SÖÛA PHAÏT CUÛA CHUÙA

CHÖÔNG 25

 

Vaäy, anh em haõy nghó ñeán Ñaáng ñaõ chòu söï ñoái nghòch cuûa keû toäi loãi döôøng aáy, haàu cho khoûi bò moûi meät sôøn loøng. Söï thöû thaùch laø Chuùa söûa phaït tín ñoà cho ñöôïc neân thaùnh. Anh em choáng traû vôùi toäi aùc coøn chöa ñeán noãi ñoå huyeát; laïi ñaõ queân lôøi khuyeân anh em nhö khuyeân con, raèng: Hôõi con, chôù deå ngöôi söï söûa phaït cuûa Chuùa, Vaø khi Chuùa traùch, chôù ngaõ loøng; Vì Chuùa söûa phaït keû Ngaøi yeâu, Heã ai maø Ngaøi nhaän laøm con, thì cho roi cho voït. Ví baèng anh em chòu söûa phaït, aáy laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõi anh em nhö con, vì coù ngöôøi naøo laø con maø cha khoâng söûa phaït? Nhöng neáu anh em ñöôïc khoûi söï söûa phaït maø ai naáy cuõng phaûi chòu, thì anh em laø con ngoaïi tình, chôù khoâng phaûi con thaät. Cha veà phaàn xaùc söûa phaït, maø chuùng ta coøn kinh sôï thay, huoáng chi Cha veà phaàn hoàn, chuùng ta haù chaúng caøng neân vaâng phuïc laém ñeå ñöôïc söï soáng sao? Vaû, cha veà phaàn xaùc theo yù mình maø söûa phaït chuùng ta taïm thôøi, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi vì ích cho chuùng ta maø söûa phaït, ñeå khieán chuùng ta ñöôïc döï phaàn trong söï thaùnh khieát Ngaøi. Thaät caùc söï söûa phaït luùc ñaàu coi nhö moät côù buoàn baõ, chôù khoâng phaûi söï vui möøng; nhöng veà sau sanh ra boâng traùi coâng bình vaø bình an cho nhöõng keû ñaõ chòu luyeän taäp nhö vaäy. Khuyeân phaûi thaùnh khieát. Vaäy, haõy dôû baøn tay yeáu ñuoái cuûa anh em leân, luoân caû ñaàu goái loûng leûo nöõa (Heâ-bô-rô 12:3-13).

Theo taùc giaû cuûa saùch Heâ-bô-rô ñöôïc ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh soi daãn, thì Cha thieân thöôïng cuûa chuùng ta söûa phaït taát caû con caùi cuûa Ngaøi. Neáu chuùng ta chöa bao giôø ñöôïc Ngaøi söûa phaït, thì ñieàu naày cho thaáy raèng chuùng ta khoâng phaûi laø con caùi cuûa Ngaøi. Vì vaäy chuùng ta phaûi bieát vaø nhaïy beùn vôùi söï söûa phaït cuûa Ngaøi. Moät soá ngöôøi theo Chuùa, chæ ñeå nhaän ñöôïc phöôùc vaø söï toát laønh cuûa Chuùa, giaûi thích taát caû nhöõng hoaøn caûnh tieâu cöïc nhö laø söï taán coâng cuûa ma quyû chöù khoâng naèm trong muïc ñích thieân thöôïng. Ñaây coù theå laø söï sai traät raát lôùn neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ñang coá gaéng ñem hoï söï aên naên baèng söï söûa phaït cuûa Ngaøi.

