CAÙC THAÙNH LEÃ

CHÖÔNG 23

Chuùa Gieâ-su chæ ban cho Hoäi thaùnh hai Thaùnh-Leã (xem Ma-thi-ô 28:19) vaø Tieäc Thaùnh (Xem I Coâr 11:23-26). Tröôùc heát chuùng ta seõ nghieân cöùu veà Leã Baùp-teâm.

Theo giao-öôùc môùi, thì moãi moät tín höõu ñeàu phaûi traûi qua ba pheùp baùp-teâm khaùc nhau. Ñoù laø baùp-teâm vaøo thaân theå cuûa Ñaáng Christ, baùp-teâm baèng nöôùc vaø baùp-teâm Thaùnh Linh.

Khi moät ngöôøi ñöôïc sinh laïi, thì ngöôøi ñoù hieån nhieân ñaõ ñöôïc baùp-teâm vaøo thaân theå cuûa Ñaáng Christ. Ñieàu naøy coù nghóa laø ngöôøi ñoù trôû thaønh thaønh vieân cuûa thaân theå Ñaáng Christ, laø Hoäi thaùnh:

Ñeàu ñaõ chòu pheùp baùp-teâm chung moät Thaùnh Linh ñeå hieäp laøm moät thaân (I Coâr 12:13; cuõng xem Roâ-ma 6:3; EÂ-pheâ-soâ 1:22-23; Coâ-loâ-se 1:18,24).

Baùp-teâm Thaùnh Linh laø moät kinh nghieäm theo sau söï cöùu roãi, vaø moïi tín höõu ñeàu coù theå vaø neân nhaän laõnh pheùp baùp-teâm naày.

Cuoái cuøng, moïi tín höõu neân chòu pheùp baùp-teâm baèng nöôùc sau khi tin ngöôøi ñoù aên naên vaø tin nhaän Chuùa Gieâ-su Christ laøm Cöùu Chuùa cuûa mình caøng sôùm caøng toát. Pheùp baùp-teâm naày seõ baày toû haønh ñoäng vaâng lôøi ñaàu tieân cuûa caùc taân tín höõu.

Chuùa Gieâ-su phaùn cuøng caùc söù ñoà raèng: “Haõy ñi khaép theá gian, giaûng Tin-laønh cho moïi ngöôøi. Ai tin vaø chòu pheùp baùp-teâm, seõ ñöôïc roãi; nhöng ai chaúng tin seõ bò ñoaùn phaït” (Maùc 16:15-16).

Hoäi thaùnh ñaàu tieân xem maïng lònh cuûa Chuùa Gieâ-su laøm baùp-teâm raát quan troïng. Haàu nhö khoâng coù tröôøng hôïp ngoaïi leä, nhöõng ngöôøi tin môùi Chuùa chòu baùp-teâm laäp töùc ngay sau khi tin Chuùa (xem Coâng-vuï 2:37-41; 8:12-16, 36-39; 9:17-19; 10:44-48; 16:31-33; 18:5-8; 19:1-5).

Moät Vaøi Quan Ñieåm Veà Baùp-teâm Khoâng Theo Kinh-thaùnh

(Some Uncriptural Ideas About Baptism)

Moät soá ngöôøi laøm baùp-teâm baèng caùch vaåy vaøi gioït nöôùc leân ngöôøi môùi quy ñaïo. Ñieàu ñoù coù ñuùng khoâng? Ñoäng töø ñöôïc dòch baùp-teâm (baptize) trong Kinh-thaùnhTaân-öôùc laø töø baptizo trong tieáng Hy-laïp, coù nghóa ñen laø “nhaän chìm”. Vì vaäy, nhöõng ngöôøi naøo chòu baùp-teâm baèng nöôùc cuõng seõ bò nhaän chìm trong nöôùc chöù khoâng phaûi chæ vaåy vaøi gioït nöôùc leân ngöôøi maø thoâi. Bieåu töôïng veà baùp-teâm cuûa Cô-ñoác-giaùo maø chuùng ta saép nghieân cöùu cuõng seõ hoã trôïï cho quan ñieåm nhaän chìm.

