ÑEÅ ÑÖÔÏC ÑÖÙC THAÙNH LINH DAÃN DAÉT

CHÖÔNG 22

Phuùc AÂm Giaêng ghi laïi nhieàu lôøi höùa cuûa Chuùa Gieâ-su lieân quan ñeán vai troø cuûa Ñöùc Thaùnh Linh trong ñôøi soáng cuûa caùc tín höõu. Chuùng ta haõy ñoïc moät vaøi lôøi höùa ñoù:

Ta laïi seõ naøi xin Cha, Ngaøi seõ ban cho caùc ngöôi moät Ñaáng Yeân-uûi khaùc, ñeå ôû vôùi caùc ngöôi ñôøi ñôøi, töùc laø Thaàn leõ thaät, maø theá gian khoâng theå nhaän laõnh ñöôïc, vì chaúng thaáy vaø chaúng bieát Ngaøi; nhöng caùc ngöôi bieát Ngaøi, vì Ngaøi vaãn ôû vôùi caùc ngöôi vaø seõ ôû trong caùc ngöôi (Giaêng 14:16-17).

Nhöng Ñaáng Yeân-uûi, töùc laø Ñöùc Thaùnh Linh maø Cha seõ nhaân danh ta sai xuoáng, Ñaáng aáy seõ daïy doã caùc ngöôi moïi söï, nhaéc laïi cho caùc ngöôi nhôù moïi ñieàu ta ñaõ phaùn cuøng caùc ngöôi (Giaêng 14:26).

Daàu vaäy, ta noùi thaät cuøng caùc ngöôi: Ta ñi laø ích lôïi cho caùc ngöôi; vì neáu ta khoâng ñi, Ñaáng Yeân-uûi seõ khoâng ñeán cuøng caùc ngöôi ñaâu; song neáu ta ñi, thì ta seõ sai Ngaøi ñeán…. Ta coøn coù nhieàu chuyeän noùi vôùi caùc ngöôi nöõa; nhöng baây giôø nhöõng ñieàu ñoù cao quaù söùc caùc ngöôi. Luùc naøo Thaàn leõ thaät seõ ñeán, thì Ngaøi daãn caùc ngöôi vaøo moïi leõ thaät; vì Ngaøi khoâng noùi töï mình, nhöng noùi moïi ñieàu mình ñaõ nghe, vaø toû baøy cho caùc ngöôi nhöõng söï seõ ñeán. AÁy chính Ngaøi seõ laøm saùng danh ta, vì Ngaøi seõ laáy ñieàu thuoäc veà ta maø rao baûo cho caùc ngöôi. Moïi söï Cha coù, ñeàu laø cuûa ta; neân ta noùi raèng Ngaøi seõ laáy ñieàu thuoäc veà ta maø rao baûo cho caùc ngöôi vaäy (Giaêng 16:7, 12-15).

Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa vôùi caùc moân ñoà cuûa Ngaøi raèng Ñöùc Thaùnh Linh seõ ôû trong hoï. Ñöùc Thaùnh Linh cuõng seõ giuùp hoï, daïy doã hoï, daãn daét hoï vaø toû cho hoï bieát nhöõng ñieàu seõ xaûy ñeán. Laø moân ñoà cuûa Ñaáng Christ ngaøy hoâm nay, chuùng ta khoâng coù lyù do gì cho raèng Ñöùc Thaùnh Linh seõ laøm ít hôn cho chuùng ta.

Ngaïc nhieân thay, Chuùa Gieâ-su ñaõ baûo vôùi caùc moân ñoà raèng Ngaøi ñi laø ích lôïi cho hoï hoaëc neáu khoâng thì Ñöùc Thaùnh Linh seõ khoâng ñeán! Ñieàu ñoù chæ cho hoï thaáy raèng moái thoâng coâng cuûa hoï vôùi Ñöùc Thaùnh Linh cuõng luoân luoân thaân maät gioáng nhö moái thoâng coâng cuûa hoï vôùi Chuùa Gieâ-su khi Ngaøi coøn ôû treân ñaát. Neáu khoâng thì vieäc coù Ñöùc Thaùnh Linh ôû cuøng hoï khoâng khaùc gì hôn Chuùa Gieâ-su cuõng chaúng coù ích lôïi gì cho hoï. Nhôø Ñöùc Thaùnh Linh, thì Chuùa Gieâ-su luoân ôû cuøng vôùi chuùng ta vaø ôû trong chuùng ta.

Nhö vaäy chuùng ta neân muoán Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét chuùng ta baèng caùch naøo?

