ta thaáy khoâng caàn thieát nhaän laõnh nhöõng gì hoï nghó hoï ñaõ coù. Nhöõng nhaø truyeàn giaûng nhö theá thöïc söï ñaõ tieáp tay xaây döïng vöông quoác cuûa Satan.

Chöùc vuï truyeàn giaùo khoâng ñöôïc lieät keâ keøm theo caùc aân töù chöùc vuï khaùc trong I Coâr 12:28 cuõng nhö trong saùch EÂ-pheâ-soâ 4:11. Tuy nhieân, toâi nghó raèng söï ñeà caäp ñeán “pheùp laï vaø caùc aân töù chöõa laønh” ôû ñoù aùp duïng cho chöùc vuï cuûa ngöôøi truyeàn giaûng vì nhöõng pheùp laï vaø aân töù chöõa laønh ñoù ñaõ moâ taû trong chöùc vuï truyeàn giaùo cuûa Phi-líp vaø chuùng seõ xaùc chöùng moät caùch hieån nhieân cho chöùc vuï cuûa moät nhaø truyeàn giaûng.

Nhieàu ngöôøi ñaõ ñi töø Hoäi thaùnh naày sang Hoäi thaùnh khaùc vaø töï xöng mình laø nhöõng ngöôøi truyeàn giaùo nhöng thöïc chaát hoï khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi truyeàn giaùo vì hoï chæ giaûng cho caùc Cô ñoác nhaân trong caùc nhaø thôø, hoï khoâng ñöôïc trang bò baèng caùc aân töù chöõa laønh hoaëc laøm pheùp laï. (Moät soá ngöôøi giaû vôø coù nhöõng aân töù nhö vaäy, nhöng hoï chæ coù theå löøa doái nhöõng ngöôøi khôø khaïo. Nhöõng pheùp laï lôùn nhaát cuûa hoï laø laøm cho ngöôøi ta teù ngaõ moät chuùt khi hoï ñaãy cho ngöôøi ta teù ngaõ). Nhöõng ngöôøi laøm chöùc dòch löu ñoäng naày coù theå laø caùc giaùo sö hoaëc nhöõng nhaø truyeàn giaûng hoaëc nhöõng ngöôøi naâng ñôõ (xem Roâ-ma 12:8), nhöng hoï khoâng ñöùng trong chöùc vuï nhaø truyeàn giaûng. Tuy nhieân, coù theå laø Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå baét ñaàu chöùc vuï ngöôøi ñoù laø moät ngöôøi naâng ñôõ hoaëc thaày giaûng vaø sau ñoù ñöa ngöôøi ñoù vaøo chöùc vuï truyeàn giaûng.

Caùc caâu Kinh-thaùnh ñeå nghieân cöùu theâm veà chöùc vuï truyeàn giaûng, ñoïc Coâng-vuï 8:4-40, moät baûn kyù thuaät laø chöùc vuï cuûa Phi-líp. Chuù yù thaáy ôû ñaây veà taàm quan troïng cuûa vieäc phuï thuoäc laãn nhau caùc aân töù chöùc vuï (xem kyõ caâu 14-25) vaø caùch Phi-líp khoâng nhöõng rao giaûng Phuùc AÂm cho ñaùm ñoâng maø coøn ñöôïc Ñöùc Chuùa trôøi daãn daét cuõng ñeå laøm chöùng cho töøng ngöôøi (Coâng-vuï 8:25-39).

Döôøng nhö nhöõng ngöôøi truyeàn giaùo ñöôïc uûy thaùc laøm baùp teâm cho nhöõng ngöôøi môùi tin Chuùa cuûa hoï, nhöng hoï khoâng caàn thieát ñöôïc uyû thaùc baùp teâm Thaùnh Linh cho caùc taân tín höõu. Ñoù seõ laø traùch nhieäm cô baûn cuûa caùc söù ñoà hoaëc muïc sö/ caùc tröôûng laõo/ caùc giaùm muïc.

Chöùc Vuï Muïc Sö (The Office of Pastor)

Trong hai chöông ñaàu, Toâi ñaõ so saùnh vai troø cuûa muïc sö trong Kinh-thaùnh vôùi muïc sö hoïc theo chuaån möïc bình thöôøng thuoäc chuûng vieän thaàn hoïc. Tuy nhieân, vaãn coù chuyeän ñeå noùi theâm veà chöùc vuï muïc sö.

