CAÙC AÂN TÖÙ CHÖÙC VUÏ

CHÖÔNG 19

Xuyeân suoát caùc thö tín Taân-öôùc, chuùng ta thaát cuïm töø nhö “trong Ñaáng Christ,” “vôùi Ñaáng Christ,” “bôûi Ñaáng Christ” vaø “trong Ngaøi”. Nhöõng cuïm töø naày thöôøng baøy toû moät soá ích lôïi maø chuùng ta laø nhöõng ngöôøi tin Chuùa coù ñöôïc vì nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ laøm cho chuùng ta. Khi chuùng ta thaáy chính chuùng ta nhö Chuùa thaáy chuùng ta, “trong Ñaáng Christ,” thì seõ giuùp chuùng ta soáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta soáng. Ngöôøi moân ñoà moân ñoà seõ muoán daïy cho caùc moân ñoà cuûa mình bieát hoï laø ai trong Ñaáng Christ ñeå giuùp caùc moân ñoà taêng tröôûng ñeán söï tröôûng thaønh thuoäc linh troïn veïn.

Tröôùc tieân, “trong Ñaáng christ” coù nghó laø gì?

Khi chuùng ta taùi sanh, thì chuùng ta ñöôïc ñaët vaøo thaân theå cuûa Ñaáng Christ vaø chuùng ta trôû thaønh moät vôùi Ngaøi veà maët thuoäc linh. Chuùng ta haõy xem moät vaøi caâu kinh-thaùnh maãu trong caùc thö tín Taân-öôùc ñaõ khaúng ñònh raèng:

Thì cuõng vaäy, chuùng ta laø nhieàu ngöôøi maø hieäp neân moät thaân trong Ñaáng Christ (Roâ-ma 12:5).

Coøn ai keát hieäp vôùi Chuùa thì trôû neân moät taùnh thieâng lieâng cuøng Ngaøi (I Coâr 6:17).

Vaû, anh em laø thaân cuûa Ñaáng Christ, vaø laø chi theå cuûa thaân, ai rieâng phaàn naáy (I Coâr 12:27).

Chuùng ta nhöõng ngöôøi tin nhaän Chuùa Gieâ-su Christ neân nhìn thaáy chính mình chuùng ta nhö ñöôïc keát hieäp vôùi Ngaøi, nhöõng thaønh vieân trong thaân theå Ngaøi vaø cuøng moät taâm linh vôùi Ngaøi.

Ñaây laø moät caâu Kinh-thaùnh noùi cho chuùng ta bieát nhöõng ích lôïi maø chuùng ta coù ñöôïc vì chuùng ta ôû trong Ñaáng Christ:

Vaû, aáy laø nhôø Ngaøi maø anh em ôû trong Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ, laø Ñaáng maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm neân söï khoân ngoan, söï coâng bình, söï neân thaùnh, vaø söï cöùu chuoäc cho chuùng ta (I Coâr 1:30).

Trong Ñaáng Christ, chuùng ta ñöôïc xöng coâng bình (ñaõ coâng boá “voâ toäi” vaø baây giôø phaûi laø ñieàu ñuùng), ñöôïc thanh taåy (bieät rieâng cho söï söû duïng thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi), vaø ñöôïc chuoäc (ñöôïc mua khoûi söï noâ leä). Chuùng ta khoâng ñôïi ñeå ñöôïc xöng coâng bình, ñöôïc thanh taåy hoaëc cöùu chuoäc vaøo moät thôøi ñieåm trong töông lai. Ñuùng hôn laø, chuùng ta coù taát caû nhöõng phöôùc haïnh ñoù ngay baây giôø vì chuùng ta trong Ñaáng Christ.

Trong Ñaáng Christ, nhöõng toäi loãi cuõ tröôùc ñaây cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc tha thöù:

Ngaøi ñaõ giaûi thoaùt chuùng ta khoûi quyeàn cuûa söï toái taêm, laøm cho chuùng ta dôøi qua nöôùc cuûa Con raát yeâu daáu Ngaøi, trong Con ñoù chuùng ta coù söï cöùu chuoäc, laø söï tha toäi (Coâ-loâ-se 1:13-14).

