QUÔÛ TRAÙCH TOÄI LOÃI, THA THÖÙ VAØ PHUÏC HOØA

CHÖÔNG 24

Khi chuùng ta ñaõ nghieân cöùu baøi giaûng treân nuùi cuûa Chuùa Gieâ-su ôû chöông tröôùc, chuùng ta ñaõ hoïc bieát raèng tha thöù cho nhöõng ngöôøi phaïm toäi choáng nghòch laïi mình thaät quan troïng bieát bao. Neáu chuùng ta khoâng tha thöù hoï thì Chuùa Gieâ-su ñaõ phaùn höùa moät caùch trang nghieâm raèng Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng tha thöù cho chuùng ta (xem Ma-thi-ô 6:14-15).

Tha thöù cho ngöôøi khaùc coù nghóa laø gì? Chuùng ta haõy xem Kinh-thaùnh ñaõ daïy gì veà söï tha thöù.

Chuùa Gieâ-su ñaõ so saùnh söï tha thöù gioáng nhö vieäc xoùa nôï (xem Ma-thi-ô 18:23-35). Haõy töôûng töôïng ñeán vieäc moät ai ñoù nôï tieàn baïn vaø baïn phoùng thích ngöôøi ñoù khoûi traùch nhieäm traû nôï cho baïn. Baïn seõ huûy giaáy nôï cuûa ngöôøi aáy. Baïn khoâng coøn mong ñôïi ngöôøi aáy traû nôï nöõa, baïn seõ khoâng coøn giaän con nôï cuûa baïn nöõa. Baây giôø baïn nhìn ngöôøi aáy khaùc vôùi caùch tröôùc ñaây baïn khi ngöôøi aáy coøn thieáu nôï baïn.

Chuùng ta cuõng coù theå hieåu roõ hôn tha thöù coù nghóa laø gì neáu chuùng ta xem ñöôïc Chuùa tha thöù coù nghóa laø gì. Khi Ngaøi tha thöù cho chuùng ta moät toäi naøo ñoù, thì Ngaøi khoâng giöõ chuùng ta chòu traùch nhieäm vôùi nhöõng gì chuùng ta ñaõ khoâng laøm khoâng haøi loøng Ngaøi. Ngaøi khoâng coøn giaän chuùng ta vì toäi loãi ñoù nöõa. Ngaøi seõ khoâng söûa phaït hay hình phaït chuùng ta vì nhöõng gì chuùng ta ñaõ laøm. Chuùng ta ñöôïc laøm hoøa vôùi Ngaøi.

Cuõng gioáng nhö vaäy, neáu toâi thöïc söï tha thöù cho ai ñoù, thì toâi ñaõ phoùng thích ngöôøi ñoù trong loøng roài, thaéng hôn öôùc muoán ñoøi hoûi söï coâng baèng hay traû thuø baèng caùch baøy toû loøng thöông xoùt. Toâi khoâng coøn giaän ngöôøi ñaõ phaïm toäi choáng nghòch laïi toâi nöõa. Chuùng toâi ñöôïc phuïc hoøa. Neáu toâi coøn giaän hay cay cuù vôùi ngöôøi naøo ñoù, thì toâi ñaõ chöa tha thöù cho ngöôøi ñoù.

Caùc Cô ñoác nhaân thöôøng löøa gaït chính mình trong vieäc naày. Hoï noùi ñaõ tha thöù cho moät ai ñoù roài, vaø ñaõ bieát nhöõng gì hoï neân laøm, nhöng hoï trong loøng vaãn cay cuù vôùi ngöôøi gaây vaáp phaïm. Hoï traùnh khoâng muoán gaëp maët ngöôøi gaây cho mình vaáp phaïm vì vieäc naày seõ khieán cho côn giaän chòu ñeø neùn ñoù noåi leân trôû laïi. Toâi bieát nhöõng gì mình ñang noùi, bôûi vì toâi ñaõ töøng laøm nhö theá. Ñöøng löøa doái chính mình nöõa. Haõy nhôù raèng Chuùa Gieâ-su khoâng muoán chuùng ta giaän baát cöù anh em naøo cuûa mình (Ma-thi-ô 5:22).

Baây giôø toâi xin hoûi: “Tha thöù cho ngöôøi naøo deã hôn, ngöôøi phaïm loãi xin ñöôïc tha thöù hay ngöôøi phaïm loãi khoâng xin tha thöù?” Dó nhieân laø taát caû chuùng ta ñoàng yù raèng tha thöù cho ngöôøi phaïm loãi bieát nhaän söï sai traät cuûa mình vaø xin chuùng ta tha thöù. Thöïc teá, döôøng nhö tha thöù cho ngöôøi xin ñöôïc tha thöù deã hôn raát nhieàu so vôùi ngöôøi khoâng xin söï tha thöù. Tha thöù cho moät ngöôøi khoâng xin ñöôïc tha thöù döôøng nhö laø chuyeän khoâng theå naøo ñöôïc.

Chuùng ta haõy xem xeùt vieäc naày ôû moät goùc ñoä khaùc nöõa. Neáu töø choái tha thöù cho ngöôøi phaïm loãi aên naên vaø töø choái khoâng tha thöù cho ngöôøi phaïm loäi khoâng aên naên caû hai ñeàu sai, maø toäi naøo lôùn hôn? Toâi nghó taát caû chuùng ta ñeàu ñoàng yù raèng neáu caû hai ñeàu sai, töø choái tha thöù cho moät ngöôøi phaïm loãi bieát aên naên seõ laø toäi lôùn hôn.

Söï Ngaïc Nhieân Töø Kinh Thaùnh (A Surprise from Scripture)

Taát caû ñeàu naày daãn toâi ñeán moät caâu hoûi khaùc nöõa: Ñöùc Chuùa Trôøi coù muoán chuùng ta tha thöù cho moïi ngöôøi phaïm toäi choáng nghòch cuøng chuùng ta khoâng? Ngay caû nhöõng ngöôøi khoâng haï mình, nhaän toäi loãi cuûa hoï, vaø khoâng xin söï tha thöù?

Khi chuùng ta nghieân cöùu kyõ Kinh-thaùnh, chuùng ta phaù hieän ra raèng caâu traû lôøi laø “khoâng”. Thaät ngaïc nhieân cho nhieàu Cô ñoác nhaân, Kinh-thaùnh cho bieát roõ raèng, maëc duø chuùng ta ñöôïc phaùn baûo phaûi yeâu thöông nhau, nhöng chuùng ta khoâng ñöôïc yeâu caàu phaûi tha thöù cho moïi ngöôøi.

Chaúng haïn, Chuùa Gieâ-su muoán chuùng ta chæ tha thöù cho moät anh em phaïm toäi choáng nghòch chuùng ta thoâi? Khoâng, Ngaøi khoâng muoán chæ theá. Neáu vaäy thì Ngaøi ñaõ khoâng daïy chuùng ta ñi theo boán böôùc tieán ñeán söï phuïc hoøa ñöôïc höôùng daãn trong Ma-thi-ô 18:15-17, caùc böôùc ñoù keát thuùc baèng ruùt pheùp thoâng coâng neáu ngöôøi phaïm toäi khoâng chòu aên naên:

Neáu anh em ngöôi phaïm toäi cuøng ngöôøi, thì haõy traùch ngöôøi khi chæ coù ngöôi vôùi moät mình ngöôøi; nhö ngöôøi nghe lôøi, thì ngöôi ñöôïc anh em laïi. Ví baèng khoâng nghe, haõy môøi moät hai ngöôøi ñi vôùi ngöôi, haàu cöù lôøi hai ba ngöôøi laøm chöùng maø moïi vieäc ñöôïc chaéc chaén. Neáu ngöôøi khoâng chòu nghe caùc ngöôøi ñoù, thì haõy caùo cuøng Hoäi thaùnh, laïi neáu ngöôøi khoâng chòu nghe Hoäi thaùnh, thì haõy coi ngöôi nhö keû ngoaïi vaø thaâu thueá vaäy.