Ñeå hieåu moät caùch ñaày ñuû nhöõng gì Kinh-thaùnh noùi veà chöùc vuï muïc sö, chuùng ta caàn bieát ba töø chìa khoùa trong ngoân ngöõ Hy-laïp. Ba töø ñoù trong tieáng Hy-laïp laø (1) poimen, (2) presbuteros vaø (3) episkopos. Nhöõng töø naày ñöôïc dòch theo thöù töï lieân tieáp nhö sau (1) ngöôøi chaên baày (chieân) hoaëc muïc sö, (2) tröôûng laõo, vaø (3) coi soùc hoaëc giaùm muïc.

Töø poimen ñöôïc tìm thaáy 18 laàn trong Taân-öôùc vaø ñöôïc dòch laø ngöôøi chaên baày 17 laàn vaø muïc sö chæ coù moät laàn. Ñoäng töø cuûa noù laø poimaino, ñöôïc thaáy 11 laàn vaø thöôøng ñöôïc dòch nhieàu nhaát laø chaên baày.

Tieáng Hy-laïp cuûa töø presbuteros ñöôïc thaáy 66 laàn trong Taân-öôùc, thì coù ñeán 60 laàn ñöôïc dòch laø tröôûng laõo hoaëc caùc tröôûng laõo.

Töø cuoái cuøng trong tieáng Hy-laïp laø episkopos ñöôïc tìm thaáy 5 laàn trong Taân-öôùc, ñöôïc dòch laø coi soùc 4 trong soá 5 laàn. Baûn King James dòch laø giaùm muïc.

Taát caû ba töø naày ñeàu ñeà caäp ñeán cuøng moät vò trí trong Hoäi thaùnh, nhöõng töø naày ñöôïc duøng thay theá cho nhau. Heã khi naøo Phao-loâ thieát laäp caùc Hoäi thaùnh, thì oâng boå nhieäm caùc tröôûng laõo (presbuteros) ngöôøi maø khi oâng ñi seõ thay theá oâng chaêm soùc caùc hoäi chuùng ñòa phöông (Coâng-vuï 14L:23, Tít 1:5). Traùch nhieäm cuûa nhöõng ngöôøi naày laøm vieäc nhö nhöõng ngöôøi coi soùc (episkopos) vaø chaên baày (poimaino) chieân cuûa hoï. Chaúng haïn, trong Coâng-vuï 20:17 chuùng ta ñoïc thaáy:

Baáy giôø, Phao-loâ sai ngöôøi ôû thaønh Mi-leâ ñi tôùi thaønh EÂ-pheâ-soâ, môøi caùc tröôûng laõo [presbuteros] trong Hoäi thaùnh ñeán.

Vaø Phao-loâ ñaõ noùi gì vôùi caùc tröôûng laõo caùc Hoäi thaùnh ñoù?

Anh em haõy giöõ laáy mình, vaø luoân caû baày maø Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ laäp anh em laøm keû coi soùc [episkopos], ñeå chaên [poimaino] Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, maø Ngaøi ñaõ mua baèng chính huyeát mình (Coâng-vuï 20:28).

Chuù yù thaáy vieäc duøng thay theá ba töø Hy-laïp naày. nhöõng töø naày khoâng phaûi laø ba chöùc vuï khaùc nhau. Phao-loâ ñaõ noùi vôùi caùc tröôûng laõo raèng hoï laø nhöõng ngöôøi coi soùc phaûi laøm vieäc gioáng nhö nhöõng ngöôøi chaên baày.

Phi-e-rô cuõng vieát trong thö tín ñaàu tieân cuûa mình:

Toâi gôûi lôøi khuyeân nhuû naày cho caùc baäc tröôûng laõo [presbuteros] trong anh em, toâi ñaây cuõng laø tröôûng laõo nhö hoï, laø ngöôøi chöùng kieán söï ñau ñôùn cuûa Ñaáng Christ, vaø cuõng coù phaàn veà söï vinh hieån seõ hieän ra: haõy chaên baày [poimaino] cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giao phoù cho anh em; laøm vieäc ñoù chaúng phaûi bôûi eùp tình, beøn laø bôûi vui loøng, chaúng phaûi vì lôïi dô baån, beøn laø heát loøng maø laøm, chaúng phaûi quaûn trò phaàn traùch nhieäm chia cho anh em, song ñeå laøm göông toát cho caû baày. Khi Ñaáng laøm ñaàu caùc keû chaên chieân hieän ra, anh em seõ ñöôïc maõo trieàu thieân vinh hieån, chaúng heà taøn heùo (I Phi-e-rô 5:1-4).