Chính Teân Ngaøi, Thaùnh Linh, chæ cho thaáy raèng vai troø cô baûn cuûa Ngaøi trong söï daãn daét cuûa chuùng ta laø seõ daãn chuùng ta neân thaùnh vaø vaâng phuïc Chuùa. Vì vaäy, moïi ñieàu lieân quan ñeán söï thaùnh khieát vaø hoaøn thaønh yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi treân ñaát trong söï höôùng daãn cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Ngaøi seõ daãn daét chuùng ta vaâng phuïc theo moïi maïng lònh chung cuõng nhö nhöõng maïng lònh cuï theå cuûa Ñaáng Christ lieân quan ñeán chöùc vuï ñaëc bieät maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ keâu goïi chuùng ta. Vì vaäy, neáu chuùng ta muoán ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét lieân quan ñeán chöùc vuï ñaët bieät cuûa baïn, thì baïn cuõng phaûi ñöôïc daãn daét theo söï thaùnh khieát chung. Baïn khoâng theå coù ñöôïc söï daãn daét ñaët bieät maø khoâng coù söï daãn daét chung. Raát nhieàu ngöôøi haàu vieäc Chuùa muoán Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét hoï vaøo chöùc vuï lôùn lao vó ñaïi vaø pheùp laï, nhöng khoâng muoán baän taâm ñeán nhöõng lónh vöïc neân thaùnh chung “nhoû hôn”. Ñoù laø moät loãi lôùn. Chuùa Gieâ-su ñaõ daãn daét caùc moân ñoà Ngaøi nhö theá naøo? Cô baûn baèng caùch ban cho hoï nhöõng chæ daãn chung trong söï thaùnh khieát. Söï daãn daét ñaëc bieät cuûa Ngaøi daønh cho nhöõng traùch nhieäm chöùc vuï cuûa hoï khoù coù theå so saùnh ñöôïc. Vì vaäy, Ñieàu ñoù ñi cuøng vôùi Ñöùc Thaùnh Linh daáng ngöï trong chuùng ta. Vì vaäy, neáu baïn muoán ñöôïc Thaùnh Linh daãn daét, thì tröôùc heát trong taát caû moïi ñieàu, baïn phaûi ñi theo söï daãn daét cuûa Ngaøi ñeå neân thaùnh.

Söù ñoà Phao-loâ ñaõ vieát, “Vì heát thaûy keû naøo ñöôïc Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daét daãn, ñeàu laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” (Roâ-ma 8:14). Vieäc chuùng ta ñöôïc Thaùnh Linh daãn daét, cho bieát chuùng ta ôû trong soá cuûa nhöõng ngöôøi con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Vì vaäy, heát thaûy con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeåu ñöôïc Ñöùc Thaùnh-Linjh daãn daét. Dó nhieân, ñieàu naày coøn phuï thuoäc vaøo chuùng ta laø nhöõng ngöôøi coù quyeàn töï do ñeå choïn löïa ñeå vaâng phuïc theo söï chæ daãn cuûa Ñöùc Thaùnh Linh.

Vaäy coù theå keát luaän raèng, Khoâng moät Cô ñoác nhaân naøo caàn phaûi ñöôïc daïy doã laøm theá naøo ñeå ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh, bôûi vì Ñöùc Thaùnh Linh ñang daãn daét moãi moät Cô ñoác nhaân. Maët khaùc, Satan ñang coá gaéng daãn laïc caùc con caùi Chuùa, vì chuùng ta vaãn coøn baûn tính xaùc thòt cuûa con ngöôøi cuõ trong chuùng ta daãn daét chuùng ta laøm ngöôïc laïi yù muoán cuûa Chuùa. Vì vaäy, caùc tín höõu caàn hoïc bieát ñeå phaân bieät söï daãn daét cuûa Ñöùc Thaùnh Linh khoûi nhöõng söï daãn daét ñoù. Ñoù laø tieán trình ñang treân ñöôøng tröôûng thaønh. Nhöng söï thaät laøm neàn taûng ôû ñaây laø: Ñöùc Thaùnh Linh seõ luoân luoân daãn daét chuùng ta xöùng hôïp vôùi Lôøi thaønh vaên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngaøi luoân daãn chuùng ta laøm nhöõng gì ñuùng vaø haøi loøng Ñöùc Chuùa Trôøi, nhöõng gì seõ ñem laïi söï vinh hieån cho Ngaøi (Giaêng 16:14).

Tieáng Phaùn Cuûa Ñöùc Thaùnh Linh

(The Voice of the Holy Spirit)

Maëc daàu Kinh-thaùnh cho chuùng ta bieát raèng ñoâi luùc Ñöùc Thaùnh Linh coù theå daãn daét chuùng ta theo nhöõng caùch kyø laï, nhö qua nhöõng khaûi töôïng, lôøi tieân tri hoaëc tieáng phaùn roõ raøng coù theå nghe ñöôïc cuûa Chuùa, caùch thöôøng thöôøng nhaát maø Ñöùc Thaùnh Linh truyeàn thoâng cho chuùng ta laø trong taâm linh cuûa chuùng ta baèng nhöõng “aán töôïng”. Coù nghóa laø khi Ñöùc Thaùnh Linh muoán chuùng ta laøm ñieàu gì ñoù, thì Ngaøi seõ “gaây söï chuù yù cho chuùng ta” – trong taâm linh cuûa chuùng ta- vaø chuùng ta seõ caûm nhaän “söï daãn daét” ñeå ñi theo moät höôùng naøo ñoù.