Hieån nhieân, neáu ñeán böôùc thöù tö (ruùt pheùp thoâng coâng), thì ngöôøi gaây cho phaïm toäi khoâng nhaän ñöôïc söï tha thöù, vaäy söï tha thöù vaø ruùt pheùp thoâng coâng laø nhöõng haønh ñoäng khoâng theå töông öùng vôùi nhau ñöôïc. Döôøng nhö thaät laï khi nghe ngöôøi naøo ñoù noùi, “Chuùng toâi tha thöù anh, cho neân chuùng toâi ñaõ ruùt pheùp thoâng coâng vôùi anh,” bôûi vì tha thöù ñem ñeán söï phuïc hoøa, khoâng ruùt pheùp thoâng coâng. (Baïn seõ nghó gì neáu Ñöùc chuùa Trôøi noùi, “Ta tha thöù cho con, nhöng keå töø ñaây, Ta seõ chaúng quan heä gì ñeán con nöõa”?) Chuùa Gieâ-su ñaõ daïy chuùng ta ñoái xöû vôùi ngöôøi bò ruùt pheùp thoâng coâng nhö “keû ngoaïi vaø thaâu thueá,” laø hai loaïi ngöôøi maø ngöôøi Do-thaùi khoâng quan heä vaø gheùt cay gheùt ñaéng.

Trong boán böôùc maø Chuùa Gieâ-su ñaõ vaïch ra, sau böôùc thöù nhaát, thöù hai, thöù ba, thì söï tha thöù seõ khoâng ñöôïc daønh cho ngöôøi coù toäi khoâng chòu aên naên. Neáu ngöôøi ñoù khoâng chòu aên naên baát kyø böôùc naøo, thì ngöôøi ñoù phaûi chòu böôùc keá tieáp, vaãn bò ñoái xöû nhö moät ngöôøi phaïm toäi khoâng chòu aên naên. Chæ khi naøo ngöôøi phaïm toäi “nghe theo baïn” (ñoù laø, aên naên), coù theå ñöôïc goïi laø baïn “ñöôïc laïi anh em mình” (ñoù laø, ñöôïc phuïc hoøa).

Muïc ñích cuûa vieäc ñoái ñaàu ñeå xöû lyù toäi loãi cuûa moät ai ñoù laø ñeå ban cho söï tha thöù. Tuy nhieân, söï tha thöù ñöôïc ñaët treân neàn taûng aên naên toäi loãi cuûa ngöôøi phaïm toäi. Vì vaäy, chuùng ta (1) ñoái ñaàu xöû lyù toäi loãi vôùi hy voïng laø ngöôøi phaïm toäi seõ (2) aên naên ñeå chuùng ta coù theå (3) tha thöù cho ngöôøi ñoù.

Hoäi ñuû ba yeáu toá treân, chuùng ta coù theå noùi moät caùc chaéc chaén raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán chuùng ta chæ tha thöù cho anh em mình, nhöõng ngöôøi phaïm toäi nghòch cuøng vôùi chuùng ta vaø khoâng aên naên toäi loãi sau khi quôû traùch. Dó nhieân, chuyeän naày khoâng cho chuùng ta coù quyeàn gheùt ngöôøi tín höõu phaïm toäi nghòch ñoù. Traùi laïi, chuùng ta quôû traùch bôûi vì chuùng ta yeâu thöông ngöôøi phaïm toäi nghòch vaø muoán tha thöù cho ngöôøi ñoù vaø phuïc hoøa vôùi ngöôøi ñoù.

Song moãi moät laàn noã löïc coá gaéng phuïc hoøa theo ba böôùc maø Chuùa Gieâ-su ñaõ höôùng daãn khoâng ñöôïc, thì böôùc thöù tö vaâng theo söï daïy baûo cuûa Ñaáng Christ chaám döùt moái quan heä.[1] Gioáng nhö vieäc chuùng ta khoâng laøm baïn vôùi nhöõng ngöôøi töï xöng mình laø Cô ñoác nhaân nhöng hoï laø nhöõng ngöôøi gian daâm, say söa, ñoàng tình luyeán aùi…(xem I Coâr 5:11), chuùng ta khoâng laøm baïn vôùi nhöõng ngöôøi töï xöng mình laø Cô ñoác nhaân nhöng khöôùc töø khoâng chòu aên naên tröôùc söï ñoàng thuaän cuûa toaøn theå thaân theå. Nhöõng ngöôøi nhö theá cho thaáy raèng hoï khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi theo Chuùa thaät vaø hoï ñem söï baïi hoaïi ñeán cho Hoäi thaùnh.

Göông Maãu Cuûa Chuùa (God’s Example)

Khi chuùng ta nghieân cöùu theâm nöõa veà traùch nhieäm cuûa chuùng ta tha thöù cho ngöôøi khaùc, thì chuùng ta cuõng coù leõ töï hoûi taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi laïi muoán laøm nhöõng ñieàu maø chính Ngaøi khoâng muoán. Dó nhieân Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông ngöôøi phaïm toäi vaø môû roäng voøng tay thöông xoùt cuûa Ngaøi ñeå ban cô hoäi tha toäi cho hoï. Ngaøi giöõ laïi côn thaïnh noä cuûa Ngaøi vaø gia haïn thôøi giôø cho hoï aên naên. Nhöng söï tha thöù thöïc söï xaûy ra khi hoï aên naên. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng tha thöù cho ngöôøi phaïm toäi neáu hoï khoâng chòu aên naên. Vaäy thì taïi sao chuùng ta nghó Ngaøi laïi muoán nhieàu hôn töø chuùng ta?

Vaäy taát caû ñieàu naày muoán noùi raèng, khoâng theå naøo ñöôïc cho toäi loãi khoâng theå tha thöù laøm ñau buoàn trong maét Chuùa maø ñaëc bieät laø toäi khoâng tha thöù cho nhöõng ngöôøi xin tha thöù cuûa chuùng ta sao? Thaät thuù vò ngay sau khi Chuùa Gieâ-su höôùng daãn boán böôùc söûa phaït Hoäi thaùnh, thì Phi-e-rô laïi hoûi,

Thöa Chuùa, neáu anh em toâi phaïm toäi cuøng toâi, thì haõy tha thöù cho hoï bao maáy laàn? Coù phaûi ñeán baûy laàn chaêng? Ngaøi ñaùp raèng: “Ta khoâng noùi cuøng ngöôøi raèng ñeán baûy laàn ñaâu, nhöng ñeán baûy möôi laàn baûy” (Ma-thi-ô 18:21-22).

Phi-e-rô coù nghó raèng Chuùa Gieâ-su muoán oâng tha thöù cho ngöôøi anh em khoâng aên naên moät traêm laàn cho moät traêm toäi khi Chuùa Gieâ-su vöøa môùi daïy oâng vaøi phuùt tröôùc ñoù phaûi ñoái xöû ngöôøi anh em khoâng aên naên gioáng nhö ngöôøi ngoaïi hoaëc keû thaâu thueá bôûi vì moät toäi khoâng? Döôøng nhö cuõng gioáng nhau thoâi. Xin nhaéc laïi, baïn khoâng neân coi ngöôøi baïn ñaõ tha thöù roài nhö moät ngöôøi xa laï khoâng quen bieát.

