KIEÂNG AÊN

CHÖÔNG 26

 

Kieâng aên laø haønh ñoäng töï nguyeän khoâng aên thöùc aên hoaëc uoáng thöùc uoáng trong moät thôøi gian.

Kinh-thaùnh ghi laïi nhieàu ví duï veà nhöõng ngöôøi kieâng aên. Moät soá ngöôøi kieâng khoâng aên taát caû caùc thöùc aên, nhöõng ngöôøi khaùc kieâng khoâng aên chæ moät soá loaïi thöùc aên trong suoát thôøi gian kieâng aên. Moät ví duï veà ñôït kieâng aên ba tuaàn cuûa Ña-ni-eân, oâng khoâng aên “baùnh ngon….thòt hoaëc röôïi ngon” (Ña-ni-eân 10:3).

Cuõng coù moät vaøi ví duï khaùc nöõa trong Kinh-thaùnh veà nhöõng ngöôøi kieâng caû thöùc aên vaø nöôùc uoáng, nhöng loaïi kieâng aên toaøn phaàn naày raát hieám vaø neân coi ñoù laø vieäc sieâu nhieân neáu kieâng aên toaøn phaàn keùo daøi hôn ba ngaøy. Chaúng haïn, khi Moâi-se ñi 40 ngaøy ñeâm khoâng aên khoâng uoáng gì caû, oâng ôû trong söï hieän dieän cuûa chính Chuùa, ñeán noãi maët oâng röïc saùng (Xuaát 34:28-29). Sau laàn kieâng toaøn phaàn thöù nhaát, ngay sau ñoù oâng laïi kieâng aên toaøn phaàn 40 ngaøy laàn thöù hai (xem Phuïc 9:9,18). Hai laàn kieâng aên toaøn phaàn cuûa Moäi-se laø nhöõng laàn kieâng aên sieâu nhieân, vaø ñöøng moät ngöôøi naøo neân coá gaéng baét chöôùc gioáng Moâi-se. Neáu khoâng coù söï giuùp ñôõ sieâu nhieân cuûa Chuùa, thì khoâng söï giuùp ñôõ sieâu nhieân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì moät ngöôøi coù theå soáng soùt trong voøng vaøi ngaøy maø khoâng coù nöôùc uoáng. Söï khoâ daãn ñeán cheát.

Kieâng uoáng nöôùc khoâng chæ raát nguy hieåm ñeán cho söùc khoûe cuûa moät ngöôøi, kieâng aên thöùc aên trong moät thôøi aên daøi cuõng nguy hieåm ñeán söùc khoûe, ñaëc bieät nhöõng ngöôøi ñaõ suy dinh döôõng saún moät phaàn naøo ñoù roài, thaäm chí nhöõng ngöôøi khoûe maïnh cuõng neân caån thaän neáu hoï ñang döï ñònh kieâng aên hôn moät tuaàn.

Taïi Sao Phaûi Kieâng AÊn? (Why Fast?)

Muïc ñích cô baûn chính cuûa söï kieâng aên laø ñeå cho chính ngöôøi ñoù coù theâm thôøi gian ñeå caàu nguyeän vaø tìm kieám Chuùa. Haàu nhö khoù coù theå tìm thaáy choã naøo ôû trong Kinh-thaùnh noùi ñeán söï kieâng aên maø khoâng ñeà caäp ñeán söï caàu nguyeän, ñieàu naày ñöa chuùng ta ñeán choã tin raèng kieâng aên maø khoâng caàu nguyeän thì thaät voâ ích. Chaúng haïn, trong caû hai ví duï tham khaûo veà vieäc kieâng aên trong saùch Coâng-vuï ñeàu ñeà caàp ñeán söï caàu nguyeän. Trong tröôøng hôïp thöù nhaát (xem Coâng-vuï 13:1-3), nhöõng ngöôøi tieân-tri vaø caùc thaày giaùo sö ôû taïi Hoäi thaùnh An-ti-oát chæ ñôn giaûn ñaõ “thôø phöôïng vaø kieâng aên”. Khi hoï ñaõ laøm vaäy, thì hoï ñaõ nhaän khaûi töôïng tieân tri, vaø keát quaû laø hoï sai Phao-loâ vaø Ba-na-ba ra ñi thöïc hieän haønh trình truyeàn giaûng ñaàu tieân cuûa hoï. Trong tröôøng hôïp thöù hai, Phao-loâ vaø Ba-na-ba boå nhieäm caùc tröôûng laõo cho caùc Hoäi thaùnh môùi taïi Ga-la-ti. Chuùng ta ñoïc thaáy,

Khi hai söù ñoà khieán löïa choïn nhöõng tröôûng laõo trong moãi Hoäi thaùnh, caàu nguyeän vaø kieâng aên xong, thì daâng caùc ngöôøi ñoù cho Chuùa laø Ñaáng mình ñaõ tin ñeán (Coâng-vuï 14:23).