Chuùng ta coù theå goïi tieáng noùi cuûa taâm linh cuûa chuùng ta laø “löông taâm” cuûa chuùng ta. Taát caû caùc Cô ñoác nhaân ñeàu bieát löông taâm cuûa hoï ñang noùi gì. Neáu chuùng ta bò caùm doã phaïm toäi, thì chuùng ta khoâng nghe moät tieáng noùi coù theå nghe ñöôïc beân trong chuùng ta noùi raèng, “Ñöøng ñaàu haøng söï caùm doã ñoù”. Ñuùng hôn thì chuùng ta chæ caûm thaáy ôû trong loøng chuùng ta khaùng cöï laïi söï caùm doã ñoù. Vaø neáu chuùng ta ñaàu haøng söï caùm doã, sau khi chuùng ta bò phaïm toäi, chuùng ta khoâng nghe moät tieáng noùi naøo coù theå nghe ñöôïc noùi, “Ngöôi ñaõ phaïm toäi! Ngöôi ñaõ phaïm toäi!” Chuùng ta chæ ñôn giaûn caûm nhaän söï caùo traùch beân trong chuùng ta, baây giôø ñöa chuùng ta ñeán choã aên naên vaø xöng toäi.

Cuøng moät caùch nhö vaäy, Ñöùc Thaùnh Linh seõ daïy doã vaø daãn daét chuùng ta vaøo leõ thaät vaø söï hieåu bieát chung. Ngaøi seõ daïy chuùng ta baèng caùch chuyeån taûi moät söï hieän thaáy baát ngôø (luoân öùng hôïp theo Kinh-thaùnh) trong chuùng ta. Nhöõng khaûi töôïng naày coù theå maát möôøi phuùt ñeå moâ taû laïi cho moät ngöôøi khaùc nöõa, nhöng nhöõng khaûi töôïng naày coù theå ñeán bôûi Ñöùc Thaùnh Linh trong vaøo chæ moät giaây.

Cuøng moät caùch nhö vaäy, Ñöùc Thaùnh Linh seõ daãn chuùng ta vaøo caùc coâng vieäc cuûa chöùc vuï . Chuùng ta chæ phaûi ñôn giaûn coá gaéng nhaän bieát nhaïy beùn vôùi nhöõng söï daãn daét vaø nhöõng ñieàu ñaët ñeå ôû trong loøng, roài töø töø chuùng seõ hoïc bieát (bôûi söï thöù thaùch vaø loãi laàm) theo Ñöùc Thaùnh Linh lieân quan ñeán nhöõng ñieàu gaén lieàn vôùi chöùc vuï . Ñoù laø luùc chuùng ta cho pheùp taâm trí cuûa chuùng ta (yù töôûng hôïp ñuùng sai cuûa chuùng ta) vaøo loøng cuûa chuùng ta (nôi Ñöùc Thaùnh Linh ñang daãn daét chuùng ta) laø chuùng ta thaáy chính mình phaïm phaûi loãi laàm lieân quan ñeán yù muoán cuûa Chuùa.

Ñöùc Thaùnh Linh Ñaõ Daãn Daét Chuùa Gieâ-su Nhö Theá Naøo?

(How the Spirit Led Jesus)

Chuùa Gieâ-su ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét baèng nhöõng aán töôïng beân trong. Chaúng haïn, Phuùc AÂm Maùc moâ taû nhöõng gì ñaõ xaûy ra ngay sau khi Chuùa Gieâ-su ñöôïc baùp-teâm Ñöùc Thaùnh Linh sau khi chòu pheùp baùp-tem baèng nöôùc cuûa Giaêng:

Töùc thì Ñöùc Thaùnh Linh giuïc Ngaøi ñeán nôi ñoàng vaéng (Maùc 1:12).

Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng nghe tieáng noùi coù theå nghe ñöôïc hoaëc thaáy khaûi töôïng maø daãn Ngaøi vaøo ñoàng vaéng – Ngaøi chæ ñôn giaûn thuùc giuïc phaûi ñi. Ñoù laø caùch Ñöùc Thaùnh Linh thöôøng daãn daét chuùng ta. Chuùng ta seõ caûm nhaän söï thu huùt, söï daãn daét, söï caùo traùch, trong loøng chuùng ta ñeå laøm ñieàu gì ñoù.