Nhöõng ngöôøi cha meï toát ôû naày treân ñaát söûa phaït con caùi hoï vôùi hy voïng raèng con caùi cuûa hoï seõ hoïc taäp, tröôûng thaønh, vaø saün saøng chòu traùch nhieäm khi ñaõ tröôûng thaønh. Cuõng nhö vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi söûa phaït chuùng ta ñeå chuùng ta lôùn leân veà maët thuoäc linh, caøng höõu duïng hôn trong söï phuïc vuï, vaø saün saøng ñöùng tröôùc ngoâi phaùn xeùt cuûa Ngaøi. Ngaøi söûa phaït chuùng ta bôûi vì Ngaøi yeâu chuùng ta, vaø vì Ngaøi öôùc muoán chuùng ta chia seû söï thaùnh khieát cuûa Ngaøi. Cha thieân thöôïng töø aùi cuûa chuùng ta raát taän tuïy laøm vieäc ñeå cho chuùng ta tröôûng thaønh veà maët thuoäc linh. Kinh-thaùnh noùi: “Ñaáng ñaõ khôûi laøm vieäc laønh trong anh em, seõ laøm troïn heát cho ñeán ngaøy cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ-su Christ” (Phi-líp 1:6).

Khoâng moät ñöùa con naøo vui khi bò cha meï ñaùnh ñoøn, vaø khi chuùng ta bò Chuùa söûa phaït, thì khoâng “vui möøng, nhöng buoàn,” nhö chuùng ta vöøa ñoïc. Tuy nhieân, ñeå ñeán cuoái cuøng, chuùng ta trôû neân toát hôn bôûi vì söï söûa phaït sanh ra “boâng traùi coâng bình bình an”.

Ñöùc Chuùa Trôøi Söûa Phaït Chuùng Ta Khi Naøo Vaø Baèng Caùch Naøo?

(When and How Does God Discipline Us?)

Cuõng gioáng nhö baát kyø ngöôøi cha toát naøo khaùc, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ söûa phaït con caùi cuûa Ngaøi khi chuùng khoâng vaâng lôøi. Baát cöù luùc naøo chuùng ta khoâng vaâng lôøi Ngaøi, thì chuùng ta ñang ôû trong söï nguy hieåm chòu ñau ñôùn vì söï söûa phaït cuûa Ngaøi. Tuy nhieân, Chuùa raát nhaân töø, thoâng thöôøng thì Ngaøi cho chuùng ta coù nhieàu thôøi gian ñeå aên naên. Söï söûa phaït cuûa Ngaøi thöôøng thöôøng ñeán sau khi haønh ñoäng khoâng vaâng lôøi cuûa chuùng ta taùi laäp vaø Ngaøi laïi caûnh baùo tieáp.

Ñöùc Chuùa Trôøi söûa phaït chuùng ta baèng caùch naøo? Nhö chuùng ta ñaõ hoïc trong chöông tröôùc, söûa phaït cuûa Chuùa coù theå ñeán döôùi daïng ñau oám, beänh taät hoaëc thaäm chí laø cheát tröôùc kyø haïn:

AÁy vì côù ñoù maø trong anh em coù nhieàu keû taät nguyeàn, ñau oám, vaø coù laém keû nguû. Neáu chuùng ta bieát xeùt ñoaùn laáy mình, thì khoûi bò xeùt ñoaùn. Song khi chuùng ta bò Chuùa xeùt ñoaùn, thì bò Ngaøi söûa phaït, haàu cho khoûi bò aùn laøm moät vôùi ngöôøi theá gian (I Coâr 11:30-32).

Chuùng ta khoâng neân töï ñoäng keát luaän raèng taát caû moïi bònh taät ñeàu laø keát quaû söûa phaït cuûa Chuùa (tröôøng hôïp cuûa Gioùp ñeán trong taâm trí). Tuy nhieân, neáu bò bò taät taán coâng, thì neân khoân ngoan kieåm tra vaán ñeà thuoäc linh xem thöû coù theå chuùng ta ñaõ môû cöûa cho Chuùa söûa phaït vì söï khoâng vaâng lôøi.