Phi-e-rô khuyeân baûo caùc tröôûng laõo chaên baày cuûa mình. Ñoäng töø naày ñöôïc dòch ôû ñaây laø chaên baày (ôû daïng danh töø) ñöôïc dòch nhö laø muïc sö trong EÂ-pheâ-soâ 4:11:

AÁy chính Ngaøi [Chuùa Gieâ-su] ñaõ cho ngöôøi naày laøm söù ñoà, keû kia laøm tieân tri, ngöôøi khaùc laøm thaày giaûng Tin laønh, keû khaùc nöõa laøm muïc sö vaø giaùo sö.

Ñieàu naày cuõng ñöa chuùng ta ñeán choã tin raèng caùc tröôûng laõo vaø muïc sö ñeàu gioáng nhau.

Phao-loâ cuõng ñaõ duøng töø tröôûng laõo (presbuteros) vaø ngöôøi giaùm muïc (episkopos) thay theá cho nhau trong thö tín Tít 1:5-7:

Ta ñaõ ñeå con ôû laïi Cô-reát ñaëng saép ñaët moïi vieäc chöa thu xeáp, vaø theo nhö ta ñaõ raên baûo cho con maø laäp nhöõng tröôûng laõo trong moãi thaønh…Vì ngöôøi giaùm muïc laøm keû quaûn lyù nhaø Ñöùc Chuùa Trôøi thì phaûi cho khoâng choã traùch ñöôïc.

Do ñoù, khoâng theå naøo lyù luaän hôïp lyù ñöôïc raèng chöùc vuï muïc sö, tröôûng laõo vaø giaùm muïc khoâng phaûi taát caû ñeàu coù cuøng moät chöùc vuï ñöôïc. Vì vaäy, baát cöù ñieàu gì ñöôïc vieát veà caùc giaùm muïc vaø caùc tröôûng laõo trong caùc thö tín Taân-öôùc ñieàu aùp duïng cho caùc muïc sö.

Söï Cai Quaûn Hoäi Thaùnh (Church Governance)

Nhöõng caâu Kinh-thaùnh ñaõ trích ôû treân cuõng cho thaáy roõ raøng raèng, khoâng nhöõng caùc tröôûng laõo/ caùc muïc sö/ caùc giaùm muïc ñöôïc ban cho söï coi soùc thuoäc linh cuûa Hoäi thaùnh, maø hoï coøn ñöôïc ban cho uy quyeàn cai quaûn. Khaù ñôn giaûn laø caùc tröôûng laõo/ caùc muïc sö/ caùc giaùm muïc chòu traùch nhieäm coi soùc, vaø caùc thaønh vieân cuûa Hoäi thaùnh neân thuaän phuïc hoï:

Haõy vaâng lôøi keû daét daãn anh em vaø chòu phuïc caùc ngöôøi aáy, – bôûi caùc ngöôøi aáy tænh thöùc veà linh hoàn anh em, döôøng nhö phaûi khai trình (Heâbeârô 13:17).

Taát nhieân, Cô ñoác nhaân khoâng neân thuaän phuïc vò muïc sö khoâng ñaàu phuïc Chuùa, nhöng ngöôøi ñoù cuõng neân nhaän bieát raèng khoâng moät muïc sö naøo hoaøn haûo caû. Caùc muïc sö/ caùc tröôûng laõo/ caùc giaùm muïc coù uy quyeàn treân Hoäi thaùnh cuûa hoï nhö ngöôøi cha coù uy quyeàn treân gia ñình vaäy:

Vaäy, ngöôøi giaùm muïc [muïc sö/ tröôûng laõo] caàn phaûi khoâng choã traùch ñöôïc:phaûi kheùo cai trò nhaø rieâng mình, giöõ con caùi mình cho vaâng phuïc vaø ngay thaät troïn veïn; (vì neáu coù ai khoâng bieát cai trò nhaø rieâng mình, thì laøm sao cai trò ñöôïc Hoäi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi?) (I Ti-moâ-theâ 3:2-5).