Khi Chuùa Gieâ-su phaùn vôùi ngöôøi ñang oâng bò baïi ñaõ ñöôïc haï xuoáng töø maùi nhaø raèng toäi loãi cuûa oâng ñöôïc tha, thì Chuùa Gieâ-su bieát nhöõng thaày thoâng giaùo coù maët ôû ñoù nghó Ngaøi phaïm thöôïng. Nhöng laøm sao Chuùa Gieâ-su bieát nhöõng gì hoï ñang nghó? Chuùng ta ñoïc Phuùc AÂm Maùc:

Ñöùc Chuùa Gieâ-su trong trí (linh) ñaõ hieåu hoï töï nghó nhö vaäy, töùc thì phaùn raèng: “Sao caùc ngöôi baøn luaän trong loøng theå aáy?” (Maùc 2:8).

Trong linh cuûa Ngaøi ñaõ hieåu nhöõng gì hoï ñang suy nghó. Neáu chuùng ta nhaïy beùn trong taâm linh cuûa chuùng ta, thì chuùng ta cuõng coù theå bieát caùch traû lôøi nhö theá naøo vôùi nhöõng keû choáng ñoái coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

Söï Daãn Daét Cuûa Ñöùc Thaùnh Linh Trong chöùc Vuï Cuûa Phao-loâ

(The Spirit’s Leading in the Mimistry of Paul)

Ít nhaát sau hai naêm phuïc vuï trong chöùc vuï , söù ñoà Phao-loâ ñaõ hoïc bieát nhieàu veà caùch laøm theå naøo ñeå böôùc theo söï daãn daét cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. ÔÛ moät möùc ñoä naøo ñoù, thì Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ cho oâng thaáy “nhöõng ñieàu seõ ñeán” coù lieân quan ñeán chöùc vuï töông lai cuûa oâng. Chaúng haïn, khi Phao-loâ ñang höôùng daãn chöùc vuï cuûa mình ôû taïi Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ, thì OÂng ñaõ coù moät vaøi khaùi nieäm veà haønh trình maø cuoäc ñôøi vaø chöùc vuï cuûa oâng seõ ñi theo trong ba naêm tieáp theo.

Caùc vieäc ñoù roài, Phao-loâ toan ñi ngang qua xöù Ma-xeâ-ñoan vaø xöù A-chai ñaëng ñeán thaønh Gieâ-ru-sa-lem. Ngöôøi noùi raèng: “Khi ta ñaõ thaêm thaønh ñoù roài, cuõng phaûi thaêm thaønh Roâ-ma nöõa” (Coâng-vuï 19:21).

Chuù yù thaáy raèng Phao-loâ khoâng coù yù ñònh ñònh tröôùc haønh trình naày trong taâm trí cuûa mình nhöng trong taâm linh cuûa oâng. Ñieàu ñoù cho bieát raèng Ñöùc Thaùnh Linh ñang daãn oâng trong taâm linh ñi ñeán xöù Ma-xeâ-ñoan vaø A-chai tröôùc (caû hai ñòa danh naày thuoäc nöôùc Hy-laïp ngaøy nay), roài ñeán Gieâ-ru-sa-lem, vaø cuoái cuøng thì ñeán Roâ-ma. Vaø ñoù laø ñoaïn ñöôøng chính xaùc maø oâng phaûi ñi. Neáu baïn coù baûn ñoà trong Kinh-thaùnh seõ chæ cho baïn thaáy haønh trình truyeàn giaùo laàn thöù ba cuûa Phao-loâ vaø haønh trình cuûa oâng ñeán Roâ-ma, baïn coù theå theo doõi con ñöôøng cuûa oâng töø Hoäi thaùnh EÂ-pheâ-soâ (nôi oâng hoaïch ñònh haønh trình cuûa mình trong taâm linh) qua Ma-xeâ-ñoan vaø A-chai, ñeán Gieâ-ru-sa-lem, vaø vaøi naêm sau ñoù, thì ñeán Roâ-ma.

Chính xaùc hôn, Phao-loâ ñaõ ñi qua ma-xeâ-ñoan vaø A-chai, roài trôû laïi Ma-xeâ-ñoan moät laàn nöõa, voøng quanh bôø bieån Aegean, roài oâng ñaõ ñi xuoáng vuøng bôø bieån Aegean cuûa Tieåu- AÙ. Trong suoát cuoäc haønh trình ñoù, oâng ñaõ döøng taïi thaønh phoá Mi-leâ, ñaõ môøi caùc tröôûng laõo cuûa Hoäi thaùnh ôû gaàn thaønh EÂ-pheâ-soâ, vaø giaûng baøi gaûing chia tay vôùi hoï trong ñoù oâng coù noùi:

Kìa, nay bò Ñöùc Thaùnh Linh raøng buoäc, toâi ñi ñeán thaønh Gieâ-ru-sa-lem, chaúng bieát ñieàu chi seõ xaûy ñeán cho toâi ôû ñoù; duy Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ baûo tröôùc cho toâi raèng töø thaønh naày sang thaønh khaùc daây xích vaø hoaïn naïn ñöông ñôïi toâi ñoù (Coâng-vuï 20:22-23).