Ngöôøi ta laøm baùp-tem cho treû con, song vaãn khoâng thaáy choã naøo trong Kinh-thaùnh ñeà caäp ñeán vieäc laøm baùp-teâm cho con treû. Loaïi baùp-teâm nhö theá naày xuaát phaùt töø trong giaùo lyù sai traät veà “pheùp baùp-teâm phuïc hoäi naêng löïc” – quan ñieåm cho raèng ngöôøi moät ñöôïc taùi sanh laïi ngay luùc ngöôøi ñoù chòu baùp-teâm. Kinh-thaùnh daïy moät caùch roõ raøng raèng ngöôøi ta phaûi tin Chuùa Gieâ-su tröôùc, roài môùi chòu Baùp-teâm sau. Thaät vaäy, treû em chöa tröôûng thaønh ñuû ñeå yù thöùc veà vieäc aên naên toäi loãi vaø theo Chuùa Gieâ-su. Cho neân khoâng laøm baùp-teâm cho treû con vaø caùc em nhoû.

Moät soá ngöôøi daïy raèng, cho duø ngöôøi ñoù coù theå tin Chuùa Gieâ-su nhöng ngöôøi ñoù vaãn chöa ñöôïc cöùu roãi cho ñeán khi ngöôøi ñoù chòu pheùp baùp-teâm baèng nöôùc. Ñieàu ñoù cuõng khoâng ñuùng Kinh-thaùnh. Trong Coâng-vuï 10:44-48 vaø 11:17, chuùng ta ñoïc bieát raèng caû nhaø Coït-naây ñöôïc cöùu vaø nhaän laõnh baùp-teâm Thaùnh Linh tröôùc khi baát cöù ngöôøi naøo trong soá hoï chòu baùp-teâm baèng nöôùc. Khoâng moät ai coù theå nhaän laõnh ñöôïc baùp-teâm Thaùnh Linh neáu nhö ngöôøi ñoù chöa ñöôïc cöùu tröôùc (xem Giaêng 14:17).

Moät soá ngöôøi daïy raèng neáu moät ai ñoù khoâng chòu baùp-teâm theo theå thöùc cuï theå cuûa hoï, thì ngöôøi ñoù khoâng thöïc söï ñöôïc cöùu roãi. Kinh-thaùnh khoâng cho bieát nghi thöùc roõ raøng cuï theå naøo ñeå tuaân thuû theo ñeå laøm baùp-teâm cho ñuùng. Chaúng haïn nhö moät soá ngöôøi noùi raèng ngöôøi tín höõu seõ khoâng nhaân ñöôïc söï cöùu roãi neáu ngöôøi ñoù ñaõ chòu baùp-teâm “trong danh Ñöùc Cha, Ñöùc Chuùa Con vaø Ñöùc Thaùnh Linh” (Ma-thi-ô 28:19) thay vì phaûi laøm “trong Danh Chuùa Gieâ-su” (Coâng-vuï 8:16). Nhöõng ngöôøi naày cho thaáy raèng cuøng moät linh khoáng cheá ngöôøi Pha-ra-si, cuõng ñang duoãi caêng con ruoài nhueá ra ñeå nuoát chöûng con laïc ñaø. Thaät laø bi kòch bieát bao khi caùc Cô ñoác nhaân cöù ngoài ñoù tranh caõi nhau maõi veà chuyeän duøng töø cho ñuùng trong luùc baùp-teâm trong khi ñoù caû theá giôùi ñang chôø ñôïi nghe Phuùc AÂm.

Hình Boùng Kinh Thaùnh Veà Pheùp Baùp-teâm

(The Scriptural Sysbolism of Baptism)

Baùp-teâm baèng nöôùc töôïng tröng cho moät vaøi ñieàu ñaõ xaûy ra trong ñôøi soáng cuûa taân tín höõu roài. Caùch ñôn giaûn nhaát, baùp-teâm baèng nöôùc töôïng tröng cho toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñöïôïc röûa saïch, ñeå baây giôø chuùng ta thanh saïch ra maét tröôùc Chuùa. Khi A-na-nia ñöôïc sai ñeán vôùi Sau-lô (Phao-loâ) ngay sau khi oâng quy ñaïo, thì oâng ñaõ noùi vôùi Phao-loâ:

Baây giôø, anh coøn treã naûi laøm chi? Haõy chôø daäy, caàu-khaån danh Chuùa maø chòu pheùp baùp-teâm vaø laøm saïch toäi-loãi mình ñi (Coâng-vuï 22:16).