Chuù yù thaáy raèng ñoaïn Kinh-thaùnh cuõng cho chuùng ta khoâng coøn ôû trong vöông quoác cuûa Satan, quyeàn cuûa söï toái taêm nöõa, nhöng baây giôø ôû trong nöôùc cuûa söï saùng, nöôùc cuûa Chuùa Gieâ-su.

Vaäy, neáu ai ôû trong Ñaáng Christ, thì naáy laø ngöôøi döïng neân môùi; nhöõng söï cuõ ñaõ qua ñi, naày moïi söï ñeàu trôû neân môùi (2Coâr 5:17).

Ngôi khen Ñöùc Chuùa Trôøi laø neáu baïn laø ngöôøi theo Ñaáng Christ, thì baïn laø moät “taïo vaät môùi,” gioáng nhö con saâu bieán thaønh con böôùm! Taâm linh cuûa baïn ñaõ ñöôïc ban moät baûn tính môùi. Tröôùc ñaây baïn ñaõ coù baûn tính ích kyû cuûa Satan trong taâm linh cuûa baïn, nhöng baây giôø taát caû ñôøi soáng cuõ cuûa baïn ñaõ “qua ñi”.

Theâm Phöôùc Haïnh Trong Ñaáng Christ (More Blessings in Chirst)

Vì chöng anh em bôûi tin Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ, neân heát thaûy ñeàu laø con trai cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Ga-la-ti 3:26).

Khoâng tuyeät vôøi sao khi chuùng ta bieát mình thöïc söï laø con trai cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, ñöôïc sanh laïi bôûi Thaùnh Linh Ngaøi? Khi chuùng ta ñeán vôùi Ngaøi trong söï caàu nguyeän, thì chuùng ta tieán gaàn Ngaøi khoâng nhö laø Chuùa cuûa chuùng ta maø coøn laø Cha cuûa Chuùng ta nöõa!

Vì chuùng ta laø vieäc Ngaøi laøm ra, ñaõ ñöôïc döïng neân trong Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ ñeå aøm vieäc laønh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saém saün tröôùc cho chuùng ta laøm theo (EÂ-pheâ-soâ 2:10).

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng nhöõng taïo döïng neân chuùng ta, maø Ngaøi coøn taùi taïo neân chuùng ta trong Ñaáng Christ. Hõn theá nöõa, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh tröôùc moät chöùc vuï cho moãi moät chuùng ta ñeå hoaøn taát, “coâng vieäc laønh….ñaõ saém saún cho chuùng ta”. Moãi moät ngöôøi chuùng ta ñeàu coù moät soá phaän thieân thöôïng rieâng bieät.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho Ñaáng voán chaúng bieát toäi loãi trôû neân toäi loãi vì chuùng ta, haàu cho chuùng ta nhôø Ñaáng ñoù maø ñöôïc trôû neân söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (2 Coâr 5:21).

Söï coâng bình maø chuùng ta coù ñöôïc bôûi vì chuùng ta ôû trong Ñaáng Christ thöïc söï laø söï coâng bình cuûa chính Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñieàu ñoù laø vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ôû trong chuùng ta vaø bieán ñoåi chuùng ta bôûi Ñöùc Thaùnh Linh. Coâng vieäc laønh cuûa chuùng ta thaät söï laø coâng vieäc laønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm qua bôûi chuùng ta.

Traùi laïi, trong moïi söï ñoù, chuùng ta nhôø Ñaáng yeâu thöông mình maø thaéng hôn boäi phaàn (Roâ-ma 8:37).