Moät caâu hoûi nöõa seõ kích thích söï suy nghó cuûa chuùng ta laø: neáu Chuùa Gieâ-su muoán chuùng ta tha thöù moät tín höõu haøng traêm laàn cho haøng traêm toäi toãi maø ngöôøi ñoù ñaõ aên naên, phaûi duy trì moái quan heä cuûa chuùng ta, vaäy thì taïi sao Ngaøi laø cho pheùp chuùng ta chaám döùt moái quan heä hoân nhaân chæ vì moät toäi duy nhaát phaïm nghòch vôùi chuùng ta, phaïm toäi ngoaïi tình, neáu ngöôøi phoái ngaãu chuùng ta khoâng chòu aên naên (xem Ma-thi-ô 5:32)?[2] Ñieàu naày döôøng nhö khaù maâu thuaån.

Minh Hoïa Chi Tieát (An Elaboration)

Ngay sau ñoù, Chuùa baûo Phi-e-rô tha thöù cho anh em mình boán traêm boán möôi chín laàn, Ngaøi keå moät nguï ngoân ñeå giuùp Phi-e-rô hieåu Ngaøi muoán noùi gì:

Vaäy neân, nöôùc thieân ñaøng gioáng nhö vua kia, muoán tính soå vôùi caùc ñaày tôù mình. Khi vua khôûi soaùt soå, thì coù ngöôøi ñem noäp moät teân kia maéc nôï vua moät vaïn ta-laâng. Bôûi vì ngöôøi chaúng coù gì maø traû, thì chuû daïy baùn ngöôøi, vôï con vaø gia taøi ngöôøi, ñaëng traû nôï. Keû ñaày tôù naày beøn saáp mình xuoáng nôi chaân chuû maø xin raèng: Thöa chuû, xin giaõn cho toâi, thì toâi seõ traû heát! Chuû beøn ñoäng loøng thöông xoùt, thaû ngöôøi veà, vaø tha nôï cho. Nhöng khi ñaày tôù ñoù ra veà, gaëp moät ngöôøi trong baïn laøm vieäc, coù thieáu mình moät traêm ñô-ni-eâ, thì naém boùp coå baïn maø noùi raèng: Haõy traû nôï cho ta! Ngöôøi baïn saáp mình xuoáng maø naøi xin raèng: Xin giaõn cho toâi, thì toâi seõ traû cho anh. Song ngöôøi chaúng khöùng, cöù vieäc baét boû tuø cho ñeán khi traû heát nôï. Caùc baïn thaáy vaäy, buoàn laém, ñeán thuaät laïi cuøng chuû mình moïi ñieàu ñaõ xaûy ra. Chuû beøn ñoøi ñaày tôù aáy ñeán maø noùi raèng: Hôõi ñaày tôù ñoäc aùc kia, ta ñaõ tha heát nôï cho ngöôi, vì ngöôi caàu xin ta; ngöôi haù laïi chaúng neân thöông xoùt baïn laøm vieäc ngöôi nhö ta ñaõ thöông xoùt ngöôi sao? Chuû noåi giaän, phuù noù cho keû giöõ nguïc cho ñeán khi naøo traû xong heát nôï. Neáu moãi ngöôøi trong caùc ngöôi khoâng heát loøng tha loãi cho anh em mình, thì Cha ta ôû treân trôøi cuõng seõ xöû vôùi caùc ngöôi nhö vaäy (Ma-thi-ô 18:23-35).

Chuù yù thaáy raèng ngöôøi ñaày tôù thöù nhaát ñaõ ñöôïc tha thöù bôûi vì ngöôøi naày xin chuû mình tha thöù. Nhöng chuùng ta ñeå yù thaáy ngöôøi ñaày tôù thöù hai cuõng haï mình xin ngöôøi ñaày tôù thöù nhaát tha thöù cho mình. Ngöôøi ñaày tôù thöù nhaát ñaõ khoâng cho ngöôøi ñaày tôù thöù hai nhöõng gì maø ngöôøi aáy ñaõ ñöôïc ban cho, vaø ñoù laø ñieàu khieán cho ngöôøi chuû noåi giaän. Vaäy Phi-e-rô coù nghó raèng Chuùa Gieâ-su coù muoán oâng tha thöù cho ngöôøi anh em khoâng aên naên khoâng bao giôø xin söï tha thöù, nhöõng ñieàu khoâng ñöôïc minh hoïa ñeán trong nguï ngoân cuûa Chuùa Gieâ-su khoâng? döôøng nhö khoâng phaûi vaäy, thaäm chí laø hôn theá nöõa vì Chuùa Gieâ-su ñaõ vöøa môùi baûo oâng haõy coi ngöôøi anh em khoâng chòu aên naên nhö laø ngöôøi ngoaïi vaø keû thaâu thueá sau khi ñaõ quôû traùch ngöôøi moät caùch thích hôïp theo Kinh-thaùnh.

Döôøng nhö thaät khoù coù theå cho Phi-e-rô ñaõ nghó raèng Chuùa muoán oâng tha thöù cho moät ngöôøi anh em phaïm toäi khoâng aên naên caên cöù vaøo söï ñoaùn phaït maø Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa vôùi chuùng ta neáu chuùng ta heát loøng tha thöù cho anh em mình. Chuùa Gieâ-su ñaõ höùa laäp laïi taát caû nôï cuõ ñaõ ñöôïc tha cuûa chuùng ta vaø noäp chuùng ta cho nhöõng giöõ nguïc cho ñeán khi naøo chuùng ta traû xong nhöõng gì chuùng ta khoâng bao giôø traû noåi. Lieäu ñoù coù phaûi chæ laø söï ñoaùn phaït cho Cô ñoác nhaân khoâng chòu tha thöù cho anh em mình, hoaëc cuõng cho caû ngöôøi anh em maø Chuùa khoâng tha thöù? Neáu ngöôøi anh em phaïm toäi cuøng toâi, thì ngöôøi ñoù phaïm toäi cuøng Chuùa, vaø Chuùa khoâng tha thöù cho ngöôøi ñoù neáu ngöôøi ñoù khoâng chòu aên naên. Lieäu Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå ñoaùn phaït moät caùch coâng bình vì côù khoâng tha thöù cho nhöõng ngöôøi Ngaøi khoâng tha thöù?

Baûng Toùm Löôïc (A Synopsis)

Chuùa Gieâ-su muoán chuùng ta tha thöù cho caùc anh phaïm toäi vôùi chuùng ta ñöôïc trình baøy moät caùch suùc tích bôûi lôøi Ngaøi trong saùch Luca 17:3-4:

Caùc ngöôi haõy giöõ laáy mình, neáu anh em ngöôi ñaõ phaïm toäi haõy quôû-traùch hoï; vaø neáu hoï aên naên, thì haõy tha thöù. Daàu trong moät ngaøy, hoï phaïm toäi cuøng ngöôi baûy laàn, vaø baûy laàn trôû laïi cuøng ngöôi maø noùi raèng: Toâi aên naên, thì haõy tha toäi cho hoï.

Caùc caâu Kinh-thaùnh naày coù theå laøm saùng toû hôn nhieàu khoâng? Chuùa Gieâ-su muoán chuùng ta tha thöù cho anh em mình khi hoï aên naên. Khi chuùng ta caàu nguyeän, “Xin tha thöù toäi cuûa chuùng toâi cuõng nhö chuùng con tha thöù cho keû phaïm toäi nghòch cuøng chuùng con,” chuùng ta ñang caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho chuùng ta nhöõng gì maø chuùng ta ñaõ laøm cho ngöôøi khaùc. Chuùng ta seõ khoâng bao giôø mong ñôïi Ngaøi tha thöù cho chuùng ta neáu chuùng ta khoâng caàu xin. Vì vaäy, taïi sao chuùng ta laïi nghó Ngaøi muoán chuùng ta tha thöù cho nhöõng ngöôøi khoâng xin söï tha thöù?