Chuùng ta coù theå traùnh ñöôïc söï ñoaùn phaït cuûa Chuùa neáu chuùng ta bieát xeùt ñoaùn chính mình chuùng ta- nghóa laø, nhaän bieát toäi loãi cuûa chuùng ta vaø aên naên. Raát hôïp lyù ñi ñeán keát luaän raèng ñaõ moät khi chuùng ta ñaõ aên naên toäi loãi thì chuùng ta seõ laø öùng cöû vieân cho söï chöõa laønh neáu bònh taät cuûa chuùng ta laø keát quaû söûa phaït cuûa Chuùa.

Bôûi phöông caùch ñoaùn phaït cuûa Chuùa, Phao-loâ ñaõ noùi raèng thöïc söï chuùng ta traùnh khoûi bò aùn laøm moät vôùi ngöôøi theá gian. OÂng ta ñaõ moán noùi ñieàu gì? OÂng ta chæ ñaõ coù theå muoán noùi raèng söï söûa phaït cuûa Chuùa ñöa chuùng ta ñeán söï aên naên ñeå cuoái cuøng roài chuùng ta khoâng bò neùm vaøo hoûa nguïc vôùi ngöôøi theá gian. Ñieàu naày khoù ñöôïc nhöõng ngöôøi cho raèng söï thaùnh khieát laø choïn löïa cho hoï ñöôøng vaøo thieân ñaøng chaáp nhaän. Nhöng ñoái vôùi nhöõng ai ñaõ ñoïc baøi giaûng treân nuùi, hoï bieát raèng chæ nhöõng ngöôøi naøo vaâng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi môùi vaøo ñöôïc nöôùc thieân ñaøng maø thoâi (xem Ma-thi-ô 7:21). Vì vaäy, neáu chuùng ta ghì maøi trong toäi loãi vaø khoâng chòu aên naên, thì chuùng ta coù theå ñaùnh maát söï soáng ñôøi ñôøi. Ngôïi khen Chuùa vì söï söûa phaït cuûa Ngaøi ñöa chuùng ta ñeán choã aên naên vaø cöùu chuùng ta khoûi hoûa nguïc!

Satan Laø Coâng Cuï Phaùn Xeùt Cuûa Chuùa

(Satan as a Tool of God’s Judgement)

Nhieàu ñoaïn Kinh-thaùnh cho bieát moät caùch roõ raèng coù theå Ñöùc Chuùa Trôøi duøng Satan cho vaøo muïc ñích söûa phaït cuûa Ngaøi. Chaúng haïn, trong nguï ngoân ngöôøi ñaày tôù khoâng tha thöù trong Ma-thi-ô 18, Chuùa Gieâ-su keå raèng chuû cuûa ngöôøi ñaày tôù “noåi giaän” khi bieát raèng ñöùa ñaày tôù oâng ñaõ tha toäi cho ñaõ khoâng tha thöù cho ngöôøi baïn cuøng laøm vieäc vôùi noùi. Keát quaû laø ngöôøi chuû giao ñöùa ñaày tôù khoâng tha thöù ñoù “cho keû giöõ nguïc cho ñeán khi naøo traû xong heát nôï” (Ma-thi-ô 18:34). Chuùa Jeâus ñaõ keát thuùc nguï ngoân naøy baèng nhöõng lôøi long troïng:

Neáu moãi ngöôøi trong caùc ngöôi khoâng heát loøng tha loãi cho anh em mình, thì Cha ta ôû treân trôøi cuõng seõ xöû vôùi caùc ngöôi nhö vaäy (Ma-thi-ô 18:35).

Ai laø “nhöõng keû giöõ nguïc”? Döôøng nhö chuùng laø ma quyû vaø thuoäc haï cuûa haén. Ñöùc Chuùa Trôøi coù theå phoù moät trong nhöõng con caùi khoâng vaâng lôøi cuûa Ngaøi vaøo tay ma quyû ñeå ñem ngöôøi ñoù ñeán söï aên naên. Söï khoù khaên vaø ñoùi keùm cuõng laø caùch ñem ngöôøi ta ñeán söï aên naên- gioáng nhö caâu chuyeän ngöôøi con trai hoang ñaøng (xem Luca 15:14-19).