Phao-loâ ñaõ vieát “moïi söï ñoù” laø nhöõng ñieàu gì? Caùc caâu Kinh-thaùnh trong saùch Roâ-ma noùi tröôùc caâu Kinh-thaùnh naày baøy toû raèng moïi söï ñoù laø thöû thaùch vaø ñau ñôùn maø caùc tín höõu kinh qua. Ngay caû trong vieäc tuaän ñaïo, thì chuùng ta vaãn laø nhöõng ngöôøi chieán thaéng, cho duø theá gian naày coù coi chuùng ta laø naïn nhaân ñi chaêng nöõa. Nhôø Ñaáng Christ chuùng ta thaéng hôn boäi phaàn vì khi chuùng ta cheát, thì chuùng ta seõ ñi thieân ñaøng!

Toâi laøm ñöôïc moïi söï nhôø Ñaáng ban theâm söùc cho toâi (Phi-líp 4:13).

Nhôø Ñaáng Christ, khoâng vieäc chi maø chuùng ta khoâng theå laøm ñöôïc bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta khaû naêng vaø söùc maïnh. Chuùng ta coù khaû naêng hoaøn thaønh baát kyø coâng vieäc gì Ngaøi giao phoù cho chuùng ta.

Ñöùc Chuùa Trôøi toâi seõ laøm cho ñaày ñuû moïi söï caàn duøng cuûa anh em y theo söï giaøu coù cuûa Ngaøi ôû nôi vinh hieån trong Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ (Phi-líp 4:19).

Chuùng ta coù theå mong muoán raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñaùp nhöõng nhu caàu thaät söï cuûa chuùng ta neáu chuùng ta tìm kieám nöôùc Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng Chaên giöõ chuùng ta, vaø Ngaøi chaêm soùc chieân cuûa Ngaøi!

Ñoàng yù Vôùi Nhöõng Gì Chuùa Noùi

(Agreeing With What God Says)

Ruûi thay, moät soá ngöôøi trong chuùng ta khoâng tin nhöõng gì Lôøi Chuùa noùi veà chuùng ta, nhö ñaõ chæ cho thaáy baèng caùch chuùng ta noùi ngöôïc laïi vôùi nhöõng gì Kinh-thaùnh noùi. Thay vì noùi, “Toâi coù theå laøm ñöôïc moïi söï nhôû Ñaáng Christ laø Ñaáng ban theâm söùc cho toâi” thì chuùng ta laïi noùi, “Toâi khoâng nghó laø toâi coù theå laøm ñöôïc chuyeän naày”.

Nhöõng lôøi noùi nhö theá thì Kinh-thaùnh cho bieát ñoù laø nhöõng “lôøi töôøng trình xaáu” bôûi noù khoâng hôïp vôùi nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi (Daân 13:32). Tuy nhieân khi loøng chuùng ta ñaày daãy Lôøi Chuùa, thì chuùng ta seõ ñaày daãy ñöùc tin, tin vaø noùi nhöõng gì chæ hôïp vôùi Kinh-thaùnh maø thoâi.

Moät Soá Lôøi Coâng Boá Theo Kinh-thaùnh

(Some Biblical Declaration)

Chuùng ta neân tin vaø noùi chuùng ta laø nhöõng ngöôøi theo nhö Chuùa noùi chuùng ta.

Chuùng ta neân tin vaø noùi chuùng ta coù theå laøm ñöôïc nhöõng ñieàu Chuùa noùi chuùng ta coù theå laøm ñöôïc.

Chuùng ta neân tin vaø noùi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng Ngaøi noùi Ngaøi laø.

Chuùng ta neân tin vaø noùi Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm nhöõng gì Ngaøi noùi Ngaøi seõ laøm.

Döôùi ñaây laø moät soá caâu noùi theo Kinh-thaùnh maø taát caû moïi ngöôøi tin Chuùa coù theå coâng boá moät caùch maïnh daïn. Khoâng phaûi taát caû caùc caâu noùi caàn phaûi noùi “trong Ñaáng Christ” nhöng taát caû ñeàu ñuùng theo Kinh-thaùnh.