Laïi moät laàn nöõa, taát caû ñieàu naày khoâng cho chuùng ta quyeàn giöõ laïi söï cay cuù vôùi caùc anh chò em trong Ñaáng Christ ñaõ phaïm toäi choáng nghòch chuùng ta. Chuùng ñöôïc truyeàn baûo phaûi yeâu thöông nhau. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta ñöôïc daïy baûo phaûi quôû traùch ngöôøi anh em phaïm toäi choáng nghòch cuøng chuùng ta, ñeå coù theå phuïc hoøa laïi vôùi ngöôøi ñoù, vaø ngöôøi ñoù coù theå ñöôïc hoøa thuaän laïi vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ngöôøi ñoù cuõng ñaõ phaïm toäi choáng nghòch laïi. Ñoù laø nhöõng gì tình yeâu ñaõ laøm, Song nhieàu khi, Caùc Cô ñoác nhaân noùi hoï tha thöù cho moät anh em phaïm toäi nghòch, nhöng ñoù chæ laø caùi côù ñeå traùnh söï quôû traùch toäi loãi. Roõ raøng bôûi haønh ñoäng cuûa hoï, hoï chöa thöïc söï tha thöù. Baèng moïi caùch hoï traùnh gaëp maët ngöôøi phaïm toäi nghòch vaø thöôøng hay noùi ñeán söï toån thöông cuûa hoï. Khoâng coù söï phuïc hoøa xaûy ra.

Khi chuùng ta phaïm toäi, Ñöùc Chuùa Trôøi quôû traùch chuùng ta bôûi Ñöùc Thaùnh Linh Ngaøi ôû trong chuùng ta bôûi vì Ngaøi yeâu thöông chuùng ta vaø muoán tha thöù chuùng ta. Chuùng ta neân baét chöôùc Ngaøi, quôû traùch caùc anh em ñaõ phaïm toäi choáng nghòch trong tình yeâu thöông ñeå seõ coù söï aên naên, tha thöù vaø phuïc hoøa xaûy ra.

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ luoân muoán daân söï Ngaøi yeâu thöông nhau baèng tình yeâu chaân thaät, loaïi tình yeâu maø cho pheùp söï quôû traùch, nhöng khoâng phaûi laø loaïi tình yeâu cho pheùp chaát chöùa söï cay cuù. Trong Luaät phaùp Moâi-se chöùa ñöïng ñieàu raên naày:

Chôù coù loøng ghen gheùt anh em mình; haõy söûa daïy keû laân caän mình, ñöøng vì côù hoï maø phaûi maéc toäi. chôù toan baùo thuø, chôù giöõ söï baùo thuø cuøng con chaùu daân söï mình, nhöng haõy yeâu thöông daân söï ngöôi nhö mình: “Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va” (Leâ-vi-kyù 19:17-18).

YÙ Kieán Phaûn Ñoái (An Objection)

Nhöng coøn söï daïy doã cuûa Chuùa Gieâ-su trong saùch Maùc 11:25-26 thì sao? Nhöõng lôøi naày khoâng chæ cho thaáy raèng chuùng ta phaûi tha thöù cho moïi ngöôøi veà moïi ñieàu maø khoâng caàn quan taâm ñeán vieäc ngöôøi ta coù xin mình tha thöù hay khoâng?

Khi caùc ngöôi ñöùng caàu nguyeän, neáu coù söï gì baát bình cuøng ai, thì haõy tha thöù, ñeå Cha caùc ngöôi ôû treân trôøi cuõng tha loãi cho caùc ngöôi. Song neáu khoâng tha loãi cho ngöôøi ta, thì Cha caùc ngöôi ôû treân trôøi cuõng seõ khoâng tha loãi cho caùc ngöôi.

Chuùng ta ñaõ xem chuû ñeà naày roài, moät caâu Kinh-thaùnh naày khoâng thay theá ñöôïc cho taát caû caùc caâu Kinh-thaùnh khaùc. Chuùng ta cuõng ñaõ bieát raèng ñieàu laøm buoàn loøng Chuùa ñoù laø chuùng ta khoâng tha thöù cho nhöõng ngöôøi ñaõ xin chuùng ta tha thöù cho hoï. Vì vaäy, chuùng ta giaûi thích caâu Kinh-thaùnh naày caên cöù vaøo döõ kieän ñaõ ñöôïc vöõng laäp. Ñieàu maø Chuùa Gieâ-su muoán nhaán maïnh ôû ñaây laø chuùng ta phaûi tha thöù cho ngöôøi khaùc neáu chuùng ta muoán söï tha thöù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi khoâng muoán noùi vôùi chuùng ta coù theâm nhöõng caùch thöùc tha thöù caùch maùy moùc vaø nhöõng gì ngöôøi ñoù phaûi laøm ñeå nhaän laõnh söï tha thöù töø moät ngöôøi khaùc nöõa.

Chuù yù thaáy raèng ôû ñaây Chuùa Gieâ-su khoâng noùi chuùng ta phaûi caàu xin Chuùa tha thöù ñeå nhaän söï tha thöù töø Ngaøi. Neáu vaäy thì chuùng ta seõ boû qua moïi ñieàu khaùc maø Kinh-thaùnh daïy veà söï tha thöù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeà caäp ñeán vieäc chuùng ta phaûi caàu xin söï tha thöù (xem Ma-thi-ô 6:12; I giaêng 1:9) thì sao? Chuùng ta khoâng cho raèng chuùng ta khoâng caàn caàu xin Chuùa tha thöù khi chuùng ta phaïm toäi vì Chuùa Gieâ-su khoâng ñeà caäp söï tha thöù ôû ñaây sao? Ñoù seõ laø söï giaû ñònh khoâng khoân ngoan theo nhö nhöõng gì Kinh-thaùnh daïy chuùng ta. Cuõng chaúng khoân ngoan gì neáu boû qua moïi ñieàu khaùc maø Kinh-thaùnh daïy veà vieäc chuùng ta tha thöù cho ngöôøi khaùc khi hoï caàu xin söï tha thöù.

Moät YÙ Kieán Phaûn Ñoái Nöõa (Another Objection)

Chuùa Gieâ-su Ñaõ caàu nguyeän cho nhöõng treân lính ñang boác thaêm chia aùo xoáng cuûa Ngaøi, “Laïy Cha, xin tha toäi cho hoï, vì hoï khoâng bieát ñieàu hoï ñang laøm” (Luca 23:34) khoâng? Ñieàu naày khoâng cho thaáy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi tha thöù cho ngöôøi ta maø khoâng caàn hoï caàu xin söï tha thöù phaûi khoâng?

Coù chöù, nhöng chæ ôû moät möùc ñoä naøo ñoù. Ñieàu naày cho thaáy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû loøng thöông xoùt cho nhöõng ngöôøi ngu muoäi ôû moät möùc ñoä tha thöù naøo ñaáy. Bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi coâng chính troïn veïn, Ngaøi baét ngöôøi ta chòu traùch nhieäm chæ khi hoï bieát hoï ñang phaïm toäi.