Coù leõ trong tröôøng hôïp thöù hai naày, Phao-loâ vaø Ba-na-ba ñang theo göông Chuùa Gieâ-su, Ngaøi caàu nguyeän suoát caû ñeâm tröôùc khi choïn 12 söù ñoà (xem Luca 6:12). Nhöõng quyeát ñònh quan troïng, chaúng haïn nhö vieäc boå nhieäm caùc laõnh ñaïo thuoäc linh, caàn ñöôïc caàu nguyeän maõi cho ñeán khi coù quyeát ñònh roõ raøng raèng ngöôøi ñoù coù söï daãn daét cuûa Chuùa, vaø vieäc kieâng aên coù theå cho theâm thôøi gian ñeå caàu nguyeän cho ñeán cuøng. Neáu Taân-öôùc ñeà nghò khoâng quan heä tình duïc vôùi ngöôøi phoái ngaãu trong hoân nhaân ñeå chuyeân taâm theâm trong söï caàu nguyeän (xem 1Coâr 7:5), thì chuùng ta coù theå deã hieåu ñöôïc vieäc nhòn khoâng aên cuõng coù cuøng muïc ñích gioáng nhö vaäy.[1]

Vì vaäy khi chuùng ta caàn caàu nguyeän xin söï daãn daét cuûa Chuùa, cho nhöõng quyeát ñònh thuoäc linh quan troïng, thì vieäc kieâng aên coù theå ñi ñeán cuøng. Nhöõng lôøi caàu nguyeän cho caùc nhu caàu khaùc coù theå ñöôïc caàu nguyeän trong thôøi gian töông ñoái ngaén (chuùng ta khoâng caàn phaûi kieâng aên ñeå caàu nguyeän theo Baøi Caàu Nguyeän Chung). Caàu nguyeän xin söï daãn daét cuûa Chuùa phaûi caàn thôøi gian laâu hôn bôûi vì chuùng ta gaëp khoù khaên trong vieäc “laéng nghe tieán Chuùa”. Coù ñöôïc söï chaéc chaén trong söï höôùng daãn coù theå ñoøi hoûi thôøi gian caàu nguyeän nhieàu, vaø ñoù laø luùc kieâng aên ñem laø ích lôïi lôùn.

Nhöõng Lyù Do Kieâng AÊn Sai (Wrong Reasons to Fast)

Baây giôø chuùng ta ñaõ thieát laäp lyù do kieâng aên theo Kinh-thaùnh döôùi giao-öôùc môùi, thì chuùng ta cuõng neân xem xeùt nhöõng lyù do kieâng aên khoâng theo Kinh-thaùnh.

Moät soá ngöôøi kieâng aên vôùi hy voïng raèng kieâng aên seõ taêng theâm cô hoäi cuûa hoï veà vieäc Chuùa ñaùp lôøi caàu nguyeän cuûa hoï. Tuy nhieân, Chuùa Gieâ-su daïy chuùng ta raèng nhöõng phöông tieän cô baûn ñeå lôøi caàu nguyeän ñöôïc traû lôøi laø ñöùc tin, chöù khoâng phaûi kieâng aên (xem Ma-thi-ô 21:22). Haõy nhôù raèng söï kieâng aên khoâng thay ñoåi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøi cuõng gioáng nhö vaäy tröôùc khi, trong khi vaø sau khi chuùng ta kieâng aên. Kieâng aên khoâng phaûi laø phöông tieän “baét buoäc Chuùa phaûi laøm ñieàu gì,” hoaëc noùi vôùi Ngaøi raèng, “Toát hôn heát laø Chuùa neân ñaùp lôøi caàu nguyeän hoaëc khoâng thì con seõ kieâng aên cho ñeán cheát!” Ñoù khoâng phaûi laø kieåu kieâng aên theo Kinh-thaùnh- ñoù laø kieåu tuyeät thöïc! Haõy chuyeän vua Ña-vít kieâng aên vaø caàu nguyeän vaøi ngaøy cho ñöùa con cuûa oâng vaø Beát-seâ-ba ñang ñau seõ soáng, nhöng ñöùa beù ñaõ cheát bôûi vì Chuùa ñang söûa phaït Ña-vít. Söï kieâng aên khoâng thay ñoåi ñöôïc hoaøn caûnh cuûa oâng. Ña-vít khoâng caàu nguyeän bôûi ñöùc tin vì oâng khoâng coù lôøi höùa ñeå ñöùng treân ñoù. Thöïc ra, oâng ta ñang caàu nguyeän vaø kieâng aên maâu thuaån vôùi yù muoán cuûa Chuùa, keát quaû cuoái cuøng ñeå chöùng minh ñieàu ñoù.