Thöù hai laø, baùp-teâm baèng nöôùc töôïng tröng cho vieäc chuùng ta ñoàng cheát, ñoàng choân vaø ñoàng soáng laïi vôùi Ñaáng Christ. Ñaõ moät khi chuùng ta ñöôïc taùi sinh laïi vaø ñöôïc ñaët trong thaân theå cuûa Ñaáng Christ, thì chuùng ta ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi coi nhö “trong Christ” töø thôøi ñieåm ñoù trôû ñi roài. Bôûi vì Chuùa Gieâ-su ñaõ laø söï thay theá cuûa chuùng ta, cho neân Ñöùc Chuùa trôøi chæ keå ñeán ñoù laø taát caû nhöõng gì Chuùa Gieâ-su ñaõ laøm vì côù chuùng ta. Vaäy “trong Ñaáng Christ,” chuùng ta ñaõ chòu cheát, chòu choân vaø ñöôïc soáng laø töø keû cheát ñeå soáng nhö nhöõng ngöôøi môùi:

Hay laø, anh em chaúng bieát raèng chuùng ta thaûy ñeàu ñaõ chòu pheùp baùp-teâm trong Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ, töùc laø chòu pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi sao? vaäy chuùng ta ñaõ bò choân vôùi Ngaøi bôûi pheùp baùp-teâm trong söï cheát Ngaøi, haàu cho Ñaáng Christ nhôø vinh-hieån cuûa Cha ñöôïc töø keû cheát soáng laïi theå naøo, thì chuùng ta cuõng soáng trong ñôøi môùi theå aáy (Roâ-ma 6:3-4).

Anh em ñaõ bôûi pheùp baùp-teâm ñöôïc choân vôùi Ngaøi, thì cuõng ñöôïc soáng laïi vôùi Ngaøi bôûi ñöùc tin trong quyeàn pheùp Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaõ khieán Ngaøi töø keû cheát soáng laïi (Coâ-loâ-se 2:12).

Neân daïy moãi moät taân tín höõu nhöõng leõ thaät quan troïng naày khi ngöôøi ñoù chòu baùp-teâm baèng nöôùc, vaø neân laøm baùp-teâm baèng nöôùc cho ngöôøi ñoù sôùm ngay sau khi tin Chuùa Gieâ-su.

Tieäc Thaùnh (The Lord’s Super)

Tieäc Thaùnh coù nguoàn goác töø trong Leã Vöôït Qua. Trong Ñeâm Ñöùc Chuùa Trôøi giaûi cöùu daân Y-sô-ra-eân khoûi xöù noâ leä EÂ-díp-toâ, Ngaøi ñaõ phaùn daïy moãi moät nhaø gieát moät con chieân moät tuoåi, laáy vaåy huyeát treân thanh ngang vaø hai thanh doïc cuûa khung cöûa vaøo nhaø. Khi “thieân söù huûy dieät” ñi qua xöù EÂ-díp-toâ toái ñoù, gieát taát caû con ñaàu loøng trong xöù EÂ-díp-toâ, thì ñaáng aáy seõ thaáy huyeát treân nhaø Y-sô-ra-eân seõ “vöôït qua”.

Hôn nöõa, ngöôøi Y-sô-ra-eân phaûi aên Leã naày ban ñeâm baèng caùch aên con chieân Leã Vöôït Qua vaø cuõng aên baùnh khoâng men trong voøng baûy ngaøy. Ñaây cuõng laø maïng lònh ñôøi ñôøi cho daân Y-sô-ra-eân giöõ Leã Vöôït qua cuøng thôøi ñieåm naày haèng naêm (xem Xuaát 12:1-28). Dó nhieân con chieân trong Leã Vöôït Qua laø hình aûnh töôïng tröng cuûa Ñaáng Christ Ñaáng ñöôïc goïi laø “con sinh Leã Vöôït Qua cuûa chuùng ta” trong I Coâr 5:7.