Lôøi caàu nguyeän cuûa Chuùa Gieâ-su cho caùc teân lính khoâng ñaûm baûo cho hoï moät choã ôû thieân ñaøng- ñieàu naày chæ baûo ñaûm raèng hoï seõ khoâng bò buoäc traùch nhieäm trong vieäc boác thaêm chia aùo xoáng cuûa Con Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chæ vì söï ngu muoäi cuûa hoï khoâng bieát Ngaøi laø ai. Hoï coi Ngaøi chæ theâm moät töû phaûi bò haønh quyeát nöõa maø thoâi. Vì vaäy Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ gia theâm söï thöông xoùt cho vieäc laøm ñaõ ñaùng chòu söï ñoaùn phaït naøo ñoù maø hoï ñaõ khoâng bieát thöïc söï hoï ñang laøm gì?

Chuùng ta cuõng neân baøy toû söï thöông xoùt gioáng nhö vaäy cho nhöõng ngöôøi khoâng bieát nhöõng gì hoï ñaõ laøm ñoái vôùi chuùng ta, chaúng haïn trong tröôøng hôïp cuûa nhöõng ngöôøi chöa tin Chuùa gioáng nhö nhöõng ngöôøi lính ngu muoäi boác thaêm chia nhau aùo xoáng cuûa Chuùa Gieâ-su. Chuùa Gieâ-su muoán chuùng ta baøy toû loøng thöông xoùt voâ bieân cho nhöõng ngöôøi chöa tin Ngaøi, yeâu thöông keû thuø nghòch, laøm ñieàu laønh cho nhöõng ai gheùt chuùng ta, chuùc phöôùc cho nhöõng keû ruûa saû chuùng ta vaø caàu nguyeän cho nhöõng baïc ñaõi chuùng ta (luca 6:27-28). Chuùng ta neân coá gaéng laøm tan chaûy loøng thuø haän cuûa hoï baèng tình yeâu cuûa chuùng ta, laáy ñieàu thieän thaéng ñieàu aùc. Khaùi nieäm naày thaäm chí ñaõ ñöôïc baøy toû döôùi luaät phaùp Moâi-se:

Nhöôïc baèng ngöôi gaëp boø hay löøa cuûa keû thuø-nghòch mình ñi laïc thì buoäc phaûi ñem veà cho hoï. Neáu ngöôi thaáy löøa cuûa keû gheùt mình bò chôû naëng phaûi quïy, chôù khaù boû ngô, phaûi cöùu noù cho ñöôïc nheï (Xuaát 23:4-5).

Neáu keû thuø-nghòch con coù ñoùi, haõy cho noù aên; Neáu coù khaùt haõy cho noù uoáng; Vì nhö vaäy con chaát than chaùy ñoû treân ñaàu noù, vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seõ baùo laïi cho con (Chaâm-ngoân 25:21-22).

Thaät laø lyù thuù daãu raèng Chuùa Gieâ-su truyeàn baûo chuùng ta phaûi yeâu keû thuø mình, laøm ôn cho keû gheùt mình, chuùc phöôùc cho keû ruûa mình, vaø caàu nguyeän cho keû sæ nhuïc mình (Luca 6:27-28), nhöng Ngaøi khoâng bao giôø daïy chuùng ta tha thöù cho baát kyø ai trong soá hoï. Chuùng ta coù theå thöïc söï yeâu thöông ngöôøi ta maø khoâng tha thöù cho hoï cuõng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông hoï maø khoâng tha thöù cho hoï. Khoâng nhöõng chuùng ta coù theå yeâu hoï, maø caøng neân yeâu thöông hoï, vì Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn daïy chuùng ta phaûi laøm nhö vaäy. Vaø tình yeâu cuûa chuùng ta daønh cho hoï neân ñöôïc baøy toû baèng haønh ñoäng cuûa chuùng ta.

Bôûi vì vieäc Chuùa Gieâ-su ñaõ caàu nguyeän xin Cha Ngaøi tha thöù cho nhöõng teân lính boác thaêm chia aùo xoáng cuûa Ngaøi khoâng chöùng minh ñöôïc raèng Ñöùc Chuùa Trôøi muoán chuùng ta boû qua moïi ñieàu khaùc maø chuùng ta ñaõ hoïc bieát töø Kinh-thaùnh veà chuû ñeà naày vaø tha thöù cho moïi ngöôøi phaïm toäi choáng nghòch cuøng chuùng ta. Ñieàu naày chæ daïy cho chuùng raèng chuùng ta neân töï ñoäng tha thöù cho nhöõng ai khoâng bieát toäi loãi cuûa hoï choáng nghòch laïi chuùng ta vaø baøy toû loøng thöông xoùt voâ bieân ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chöa tin Chuùa.

Thöïc Haønh Ma-thi-ô 18:15-17 (The Pratice of Mathew 18:15-17)

Maëc duø boán böôùc phuïc hoøa ñöôïc Chuùa Gieâ-su lieät keâ ra raát deã hieåu, nhöng aùp duïng nhöõng böôùc naøy vaøo thöïc teá raát phöùc taïp. Khi Chuùa Gieâ-su chæ ra böôùc naøy, thì Ngaøi ñaõ laøm ñieàu naày töø quan ñieåm khi anh A ñöôïc thuyeát phuïc, ñuùng vaäy, anh B ñaõ phaïm toäi nghòch cuøng mình. Tuy nhieân, trong thöïc teá, anh A coù theå ñaõ sai. Vì vaäy chuùng ta haõy töôûng töôïng tình huoáng trong ñoù maø moãi caûnh coù theå ñöôïc xeùt ñeán.

Neáu anh A ñöôïc thuyeát phuïc raèng anh B ñaõ phaïm toäi nghòch cuøng mình, thì tröôùc tieân ngöôøi ñoù neân bieát chaéc mình khoâng chæ trích quaù thaùi, ñeán moãi tìm töøng caùi raùc trong maét anh B. Neân boû qua nhieàu loãi nhoû vaø môû roäng voøng tay thöông xoùt (xem Ma-thi-ô 7:3-5). Tuy nhieân, neáu anh A caûm thaáy mình phaån noä vôùi anh B vì loãi quaù nghieâm troïng, thì anh ta neân quôû traùch anh B.

Vaâng theo maïng lònh cuûa Chuùa Gieâ-su, anh ta neân quôû traùch khi chæ coù rieâng ngöôøi vôùi ngöôøi ñoù, baøy toû tình yeâu thöông mình vôùi anh B. Ñoäng cô cuûa anh ta phaûi laø tình yeâu vaø muïc ñích cuûa mình laø phuïc hoøa anh em mình laïi. Anh ta khoâng neân noùi cho ngöôøi naøo khaùc bieát loãi laàm cuûa anh B. “Tình yeâu thöông che ñaäy voâ soá toäi loãi” (I Phi-e-rô 4:8). neáu chuùng ta yeâu thöông ai, thì chuùng ta seõ khoâng phôi baøy loãi laàm cuûa ngöôøi ñoù; chuùng ta seõ che daáu nhöõng loãi laàm ñoù.

Neân quôû traùch anh ta nheï nhaøng, baøy toû tình yeâu thöông. Ngöôøi ñoù neân noùi vaøi ñieàu nhö theá naày, “Anh B aï! Toâi thöïc söï coi troïng moái quan heä cuûa chuùng ta. Nhöng coù moät vaøi ñieàu xaûy ra taïo ñaõ taïo ra böùc töôøng ngaên caùch trong loøng toâi vôùi anh. Toâi khoâng muoán böùc töôøng ngaên caùch coù maët ôû ñoù, vì vaäy toâi phaûi noùi vôùi anh taïi sao toâi caûm thaáy anh ñaõ phaïm toäi nghòch vôùi toâi ñeå chuùng ta coù theå giaûi quyeát maø phuïc hoøa laïi vôùi nhau. Vaø neáu toâi ñaõ laøm ñieàu goùp phaàn taïo ra nan ñeà naày, thì toâi muoán anh noùi cho toâi bieát”. Vaø roài sau ñoù anh ta neân noùi naêng caùch nheï nhaøng vôùi anh B nhöõng loãi laàm ñoù laø gì.