Kieâng aên khoâng phaûi laø ñieàu kieän tieân quyeát ñeå coù phaán höng nhöng moät soá ngöôøi nghó. Khoâng coù laáy moät ví duï kieâng aên naøo trong Kinh-thaùnh Taân-öôùc ñeå ñöôïc phaán höng. Nhöng thay vaøo ñoù, caùc söù ñoà chæ vaâng theo maïng lònh cuûa Chuùa Gieâ-su baèng caùch rao giaûng Phuùc AÂm. Neáu moät thaønh phoá khoâng ñaùp öùng vôùi Phuùc AÂm, thì hoï laïi vaâng lôøi Chuùa Gieâ-su, phuûi buïi khoûi chaân hoï vaø ñi ñeán thaønh phoá khaùc (Luca 9:5; Coâng-vuï 13:49-51). Hoï khoâng ôû ñoù maø kieâng aên vaø chôø ñôïi phaán höng xaûy ra.

Kieâng aên khoâng phaûi laø phöông tieän ñeå “haï xaùc thòt xuoáng,” khi theøm aên laø öôùc muoán hôïp phaùp vaø khoâng toäi loãi, khoâng gioáng “nhöõng öa muoán xaùc thòt” hieån nhieân nhö ñaõ lieät keâ trong saùch Ga-la-ti 5:19-21. Nhöng kieâng aên laø söï taäp taønh vieäc töï kieåm soaùt (tieát ñoä), vaø cuøng thoùi quen ñöôïc caàn ñeå böôùc theo Thaùnh Linh chöù khoâng theo Xaùc-thòt.

Kieâng aên vôùi muïc ñích chöùng minh mình laø ngöôøi thuoäc linh hoaëc quaûng caùo söï taän hieán cuûa mình cho Chuùa laø laõng phí thôøi gian vaø cho thaáy söï giaû hình. Ñaây laø lyù do maø ngöôøi Pha-ra-si kieâng aên, vaø Chuùa Gieâ-su ñaõ leân aùn hoï vì ñieàu naày (Xem Ma-thi-ô 6:16; 23:5).

Moät soá ngöôøi kieâng aên ñeå thaéng Satan. Nhöng ñieàu ñoù cuõng khoâng ñuùng. Kinh-thaùnh höùa raèng neáu chuùng ta choáng traû Satan bôûi ñöùc tin trong Lôøi Chuùa, thì noùi seõ laùnh xa chuùng ta (Xem Gia-cô 4:7; I Phi-e-rô 5:8-9). Khoâng caàn thieát kieâng aên ñeå chieán thaéng Satan.

Nhöng Chuùa Gieâ-su ñaõ khoâng noùi raèng moät soá quyû chæ coù theå ñuoåi ñöôïc baèng “caàu nguyeän vaø kieâng aên sao”?

Ñoaïn Kinh-thaùnh naày ñaõ ñeà caäp ñeán vieäc moät ai ñoù caàu nguyeän vaø kieâng aên ñeå giaûi cöùu cho moät ngöôøi bò quyû aùm, maø khoâng ñeà caäp ñeán vieäc moät tín höõu caàn phaûi kieâng aên ñeå chieán thaéng söï taán coâng cuûa Satan choáng laïi ngöôøi ñoù.

Nhö ñoaïn Kinh-thaùnh naày cuûa Chuùa Gieâ-su khoâng chæ cho thaáy raèng chuùng ta coù theå coù ñöôïc uy quyeàn lôùn hôn treân ma quyû nhôø söï kieâng aên sao?