Phao-loâ ñaõ cho bieát oâng “bò Thaùnh Linh raøng buoäc,” coù nghóa laø oâng ñaõ coù söï xaùc quyeát trong taâm linh cuûa oâng ñang daãn daét oâng ñeán Gieâ-ru-sa-lem. OÂng khoâng coù moät böùc tranh troïn veïn lieân quan ñeán nhöõng gì seõ xaûy ra khi oâng ñeán Gieâ-ru-sa-lem, nhöng oâng ñaõ cho bieát raèng moãi moät thaønh phoá oâng döøng laïi trong haønh trình cuûa oâng, thì Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ baùo tröôùc cho oâng bieát laø daây xích vaø hoaïn naïn ñöông ñôïi oâng ôû ñoù. Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ baùo tröôùc nhöõng daây xích vaø hoaïn naïn ñang ñôïi oâng ôû thaønh Gieâ-ru-sa-lem nhö theá naøo?

Hai Ví Duï (Two Examples)

Trong Coâng-vuï chöông hai moát, chuùng ta thaáy hai söï vieäc ñöôïc laïi ôû ñaây traû lôøi cho caâu hoûi ñoù. Ví duï thöù nhaát laø khi Phao-loâ caäp beán caûng Ñòa Trung Haûi cuûa thaønh phoá Ty-rô:

Chuùng ta ñi tìm ñöôïc caùc moân ñoà roài, beøn ôû laïi vôùi hoï baûy ngaøy. Caùc moân ñoà chòu Ñöùc Thaùnh Linh caûm ñoäng, daën Phao-loâ chôù leân thaønh Gieâ-ru-sa-lem (Coâng-vuï 21:4).

Vì caâu Kinh-thaùnh naày, moät soá nhaø giaûi-kinh ñaõ keát luaän raèng Phao-loâ ñaõ khoâng vaâng lôøi Chuùa baèng vieäc cöù tieáp tuïc ñi theo yù rieâng cuûa mình leân Gieâ-ru-sa-lem. Tuy nhieân, caên cöù vaøo phaàn thoâng tin coøn laïi ñaõ cung caáp cho chuùng ta trong saùch Coäng-vuï, chuùng ta khoâng theå coù keát luaän ñuùng ñöôïc. Ñieàu naày seõ roõ raøng hôn khi chuùng ta ñi töøng böôùc trong caâu chuyeän naày.

Hieån nhieân caùc moân ñoà ôû thaønh Ty-rô nhaïy beùn vôùi Thaùnh Linh vaø nhaän bieát raèng nan ñeà ñöông ñôïi Phao-loâ taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem. Roài thì hoï coá gaéng thuyeát phuïc Phao-loâ ñöøng ñi. Baûn dòch taân-öôùc cuûa William xaùc nhaän ñieàu naày, khi dòch cuøng moät caâu Kinh-thaùnh: “Vì nhöõng ñieàu aán töôïng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh tieáp tuïc caûnh baùo Phao-loâ ñöøng ñi Gieâ-ru-sa-lem”.

Tuy nhieân, caùc moân ñoà thaønh Ty-rô thuyeát phuïc ñöôïc bôûi vì Phao-loâ tieáp tuïc haønh trình cuûa mình höôùng veà Gieâ-ru-sa-lem cho duø caùc moân ñoà ñaõ caûnh baùo oâng.

Ñieàu naày daïy chuùng ta raèng chuùng ta phaûi thaän troïng ñöøng theâm vaøo nhöõng lôøi giaûi thích rieâng cuûa chuùng ta vaøo nhöõng vaøo nhöõng khaûi töôïng maø chuùng ta nhaän laõnh trong taâm linh cuûa chuùng ta. Phao-loâ bieát raát roõ khoù khaên ñöông ñôïi oâng ôû Gieâ-ru-sa-lem, nhöng oâng cuõng bieát ñoù laø yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho oâng ñeå ñi haønh trình ñoù duø cho coù nhö theá naøo ñi chaêng nöõa. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû cho chuùng ta ñieàu gì bôûi Ñöùc Thaùnh Linh Ngaøi, thì ñieàu khoâng coù nghóa nhaát thieát chuùng ta phaûi ñi hoaëc noùi ñieàu ñoù, vaø chuùng ta cuõng phaûi caån thaän ñöøng theâm söï giaûi thích theo yù rieâng cuûa mình vaøo nhöõng gì Kinh-thaùnh ñaõ baøy toû.

Döøng laïi Taïi Seâ-sa-reâ (Caesarea Stop Over)

Chaëng döøng chaân tieáp theo trong haønh trình cuûa Phao-loâ la taïi caûng Seâ-ra-reâ:

Chuùng ta ôû ñoù ñaõ maáy ngaøy, coù moät ngöôøi tieân tri teân laø A-ga-buùt ôû xöù Giu-ñeâ xuoáng. Ngöôøi ñeán thaêm chuùng ta, roài laáy daây löng cuûa Phao-loâ troùi chaân tay mình, maø noùi raèng: “Naày laø lôøi Ñöùc Thaùnh Linh phaùn: Taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem, daân Giu-ña seõ troùi ngöôøi coù daây löng naày nhö vaäy, maø noäp trong tay ngöôøi ngoaïi ñaïo” (Coâng-vuï 21:10-11).