Khi Chuùa Gieâ-su thieát laäp Leã tieäc Thaùnh, Ngaøi cuøng caùc moân ñoà mình ñang aên Leã Vöôït Qua. Chuùa Gieâ-su bò ñoùng ñinh trong suoát thôøi gian Leã Vöôït Qua, ñang thöïc söï laøm öùng nghieäm söï keâu goïi cuûa Ngaøi laø “Chieân Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi caát ñi toäi loãi cuûa theá gian” (Giaêng 1:29).

Baùnh maø chuùng ta aên vaø nöôùc nho maø chuùng ta uoáng töôïng tröng cho thaân theå cuûa Chuùa Gieâ-su ñaõ tan vôõ vì côù chuùng ta vaø huyeát Ngaøi ñaõ ñoå ra ñeå tha thöù moïi toäi loãi cuûa chuùng ta:

Khi ñöông aên, Chuùa Gieâ-su laáy baùnh, taï ôn roài, beû ra ñöa cho moân ñoà maø raèng: Haõy laáy maø aên ñi, naày laø thaân theå Ta, Ngaøi laïi laáy cheùn taï ôn roài, ñöa cho moân ñoà maø raèng: “Heát thaûy haõy uoáng ñi; vì naày laø Huyeát Ta, huyeát cuûa söï giao-öôùc ñaõ ñoå ra cho nhieàu ngöôøi ñöôïc tha toäi. Ta phaùn cuøng caùc ngöôi töø raøy veà sau, Ta khoâng uoáng traùi nho naày nöõa, cho ñeán ngaøy maø Ta seõ uoáng traùi nho môùi cuøng caùc ngöôi ôû trong nöôùc cuûa Cha Ta” (Ma-thi-ô 26:26-29).

Söù ñoà Phao-loâ keå caâu chuyeän naày theo caùch naày:

Vaû, toâi coù nhaän nôi Chuùa ñieàu toâi ñaõ daïy cho anh em: AÁy laø Ñöùc Chuùa Gieâ-su, trong ñeâm Ngaøi bò noäp, laáy baùnh, taï ôn, roài beû ra maø phaùn raèng: Naày laø thaân theå Ta, vì caùc ngöôi maø phoù cho; haõy laøm ñieàu naày ñeå nhôù Ta. Cuõng moät theå aáy, sau khi aên böõa toái roài, Ngaøi laáy cheùn ma phaùn raèng: Cheùn naày laø söï giao-öôùc môùi trong Ta; heã khi naøo caùc ngöôi uoáng, haõy laøm ñieàu naày ñeå nhôù Ta. AÁy vaäy, moãi laàn anh em aên baùnh naày, uoáng cheùn naày, thì rao söï cheát cuûa Chuùa cho tôùi luùc Ngaøi ñeán (I Coâr 11:23-26).

Khi Naøo Vaø Baèng Caùch Naøo (When and How)

Kinh-thaùnh khoâng baûo chuùng ta bao laâu môùi döï Tieäc Thaùnh moät laàn, nhöng Kinh-thaùnh cho bieát raèng, trong Hoäi thaùnh ñaàu tieân, Tieäc Thaùnh ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân trong caùc buoåi nhoùm tö gia nhö laø böõa tieäc nhieàu thöùc aên (I Coâr 11:20-34). Vì Tieäc Thaùnh coù nguoàn goác töø böõa aên Leã Vöôït Qua, moät phaàn böõa aên coù nhieàu thöùc aên khi Chuùa Gieâ-su thieát laäp Leã Tieäc Thaùnh, cuõng ñöôïc aên nhö laø böõa tieäc nhieàu thöùc aên trong Hoäi thaùnh ñaàu tieân, ñoù cuõng laø caùch Hoäi thaùnh ñang laøm ngaøy nay. Tuy nhieân vaãn coù nhieàu Hoäi thaùnh theo “truyeàn thoáng cuûa con ngöôøi”.