Haõy nhôù raèng khi moät soá moân ñoà cuûa Chuùa Gieâ-su hoûi Ngaøi taïi sao hoï ñaõ thaát baïi trong vieäc ñuoåi quyû ra khoûi caäu beù trai, thì tröôùc heát Ngaøi traû lôøi laø bôûi vì vieäc ít ñöùc tin cuûa hoï (xem Ma-thi-ô 17:20). Cuõng coù theå Ngaøi ñaõ theâm vaøo lôøi chuù giaûi ôû cuoái trang “Nhöng thöù quyû naày neáu khoâng caàu-nguyeän vaø khoâng khieâng aên thì khoâng tröø noù ñöôïc” (Ma-thi-ô 17:21), nhöng ñaõ coù theå ñoaïn Kinh vaên naày thöïc söï khoâng coù trong saùch Phuùc AÂm Ma-thi-ô goác.

Ngay caû khi Chuùa Gieâ-su thöïc söï noùi nhöõng lôøi nhö vaäy, thì chuùng ta ñaõ sai khi keát luaän raèng kieâng coù theå laøm taêng theâm uy quyeàn cuûa ngöôøi ñoù treân ma quyû. Neáu Chuùa Gieâ-su ban cho ngöôøi naøo ñoù uy quyeàn treân ma quyû nhö Ngaøi ñaõ ban cho 12 moân ñoà cuûa Ngaøi (xem Ma-thi-ô 10:1), thì ngöôøi aáy coù uy quyeàn ñoù, vaø söï kieâng aên khoâng theå laø gia taêng uy quyeàn ñoù. Tuy nhieân, söï kieâng aên coù theå cho ngöôøi ñoù coù theâm thôøi gian caàu nguyeän vaø suy ngaãm Lôøi Chuùa, nhôø ñoù gia taêng ñöùc tin ngöôøi ñoù trong uy quyeàn Chuùa ñaõ ban cho.

Haõy nhôù raèng Neáu Chuùa Gieâ-su ñaõ thöïc söï noùi nhöõng Lôøi coøn ñang ñöôïc xem xeùt, thì cuõng chæ ñeà caäp ñeán moät loaïi quyû. Cho neân Kieâng aên ñoùng moät vai troø raát nhoû trong toaøn boä chöùc vuï giaûi cöùu, chöù khoâng phaûi laø taát caû trong vieäc giaûi cöùu.

Quaù Nhaán Maïnh Ñeán Vieäc Kieâng AÊn

(Overemphasis Regarding Fasting)

Ruûi thay, moät soá Cô ñoác nhaân ñaõ taïo ra moät toân giaùo kieâng aên, cho söï kieâng aên chieám moät vò trí noåi troäi trong ñôøi Cô-ñoác cuûa hoï. Tuy nhieân, khoâng coù söï ñeà caäp veà vieäc kieâng aên naøo heát trong caùc thö tín Taân-öôùc.[2] Khoâng coù söï höôùng daãn naøo cho caùc tín höõu veà vieäc kieâng aên khi naøo vaø baèng caùch naøo. Khoâng coù söï khích leä naøo daønh cho söï kieâng aên. Ñieàu naày cho chuùng ta thaáy raèng kieâng aên laø moät khía caïnh töông ñoái nhoû trong vieäc böôùc theo Chuùa Gieâ-su.

Theo giao-öôùc cuõ, döôøng nhö kieâng aên giöõ moät vò trí noåi troäi hôn. Thuôøng khi kieâng aên ñöôïc ñi keøm hoaëc vôùi nhöõng thôøi ñieåm than khoùc, chaúng haïn lieân quan ñeán caùc cheát cuûa ai hoaëc laø trong thôøi ñieåm aên naên, hoaëc vôùi luùc caàu nguyeän khaån thieát trong suoát nhöõng thôøi ñieåm ñaát nöôùc hoaëc caù nhaân bò khuûng hoûang (xem Caùc-quan-xeùt 20:24-28; I Sa-mu-eân 1:7-8; 7:1-6; 31:11-13; 2 Sa-mu-eân 1:12; 12:15-23; I Caùc-vua 21:20-29; 2 Caùc-vua 20:1-3; Exôra 8:21-23; 10:1-6; Neâheâmi 1:1-4; 9:1-2; EÂxôteâ 4:1-4,15-17; Thi-thieân 35:13-14; 69:10; EÂsai 58:1-7; Ñanieân 6:16-18; 9:1-3; Gioâeân 1:13-14; 2:12-17; Gioâna 3:4-10; Xachari 7:4-5).