Toâi ñöôïc cöùu chuoäc, ñöôïc thanh taåy vaø ñöôïc xöng coâng bình trong Ñaáng Christ (I Coâr 1:30).

Toâi ñaõ ñöôïc chuyeån töø vöông quoác cuûa söï toái taêm sang nöôùc saùng laùng cuûa con yeâu daáu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Coâ-loâ-se 1:13).

Trong Ñaáng Christ, moïi toäi loãi cuûa toâi ñaõ ñöôïc tha thöù (EÂ-pheâ-soâ 1:7).

Toâi laø taïo vaät môùi trong Ñaáng Christ- ñôøi soáng cuûa cuûa toâi ñaõ qua ñi (2 Coâr 5:17).

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saém saún tröôùc moïi coâng vieäc laønh cho toâi ñeå laøm theo (EÂ-pheâ-soâ 2:10).

Toâi ñaõ ñöôïc trôû neân söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong Ñaáng Christ (2 Coâr 5:21).

Trong moïi söï, Toâi nhôø Ñaáng yeâu mình maø thaéng hôn boäi phaàn (Roâ-ma 8:37).

Toâi coù theå laøm ñöôïc moïi söï nhôø Ñaáng Christ ban theâm söùc cho toâi (Phi-líp 4:13).

Ñöùc Chuùa Trôøi chu caáp moïi söï caàn duøng cho toâi y theo söï giaøu coù cuûa Ngaøi ôû nôi vinh hieån trong Ñaáng Christ (Phi-líp 4:19).

Toâi ñöôïc goïi laø thaùnh ñoà (I Coâr 1:2).

Toâi laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 1:12, I Giaêng 3:1-2).

Thaân theå toâi laø ñeàn thôø cuûa Ñöùc Thaùnh Linh (I Coâr 6:19).

Nay toâi coøn soáng, chaúng phaûi toâi soáng nöõa, nhöng Ñaáng Christ soáng trong toâi (Ga-la-ti 2:20).

Toâi ñaõ ñöôïc giaûi phoùng khoûi quyeàn lôïi cuûa Satan (Coâng-vuï 26:18).

Tình yeâu thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ raõi khaép trong loøng toâi bôûi Ñöùc Thaùnh Linh (Roâ-ma 5:5).

Ñaáng ôû trong toâi lôùn hôn keû (Satan) ôû trong theá gian (I Giaêng 4:4).

Toâi ñöôïc phöôùc bôûi moïi phöôùc haïnh thuoäc linh ôû caùc nôi treân trôøi trong Ñaáng Christ (EÂ-pheâ-soâ 1:3)

Toâi ñöôïc ngoài ñoàng trò vôùi Ñaáng Christ ôû caùc nôi treân trôøi, cao hôn moïi quyeàn löïc linh cuûa Satan (EÂ-pheâ-soâ 2:4-6).

Bôûi vì toâi yeâu Ngaøi vaø ñöïôïc goïi theo muïc ñích cuûa Ngaøi, neân Ngaøi khieán taát caû moïi söï hieäp laïi coù ích (Roâ-ma 8:28).

Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp toâi, thì ai coù theå nghòch cuøng toâi ñöôïc? (Roâ-ma 8:31).

Khoâng coù ñieàu coù theå phaân reõ toâi khoûi söï yeâu thöông cuûa Ñaáng Christ (Roâ-ma 8:35-39).

Taát caû moïi söï ñieàu coù theå ñöôïc ñoái vôùi toâi vì toâi tin (Maùc 9:23).

Toâi laø thaày teá cuûa cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Khaûi-huyeàn 1:6).

Vì toâi laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñang daãn daét toâi bôûi Thaùnh Linh Ngaøi (Roâ-ma 8:14).

Vì Toâi theo Chuùa, neân con ñöôøng söï soáng cuûa toâi caøng ngaøy caøng saùng hôn (Chaâm-ngoân 4:18).

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho toâi nhöõng aân töù ñaëc bieät ñeå phuïc vuï Ngaøi (I Phi-e-rô 4:10-11).