Trong Cöïu-öôùc, chuùng ta thaáy moät vaøi ví duï Chuùa duøng Satan hoaëc caùc aùc linh ñeå ñem söï söûa phaït hoaëc söï ñoaùn phaït cuûa Ngaøi trong ñôøi soáng cuûa nhöõng ngöôøi ñaùng bò phaït. Moät ví duï tìm thaáy trong saùch Caùc-quan-xeùt chöông 9, chuùng ta ñoïc thaáy “Ñoaïn, Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán moät aùc thaàn sanh söï baát bình giöõa A-bi-meâ-leùc vaø ngöôøi Si-chem; ngöôøi Si-chem beøn phaûn nghòch A-bi-meâ-leùc” (Caùc-quan-xeùt 9:23) ñeå ñem söï phaùn xeùt treân hoï vì nhöõng coâng aùc cuûa hoï ñoái vôùi caùc con trai cuûa Gheâ-ñeâ-oân.

Kinh-thaùnh cuõng cho bieát raèng “moät aùc thaàn ñeán töø Chuùa” laøm khoå sôû Vua Sau-lô ñeå ñem oâng trôû laïi söï aên naên (I Sa-mu-eân 16:14). Nhöng Sau-lô khoâng bao giôø aên naên, vaø cuoái cuøng oâng ñaõ cheát trong chieán traän vì söï noåi loaïn cuûa oâng.

Trong caû hai ví duï naøy cuûa Cöïu-öôùc, Kinh-thaùnh cho bieát raèng caùc aùc thaàn naày “ñeàu ñeán töø Chuùa”. Ñieàu naày khoâng neânm noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi coù caùc aùc thaàn ôû treân thieân ñaøng ñang ñôïi ôû ñoù ñeå phuïc vuï Ngaøi. Raát coù theå, Ñöùc Chuùa Trôøi chæ cho pheùp caùc aùc thaàn cuûa Satan laøm haïn cheá coâng vieäc aùc cuûa hoï vôùi hy voïng raèng toäi nhaân seõ aên naên khi bò khoå sôû.

Caùc Phöông Tieän Söûa Phaït Khaùc Cuûa Chuùa

(Other Means of God’s Discipline)

Döôùi giao-öôùc cuõ, chuùng ta cuõng nhaän thaáy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi thöôøng söûa phaït daân söï cuû Ngaøi baèng caùch cho pheùp nan ñeà ñeán vôùi hoï nhö ñoùi keùm hoaëc keû thuø ngoaïi bang thoáng trò hoï. Cuoái cuøng thì hoï aên naên vaø Ngaøi seõ giaûi cöùu hoï khoûi keû thuø cuûa hoï. Khi hoï khoâng chòu aên naên sau nhieàu naêm bò ñaøn aùp vaø caûnh baùo, thì cuoái cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp moät theá löïc ngoaïi bang ñeán chinh phuïc hoï hoaøn hoaøn vaø ñuoåi hoï ra khoûi xöù cuûa hoï ñeå bò löu ñaøy.

Döôùi giao-öôùc môùi, dó nhieân laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng söûa phaït con caùi khoâng vaâng lôøi cuûa Ngaøi baèng caùch cho pheùp nan ñeà taán coâng ñôøi soáng hoï. Hoaëc Ngaøi cho pheùp keû thuø cuûa hoï laøm khoå hoï. Chaúng haïn ngay töø ñaàu chöông naày, Kinh-thaùnh trích daãn veà söï söûa phaït cuûa Chuùa (Heâ-bô-rô 12:3-13), ñöôïc tìm thaáy trong boái caûnh caùc tín höõu ngöôøi Heâ-bô-rô bò ñaõ bò baét bôù vì ñöùc tin cuûa hoï. Tuy nhieân, khoâng phaûi taát caû söï baét bôù ñöôïc pheùp xaûy ra vì côù khoâng vaâng lôøi. Moãi moät tröôøng hôïp phaûi ñöôïc xem xeùt rieâng bieät.