Cöïu-öôùc cuõng daïy raèng chuyeân taâm caàu nguyeän maø boû qua söï vaâng lôøi ñoái vôùi caùc maïng lònh quan troïng hôn, chaúng haïn nhö khoâng chaêm soùc ngöôøi ngheøo laø sai (xem EÂsai 58:1-12; Xachari 7:1-14).

Chuùa Gieâ-su, Ngaøi ñaõ phuïc vuï döôùi giao-öôùc cuõ, taát nhieân Ngaøi khoâng bò toá caùo laø quaù nhaán maïnh ñeán vieäc kieâng aên. Ngaøi bò nhöõng ngöôøi Pha-ra-si toá caùo laø khoâng nhaán maïnh ñeán vieäc kieâng aên (xem Ma-thi-ô 9:14-15). Ngaøi ñaõ quôû traùch hoï vì quaù nhaán maïnh ñeán vieäc kieâng aên (xem Luca 18:9-12).

Maët khaùc Chuùa Gieâ-su ñaõ daïy söï kieâng aên cho caùc moân ñoà Ngaøi trong suoát baøi giaûng cuûa Ngaøi ôû treân nuùi. Ngaøi ñaõ höôùng daãn hoï kieâng aên cho phaûi leõ, cho thaáy raèng Ngaøi ñaõ bieát tröôùc caùc moân ñoà seõ kieâng aên vaøo thôøi ñieåm naøo ñoù. Ngaøi cuõng höùa vôùi hoï raèng Ñöùc Chuùa Cha seõ ban thöôûng cho hoï khi hoï kieâng aên. Chính Ngaøi cuõng thöïc haønh kieâng aên ôû moät möùc ñoä naøo ñaáy (xem Ma-thi-ô 17:21).

Neân Kieâng AÊn Bao Laâu? (How Long Should One Last?)

Taát caû nhöõng kyø kieâng aên 40 ngaøy ñöôïc ghi laïi trong Kinh-thaùnh coù theå ñöôïc xem nhö laø sieâu nhieân. Chuùng ta ñaõ bieát Moâi-se kieâng aên 40 ngaøy 2 laàn trong söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. EÂ-li cuõng ñaõ kieâng aên 40 ngaøy nhöng tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc thieân söù nuoâi (xem I Caùc-vua 19:5-8). Cuõng coù moät vaøi yeáu toá raát sieâu nhieân cuûa ñoái vôùi söï kieâng aên 40 ngaøy cuûa Chuùa Gieâ-su. Ngaøi ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh daãn daét caùch sieâu nhieân vaøo trong ñoàng vaéng. Ngaøi ñaõ traûi qua söï caùm doã sieâu nhaân cuûa Satan trong cuoái kyø kieâng aên cuûa Ngaøi. Ngaøi cuõng ñöôïc caùc thieân söù thaêm vieáng trong cuoái kyø kieâng aên cuûa Ngaøi (xem Ma-thi-ô 4:1-11).

Maëc duø coù theå coù moät soá ngöôøi kieâng aên 40 ngaøy maø khoâng coù söï trôï giuùp sieâu nhieân naøo caû, nhöng nhieàu ngöôøi ñaõ coù theå ñaët tình traïng söùc khoûe cuûa mình vaøo söï nguy hieåm. Boán möôi ngaøy khoâng phaûi laø chæ tieâu cuûa Kinh-thaùnh.

Neáu moät ngöôøi tình nguyeän nhòn aên chæ moät böõa vôùi muïc ñích daønh thôøi gian ñeå tìm kieám Chuùa, thì ngöôøi ñoù ñaõ kieâng aên. YÙ töôûng cho raèng kieâng aên chæ coù theå ñöôïc tính baèng thuaät ngöõ caùc ngaøy (thôøi gian) laø sai.

Hai ví duï kieâng aên trong saùch Coâng-vuï maø chuùng ta ñaõ xem qua (xem Coâng-vuï 13:1-3; 14:23) roõ raøng khoâng laø nhöõng kyø kieâng aên daøi. Coù theå hoï ñaõ kieâng aên chæ moät böõa aên.