Trong haàu heát tröôøng hôïp, thaäm chí anh B seõ khoâng nhaän ra raèng mình ñaõ phaïm toäi nghòch vôùi anh A, vaø ngay khi anh ta nhaän ra ñieàu mình ñaõ laøm, thì anh ta seõ xin söï tha thöù. Neáu ñoù laø nhöõng gì xaûy ra, thì anh A neân tha thöù cho anh B ngay laäp töùc. Söï phuïc hoøa ñaõ xaûy ra.

Moät caûnh khaùc nöõa laø anh B seõ coá gaéng xöng coâng bình toäi loãi cuûa mình choáng nghòch laïi anh A baèng caùch noùi raèng anh ta chæ phaûn öùng laïi loãi laàm do anh A ñaõ gaây ra ñoái vôùi anh ta. Neáu trong tröôøng hôïp naày, ñaùng leõ ra anh B phaûi quôû traùch anh A. Nhöng baây giôø, cuoái cuøng ít ra cuõng ñaõ noùi chuyeän vôùi nhau ñöôïc vaø coù hy voïng phuïc hoøa.

Trong caùc tröôøng hôïp nhö theá, caùc beân ñaõ phaïm toäi nghòch neân thaûo luaän ñieàu gì ñaõ xaûy ra, nhaän söï ñoå loãi cuûa hoï theo möùc ñoä toäi loãi cuûa moãi ngöôøi, vaø tha thöù laãn nhau. Söï phuïc hoøa ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh.

Caûnh thöù ba laø caû A vaø B ñaõ khoâng theå phuïc hoøa vôùi nhau. Vì vaäy hoï caàn söï giuùp ñôõ, vaø ñoù laø thôøi ñieåm böôùc sang böôùc hai.

Böôùc Hai (Step Two)

Seõ laø ñieàu toát nhaát neáu caû anh A vaø anh B ñaõ ñoàng yù vôùi nhöõng ngöôøi baây giôø tham gia cuøng hoï ñeå giuùp ñôõ cho vieäc phuïc hoøa. Thaät lyù töôûng, caû anh C vaø anh D neân bieát vaø yeâu thöông caû anh A vaø anh B, traùnh ñöôïc söï thieân vò cuûa hoï. Vieäc xung ñoät naày chæ ñöôïc noùi cho anh C vaø anh D vì côù tình yeâu vaø söï toân troïng daønh cho anh A vaø anh B.

Neáu taïi ñieåm naày anh B khoâng muoán hôïp taùc, thì vieäc tìm moät hoaëc hai khaùc nöõa coù theå giuùp ñôõ ñöôïc tuøy thuoäc ôû anh A.

Neáu caû anh C vaø D khoân ngoan, thì seõ khoâng ñöa ra söï phaùn quyeát maõi cho ñeán khi hoï ñaõ nghe quan ñieåm cuûa caû A vaø B. Ñaõ moät khi caû C vaø D ñaõ ñöa ra söï phaùn quyeát, A vaø B neân ñaàu phuïc quyeát ñònh cuûa hoï, xin loãi vaø boài thöôøng ñöôïc ñeà nghò cho ngöôøi naày hoaëc ngöôøi kia hoaëc caû hai.

Caùc anh C vaø D khoâng neân coá toû thaùi ñoä khoâng thieân vò hôn vaø chòu söï ruûi ro caù nhaân ít baèng caùch ñeà nghò caû hai anh A vaø B caàn phaûi aên naên khi thöïc söï chæ coù moät ngöôøi aên naên maø thoâi. Hoï neân bieát raèng neáu A hoaëc B baùc boû söï phaùn quyeát cuûa hoï, thì seõ ñöa söï vieäc ra tröôùc toaøn theå Hoäi thaùnh vaø phaùn quyeát heøn nhaùt suûa hoï seõ trôû thaønh baèng chöùng cho moät ngöôøi. C vaø D ñoái dieán vôùi söï caùm doã coá noã löïc gìn giöõ tình baïn cuûa hoï vôùi caû A laãn B baèng caùch thoûa hieäp chaân lyù laø lyù do hôïp lyù taïi sao hai quan toøa toát hôn moät, vì hoï coù theå laøm maïnh meõ trong chaân lyù. Ngoaøi ra, quyeát ñònh cuûa hoï döôøng nhö coù troïng löôïng hôn tröôùc maët A vaø B.

Böôùc Ba (Step Three)

Neáu hoaëc A hoaëc B baùc boû söï phaùn quyeát cuûa C vaø D, thì ñem vaàn ñeà naày ra tröôùc toaøn theå Hoäi thaùnh. Böôùc ba naày ñöøng bao giôø thöïc hieän trong caùc Hoäi thaùnh coù toå chöùc – vì lyù do toát- böôùc naày cuoái cuøng seõ ra söï chia reõ trong Hoäi thaùnh khi daân söï choïn phe ñeå ñöùng. Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng bao giôø muoán Hoäi thaùnh ñòa phöông lôùn hôn nhöõng gì coù theå thích hôïp trong moät nhaø, vaø vaø gia ñình hoäi chuùng nhoû hôn naày nôi maø moïi ngöôøi bieát vaø quan taâm ñeán A vaø B chính laø moâi tröôøng Kinh-thaùnh muoán noùi ñeán vieäc aùp duïng böôùc thöù ba. Trong moät Hoäi thaùnh coù toå chöùc, thì böôùc thöù ba neân ñöôïc thöïc hieän trong phaïm vi cuûa moät nhoùm nhoû goàm nhöõng ngöôøi bieát vaø yeâu thöông caû A vaø B. Neáu A vaø B laø thaønh vieân cuûa caùc nhoùm ñòa phöông khaùc nhau, thì vaøi thaønh vieân thích hôïp nhaát cuûa hai nhoùm coù theå cuøng nhau ñöa ra quyeát ñònh.

Ñaõ moät khi Hoäi thaùnh ñöa ra phaùn quyeát, thì caû A vaø B neân ñaàu phuïc phaùn quyeát ñoù, bieát ñöôïc haäu quaû cuûa söï choáng ñoái. Nhöõng loãi xin neân coù, tha thöù cho nhau vaø söï phuïc hoøa xaûy ra.

Neáu A hoaëc B töø choái xin loãi nhö ñaõ ñeà nghò, ngöôøi ñoù neân bò boû ra ngoaøi Hoäi thaùnh vaø khoâng moät trong Hoäi thaùnh neân thoâng coâng vôùi ngöôøi ñoù nöõa. thöôøng thì vaøo thôøi ñieåm naày, ngöôøi khoâng aên naên seõ ñaõ töï ñoäng boû Hoäi thaùnh roài, vaø ñaõ coù theå anh ta ñaõ laøm vieäc naày quaù laâu roài tröôùc ñoù roài neáu khoâng thì ngöôøi ñoù ñaõ aên naên ôû moät böôùc naøo ñoù cuûa tieán trình naày. Ñieàu naày cho thaáy söï thieáu keát öôùc chaân thaät cuûa ngöôøi naày ñoái vôùi gia ñình thuoäc linh cuûa mình.