Chuùng ta neân döï Tieäc Thaùnh vôùi thaùi ñoä toân kính. Söù ñoà Phao-loâ daïy raèng döï Tieäc Thaùnh vôùi thaùi ñoä khoâng xöùng-ñaùng laø söï xuùc phaïm nghieâm troïng ñoái vôùi Chuùa:

Bôûi ñoù, ai aên baùnh hoaëc uoáng cheùn cuûa Chuùa caùch khoâng xöùng-ñaùng, thì seõ maéc toäi vôùi thaân vaø huyeát cuûa Chuùa. Vaäy moãi ngöôøi phaûi töï xeùt laáy mình, vaø nhö theá môùi aên baùnh uoáng cheùn aáy; vì ngöôøi naøo khoâng phaân bieät thaân Chuùa maø aên baùnh uoáng cheùn ñoù, töùc laø aên uoáng söï xeùt-ñoaùn cho mình (I Coâr 11:27-32).

Chuùng ta ñöôïc khuyeân caùo phaûi xeùt mình tröôùc khi döï Tieäc Thaùnh, vaø neáu phaùt hieän baát cöù toäi loãi naøo, thì chuùng ta phaûi aên naên vaø xöng nhaän toäi ñoù ra. Neáu khoâng chuùng ta coù theå “maéc toäi vôùi thaân vaø huyeát cuûa Chuùa”.

Bôûi vì Chuùa Gieâ-su ñaõ cheát vaø ñoå huyeát ra ñeå giaûi phoùng chuùng ta khoûi toäi loãi, dó nhieân chuùng ta khoâng muoán döï baùnh vaø cheùn tuôïng tröng cho thaân vaø huyeát cuûa Ngaøi maø khoâng aên naên vaø xöng nhaän toäi loãi maø mình ñaõ bieát ñoù ra. Neáu chuùng ta khoâng toäi loãi mình ñeå ñöôïc tha thöù roài môùi döï Tieäc Thaùnh, thì chuùng ta coù theå aên uoáng söï xeùt ñoaùn cho mình bò taät nguyeàn, ñau oám vaø cheát ieåu nhö caùc tín höõu cuûa Hoäi thaùnh Coâ-rinh-toâ ñaõ chòu. Caùch ñeå traùnh söï söûa phaït cuûa Chuùa laø “xeùt mình,” nghóa laø nhaän bieát vaø aên naên nhöõng toäi loãi cuûa mình.

Toäi loãi chính cuûa caùc Cô ñoác nhaân ôû Hoäi thaùnh Coâ-rinh-toâ laø thieáu tình yeâu thöông; Hoï tranh caõi vaø xung ñoät vôùi nhau. Thöïc ra, ngay caû söï thieáu quan taâm cuûa hoï töï baøy toû ra trong suoát thôøi gian döï Tieäc Thaùnh khi moät soá ngöôøi thì aên no neâ trong khi nhöõng ngöôøi khaùc thì ñoùi, thaäm chí coù moät soá ngöôøi say xæn nöõa (xem I Coâr 11:20-22).

Baùnh maø chuùng ta aên töôïng tröng cho thaân theå cuûa Ñaáng Christ, maø baây giôø laø Hoäi thaùnh. Chuùng ta aên moät oå baùnh bieåu töôïng cho söï hieäp nhaát cuûa chuùng ta nhö moät thaân (xem I Coâr 10:17). Thaät toäi loãi döôøng bao khi döï Tieäc Thaùnh töôïng tröng cho moät thaân theå cuûa Ñaáng Christ trong khi ñoù laïi döï phaàn vaøo vieäc xung ñoät vaø gaây baát hoøa vôùi caùc thaønh vieân khaùc trong thaân theå ñoù! Tröôùc khi chuùng ta döï Tieäc Thaùnh, chuùng ta caàn phaûi chaéc chaén laø mình ñang coù moái quan heä ñuùng ñaén vôùi caùc anh chò em trong Ñaáng Christ.