Phaûn ÖÙng Ñuùng Ñoái Vôùi Söï Söûa Phaït Cuûa Chuùa

(Rightly Reaching to God’s Discipline)

Theo söï khieån traùch ñöôïc trích daãn ngay töø ñaàu chöông naày, chuùng ta coù phaûn öùng khoâng ñuùng ñoái vôùi söï söûa phaït cuûa Chuùa theo moät trong hai caùch naày. Hoaëc chuùng ta coù theå “xem nheï söï söûa phaït cuûa Chuùa” hoaëc chuùng ta coù theå “ngaõ loøng khi [chuùng ta] bò Ngaøi söûa païht” (Heâ-bô-rô 12:5). Neáu chuùng ta “xem nheï” söï söûa phaït cuûa Chuùa, ñieàu naày coù nghóa laø chuùng ta khoâng nhaän ra söï söûa traùch cuûa Ngaøi, hoaëc chuùng ta phôùt söï caûnh baùo. Ngaõ loøng vì söï söûa traùch cuûa Chuùa laø khoâng coá gaéng laøm haøi loøng Chuùa bôûi vì chuùng ta nghó söï söûa phaït cuûa Chuùa quaù khaét khe. Hoaëc phaûn öùng sai quaáy. Chuùng ta neân nhaän bieát raèng Chuùa yeâu chuùng ta, Ngaøi söûa traùch chuùng ta ñeå toát cho chuùng ta. Khi chuùng ta nhaän bieát caùnh tay söûa phaït yeâu thöông cuûa Ngaøi, thì chuùng ta neân aên naên ñeå nhaän laõnh söï tha thöù cuûa Ngaøi.

Ñaõ moät khi chuùng ta aên naên, thì chuùng ta neân mong ñöôïc giaûm nheï söï söûa phaït cuûa Chuùa. Tuy nhieân, chuùng ta khoâng neân nhaát thieát mong ñöôïc giaûm nheï ñi nhöõng haäu quaû khoâng theå naøo traùnh neù do toäi loãi maø chuùng ta ñaõ gaây ra, cho duø chuùng ta coù keâu caàu söï thöông xoùt vaø giuùp ñôõ cuûa Chuùa. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùp lôøi ngöôøi coù taâm linh khieâm nhöôøng vaø loøng aên naên ñau ñôùn (xem EÂ-sai 66:2). Kinh-thaùnh höùa, “Vì söï giaän Ngaøi chæ trong moät luùc, Coøn ôn cuûa Ngaøi coù troïn moät ñôøi; Söï khoùc loùc ñeán troï ban ñeâm, Nhöng buoåi saùng beøn coù söï vui möøng (Thi-thieân30:5).

Sau khi söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi giaùng xuoáng daân Y-sô-ra-eân, thì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höùa:

Ta ñaõ boû ngöôi trong moät laùt; nhöng ta seõ laáy loøng thöông xoùt caû theå maø thaâu ngöôi laïi. Trong côn noùng giaän, ta aån maët vôùi ngöôi moät luùc, nhöng vì loøng nhaân töø voâ cuøng, ta seõ thöông ñeán ngöôi, Ñaáng cöùu chuoäc ngöôi laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn vaäy (EÂ-sai 54:7-8).

Ñöùc Chuùa Trôøi toát laønh vaø ñaày loøng thöôøng xoùt!

Caùc caâu Kinh-thaùnh lieân quan ñeán söï söûa phaït cuûa Chuùa, xem 2 Söû kyù 6:24-31, 36-39; 7:13-14; Thi-thieân 73:14; 94:12-13; 106:40-46; 118:18; 119:67,71; Gieâ-reâ-mi 2:29-30; 54:23-25; 14:12; 30:11; A-gheâ 1:2-13; 2:17; Coâng-vuï 5:1-11; Khaûi-huyeàn 3:19.