Phao-loâ noùi tieáp,

Caùc tröôûng laõo [caùc muïc sö/ caùc giaùm muïc] kheùo cai trò Hoäi thaùnh thì mình phaûi kính troïng boäi phaàn, nhöùt laø nhöõng ngöôøi chòu chöùc rao giaûng vaø daïy doã (I Ti-moâ-theâ 5:17).

Roõ raøng, caùc tröôûng laõo phaûi cai quaûn Hoäi thaùnh.

Caùc Tröôûng Laõo Khoâng Theo Kinh-thaùnh

(Uncriptural Elders)

Nhieàu Hoäi thaùnh tin cô caáu ñieàu haønh cuûa hoï hôïp vôùi Kinh-thaùnh vì hoï coù moät nhoùm caùc tröôûng laõo cai quaûn, nhöng nan ñeà cuûa hoï laø quan ñieåm cuûa hoï veà caùc tröôûng laõo khoâng ñuùng. Caùc tröôûng laõo cuûa hoï ñöôïc baàu cöû thöôøng xuyeân vaø ñöôïc luaân phieân thay theá nhau ôû trong voøng hoäi chuùng cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi naày thöôøng ñöôïc noùi ñeán nhö laø “Hoäi Ñoàng Tröôûng Laõo,” Nhöõng ngöôøi nhö theá khoâng phaûi laø tröôûng laõo theo ñònh nghóa cuûa Kinh-thaùnh. Neáu chuùng ta chæ ñôn giaûn xem nhöõng ñoøi hoûi maø Phao-loâ ñaõ lieät ra cho moät ngöôøi muoán laøm tröôûng laõo, thì ñieàu naày ñaõ quaù roõ raøng. Phao-loâ ñaõ vieát raèng moät ngöôøi tröôûng laõo ñoøi hoûi phaûi ôû trong chöùc vuï troïn thôøi gian trong vieäc giaûng/ daïy vaø cai quaûn, do vaäy phaûi ñöôïc traû löông (I Ti-moâ-theâ 3:4-5; 5:17-18; Tít 1:9). Raát ít ngöôøi, neáu coù ñi chaêng nöõa thì nhöõng ngöôøi ngoài treân gheá “caùc ban tröôûng laõo” Hoäi thaùnh thích hôïp vôùi nhöõng ñieàu kieän naày. Hoï khoâng ñöôïc traû löông; hoï khoâng ñöôïc giaûng hoaëc daïy; hoï khoâng laøm vieäc troïn thôøi gian cho Hoäi thaùnh; hoï khoâng bieát tí gì veà caùch quaûn trò moät Hoäi thaùnh.

Söï ñieàu haønh Hoäi thaùnh khoâng theo Kinh-thaùnh ñaõ coù theå laø nguyeân nhaân cuûa nhieàu nan ñeà trong Hoäi thaùnh ñòa phöông hôn baát chuyeän naøo khaùc. Khi nhöõng ngöôøi khoâng ñuùng ñieàu haønh Hoäi thaùnh, thì nan ñeà seõ ñeán. Ñieàu naày seõ môû cöûa cho söï xung ñoät, söï thoûa hieäp vaø laøm teâ lieät Hoäi thaùnh hoaøn toaøn. Cô caáu ñieàu haønh Hoäi thaùnh khoâng theo Kinh-thaùnh gioáng nhö traûi thaûm môøi ma quyû vaøo.

Toâi nhaän bieát raèng mình ñang vieát cho caùc muïc sö thuoäc caùc toå chöùc Hoäi thaùnh cuõng nhö caùc Hoäi thaùnh tö gia. Moät soá muïc sö thuoäc toå chöùc Hoäi thaùnh coù leõ ñang laøm muïc sö cho caùc Hoäi thaùnh maø nhöõng cô caáu ñieàu haønh khoâng theo Kinh-thaùnh ñaõ ñaâu vaøo ñoù roài nôi maø caùc tröôûng laõo ñöôïc hoäi chuùng baàu choïn. Nhöõng cô caáu ñieàu haønh khoâng theo Kinh-thaùnh naày thöôøng thöôøng coù theå thay ñoåi chaéc chaén seõ coù söï xung ñoät xaûy ra.