Toâi coù theå ñuoåi quyû vaø ñaët tay keû ñau thì keû ñau seõ ñöôïc laønh (Maùc 16:17-18).

Ñöùc Chuùa Trôøi daãn daét toâi ñaéc thaéng luoân trong Ñaáng Christ (2Coâ 2:14).

Toâi laø ñaïi söù cho Ñaáng Christ (2 Coâr 5:20).

Toâi coù söï soáng ñôøi ñôøi (Giaêng 3:16).

Moïi ñieàu toâi xin trong khi caàu nguyeän, toâi tin vaø toâi nhaän laõnh (Ma-thi-ô 21:22).

Bôûi laèn ñoøn cuûa Chuùa Gieâ-su, toâi ñöôïc chöõa laønh (I Phi-e-rô 2:24).

Toâi muoái cuûa ñaát, laø aùnh saùng cho theá gian (Ma-thi-ô 5:13-14).

Toâi laø keû keá töï Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø keû ñoàng keá töï vôùi Chuùa Gieâ-su Christ (Roâ-ma 8:17).

Toâi laø doøng gioáng ñöôïc choïn löïa, thaày teá leã cuûa nhaø vua, laø daân thaùnh, laø daân thuoäc veà Ñöùc chuùa Trôøi (I Phi-e-rô 2:9).

Toâi laø thaønh vieân cuûa thaân theå cuûa Ñaáng Christ (I Coâr 12:27).

Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø Ñaáng chaên giöõ toâi, toâi chaúng thieáu thoán gì (Thi-thieân 23:1).

Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø söï baûo veä cuûa toâi – toâi seõ haõi huøng ai? (Thi Thieân 27:1).

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm cho toâi thoûa loøng soáng laâu (Thi-thieân 91:16).

Ñaáng Christ ñaõ mang laáy beänh taät vaø söï ñau ñôùn cuûa toâi (EÂ-sai 53:4-5).

Chuùa giuùp ñôõ toâi, Toâi khoâng sôï chi heát (Heâ-bô-rô 13:6).

Toâi giao phoù moïi gaùnh naëng toâi cho Chuùa vì Ngaøi laø Ñaáng chaêm soùc toâi (1 Phi-e-rô 5:7).

Toâi choáng traû ma quyû thì noù seõ laùnh xa toâi (Ma-thi-ô 16:25).

Toâi laøm toâi moïi cho Chuùa (I Coâr 7:22).

Vì Ñaáng Christ laø söï soáng cuûa toâi, vaø söï cheát laø ñieàu ích lôïi cho toâi vaäy (Phi-líp 1:21).

Quyeàn coâng daân cuûa toâi ôû thieân ñaøng (Phi-líp 3:20).

Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm troïn coâng vieäc laønh Ngaøi ñaõ baét ñaàu trong toâi (Phi-líp 1:6).

Ñöùc Chuùa Trôøi caûm ñoäng loøng toâi laøm theo yù muoán toát laønh Ngaøi ñaõ ñònh (Phi-líp 2:13).

Toâi ñaõ ñöôïc chuoäc khoûi söï ruûa saû cuûa luaät phaùp (Ga-la-ti 3:13).

Ñaây chæ laø nhöõng maãu ví duï nhoû veà nhöõng lôøi coâng boá tích cöïc maø chuùng ta coù theå döïa treân Lôøi Chuùa. Seõ laø moät ñieàu thuù vò neáu chuùng ta coù thoùi quen noùi nhöõng lôøi coâng boá naày cho ñeán khi nhöõng leõ thaät xaùc quyeát naày chaâm reã saâu trong loøng cuûa chuùng ta. Vaø chuùng ta neân laéng nghe xem xeùt töøng töø ra töø mieäng chuùng ta ñeå bieát chaéc raèng mình khoâng nghòch laïi nhöõng gì Ñöùc chuùa Trôøi ñaõ phaùn.