Bôûi vì muïc ñích chính cuûa vieäc kieâng aên laø ñeå coù nhieàu thôøi gian caàu nguyeän tìm kieám söï höôùng daãn cuûa Chuùa, cho neân toâi ñeà nghò baïn neân kieâng aên laâu chöøng naøo baïn caûm thaáy caàn kieâng aên ñeå cho ñeán khi baïn nhaän ñöôïc söï höôùng daãn roõ raøng maø baïn ñang tìm kieám. Haõy nhôù raèng, kieâng aên khoâng thuùc eùp Chuùa noùi vôùi baïn. Kieâng aên chæ coù theå caûi thieän ñöôïc söï nhaïy beùn cuûa baïn vôùi Ñöùc Thaùnh Linh. Ñöùc Chuùa Trôøi ñang phaùn vôùi baïn cho duø baïn kieâng aên hoaëc khoâng. Khoù khaên cuûa chuùng ta laø phaân bieät ñöôïc söï daãn daét cuûa Chuùa khoûi öôùc muoán rieâng cuûa chuùng ta.

Moät Vaøi Lôøi Khuyeân Thöïc Teá (Some Practical Advice)

Thuôøng thöôøng kieâng aên aûnh höôûng ñeán thaân theå vaät lyù trong nhieàu hình thöùc khaùc nhau. Coù theå ngöôøi ñoù traûi qua söï yeáu söùc, meät moûi, ñau ñaàu, noân möûa, meâ saûng, bao töû coàn caøo…. Neáu moät ngöôøi coù thoùi quen uoáng caø pheâ, traø, hoaëc caùc thöùc uoáng coù caffein, thì moät soá trieäu chöùng naøy coù theå xaûy ra do khoâng coù caffein. Trong nhöõng tröôøng hôïp nhö theá, nhöõng ngöôøi ñoù neân khoân ngoan khoâng duøng nhöõng loaïi thöùc uoáng ñoù vaøi ngaøy tröôùc khi kieâng aên. Neáu moät ngöôøi kieâng aên ñònh kyø hoaëc baùn kyø, thì ngöôøi ñoù seõ thaáy söï kieâng aên cuûa mình töø töø deã chòu hôn, cho duø ngöôøi ñoù seõ thöôøng thaáy yeáu söùc.

Kieâng aên neân döøng laïi töø töø, caøng kieâng aên laâu chöøng naøo, thì ngöôøi ñoù caøng neân caån thaän chöøng ñoù khi ngöøng kieâng aên. Neáu bao töû cuûa moät ngöôøi ñaõ khoâng tieâu hoùa thöùc aên cöùng trong ba ngaøy, thì khoâng khoân ngoan maáy neáu ngöôøi ñoù aên thöùc aên khoù tieâu ngay sau khi chaám döùt kieâng aên. Ngöôøi ñoù neân aên thöùc aên deã tieâu. Caøng kieâng aên laâu chöøng naøo thì caøng ñoøi hoûi nhieàu thôøi gian chöøng ñoù ñeå cho heä tieâu hoùa ñieàu chænh vieäc aên uoáng trôû laïi, nhöng chæ kieâng aên moät hai buoåi thì khoâng caàn thôøi gian ñieàu chænh ñaëc bieät naày.

 


[1] Baûn King James dòch I Coâr 7:5 vôï choàng ñoàng yù vôùi nhau khoâng quan heä ñeå hoï chuyeân taâm trong söï “kieâng aên vaø caàu nguyeän”. Phaân lôùn caùc baûng dòch hieän ñaïi dòch caâu naày chæ ñeà caäp ñeán söï caàu nguyeän maø thoâi.

[2] Ngoaïi tröø duy nhaát ñoù laø vieäc Phao-loâ ñeà caäp ñeán söï kieâng aên cuûa nhöõngngöôøi ñaõ laäp gia ñình trong I Coâr 7:5, nhöng söï ñeà caäp naày chæ thaáy trong baûn King James duy nhaát maø thoâi. Kieâng aên ñöôïc ñeà caäp ñeán Coâng-vuï 27:21,33-34; I Coâr 4:11 vaø 2 Coâr 6:5; 11:27. Tuy nhieân, ñaây laø nhöõng laàn kieâng aên khoâng coù muïc ñích thuoäc linh, nhöng chæ vì hoaøn caûnh khoù khaên hoaëc khoâng coù thöùc aên ñeå aên (kieâng aên baét buoäc)