Nan Ñeà Thoâng Thöôøng (A Common Problem)

Trong caùc Hoäi thaùnh coù toå chöùc, thì ngöôøi ta thuôøng giaûi quyeát söï tranh caõi cuûa hoï baèng caùch ñôn giaûn boû Hoäi thaùnh naày ñi ñeán Hoäi thaùnh khaùc, nôi vò muïc sö muoán xaây döïng vöông quoác rieâng cuûa mình baèng moïi giaù vaø oâng ta chaúng coù moái quan heä thaät vôùi caùc muïc sö khaùc, chaøo môøi vaø uûng hoä nhöõng ngöôøi nhö theá khi hoï nghe keå nhöõng caâu chuyeän ñau buoàn cuûa hoï. Khuoân maãu naày trung laäp caùch höõu hieäu ñoái vôùi nhöõng böôùc phuïc hoøa maø Ñaáng Christ ñaõ truyeàn daïy. Bình thöôøng, ñoù chæ laø vaán ñeà cuûa nhieàu thaùng hoaëc nhieàu naêm tröôùc ñoù ngöôøi ñaõ phaïm toäi nghòch maø caùc muïc sö nhö theá chaøo môøi vaøo Hoäi thaùnh cuûa hoï ñaõ boû ra ñi tìm Hoäi thaùnh khaùc nöõa, roài ngöôøi naày laïi tieáp tuïc laøm laïi nhö vaäy.

Chuùa Gieâ-su muoán caùc Hoäi thaùnh seõ ñuû nhoû vöøa trong caùc nhaø, ñeå caùc muïc söï/ tröôûng laõo/ caùc giaùm muïc ñòa phöông seõ laøm vieäc vôùi nhau trong moät thaân theå. Vì vaäy, vieäc ruùt pheùp thoâng coâng moät thaønh vieân cuûa moät Hoäi thaùnh cuõng höõu hieäu nhö laø vieäc ruùt pheùp thoâng coâng cuûa caùc Hoäi thaùnh. Ñaây laø traùch nhieäm cuûa moãi muïc sö/ tröôûng laõo/ giaùm muïc hoûi caùc Cô ñoác nhaân ñeán Hoäi thaùnh veà lai lòch Hoäi thaùnh tröôùc ñaây cuûa hoï vaø lieân heä caùc laõnh ñaïo Hoäi thaùnh tröôùc ñaây cuûa hoï ñeå quyeát ñònh coù neân tieáp nhaän nhöõng ngöôøi nhö theá khoâng.

YÙ Ñònh Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Daønh Cho Hoäi Thaùnh Thaùnh Khieát

(God’s Intention For a Holy Church)

Moät nan ñeà thoâng thöôøng khaùc nöõa trong caùc Hoäi thaùnh lôùn ñoù laø cô baûn hoï coù nhieàu ngöôøi ñeán tham döï, nhöng coù quaù ít chòu traùch nhieäm vôùi nhau bôûi vì moái quan heä cuûa hoï chæ thuaàn khieát mang tính chaát xaõ giao. Vì vaäy, khoâng moät ai, ñaëc bieät caùc muïc sö chaúng nghó ñeán vieäc hoï soáng nhö theá naøo, vaø nhöõng ngöôøi baát khieát cöù tieáp tuïc ñem nhöõng ñieàu dô baån vaøo trong Hoäi thaùnh maø hoï ñang tham döï. Theá laø nhöõng ngöôøi ngoaøi xeùt thaáy nhöõng ngöôøi tin Chuùa cuõng chaúng khaùc gì so vôùi nhöõng ngöôøi khoâng tin Chuùa.

Töï chính ñieàu naày seõ laø baèng chöùng thuyeát phuïc cho moïi ngöôøi bieát raèng cô caáu caùc Hoäi thaùnh lôùn khoâng phaûi laø yù ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho Hoäi thaùnh thaùnh khieát cuûa Ngaøi. Nhöõng ngöôøi baát khieát vaø giaû hình luoân luoân aån mình trong caùc Hoäi thaùnh coù cô caáu toå chöùc lôùn, ñem söï xaáu hoå ñeán cho Ñaáng Christ. Vaäy töø nhöõng gì chuùng ta ñaõ ñoïc trong Ma-thi-ô 18:15-17, thì Chuùa Gieâ-su coù yù ñònh roõ raøng raèng Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi seõ bao goàm nhöõng thaønh vieân keát öôùc cuûa moät thaân theå töï thanh taåy. Theá gian seõ nhìn vaøo Hoäi thaùnh cuûa Ngaøi vaø thaáy coâ daâu thaùnh khieát cuûa Ngaøi. Tuy nhieân ngaøy hoâm nay, hoï thaáy con ñaïi daâm phuï lôùn, Hoäi thaùnh khoâng chung thuûy vôùi choàng cuûa mình.

Phöông dieän töï thanh taåy theo yù muoán cuûa Chuùa ñoái vôùi Hoäi thaùnh laø baèng chöùng hieån hieân khi ñaõ giaûi quyeát moät tình huoáng nguy kòch trong Hoäi thaùnh Coâ-rinh-toâ. Moät thaønh vieân ñaõ ñöôïc tieáp nhaän vaøo Hoäi thaùnh thöïc söï ñang soáng trong moái quan heä ngoaïi tình cuøng vôùi vôï keá cuûa cha mình:

Coù tin ñoàn ra khaép nôi raèng trong anh em coù söï daâm loaïn, daâm loaïn ñeán theá, daãu ngöôøi ngoaïi ñaïo cuõng chaúng coù gioáng nhö vaäy: laø ñeán noãi trong anh em coù keû laáy vôï cuûa cha mình. Anh em coøn leân mình kieâu ngaïo! Anh em chaúng töøng buoàn raàu, haàu cho keû phaïm toäi ñoù bò tröø boû khoûi voøng anh em thì hôn! Veà phaàn toâi, thaân daàu xa caùch maø loøng ôû taïi ñoù, (vì anh em vaø loøng toâi ñöôïc hoäi hieäp vôùi quyeàn pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ-su, laø Chuùa chuùng ta), neân toâi ñaõ döôøng nhö coù maët ôû ñoù, nhaân danh Ñöùc Chuùa Gieâ-su laø Chuùa chuùng ta, tuyeân aùn keû phaïm toäi ñoù raèng, moät ngöôøi nhö theá phaûi phoù cho quyû Sa-tan, ñeå huûy hoaïi phaàn xaùc thòt, haàu cho linh hoàn ñöôïc cöùu trong ngaøy Ñöùc Chuùa Gieâ-su”.Trong thô toâi vieát cho anh em, coù daën ñöøng laøm baïn vôùi keû gian daâm, ñoù toâi chaúng coù yù noùi chung veà keû gian daâm ñôøi naày, hay laø keû tham lam, keû chaét boùp, keû thôø hình töôïng, vì neáu vaäy thì anh em phaûi lìa khoûi theá gian. Nhöng toâi vieát khuyeân anh em ñöøng laøm baïn vôùi keû naøo töï xöng laø anh em, maø laø gian daâm, hoaëc tham lam, hoaëc thôø hình töôïng, hoaëc chöôûi ruûa, hoaëc say söa, hoaëc chaét boùp, cuõng khoâng neân aên chung vôùi ngöôøi theå aáy. Vì chöng coù phaûi toâi neân ñoaùn xeùt keû ôû ngoaøi sao? Haù chaúng phaûi anh em neân ñoaùn xeùt nhöõng ngöôøi ôû trong sao? Coøn nhö keû ôû ngoaøi, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ñoaùn xeùt hoï. Haõy tröø boû keû gian aùc khoûi anh em (I Coâr 5:1-5, 9-13).