Taïi ñaây moät ví duï nöõa veà Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ noùi tröôùc cho Phao-loâ laø “daây xích vaø haïon naïn” ñöông ñôïi oâng taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem. Nhöng chuù yù thaáy raèng A-ga-buùt ñaõ khoâng noùi: ‘Vì vaäy, Chuùa phaùn, “Ñöøng ñi Gieâ-ru-sa-lem!’” Khoâng, Ñöùc Chuùa Trôøi ñang daãn daét Phao-loâ ñeán Gieâ-ru-sa-lem vaø Ngaøi ñaõ chæ ñôn giaûn chuaån bò Phao-loâ baèng lôøi tieân tri cuûa A-ga-buùt noùi veà söï hoaïn naïn ñöông ñôïi oâng ôû ñoù. Cuõng chuù yù thaáy lôøi tieân tri cuûa A-ga-buùt chæ xaùc chöùng laïi nhöõng gì Phao-loâ ñaõ bieát trong taâm linh cuûa mình nhieàu thaùng tröôùc ñoù. Chuùng ta ñöøng neân bao giôø ñeå nhöõng lôøi tieân tri daãn daét chuùng ta. Neáu nhöõng lôøi tieân tri khoâng xaùc chöùng ñöôïc nhöõng gì chuùng ta ñaõ bieát, thì chuùng ta khoâng neân böôùc theo lôøi tieân tri ñoù.

Lôøi tieân tri cuûa A-ga-buùt laø nhöõng gì chuùng ta coù theå coi nhö laø “söï höôùng daãn ñaëc bieät,” bôûi vì lôøi ñoù vöôït quaù söï caûm thuùc beân trong vaøo taän taâm linh cuûa Phao-loâ. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho chuùng ta “söï höôùng daãn ñaëc bieät,” nhö khaûi töôïng hoaëc nghe tieáng phaùn coù theå nghe ñöôïc, thöôøng laø vì Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta bieát con ñöôøng hieän taïi cuûa chuùng ta seõ khoâng deã chòu cho laém. Chuùng ta seõ caàn söï ñaûm baûo chaén chaén maø söï höôùng daãn ñaëc bieät naày ñem ñeán cho chuùng ta. Trong tröôøng hôïp cuûa Phao-loâ, oâng saép söûa bò ñaùm ñoâng gieát gaàn cheát vaø ôû tuø vaøi naêm tröôùc khi haønh trình ñeán Roâ-ma nhö laø moät phaïm nhaân. Tuy nhieân, vì nhöõng söï höôùng daãn ñaëc bieät maø oâng nhaän ñöôïc, oâng coù theå giöõ ñöôïc söï bình an troïn veïn vöôït qua taát caû nhöõng hoaøn caûnh ñoù, bieát raèng keát thuùc seõ toát ñeïp.

Neáu baïn khoâng nhaän ñöôïc söï höôùng daãn ñaëc bieät thì baïn khoâng neân baän taâm vì ñieàu ñoù. Neáu baïn caàn söï höôùng daãn naày, thì Ñöùc Chuùa Trôøi chaéc seõ ban cho baïn. Tuy nhieân, chuùng ta neân luoân nhaïy beùn vaø ñöôïc daãn daét bôûi nhaân chöùng beân trong loøng.

Trong Xieàng Xích Vaø Trong YÙ Muoán Cuûa Chuùa

(In Chains and in God’s Will)

Khi Phao-loâ ñeán Gieâ-ru-sa-lem, thì oâng bò baét giöõ vaø toáng giam. Moät laàn nöõa oâng ta laïi nhaän ñöôïc moät soá höôùng daãn ñaëc bieät trong khaûi töôïng cuûa Chuùa Gieâ-su:

Qua ñeâm sau, Chuùa hieän ñeán cuøng ngöôøi maø phaùn raèng: “Haõy giuïc loøng maïnh meõ, ngöôi ñaõ laøm chöùng cho ta taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem theå naøo, thì cuõng phaûi laøm chöùng cho ta taïi thaønh Roâ-ma theå aáy” (Coâng-vuï 23:11).

Chuù yù Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng noùi, “Naày Phao-loâ, ngöôi ñöông laøm gì ôû ñaây? Ta ñaõ caûnh baùo ngöôi ñöøng ñeán Gieâ-ru-sa-lem cô maø!” Khoâng Chuùa Gieâ-su thöïc söï ñaõ xaùc chöùng söï daãn daét maø Phao-loâ ñaõ nhaän trong taâm linh cuûa oâng töø nhieàu thaùng tröôùc ñoù. Phao-loâ ñang ôû ngay giöõa muïc ñích cuûa Ñöùc chuùa Trôøi ôû taïi Gieâ-ru-sa-lem ñeå laøm chöùng cho Chuùa Gieâ-su. Cuoái cuøng thì oâng cuõng ñaõ rao giaûng Chuùa Gieâ-su laïi Roâ-ma.