Lôøi khuyeân cuûa toâi daønh cho nhöõng vò muïc sö naày laø haõy laøm heát söùc mình bôûi söï giuùp ñôõ cuûa Chuùa ñeå thay ñoåi cô caáu ñieàu haønh Hoäi thaùnh vaø chòu ñöïng söï xung ñoät coù theå xaûy ra taïm thôøi khoâng theå traùnh khoûi ñöôïc, coøn hôn laø ñeå xung ñoät trieàn mieân khoâng theå naøo traùnh khoûi xaûy ra trong töông lai neáu ngöôøi ñoù khoâng chòu laøm gì ngay töø baây giôø. Neáu ngöôøi ñoù thaønh coâng baèng caùch chòu ñöïng moät soá xung ñoät taïm thôøi, thì ngöôøi ñoù ñaõ seõ traùnh taát caû nhöõng söï xung ñoät trong töông lai. Neáu ngöôøi ñoù thaát baïi, thì ngöôøi ñoù coù theå luoân luoân môû ñöôïc moät Hoäi thaùnh môùi vaø toå chöùc cô caáu ñieàu haønh theo Kinh-thaùnh ngay töø buoåi ban ñaàu.

Cho duø coù ñau ñôùn, coù theå sau cuøng thì vò muïc sö ñoù seõ coù theå keát quaû nhieàu cho vöông quoác cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Neáu nhöõng ngöôøi hieän ñang quaûn trò Hoäi thaùnh laø nhöõng moân ñoà thaät cuûa Ñaáng Christ, thì vò muïc sö ñoù coù cô hoäi thaønh coâng trong vieäc thuyeát phuïc nhöõng ngöôøi ñoù thay ñoåi cô caáu neáu vò muïc sö ñoù coù theå thuyeát phuïc nhöõng ngöôøi ñoù caùch toân troïng theo nguyeân taéc cuûa Kinh-thaùnh ñeå taïo ra nhöõng söï thay ñoåi caàn thieát.

Nhieàu Tröôûng Laõo (The Plurality Elders)?

Moät soá ngöôøi muoán chæ ra raèng caùc tröôûng laõo luoân luoân ñöôïc noùi ñeán soá nhieàu trong Kinh-thaùnh, do vaäy, töï ñieàu naày cho thaáy raèng chæ coù moät tröôûng laõo/ muïc sö/ giaùm muïc duy nhaát ñeå daãn daét baày chieân laø khoâng ñuùng vôùi Kinh-thaùnh. Tuy nhieân, ñaây khoâng phaûi laø baèng chöùng keát luaän theo quan ñieåm cuûa toâi. Thaät ra, kinh-thaùnh coù noùi raèng, trong moät soá thaønh phoá naøo ñoù, coù nhieàu hôn moät tröôûng laõo troâng coi Hoäi thaùnh, nhöng khoâng noùi raèng nhöõng tröôûng laõo ñoù coù chöùc vuï ngang baèng vôùi nhau treân moät trong caùc hoäi chuùng rieâng bieät. Chaúng haïn, khi Phao-loâ nhoùm hoïp caùc tröôûng laõo ôû thaønh EÂ-pheâ-soâ laïi (Coâng-vuï 20:17), thì hieån nhieân laø nhöõng tröôûng laõo ñoù ñeán cuøng moät thaønh phoá maø trong ñoù toaøn boä hoäi ñoàng coù caû ngaøn ngöôøi vaø coù leõ laø möôøi ngaøn ngöôøi (Coâng-vuï 19:19). Do ñoù ñaõ coù nhieàu baày chieân ôû Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ, vaø hoaøn toaøn coù theå laø moãi moät caù nhaân tröôûng laõo ñaõ troâng coi moät Hoäi thaùnh tö gia rieâng bieät.

Khoâng thaáy moät choã naøo naøo trong Kinh-thaùnh cho thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi moät ban beä ñoù ñeå laøm moät coâng vieäc naøo ñoù. Khi Ngaøi muoán giaûi cöùu Y-sô-ra-eân ra khoûi xöù Ai-caäp, thì Ngaøi keâu goïi moät ngöôøi laø Moâi-se laøm laõnh ñaïo. Nhöõng ngöôøi khaùc ñöôïc keâu goïi ñeå giuùp ñôõ Moâi-se, nhöng taát caû ñeàu ôû döôùi quyeàn cuûa oâng vaø cuõng gioáng nhö oâng, hoï ñeàu coù nhöõng traùch nhieäm rieâng treân moät nhoùm nhoû naøo ñoù. Khuoân maãu naày ñöôïc laïi ñi laëp laïi trong Kinh-thaùnh khi Ñöùc Chuùa Trôøi coù moät coâng vieäc, Ngaøi keâu goïi moät ngöôøi chòu traùch nhieäm, vaø Ngaøi goïi nhöõng ngöôøi khaùc giuùp ñôõ ngöôøi ñoù.