Khoâng caàn ñöa ngöôøi ñaëc bieät naày ñi qua nhöõng böôùc phuïc hoøa bôûi vì ngöôøi naày roõ raøng khoâng phaûi laø ngöôøi tin Chuùa thaät. Phao-loâ xem ngöôøi naày nhö laø ngöôøi “töï xöng laø anh em” vaø laø “keû ñoäc aùc”. Hôn theá nöõa, vaøi caâu sau, Phao-loâ vieát:

Anh em haù chaúng bieát nhöõng keû khoâng coâng bình chaúng bao giôø höôûng ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi sao? Chôù töï doái mình: Phaøm nhöõng keû taø daâm, keû thôø hình töôïng, keû ngoaïi tình, keû laøm daùng yeåu ñieäu, keû ñaém nam saéc, keû troäm cöôùp, keû haø tieän, keû say söa, keû chöôûi ruûa, keû chaét boùp, ñeàu chaúng höôûng ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaâu (I Coâr 6:9-10).

Roõ raøng, Phao-loâ ñaõ tin moät caùch ñuùng ñaén raèng nhöõng ngöôøi naày khoâng coù ñaïo ñöùc, gioáng nhö ngöôøi ñaøn oâng ôû Hoäi thaùnh Coâ-rinh-toâ, phaûn boäi ñöùc tin giaû doái cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi nhö theá khoâng neân ñöôïc coi nhö laø anh em vaø khoâng caàn phaûi qua 4 böôùc ñeå ñi ñeán söï phuïc hoøa. nhöõng keû ñoù phaûi bò ruùt pheùp thoâng coâng, “phoù mình cho Satan,” ñeå Hoäi thaùnh khoâng cuûng coá theâm söï töï löøa doái cuûa hoï, vaäy thì hoï coøn coù hy voïng nhìn bieát ñöôïc nhu caàu aên naên cuûa hoï ñeå ñöôïc cöùu trong ngaøy Ñöùc Chuùa Gieâ-su” (I Coâ-rinh-toâ 5:5).

Trong caùc Hoäi thaùnh lôùn khaép nôi treân theá giôùi ngaøy hoâm nay, thænh thoaûng coù haøng traêm ngöôøi cho mình laø Cô ñoác nhaân, nhöng theo quan ñieåm Kinh-thaùnh thì hoï khoâng phaûi laø ngöôøi tin Chuùa vaø neân ruùt pheùp thoâng coâng nhöõng ngöôøi nhö theá. Roõ raøng Kinh-thaùnh cho chuùng ta thaáy raèng Hoäi thaùnh coù traùch nhieäm loaïi nhöõng keû thoâng daâm, ngoaïi tình, ñoàng tính luyeán aùi, say söa ra khoûi Hoäi thaùnh. Song nhöõng ngöôøi nhö theá, döôùi nhaõn hieäu “aân suûng,” ngaøy hoâm nay thöôøng ñöôïc chaáp nhaän nhö laø “nhöõng Cô ñoác nhaân ñang vaät loän,” vaø ñöa vaøo caùc nhoùm hoã trôïï nôi hoï coù theå ñöôïc kích leä bôûi “nhöõng tín höõu doûm” khaùc coù cuøng nhöõng nan ñeà gioáng nhau. Ñaây laø haønh ñoäng laêng maï ñeán quyeàn naêng thay ñoåi ñôøi soáng cuûa Phuùc AÂm Chuùa Gieâ-su.

Nhöõng Laõnh Ñaïo Sa Ngaõ

(Fallen Leaders)

Cuoái cuøng, coù neân phuïc hoài ngay laäp töùc vò trí cuûa ngöôøi laõnh ñaïo sa ngaõ bieát aên naên neáu ngöôøi ñoù ñaõ phaïm toäi nghieâm troïng (chaúng haïn nhö ngoaïi tình)? Maëc daàu Chuùa tha thöù ngay cho ngöôøi laõnh ñaïo bieát aên naên (vaø Hoäi thaùnh cuõng theá), ngöôøi laõnh ñaïo seõ ñaõ ñaùnh maát söï tin caäy cuûa nhöõng ngöôøi maø oâng ñang phuïc vuï. Söï tin caäy laø ñieàu gì ñoù phaûi ñöôïc tìm kieám môùi coù. Vì theá nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo neân tình nguyeän ruùt lui khoûi vò trí laõnh ñaïo cuûa hoï vaø ñaàu phuïc söï giaùm saùt thuoäc linh cho ñeán khi naøo hoï coù theå chöùng minh ñöôïc söï ñaùng tin caäy cuûa hoï. Hoï phaûi baét ñaàu trôû laïi. Nhöõng ngöôøi khoâng muoán haï mình phuïc vuï trong nhöõng vieäc thaáp heø hôn ñeå laáy laïi söï tin caäy thì cuõng chaúng coi ai laø laõnh ñaïo cuûa mình trong Hoäi thaùnh.

Toùm Laïi (In Summary)

Vôùi tö caùch laø nhöõng muïc söï ñang moân ñoà nhöõng ngöôøi khaùc laø nhöõng ngöôøi ñöôïc keâu goïi ñeå “laáy loøng raát nhòn nhuïc maø beû traùch, naøi khuyeân, söûa trò, cöù daïy doã chaúng thoâi” (2 Ti-moâ-theâ 4:2), thì chuùng ta ñöøng nhaùt sôï maø quay boû khoûi söï keâu goïi cuûa mình. Chuùng ta phaûi daïy cho caùc moân ñoà cuûa mình phaûi yeâu thöông nhau moät caùch thaønh thaät baèng caùch laáy loøng thöông xoùt maø chìu nhau luoân, laáy loøng meàn maïi maø quôû traùch khi caàn thieát, quôû traùch theâm nöõa cuøng vôùi söï giuùp ñôõ cuûa nhöõng ngöôøi khaùc khi caàn thieát, tha thöù khi ñöôïc yeâu caàu. Ñieàu naày toát hôn nhieàu so vôùi söï that thöù giaû taïo khoâng ñem laïi söï chöõa laønh thaät söï cho nhöõng moái quan heä ñaõ bò ñoå vôõ. Chuùng ta haõy coá gaéng vaâng lôøi Chuùa trong moïi lónh vöïc ñeå giöõ cho Hoäi thaùnh trong saïch vaø thaùnh khieát, ñeå ngôïi khen danh Ngaøi.

Ñeå nguyeân cöùu theâm veà söï quôû traùch vaø söï söûa phaït Hoäi thaùnh, xem Roâ-ma 16:17-18; 2 Coâr 13:1-3; Ga-la-ti 2:11-14; 2 Teâ-sa-loâ-ni-ca 3:6, 14-15; I Ti-moâ-theâ 1:19-20, 5:19-20; Tít 3:10-11; Gia-cô 5:19-20; 2 Giaêng 10-11.

 


[1] Seõ hôïp lyù neáu ngöôøi bò döùt pheùp thoâng coâng sau ñoù aên naên, Chuùa Gieâ-su vaãn mong muoán tha thöù seõ ñöôïc ban cho ngöôøi ñoù.

[2] Neáu phoái ngaãu ngoaïi tình laø moät Cô-ñoác-nhaân, thì chuùng ta neân ñöa ngöôøi ñoù qua ba böôùc nhöng Chuùa Gieâ-su ñaõ phaùt hoïa ñeå hoøa giaûi tröôùc khi ly dò. Neáu ngöôøi phoái ngaãu ngoaïi tình ñoù bieát aên naên, thì chuùng ta coù hy voïng tha thöù theo nhö maïng lònh cuûa Chuùa Gieâ-su.