Chuùng ta phaûi nhôù raèng moät phaàn keâu goïi cuûa Chuùa ban ñaàu cuûa Phao-loâ laø khoâng nhöõng laøm chöùng tröôùc ngöôøi Do-thaùi vaø daân ngoaïi maø coøn tröôùc maët caùc vua (Coâng-vuï 9:15). Trong haønh trình ôû tuø cuûa Phao-loâ ôû Gieâ-ru-sa-lem vaø sau naày ôû Seâ-sa-reâ, thì oâng ta ñaõ ñöôïc ban cho caùc cô hoäi ñeå laøm chöùng cho Toång ñoác Pheâ-lít, Toång Ñoác Boát-tiu Pheâ-tu vaø vua AÏt-ríp-ba, ngöôøi “thieáu chuùt nöõa” (Coâng-vuï 26:28) ñaõ tin Chuùa Gieâ-su. Cuoái cuøng thì Phao-loâ ñöôïc ñöa ñeán Roâ-ma ñeå laøm chöùng tröôùc chính Hoaøng Ñeá Neâ-roâ.

Treân Ñöôøng Ñi Gaëp Neâ-roâ (On the Way to See Nero)

Ñang treân taøu ñöa oâng ta ñeán I-ta-ly, thì moät laàn nöõa, Phao-loâ ñaõ nhaän söï höôùng daãn cuûa Chuùa baèng söï nhaïy beùn vôùi taâm linh cuûa mình. Khi thuyeàn tröôûng vaø chuû taøu ñang coá gaéng ñònh ñaäu ôû caûng maø hoï neân truù ñoâng taïi ñaûo Cô-reát, Phao-loâ ñaõ nhaän khaûi töôïng:

Traûi laâu ngaøy, taøu chaïy phaûi nguy hieåm (vì kyø Kieâng aên ñaõ qua roài), Phao-loâ baûo tröôùc cho nhöõng ngöôøi trong taøu, raèng: Toâi thaáy söï vöôït bieån naày chaéc seõ phaûi nguy hieåm vaø hö haïi, chaúng nhöõng cho haøng hoùa vaø chieác taøu maø thoâi, laïi ñeán thaân chuùng ta nöõa (Coâng-vuï 27:9-10).

Phao-loâ ñaõ nhaän thaáy nhöõng gì saép xaûy ra. Hieån nhieân söï nhaän bieát cuûa oâng laø söï caûm nhaän ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh ban cho.

Ruûi thay, thuyeàn tröôûng khoâng nghe theo Phao-loâ vaø ñaõ raùng söùc ñeán moät beán caûng khaùc. Keât quaû laø con taøu gaëp baõo lôùn trong hai tuaàn. Tình theá quaù nguy hieåm ñeán noãi thuûy thuû ñoaøn phaûi vöùt taát caû haøng hoùa xuoáng bieån vaøo ngaøy thöù hai, vaø thaäm chí vaøo ngaøy thöù ba hoï vöùt heát haønh lyù cuûa hoï xuoáng bieån. Sau ñoù, Phao-loâ ñaõ nhaän theâm söï höôùng daãn:

Trong maáy ngaøy, maët trôøi chaúng coù, ngoâi sao cuõng khoâng, maø baõo thì vaãn thoåi aøo aøo luoân, ñeán noãi chuùng ta chaúng coøn troâng caäy ñöôïc cöùu nöõa. Vì hoï khoâng aên ñaõ laâu, neân Phao-loâ ñöùng daäy giöõa ñaùm hoï, maø noùi raèng: “Hôõi baïn höõu ta, chôù chi böõa tröôùc tin lôøi ta maø chaúng dôøi khoûi ñaûo Cô-reát, thì chuùng ta ñaõ chaúng maéc côn nguy hieåm vaø toån haïi naày. Nhöng baây giôø, ta khuyeân caùc ngöôi haõy vöõng loøng; trong caùc ngöôi chaúng maát ai heát, chæ maát chieác taøu maø thoâi. Vì ñeâm nay, moät thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ta thuoäc veà vaø haàu vieäc, coù hieän ñeán cuøng ta maø phaùn raèng: ‘Hôõi Phao-loâ, ñöøng sôï chi heát; ngöôi phaûi öùng haàu tröôùc maët Seâ-sa; vaø naày, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho ngöôi heát thaûy nhöõng keû cuøng ñi bieån vôùi ngöôi’. Vaäy, hôõi caùc oâng, haõy vöõng loøng, vì ta coù loøng tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi raèng seõ xaûy ra nhö lôøi Ngaøi ñaõ phaùn vaäy; nhöng chuùng ta chaéc seõ bò taáp leân moät hoøn ñaûo naøo. Ñaõ ñeán ñeâm thöù möôøi boán maø chuùng ta cöù troâi noåi treân bieån A-ñôø-ria-tích, luùc nöûa ñeâm, caùc baïn taøu ngôø ñang ñeán gaàn moät ñaát naøo” (Coâng-vuï 27:20-26).