Do vaäy, Hình khoâng ñuùng laém khi cho raèng Ñöùc Chuùa Trôøi keâu goïi moät ban tröôûng laõo coù cuøng uy quyeàn ngang nhau ñeå troâng coi moãi moät Hoäi thaùnh tö gia nhoû khoaûng hai chuïc ngöôøi. Vieäc naày döôøng nhö ñang môøi goïi söï xung ñoät.

Ñieàu naày khoâng coù yù noùi raèng moãi moät Hoäi thaùnh tö gia neân chæ coù moät ngöôøi vaø chæ moät tröôûng laõo duy nhaát troâng coi maø thoâi. Nhöng muoán noùi raèng neáu coù hôn moät tröôûng laõo trong moät Hoäi thaùnh, thì (caùc) tröôûng laõo non treû hôn vaø ít tröôûng thaønh veà maët thuoäc linh hôn neân ñaàu phuïc ngöôøi tröôûng laõo giaø nhaát vaø tröôûng thaønh thuoäc linh nhaát. Theo ñuùng Kinh-thaùnh, thì Caùc Hoäi thaùnh chöù khoâng phaûi laø caùc tröôøng Kinh-thaùnh ñöôïc coi nhö laø nhöõng trung taâm huaán luyeän cho caùc muïc sö/ caùc tröôûng laõo/ caùc giaùm muïc treû, vaäy neân hoaøn toaøn coù theå vaø ñaùng ñöôïc mong muoán coù moät vaøi tröôûng laõo/ muïc sö/ giaùm muïc trong Hoäi thaùnh tö gia, vôùi nhöõng ngöôøi non treû thuoäc linh hôn ñöôïc moân ñoà bôûi ngöôøi tröôûng thaønh thuoäc linh hôn.

Toâi ñaõ quan saùt hieän töôïng naày ngay caû trong caùc Hoäi thaùnh ñöôïc cho raèng giaùm saùt bôûi caùc tröôûng laõo “ngang baèng nhau”. Luoân luoân coù moät ngöôøi ñöôïc nhöõng ngöôøi khaùc toân troïng. Hoaëc coù moät ngöôøi noåi troäi trong khi ñoù nhöõng ngöôøi khaùc thì thuï ñoäng hôn. Neáu khoâng thì cuoái cuøng roài cuõng coù xung ñoät xaûy ra. Ñaây laø söï thaät, ngay caû caùc ban beä luoân luoân choïn moät ngöôøi laøm chuû tòch. Khi moät nhoùm ngöôøi ngang baèng nhau baét ñaàu laøm vieäc gì, thì hoï thöøa nhaän raèng chaéc phaûi coù moät ngöôøi laõnh ñaïo. Thì trong Hoäi thaùnh cuõng vaäy.

Ngoaøi ra, traùch nhieäm cuûa caùc tröôûng laõo ñöôïc Phao-loâ so saùnh vôùi traùch nhieäm cuûa nhöõng ngöôøi cha trong I Ti-moâ-theâ 3:4-5. Caùc tröôûng laõo phaûi kheùo quaûn trò nhaø rieâng mình, neáu khoâng thì ngöôøi ñoù khoâng hoäi ñuû phaåm chaát ñeå quaûn trò Hoäi thaùnh. Nhöng gia ñình ñöôïc hai ngöôøi cha ngang haøng nhau quaûn trò seõ toát nhö theá naøo? Toâi nghi ngôø laø seõ coù vaán ñeà roài ñaáy.

Caùc tröôûng laõo/ caùc muïc sö/ caùc giaùm muïc neân ñöôïc keát noái vôùi maïng löôùi laøm vieäc trong moät hoäi ñoàng ñòa phöông lôùn hôn ñeå coù traùch nhieäm khai trình laãn nhau giöõa caùc tröôûng laõo ñoàng nghieäp ngöôøi coù theå giuùp ñôõ neáu coù vaán ñeà caàn ñeán hoï. Phao-loâ ñaõ vieát veà “hoäi tröôûng laõo” (I