Toâi nghó ñaây laø ñieàu hieån nhieân taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho Phao-loâ nhieàu “söï höôùng daãn ñaëc bieät” vì côù hoaøn caûnh hieän taïi cuûa oâng thaät cam go. Ngoaøi söï thöû thaùch ñoù, Phao-loâ sôùm gaëp phaûi tai naïn chìm taøu. Khoâng laâu sau ñoù, oâng seõ bò raén caén (Coâng-vuï 27:41-28:5). Thaät toát khi coù moät thieân söù cho baïn bieát tröôùc moïi chuyeän seõ oån thoâi!

Moät Vaøi Lôøi Khuyeân Thöïc Teá (Some Pratical Advice)

Haõy baét ñaàu xem xeùt caån thaän trong trong taâm linh cuûa baïn veà nhöõng söï nhaän bieát vaø caûm thuùc maø ñoù laø nhöõng söï daãn daét cuûa Ñöùc Thaùnh Linh. Coù theå baïn seõ phaïm moät soá loãi laàm luùc ban ñaàu cho raèng Ñöùc Thaùnh Linh ñang daãn daét baïn trong khi Ngaøi khoâng daãn daét baïn, nhöng ñoù laø chuyeän thöôøng tình. Ñöøng quaù naûn loøng; Chæ haõy kieân nhaãn vôùi ñieàu aáy.

Ñieàu naày cuõng giuùp chuùng ta daønh thôøi gian ôû moät nôi yeân laëng, caàu nguyeän baèng tieáng laï vaø ñoïc Kinh-thaùnh. Khi chuùng ta caàu nguyeän trong tieáng môùi, thì taâm linh cuûa chuùng ta caàu nguyeän, vaø khi chuùng ta coù khuynh höôùng töï nhieân nhaïy beùn hôn vôùi taâm linh cuûa chuùng ta. Baèng caùch ñoïc vaø suy ngaãm Lôøi Chuùa, thì chuùng ta cuõng trôû neân nhaïy beùn hôn vôùi thaâm linh cuûa chuùng ta vì Lôøi Chuùa laø thöùc aên thuoäc linh.

Khi Ñöùc chuùa Trôøi daãn daét baïn theo moät höôùng naøo ñaáy, thì söï daãn daét cuûa Ngaøi seõ khoâng giaûm bôùt ñi. Ñieàu ñoù coù nghóa laø baïn neân tieáp tuïc caàu nguyeän cho nhöõng quyeát ñònh quan troïng vaøo moät soá thôøi ñieåm naøo ñoù ñeå bieát chaéc laø Chuùa ñang daãn daét baïn chöù khoâng phaûi yù rieâng hoaëc caûm xuùc cuûa baïn daãn daét baïn. Neáu baïn khoâng coù söï bình an trong loøng khi baïn caàu nguyeän xin höôùng daãn naøo ñoù, thì ñöøng bao giôø ñi theo söï höôùng daãn ñoù cho ñeán khi baïn thöïc söï coù söï bình an.

Neáu baïn nhaän laõnh söï höôùng daãn ñaëc bieät, thì ñieàu ñoù toát thoâi, nhöng ñöøng coá “tin” ñeå thaáy ñöôïc khaûi töôïng hoaëc nghe tieáng phaùn coù theå nghe ñöôïc. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng höùa daãn daét chuùng ta baèng nhöõng caùch naày (Maëc daàu vaøo nhöõng thôøi ñieåm naøo ñoù Ngaøi laøm ñieàu naày theo yù muoán toái cao cuûa Ngaøi). Tuy nhieân, chuùng ta coù theå luoân tin caäy raèng Ngaøi daãn daét chuùng ta baèng nhaân chöùng beân trong loøng.

Cuoái cuøng, ñöøng theâm thaét vaøo nhöõng gì Chuùa ñaõ phaùn vôùi baïn. Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå baøy toû cho baïn moät soá chöùc vuï maø Ngaøi ñaõ chuaån bò cho baïn trong töông lai, nhöng coù theå baïn nghó thôøi gian öùng nghieäm ñieàu ñoù chæ vaøi tuaàn maø thoâi nhöng coiù khi coù leõ laø maáy naêm. Toâi beát ñieàu naày töø kinh nghieäm cuûa rieâng mình. Ñöøng coù giaû ñònh. Phao-loâ bieát moät ít veà töông lai cuûa oâng ra sao nhöng oâng khoâng bieát heát moïi chuyeän, bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng baøy toû cho oâng moïi ñieàu. Ngaøi muoán chuùng ta tieáp tuïc böô ùc ñi bôûi ñöùc tin luoân luoân.